Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen, Lærke Jensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden Budget takstoversigt - Udvalget for Kultur og Planlægning Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning Opfølgning på kvalitetskontrakter - Udvalget for Kultur og Planlægning Lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø. Endelig vedtagelse og besvarelse af indsigelser Lokalplanforslag 547 for bolig- og erhvervsområde, Kogtvedvænget. Stella Maris Puljen til lokale initiativer Orientering vedr. samarbejdsaftaler med Kulturinstitutioner Naturama - regnskab Tåsinge Museumslaug - årsregnskab Tåsinge Museumslaug - vedtægter BaggårdTeatret - vedtægter Venstres byrådsgruppe Orientering Næste møde Lukket - BaggårdTeatret - ansættelseskontrakt...18

2 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden 09/39368 Godkendt. 2. Budget takstoversigt - Udvalget for Kultur og Planlægning 12/5866 LON Forslag til takstoversigt på Udvalget for Kultur og Planlægnings område foreligger til politisk behandling. I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale for 2013 har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt 2013 på Udvalget for Kultur og Planlægnings område til behandling i udvalget forinden fremsendelse til 1. behandling af budget 2013 i Økonomiudvalget den 11. september Takstoversigt viser taksten for 2013 sammenholdt med taksten for 2012 på bibliotek, musikskole, svømmebadeland, svømmehal, flyveplads, hyrevogne, færger samt havne. Økonomiske konsekvenser: Indgår i det samlede budgetforslag Lovgrundlag: Styrelseslovens 37 og 41 a. Direktionen indstiller, at forslag til takstoversigt fremsendes til 1. behandling. Åben - Takstoversigt, budget UKP 1

3 Fremsendes til 1. behandling med den bemærkning, at det indstilles, at taksten for brug af bølgen reduceres til 500 kr./døgn for udstillinger. 3. Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning 12/14793 LON Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning. Økonomi og Indkøb fremsender budgetkontrol pr. 30. juni 2012 på Udvalget for Kultur og Planlægnings budgetområde. Drift. Budgetkontrollen viser et samlet et merforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter på havne på 1,1 mio. kr. samt merudgifter til busdrift på 3,1 mio. kr. Anlæg: Udviser et samlet mindreforbrug på 23,7 mio. kr., hvilket primært skyldes at rammen for Svendborg Idrætscenter og nyt klubhus i Tåsinge boldklub ikke udnyttes fuldt ud at rammen til vedligeholdelse samt sikring af havnens værdier ikke udnyttes fuldt ud mindreindtægter på jordsalg i Tankefuld mindreudgifter til byfornyelse Der henvises i øvrigt til det vedlagte tekstdokument, der beskriver budgetkontrollen på de enkelte politikområder. 2

4 Direktionen indstiller, at budgetkontrollen pr. 30. juni 2012 på Udvalget for Kultur og Planlægnings område tages til efterretning. Åben - UKP's budgetkontrol pr Taget til efterretning. 4. Opfølgning på kvalitetskontrakter - Udvalget for Kultur og Planlægning 12/21110 LON Opfølgning på udvalgets kvalitetskontrakter Opfølgning på nuværende kvalitetskontrakter: Svendborg Kommune har fastlagt, at fagudvalgene i forbindelse med ½- årsregnskabet pr. 30. juni 2012 følger op på udvalgenes nuværende kvalitetskontrakter. Opfølgningsredegørelse forelægges på fagudvalgenes møder i september, og godkendes på Byrådets møde den 25. september Kvalitetskontrakter 2013: I budgetproceduren indgår det, at fagudvalgene i september drøfter forslag til evt. nye kvalitetskontrakter gældende for Som led i moderniseringsaftalen ophører kravet om, at kommunerne skal udarbejde kvalitetskontrakter med udgangen af Til Økonomiudvalgets møde den 11. september 2012 vil Økonomi og Indkøb udarbejde oplæg til, hvorledes Svendborg Kommune fremadrettet vil arbejde med at opstille mål for kvalitets- og serviceudvikling. Som følge heraf skal fagudvalgene ikke udarbejde forslag til kvalitetskontrakter for Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk. 1. 3

5 Direktionen indstiller, at vedlagte opfølgningsredegørelse tages til efterretning. Åben - Kvalitetskontrakter Opfølgningsredegørelse UKP Taget til efterretning med den bemærkning, at de to sidste sætninger i pkt. Tema slettes i kontrakten om Forskoleundervisning. 5. Lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø. Endelig vedtagelse og besvarelse af indsigelser. 11/3990 MOC Endelig vedtagelse af lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø. Forslag til besvarelse af indsigelser. Forslag til lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø har været offentliggjort i 8 uger og miljøscreening i 4 uger. Der er modtaget 10 indsigelser, som fokuserer på 4 enslydende forhold: 1. Bebyggelsens udseende. Der gøres indsigelse mod lokalplanens bestemmelser for huses fremtidige udseende og i særdeleshed mod, at der kan bygges moderne 2 etages huse med énsidig taghældning eller flade tage. Der foreslås krav om huse i lighed med de fleste eksisterende huse i Grasten, nemlig 1½ etage med udnyttelig tagetage og med mulighed for kviste og frontispice. Der gøres indsigelse mod glaserede tegltage. 2. Beplantning. De eksisterende thujahække bør bevares og ikke som angivet bøgehække som man ikke skønner at passe ind i området. 3. Oversvømmelser. Der gøres opmærksom på, at der i de seneste år har været flere eksempler på, at der ved megen regn opstår oversvømmelser i lokalplanområdets nordvestlige del / Kildevej. Dette skyldes sandsynligvis ødelagte drænrør i lokalplanområdet og utilstrækkelig eller manglende kloakering i området Kildevej/ Skippervej. 4. Adgangsforhold og trafiksikkerhed. Der er en generel usikkerhed omkring de omkringboendes fortsatte muligheder for at kunne gå ad stier gennem lokalplanområdet til kysten. Endvidere gøres der opmærksom på hindringer for adgangen langs kysten på strækninger uden for lokalplanforslagets område. Der henvises til eksempler på opbygning af private stendiger, låger med lås o. lign på konkrete adresser uden for lokalplanområdet. Indsigelserne foreslås besvaret således: 4

6 Ad. 1: Bebyggelsens omfang og udseende Lokalplanens bestemmelser giver mulighed for bebyggelse i max 2 etager og max. 7 m i højden. Inden for denne rummelighed er der mulighed for at give bebyggelsen tage med hældning, énsidig hældning eller flade tage. Den maximale højde for parcelhuse, herunder 1½ plans er normalt 8,5 m jf. byggeloven, men er i denne lokalplans bestemmelser begrænset til max. 7 m. Højdekravet er indarbejdet af hensyn til mindst mulig påvirkning af omgivelserne og for at optimere udsigtsmuligheder til kysten for de enkelte ejendomme. Der skønnes ikke at være tilstrækkelig faglig begrundelse for at udelukke moderne bebyggelsesformer og bestemme, at der alene må bygges 1½ plans huse. Det er desuden i bestemmelserne angivet, at tagmaterialer ikke må give genskin (max. glanstal 20 ). Administrationen anbefaler, at lokalplanens bestemmelser om max. 2 etager og max. 7 m i højden fastholdes med ovennævnte begrundelse og indsigelserne ikke imødekommes. Ad 2. Beplantning I forbindelse med lokalplanens opstart er der foretaget en vurdering af beplantningen på den tidligere campingplads både, hvad angår arter, sundhed, højder og funktion i forhold til områdets tidligere anvendelse som campingplads og den fremtidige som boligområde i byzone. Der er udpeget 3 særlige bevaringsværdige ege, som efterfølgende har haft betydning for placering af områdets friarealer. Lokalplanen indeholder ikke bevaringshensyn for eksisterende beplantning i skel, hvilket betyder, at disse forhold afklares mellem naboer og hegnslovens almindelige bestemmelser. Beplantningen med thujahække har for den tidligere anvendelse som campingplads været hensigtsmæssig som læhegn og været et landskabeligt karaktertræk. Omdannelse af området til ny boligbebyggelse vil betyde, at thujahækkene både i højde og drøjde er uegnede, ligesom etablering af nye indkørsler vil efterlade grimme ar i thujahækkene, da gamle hække vanskeligt gendanner nye skud. Valget af bøg som hækplante sker ud fra ønsket om forsat at give området et fælles karaktertræk. Der kunne have været valgt andre arter for hæk, men valget er faldet på bøg, som er velegnet til hæk fordi den er velegnet til beskæring/klipning i ønskede dimensioner. Bøg har også det fortrin, at den forener havekultur og natur, idet den afspejler årstiderne med sit brune løv om efteråret og vinteren og alligevel bevarer sin rumdannende effekt da det visne løv først falder af om foråret. I gældende lokalplan for campingpladsen nr fra 1988 er der en bestemmelse, som angiver, at markerede eksisterende hegn omkring campingpladsen ikke må fældes uden byrådets tilladelse. Plan har i forbindelse med områdets overgang til boligbebyggelse vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at udpege de eksisterende hegn som bevaringsværdige. Dette ud fra en vurdering af, at behovet for læ er mindre i fremtiden og at meget høje hegn vil medføre udtalte skyggeproblemer. De eksisterende hegn og de fremtidige vil kunne betragtes som skelhegn mellem boligbebyggelser, hvis forhold kan reguleres via hegnsloven og gennem aftaler mellem de enkelte grundejere. Administrationen anbefaler, at lokalplanens bestemmelser ikke ændres, men henviser de enkelte grundejere til at aftale fremtidig beplantning (fælles hegn) i skel efter retningslinjer i hegnsloven. 5

7 Ad.3: Oversvømmelser. I indsigelser peges der på afvandingsproblemer i lokalplanområdet og i særdeleshed langs Kildevej. Det frygtes, at fældning af de mange træer vil forværre problemet ved kommende skybrud. Med til at forværre situation skønnes at være mangelfuld kloakering i området sydlige Kildevej/Skippervej. Grundejer oplyser, at han i efteråret 2011 har indhentet forslag til afhjælpning af afvandingsproblemet baseret på tv-rapport for ledningsnet. Her konstateredes rodindtrængning i drænledning, som stopper vandets forløb. Løsningen er rodskæring eller omlægning af ledning. Administrationen tager oplysningerne til efterretning, idet der henvises til redegørelsens afsnit om regn- og spildevandsforhold. Realisering af lokalplanens byggemuligheder forventes at kunne ske ved tilslutning til eksisterende ledninger i området evt. suppleret med nedsivning på egen grund eller udledning til havet. Det påhviler grundejeren at vedligeholde dræn på egen grund. I forbindelse med udstykning og byggetilladelser vil afvandingsforhold udgøre en del af de forhold, som skal være opfyldt. Løsninger kan kræve forudgående tilladelse efter vandløbsloven. Afvandingsproblemer, som stammer fra forhold uden for lokalplanens område, fremsendes til videre behandling i Miljø og Teknik. Ad 4. Adgangsforhold til naturen. En række indsigere udtrykker tvivl om deres fremtidig mulighed for forsat at kunne færdes gennem området og ned til kysten, ligesom der peges på konkrete forringelser af adgangen til at færdes langs kysten i områder beliggende uden for lokalplanens område. Udarbejdelse af ny lokalplan ændrer ikke på adgangsforholdene, men sikrer at adgangen forbliver uændret gennem området for beboere i Grasten. Det fremgår af lokalplanens redegørelse samt kortbilag, hvor der er stier og veje. Der vil således fortsat være veje og stier fra både Kildevej og Kastanievej så man kan komme ned til kysten. Veje og stier er omfattet af privatvejsloven, som giver offentligheden adgang til at færdes på disse veje og stier. Færdsel og ophold på selve kysten er sikret gennem Naturbeskyttelseslovens For mere detaljerede oplysninger henvises til begge lovgivningers indhold, idet der er en række rettigheder og begrænsninger, som er afhængige af lovens ikrafttrædelsesdato. Dette gælder også lovligheden af visse anlæg langs kysten. Administrationen anbefaler, at indsigelserne tages til efterretning uden ændringer i lokalplanen. Konkrete forhold vedrørende evt. overtrædelser af adgangsforholdene langs kysten jf. naturbeskyttelsesloven videresendes til videre foranstaltning i Miljø og Teknik. Der er udtrykt ønske om etablering af trafikdæmpende foranstaltninger på Kastanievej grundet mange børn i området. 6

8 Byg, Vej og Miljø har vurderet, at Kastanievej, som intern boligvej kun med adgang til områdets egne beboere, ikke for nuværende kræver etablering af chikaner. Hvis der viser sig et problem vil kommunen tage sagen op igen, men henviser til at områdets beboere må tale sammen. Planafdelingen gør opmærksom på, at lokalplanens realisering af boliger i forhold til tidligere anvendelse som campingplads i sig selv betyder en væsentlig reduktion af den daglige trafik på Kastanievej. Administrationen anbefaler at indsigelser besvares som følgende: Finn Barnholdt Kastanievej Svendborg, indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 og ad.2 Pia og Søren Thurø, Kildevej 219, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.2 og ad. 1 og at spørgsmålet om utilstrækkelig kloakering af området ved Kildevej videresendes til Miljø og Teknik. Ib Mortensen, Granhøj 16, 3400 Hillerød (ejer af Kildevej 238) indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.2 og at spørgsmålet om utilstrækkelig kloakering af området ved Kildevej videresendes til videre foranstaltning i Miljø og Teknik. Sanna og Per Knudsen Kildevej 215, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.2 og ad. 1 og at spørgsmålet om utilstrækkelig kloakering af området ved Kildevej videresendes til videre foranstaltning i Miljø og Teknik. Yvonne Nygaard Vitskov, Skippervej 214, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad. 4 suppleret med bemærkning om, at byrådet er forpligtet til at udarbejde nærværende lokalplan for boligbebyggelse jf. kommuneplanens rækkefølgeplan for boligudbygning. Indsigelse mod byrådets beslutning, der ændrer anvendelse fra campingplads til boligområde, er ikke modtaget rettidigt, idet indsigelsen skulle have været fremsendt under offentlighedsperioden for kommuneplanens seneste revision Sytter Elisabeth Plum, Kastanievej 4, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad. 4 Vivi og Ian Wennerfeldt, Kildevej 234, 5700 Svendborg, Sanna og Per Knudsen Kildevej 215, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad.4 Olle Saemund, Kastanievej 4 B, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad. 4 Sune Sigtusson, Kastanievej 4a, 5700 indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad. 4 Kirsten Skov, Skippervej 208, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad. 1 og ad. 4 Der er således ikke foretaget rettelser i det fremlagte lokalplanforslag i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Økonomiske konsekvenser: 7

9 Ingen. Lovgrundlag: Lov om Planlægning. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen indstiller, at lokalplan 552 videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om endelig vedtagelse og med forslag til besvarelse af indsigelser jf. bilag. Åben - Alle indsigelser 552.pdf Åben - Bilag 1 - Besvarelse af indsigelser LP 552.pdf Åben - lokalplanforslag 552 _endelig vedtagelse.pdf Indstilles. 6. Lokalplanforslag 547 for bolig- og erhvervsområde, Kogtvedvænget. Stella Maris 10/35798 MOC Godkendelse af forslag til lokalplan 547 for et bolig- og erhvervsområde ved Kogtvedvænget ( Stella Maris ) samt tillæg 2009/06 til kommuneplanen. Offentliggørelse i 8 uger. Godkendelse af Miljøscreening, som ikke forudsætter udarbejdelse af miljøvurdering til offentliggørelse i 4 uger. Virksomheden, Stella Maris, ønsker at modernisere sine hotelfaciliteter på Kogtvedvænget 3 og 3A ved ombygning af eksisterende bygningskompleks samt udvide med en ny fløj. Tilbygningen placeres for størstedelens vedkommende samme sted som eksisterende fløj mod vest, som derfor må nedrives. Sammenlagt er der tale om en forøgelse af etagearealet på ca m² og en udvidelse af værelseskapacitet fra 13 til ca. 40. Ejendommen Stella Maris er beliggende inden for kystnærhedszonen, hvor der i henhold til planlovens 16, stk. 3 stilles særlige krav til bebyggelse og anlæg samt visualisering heraf, således at offentligheden har en 8

10 mulighed for at deltage i debatten om kystlandskabets anvendelse og påvirkning. Hovedbygningen Stella Maris er i kommuneplanen udpeget med bygningsbevaringskvaliteter i SAVE kategori 3. Væsentlige forandringer, herunder nedrivning kræver derfor byrådets tilslutning. Udpegningen er ikke bindende for den enkelte grundejer, men byrådet skal virke for Kommuneplanens gennemførelse. Der er den 1. jan 2011 taget principbeslutning om udarbejdelse af lokalplanforslag indeholdende: Byggemulighed for ny værelsesfløj, ca etagemeter. Nedrivning af eksisterende fløjbygning. Bevaringshensyn for eksisterede bygninger registreret i kommuneplanen (SAVE kategori 3) samt bestemmelser for nybygnings tilpasning i proportioner og arkitektur placeret inden for nærmere angivet byggefelt Lokalplanens redegørelse skal jf. planlovens 16,stk. 3. indeholde en visualisering af projektet. Siden principgodkendelsen har missionshotellet Stella Maris skiftet ejer. Den nye ejer ønsker på samme vis at forsætte planerne om forsat hoteldrift og med lignende udvidelsesplaner i overensstemmelse med indholdet i den trufne principbeslutning for lokalplanlægningen. I den forløbne tid er kommuneplanen blevet revideret og kommuneplanområdet er blevet ændret fra boligområde B1.621 til rammeområde blandet bolig og erhvervsområde C3.932 med anvendelse til bolig- og serviceerhvervsformål, såsom privat og offentlig service, administration, butikker, liberale erhverv, hoteller, undervisning og værksted. Der kan i mindre omfang tillades kollektive anlæg, institutioner og kulturfunktioner, som er forenelige med anvendelsen som blandet bolig og erhverv. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse må opføres inden for et nærmere angivet byggefelt og i maximalt 2½ etager. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at nybyggeriet tilpasses hovedbygningen Stella Maris i skalaforhold, proportioner, placering og arkitektur. Overgangen til hovedbygning skal ske som en let transperant mellembygning i glas. Bevaringsinteresser vægtes højt gældende for Stella Maris og den tidligere direktørbolig. Her er der planer om en indvendig modernisering med konferencerum og nogle hotelferielejligheder. Stella Maris har en stor, men enkel landskabshave mellem hovedbygning og kysten. Haven består af en plæne flankeret af stor og markant løvtræskulisse, som for hotellets gæster byder på en unik udsigt over Svendborg Sund med Tåsinge i baggrunden. Omvendt betyder havens 9

11 åbenhed, at Stella Maris s hvide bygninger markerer sig som een af Svendborgs markante bygninger set fra Svendborg Sund. I lokalplanen er derfor udpeget særligt bevaringsværdig beplantning bestående af større sammenhængende plantninger af træer og særligt store solitære træer, som giver kyststrækningen karakter. Stor og markant kastanie i haven vil ikke blive omfattet af bevaringsbestemmelserne. Her er sket en afvejning i forhold til det kommende byggeri af værelsesfløj og opretholdelse af havens karakter. Fældningen vil forbedre udsigtsforholdene både for hotellets gæster og for nærmeste naboer, dog uden at området ændrer væsentlig karakter af den grund, idet eksisterende gruppe af lindetræer opretholder havens nuværende karakter. Der sikres parkeringspladser for hotellets gæster og personale ved indpasning mellem eksisterende bøgetræer. Pladserne anlægges med græsarmering Lokalplanområdet vejbetjenes ad privat fællesvej Kogtvedvænget ligesom der er mulighed for at komme til kysten via privat fællessti. Offentlighedens adgang på private fællesvej og - stier sker i overensstemmelse med Lov om privat fællesvej. Af lokalplanforslaget fremgår, at der ønskes etableret en forbedret adgang til kysten således eksisterende trappeanlæg erstattes med slynget sti. Anlægget forudsætter tilladelse fra Naturstyrelsen, som administrerer strandbekyttelseslinjen. Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, hvori der tilføjes de eksisterende rammebestemmelser følgende: I området må inden for nærmere angivet byggefelt opføres ny værelsesfløj til Stella Maris med max bebyggelsesprocent på 75, max højde på 11 meter og max 2½ etage, dog kan del af nybygnings facade opføres i max. kote ( 3 etager ved indbygning i terræn). Tillægget muliggør, at facaden på den nye værelsesfløj kan opføres i 3 etager, idet man udnytter muligheden for indbygning i stedets skrånende terræn. Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Svendborg Kommune har i en screening vurderet, at planerne ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 10

12 Direktionen anbefaler, at der træffes beslutning om, at lokalplanforslag 547 og forslag til kommuneplan tillæg videresendes til byrådets beslutning og planerne offentliggøres i 8 uger der ikke foretages yderligere miljøvurdering. Afgørelsen offentliggøres i 4 uger. der afholdes borgermøde, såfremt der fremsættes særligt ønske herom. Åben Stella Maris_UKP_ pdf Åben tillæg_stella maris.docx Åben - Miljøscreening af lokalplan 547 Stella Maris.doc Indstilles. 7. Puljen til lokale initiativer /27420 PL Godkendelse af tidsplan/handleplan og kriterier på baggrund af drøftelse/evaluering af processen i 2012, samt frigivelse midler til udmøntning i Byrådet i Svendborg Kommune besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2012 at afsætte en pulje til lokale initiativer på 3 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i overslagsårene. Uddrag af budgetforligets tekst: Pulje til medfinansiering af lokale initiativer. Der afsættes 3 mio. kr. i 2012 og yderligere 6 mio. kr. i årene til området. Beløbet skal understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne Ud af 49 indsendte projekter fik 14 del i puljen til en samlet sum på kr. 2,9 mio. Af vedlagte bilag fremgår, hvilke projekter som fik tilsagn om støtte, samt opgørelse over, hvilke af disse som d.d. er operative. Af beslutning 6/12-11 fremgik det, at der før ansøgningsrunden i 2013 skulle foretages en evaluering af processen i november/december

13 Administrationen bemærker, at hvis evalueringen først foretages ultimo 2012, vil den faktiske udmøntning først kunne finde sted medio 2013, hvilket vurderes ikke at være hensigtsmæssigt for ansøgerne. Derfor foreslås flg. tidsplan: Uge Handling 36 Udvalgsbeslutning proces/tidsplan m.v Administrativ forberedelse Informationsperiode (Der tages forbehold for budgettets vedtagelse) Ansøgningsperiode Administrativ behandling af indkomne ansøgninger 1-2 Politisk beslutning januar Tilbagemelding til ansøgere Kriterierne som blev anvendt i 2012 er vedlagt som bilag og fremstilles til debat og beslutning på mødet med afsæt i oplæg fra administrationen. Økonomiske konsekvenser: Ved fuld udmøntning af puljen vil der være en samlet økonomisk konsekvens på: mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Total 9 mio. kr. Den faktiske udmeldte ramme i 2012 blev på 2,9 mio. kr. Det forudsættes, at projekterne ikke medfører behov for ekstra bevillinger til drift, men at denne holdes inden for det konkrete projekts egne rammer eller administrationsområdernes vedtagne budgetter. Direktionen indstiller, at kriterierne for puljen til lokale initiativer tiltrædes administrationens oplæg til tids- og handleplan tiltrædes der, under forudsætning af, at budget 2013 godkendes, frigives en ramme på 2 mio. kr. til udmøntning af puljen i 2013 sagen videresendes til Økonomiudvalget. Åben - CaseNo _# _v1_Anvendte kriterier 2012.PDF Åben - CaseNo _# _v1_Økonomisk oversigt - Bevilling UKP PDF 12

14 Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger: Kriterierne ændres så der gives 1 år fra tilsagn til opstart af projektet Tidsplanen rykkes til efter 2. behandling af budget 2013 Der gives 8 ugers ansøgningsfrist fra information om puljen. 8. Orientering vedr. samarbejdsaftaler med Kulturinstitutioner 12/15566 PL Orientering vedr. samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner. Administrationen vil, med baggrund i vedlagte notat, give en status vedr. arbejdet og processen med udformning af samarbejdsaftalerne med kulturinstitutionerne. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Tidsplan for procesvedr. samarbejdsaftaler.pdf Tiltrådt. 9. Naturama - regnskab /23797 PL Godkendelse af regnskab 2011 for den selvejende institution Naturama. 13

15 Naturama fremsender regnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Lovgrundlag: Kommunernes revisionsregulativ, Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer samt Danske Revisionsstandarder. Direktionen indstiller, at regnskabet med revisionspåtegning fremsendes til Byrådets godkendelse. Åben - Regnskab Naturama - med underskrifter.pdf Åben - Scan Revisionsprotokollat 2011.pdf Åben - Beretning_2011_reduced size.pdf Åben - KAUS 2011 Naturama.pdf Tiltrådt. 10. Tåsinge Museumslaug - årsregnskab /23840 PL Godkendelse af årsregnskab Tåsinge Museumslaug fremsender regnskab 2011 til godkendelse. Regnskabet med tilhørende revisionsprotokollat har ikke givet anledning til bemærkninger. Direktionen indstiller, at regnskabet godkendes. 14

16 Åben - årsregnskab 2011.pdf Åben - revisionsprotokollat 2011.pdf Tiltrådt. 11. Tåsinge Museumslaug - vedtægter 12/23833 PL Godkendelse af vedtægtsændringer. Tåsinge Museumslaug søger godkendelse af en ændret bestemmelse i laugets vedtægters 6 vedrørende valg af revisor. Tidligere formulering: Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Ny formulering: Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Direktionen indstiller, at Vedtægtsændringen godkendes. Åben - Vedtægter.pdf Tiltrådt. 12. BaggårdTeatret - vedtægter 12/

17 PL Godkendelse af nye vedtægter. BaggårdTeatrets bestyrelse fremsender nye vedtægter til Svendborg Kommunes godkendelse i henhold til vedtægternes 9. De tidligere vedtægter fra år 2000 har gennemgået en generel omskrivning og tilretning i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området. Det juridiske i vedtægterne er afstemt med kommunens juridiske afdeling, hvorfor vedtægterne ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Direktionen indstiller, at vedtægterne godkendes. Åben - Nye vedtægter Tiltrådt. 13. Venstres byrådsgruppe 12/28604 Matrikeldeling af del af matr. nr. 17-e Svendborg markjorder Venstres byrådsgruppe anmoder i mail af 30. august 2012 om at følgende optages på dagsorden for mødet i Udvalget for Kultur og Planlægning den 4. september 2012: Kommunalbestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra Nordre bydels lokalråd og Nordre bydels beboerforening vedrørende ønske om etablering af et beboer- og aktivitetshus i den tidligere tandklinik beliggende på tidligere Nordre skoles matrikel, Mølmarksvej. Beboerne ønsker at skabe rum for spændende arrangementer og fritidsaktiviteter til gavn for områdets beboere, og senest har foreningerne i maj måned 2012 modtaget tilsagn om kr ,-fra puljen til lokale initiativer til realisering af projektet, som grundigt er blevet beskrevet og prisudregnet. 16

18 For at kunne realisere ønsket om et aktivt beboerhus kræver det lokaler, udendørsfaciliteter og gode fysiske rammer, hvilket vil kunne indfries, såfremt de respektive foreninger officielt tildeles den tidligere tandklinik og det grønne område beliggende på den sydlige del af matrikel 17e. Såvel klinik samt grund, ville stadigvæk skulle stå som kommunalt ejendom. Venstre indstiller at anmodningen fra Nordre bydels lokalråd og beboerforening vedr. deling af del af matrikel 17-e Svendborg markjorder imødekommes, og at der hurtigst muligt igangsættes en proces i forhold til det fornødne planarbejde. Forelægges til politisk drøftelse. Sagen fremsendes til administrationen, som forbereder en sag til beslutning i udvalget snarest muligt. 14. Orientering 09/39368 Sager til orientering. Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmer: Administrationen: Orientering om vision fra Svendborg Festdage. Til orientering. 17

19 15. Næste møde 09/ oktober 2012 bemærk tidspunktet kl Lukket - BaggårdTeatret - ansættelseskontrakt 18

20 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:40 Bruno Hansen Flemming Madsen Gert Rasmussen Bo Hansen Morten Petersen Ulrik Sand Larsen Lærke Jensen 19

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 18-09-2012 Kl. 13:00 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 18-09-2012 Kl. 13:00 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 18-09-2012 Kl. 13:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Jesper Ullemose,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere