Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion"

Transkript

1 Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar Introduktion Lad mig starte med at præsentere bestyrelsen: Jan Rud Petersen, Leif Rasmussen, Helle Toft Jensen, Jørn Ulsing og mig Marie Louise Allerslev. Karsten Jørgensen er suppleant. Sigrid Friis er revisor og Mogens Hansen er revisorsuppleant. Desuden har Jens Allerslev deltaget i vore møder, fordi han sideløbende har kørt klagesager vedrørende forbrugerrepræsentation og energibesparende foranstaltninger. Vi har desuden inviteret Willy Eliasen, formand for kommunens teknik- og miljøudvalg til at deltage. Willy Eliasen er udpeget af kommunalbestyrelsen som forbrugernes repræsentant i E.ON Varme Danmark ApSs bestyrelse. Fjernvarmelaugets rolle Da det virker, som om nogle af medlemmerne ikke er helt klar over fjernvarmelaugets rolle, vil jeg godt indlede med at understrege, at vi er en forening, der fungerer som talerør for foreningens medlemmer over for varmeleverandøren. Det vil sige, at vi nøje følger med i, om E.ON Varme Danmark ApS overholder de aftaler, som blev indgået med os i forbindelse med tilslutningen. Det gør de nemlig ikke, som det vil fremgå senere i denne beretning. Af foreningens regnskab, der er omdelt i forbindelse med indkaldelsen til denne generalforsamling fremgår det, at foreningen kun har en ganske lille formue, og jeg kan fortælle, at bestyrelsens arbejde er ulønnet. Vi har ingen økonomiske interesser ved leveringen af fjernvarmen. Vi beskæftiger os heller ikke med de individuelle problemer, der måtte opstå hos den enkelte bruger pga. forkert varmepumpe eller andet. Det har vi ganske enkelt hverken kapacitet til eller forstand på. Fjernvarmelauget er desuden medlem af Landsbylauget for Slagslunde og Buresø. Her orienterer vi gensidigt hinanden om, hvad der sker i Slagslunde. Oversigt over fjernvarmelaugets arbejde Vi har holdt i alt 8 bestyrelsesmøder, dvs. næsten 1 bestyrelsesmøde om måneden, når bortses fra ferieperioder. Derudover har vi flittigt benyttet os af muligheden for at kommunikere via . Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet ihærdigt på at komme igennem hos Energitilsynet, Energiklagenævnet og Ankenævnet på Energiområdet med klager over E.ONs prispolitik. Derudover har vi haft et par møder med kommunen. Vi har desuden bearbejdet Energitilsynets statistikker over fjernvarmepriser, og sørget for hele tiden at ajourføre vores hjemmeside således at der har været mulighed for at følge med i vores arbejde. Jeg vil kort berette lidt om det vi har beskæftiget os med udover klagesager, og så vil jeg gå lidt mere i dybden med vores klagesager. Forbrugerindflydelse Af Vfl. 23 h fremgår det, at flertallet af bestyrelsen i en varmeforsyningvirksomhed skal vælges af de tilsluttede forbrugere eller af de kommunale bestyrelser i området. Da NESA A/S blev solgt til Elsam, der samtidig blev købt af DONG, var der ikke længere tale om en offentlig virksomhed, og den nævnte bestemmelse var derfor ikke længere opfyldt. Der skulle i stedet i henhold til Vfl. 23 j etableres et forbrugerrepræsentantskab, bestående af 11 medlemmer, valgt af de tilknyttede forbrugere, som så

2 skulle vælge et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i varmeforsyningsvirksomheden. Denne procedure, er det udtrykkeligt nævnt, gælder også for aktieselskaber. Hverken E.ON Varme Danmark A/S eller Elsam/DONG har nogensinde overholdt bestemmelsen om forbrugerindflydelse. Det fik Jens Allerslev øje på i 2005 og indbragte sagen for Energitilsynet, som herefter udbad sig en redegørelse fra E.ON Varme. Vi må konstatere, at E.ON ikke er og aldrig har været interesseret i at give forbrugerne indflydelse. Så hvad gør de? E.ONs advokat Gravesen, der i øvrigt har skrevet den kommenterede varmeforsyningslov, trækker en kanin op af hatten og vips er E.ON Varme Danmark A/S omdannet til et anpartsselskab med vedtægter, hvoraf det fremgår, at et flertal af bestyrelsen skal bestå af kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer. Således mener man, at man kan omgå Vfl. 23 j. Man påstår, at man nu opfylder Vfl. 23 h. Det faktum at omdannelsen fra A/S til ApS er sket i en periode, hvor selskabet har været uden forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, der kunne have klaget over denne omgåelse, som det jo er, skøjtes der let henover. Det skal dog nævnes, at Jens Allerslevs ihærdige arbejde for den lovpligtige forbrugerindflydelse, har ført til at Energitilsynets sekretariat konstaterer, at bestyrelsen i E.ON Varme Danmark ApS ikke har været beslutningsdygtig i den periode, der ikke har været indkaldt forbrugerrepræsentanter og frem til december 2009 vil føre et skærpet tilsyn med selskabets overholdelse af forbrugerindflydelsesbestemmelserne og og at tilsynet har udtrykt en skarp kritik af, at selskabet ikke har sikret, at en beslutningsdygtig bestyrelse med deltagelse af forbrugerrepræsentanter har kunnet afholde møde umiddelbart efter selskabets dannelse i juni Det er dog et gennembrud, omend lille, men vi fortsætter ihærdigt med at kæmpe for vores sag. Forbrugerråd Som et plaster på såret foreslår E.ONs advokat, at der for hvert fjernvarmeanlæg etableres et forbrugerråd. Ifølge forslag til vedtægter skal det være sammensat af 3 repræsentanter, valgt blandt fjernvarmekunderne, der skal repræsentere henholdsvis kommunen, privatkunderne og erhvervskunderne. E.ON skal så udpege en medarbejder, der formidler kontakten med mindst ét møde om året. Forbrugerrådet kan ikke få nogen reel indflydelse. Dets rolle bliver at være formidler af informationer fra E.ON. E.ON Varme Danmark ApS har foreslået os at afholde et forbrugerrådsmøde med gennemgang af deres regnskab og budgetter. Men vi ville ikke få noget som helst ud af sådan et møde. Regnskabet og budgetterne er totalt intetsigende, og som E.ON i øvrigt understreger, ikke til diskussion. Og priserne har vi klaget over skriftligt, uden at det har rykket noget hos E.ON. I øvrigt kan vi ikke være et forbrugerråd, da vi som nævnt er en forening, der blev oprettet som en kontakt mellem fjernvarmebrugerne i Slagslunde og NESA. Da E.ON således ved flere lejligheder har forsøgt at få os til at fungere som et forbrugerråd, har vi meddelt, at vi ville tage det op til drøftelse på generalforsamlingen. Det gør vi så hermed. I den anledning vil jeg på bestyrelsens vegne sige, at vi er af den opfattelse, at en evt. oprettelse af et forbrugerråd vil være en rigtig dårlig idé. For det første vil det forplumre fjernvarmelaugets rolle som talerør for forbrugerne i Slagslunde. For det andet kan et forbrugerråd ikke få mere indflydelse eller skabe flere kontakter, end fjernvarmelauget er i stand til. Jeg vil næsten sige, tværtimod, da et forbrugerråd nemt kan gå hen og blive gidsel for E.ON. Men vi vil gerne høre jeres mening om dette spørgsmål. Kommunal indflydelse Som nævnt mener E.ON at have skabt forbrugerindflydelse gennem repræsentanter, valgt af kommunalbestyrelserne i E.ON Varmes forsyningsområder. Men E.ON Varmes vedtægter er udformet såle-

3 des, at disse forbrugerrepræsentanters indflydelse er illusorisk. For nok er der 4 kommunalbestyrelses udpegede medlemmer mod 3 generalforsamlingsvalgte, men mindst ét generalforsamlingsvalgt medlem skal stemme for et forslag, for at det kan vedtages, og alle generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være til stede, før et forslag kan vedtages. Endvidere er der ikke ifølge vedtægterne kommunale bestyrelsessuppleanter. For en ordens skyld skal det dog oplyses, at E.ON Varme på foranledning af de klager, Energitilsynet har fået, arbejder på at ændre vedtægterne, så det bliver muligt at udpege suppleanter for de kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer.yderligere skal alle beslutninger omhandlende bl.a. fastsættelse og ændring af almindelige leveringsbestemmelser, godkendes af generalforsamlingen. Jens Allerslev har en klagesag inde hos Energiklagenævnet vedrørende den af E.ON skabte model for forbrugerindflydelse. Men som sagen står nu, er der 4 kommuner, der er blevet bedt om at udpege forbrugerrepræsentanter, nemlig Hillerød, Faxe, Frederikssund, og Egedal. Og jeg skal her lige bemærke, at E.ON endnu engang går over stregen. I E.ONs brev til Egedal kommune beder de kommunen om at udpege et byrådsmedlem til E.ONs bestyrelse. De skriver, at de har valgt at tilbyde byrådene i de kommuner, hvori E.ON Varme har fjernvarmeforsyningsområder, at vælge flertallet af selskabets bestyrelsesmedlemmer for at sikre forbrugerne den mest kompetente indflydelse. Men der står intet i vedtægterne for selskabet om, at det skal være et byrådsmedlem. Så kommunen skulle selv kunne bestemme, hvem de vil udpege. Det kunne f.eks. være en af de forbrugere, der aftager varme fra Slagslunde kraftvarmeværk, som har sat sig ind i sagerne, og som ville være indstillet på at arbejde sammen med andre fjernvarmebrugere i E.ON Varmes forsyningsområder.. Men altså E.ON har bedt om et byrådsmedlem, og Egedal kommune har udpeget Willy Eliasen. Det meddelte kommunen til E.ON den 3. maj Det første bestyrelsesmøde skal dog først afholdes i år den 5. marts. Desværre er Willy Eliasen forhindret pga. andet møde. Der er på nuværende tidspunkt som nævnt ikke mulighed for at sende en suppleant. Men vi ved, at W.E. har spurgt om muligheden for at sende en stedfortræder fra teknik- og miljøudvalget. E.ONs advokat har svaret, at man godt kan sende en stedfortræder, dog kun som gæst uden stemmeret, såfremt samtlige medlemmer af bestyrelsen giver deres accept. Måske kan W.E. svare på, om det er sket. Møde med kommunen Den 5. juni 2007 kontaktede vi skriftligt borgmester Svend Kjærgaard Jensen og økonomiudvalgets medlemmer med anmodning om et møde med henblik på at få etableret et samarbejde med kommunen på tilsvarende måde som ved tilslutningen til fjernvarmen. Vi gjorde kommunen opmærksom på, at E.ONs høje gaspris har betydet en merudgift for kommunens vedkommende fsva.de to daginstitutioner og skolen på kr. i varmeåret 2005/06. Helle vil under debatten vise en oversigt, hvor det kan ses, hvor meget det har betydet af merbetaling i kroner og ører for kommunen.vores henvendelse blev behandlet i teknik- og miljøudvalget, der er kommunens varmeplanmyndighed. Den 15. november havde vi et møde med Willy Eliasen og centerchef Regin Nordentoft. Vi havde på forhånd lavet et skriftligt oplæg til mødet, hvor vi gjorde rede for det historiske forløb. På mødet kom der ikke klarhed over, hvor meget kommunen kan deltage i fjernvarmelaugets videre arbejde med sagen. Men W.E. ville orientere teknik- og miljøudvalget, og når der er nyt i klagesagerne holder vi møde igen. Endvidere blev det aftalt, at en af kommunens jurister ville se på det kontraktlige forhold, der fremgår af de underskrevne forbrugeraftaler. Kommunen kan ikke gå ind med gratis juridisk bistand til en privat forening, men i forhold til kommunens (skolens og daginstitutionernes) kontraktlige forhold kan det vurderes, om det er noget kommunen ud fra en økonomisk betragtning vil køre sag på over for E.ON. Det førte til et møde med Jan Falk, der er ansat som jurist i Egedal kommune. Han vil nu vurdere kom-

4 munens kontraktlige forhold og komme med en tilbagemelding om, hvad kommunen finder frem til. Derimod kom der ikke nogen afklaring af, hvordan vi fremover kan have kontakt med W.E. som forbrugerrepræsentant i E.ON Varmes bestyrelse. Det spørgsmål vil vi meget gerne tage fat på snarest. Udtræden På sidste generalforsamling blev det omtalt, at der var 3, der havde afmeldt sig som varmekunder, og at de var blevet opkrævet en større udtrædelsesgodtgørelse, som de havde klaget over til Energitilsynet. Her fik de medhold i, at der ikke var grundlag for at opkræve denne godtgørelse. Det klagede E.ON Varme over til Energiklagenævnet, men Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse. Statistik over fjernvarmepriser Med mellemrum udsender Energitilsynet en statistik over fjernvarmepriser i hele landet. Den er imidlertid ikke særlig overskuelig. Vi har derfor bearbejdet dennne statistik til en oversigt med det dyreste fjernvarmeanlæg stående først og det billigste stående sidst. Af denne oversigt fremgår det, at Slagslunde er det fjerdedyreste anlæg, med en årlig pris for et standard énfamiliehus (130 m2) på kr., hvor den billigste leverandør Mariager Fjernvarmeværk klarer det for kr. Oversigten er lagt ud på hjemmesiden. Henvendelse til Kathrine Lilleør Jeg synes også lige, at jeg vil fortælle, at vores præst, Kathrine Lilleør, er blevet kontaktet af et kommunikationsbureau, om hun ville medvirke i en kampagne for fjernvarme. Det takkede hun pænt nej til med henvisning til vores utilfredshed med E.ON og E.ONs prispolitik. Det er vi hende meget taknemmelig for. Og så vil jeg kort redegøre for vores klagesager. Klage til Energiklagenævnet Sidste år på generalforsamlingen berettede vi, at det endelig var lykkedes os at finde frem til Rotterdam III, der er den tarif over gaspriser, der ifølge 5.4 i de aftalte leveringsbestemmelser af skal anvendes ved den årlige beregning af ny varmepris. Vi kunne på det grundlag konstatere, at den gaspris, som E.ON skulle have anvendt for varmeåret 2005/06 var 4,557 kr., men E.ON anvendte en gaspris på 6,301 kr. Det klagede vi over til E.ON. Vi fik svar den 12. marts 2007 efter adskillige rykkere. Svaret var som venteligt, at E.ON mente, at den anvendte metode for beregningen og størrelsen af de faste tariffer var fastsat i overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Vores klage og svaret kan ses på vores hjemmeside under Løbende Sager. Så klagede vi til Energitilsynet den 23. marts Også den ligger på vores hjemmeside. Der følger en del korrespondance, hvor E.ON forsvarer sine synspunkter med, at der kun er tale om redaktionelle ændringer, og at beregningsformlen i 2. afsnit af 5.4, ikke er bindende. Vi fremhæver, at vi ikke kan få ordentlige oplysninger om E.ON Varmes regnskaber og om de fremførte underskud, om E.ON Produktions indkøbspris på gas, og at der ikke findes regnskaber fra før E.ONs advokat hævder, at værket i henhold til varmeforsyningsloven kan kræve sine reelle udgifter dækket. Skal det kunne fraviges, må det forudsætte en klar og udtrykkelig aftale mellem parterne. Det mener han ikke, vi har. Han anfører, at 5.4, 1. afsnit, i leveringsbestemmelserne af 1995 udtrykkeligt henviser til, at den variable udgift skal beregnes efter varmeforsyningslovens regler (hvile-i-sig-selv-princippet), og at tarifferne skal være omkostningsbestemte. Han ser således helt bort fra, at beregningsformlen i 2. afsnit også er en del af aftalen med NESA, til trods for at han ikke bestrider, at hvile-i-sig-selv-princippet kan fraviges til gunst for varmekunderne, og at der er indgået individuelle aftaler om levering af fjernvarme med forbrugerne i Slagslunde.Vi har derfor den helt klare opfattelse, at E.ON Varme er bundet af hele den aftale, som vi indgik med NESA. Vi har endvidere påpeget, at E.ON Varme pga. den stigende gaspris har fået en stadig større dækning til omkostninger, og at der er kommet 40 flere brugere

5 til, uden at vi i øvrigt har fået tilstrækkelig dokumentation for, hvad disse stigende indtægter er anvendt til. Det skyldes i hvert fald ikke renovering eller ombygning af værk eller net. Energitilsynet træffer afgørelse (25. oktober) om, at den indgåede aftale med NESA er tilsynet uvedkommende og henviser til Ankenævnet på Energiområdet eller de almindelige domstole. Fsva. E.ONs varmepriser mener Energitilsynet ikke, det er urimeligt efter varmeforsyningsloven, at prisformlen i pkt. 5.4 erstattes med princippet om nødvendige omkostninger som grundlag for beregningen af den variable betaling, og at E.ON Varme opkræver en fast betaling, der forhøjer provenuet, da E.ON har gjort gældende, at provenuet ifølge E.ONs regnskaber ikke dækker de faste omkostninger. Det vil sige, at Energitilsynet på den ene side henviser det kontraktlige forhold til domstolene, men på den anden side til trods herfor mener sig berettiget til at træffe den afgørelse, at de aftalte beregningsforhold for varmeprisen kan fraviges. Afgørelsen ligger på vores hjemmeside. Vi klager herefter til Energiklagenævnet. Det sker den 19. november Klagen kan ses på vores hjemmeside. Energiklagenævnet anmoder om Energitilsynets yderligere bemærkninger, og det har vi så også kommenteret på. Vi peger i den forbindelse også på, at fjernvarmeforsyningen i Slagslunde er den fjerdedyreste i hele landet, ligesom vi har gjort Energiklagenævnet opmærksom på, at netop E.ONs værker er udtaget af Energitilsynet til en nærmere undersøgelse på grund af fundne fejl og mangler i forhold som f.eks. afskrivninger og henlæggelser. Vores bemærkninger kan også læses på hjemmesiden. Energiklagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse. Så vidt vedrørende vores klage over, at E.ON Varme ikke anvender den aftalte gaspris ved beregningen af varmeprisen. Klage til Ankenævnet på Energiområdet Den 26. april 2007 får alle fjernvarmebrugerne meddelelse fra E.ON om de nye priser for varmeåret 2007/08. E.ON medsender bl.a. nye almindelige leveringsbestemmelser med oplysning om, at disse leveringsbestemmelser træder i kraft den 1. november I meddelelsen oplyses det, at opdateringen bl.a. indebærer, at punkt 5.4 i leveringsbestemmelserne af udgår. Fremover vil varmeprisen blive udregnet efter de nye bestemmelsers punkt 4.1, der lyder således: 4. Priser 4.1. E.ON udarbejder priserne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse, og priserne vil til enhver tid fremgå af E.ONs prisblad, som er anmeldt til Energitilsynet og tilgængeligt på E.ONs hjemmeside (www.eon.dk). Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte priser. Vi gør indsigelse over for E.ON Varme (21. maj 2007). Vi bad endvidere de medlemmer, vi har adresse på om at gøre det samme, og det er der også flere der har gjort. Tak for det. Vores indsigelse ligger på hjemmesiden. E.ON Varme svarer (11. juni 2007) og henholder sig igen til, at der hovedsageligt er tale om ændringer af redaktionel karakter, at der er tale om en justering i forhold til Dansk Fjernvarmes standardleveringsbestemmelser, at de i henhold til varmeforsyningsloven mener sig berettiget til at ændre leveringsbestemmelserne, og at de i øvrigt ikke mener, de er forpligtet til at genforhandle en ændring af de almindelige leveringsbestemmelser med os, uanset at kontrakten er uopsigelig fra E.ONs side i 20 år. Det klager vi over til Ankenævnet på Energiområdet. Det sker den 3. juli Klagen kan ses på vores hjemmeside under Løbende sager.. Ankenævnet meddeler, at de er kommet i tvivl om, hvorvidt fjernvarmelauget generelt kan klage til ankenævnet på samtlige medlemmers vegne. Såfremt ankenævnet finder, at lauget ikke har klagekompetence, beder vi ankenævnet om at behandle klagen som en individuel klage fra mig personlig.

6 Ankenævnet er 5 måneder om at træffe afgørelse. Først den 19. december meddeles det, at de ikke finder, at fjernvarmelauget har kompetence til at klage på samtlige medlemmers vegne. Det betyder, at klagen nu behandles som en individuel klage fra mig. Det er vi naturligvis kede af, men det ændrer ikke ved, at vi i bestyrelsen fortsat vil arbejde med klagen, som det oprindeligt var meningen, idet vi ikke er i tvivl om, at vi har medlemmernes opbakning. Det er baggrunden for det forslag, vi vil fremsætte under punktet Indkomne forslag. Vi synes i øvrigt, at vi har været udsat for en særdeles dårlig sagsbehandling i ankenævnet med forsinkelser og fejltagelser. Sagen står nu der, at E.ON Varme har haft lejlighed til at udtale sig, og vi har fremsendt yderligere bemærkninger, som E.ON Varme nu skal tage stilling til. Også de bemærkninger kan ses på vores hjemmeside. Energibesparende foranstaltninger Sideløbende med vores klagesager kører Jens en sag om energibesparende foranstaltninger, hvor han over for Energitilsynet påpeger, at kvadratmeterafgiften er urimelig i forhold til f.eks. det alternativ der hedder et glidende gennemsnit af de seneste 3 års forbrug. I den forbindelse vil jeg også gerne nævne, at et af vore medlemmer Allan Gregersen har kørt og tabt en sag for Energitilsynet og Energiklagenævnet vedrørende den indførte kvadratmeterafgifts uhensigtsmæssige konsekvenser for energiforbruget, fordi incitamentet til energibesparelse svækkes. Det er åbenlyst for alle, undtagen for Energitilsynet og Energiklagenævnet, der i stedet henholder sig til en langvarig og fast administrativ praksis for at anvende etageareal, uden at skæve til de toner der lyder fra såvel folketing som andre instanser om energibesparelsesbestræbelser. Hvis der er nogen, der vil høre mere om dette, er jeg sikker på, at både Allan og Jens gerne vil uddybe det under debatten. Kontakter Som jeg allerede har sagt, kom der ikke det helt store ud af vort møde med kommunen. Men det har skabt nogle kontakter udover Willy Eliasen bl.a. via Jens Jørgen Nygaard, der er medlem af økonomiudvalget. Vi har derved fået en kontakt til Mogens Jensen, formand for Præstø Fjernvarme, der har en sag kørende mod E.ON. E.ON købte byens kraftvarmeværk af kommunen, hvilket førte til højere varmepriser. På samme måde som E.ON Varme køber varme hos E.ON Produktion, der igen køber gas hos Ruhrgas, der ejes af E.ON, er der nogle tilsvarende konstellationer i Præstø-sagen for at kunne anvende den højest mulige gaspris over for forbrugerne. Vi har drøftet de gensidige problemer, vi har med E.ON, og vi vil overveje at få et samarbejde i gang med andre af E.ONs forbrugergrupper. Vi kunne jo bl.a. sammenligne regnskaber og prisudvikling for sammen at stå stærkere over for E.ON og de instanser, som E.ON anmelder sine regnskaber og tariffer til. De øvrige af E.ON ejede fjernvarmeværker og net er bl.a. Frederikssund, Kelleris og Skævinge. Vi er derudover blevet kontaktet af en journalist fra et blad der hedder El & Energi. Det udgives af en brancheorganisation Dansk Energi. De vil skrive om Præstø-sagen, og var i den forbindelse interesseret i også at bringe noget om den meget voldsomme stigning i varmeprisen hos os. Bladet skal udkomme om 14 dage, så jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad der kommer med. Men det er da en begyndelse til at komme ud i medierne. Vi vil desuden undersøge mulighederne for mediernes bevågenhed fsva. E.ONs prispolitik. Hvis der er nogen her, der har en god idé eller kontakt, så lad os det vide. Vi må i den forbindelse kunne udnytte folketingets udspil om energiforlig, hvori også indgår forslag til energibesparende foranstaltninger. Det var en lang og alligevel kun summarisk gennemgang af, hvad der er sket i det forløbne år. Jeg håber den har skabt grobund for en god debat, som vi kan bruge i det videre arbejde. Marie Louise Allerslev

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere