Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen, Lærke Jensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden Budget takstoversigt - Udvalget for Kultur og Planlægning Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning Opfølgning på kvalitetskontrakter - Udvalget for Kultur og Planlægning Lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø. Endelig vedtagelse og besvarelse af indsigelser Lokalplanforslag 547 for bolig- og erhvervsområde, Kogtvedvænget. Stella Maris Puljen til lokale initiativer Orientering vedr. samarbejdsaftaler med Kulturinstitutioner Naturama - regnskab Tåsinge Museumslaug - årsregnskab Tåsinge Museumslaug - vedtægter BaggårdTeatret - vedtægter Venstres byrådsgruppe Orientering Næste møde Lukket - BaggårdTeatret - ansættelseskontrakt...18

2 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden 09/39368 Godkendt. 2. Budget takstoversigt - Udvalget for Kultur og Planlægning 12/5866 LON Forslag til takstoversigt på Udvalget for Kultur og Planlægnings område foreligger til politisk behandling. I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale for 2013 har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt 2013 på Udvalget for Kultur og Planlægnings område til behandling i udvalget forinden fremsendelse til 1. behandling af budget 2013 i Økonomiudvalget den 11. september Takstoversigt viser taksten for 2013 sammenholdt med taksten for 2012 på bibliotek, musikskole, svømmebadeland, svømmehal, flyveplads, hyrevogne, færger samt havne. Økonomiske konsekvenser: Indgår i det samlede budgetforslag Lovgrundlag: Styrelseslovens 37 og 41 a. Direktionen indstiller, at forslag til takstoversigt fremsendes til 1. behandling. Åben - Takstoversigt, budget UKP 1

3 Fremsendes til 1. behandling med den bemærkning, at det indstilles, at taksten for brug af bølgen reduceres til 500 kr./døgn for udstillinger. 3. Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning 12/14793 LON Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning. Økonomi og Indkøb fremsender budgetkontrol pr. 30. juni 2012 på Udvalget for Kultur og Planlægnings budgetområde. Drift. Budgetkontrollen viser et samlet et merforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter på havne på 1,1 mio. kr. samt merudgifter til busdrift på 3,1 mio. kr. Anlæg: Udviser et samlet mindreforbrug på 23,7 mio. kr., hvilket primært skyldes at rammen for Svendborg Idrætscenter og nyt klubhus i Tåsinge boldklub ikke udnyttes fuldt ud at rammen til vedligeholdelse samt sikring af havnens værdier ikke udnyttes fuldt ud mindreindtægter på jordsalg i Tankefuld mindreudgifter til byfornyelse Der henvises i øvrigt til det vedlagte tekstdokument, der beskriver budgetkontrollen på de enkelte politikområder. 2

4 Direktionen indstiller, at budgetkontrollen pr. 30. juni 2012 på Udvalget for Kultur og Planlægnings område tages til efterretning. Åben - UKP's budgetkontrol pr Taget til efterretning. 4. Opfølgning på kvalitetskontrakter - Udvalget for Kultur og Planlægning 12/21110 LON Opfølgning på udvalgets kvalitetskontrakter Opfølgning på nuværende kvalitetskontrakter: Svendborg Kommune har fastlagt, at fagudvalgene i forbindelse med ½- årsregnskabet pr. 30. juni 2012 følger op på udvalgenes nuværende kvalitetskontrakter. Opfølgningsredegørelse forelægges på fagudvalgenes møder i september, og godkendes på Byrådets møde den 25. september Kvalitetskontrakter 2013: I budgetproceduren indgår det, at fagudvalgene i september drøfter forslag til evt. nye kvalitetskontrakter gældende for Som led i moderniseringsaftalen ophører kravet om, at kommunerne skal udarbejde kvalitetskontrakter med udgangen af Til Økonomiudvalgets møde den 11. september 2012 vil Økonomi og Indkøb udarbejde oplæg til, hvorledes Svendborg Kommune fremadrettet vil arbejde med at opstille mål for kvalitets- og serviceudvikling. Som følge heraf skal fagudvalgene ikke udarbejde forslag til kvalitetskontrakter for Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk. 1. 3

5 Direktionen indstiller, at vedlagte opfølgningsredegørelse tages til efterretning. Åben - Kvalitetskontrakter Opfølgningsredegørelse UKP Taget til efterretning med den bemærkning, at de to sidste sætninger i pkt. Tema slettes i kontrakten om Forskoleundervisning. 5. Lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø. Endelig vedtagelse og besvarelse af indsigelser. 11/3990 MOC Endelig vedtagelse af lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø. Forslag til besvarelse af indsigelser. Forslag til lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø har været offentliggjort i 8 uger og miljøscreening i 4 uger. Der er modtaget 10 indsigelser, som fokuserer på 4 enslydende forhold: 1. Bebyggelsens udseende. Der gøres indsigelse mod lokalplanens bestemmelser for huses fremtidige udseende og i særdeleshed mod, at der kan bygges moderne 2 etages huse med énsidig taghældning eller flade tage. Der foreslås krav om huse i lighed med de fleste eksisterende huse i Grasten, nemlig 1½ etage med udnyttelig tagetage og med mulighed for kviste og frontispice. Der gøres indsigelse mod glaserede tegltage. 2. Beplantning. De eksisterende thujahække bør bevares og ikke som angivet bøgehække som man ikke skønner at passe ind i området. 3. Oversvømmelser. Der gøres opmærksom på, at der i de seneste år har været flere eksempler på, at der ved megen regn opstår oversvømmelser i lokalplanområdets nordvestlige del / Kildevej. Dette skyldes sandsynligvis ødelagte drænrør i lokalplanområdet og utilstrækkelig eller manglende kloakering i området Kildevej/ Skippervej. 4. Adgangsforhold og trafiksikkerhed. Der er en generel usikkerhed omkring de omkringboendes fortsatte muligheder for at kunne gå ad stier gennem lokalplanområdet til kysten. Endvidere gøres der opmærksom på hindringer for adgangen langs kysten på strækninger uden for lokalplanforslagets område. Der henvises til eksempler på opbygning af private stendiger, låger med lås o. lign på konkrete adresser uden for lokalplanområdet. Indsigelserne foreslås besvaret således: 4

6 Ad. 1: Bebyggelsens omfang og udseende Lokalplanens bestemmelser giver mulighed for bebyggelse i max 2 etager og max. 7 m i højden. Inden for denne rummelighed er der mulighed for at give bebyggelsen tage med hældning, énsidig hældning eller flade tage. Den maximale højde for parcelhuse, herunder 1½ plans er normalt 8,5 m jf. byggeloven, men er i denne lokalplans bestemmelser begrænset til max. 7 m. Højdekravet er indarbejdet af hensyn til mindst mulig påvirkning af omgivelserne og for at optimere udsigtsmuligheder til kysten for de enkelte ejendomme. Der skønnes ikke at være tilstrækkelig faglig begrundelse for at udelukke moderne bebyggelsesformer og bestemme, at der alene må bygges 1½ plans huse. Det er desuden i bestemmelserne angivet, at tagmaterialer ikke må give genskin (max. glanstal 20 ). Administrationen anbefaler, at lokalplanens bestemmelser om max. 2 etager og max. 7 m i højden fastholdes med ovennævnte begrundelse og indsigelserne ikke imødekommes. Ad 2. Beplantning I forbindelse med lokalplanens opstart er der foretaget en vurdering af beplantningen på den tidligere campingplads både, hvad angår arter, sundhed, højder og funktion i forhold til områdets tidligere anvendelse som campingplads og den fremtidige som boligområde i byzone. Der er udpeget 3 særlige bevaringsværdige ege, som efterfølgende har haft betydning for placering af områdets friarealer. Lokalplanen indeholder ikke bevaringshensyn for eksisterende beplantning i skel, hvilket betyder, at disse forhold afklares mellem naboer og hegnslovens almindelige bestemmelser. Beplantningen med thujahække har for den tidligere anvendelse som campingplads været hensigtsmæssig som læhegn og været et landskabeligt karaktertræk. Omdannelse af området til ny boligbebyggelse vil betyde, at thujahækkene både i højde og drøjde er uegnede, ligesom etablering af nye indkørsler vil efterlade grimme ar i thujahækkene, da gamle hække vanskeligt gendanner nye skud. Valget af bøg som hækplante sker ud fra ønsket om forsat at give området et fælles karaktertræk. Der kunne have været valgt andre arter for hæk, men valget er faldet på bøg, som er velegnet til hæk fordi den er velegnet til beskæring/klipning i ønskede dimensioner. Bøg har også det fortrin, at den forener havekultur og natur, idet den afspejler årstiderne med sit brune løv om efteråret og vinteren og alligevel bevarer sin rumdannende effekt da det visne løv først falder af om foråret. I gældende lokalplan for campingpladsen nr fra 1988 er der en bestemmelse, som angiver, at markerede eksisterende hegn omkring campingpladsen ikke må fældes uden byrådets tilladelse. Plan har i forbindelse med områdets overgang til boligbebyggelse vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at udpege de eksisterende hegn som bevaringsværdige. Dette ud fra en vurdering af, at behovet for læ er mindre i fremtiden og at meget høje hegn vil medføre udtalte skyggeproblemer. De eksisterende hegn og de fremtidige vil kunne betragtes som skelhegn mellem boligbebyggelser, hvis forhold kan reguleres via hegnsloven og gennem aftaler mellem de enkelte grundejere. Administrationen anbefaler, at lokalplanens bestemmelser ikke ændres, men henviser de enkelte grundejere til at aftale fremtidig beplantning (fælles hegn) i skel efter retningslinjer i hegnsloven. 5

7 Ad.3: Oversvømmelser. I indsigelser peges der på afvandingsproblemer i lokalplanområdet og i særdeleshed langs Kildevej. Det frygtes, at fældning af de mange træer vil forværre problemet ved kommende skybrud. Med til at forværre situation skønnes at være mangelfuld kloakering i området sydlige Kildevej/Skippervej. Grundejer oplyser, at han i efteråret 2011 har indhentet forslag til afhjælpning af afvandingsproblemet baseret på tv-rapport for ledningsnet. Her konstateredes rodindtrængning i drænledning, som stopper vandets forløb. Løsningen er rodskæring eller omlægning af ledning. Administrationen tager oplysningerne til efterretning, idet der henvises til redegørelsens afsnit om regn- og spildevandsforhold. Realisering af lokalplanens byggemuligheder forventes at kunne ske ved tilslutning til eksisterende ledninger i området evt. suppleret med nedsivning på egen grund eller udledning til havet. Det påhviler grundejeren at vedligeholde dræn på egen grund. I forbindelse med udstykning og byggetilladelser vil afvandingsforhold udgøre en del af de forhold, som skal være opfyldt. Løsninger kan kræve forudgående tilladelse efter vandløbsloven. Afvandingsproblemer, som stammer fra forhold uden for lokalplanens område, fremsendes til videre behandling i Miljø og Teknik. Ad 4. Adgangsforhold til naturen. En række indsigere udtrykker tvivl om deres fremtidig mulighed for forsat at kunne færdes gennem området og ned til kysten, ligesom der peges på konkrete forringelser af adgangen til at færdes langs kysten i områder beliggende uden for lokalplanens område. Udarbejdelse af ny lokalplan ændrer ikke på adgangsforholdene, men sikrer at adgangen forbliver uændret gennem området for beboere i Grasten. Det fremgår af lokalplanens redegørelse samt kortbilag, hvor der er stier og veje. Der vil således fortsat være veje og stier fra både Kildevej og Kastanievej så man kan komme ned til kysten. Veje og stier er omfattet af privatvejsloven, som giver offentligheden adgang til at færdes på disse veje og stier. Færdsel og ophold på selve kysten er sikret gennem Naturbeskyttelseslovens For mere detaljerede oplysninger henvises til begge lovgivningers indhold, idet der er en række rettigheder og begrænsninger, som er afhængige af lovens ikrafttrædelsesdato. Dette gælder også lovligheden af visse anlæg langs kysten. Administrationen anbefaler, at indsigelserne tages til efterretning uden ændringer i lokalplanen. Konkrete forhold vedrørende evt. overtrædelser af adgangsforholdene langs kysten jf. naturbeskyttelsesloven videresendes til videre foranstaltning i Miljø og Teknik. Der er udtrykt ønske om etablering af trafikdæmpende foranstaltninger på Kastanievej grundet mange børn i området. 6

8 Byg, Vej og Miljø har vurderet, at Kastanievej, som intern boligvej kun med adgang til områdets egne beboere, ikke for nuværende kræver etablering af chikaner. Hvis der viser sig et problem vil kommunen tage sagen op igen, men henviser til at områdets beboere må tale sammen. Planafdelingen gør opmærksom på, at lokalplanens realisering af boliger i forhold til tidligere anvendelse som campingplads i sig selv betyder en væsentlig reduktion af den daglige trafik på Kastanievej. Administrationen anbefaler at indsigelser besvares som følgende: Finn Barnholdt Kastanievej Svendborg, indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 og ad.2 Pia og Søren Thurø, Kildevej 219, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.2 og ad. 1 og at spørgsmålet om utilstrækkelig kloakering af området ved Kildevej videresendes til Miljø og Teknik. Ib Mortensen, Granhøj 16, 3400 Hillerød (ejer af Kildevej 238) indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.2 og at spørgsmålet om utilstrækkelig kloakering af området ved Kildevej videresendes til videre foranstaltning i Miljø og Teknik. Sanna og Per Knudsen Kildevej 215, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.2 og ad. 1 og at spørgsmålet om utilstrækkelig kloakering af området ved Kildevej videresendes til videre foranstaltning i Miljø og Teknik. Yvonne Nygaard Vitskov, Skippervej 214, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad. 4 suppleret med bemærkning om, at byrådet er forpligtet til at udarbejde nærværende lokalplan for boligbebyggelse jf. kommuneplanens rækkefølgeplan for boligudbygning. Indsigelse mod byrådets beslutning, der ændrer anvendelse fra campingplads til boligområde, er ikke modtaget rettidigt, idet indsigelsen skulle have været fremsendt under offentlighedsperioden for kommuneplanens seneste revision Sytter Elisabeth Plum, Kastanievej 4, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad. 4 Vivi og Ian Wennerfeldt, Kildevej 234, 5700 Svendborg, Sanna og Per Knudsen Kildevej 215, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad.4 Olle Saemund, Kastanievej 4 B, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad. 4 Sune Sigtusson, Kastanievej 4a, 5700 indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad. 4 Kirsten Skov, Skippervej 208, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad. 1 og ad. 4 Der er således ikke foretaget rettelser i det fremlagte lokalplanforslag i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Økonomiske konsekvenser: 7

9 Ingen. Lovgrundlag: Lov om Planlægning. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen indstiller, at lokalplan 552 videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om endelig vedtagelse og med forslag til besvarelse af indsigelser jf. bilag. Åben - Alle indsigelser 552.pdf Åben - Bilag 1 - Besvarelse af indsigelser LP 552.pdf Åben - lokalplanforslag 552 _endelig vedtagelse.pdf Indstilles. 6. Lokalplanforslag 547 for bolig- og erhvervsområde, Kogtvedvænget. Stella Maris 10/35798 MOC Godkendelse af forslag til lokalplan 547 for et bolig- og erhvervsområde ved Kogtvedvænget ( Stella Maris ) samt tillæg 2009/06 til kommuneplanen. Offentliggørelse i 8 uger. Godkendelse af Miljøscreening, som ikke forudsætter udarbejdelse af miljøvurdering til offentliggørelse i 4 uger. Virksomheden, Stella Maris, ønsker at modernisere sine hotelfaciliteter på Kogtvedvænget 3 og 3A ved ombygning af eksisterende bygningskompleks samt udvide med en ny fløj. Tilbygningen placeres for størstedelens vedkommende samme sted som eksisterende fløj mod vest, som derfor må nedrives. Sammenlagt er der tale om en forøgelse af etagearealet på ca m² og en udvidelse af værelseskapacitet fra 13 til ca. 40. Ejendommen Stella Maris er beliggende inden for kystnærhedszonen, hvor der i henhold til planlovens 16, stk. 3 stilles særlige krav til bebyggelse og anlæg samt visualisering heraf, således at offentligheden har en 8

10 mulighed for at deltage i debatten om kystlandskabets anvendelse og påvirkning. Hovedbygningen Stella Maris er i kommuneplanen udpeget med bygningsbevaringskvaliteter i SAVE kategori 3. Væsentlige forandringer, herunder nedrivning kræver derfor byrådets tilslutning. Udpegningen er ikke bindende for den enkelte grundejer, men byrådet skal virke for Kommuneplanens gennemførelse. Der er den 1. jan 2011 taget principbeslutning om udarbejdelse af lokalplanforslag indeholdende: Byggemulighed for ny værelsesfløj, ca etagemeter. Nedrivning af eksisterende fløjbygning. Bevaringshensyn for eksisterede bygninger registreret i kommuneplanen (SAVE kategori 3) samt bestemmelser for nybygnings tilpasning i proportioner og arkitektur placeret inden for nærmere angivet byggefelt Lokalplanens redegørelse skal jf. planlovens 16,stk. 3. indeholde en visualisering af projektet. Siden principgodkendelsen har missionshotellet Stella Maris skiftet ejer. Den nye ejer ønsker på samme vis at forsætte planerne om forsat hoteldrift og med lignende udvidelsesplaner i overensstemmelse med indholdet i den trufne principbeslutning for lokalplanlægningen. I den forløbne tid er kommuneplanen blevet revideret og kommuneplanområdet er blevet ændret fra boligområde B1.621 til rammeområde blandet bolig og erhvervsområde C3.932 med anvendelse til bolig- og serviceerhvervsformål, såsom privat og offentlig service, administration, butikker, liberale erhverv, hoteller, undervisning og værksted. Der kan i mindre omfang tillades kollektive anlæg, institutioner og kulturfunktioner, som er forenelige med anvendelsen som blandet bolig og erhverv. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse må opføres inden for et nærmere angivet byggefelt og i maximalt 2½ etager. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at nybyggeriet tilpasses hovedbygningen Stella Maris i skalaforhold, proportioner, placering og arkitektur. Overgangen til hovedbygning skal ske som en let transperant mellembygning i glas. Bevaringsinteresser vægtes højt gældende for Stella Maris og den tidligere direktørbolig. Her er der planer om en indvendig modernisering med konferencerum og nogle hotelferielejligheder. Stella Maris har en stor, men enkel landskabshave mellem hovedbygning og kysten. Haven består af en plæne flankeret af stor og markant løvtræskulisse, som for hotellets gæster byder på en unik udsigt over Svendborg Sund med Tåsinge i baggrunden. Omvendt betyder havens 9

11 åbenhed, at Stella Maris s hvide bygninger markerer sig som een af Svendborgs markante bygninger set fra Svendborg Sund. I lokalplanen er derfor udpeget særligt bevaringsværdig beplantning bestående af større sammenhængende plantninger af træer og særligt store solitære træer, som giver kyststrækningen karakter. Stor og markant kastanie i haven vil ikke blive omfattet af bevaringsbestemmelserne. Her er sket en afvejning i forhold til det kommende byggeri af værelsesfløj og opretholdelse af havens karakter. Fældningen vil forbedre udsigtsforholdene både for hotellets gæster og for nærmeste naboer, dog uden at området ændrer væsentlig karakter af den grund, idet eksisterende gruppe af lindetræer opretholder havens nuværende karakter. Der sikres parkeringspladser for hotellets gæster og personale ved indpasning mellem eksisterende bøgetræer. Pladserne anlægges med græsarmering Lokalplanområdet vejbetjenes ad privat fællesvej Kogtvedvænget ligesom der er mulighed for at komme til kysten via privat fællessti. Offentlighedens adgang på private fællesvej og - stier sker i overensstemmelse med Lov om privat fællesvej. Af lokalplanforslaget fremgår, at der ønskes etableret en forbedret adgang til kysten således eksisterende trappeanlæg erstattes med slynget sti. Anlægget forudsætter tilladelse fra Naturstyrelsen, som administrerer strandbekyttelseslinjen. Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, hvori der tilføjes de eksisterende rammebestemmelser følgende: I området må inden for nærmere angivet byggefelt opføres ny værelsesfløj til Stella Maris med max bebyggelsesprocent på 75, max højde på 11 meter og max 2½ etage, dog kan del af nybygnings facade opføres i max. kote ( 3 etager ved indbygning i terræn). Tillægget muliggør, at facaden på den nye værelsesfløj kan opføres i 3 etager, idet man udnytter muligheden for indbygning i stedets skrånende terræn. Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Svendborg Kommune har i en screening vurderet, at planerne ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 10

12 Direktionen anbefaler, at der træffes beslutning om, at lokalplanforslag 547 og forslag til kommuneplan tillæg videresendes til byrådets beslutning og planerne offentliggøres i 8 uger der ikke foretages yderligere miljøvurdering. Afgørelsen offentliggøres i 4 uger. der afholdes borgermøde, såfremt der fremsættes særligt ønske herom. Åben Stella Maris_UKP_ pdf Åben tillæg_stella maris.docx Åben - Miljøscreening af lokalplan 547 Stella Maris.doc Indstilles. 7. Puljen til lokale initiativer /27420 PL Godkendelse af tidsplan/handleplan og kriterier på baggrund af drøftelse/evaluering af processen i 2012, samt frigivelse midler til udmøntning i Byrådet i Svendborg Kommune besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2012 at afsætte en pulje til lokale initiativer på 3 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i overslagsårene. Uddrag af budgetforligets tekst: Pulje til medfinansiering af lokale initiativer. Der afsættes 3 mio. kr. i 2012 og yderligere 6 mio. kr. i årene til området. Beløbet skal understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne Ud af 49 indsendte projekter fik 14 del i puljen til en samlet sum på kr. 2,9 mio. Af vedlagte bilag fremgår, hvilke projekter som fik tilsagn om støtte, samt opgørelse over, hvilke af disse som d.d. er operative. Af beslutning 6/12-11 fremgik det, at der før ansøgningsrunden i 2013 skulle foretages en evaluering af processen i november/december

13 Administrationen bemærker, at hvis evalueringen først foretages ultimo 2012, vil den faktiske udmøntning først kunne finde sted medio 2013, hvilket vurderes ikke at være hensigtsmæssigt for ansøgerne. Derfor foreslås flg. tidsplan: Uge Handling 36 Udvalgsbeslutning proces/tidsplan m.v Administrativ forberedelse Informationsperiode (Der tages forbehold for budgettets vedtagelse) Ansøgningsperiode Administrativ behandling af indkomne ansøgninger 1-2 Politisk beslutning januar Tilbagemelding til ansøgere Kriterierne som blev anvendt i 2012 er vedlagt som bilag og fremstilles til debat og beslutning på mødet med afsæt i oplæg fra administrationen. Økonomiske konsekvenser: Ved fuld udmøntning af puljen vil der være en samlet økonomisk konsekvens på: mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Total 9 mio. kr. Den faktiske udmeldte ramme i 2012 blev på 2,9 mio. kr. Det forudsættes, at projekterne ikke medfører behov for ekstra bevillinger til drift, men at denne holdes inden for det konkrete projekts egne rammer eller administrationsområdernes vedtagne budgetter. Direktionen indstiller, at kriterierne for puljen til lokale initiativer tiltrædes administrationens oplæg til tids- og handleplan tiltrædes der, under forudsætning af, at budget 2013 godkendes, frigives en ramme på 2 mio. kr. til udmøntning af puljen i 2013 sagen videresendes til Økonomiudvalget. Åben - CaseNo _# _v1_Anvendte kriterier 2012.PDF Åben - CaseNo _# _v1_Økonomisk oversigt - Bevilling UKP PDF 12

14 Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger: Kriterierne ændres så der gives 1 år fra tilsagn til opstart af projektet Tidsplanen rykkes til efter 2. behandling af budget 2013 Der gives 8 ugers ansøgningsfrist fra information om puljen. 8. Orientering vedr. samarbejdsaftaler med Kulturinstitutioner 12/15566 PL Orientering vedr. samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner. Administrationen vil, med baggrund i vedlagte notat, give en status vedr. arbejdet og processen med udformning af samarbejdsaftalerne med kulturinstitutionerne. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Tidsplan for procesvedr. samarbejdsaftaler.pdf Tiltrådt. 9. Naturama - regnskab /23797 PL Godkendelse af regnskab 2011 for den selvejende institution Naturama. 13

15 Naturama fremsender regnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Lovgrundlag: Kommunernes revisionsregulativ, Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer samt Danske Revisionsstandarder. Direktionen indstiller, at regnskabet med revisionspåtegning fremsendes til Byrådets godkendelse. Åben - Regnskab Naturama - med underskrifter.pdf Åben - Scan Revisionsprotokollat 2011.pdf Åben - Beretning_2011_reduced size.pdf Åben - KAUS 2011 Naturama.pdf Tiltrådt. 10. Tåsinge Museumslaug - årsregnskab /23840 PL Godkendelse af årsregnskab Tåsinge Museumslaug fremsender regnskab 2011 til godkendelse. Regnskabet med tilhørende revisionsprotokollat har ikke givet anledning til bemærkninger. Direktionen indstiller, at regnskabet godkendes. 14

16 Åben - årsregnskab 2011.pdf Åben - revisionsprotokollat 2011.pdf Tiltrådt. 11. Tåsinge Museumslaug - vedtægter 12/23833 PL Godkendelse af vedtægtsændringer. Tåsinge Museumslaug søger godkendelse af en ændret bestemmelse i laugets vedtægters 6 vedrørende valg af revisor. Tidligere formulering: Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Ny formulering: Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Direktionen indstiller, at Vedtægtsændringen godkendes. Åben - Vedtægter.pdf Tiltrådt. 12. BaggårdTeatret - vedtægter 12/

17 PL Godkendelse af nye vedtægter. BaggårdTeatrets bestyrelse fremsender nye vedtægter til Svendborg Kommunes godkendelse i henhold til vedtægternes 9. De tidligere vedtægter fra år 2000 har gennemgået en generel omskrivning og tilretning i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området. Det juridiske i vedtægterne er afstemt med kommunens juridiske afdeling, hvorfor vedtægterne ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Direktionen indstiller, at vedtægterne godkendes. Åben - Nye vedtægter Tiltrådt. 13. Venstres byrådsgruppe 12/28604 Matrikeldeling af del af matr. nr. 17-e Svendborg markjorder Venstres byrådsgruppe anmoder i mail af 30. august 2012 om at følgende optages på dagsorden for mødet i Udvalget for Kultur og Planlægning den 4. september 2012: Kommunalbestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra Nordre bydels lokalråd og Nordre bydels beboerforening vedrørende ønske om etablering af et beboer- og aktivitetshus i den tidligere tandklinik beliggende på tidligere Nordre skoles matrikel, Mølmarksvej. Beboerne ønsker at skabe rum for spændende arrangementer og fritidsaktiviteter til gavn for områdets beboere, og senest har foreningerne i maj måned 2012 modtaget tilsagn om kr ,-fra puljen til lokale initiativer til realisering af projektet, som grundigt er blevet beskrevet og prisudregnet. 16

18 For at kunne realisere ønsket om et aktivt beboerhus kræver det lokaler, udendørsfaciliteter og gode fysiske rammer, hvilket vil kunne indfries, såfremt de respektive foreninger officielt tildeles den tidligere tandklinik og det grønne område beliggende på den sydlige del af matrikel 17e. Såvel klinik samt grund, ville stadigvæk skulle stå som kommunalt ejendom. Venstre indstiller at anmodningen fra Nordre bydels lokalråd og beboerforening vedr. deling af del af matrikel 17-e Svendborg markjorder imødekommes, og at der hurtigst muligt igangsættes en proces i forhold til det fornødne planarbejde. Forelægges til politisk drøftelse. Sagen fremsendes til administrationen, som forbereder en sag til beslutning i udvalget snarest muligt. 14. Orientering 09/39368 Sager til orientering. Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmer: Administrationen: Orientering om vision fra Svendborg Festdage. Til orientering. 17

19 15. Næste møde 09/ oktober 2012 bemærk tidspunktet kl Lukket - BaggårdTeatret - ansættelseskontrakt 18

20 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:40 Bruno Hansen Flemming Madsen Gert Rasmussen Bo Hansen Morten Petersen Ulrik Sand Larsen Lærke Jensen 19

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 18-09-2012 Kl. 13:00 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 18-09-2012 Kl. 13:00 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 18-09-2012 Kl. 13:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014

Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Til ejere, lejere, og berørte foreninger mv. 29. april 201 Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 201 vedtaget

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2017 og offentligt fremlagt fra den 3. februar

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. april Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. april Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. april 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 784 - Boligområde ved

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. marts 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg Århus Kommune Planlægning og Byggeri

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

17. august Offentlig høring - lokalplanforslag for et område med blandet bolig og erhverv i Gambøt. Høringsperiode: 11. juli 5.

17. august Offentlig høring - lokalplanforslag for et område med blandet bolig og erhverv i Gambøt. Høringsperiode: 11. juli 5. Velkommen til borgermøde 17. august 2016 Offentlig høring - lokalplanforslag for et område med blandet bolig og erhverv i Gambøt Høringsperiode: 11. juli 5. september 2016 Dagsorden Velkomst v. udvalgsformand

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere