ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08"

Transkript

1 ENGLISH VERSION >> >> Årsrapport 07/08

2 2 Indholdsfortegnelse Kære aktionær 3 Idégrundlag, mål og strategier 3 Resumé 4 Roblon i tal 4 Ledelsens beretning 6 Roblon Industrial Fiber 7 Roblon Lighting 8 Roblon Engineering 9 Roblons letvægter vejer tungt på markedet 10 Risikofaktorer 12 Udvikling 12 Medarbejdere og organisation 12 Selskabsledelse 13 Aktionærforhold 13 Selskabsoplysninger, bestyrelse og direktion 14 Regnskabsberetning 15 Anvendt regnskabspraksis 15 Ledelsespåtegning 18 Den uafhængige revisors påtegning 19 Pengestrømsopgørelse 20 Resultatopgørelse 20 Balance 21 Egenkapitalopgørelse 22 Noter 23 Roblon A/S Nordhavnsvej 1 PO Box Frederikshavn Danmark Tlf.: Fax: CVR-nr. DK Foto side 3: Bent Jakobsen, Nordjyske Stiftstidende Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Roblon A/S Roblon Industrial Fiber Roblon Lighting Roblon Engineering Roblon A/S Industrial Fiber Division Nordhavnsvej Frederikshavn Danmark Roblon A/S Lighting Division Nordhavnsvej Frederikshavn Danmark Roblon A/S Engineering Division Kjeldgaardsvej Sæby Danmark Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax:

3 3 Kære aktionær, Det forløbne år blev igen et særdeles godt år for Roblon A/S med organisk vækst og en mindre forbedring af resultatet i forhold til sidste års flotte resultat. Roblons 3 divisioner har alle målrettet arbejdet på at udbygge den positive udvikling, der har kendetegnet de foregående år. Det er lykkedes i 2 divisioner, mens Roblon Lighting har registreret en vis afmatning på nogle markeder. Som en international virksomhed med kunder på alle kontinenter, er det af stor vigtighed, at alle medarbejdere udviser en stor grad af indlevelse, fleksibilitet og solid arbejdsindsats, for på bedste måde at betjene, i første omgang, vore kunder, men også leverandører og andre interessenter. Nærværende regnskab for året 2007/08 viser, at det er lykkedes. I vores globaliserede verden opleves en stadig større dynamik. For at sikre Roblons strategiske markedsposition bedst muligt, arbejdes der i alle divisioner målrettet med at gennemføre den vedtagne strategi under de forhold, der er gældende på de internationale markeder. Herved skabes en omstillingsparathed i divisionerne, som sikrer et stærkt fundament til at kunne håndtere fremtidige udfordringer. Roblon A/S står i 2009 stærkere end nogen sinde. Selskabet har de bedste betingelser for at kunne håndtere en omstilling fra højkonjunktur og vækst til et mere moderat scenarium. Roblon A/S vil også fremover være en attraktiv samarbejdspartner for vore forretningsforbindelser samt en udfordrende og spændende arbejdsplads for vore medarbejdere. Jeg vil gerne slutte med at takke vores medarbejdere for indsatsen i 2007/08. Samtidig vil jeg takke vores aktionærer for den fortsatte interesse for Roblon A/S. Med venlig hilsen Roblon A/S Flemming K. Bertelsen Adm. direktør Idégrundlag for Roblon A/S Roblon A/S ønsker lokalt, nationalt og internationalt at fremstå som en velanskreven, sund og progressiv virksomhed, der sætter troværdighed og ærlighed over kortsigtet indtjening. Denne opfattelse søges til stadighed fastholdt og styrket hos såvel ansatte som kunder, leverandører og investorer. Mål Overordnede økonomiske mål for Roblon A/S: Årlig organisk vækst på % på omsætning og resultat inden for det enkelte forretningsområde Overskudsgrad inden for det enkelte forretningsområde på min. 10 %. Egenkapitalandelen til enhver tid over 50 Likviditetsgraden over 2,0 Udbyttepolitik er nærmere beskrevet under aktionærforhold (se side 13). Strategier Roblon A/S gennemgår årligt selskabets strategiplaner. Produkt- og markedsudvikling, som kan medvirke til organisk vækst, prioriteres højt. Tilkøb af nye forretningsområder, strategisk samarbejde eller erhvervelse af licensrettigheder inden for selskabets forretningsområder vurderes aktivt, hvis nye muligheder dukker op eller hvis et køb er et middel til at nå vores strategiske mål. De enkelte forretningsområders/divisioners udvikling vurderes løbende med henblik på fortsat lønsomhed og vækstmulighed.

4 4 Resumé Roblon A/S har realiseret et resultat før skat på 34,5 mio.kr., mod 32,3 mio.kr. sidste år, hvilket er en fremgang på 6,8%. Resultat efter skat på 26,5 mio.kr. mod 24,6 mio.kr. sidste år. Primært driftsresultat på 32,8 mio.kr. mod 32,1 mio.kr. sidste år. Omsætningen udgør 251,9 mio.kr. mod 234,0 mio. kr. sidste år, hvilket er en fremgang på 7,6 %. Roblon Industrial Fiber og Roblon Engineering har begge realiseret en omsætning og indtjening, der er bedre end året før og bedre end forventet ved årets begyndelse. I Roblon Lighting har omsætning og indtjening været lavere end sidste år og lavere end forventet ved årets begyndelse. Bestyrelsen anser det samlede resultat for Roblon A/S som værende meget tilfredsstillende. Forslag om fortsat høj udbyttebetaling på 50%, svarende til 17,8 mio. kr. I regnskabsåret 2008/09 forventes, primært på grund af den generelle afmatning på vore markeder, en omsætning i intervallet mio. kr. og et resultat før skat i intervallet mio.kr. ROBLON I TAL Hovedtal (mio.kr.) 2003/ / / / /08 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 160,6 171,8 189,4 234,0 251,9 Heraf eksport 144,1 157,0 174,9 216,5 234,3 Resultat af primær drift 10,6 16,0 24,5 32,1 32,8 Finansiering m.v.(netto) 0,4 1,1 0,8 0,2 1,8 Resultat før skat 11,0 17,1 25,3 32,3 34,5 Årets resultat 7,8 12,5 18,2 24,6 26,5 Balance: Samlede aktiver 170,0 180,8 211,8 216,1 226,2 Aktiekapital 35,4 35,4 35,4 35,4 35,7 Egenkapital 144,9 150,7 169,8 176,8 185,5 Selskabets børsværdi 119,9 192,9 302,5 350,0 282,1 Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktivitet 12,5 32,2 24,0 26,1 27,4 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1,2) (3,0) (2,9) (8,2) (6,7) Heraf køb af materielle anlægsaktiver (brutto) (1,4) (1,6) (1,7) (5,5) (6,3) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (3,3) (6,8) 1,0 (17,7) (17,6) Ændring i likviditet 8,0 22,5 22,1 0,1 3,1

5 5 Nøgletal 2003/ / / / /08 Overskudsgrad (%) 6,6 9,3 12,9 13,7 13,0 ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital (%) 7,7 12,1 19,2 24,6 24,3 Egenkapitalandel (%) 85,2 83,3 80,2 81,8 82,0 Egenkapitalens forrentning (%) 5,5 8,5 11,3 14,2 14,6 Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS) 22,9 36,7 50,9 69,0 74,3 Pris pr. overskudskrone (PE) 15,4 15,4 16,7 14,2 10,6 Payout ratio (%) Cashflow pr. 100 kr. aktie 36,7 94,6 67,4 73,0 76,7 Udbytte (%) Aktiernes indre værdi Børskurs noteret ultimo Antal medarbejdere (gennemsnit) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Nettoomsætning (mio.kr.) Passiver (mio.kr.) Resultat før skat (mio.kr.) /04 04/05 05/06 06/07 07/08 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Hjemmemarkedet Gæld og hensættelse Resultat før skat Eksport Egenkapital

6 6 LEDELSENS BERETNING Ledelsens beretning I regnskabsåret 2007/08 opnåede Roblon A/S et resultat før skat på 34,5 mio. kr. mod 32,3 mio. kr. året før, hvilket er en fremgang på 6,8%. Resultatet er bedre end forventet ved årets begyndelse. Omsætningen i 2007/08 blev på 251,9 mio. kr. mod 234,0 mio. kr. året før, hvilket er en fremgang på 7,6 %. Roblon Industrial Fiber og Roblon Engineering har i 2007/08 realiseret en omsætning og et primært resultat, der var bedre end sidste år og bedre end forventet ved årets start. I Roblon Lighting har der været faldende aktivitet og resultat, hvilket ikke var forventet ved årets start. På baggrund af specielt den seneste tids udvikling på markederne og vore forventninger ved årets begyndelse anser bestyrelsen det samlede resultat som værende meget tilfredsstillende. Forventningerne til årsresultatet blev opjusteret ved halvårsmeddelelsen den 19. juni 2008 til et resultat før skat i intervallet mio. kr., mod et tidligere forventet resultat i intervallet mio.kr. Resultatet svarer således til de meddelte forventninger. Eksportandelen blev på 93,0 % mod 92,5 % året før. Roblon Industrial Fiber, der leverer produkter til kabelindustrien, primært inden for segmentet fiberoptiske kommunikationskabler, har oplevet fremgang i afsætningen til denne industri. Inden for segmentet offshore har vi oplevet en væsentlig stigning i afsætningen. Roblon Lightings tilbagegang skyldes en afmatning på enkelte markeder. Andre markeder og OEM kundesegmenter har udviklet sig positivt. Samlet set er der dog sket et fald i omsætning og indtjening. Roblon Engineerings øgede omsætning skyldes primært et væsentligt større salg af kabelmaskiner og et større projektsalg af windere, mens omsætningen af tovværksmaskiner har været vigende i forhold til niveauet året før. Hver division opererer selvstændigt. Divisionerne er markante i hver deres nicheområde som anerkendte leverandører på verdensmarkedet. De har et godt og bredt produktsortiment, også set i forhold til konkurrenterne, og er kendte for fleksibilitet, kvalitet og hurtig opfølgning. Samtidig skaber det daglige samspil mellem divisionerne om bl.a. produktudvikling og markedsafdækning en synergieffekt, som er med til at skabe fremadrettede løsninger. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet væsentlige begivenheder med indvirkning på selskabets finansielle stilling. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Divisionerne Roblon Industrial Fiber forventer, at den globale efterspørgsel efter fiberoptiske kabler vil være aftagende og forventer en lavere omsætning end det realiserede niveau i 2007/08. Der forventes en større stigning i afsætningen til offshore og øvrig industri. Indtjeningen i divisionen forventes at blive mindre end i 2007/08 på grund af en samlet nedgang i aktivitetsniveauet. Derudover vil større afskrivninger i forbindelse med investeringer i nyt produktionsudstyr til offshore segmentet påvirke resultatet. Roblon Lighting forventer en lidt lavere omsætning end i 2007/08 og et lavere resultat. Udviklingsomkostninger i forbindelse med udvikling af LED-baserede lyssystemer bliver aktiveret og påvirker ikke resultatet nævneværdigt. Roblon Engineering forventer, at afsætningen af kabelmaskiner igen vil falde til et mere normalt niveau. På markederne for tovværksmaskiner, twistere og windere forventes en mindre stigning i omsætningen. Totalt set forventer Roblon Engineering et fald i omsætningen og øgede salgs- og marketingomkostninger. Herefter forventes der samlet set et resultat, der er væsentligt lavere end i 2007/08. Der vil i alle tre divisioner blive arbejdet på at fastholde det nuværende høje aktivitetsniveau. Vi har dog på nogle af vores forretningsområder konstateret en lavere efterspørgsel. Roblon A/S For selskabet er der i 2008/09 budgetteret med en lavere omsætning end i det forløbne år. Der forventes en mindre stigning i de samlede omkostninger i 2008/09, idet salgs- og udviklingsomkostninger fastholdes på et højt niveau for så vidt muligt at fastholde den langsigtede strategi om øget organisk vækst og et højt aktivitetsniveau. Omsætningen til producenter af fiberoptiske kommunikationskabler er fortsat Roblon A/S største enkelte kundeområde og har i det forløbne år udgjort en større andel af selskabets samlede omsætning. Selskabets 3 divisioner opererer på vidt forskellige markeder, som er meget forskelligt berørt af situationen. Nogle forretningsområder ser ud til at have bedre mulighed for at udvikle sig end andre i det kommende år. Totalt set må vi dog forvente lavere omsætning i alle divisioner. I den nuværende globale økonomiske situation er der en betydelig usikkerhed ved vurderingen af aktiviteten for det kommende år. På den baggrund forventes i regnskabsåret 2008/09, primært på grund af den generelle afmatning på vore markeder, en omsætning i intervallet mio. kr. og et resultat før skat i intervallet mio. kr.

7 ROBLON INDUSTRIAL FIBER 7 Roblon Industrial Fiber FREMGANG I BÅDE KABEL- OG OFFSHOREINDUSTRIEN. OMSÆTNINGEN I DIVISIONEN STEG MED 13 % - IND- TJENINGEN STEG MED 9,6 %. Roblon Industrial Fiber realiserede i 2007/08 en omsætning og indtjening, der var større end året før og større end forventet ved årets begyndelse. I de seneste år har Roblon Industrial Fiber oplevet omsætningsvækst samt en tilfredsstillende udvikling i indtjeningen. Stigningen i omsætning og indtjening vedrører fiberbaserede produkter til både kabel- og offshoreindustrien. Salget til kabelindustrien udgør fortsat den største del af omsætningen og indtjeningen i Roblon Industrial Fiber. Omsætningen til offshoreområdet har dog gennem de seneste år udgjort en stadig større andel af divisionens samlede omsætning. Idégrundlag Roblon Industrial Fibers idégrundlag er at udvikle, producere og markedsføre fleksible produkter, der kan overføre eller optage kræfter. Produkterne er baseret på anvendelse af syntetiske fibre gerne med funktionsforbedrende imprægnering og coating. Beslægtede produkter til eksisterende kundeområder kan indpasses i produktprogrammet. Kompetencer Roblon Industrial Fiber har de nødvendige kompetencer til at gennemføre de opgaver, der foreligger samt de opgaver, der forventes i det kommende regnskabsår. Disse kompetencer er: Imprægnering samt omspoling af fiberprodukter til kabelindustrien (glas, polyester og aramid fibre). Coating af aramid tapes til offshore industrien. Produktion af PP foampaper til kraftkabler. Coating af fibre til diverse specialanvendelser. Markeder Roblon Industrial Fiber vil fortsat være en væsentlig leverandør til kabel-, olie- og gasindustrien. Samtidig udvikles aktiviteterne inden for andre markedssegmenter. På kabelområdet fastholdes den nuværende markedsandel i Europa, og der arbejdes sideløbende med at øge markedsandelen på nye markeder. Divisionens høje aktivitet indenfor offshorebranchen forventes at fortsætte i de kommende år, bl.a. som følge af høj aktivitet i branchen. De skærpede krav til styrke kontra vægt, som man efterspørger indenfor offshore-området, har betydet en fortsat øget interesse for divisionens tilsvarende fiberbaserede løsninger. Muligheder/risici Hovedparten af Roblon Industrial Fibers produkter retter sig mod producenter af fiberoptiske kommunikationskabler. Roblon Industrial Fiber har i dag en god position på markedet. Fortsat udvikling af nye produkter med henblik på at få et bredere og mere komplet produktprogram skal sikre, at divisionens konkurrenceevne fastholdes/forbedres. Afsætningen af straps til olie- og gasindustrien er afhængig af industriens løbende vedligeholdelse af og investeringer i anlæg til olieudvinding på større havdybder. Der er for øjeblikket stor aktivitet på området og det forventes, at denne aktivitet vil fortsætte i de kommende år. Den store erfaring og ekspertise, divisionen besidder, inden for udvikling, produktion og salg af fiberbaserede styrkeelementer, giver gode muligheder for at udvikle nye forretningsområder inden for andre segmenter end de nuværende. Der vil blive arbejdet på at udvikle disse forretningsområder. Fremtiden Roblon Industrial Fiber forventer, at aktivitetsniveauet i 2008/09 indenfor kabelbranchen vil aftage. Der forventes derfor et mindre fald i omsætning og indtjening på kabelområdet. Der vil fortsat blive fokuseret på at fastholde og øge omsætningen til de nuværende kunder, samtidig med at der fokuseres på at etablere en stabil og langsigtet aktivitet på udvalgte nye markeder. Der vil løbende foregå en optimering af produktprogrammet, således at produkterne hele tiden modsvarer markedets forventninger. Indenfor offshorebranchen forventer Roblon Industrial Fiber en stigning i omsætning og indtjening, som følge af et højt aktivitetsniveau på området. Herudover vil divisionen med sin store viden om fremstilling af fiberprodukter fortsat arbejde målrettet på udvikling af produkter til andre markedssegmenter. Overordnet set forventer Roblon Industrial Fiber en omsætning og resultat på et lavere niveau end i 2007/08. (Tkr.) 2007/ /07 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 18,1 18,8 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) 51 44

8 8 ROBLON LIGHTING Roblon Lighting OMSÆTNINGEN FALDT MED 8,5 % - FALD I INDTJENINGEN PÅ 37,5%. Roblon Lighting realiserede i 2007/08 en omsætning og indtjening, der var betydeligt lavere end året før og lavere end forventet ved årets begyndelse. Tilbagegangen skyldes en afmatning på enkelte markeder. Nogle segmenter og markeder har vist fremgang. Bl.a. har krydstogtmarkedet vist en positiv udvikling, og enkelte OEMkunder (virksomheder, der benytter fiberlys i deres produkter) har ligeledes haft en fremgang i salget. Vores afsætning til det amerikanske marked har i året vist fremgang på trods af, at en række casino- og hotelprojekter i USA er blevet stoppet. Muligheder/Risici LED-teknologien giver en række muligheder for at udvikle nye produkter. Med divisionens kompetencer inden for optisk og funktionelt design ses der muligheder for udvikling af unikke produkter, hvor LED-lyskilderne anvendes direkte. Der er mange flere aktører inden for dette produktområde end inden for fiberoptikområdet, hvilket betyder at markedsføring, markedskommunikation og salgsindsats skal være meget målrettet og segmenteret. Det bærende i den fremtidige vækst vil være et endnu tættere samarbejde mellem Roblon Lighting, distributørerne og større OEM-kunder samt udvikling af nye produkter. Idégrundlag Roblon Lighting vil være en unik udbyder af præcisionsbelysning til det professionelle belysningsmarked world-wide. Det gøres ved at udbyde en bred række af optimerede koncepter, der alle udnytter avancerede belysningssystemers særlige muligheder for at skabe belysning af høj kvalitet. Produkterne markedsføres globalt mod det professionelle belysningsmarked. Kompetencer Divisionen arbejder målrettet på hele tiden at fastholde en ledende markedsposition inden for: Optisk design. Funktionelt design. Produktdokumentation. Fleksibilitet og omstillingsparathed. Fremtiden Der forventes i 2008/09 en lavere omsætning og indtjening end i 2007/08. Der er i året blevet fastlagt en samlet strategi for, hvorledes Roblon Lighting i de kommende år skal udvikles inden for LED-belysningsteknologien. Med udgangspunkt i denne strategi er der igangsat projekter, og de første produkter er under udvikling. Disse vil blive lanceret i det kommende regnskabsår, men forventes dog ikke at bidrage væsentligt til indtjeningen før året efter. Udviklingsomkostninger i forbindelse med udvikling af LED-baserede lyssystemer bliver aktiveret og påvirker ikke resultatet nævneværdigt. Der lægges vægt på, at der samtidig med udviklingen af LED-produkter sikres ressourcer til fortsat at udvikle og vedligeholde fiberoptikaktiviteterne. Markeder Der har i året været arbejdet på at intensivere samarbejdet med distributørerne, idet erfaringen viser, at en udbygning af det langsigtede strategiske samarbejde er altafgørende for succes på de enkelte markeder. Nye distributører i Mellemøsten, Indien og Rusland udvikler sig positivt. Der er i året sket en intensivering af arbejdet med at etablere nye OEM-kunder. (Tkr.) 2007/ /07 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 10,5 15,4 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) 51 51

9 ROBLON ENGINEERING 9 Roblon Engineering OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 15,1% - INDTJENINGEN STEG MED 37,0%. Roblon Engineering realiserede i 2007/08 en omsætning og indtjening, der var væsentlig større end året før og større end det forventede ved årets begyndelse. Omsætningen af twistere og maskiner til tovværksindustrien har været mindre end året før, mens omsætningen af kabelmaskiner har været væsentligt højere. Der er en fortsat stigning i salg af windere. Den største del af dette salg udgøres fortsat af windere, der er målrettet kulfiberfremstilling. Salg af denne produktgruppe består primært af større projektsalg. Den nye HS-Twister gennemgår for øjeblikket en række længerevarende testkørsler hos forskellige kunder. Maskinen lever op til de positive forventninger, der er til teknik og performance, men markedsimplementeringen er sket betydeligt langsommere end forventet. Idégrundlag Roblon Engineering leverer løsninger, der primært tilfredsstiller behovet for twistning, cabling, slåning, afspoling, opvikling, omvikling samt fremtræk. Idégrundlaget realiseres gennem levering af maskiner og udstyr, som enkeltkomponenter eller som komplette anlæg. Produkttilpasning og produktudvikling prioriteres højt, og med et teknologiindhold tilpasset de individuelle kundegrupper ønsker Roblon Engineering til enhver tid at være blandt markedets mest eftertragtede leverandører. Kompetencer Gennem årene har Roblon Engineerings medarbejdere opnået en betydelig kompetence vedrørende produktudvikling og afsætning af produkter inden for idégrundlaget. Produkterne kan opdeles i fire hovedområder: Tvindemaskiner til fremstilling af tvundne garner. Maskinerne anvendes ved fremstilling af tovværksgarn, høstbindegarn m.m. Tovværksmaskiner henvender sig primært til producenter af tovværk til industri, fiskeri, transport og offshore. Kabelmaskiner til produktion af bl.a. lyslederkabler og installationskabler. Take-up windere henvender sig primært til producenter af ekstruderet film og kulfiber, som har behov for opspoling på store spoler. Markeder Roblon Engineering eksporterer til knap 100 lande over hele verden. I regnskabsåret 2007/08 var hovedmarkedet fortsat Europa, mens den øvrige omsætning er fordelt over store dele af verden. De primære kundegrupper er producenter af tovværk, herunder tvistede produkter, samt kabel- og kulfiberproducenter. Muligheder/risici Afsætningen af maskiner påvirkes af konjunkturerne i de enkelte brancher og geografiske områder. Salget kan variere en del fra år til år, ligesom det påvirkes af kapacitetstilpasninger og strukturændringer inden for forretningsområderne. Tovværksbranchen påvirkes endvidere af udsving i priserne på råvarer til tovværksfremstilling. Roblon Engineerings markedsandel på dette marked er fortsat meget høj. Fremtiden Der forventes en øget aktivitet i salget af maskiner til tovværksindustrien. Roblon Engineerings meget høje markedsandel bevirker, at den generelle globale situation fortsat kan få indflydelse på afsætningen. Den generelle opfattelse af situationen i kabelbranchen er rimeligt positiv, selvom de fleste producenter er afventende og følger den globale situation. Det forventes dog, at omsætningen vil falde væsentligt i forhold til i 2007/08, idet efterspørgslen forventes at falde til et mere normalt niveau. Projektsalg af windere forventes fortsat at udvikle sig positivt i regnskabsåret 2008/09. Der forventes fortsat vækst indenfor kulfiberbranchen, og det strategiske samarbejde med udenlandske partnere er en styrke i bearbejdelsen af dette segment. Totalt set forventer Roblon Engineering i 2008/09 en noget lavere omsætning og indtjening end i 2007/08. (Tkr.) 2007/ /07 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 12,8 10,8 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) 52 48

10 10 Roblons letvægter vejer tungt på markedet EN STÆRK STIGNING I ANVENDELSE AF KULFIBER I MANGE FORSKELLIGE PRODUKTER HAR SKABT ØGET OMSÆTNING OG BEHOV FOR STØRRE KAPACITET HOS KULFIBERPRODUCENTERNE PÅ GLOBALT PLAN.

11 11 Fra 1970 til midt i 80erne blev kulfiber primært anvendt ved fremstilling af satellitter og rumfartøjer samt til specielle komponenter i flyindustrien. Efterfølgende tog udviklingen fart og fiberen holdt sit indtog i sportens verden. Kulfiber anvendes i dag i masseproduktion til fremstilling af golfkøller, fiskestænger, ski og skistave m.v. Siden 90erne har man yderligere anvendt kulfiber i højhastighedstog, racerbiler, samt i specielle og krævende bygningskonstruktioner. Herudover er der fart på udviklingen inden for mange andre industrielle produkter. I de kommende år forventes den største efterspørgsel at komme fra vindmølle- og flyindustrien. Fordi den er lettere og stærkere end fiberglas, ved produktion af vindmøller giver kulfiber mulighed for at bygge møllevinger af endnu større længde og dermed opnå højere effektivitet og elproduktion. I den kommercielle flyindustri har kulfiberkompositterne i dag allerede udkonkurreret aluminium, og er det altdominerende konstruktionsmateriale i fremstillingen af de nyeste civile flytyper. Det er den lave vægt i kombination med den høje brudstyrke som muliggør kravet om lavere brændstofforbrug og dermed reduceret CO 2 udledning. Til fremstilling af kulfiber anvendes spolemaskiner på flere stadier i processen. Sammen med udenlandske partnere har Roblon Engineering Division i dag mulighed for at forsyne producenter af råvarer med en palet af det nødvendige udstyr til opvikling, afspoling og håndtering af spoler i fremstillingsprocessen. Afsætningen til denne industri, hvor Roblon leverer spolemaskiner til store forsyningsspoler, danner i dag basis for en del af omsætningen i Roblon Engineering Division. Roblon spolemaskiner anvendes til opspoling af råvaren, som også kaldes PAN fiber. Der er tale om maskiner på et højt teknisk niveau, og i produktprogrammet findes maskiner der kan producere præcisionsviklede spoler på helt op til 500 kg. Styring af processen er fuldt elektronisk og baseret på den nyeste inverter-teknologi, som er udviklet af divisionens egen software afdeling. Sammen med den tyske virksomhed Georg Sahm, der er den primære samarbejdspartner og som fremstiller fuldautomatiske spolemaskiner til opvikling af den færdige kulfiber på mindre spoler, kan der i dag leveres et komplet program af spolemaskiner til kulfiberindustrien. Øvrigt udstyr fremstilles af andre partnere. Markedsføring og salg af produkterne sker igennem Georg Sahm.

12 12 RISIKOFAKTORER, UDVIKLING, MEDARBEJDERE OG ORGANISATION RISIKOFAKTORER Konjunkturforhold Udsving i konjunkturforhold har en betydelig indflydelse på selskabets økonomiske resultater. Roblon A/S har generelt en god spredning af produkter og markeder. Som modvægt til geografisk bestemte udsving i efterspørgslen arbejder Roblon A/S i alle tre divisioner på yderligere at globalisere sin afsætning til alle produktområder. Endvidere retter de enkelte divisioner deres aktiviteter mod flere forskellige kundeområder. Ved generel nedgang i de internationale konjunkturer, der rammer alle divisioner, giver denne spredning ikke effekt. Forsikringsforhold Det er selskabets politik at forsikre mod risici, der kan true den økonomiske stilling. Udover lovpligtige forsikringer er der tegnet forsikringer mod produktansvar og driftstab. Ejendomme, driftsmateriel og varelagre er på all-risk basis forsikret til genanskaffelsespris. Tilgodehavender hos kunder er forsikret i et vist omfang. Finansielt beredskab Selskabet har finansieret sine aktiviteter over driften og har pr et likviditetsoverskud. Selskabet har endvidere en uudnyttet løbende kreditramme, og yderligere finansielle midler kan tilføres ved optagelse af lån mod sikkerhed i bygninger og maskiner. Finansielle risici Valutarisici: Det er selskabets politik, at alle væsentlige kommercielle valutarisici skal afdækkes, og terminsforretninger indgås løbende. 85 % af virksomhedens nettoindtægter faktureres i DKK eller i EUR. Spekulative terminsforretninger indgås ikke. Renterisici: Selskabet har pr ikke rentebærende gæld. Ud fra forventningerne til det kommende år vil ændringer i det generelle renteniveau isoleret set ikke påvirke resultatet væsentligt. Kreditrisici: Selskabets samlede tilgodehavender fra salg er fordelt på mange kunder, lande og markeder, hvorved der er god risikospredning. Risikoen begrænses endvidere gennem en effektiv styring og afdækning af større tilgodehavender gennem debitorforsikring eller alternativ sikkerhed. På den baggrund vurderes risikoen for væsentlige tab at være begrænset. IT-risici Selskabets interne regelsæt for IT-sikkerhed, herunder forholdsregler mod computervirus samt nødplan til reetablering af EDB i skadetilfælde, bliver løbende opdateret under hensyntagen til den aktuelle IT-anvendelse. UDVIKLING De tre divisioner i Roblon A/S arbejder inden for hver sit nicheområde, hvor de hver især er blandt de førende i verden inden for de produktområder, de henvender sig til. Udviklingen af nye produkter sker i et tæt samarbejde med kunderne, og ofte er det løsningen af konkrete problemstillinger hos kunderne, der har stor indflydelse på omfanget af udviklingsprojekterne. Divisionerne markedsfører en række højt avancerede standardprodukter. I dialogen med kunden gennemføres ofte kundespecifikke tilpasninger, der optimerer produktet eller maskinen til den konkrete anvendelse. Udviklingen af disse standardprodukter gennemføres som de største projekter i de enkelte divisioners udviklingsafdelinger. Herudover foregår der en løbende udvikling af specialprodukter, som supplement til den eksisterende produktportefølje. Roblon Lighting har udarbejdet en strategi for udvikling, markedsføring og salg af LED-baserede produkter. Sammen med divisionens egne kompetencer vil der i høj grad blive anvendt eksterne kompetencer med henblik på en hurtigere markedsføring af produkterne. I de kommende år vil de fiberoptiske belysningssystemer derfor gradvis blive suppleret med LED-baserede belysningssystemer som en ny del af den samlede produktportefølje. Miljøforhold Den eksterne miljøbelastning for Roblon Engineering er stærkt begrænset og kan primært henføres til energiforbruget i forbindelse med belysning, opvarmning og maleproces. Roblon Industrial Fiber er miljøcertificeret efter ISO Industrial Fiber har ikke afledning fra processer, der belaster det eksterne vandmiljø. Emission til luft er begrænset og kontrolleres løbende. Roblon Lightings miljøbelastning sker primært i form af opvarmning og belysning. Der anvendes ligeledes energi til kontrol af lysgivere. Der er en meget begrænset emission til luft i forbindelse med limprocessen ved fremstilling af fiberbundter. MEDARBEJDERE OG ORGANISATION Arbejdet med de tidligere indførte scenariebaserede strategier i alle divisioner har betydet, at strategierne er dybere forankret i organisationen og giver en bedre omstillingsparathed end tidligere. Alle divisioner har en kompetent og motiveret medarbejderstab, der gør det muligt for den enkelte division hurtigere at ændre aktivitetsniveauet, når der er behov for det. Roblon A/S ser det som et væsentligt mål at give medarbejderne den nødvendige uddannelse såvel eksternt som internt, således at den nødvendige kompetence er til stede

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår) (10. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. maj 2013 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport Peter Damsgaard, 868 Trige ApS. CVR-nr Lergravvej Trige (17. Regnskabsår)

Årsrapport Peter Damsgaard, 868 Trige ApS. CVR-nr Lergravvej Trige (17. Regnskabsår) Lergravvej 1 8380 Trige (17. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2016 Kristian Hansen Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (01.11.2003 31.10.2004).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (01.11.2003 31.10.2004). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2005 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2003/04 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Karen Købmand ApS. Årsrapport for 2015

Karen Købmand ApS. Årsrapport for 2015 Karen Købmand ApS Nørre Voldgade 48, 1358 København K Årsrapport for 2015 (regnskabsår 26/1-31/12) CVR-nr. 36 53 34 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere