Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion"

Transkript

1 Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar Introduktion Lad mig starte med at præsentere bestyrelsen: Jan Rud Petersen, Leif Rasmussen, Helle Toft Jensen, Jørn Ulsing og mig Marie Louise Allerslev. Karsten Jørgensen er suppleant. Sigrid Friis er revisor og Mogens Hansen er revisorsuppleant. Desuden har Jens Allerslev deltaget i vore møder, fordi han sideløbende har kørt klagesager vedrørende forbrugerrepræsentation og energibesparende foranstaltninger. Vi har desuden inviteret Willy Eliasen, formand for kommunens teknik- og miljøudvalg til at deltage. Willy Eliasen er udpeget af kommunalbestyrelsen som forbrugernes repræsentant i E.ON Varme Danmark ApSs bestyrelse. Fjernvarmelaugets rolle Da det virker, som om nogle af medlemmerne ikke er helt klar over fjernvarmelaugets rolle, vil jeg godt indlede med at understrege, at vi er en forening, der fungerer som talerør for foreningens medlemmer over for varmeleverandøren. Det vil sige, at vi nøje følger med i, om E.ON Varme Danmark ApS overholder de aftaler, som blev indgået med os i forbindelse med tilslutningen. Det gør de nemlig ikke, som det vil fremgå senere i denne beretning. Af foreningens regnskab, der er omdelt i forbindelse med indkaldelsen til denne generalforsamling fremgår det, at foreningen kun har en ganske lille formue, og jeg kan fortælle, at bestyrelsens arbejde er ulønnet. Vi har ingen økonomiske interesser ved leveringen af fjernvarmen. Vi beskæftiger os heller ikke med de individuelle problemer, der måtte opstå hos den enkelte bruger pga. forkert varmepumpe eller andet. Det har vi ganske enkelt hverken kapacitet til eller forstand på. Fjernvarmelauget er desuden medlem af Landsbylauget for Slagslunde og Buresø. Her orienterer vi gensidigt hinanden om, hvad der sker i Slagslunde. Oversigt over fjernvarmelaugets arbejde Vi har holdt i alt 8 bestyrelsesmøder, dvs. næsten 1 bestyrelsesmøde om måneden, når bortses fra ferieperioder. Derudover har vi flittigt benyttet os af muligheden for at kommunikere via . Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet ihærdigt på at komme igennem hos Energitilsynet, Energiklagenævnet og Ankenævnet på Energiområdet med klager over E.ONs prispolitik. Derudover har vi haft et par møder med kommunen. Vi har desuden bearbejdet Energitilsynets statistikker over fjernvarmepriser, og sørget for hele tiden at ajourføre vores hjemmeside således at der har været mulighed for at følge med i vores arbejde. Jeg vil kort berette lidt om det vi har beskæftiget os med udover klagesager, og så vil jeg gå lidt mere i dybden med vores klagesager. Forbrugerindflydelse Af Vfl. 23 h fremgår det, at flertallet af bestyrelsen i en varmeforsyningvirksomhed skal vælges af de tilsluttede forbrugere eller af de kommunale bestyrelser i området. Da NESA A/S blev solgt til Elsam, der samtidig blev købt af DONG, var der ikke længere tale om en offentlig virksomhed, og den nævnte bestemmelse var derfor ikke længere opfyldt. Der skulle i stedet i henhold til Vfl. 23 j etableres et forbrugerrepræsentantskab, bestående af 11 medlemmer, valgt af de tilknyttede forbrugere, som så

2 skulle vælge et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i varmeforsyningsvirksomheden. Denne procedure, er det udtrykkeligt nævnt, gælder også for aktieselskaber. Hverken E.ON Varme Danmark A/S eller Elsam/DONG har nogensinde overholdt bestemmelsen om forbrugerindflydelse. Det fik Jens Allerslev øje på i 2005 og indbragte sagen for Energitilsynet, som herefter udbad sig en redegørelse fra E.ON Varme. Vi må konstatere, at E.ON ikke er og aldrig har været interesseret i at give forbrugerne indflydelse. Så hvad gør de? E.ONs advokat Gravesen, der i øvrigt har skrevet den kommenterede varmeforsyningslov, trækker en kanin op af hatten og vips er E.ON Varme Danmark A/S omdannet til et anpartsselskab med vedtægter, hvoraf det fremgår, at et flertal af bestyrelsen skal bestå af kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer. Således mener man, at man kan omgå Vfl. 23 j. Man påstår, at man nu opfylder Vfl. 23 h. Det faktum at omdannelsen fra A/S til ApS er sket i en periode, hvor selskabet har været uden forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, der kunne have klaget over denne omgåelse, som det jo er, skøjtes der let henover. Det skal dog nævnes, at Jens Allerslevs ihærdige arbejde for den lovpligtige forbrugerindflydelse, har ført til at Energitilsynets sekretariat konstaterer, at bestyrelsen i E.ON Varme Danmark ApS ikke har været beslutningsdygtig i den periode, der ikke har været indkaldt forbrugerrepræsentanter og frem til december 2009 vil føre et skærpet tilsyn med selskabets overholdelse af forbrugerindflydelsesbestemmelserne og og at tilsynet har udtrykt en skarp kritik af, at selskabet ikke har sikret, at en beslutningsdygtig bestyrelse med deltagelse af forbrugerrepræsentanter har kunnet afholde møde umiddelbart efter selskabets dannelse i juni Det er dog et gennembrud, omend lille, men vi fortsætter ihærdigt med at kæmpe for vores sag. Forbrugerråd Som et plaster på såret foreslår E.ONs advokat, at der for hvert fjernvarmeanlæg etableres et forbrugerråd. Ifølge forslag til vedtægter skal det være sammensat af 3 repræsentanter, valgt blandt fjernvarmekunderne, der skal repræsentere henholdsvis kommunen, privatkunderne og erhvervskunderne. E.ON skal så udpege en medarbejder, der formidler kontakten med mindst ét møde om året. Forbrugerrådet kan ikke få nogen reel indflydelse. Dets rolle bliver at være formidler af informationer fra E.ON. E.ON Varme Danmark ApS har foreslået os at afholde et forbrugerrådsmøde med gennemgang af deres regnskab og budgetter. Men vi ville ikke få noget som helst ud af sådan et møde. Regnskabet og budgetterne er totalt intetsigende, og som E.ON i øvrigt understreger, ikke til diskussion. Og priserne har vi klaget over skriftligt, uden at det har rykket noget hos E.ON. I øvrigt kan vi ikke være et forbrugerråd, da vi som nævnt er en forening, der blev oprettet som en kontakt mellem fjernvarmebrugerne i Slagslunde og NESA. Da E.ON således ved flere lejligheder har forsøgt at få os til at fungere som et forbrugerråd, har vi meddelt, at vi ville tage det op til drøftelse på generalforsamlingen. Det gør vi så hermed. I den anledning vil jeg på bestyrelsens vegne sige, at vi er af den opfattelse, at en evt. oprettelse af et forbrugerråd vil være en rigtig dårlig idé. For det første vil det forplumre fjernvarmelaugets rolle som talerør for forbrugerne i Slagslunde. For det andet kan et forbrugerråd ikke få mere indflydelse eller skabe flere kontakter, end fjernvarmelauget er i stand til. Jeg vil næsten sige, tværtimod, da et forbrugerråd nemt kan gå hen og blive gidsel for E.ON. Men vi vil gerne høre jeres mening om dette spørgsmål. Kommunal indflydelse Som nævnt mener E.ON at have skabt forbrugerindflydelse gennem repræsentanter, valgt af kommunalbestyrelserne i E.ON Varmes forsyningsområder. Men E.ON Varmes vedtægter er udformet såle-

3 des, at disse forbrugerrepræsentanters indflydelse er illusorisk. For nok er der 4 kommunalbestyrelses udpegede medlemmer mod 3 generalforsamlingsvalgte, men mindst ét generalforsamlingsvalgt medlem skal stemme for et forslag, for at det kan vedtages, og alle generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være til stede, før et forslag kan vedtages. Endvidere er der ikke ifølge vedtægterne kommunale bestyrelsessuppleanter. For en ordens skyld skal det dog oplyses, at E.ON Varme på foranledning af de klager, Energitilsynet har fået, arbejder på at ændre vedtægterne, så det bliver muligt at udpege suppleanter for de kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer.yderligere skal alle beslutninger omhandlende bl.a. fastsættelse og ændring af almindelige leveringsbestemmelser, godkendes af generalforsamlingen. Jens Allerslev har en klagesag inde hos Energiklagenævnet vedrørende den af E.ON skabte model for forbrugerindflydelse. Men som sagen står nu, er der 4 kommuner, der er blevet bedt om at udpege forbrugerrepræsentanter, nemlig Hillerød, Faxe, Frederikssund, og Egedal. Og jeg skal her lige bemærke, at E.ON endnu engang går over stregen. I E.ONs brev til Egedal kommune beder de kommunen om at udpege et byrådsmedlem til E.ONs bestyrelse. De skriver, at de har valgt at tilbyde byrådene i de kommuner, hvori E.ON Varme har fjernvarmeforsyningsområder, at vælge flertallet af selskabets bestyrelsesmedlemmer for at sikre forbrugerne den mest kompetente indflydelse. Men der står intet i vedtægterne for selskabet om, at det skal være et byrådsmedlem. Så kommunen skulle selv kunne bestemme, hvem de vil udpege. Det kunne f.eks. være en af de forbrugere, der aftager varme fra Slagslunde kraftvarmeværk, som har sat sig ind i sagerne, og som ville være indstillet på at arbejde sammen med andre fjernvarmebrugere i E.ON Varmes forsyningsområder.. Men altså E.ON har bedt om et byrådsmedlem, og Egedal kommune har udpeget Willy Eliasen. Det meddelte kommunen til E.ON den 3. maj Det første bestyrelsesmøde skal dog først afholdes i år den 5. marts. Desværre er Willy Eliasen forhindret pga. andet møde. Der er på nuværende tidspunkt som nævnt ikke mulighed for at sende en suppleant. Men vi ved, at W.E. har spurgt om muligheden for at sende en stedfortræder fra teknik- og miljøudvalget. E.ONs advokat har svaret, at man godt kan sende en stedfortræder, dog kun som gæst uden stemmeret, såfremt samtlige medlemmer af bestyrelsen giver deres accept. Måske kan W.E. svare på, om det er sket. Møde med kommunen Den 5. juni 2007 kontaktede vi skriftligt borgmester Svend Kjærgaard Jensen og økonomiudvalgets medlemmer med anmodning om et møde med henblik på at få etableret et samarbejde med kommunen på tilsvarende måde som ved tilslutningen til fjernvarmen. Vi gjorde kommunen opmærksom på, at E.ONs høje gaspris har betydet en merudgift for kommunens vedkommende fsva.de to daginstitutioner og skolen på kr. i varmeåret 2005/06. Helle vil under debatten vise en oversigt, hvor det kan ses, hvor meget det har betydet af merbetaling i kroner og ører for kommunen.vores henvendelse blev behandlet i teknik- og miljøudvalget, der er kommunens varmeplanmyndighed. Den 15. november havde vi et møde med Willy Eliasen og centerchef Regin Nordentoft. Vi havde på forhånd lavet et skriftligt oplæg til mødet, hvor vi gjorde rede for det historiske forløb. På mødet kom der ikke klarhed over, hvor meget kommunen kan deltage i fjernvarmelaugets videre arbejde med sagen. Men W.E. ville orientere teknik- og miljøudvalget, og når der er nyt i klagesagerne holder vi møde igen. Endvidere blev det aftalt, at en af kommunens jurister ville se på det kontraktlige forhold, der fremgår af de underskrevne forbrugeraftaler. Kommunen kan ikke gå ind med gratis juridisk bistand til en privat forening, men i forhold til kommunens (skolens og daginstitutionernes) kontraktlige forhold kan det vurderes, om det er noget kommunen ud fra en økonomisk betragtning vil køre sag på over for E.ON. Det førte til et møde med Jan Falk, der er ansat som jurist i Egedal kommune. Han vil nu vurdere kom-

4 munens kontraktlige forhold og komme med en tilbagemelding om, hvad kommunen finder frem til. Derimod kom der ikke nogen afklaring af, hvordan vi fremover kan have kontakt med W.E. som forbrugerrepræsentant i E.ON Varmes bestyrelse. Det spørgsmål vil vi meget gerne tage fat på snarest. Udtræden På sidste generalforsamling blev det omtalt, at der var 3, der havde afmeldt sig som varmekunder, og at de var blevet opkrævet en større udtrædelsesgodtgørelse, som de havde klaget over til Energitilsynet. Her fik de medhold i, at der ikke var grundlag for at opkræve denne godtgørelse. Det klagede E.ON Varme over til Energiklagenævnet, men Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse. Statistik over fjernvarmepriser Med mellemrum udsender Energitilsynet en statistik over fjernvarmepriser i hele landet. Den er imidlertid ikke særlig overskuelig. Vi har derfor bearbejdet dennne statistik til en oversigt med det dyreste fjernvarmeanlæg stående først og det billigste stående sidst. Af denne oversigt fremgår det, at Slagslunde er det fjerdedyreste anlæg, med en årlig pris for et standard énfamiliehus (130 m2) på kr., hvor den billigste leverandør Mariager Fjernvarmeværk klarer det for kr. Oversigten er lagt ud på hjemmesiden. Henvendelse til Kathrine Lilleør Jeg synes også lige, at jeg vil fortælle, at vores præst, Kathrine Lilleør, er blevet kontaktet af et kommunikationsbureau, om hun ville medvirke i en kampagne for fjernvarme. Det takkede hun pænt nej til med henvisning til vores utilfredshed med E.ON og E.ONs prispolitik. Det er vi hende meget taknemmelig for. Og så vil jeg kort redegøre for vores klagesager. Klage til Energiklagenævnet Sidste år på generalforsamlingen berettede vi, at det endelig var lykkedes os at finde frem til Rotterdam III, der er den tarif over gaspriser, der ifølge 5.4 i de aftalte leveringsbestemmelser af skal anvendes ved den årlige beregning af ny varmepris. Vi kunne på det grundlag konstatere, at den gaspris, som E.ON skulle have anvendt for varmeåret 2005/06 var 4,557 kr., men E.ON anvendte en gaspris på 6,301 kr. Det klagede vi over til E.ON. Vi fik svar den 12. marts 2007 efter adskillige rykkere. Svaret var som venteligt, at E.ON mente, at den anvendte metode for beregningen og størrelsen af de faste tariffer var fastsat i overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Vores klage og svaret kan ses på vores hjemmeside under Løbende Sager. Så klagede vi til Energitilsynet den 23. marts Også den ligger på vores hjemmeside. Der følger en del korrespondance, hvor E.ON forsvarer sine synspunkter med, at der kun er tale om redaktionelle ændringer, og at beregningsformlen i 2. afsnit af 5.4, ikke er bindende. Vi fremhæver, at vi ikke kan få ordentlige oplysninger om E.ON Varmes regnskaber og om de fremførte underskud, om E.ON Produktions indkøbspris på gas, og at der ikke findes regnskaber fra før E.ONs advokat hævder, at værket i henhold til varmeforsyningsloven kan kræve sine reelle udgifter dækket. Skal det kunne fraviges, må det forudsætte en klar og udtrykkelig aftale mellem parterne. Det mener han ikke, vi har. Han anfører, at 5.4, 1. afsnit, i leveringsbestemmelserne af 1995 udtrykkeligt henviser til, at den variable udgift skal beregnes efter varmeforsyningslovens regler (hvile-i-sig-selv-princippet), og at tarifferne skal være omkostningsbestemte. Han ser således helt bort fra, at beregningsformlen i 2. afsnit også er en del af aftalen med NESA, til trods for at han ikke bestrider, at hvile-i-sig-selv-princippet kan fraviges til gunst for varmekunderne, og at der er indgået individuelle aftaler om levering af fjernvarme med forbrugerne i Slagslunde.Vi har derfor den helt klare opfattelse, at E.ON Varme er bundet af hele den aftale, som vi indgik med NESA. Vi har endvidere påpeget, at E.ON Varme pga. den stigende gaspris har fået en stadig større dækning til omkostninger, og at der er kommet 40 flere brugere

5 til, uden at vi i øvrigt har fået tilstrækkelig dokumentation for, hvad disse stigende indtægter er anvendt til. Det skyldes i hvert fald ikke renovering eller ombygning af værk eller net. Energitilsynet træffer afgørelse (25. oktober) om, at den indgåede aftale med NESA er tilsynet uvedkommende og henviser til Ankenævnet på Energiområdet eller de almindelige domstole. Fsva. E.ONs varmepriser mener Energitilsynet ikke, det er urimeligt efter varmeforsyningsloven, at prisformlen i pkt. 5.4 erstattes med princippet om nødvendige omkostninger som grundlag for beregningen af den variable betaling, og at E.ON Varme opkræver en fast betaling, der forhøjer provenuet, da E.ON har gjort gældende, at provenuet ifølge E.ONs regnskaber ikke dækker de faste omkostninger. Det vil sige, at Energitilsynet på den ene side henviser det kontraktlige forhold til domstolene, men på den anden side til trods herfor mener sig berettiget til at træffe den afgørelse, at de aftalte beregningsforhold for varmeprisen kan fraviges. Afgørelsen ligger på vores hjemmeside. Vi klager herefter til Energiklagenævnet. Det sker den 19. november Klagen kan ses på vores hjemmeside. Energiklagenævnet anmoder om Energitilsynets yderligere bemærkninger, og det har vi så også kommenteret på. Vi peger i den forbindelse også på, at fjernvarmeforsyningen i Slagslunde er den fjerdedyreste i hele landet, ligesom vi har gjort Energiklagenævnet opmærksom på, at netop E.ONs værker er udtaget af Energitilsynet til en nærmere undersøgelse på grund af fundne fejl og mangler i forhold som f.eks. afskrivninger og henlæggelser. Vores bemærkninger kan også læses på hjemmesiden. Energiklagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse. Så vidt vedrørende vores klage over, at E.ON Varme ikke anvender den aftalte gaspris ved beregningen af varmeprisen. Klage til Ankenævnet på Energiområdet Den 26. april 2007 får alle fjernvarmebrugerne meddelelse fra E.ON om de nye priser for varmeåret 2007/08. E.ON medsender bl.a. nye almindelige leveringsbestemmelser med oplysning om, at disse leveringsbestemmelser træder i kraft den 1. november I meddelelsen oplyses det, at opdateringen bl.a. indebærer, at punkt 5.4 i leveringsbestemmelserne af udgår. Fremover vil varmeprisen blive udregnet efter de nye bestemmelsers punkt 4.1, der lyder således: 4. Priser 4.1. E.ON udarbejder priserne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse, og priserne vil til enhver tid fremgå af E.ONs prisblad, som er anmeldt til Energitilsynet og tilgængeligt på E.ONs hjemmeside (www.eon.dk). Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte priser. Vi gør indsigelse over for E.ON Varme (21. maj 2007). Vi bad endvidere de medlemmer, vi har adresse på om at gøre det samme, og det er der også flere der har gjort. Tak for det. Vores indsigelse ligger på hjemmesiden. E.ON Varme svarer (11. juni 2007) og henholder sig igen til, at der hovedsageligt er tale om ændringer af redaktionel karakter, at der er tale om en justering i forhold til Dansk Fjernvarmes standardleveringsbestemmelser, at de i henhold til varmeforsyningsloven mener sig berettiget til at ændre leveringsbestemmelserne, og at de i øvrigt ikke mener, de er forpligtet til at genforhandle en ændring af de almindelige leveringsbestemmelser med os, uanset at kontrakten er uopsigelig fra E.ONs side i 20 år. Det klager vi over til Ankenævnet på Energiområdet. Det sker den 3. juli Klagen kan ses på vores hjemmeside under Løbende sager.. Ankenævnet meddeler, at de er kommet i tvivl om, hvorvidt fjernvarmelauget generelt kan klage til ankenævnet på samtlige medlemmers vegne. Såfremt ankenævnet finder, at lauget ikke har klagekompetence, beder vi ankenævnet om at behandle klagen som en individuel klage fra mig personlig.

6 Ankenævnet er 5 måneder om at træffe afgørelse. Først den 19. december meddeles det, at de ikke finder, at fjernvarmelauget har kompetence til at klage på samtlige medlemmers vegne. Det betyder, at klagen nu behandles som en individuel klage fra mig. Det er vi naturligvis kede af, men det ændrer ikke ved, at vi i bestyrelsen fortsat vil arbejde med klagen, som det oprindeligt var meningen, idet vi ikke er i tvivl om, at vi har medlemmernes opbakning. Det er baggrunden for det forslag, vi vil fremsætte under punktet Indkomne forslag. Vi synes i øvrigt, at vi har været udsat for en særdeles dårlig sagsbehandling i ankenævnet med forsinkelser og fejltagelser. Sagen står nu der, at E.ON Varme har haft lejlighed til at udtale sig, og vi har fremsendt yderligere bemærkninger, som E.ON Varme nu skal tage stilling til. Også de bemærkninger kan ses på vores hjemmeside. Energibesparende foranstaltninger Sideløbende med vores klagesager kører Jens en sag om energibesparende foranstaltninger, hvor han over for Energitilsynet påpeger, at kvadratmeterafgiften er urimelig i forhold til f.eks. det alternativ der hedder et glidende gennemsnit af de seneste 3 års forbrug. I den forbindelse vil jeg også gerne nævne, at et af vore medlemmer Allan Gregersen har kørt og tabt en sag for Energitilsynet og Energiklagenævnet vedrørende den indførte kvadratmeterafgifts uhensigtsmæssige konsekvenser for energiforbruget, fordi incitamentet til energibesparelse svækkes. Det er åbenlyst for alle, undtagen for Energitilsynet og Energiklagenævnet, der i stedet henholder sig til en langvarig og fast administrativ praksis for at anvende etageareal, uden at skæve til de toner der lyder fra såvel folketing som andre instanser om energibesparelsesbestræbelser. Hvis der er nogen, der vil høre mere om dette, er jeg sikker på, at både Allan og Jens gerne vil uddybe det under debatten. Kontakter Som jeg allerede har sagt, kom der ikke det helt store ud af vort møde med kommunen. Men det har skabt nogle kontakter udover Willy Eliasen bl.a. via Jens Jørgen Nygaard, der er medlem af økonomiudvalget. Vi har derved fået en kontakt til Mogens Jensen, formand for Præstø Fjernvarme, der har en sag kørende mod E.ON. E.ON købte byens kraftvarmeværk af kommunen, hvilket førte til højere varmepriser. På samme måde som E.ON Varme køber varme hos E.ON Produktion, der igen køber gas hos Ruhrgas, der ejes af E.ON, er der nogle tilsvarende konstellationer i Præstø-sagen for at kunne anvende den højest mulige gaspris over for forbrugerne. Vi har drøftet de gensidige problemer, vi har med E.ON, og vi vil overveje at få et samarbejde i gang med andre af E.ONs forbrugergrupper. Vi kunne jo bl.a. sammenligne regnskaber og prisudvikling for sammen at stå stærkere over for E.ON og de instanser, som E.ON anmelder sine regnskaber og tariffer til. De øvrige af E.ON ejede fjernvarmeværker og net er bl.a. Frederikssund, Kelleris og Skævinge. Vi er derudover blevet kontaktet af en journalist fra et blad der hedder El & Energi. Det udgives af en brancheorganisation Dansk Energi. De vil skrive om Præstø-sagen, og var i den forbindelse interesseret i også at bringe noget om den meget voldsomme stigning i varmeprisen hos os. Bladet skal udkomme om 14 dage, så jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad der kommer med. Men det er da en begyndelse til at komme ud i medierne. Vi vil desuden undersøge mulighederne for mediernes bevågenhed fsva. E.ONs prispolitik. Hvis der er nogen her, der har en god idé eller kontakt, så lad os det vide. Vi må i den forbindelse kunne udnytte folketingets udspil om energiforlig, hvori også indgår forslag til energibesparende foranstaltninger. Det var en lang og alligevel kun summarisk gennemgang af, hvad der er sket i det forløbne år. Jeg håber den har skabt grobund for en god debat, som vi kan bruge i det videre arbejde. Marie Louise Allerslev

E.ON Varme Danmark Aps Opfyldelse af en bestemmelse i varmeforsyningsloven om forbrugerindflydelse

E.ON Varme Danmark Aps Opfyldelse af en bestemmelse i varmeforsyningsloven om forbrugerindflydelse Energitilsynet: E.ON Varme Danmark Aps Opfyldelse af en bestemmelse i varmeforsyn... Side 1 af 12 Printet: 10:10 http://www.energitilsynet.dk/afgoerelser-mv/4/00/afgoerelser-varme/eon-varme-danmark-aps-opfyldelse-af-en-bestemmelse-i-varmeforsyningslovenom-forbrugerindflydelse/

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 26. november 2014 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse af priser

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

Status på det skærpede tilsyn vedr. forbrugerindflydelse

Status på det skærpede tilsyn vedr. forbrugerindflydelse ENERGITILSYNET Punkt 6 Energitilsynets møde den 31. maj 2010 31-05-2010 VARME 4/0920-0200-0111 /SP akt 169 Status på det skærpede tilsyn vedr. forbrugerindflydelse i E.ON Varme Danmark ApS Resumé 1. Energitilsynet

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 7. og 8. oktober 2015 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 411 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 411 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 411 Offentligt Fra: Jens Allerslev [mailto:ja@sunway.dk] Sendt: 24. september 2009 15:22 Til: Energitilsynet (KS) Cc: Dan Riise; Morten Skovgaard;

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

Jeg skal desuden påberåbe mig aftalelovens 38 b, stk. 1, hvoraf det fremgår, at opstår der tvivl om

Jeg skal desuden påberåbe mig aftalelovens 38 b, stk. 1, hvoraf det fremgår, at opstår der tvivl om Marie Louise Allerslev Egetoften 7 3660 Stenløse. tlf. 4818 3884 Slagslunde den 19. juli 2008 Ankenævnet på Energiområdet Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. klage over E.ON Varme Danmark ApSs kontraktbrud,

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde

...[Klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0087 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab,

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a.

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere/varmeaftagere...3

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Direkte: 25 29 08 43 J.nr. 12241

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Gældende fra juni 2013 SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9310 Vodskov Forsyningsvirksomhederne Aalborg Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby v / Aalborg Kommune CVR 1613

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 8900 Randers Energi Randers Varme A/S CVR 2548 2026 Agerskellet 7 8900 Randers Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet.

VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet. VEDTÆGTER FOR VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.M.B.A. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet. 1.2 Selskabets hjemsted er Vallensbæk Nordmark,

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Kundens forhold. Nabovarmeværk - ønsker Tariffering Binding - aftalelængde Forbrugerbeskyttelse Klageadgang. v. Carl Hellmers

Kundens forhold. Nabovarmeværk - ønsker Tariffering Binding - aftalelængde Forbrugerbeskyttelse Klageadgang. v. Carl Hellmers Kundens forhold v. Carl Hellmers Nabovarmeværk - ønsker Tariffering Binding - aftalelængde Forbrugerbeskyttelse Klageadgang 1 Nabovarmeværk - ønsker Anlægsejer Bruger Værditilvækst Rentabilitet Sikkerhed

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling.

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling. 12/04900 / TFL MRO Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. CVR 1990 8070 Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Valgregulativ Forbrugervalg

Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Dato 25-08-2017 Sagsnr. 2017-4158. Dok.nr. 2017-002915. Sagsbehandler Connie Brix Direkte telefon 76363631 E-mail jeco@bluekolding.dk Valgregulativ Forbrugervalg 2017 Forbrugerrepræsentation i bestyrelsen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

FJERNVARME. Vedtægter for Skårup Fjernvarme a.m.b.a

FJERNVARME. Vedtægter for Skårup Fjernvarme a.m.b.a FJERNVARME Vedtægter for Skårup Fjernvarme a.m.b.a Skårup Fjernvarme Traverskiftet 1 5881 Skårup Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk www.skaarup-fjernvarme.dk Vedtægter side

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013

VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 VEDTÆGTER Gældende fra 28. august 2013 Indholdsfortegnelse 1 Selskabet 2 Formål 3 Andelshavere 4 Andelskapital 5 Udtrædelsesvilkår 6 Generalforsamlingen 7 Bestyrelsen 8 Selskabets ledelse 9 Regnskab 10

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEJNSVIG VARMEVÆRK A.M.B.A

VEDTÆGTER FOR HEJNSVIG VARMEVÆRK A.M.B.A VEDTÆGTER FOR HEJNSVIG VARMEVÆRK A.M.B.A Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er. Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er. Billund Kommune Paragraf 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Forklaring til foreslåede vedtægtsændringer Bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har stillet forslag om ændring af vedtægterne. Ændringerne

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Notat Til: Vedrørende: Bilag: Bestyrelsen Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 2013 Elektronisk bilag Danva-notat om forbrugervalg Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Kort uddrag af DANVA-notat

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte Omstående gengives i et skema med tre kolonner foreningens Ådalen Retrætes vedtægter, som de blev vedtaget ved generalforsamlingen den 25. maj 2010. Ved vedtagelsen blev der protokolleret følgende under

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Energi Vegger A.m.b.a. Vedtægter

Energi Vegger A.m.b.a. Vedtægter Energi Vegger A.m.b.a Vedtægter INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE VEDTÆGTER... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Ry Kommune 2 Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægt for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 1 NAVN OG HJEMSTED. 1.1 Selskabets navn er Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE. 2.1 Selskabets

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indhold Indledning... 2 Navn og hjemsted... 3 Formål og forsyningsområde... 4 Andelshavere/varmeaftagere... 5 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 6 Udtrædelsesvilkår...

Læs mere

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S

VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S VALGREGULATIV VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER I EGEDAL VANDFORSY- NING A/S OG EGEDAL SPILDEVAND A/S 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Egedal Vandforsyning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere