Jydsk Boldspil-Union. Årsrapport 2006/2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jydsk Boldspil-Union. Årsrapport 2006/2007"

Transkript

1 CVR-nummer Årsrapport 2006/2007 Dansk Revision Århus Telefon: Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsaktieselskab Telefax: Hadsten Hillerød Hjørring Holbæk Kalundborg Klamsagervej 21 B, 1. th. CVR nr.: Kolding-Egtved Korsør København Køge Odder DK-8230 Åbyhøj Bank: Odense Randers Roskilde Silkeborg Skive Slagelse Sorø Spøttrup Sønderborg Viborg Århus

2 Indholdsfortegnelse Unionsoplysninger 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 12 Noter 14 2

3 Unionsoplysninger Union Jydsk Boldspil-Union Nøddevej Viby J. Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nummer: Regnskabsperiode: 1. november oktober 2007 Kundenummer: Bestyrelse Benny Hansen, formand Bent Clausen Hans Mogensen Torben Jensen Christian Fynsk Hans Peter Johansen Lars Olesen Kent Falkenvig Ole Ladefoged Pengeinstitut Jyske Bank Østergade Århus C Advokat Rydahl Krag Jespersen Frederiksgade Århus C Revision Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Klamsagervej 21 B 1. th Åbyhøj 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006/2007 for Jydsk Boldspil- Union. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. oktober 2007 samt resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. november oktober Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse. Viby J., den 27. november 2007 Hans Mogensen Kasserer Ove Lyhne Administrationschef Viby J., den 27. november 2007 Bestyrelse: Benny Hansen Bent Clausen Hans Mogensen Formand Torben Jensen Christian Fynsk Hans Peter Johansen Lars Olesen Kent Falkenvig Ole Ladefoged 4

5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Jydsk Boldspil-Union Påtegning på årsrapport Vi har revideret årsrapporten for Jydsk Boldspil-Union for regnskabsåret 1. november oktober 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for unionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. oktober 2007 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. november oktober 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Åbyhøj, den 27. november 2007 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Torben Bisgaard Registreret Revisor FRR 6

7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Unionens formål er ifølge JBU s love at fremme fodboldspillet. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for 2006/

8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Jydsk Boldspil-Union for 2006/2007 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående regnskabsår. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde unionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå unionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Indtægtskriterium Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til kurser, møder, personale, dommere, administration, lokaler mv. mv. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, er uden for unionens kontrol, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ejendommen er medtaget til offentlig ejendomsvurdering. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar 3 8 år Anskaffelser der anses for småanskaffelser samt har en levetid på under 3 år afskrives i anskaffelsesåret. Leasingkontrakter Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Unionens samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter. Finansielle anlægsaktiver Deposita måles til kostpris. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gæld er målt til nominel værdi. 9

10 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /06 Note kr. tkr. Kr. Indtægter: Tilskud Årskontingenter Turneringsgebyr Dommere Bøder og administrationsgebyr Sponsorindtægter Kursusindtægter Salgsindtægter Andre indtægter Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter: Eliteaktiviteter Turneringsvirksomhed Dommere Kursusaktiviteter Andre breddeaktiviteter Informationsvirksomhed Administration, lokaler og personale Vedtægtsbestemt og organisatorisk mødevirksomhed Udgifter i alt Resultat før finansiering og afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansiering og ekstraordinære poster Transport

11 Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /06 Note kr. tkr. Kr. Transport Ekstraordinære udgifter Andre udgifter Resultat før henlæggelser Henlæggelser Årets resultat Årets resultat, der fordeles således: Overført til kapitalkonto Årets resultat

12 Balance Regnskab Regnskab 2006/ /06 Note kr. kr. AKTIVER Materielle anlægsaktiver Ejendommen, Nøddevej 1, Viby J Driftsmidler og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Beholdninger Beholdning af gaveartikler og kursusmaterialer m.v Beholdninger i alt Tilgodehavender Tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

13 Balance Regnskab Regnskab 2006/ /06 Note kr. kr. PASSIVER Egenkapital Egenkapital primo Regulering ejendomsvurdering Årets resultat Egenkapital i alt Henlæggelser Initiativ- og udviklingspulje Jydsk Pokal turnering af Åge Eltons Legat Jysk fodboldhistorie Henlæggelser i alt Kortfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld og henlæggelser i alt Passiver i alt Eventualposter 17 13

14 Noter Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /06 kr. tkr. Kr. 1 Tilskud Offentlige tilskud DBU Andel tipsmidler DBU STU drenge DBU STU piger DBU Stævner, seminar m.v DBU Breddeaktiviteter DBU Indvandreprojekt Øvrige tilskud I alt Turneringsgebyr Holdgebyr 11-mands Holdgebyr 3, 5, 7 og 9-mands Holdgebyr indendørs Pokalturnering og andre turneringer I alt Kursusindtægter Dommeruddannelse Træneruddannelse Klubuddannelse I alt Eliteaktiviteter STU DBU drenge STU DBU piger Talentudvikling JBU drenge Talentudvikling JBU piger I alt

15 Noter Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /06 kr. tkr. Kr. 5 Turneringsvirksomhed Håndbøger og adresselister Turneringsafvikling, udendørs Turneringsafvikling, indendørs Forsikringspræmie I alt Dommere DFU gebyr JFU aktivitetstilskud Udvikling og vejledning Breddedommere Administration Dommerafregning I alt Kursusaktiviteter Dommeruddannelse Træneruddannelse Klubuddannelse Intern uddannelse og seminarer Kursusfolder I alt Administration, lokaler og personale Personaleudgifter incl. uddannelse Kontorhold m.v Kopimaskiner Porto Telefon og datakommunikation Møder/rejser Repræsentation Konsulent- og revisorhonorar m.m Andre administrationsudgifter Ejendommens drift IT-administration I alt

16 Noter Regnskab Budget Regnskab 2006/ / /06 kr. tkr. Kr. 9 Vedtægtsbestemt og organisatorisk mødevirksomhed Bestyrelser Forretningsudvalg Turneringsudvalg Disciplinærudvalg Dommerudvalg Indefodboldudvalg Uddannelsesudvalg Børne- og ungdomsudvalg Eliteungdomsudvalg drenge Eliteungdomsudvalg pige PR-infoudvalg Veteranklub Klubmøder Årsmøder I alt Afskrivninger Udmeldte klubber m.v Kontorinventar m.v I alt Henlæggelser Initiativ- og udviklingspulje Ejendom Jysk fodboldhistorie Ny dommerstruktur Jubilæumsarrangement/fællesmøder I alt

17 Noter Regnskab Regnskab 2006/ /06 kr. kr. 12 Driftsmidler og inventar Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Anskaffelsessum, ultimo Af- og nedskrivninger, primo Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger, ultimo I alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos tilskudsgivere Tilgodehavender hos klubber m.v Andre tilgodehavender Projekt, Jysk Foldboldshistorie Momsmellemværende I alt Likvide beholdninger Kasse Pengeinstitutter I alt

18 Noter Regnskab Regnskab 2006/ /06 kr. kr. 15 Initiativ- og udviklingspulje Klubudvikling Din klub i centrum Primo Bevilget 0 Anvendt 2006/ Fodboldformand R4 Primo Anvendt 2005/ Afsluttet 2006/ Ungdomskonsulent Primo Klubindbetalinger Anvendt 2006/ Futsal Primo Klubindbetalinger Anvendt 2006/ Dommerudvalg, diverse projekter Bevilget JBU Anvendt 2006/ Lederseminar om krisestyring Bevilget DBU Klubindbetalinger Anvendt 2006/ Afsluttet 2006/ Børne- og Ungdomsledere R1 Bevilget DBU Bevilget JBU Ungdomstræf Bevilget DBU Anvendt 2006/ Formandsklub Bevilget DBU Anvendt 2006/ Transport

19 Noter Regnskab Regnskab 2006/ /06 kr. kr. Transport Implementering af ny struktur Bevilget JBU Øvrige Primo Henlæggelser Bevilget i år Overført fra afsluttede puljer 2006/ I alt Anden gæld Omkostningskreditorer DIF - løn Depositum, klubber Feriepengeforpligtelse Skyldig løn mv Forud modtaget indefodbold Momsmellemværende DFU Mellemregning, diverse I alt Eventualposter Leasingforpligtigelserne udgør pr. 31. oktober DKK. 19

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere