Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion"

Transkript

1 Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar Introduktion Lad mig starte med at præsentere bestyrelsen: Jan Rud Petersen, Leif Rasmussen, Helle Toft Jensen, Jørn Ulsing og mig Marie Louise Allerslev. Karsten Jørgensen er suppleant. Sigrid Friis er revisor og Mogens Hansen er revisorsuppleant. Desuden har Jens Allerslev deltaget i vore møder, fordi han sideløbende har kørt klagesager vedrørende forbrugerrepræsentation og energibesparende foranstaltninger. Vi har desuden inviteret Willy Eliasen, formand for kommunens teknik- og miljøudvalg til at deltage. Willy Eliasen er udpeget af kommunalbestyrelsen som forbrugernes repræsentant i E.ON Varme Danmark ApSs bestyrelse. Fjernvarmelaugets rolle Da det virker, som om nogle af medlemmerne ikke er helt klar over fjernvarmelaugets rolle, vil jeg godt indlede med at understrege, at vi er en forening, der fungerer som talerør for foreningens medlemmer over for varmeleverandøren. Det vil sige, at vi nøje følger med i, om E.ON Varme Danmark ApS overholder de aftaler, som blev indgået med os i forbindelse med tilslutningen. Det gør de nemlig ikke, som det vil fremgå senere i denne beretning. Af foreningens regnskab, der er omdelt i forbindelse med indkaldelsen til denne generalforsamling fremgår det, at foreningen kun har en ganske lille formue, og jeg kan fortælle, at bestyrelsens arbejde er ulønnet. Vi har ingen økonomiske interesser ved leveringen af fjernvarmen. Vi beskæftiger os heller ikke med de individuelle problemer, der måtte opstå hos den enkelte bruger pga. forkert varmepumpe eller andet. Det har vi ganske enkelt hverken kapacitet til eller forstand på. Fjernvarmelauget er desuden medlem af Landsbylauget for Slagslunde og Buresø. Her orienterer vi gensidigt hinanden om, hvad der sker i Slagslunde. Oversigt over fjernvarmelaugets arbejde Vi har holdt i alt 8 bestyrelsesmøder, dvs. næsten 1 bestyrelsesmøde om måneden, når bortses fra ferieperioder. Derudover har vi flittigt benyttet os af muligheden for at kommunikere via . Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet ihærdigt på at komme igennem hos Energitilsynet, Energiklagenævnet og Ankenævnet på Energiområdet med klager over E.ONs prispolitik. Derudover har vi haft et par møder med kommunen. Vi har desuden bearbejdet Energitilsynets statistikker over fjernvarmepriser, og sørget for hele tiden at ajourføre vores hjemmeside således at der har været mulighed for at følge med i vores arbejde. Jeg vil kort berette lidt om det vi har beskæftiget os med udover klagesager, og så vil jeg gå lidt mere i dybden med vores klagesager. Forbrugerindflydelse Af Vfl. 23 h fremgår det, at flertallet af bestyrelsen i en varmeforsyningvirksomhed skal vælges af de tilsluttede forbrugere eller af de kommunale bestyrelser i området. Da NESA A/S blev solgt til Elsam, der samtidig blev købt af DONG, var der ikke længere tale om en offentlig virksomhed, og den nævnte bestemmelse var derfor ikke længere opfyldt. Der skulle i stedet i henhold til Vfl. 23 j etableres et forbrugerrepræsentantskab, bestående af 11 medlemmer, valgt af de tilknyttede forbrugere, som så

2 skulle vælge et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i varmeforsyningsvirksomheden. Denne procedure, er det udtrykkeligt nævnt, gælder også for aktieselskaber. Hverken E.ON Varme Danmark A/S eller Elsam/DONG har nogensinde overholdt bestemmelsen om forbrugerindflydelse. Det fik Jens Allerslev øje på i 2005 og indbragte sagen for Energitilsynet, som herefter udbad sig en redegørelse fra E.ON Varme. Vi må konstatere, at E.ON ikke er og aldrig har været interesseret i at give forbrugerne indflydelse. Så hvad gør de? E.ONs advokat Gravesen, der i øvrigt har skrevet den kommenterede varmeforsyningslov, trækker en kanin op af hatten og vips er E.ON Varme Danmark A/S omdannet til et anpartsselskab med vedtægter, hvoraf det fremgår, at et flertal af bestyrelsen skal bestå af kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer. Således mener man, at man kan omgå Vfl. 23 j. Man påstår, at man nu opfylder Vfl. 23 h. Det faktum at omdannelsen fra A/S til ApS er sket i en periode, hvor selskabet har været uden forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, der kunne have klaget over denne omgåelse, som det jo er, skøjtes der let henover. Det skal dog nævnes, at Jens Allerslevs ihærdige arbejde for den lovpligtige forbrugerindflydelse, har ført til at Energitilsynets sekretariat konstaterer, at bestyrelsen i E.ON Varme Danmark ApS ikke har været beslutningsdygtig i den periode, der ikke har været indkaldt forbrugerrepræsentanter og frem til december 2009 vil føre et skærpet tilsyn med selskabets overholdelse af forbrugerindflydelsesbestemmelserne og og at tilsynet har udtrykt en skarp kritik af, at selskabet ikke har sikret, at en beslutningsdygtig bestyrelse med deltagelse af forbrugerrepræsentanter har kunnet afholde møde umiddelbart efter selskabets dannelse i juni Det er dog et gennembrud, omend lille, men vi fortsætter ihærdigt med at kæmpe for vores sag. Forbrugerråd Som et plaster på såret foreslår E.ONs advokat, at der for hvert fjernvarmeanlæg etableres et forbrugerråd. Ifølge forslag til vedtægter skal det være sammensat af 3 repræsentanter, valgt blandt fjernvarmekunderne, der skal repræsentere henholdsvis kommunen, privatkunderne og erhvervskunderne. E.ON skal så udpege en medarbejder, der formidler kontakten med mindst ét møde om året. Forbrugerrådet kan ikke få nogen reel indflydelse. Dets rolle bliver at være formidler af informationer fra E.ON. E.ON Varme Danmark ApS har foreslået os at afholde et forbrugerrådsmøde med gennemgang af deres regnskab og budgetter. Men vi ville ikke få noget som helst ud af sådan et møde. Regnskabet og budgetterne er totalt intetsigende, og som E.ON i øvrigt understreger, ikke til diskussion. Og priserne har vi klaget over skriftligt, uden at det har rykket noget hos E.ON. I øvrigt kan vi ikke være et forbrugerråd, da vi som nævnt er en forening, der blev oprettet som en kontakt mellem fjernvarmebrugerne i Slagslunde og NESA. Da E.ON således ved flere lejligheder har forsøgt at få os til at fungere som et forbrugerråd, har vi meddelt, at vi ville tage det op til drøftelse på generalforsamlingen. Det gør vi så hermed. I den anledning vil jeg på bestyrelsens vegne sige, at vi er af den opfattelse, at en evt. oprettelse af et forbrugerråd vil være en rigtig dårlig idé. For det første vil det forplumre fjernvarmelaugets rolle som talerør for forbrugerne i Slagslunde. For det andet kan et forbrugerråd ikke få mere indflydelse eller skabe flere kontakter, end fjernvarmelauget er i stand til. Jeg vil næsten sige, tværtimod, da et forbrugerråd nemt kan gå hen og blive gidsel for E.ON. Men vi vil gerne høre jeres mening om dette spørgsmål. Kommunal indflydelse Som nævnt mener E.ON at have skabt forbrugerindflydelse gennem repræsentanter, valgt af kommunalbestyrelserne i E.ON Varmes forsyningsområder. Men E.ON Varmes vedtægter er udformet såle-

3 des, at disse forbrugerrepræsentanters indflydelse er illusorisk. For nok er der 4 kommunalbestyrelses udpegede medlemmer mod 3 generalforsamlingsvalgte, men mindst ét generalforsamlingsvalgt medlem skal stemme for et forslag, for at det kan vedtages, og alle generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være til stede, før et forslag kan vedtages. Endvidere er der ikke ifølge vedtægterne kommunale bestyrelsessuppleanter. For en ordens skyld skal det dog oplyses, at E.ON Varme på foranledning af de klager, Energitilsynet har fået, arbejder på at ændre vedtægterne, så det bliver muligt at udpege suppleanter for de kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer.yderligere skal alle beslutninger omhandlende bl.a. fastsættelse og ændring af almindelige leveringsbestemmelser, godkendes af generalforsamlingen. Jens Allerslev har en klagesag inde hos Energiklagenævnet vedrørende den af E.ON skabte model for forbrugerindflydelse. Men som sagen står nu, er der 4 kommuner, der er blevet bedt om at udpege forbrugerrepræsentanter, nemlig Hillerød, Faxe, Frederikssund, og Egedal. Og jeg skal her lige bemærke, at E.ON endnu engang går over stregen. I E.ONs brev til Egedal kommune beder de kommunen om at udpege et byrådsmedlem til E.ONs bestyrelse. De skriver, at de har valgt at tilbyde byrådene i de kommuner, hvori E.ON Varme har fjernvarmeforsyningsområder, at vælge flertallet af selskabets bestyrelsesmedlemmer for at sikre forbrugerne den mest kompetente indflydelse. Men der står intet i vedtægterne for selskabet om, at det skal være et byrådsmedlem. Så kommunen skulle selv kunne bestemme, hvem de vil udpege. Det kunne f.eks. være en af de forbrugere, der aftager varme fra Slagslunde kraftvarmeværk, som har sat sig ind i sagerne, og som ville være indstillet på at arbejde sammen med andre fjernvarmebrugere i E.ON Varmes forsyningsområder.. Men altså E.ON har bedt om et byrådsmedlem, og Egedal kommune har udpeget Willy Eliasen. Det meddelte kommunen til E.ON den 3. maj Det første bestyrelsesmøde skal dog først afholdes i år den 5. marts. Desværre er Willy Eliasen forhindret pga. andet møde. Der er på nuværende tidspunkt som nævnt ikke mulighed for at sende en suppleant. Men vi ved, at W.E. har spurgt om muligheden for at sende en stedfortræder fra teknik- og miljøudvalget. E.ONs advokat har svaret, at man godt kan sende en stedfortræder, dog kun som gæst uden stemmeret, såfremt samtlige medlemmer af bestyrelsen giver deres accept. Måske kan W.E. svare på, om det er sket. Møde med kommunen Den 5. juni 2007 kontaktede vi skriftligt borgmester Svend Kjærgaard Jensen og økonomiudvalgets medlemmer med anmodning om et møde med henblik på at få etableret et samarbejde med kommunen på tilsvarende måde som ved tilslutningen til fjernvarmen. Vi gjorde kommunen opmærksom på, at E.ONs høje gaspris har betydet en merudgift for kommunens vedkommende fsva.de to daginstitutioner og skolen på kr. i varmeåret 2005/06. Helle vil under debatten vise en oversigt, hvor det kan ses, hvor meget det har betydet af merbetaling i kroner og ører for kommunen.vores henvendelse blev behandlet i teknik- og miljøudvalget, der er kommunens varmeplanmyndighed. Den 15. november havde vi et møde med Willy Eliasen og centerchef Regin Nordentoft. Vi havde på forhånd lavet et skriftligt oplæg til mødet, hvor vi gjorde rede for det historiske forløb. På mødet kom der ikke klarhed over, hvor meget kommunen kan deltage i fjernvarmelaugets videre arbejde med sagen. Men W.E. ville orientere teknik- og miljøudvalget, og når der er nyt i klagesagerne holder vi møde igen. Endvidere blev det aftalt, at en af kommunens jurister ville se på det kontraktlige forhold, der fremgår af de underskrevne forbrugeraftaler. Kommunen kan ikke gå ind med gratis juridisk bistand til en privat forening, men i forhold til kommunens (skolens og daginstitutionernes) kontraktlige forhold kan det vurderes, om det er noget kommunen ud fra en økonomisk betragtning vil køre sag på over for E.ON. Det førte til et møde med Jan Falk, der er ansat som jurist i Egedal kommune. Han vil nu vurdere kom-

4 munens kontraktlige forhold og komme med en tilbagemelding om, hvad kommunen finder frem til. Derimod kom der ikke nogen afklaring af, hvordan vi fremover kan have kontakt med W.E. som forbrugerrepræsentant i E.ON Varmes bestyrelse. Det spørgsmål vil vi meget gerne tage fat på snarest. Udtræden På sidste generalforsamling blev det omtalt, at der var 3, der havde afmeldt sig som varmekunder, og at de var blevet opkrævet en større udtrædelsesgodtgørelse, som de havde klaget over til Energitilsynet. Her fik de medhold i, at der ikke var grundlag for at opkræve denne godtgørelse. Det klagede E.ON Varme over til Energiklagenævnet, men Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse. Statistik over fjernvarmepriser Med mellemrum udsender Energitilsynet en statistik over fjernvarmepriser i hele landet. Den er imidlertid ikke særlig overskuelig. Vi har derfor bearbejdet dennne statistik til en oversigt med det dyreste fjernvarmeanlæg stående først og det billigste stående sidst. Af denne oversigt fremgår det, at Slagslunde er det fjerdedyreste anlæg, med en årlig pris for et standard énfamiliehus (130 m2) på kr., hvor den billigste leverandør Mariager Fjernvarmeværk klarer det for kr. Oversigten er lagt ud på hjemmesiden. Henvendelse til Kathrine Lilleør Jeg synes også lige, at jeg vil fortælle, at vores præst, Kathrine Lilleør, er blevet kontaktet af et kommunikationsbureau, om hun ville medvirke i en kampagne for fjernvarme. Det takkede hun pænt nej til med henvisning til vores utilfredshed med E.ON og E.ONs prispolitik. Det er vi hende meget taknemmelig for. Og så vil jeg kort redegøre for vores klagesager. Klage til Energiklagenævnet Sidste år på generalforsamlingen berettede vi, at det endelig var lykkedes os at finde frem til Rotterdam III, der er den tarif over gaspriser, der ifølge 5.4 i de aftalte leveringsbestemmelser af skal anvendes ved den årlige beregning af ny varmepris. Vi kunne på det grundlag konstatere, at den gaspris, som E.ON skulle have anvendt for varmeåret 2005/06 var 4,557 kr., men E.ON anvendte en gaspris på 6,301 kr. Det klagede vi over til E.ON. Vi fik svar den 12. marts 2007 efter adskillige rykkere. Svaret var som venteligt, at E.ON mente, at den anvendte metode for beregningen og størrelsen af de faste tariffer var fastsat i overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Vores klage og svaret kan ses på vores hjemmeside under Løbende Sager. Så klagede vi til Energitilsynet den 23. marts Også den ligger på vores hjemmeside. Der følger en del korrespondance, hvor E.ON forsvarer sine synspunkter med, at der kun er tale om redaktionelle ændringer, og at beregningsformlen i 2. afsnit af 5.4, ikke er bindende. Vi fremhæver, at vi ikke kan få ordentlige oplysninger om E.ON Varmes regnskaber og om de fremførte underskud, om E.ON Produktions indkøbspris på gas, og at der ikke findes regnskaber fra før E.ONs advokat hævder, at værket i henhold til varmeforsyningsloven kan kræve sine reelle udgifter dækket. Skal det kunne fraviges, må det forudsætte en klar og udtrykkelig aftale mellem parterne. Det mener han ikke, vi har. Han anfører, at 5.4, 1. afsnit, i leveringsbestemmelserne af 1995 udtrykkeligt henviser til, at den variable udgift skal beregnes efter varmeforsyningslovens regler (hvile-i-sig-selv-princippet), og at tarifferne skal være omkostningsbestemte. Han ser således helt bort fra, at beregningsformlen i 2. afsnit også er en del af aftalen med NESA, til trods for at han ikke bestrider, at hvile-i-sig-selv-princippet kan fraviges til gunst for varmekunderne, og at der er indgået individuelle aftaler om levering af fjernvarme med forbrugerne i Slagslunde.Vi har derfor den helt klare opfattelse, at E.ON Varme er bundet af hele den aftale, som vi indgik med NESA. Vi har endvidere påpeget, at E.ON Varme pga. den stigende gaspris har fået en stadig større dækning til omkostninger, og at der er kommet 40 flere brugere

5 til, uden at vi i øvrigt har fået tilstrækkelig dokumentation for, hvad disse stigende indtægter er anvendt til. Det skyldes i hvert fald ikke renovering eller ombygning af værk eller net. Energitilsynet træffer afgørelse (25. oktober) om, at den indgåede aftale med NESA er tilsynet uvedkommende og henviser til Ankenævnet på Energiområdet eller de almindelige domstole. Fsva. E.ONs varmepriser mener Energitilsynet ikke, det er urimeligt efter varmeforsyningsloven, at prisformlen i pkt. 5.4 erstattes med princippet om nødvendige omkostninger som grundlag for beregningen af den variable betaling, og at E.ON Varme opkræver en fast betaling, der forhøjer provenuet, da E.ON har gjort gældende, at provenuet ifølge E.ONs regnskaber ikke dækker de faste omkostninger. Det vil sige, at Energitilsynet på den ene side henviser det kontraktlige forhold til domstolene, men på den anden side til trods herfor mener sig berettiget til at træffe den afgørelse, at de aftalte beregningsforhold for varmeprisen kan fraviges. Afgørelsen ligger på vores hjemmeside. Vi klager herefter til Energiklagenævnet. Det sker den 19. november Klagen kan ses på vores hjemmeside. Energiklagenævnet anmoder om Energitilsynets yderligere bemærkninger, og det har vi så også kommenteret på. Vi peger i den forbindelse også på, at fjernvarmeforsyningen i Slagslunde er den fjerdedyreste i hele landet, ligesom vi har gjort Energiklagenævnet opmærksom på, at netop E.ONs værker er udtaget af Energitilsynet til en nærmere undersøgelse på grund af fundne fejl og mangler i forhold som f.eks. afskrivninger og henlæggelser. Vores bemærkninger kan også læses på hjemmesiden. Energiklagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse. Så vidt vedrørende vores klage over, at E.ON Varme ikke anvender den aftalte gaspris ved beregningen af varmeprisen. Klage til Ankenævnet på Energiområdet Den 26. april 2007 får alle fjernvarmebrugerne meddelelse fra E.ON om de nye priser for varmeåret 2007/08. E.ON medsender bl.a. nye almindelige leveringsbestemmelser med oplysning om, at disse leveringsbestemmelser træder i kraft den 1. november I meddelelsen oplyses det, at opdateringen bl.a. indebærer, at punkt 5.4 i leveringsbestemmelserne af udgår. Fremover vil varmeprisen blive udregnet efter de nye bestemmelsers punkt 4.1, der lyder således: 4. Priser 4.1. E.ON udarbejder priserne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse, og priserne vil til enhver tid fremgå af E.ONs prisblad, som er anmeldt til Energitilsynet og tilgængeligt på E.ONs hjemmeside (www.eon.dk). Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte priser. Vi gør indsigelse over for E.ON Varme (21. maj 2007). Vi bad endvidere de medlemmer, vi har adresse på om at gøre det samme, og det er der også flere der har gjort. Tak for det. Vores indsigelse ligger på hjemmesiden. E.ON Varme svarer (11. juni 2007) og henholder sig igen til, at der hovedsageligt er tale om ændringer af redaktionel karakter, at der er tale om en justering i forhold til Dansk Fjernvarmes standardleveringsbestemmelser, at de i henhold til varmeforsyningsloven mener sig berettiget til at ændre leveringsbestemmelserne, og at de i øvrigt ikke mener, de er forpligtet til at genforhandle en ændring af de almindelige leveringsbestemmelser med os, uanset at kontrakten er uopsigelig fra E.ONs side i 20 år. Det klager vi over til Ankenævnet på Energiområdet. Det sker den 3. juli Klagen kan ses på vores hjemmeside under Løbende sager.. Ankenævnet meddeler, at de er kommet i tvivl om, hvorvidt fjernvarmelauget generelt kan klage til ankenævnet på samtlige medlemmers vegne. Såfremt ankenævnet finder, at lauget ikke har klagekompetence, beder vi ankenævnet om at behandle klagen som en individuel klage fra mig personlig.

6 Ankenævnet er 5 måneder om at træffe afgørelse. Først den 19. december meddeles det, at de ikke finder, at fjernvarmelauget har kompetence til at klage på samtlige medlemmers vegne. Det betyder, at klagen nu behandles som en individuel klage fra mig. Det er vi naturligvis kede af, men det ændrer ikke ved, at vi i bestyrelsen fortsat vil arbejde med klagen, som det oprindeligt var meningen, idet vi ikke er i tvivl om, at vi har medlemmernes opbakning. Det er baggrunden for det forslag, vi vil fremsætte under punktet Indkomne forslag. Vi synes i øvrigt, at vi har været udsat for en særdeles dårlig sagsbehandling i ankenævnet med forsinkelser og fejltagelser. Sagen står nu der, at E.ON Varme har haft lejlighed til at udtale sig, og vi har fremsendt yderligere bemærkninger, som E.ON Varme nu skal tage stilling til. Også de bemærkninger kan ses på vores hjemmeside. Energibesparende foranstaltninger Sideløbende med vores klagesager kører Jens en sag om energibesparende foranstaltninger, hvor han over for Energitilsynet påpeger, at kvadratmeterafgiften er urimelig i forhold til f.eks. det alternativ der hedder et glidende gennemsnit af de seneste 3 års forbrug. I den forbindelse vil jeg også gerne nævne, at et af vore medlemmer Allan Gregersen har kørt og tabt en sag for Energitilsynet og Energiklagenævnet vedrørende den indførte kvadratmeterafgifts uhensigtsmæssige konsekvenser for energiforbruget, fordi incitamentet til energibesparelse svækkes. Det er åbenlyst for alle, undtagen for Energitilsynet og Energiklagenævnet, der i stedet henholder sig til en langvarig og fast administrativ praksis for at anvende etageareal, uden at skæve til de toner der lyder fra såvel folketing som andre instanser om energibesparelsesbestræbelser. Hvis der er nogen, der vil høre mere om dette, er jeg sikker på, at både Allan og Jens gerne vil uddybe det under debatten. Kontakter Som jeg allerede har sagt, kom der ikke det helt store ud af vort møde med kommunen. Men det har skabt nogle kontakter udover Willy Eliasen bl.a. via Jens Jørgen Nygaard, der er medlem af økonomiudvalget. Vi har derved fået en kontakt til Mogens Jensen, formand for Præstø Fjernvarme, der har en sag kørende mod E.ON. E.ON købte byens kraftvarmeværk af kommunen, hvilket førte til højere varmepriser. På samme måde som E.ON Varme køber varme hos E.ON Produktion, der igen køber gas hos Ruhrgas, der ejes af E.ON, er der nogle tilsvarende konstellationer i Præstø-sagen for at kunne anvende den højest mulige gaspris over for forbrugerne. Vi har drøftet de gensidige problemer, vi har med E.ON, og vi vil overveje at få et samarbejde i gang med andre af E.ONs forbrugergrupper. Vi kunne jo bl.a. sammenligne regnskaber og prisudvikling for sammen at stå stærkere over for E.ON og de instanser, som E.ON anmelder sine regnskaber og tariffer til. De øvrige af E.ON ejede fjernvarmeværker og net er bl.a. Frederikssund, Kelleris og Skævinge. Vi er derudover blevet kontaktet af en journalist fra et blad der hedder El & Energi. Det udgives af en brancheorganisation Dansk Energi. De vil skrive om Præstø-sagen, og var i den forbindelse interesseret i også at bringe noget om den meget voldsomme stigning i varmeprisen hos os. Bladet skal udkomme om 14 dage, så jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad der kommer med. Men det er da en begyndelse til at komme ud i medierne. Vi vil desuden undersøge mulighederne for mediernes bevågenhed fsva. E.ONs prispolitik. Hvis der er nogen her, der har en god idé eller kontakt, så lad os det vide. Vi må i den forbindelse kunne udnytte folketingets udspil om energiforlig, hvori også indgår forslag til energibesparende foranstaltninger. Det var en lang og alligevel kun summarisk gennemgang af, hvad der er sket i det forløbne år. Jeg håber den har skabt grobund for en god debat, som vi kan bruge i det videre arbejde. Marie Louise Allerslev

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a.

SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SLAGSLUNDE FJERNVARME A.m.b.a...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere/varmeaftagere...3

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre.

2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg, samt at distribuere energi i Glyngøre. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted. Selskabets navn er GLYNGØRE FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Glyngøre, Skive kommune. 2 Formål og forsyningsområde. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Indholdsfortegnelse Paragraf Side 1. Navn og hjemsted 2 2. Formål og forsyningsområde 2 3. Andelshavere 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5. Udtrædelsesvilkår

Læs mere

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA

SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Vedtægter for SLAGSLUNDE FJERNVARME AMBA Gældende fra juni 2013 SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital,

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Ry Kommune 2 Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune.

1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Bjergsted kommune. 2 Formål og forsyningsområde.

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Græsted Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1

Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE. Vedtægter Vissenbjerg Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indhold Indledning... 2 Navn og hjemsted... 3 Formål og forsyningsområde... 4 Andelshavere/varmeaftagere... 5 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 6 Udtrædelsesvilkår...

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 4. november 2009, kl. 14.0015.20 Sted: Tilstede: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

For Bøvling Varmeværk

For Bøvling Varmeværk Vedtægter For Bøvling Varmeværk 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Bøvling Varmeværk. A.m.b.a., beliggende Marievej 3, 7650 Bøvlingbjerg 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2. Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1. Navn og hjemsted: 1.1. Selskabets navn er Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Guldborgsund Kommune. Formål og forsyningsområde: 2. 2.1. Selskabets hovedformål er at etablere og

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Vedtægter Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Holsted Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejen Kommune. 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Revideret 2013 Vedtægter Indholdsfortegnelse Navn og hjemsted... 1 Formål og forsyningsområde... 2 Andelshavere/varmeaftagere... 3 Andelskapital, andelshavernes hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Nordby Fjernvarme A.m.b.a.

Nordby Fjernvarme A.m.b.a. Nordby Fjernvarme A.m.b.a. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordby Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Fanø Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Østergade 21 6310 Broager 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet navn er Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune. 2 Formål

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Asaa Fjernvarme 1.2 Selskabets hjemsted er: Brønderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter

SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter SKØRPING VARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter 15. maj 2012 2 Vedtægter for Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Skørping Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Rebild kommune.

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A.

Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabet hjemsted er Sønderborg Kommune 2 Formål og forsyningsområde 2.1 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 1 måned før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages senest 1 måned før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse. Vedtægter Vedtægter for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8a, 9352 Dybvad E-mail: dybvv@mail.dk Telefon: 98 86 42 08 Vagttelefon: 23 45 47 52 CVR nr.: 40 92 00 13 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dybvad

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER. VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER VAMDRUP FJERNVARME A.m.b.A. 1 Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2 Selskabets hjemsted er Kolding Kommune

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba Vedtægter for Gørding Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gørding Varmeværk Amba 1.2 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egtved i 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Egtved Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne

Notat. Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Notat Til: Vedrørende: Bilag: Bestyrelsen Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen 2013 Elektronisk bilag Danva-notat om forbrugervalg Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne Kort uddrag af DANVA-notat

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014 Vedtægter 13. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshaverne 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5. Udtrædelsesvilkår 6. Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter. Viborg Fjernvarme

Vedtægter. Viborg Fjernvarme Vedtægter Viborg Fjernvarme 1 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Medlemmer/varmeaftagere... 3 4 Medlemmernes hæftelse og økonomiske ansvar... 5 5 Udtrædelsesvilkår... 5

Læs mere

ASSENS FJERNVARME. Endelig revideret og vedtaget på bestyrelsesmøde den 15. august 2012 VU- udvalgets oplæg. 1 Navn og hjemsted. 1. Navn og hjemsted.

ASSENS FJERNVARME. Endelig revideret og vedtaget på bestyrelsesmøde den 15. august 2012 VU- udvalgets oplæg. 1 Navn og hjemsted. 1. Navn og hjemsted. ASSENS FJERNVARME Endelig revideret og vedtaget på bestyrelsesmøde den 15. august 2012 VU- udvalgets oplæg 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Assens Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. UDKAST; VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ollerup- Vester Skerninge- Ulbølle Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HADERSLEV FJERNVARME

VEDTÆGTER FOR HADERSLEV FJERNVARME VEDTÆGTER FOR HADERSLEV FJERNVARME 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Haderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere