Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 04-09-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen, Lærke Jensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden Budget takstoversigt - Udvalget for Kultur og Planlægning Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning Opfølgning på kvalitetskontrakter - Udvalget for Kultur og Planlægning Lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø. Endelig vedtagelse og besvarelse af indsigelser Lokalplanforslag 547 for bolig- og erhvervsområde, Kogtvedvænget. Stella Maris Puljen til lokale initiativer Orientering vedr. samarbejdsaftaler med Kulturinstitutioner Naturama - regnskab Tåsinge Museumslaug - årsregnskab Tåsinge Museumslaug - vedtægter BaggårdTeatret - vedtægter Venstres byrådsgruppe Orientering Næste møde Lukket - BaggårdTeatret - ansættelseskontrakt...18

2 1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden 09/39368 Godkendt. 2. Budget takstoversigt - Udvalget for Kultur og Planlægning 12/5866 LON Forslag til takstoversigt på Udvalget for Kultur og Planlægnings område foreligger til politisk behandling. I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale for 2013 har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt 2013 på Udvalget for Kultur og Planlægnings område til behandling i udvalget forinden fremsendelse til 1. behandling af budget 2013 i Økonomiudvalget den 11. september Takstoversigt viser taksten for 2013 sammenholdt med taksten for 2012 på bibliotek, musikskole, svømmebadeland, svømmehal, flyveplads, hyrevogne, færger samt havne. Økonomiske konsekvenser: Indgår i det samlede budgetforslag Lovgrundlag: Styrelseslovens 37 og 41 a. Direktionen indstiller, at forslag til takstoversigt fremsendes til 1. behandling. Åben - Takstoversigt, budget UKP 1

3 Fremsendes til 1. behandling med den bemærkning, at det indstilles, at taksten for brug af bølgen reduceres til 500 kr./døgn for udstillinger. 3. Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning 12/14793 LON Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Kultur og Planlægning. Økonomi og Indkøb fremsender budgetkontrol pr. 30. juni 2012 på Udvalget for Kultur og Planlægnings budgetområde. Drift. Budgetkontrollen viser et samlet et merforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter på havne på 1,1 mio. kr. samt merudgifter til busdrift på 3,1 mio. kr. Anlæg: Udviser et samlet mindreforbrug på 23,7 mio. kr., hvilket primært skyldes at rammen for Svendborg Idrætscenter og nyt klubhus i Tåsinge boldklub ikke udnyttes fuldt ud at rammen til vedligeholdelse samt sikring af havnens værdier ikke udnyttes fuldt ud mindreindtægter på jordsalg i Tankefuld mindreudgifter til byfornyelse Der henvises i øvrigt til det vedlagte tekstdokument, der beskriver budgetkontrollen på de enkelte politikområder. 2

4 Direktionen indstiller, at budgetkontrollen pr. 30. juni 2012 på Udvalget for Kultur og Planlægnings område tages til efterretning. Åben - UKP's budgetkontrol pr Taget til efterretning. 4. Opfølgning på kvalitetskontrakter - Udvalget for Kultur og Planlægning 12/21110 LON Opfølgning på udvalgets kvalitetskontrakter Opfølgning på nuværende kvalitetskontrakter: Svendborg Kommune har fastlagt, at fagudvalgene i forbindelse med ½- årsregnskabet pr. 30. juni 2012 følger op på udvalgenes nuværende kvalitetskontrakter. Opfølgningsredegørelse forelægges på fagudvalgenes møder i september, og godkendes på Byrådets møde den 25. september Kvalitetskontrakter 2013: I budgetproceduren indgår det, at fagudvalgene i september drøfter forslag til evt. nye kvalitetskontrakter gældende for Som led i moderniseringsaftalen ophører kravet om, at kommunerne skal udarbejde kvalitetskontrakter med udgangen af Til Økonomiudvalgets møde den 11. september 2012 vil Økonomi og Indkøb udarbejde oplæg til, hvorledes Svendborg Kommune fremadrettet vil arbejde med at opstille mål for kvalitets- og serviceudvikling. Som følge heraf skal fagudvalgene ikke udarbejde forslag til kvalitetskontrakter for Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov 62, stk. 1 og 62 a, stk. 1. 3

5 Direktionen indstiller, at vedlagte opfølgningsredegørelse tages til efterretning. Åben - Kvalitetskontrakter Opfølgningsredegørelse UKP Taget til efterretning med den bemærkning, at de to sidste sætninger i pkt. Tema slettes i kontrakten om Forskoleundervisning. 5. Lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø. Endelig vedtagelse og besvarelse af indsigelser. 11/3990 MOC Endelig vedtagelse af lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø. Forslag til besvarelse af indsigelser. Forslag til lokalplan 552 for et boligområde ved Kastanievej, Thurø har været offentliggjort i 8 uger og miljøscreening i 4 uger. Der er modtaget 10 indsigelser, som fokuserer på 4 enslydende forhold: 1. Bebyggelsens udseende. Der gøres indsigelse mod lokalplanens bestemmelser for huses fremtidige udseende og i særdeleshed mod, at der kan bygges moderne 2 etages huse med énsidig taghældning eller flade tage. Der foreslås krav om huse i lighed med de fleste eksisterende huse i Grasten, nemlig 1½ etage med udnyttelig tagetage og med mulighed for kviste og frontispice. Der gøres indsigelse mod glaserede tegltage. 2. Beplantning. De eksisterende thujahække bør bevares og ikke som angivet bøgehække som man ikke skønner at passe ind i området. 3. Oversvømmelser. Der gøres opmærksom på, at der i de seneste år har været flere eksempler på, at der ved megen regn opstår oversvømmelser i lokalplanområdets nordvestlige del / Kildevej. Dette skyldes sandsynligvis ødelagte drænrør i lokalplanområdet og utilstrækkelig eller manglende kloakering i området Kildevej/ Skippervej. 4. Adgangsforhold og trafiksikkerhed. Der er en generel usikkerhed omkring de omkringboendes fortsatte muligheder for at kunne gå ad stier gennem lokalplanområdet til kysten. Endvidere gøres der opmærksom på hindringer for adgangen langs kysten på strækninger uden for lokalplanforslagets område. Der henvises til eksempler på opbygning af private stendiger, låger med lås o. lign på konkrete adresser uden for lokalplanområdet. Indsigelserne foreslås besvaret således: 4

6 Ad. 1: Bebyggelsens omfang og udseende Lokalplanens bestemmelser giver mulighed for bebyggelse i max 2 etager og max. 7 m i højden. Inden for denne rummelighed er der mulighed for at give bebyggelsen tage med hældning, énsidig hældning eller flade tage. Den maximale højde for parcelhuse, herunder 1½ plans er normalt 8,5 m jf. byggeloven, men er i denne lokalplans bestemmelser begrænset til max. 7 m. Højdekravet er indarbejdet af hensyn til mindst mulig påvirkning af omgivelserne og for at optimere udsigtsmuligheder til kysten for de enkelte ejendomme. Der skønnes ikke at være tilstrækkelig faglig begrundelse for at udelukke moderne bebyggelsesformer og bestemme, at der alene må bygges 1½ plans huse. Det er desuden i bestemmelserne angivet, at tagmaterialer ikke må give genskin (max. glanstal 20 ). Administrationen anbefaler, at lokalplanens bestemmelser om max. 2 etager og max. 7 m i højden fastholdes med ovennævnte begrundelse og indsigelserne ikke imødekommes. Ad 2. Beplantning I forbindelse med lokalplanens opstart er der foretaget en vurdering af beplantningen på den tidligere campingplads både, hvad angår arter, sundhed, højder og funktion i forhold til områdets tidligere anvendelse som campingplads og den fremtidige som boligområde i byzone. Der er udpeget 3 særlige bevaringsværdige ege, som efterfølgende har haft betydning for placering af områdets friarealer. Lokalplanen indeholder ikke bevaringshensyn for eksisterende beplantning i skel, hvilket betyder, at disse forhold afklares mellem naboer og hegnslovens almindelige bestemmelser. Beplantningen med thujahække har for den tidligere anvendelse som campingplads været hensigtsmæssig som læhegn og været et landskabeligt karaktertræk. Omdannelse af området til ny boligbebyggelse vil betyde, at thujahækkene både i højde og drøjde er uegnede, ligesom etablering af nye indkørsler vil efterlade grimme ar i thujahækkene, da gamle hække vanskeligt gendanner nye skud. Valget af bøg som hækplante sker ud fra ønsket om forsat at give området et fælles karaktertræk. Der kunne have været valgt andre arter for hæk, men valget er faldet på bøg, som er velegnet til hæk fordi den er velegnet til beskæring/klipning i ønskede dimensioner. Bøg har også det fortrin, at den forener havekultur og natur, idet den afspejler årstiderne med sit brune løv om efteråret og vinteren og alligevel bevarer sin rumdannende effekt da det visne løv først falder af om foråret. I gældende lokalplan for campingpladsen nr fra 1988 er der en bestemmelse, som angiver, at markerede eksisterende hegn omkring campingpladsen ikke må fældes uden byrådets tilladelse. Plan har i forbindelse med områdets overgang til boligbebyggelse vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at udpege de eksisterende hegn som bevaringsværdige. Dette ud fra en vurdering af, at behovet for læ er mindre i fremtiden og at meget høje hegn vil medføre udtalte skyggeproblemer. De eksisterende hegn og de fremtidige vil kunne betragtes som skelhegn mellem boligbebyggelser, hvis forhold kan reguleres via hegnsloven og gennem aftaler mellem de enkelte grundejere. Administrationen anbefaler, at lokalplanens bestemmelser ikke ændres, men henviser de enkelte grundejere til at aftale fremtidig beplantning (fælles hegn) i skel efter retningslinjer i hegnsloven. 5

7 Ad.3: Oversvømmelser. I indsigelser peges der på afvandingsproblemer i lokalplanområdet og i særdeleshed langs Kildevej. Det frygtes, at fældning af de mange træer vil forværre problemet ved kommende skybrud. Med til at forværre situation skønnes at være mangelfuld kloakering i området sydlige Kildevej/Skippervej. Grundejer oplyser, at han i efteråret 2011 har indhentet forslag til afhjælpning af afvandingsproblemet baseret på tv-rapport for ledningsnet. Her konstateredes rodindtrængning i drænledning, som stopper vandets forløb. Løsningen er rodskæring eller omlægning af ledning. Administrationen tager oplysningerne til efterretning, idet der henvises til redegørelsens afsnit om regn- og spildevandsforhold. Realisering af lokalplanens byggemuligheder forventes at kunne ske ved tilslutning til eksisterende ledninger i området evt. suppleret med nedsivning på egen grund eller udledning til havet. Det påhviler grundejeren at vedligeholde dræn på egen grund. I forbindelse med udstykning og byggetilladelser vil afvandingsforhold udgøre en del af de forhold, som skal være opfyldt. Løsninger kan kræve forudgående tilladelse efter vandløbsloven. Afvandingsproblemer, som stammer fra forhold uden for lokalplanens område, fremsendes til videre behandling i Miljø og Teknik. Ad 4. Adgangsforhold til naturen. En række indsigere udtrykker tvivl om deres fremtidig mulighed for forsat at kunne færdes gennem området og ned til kysten, ligesom der peges på konkrete forringelser af adgangen til at færdes langs kysten i områder beliggende uden for lokalplanens område. Udarbejdelse af ny lokalplan ændrer ikke på adgangsforholdene, men sikrer at adgangen forbliver uændret gennem området for beboere i Grasten. Det fremgår af lokalplanens redegørelse samt kortbilag, hvor der er stier og veje. Der vil således fortsat være veje og stier fra både Kildevej og Kastanievej så man kan komme ned til kysten. Veje og stier er omfattet af privatvejsloven, som giver offentligheden adgang til at færdes på disse veje og stier. Færdsel og ophold på selve kysten er sikret gennem Naturbeskyttelseslovens For mere detaljerede oplysninger henvises til begge lovgivningers indhold, idet der er en række rettigheder og begrænsninger, som er afhængige af lovens ikrafttrædelsesdato. Dette gælder også lovligheden af visse anlæg langs kysten. Administrationen anbefaler, at indsigelserne tages til efterretning uden ændringer i lokalplanen. Konkrete forhold vedrørende evt. overtrædelser af adgangsforholdene langs kysten jf. naturbeskyttelsesloven videresendes til videre foranstaltning i Miljø og Teknik. Der er udtrykt ønske om etablering af trafikdæmpende foranstaltninger på Kastanievej grundet mange børn i området. 6

8 Byg, Vej og Miljø har vurderet, at Kastanievej, som intern boligvej kun med adgang til områdets egne beboere, ikke for nuværende kræver etablering af chikaner. Hvis der viser sig et problem vil kommunen tage sagen op igen, men henviser til at områdets beboere må tale sammen. Planafdelingen gør opmærksom på, at lokalplanens realisering af boliger i forhold til tidligere anvendelse som campingplads i sig selv betyder en væsentlig reduktion af den daglige trafik på Kastanievej. Administrationen anbefaler at indsigelser besvares som følgende: Finn Barnholdt Kastanievej Svendborg, indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 og ad.2 Pia og Søren Thurø, Kildevej 219, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.2 og ad. 1 og at spørgsmålet om utilstrækkelig kloakering af området ved Kildevej videresendes til Miljø og Teknik. Ib Mortensen, Granhøj 16, 3400 Hillerød (ejer af Kildevej 238) indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.2 og at spørgsmålet om utilstrækkelig kloakering af området ved Kildevej videresendes til videre foranstaltning i Miljø og Teknik. Sanna og Per Knudsen Kildevej 215, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.2 og ad. 1 og at spørgsmålet om utilstrækkelig kloakering af området ved Kildevej videresendes til videre foranstaltning i Miljø og Teknik. Yvonne Nygaard Vitskov, Skippervej 214, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad. 4 suppleret med bemærkning om, at byrådet er forpligtet til at udarbejde nærværende lokalplan for boligbebyggelse jf. kommuneplanens rækkefølgeplan for boligudbygning. Indsigelse mod byrådets beslutning, der ændrer anvendelse fra campingplads til boligområde, er ikke modtaget rettidigt, idet indsigelsen skulle have været fremsendt under offentlighedsperioden for kommuneplanens seneste revision Sytter Elisabeth Plum, Kastanievej 4, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad. 4 Vivi og Ian Wennerfeldt, Kildevej 234, 5700 Svendborg, Sanna og Per Knudsen Kildevej 215, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad.4 Olle Saemund, Kastanievej 4 B, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad. 4 Sune Sigtusson, Kastanievej 4a, 5700 indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad.1 - ad. 4 Kirsten Skov, Skippervej 208, 5700 Svendborg indsigelsen foreslås ikke imødekommet med henvisning til svar ad. 1 og ad. 4 Der er således ikke foretaget rettelser i det fremlagte lokalplanforslag i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Økonomiske konsekvenser: 7

9 Ingen. Lovgrundlag: Lov om Planlægning. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen indstiller, at lokalplan 552 videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om endelig vedtagelse og med forslag til besvarelse af indsigelser jf. bilag. Åben - Alle indsigelser 552.pdf Åben - Bilag 1 - Besvarelse af indsigelser LP 552.pdf Åben - lokalplanforslag 552 _endelig vedtagelse.pdf Indstilles. 6. Lokalplanforslag 547 for bolig- og erhvervsområde, Kogtvedvænget. Stella Maris 10/35798 MOC Godkendelse af forslag til lokalplan 547 for et bolig- og erhvervsområde ved Kogtvedvænget ( Stella Maris ) samt tillæg 2009/06 til kommuneplanen. Offentliggørelse i 8 uger. Godkendelse af Miljøscreening, som ikke forudsætter udarbejdelse af miljøvurdering til offentliggørelse i 4 uger. Virksomheden, Stella Maris, ønsker at modernisere sine hotelfaciliteter på Kogtvedvænget 3 og 3A ved ombygning af eksisterende bygningskompleks samt udvide med en ny fløj. Tilbygningen placeres for størstedelens vedkommende samme sted som eksisterende fløj mod vest, som derfor må nedrives. Sammenlagt er der tale om en forøgelse af etagearealet på ca m² og en udvidelse af værelseskapacitet fra 13 til ca. 40. Ejendommen Stella Maris er beliggende inden for kystnærhedszonen, hvor der i henhold til planlovens 16, stk. 3 stilles særlige krav til bebyggelse og anlæg samt visualisering heraf, således at offentligheden har en 8

10 mulighed for at deltage i debatten om kystlandskabets anvendelse og påvirkning. Hovedbygningen Stella Maris er i kommuneplanen udpeget med bygningsbevaringskvaliteter i SAVE kategori 3. Væsentlige forandringer, herunder nedrivning kræver derfor byrådets tilslutning. Udpegningen er ikke bindende for den enkelte grundejer, men byrådet skal virke for Kommuneplanens gennemførelse. Der er den 1. jan 2011 taget principbeslutning om udarbejdelse af lokalplanforslag indeholdende: Byggemulighed for ny værelsesfløj, ca etagemeter. Nedrivning af eksisterende fløjbygning. Bevaringshensyn for eksisterede bygninger registreret i kommuneplanen (SAVE kategori 3) samt bestemmelser for nybygnings tilpasning i proportioner og arkitektur placeret inden for nærmere angivet byggefelt Lokalplanens redegørelse skal jf. planlovens 16,stk. 3. indeholde en visualisering af projektet. Siden principgodkendelsen har missionshotellet Stella Maris skiftet ejer. Den nye ejer ønsker på samme vis at forsætte planerne om forsat hoteldrift og med lignende udvidelsesplaner i overensstemmelse med indholdet i den trufne principbeslutning for lokalplanlægningen. I den forløbne tid er kommuneplanen blevet revideret og kommuneplanområdet er blevet ændret fra boligområde B1.621 til rammeområde blandet bolig og erhvervsområde C3.932 med anvendelse til bolig- og serviceerhvervsformål, såsom privat og offentlig service, administration, butikker, liberale erhverv, hoteller, undervisning og værksted. Der kan i mindre omfang tillades kollektive anlæg, institutioner og kulturfunktioner, som er forenelige med anvendelsen som blandet bolig og erhverv. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse må opføres inden for et nærmere angivet byggefelt og i maximalt 2½ etager. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at nybyggeriet tilpasses hovedbygningen Stella Maris i skalaforhold, proportioner, placering og arkitektur. Overgangen til hovedbygning skal ske som en let transperant mellembygning i glas. Bevaringsinteresser vægtes højt gældende for Stella Maris og den tidligere direktørbolig. Her er der planer om en indvendig modernisering med konferencerum og nogle hotelferielejligheder. Stella Maris har en stor, men enkel landskabshave mellem hovedbygning og kysten. Haven består af en plæne flankeret af stor og markant løvtræskulisse, som for hotellets gæster byder på en unik udsigt over Svendborg Sund med Tåsinge i baggrunden. Omvendt betyder havens 9

11 åbenhed, at Stella Maris s hvide bygninger markerer sig som een af Svendborgs markante bygninger set fra Svendborg Sund. I lokalplanen er derfor udpeget særligt bevaringsværdig beplantning bestående af større sammenhængende plantninger af træer og særligt store solitære træer, som giver kyststrækningen karakter. Stor og markant kastanie i haven vil ikke blive omfattet af bevaringsbestemmelserne. Her er sket en afvejning i forhold til det kommende byggeri af værelsesfløj og opretholdelse af havens karakter. Fældningen vil forbedre udsigtsforholdene både for hotellets gæster og for nærmeste naboer, dog uden at området ændrer væsentlig karakter af den grund, idet eksisterende gruppe af lindetræer opretholder havens nuværende karakter. Der sikres parkeringspladser for hotellets gæster og personale ved indpasning mellem eksisterende bøgetræer. Pladserne anlægges med græsarmering Lokalplanområdet vejbetjenes ad privat fællesvej Kogtvedvænget ligesom der er mulighed for at komme til kysten via privat fællessti. Offentlighedens adgang på private fællesvej og - stier sker i overensstemmelse med Lov om privat fællesvej. Af lokalplanforslaget fremgår, at der ønskes etableret en forbedret adgang til kysten således eksisterende trappeanlæg erstattes med slynget sti. Anlægget forudsætter tilladelse fra Naturstyrelsen, som administrerer strandbekyttelseslinjen. Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, hvori der tilføjes de eksisterende rammebestemmelser følgende: I området må inden for nærmere angivet byggefelt opføres ny værelsesfløj til Stella Maris med max bebyggelsesprocent på 75, max højde på 11 meter og max 2½ etage, dog kan del af nybygnings facade opføres i max. kote ( 3 etager ved indbygning i terræn). Tillægget muliggør, at facaden på den nye værelsesfløj kan opføres i 3 etager, idet man udnytter muligheden for indbygning i stedets skrånende terræn. Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Svendborg Kommune har i en screening vurderet, at planerne ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Planloven Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 10

12 Direktionen anbefaler, at der træffes beslutning om, at lokalplanforslag 547 og forslag til kommuneplan tillæg videresendes til byrådets beslutning og planerne offentliggøres i 8 uger der ikke foretages yderligere miljøvurdering. Afgørelsen offentliggøres i 4 uger. der afholdes borgermøde, såfremt der fremsættes særligt ønske herom. Åben Stella Maris_UKP_ pdf Åben tillæg_stella maris.docx Åben - Miljøscreening af lokalplan 547 Stella Maris.doc Indstilles. 7. Puljen til lokale initiativer /27420 PL Godkendelse af tidsplan/handleplan og kriterier på baggrund af drøftelse/evaluering af processen i 2012, samt frigivelse midler til udmøntning i Byrådet i Svendborg Kommune besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2012 at afsætte en pulje til lokale initiativer på 3 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i overslagsårene. Uddrag af budgetforligets tekst: Pulje til medfinansiering af lokale initiativer. Der afsættes 3 mio. kr. i 2012 og yderligere 6 mio. kr. i årene til området. Beløbet skal understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne Ud af 49 indsendte projekter fik 14 del i puljen til en samlet sum på kr. 2,9 mio. Af vedlagte bilag fremgår, hvilke projekter som fik tilsagn om støtte, samt opgørelse over, hvilke af disse som d.d. er operative. Af beslutning 6/12-11 fremgik det, at der før ansøgningsrunden i 2013 skulle foretages en evaluering af processen i november/december

13 Administrationen bemærker, at hvis evalueringen først foretages ultimo 2012, vil den faktiske udmøntning først kunne finde sted medio 2013, hvilket vurderes ikke at være hensigtsmæssigt for ansøgerne. Derfor foreslås flg. tidsplan: Uge Handling 36 Udvalgsbeslutning proces/tidsplan m.v Administrativ forberedelse Informationsperiode (Der tages forbehold for budgettets vedtagelse) Ansøgningsperiode Administrativ behandling af indkomne ansøgninger 1-2 Politisk beslutning januar Tilbagemelding til ansøgere Kriterierne som blev anvendt i 2012 er vedlagt som bilag og fremstilles til debat og beslutning på mødet med afsæt i oplæg fra administrationen. Økonomiske konsekvenser: Ved fuld udmøntning af puljen vil der være en samlet økonomisk konsekvens på: mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Total 9 mio. kr. Den faktiske udmeldte ramme i 2012 blev på 2,9 mio. kr. Det forudsættes, at projekterne ikke medfører behov for ekstra bevillinger til drift, men at denne holdes inden for det konkrete projekts egne rammer eller administrationsområdernes vedtagne budgetter. Direktionen indstiller, at kriterierne for puljen til lokale initiativer tiltrædes administrationens oplæg til tids- og handleplan tiltrædes der, under forudsætning af, at budget 2013 godkendes, frigives en ramme på 2 mio. kr. til udmøntning af puljen i 2013 sagen videresendes til Økonomiudvalget. Åben - CaseNo _# _v1_Anvendte kriterier 2012.PDF Åben - CaseNo _# _v1_Økonomisk oversigt - Bevilling UKP PDF 12

14 Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger: Kriterierne ændres så der gives 1 år fra tilsagn til opstart af projektet Tidsplanen rykkes til efter 2. behandling af budget 2013 Der gives 8 ugers ansøgningsfrist fra information om puljen. 8. Orientering vedr. samarbejdsaftaler med Kulturinstitutioner 12/15566 PL Orientering vedr. samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner. Administrationen vil, med baggrund i vedlagte notat, give en status vedr. arbejdet og processen med udformning af samarbejdsaftalerne med kulturinstitutionerne. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Åben - Tidsplan for procesvedr. samarbejdsaftaler.pdf Tiltrådt. 9. Naturama - regnskab /23797 PL Godkendelse af regnskab 2011 for den selvejende institution Naturama. 13

15 Naturama fremsender regnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Lovgrundlag: Kommunernes revisionsregulativ, Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer samt Danske Revisionsstandarder. Direktionen indstiller, at regnskabet med revisionspåtegning fremsendes til Byrådets godkendelse. Åben - Regnskab Naturama - med underskrifter.pdf Åben - Scan Revisionsprotokollat 2011.pdf Åben - Beretning_2011_reduced size.pdf Åben - KAUS 2011 Naturama.pdf Tiltrådt. 10. Tåsinge Museumslaug - årsregnskab /23840 PL Godkendelse af årsregnskab Tåsinge Museumslaug fremsender regnskab 2011 til godkendelse. Regnskabet med tilhørende revisionsprotokollat har ikke givet anledning til bemærkninger. Direktionen indstiller, at regnskabet godkendes. 14

16 Åben - årsregnskab 2011.pdf Åben - revisionsprotokollat 2011.pdf Tiltrådt. 11. Tåsinge Museumslaug - vedtægter 12/23833 PL Godkendelse af vedtægtsændringer. Tåsinge Museumslaug søger godkendelse af en ændret bestemmelse i laugets vedtægters 6 vedrørende valg af revisor. Tidligere formulering: Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Ny formulering: Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Direktionen indstiller, at Vedtægtsændringen godkendes. Åben - Vedtægter.pdf Tiltrådt. 12. BaggårdTeatret - vedtægter 12/

17 PL Godkendelse af nye vedtægter. BaggårdTeatrets bestyrelse fremsender nye vedtægter til Svendborg Kommunes godkendelse i henhold til vedtægternes 9. De tidligere vedtægter fra år 2000 har gennemgået en generel omskrivning og tilretning i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området. Det juridiske i vedtægterne er afstemt med kommunens juridiske afdeling, hvorfor vedtægterne ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Direktionen indstiller, at vedtægterne godkendes. Åben - Nye vedtægter Tiltrådt. 13. Venstres byrådsgruppe 12/28604 Matrikeldeling af del af matr. nr. 17-e Svendborg markjorder Venstres byrådsgruppe anmoder i mail af 30. august 2012 om at følgende optages på dagsorden for mødet i Udvalget for Kultur og Planlægning den 4. september 2012: Kommunalbestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra Nordre bydels lokalråd og Nordre bydels beboerforening vedrørende ønske om etablering af et beboer- og aktivitetshus i den tidligere tandklinik beliggende på tidligere Nordre skoles matrikel, Mølmarksvej. Beboerne ønsker at skabe rum for spændende arrangementer og fritidsaktiviteter til gavn for områdets beboere, og senest har foreningerne i maj måned 2012 modtaget tilsagn om kr ,-fra puljen til lokale initiativer til realisering af projektet, som grundigt er blevet beskrevet og prisudregnet. 16

18 For at kunne realisere ønsket om et aktivt beboerhus kræver det lokaler, udendørsfaciliteter og gode fysiske rammer, hvilket vil kunne indfries, såfremt de respektive foreninger officielt tildeles den tidligere tandklinik og det grønne område beliggende på den sydlige del af matrikel 17e. Såvel klinik samt grund, ville stadigvæk skulle stå som kommunalt ejendom. Venstre indstiller at anmodningen fra Nordre bydels lokalråd og beboerforening vedr. deling af del af matrikel 17-e Svendborg markjorder imødekommes, og at der hurtigst muligt igangsættes en proces i forhold til det fornødne planarbejde. Forelægges til politisk drøftelse. Sagen fremsendes til administrationen, som forbereder en sag til beslutning i udvalget snarest muligt. 14. Orientering 09/39368 Sager til orientering. Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmer: Administrationen: Orientering om vision fra Svendborg Festdage. Til orientering. 17

19 15. Næste møde 09/ oktober 2012 bemærk tidspunktet kl Lukket - BaggårdTeatret - ansættelseskontrakt 18

20 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:40 Bruno Hansen Flemming Madsen Gert Rasmussen Bo Hansen Morten Petersen Ulrik Sand Larsen Lærke Jensen 19

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere