ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08"

Transkript

1 ENGLISH VERSION >> >> Årsrapport 07/08

2 2 Indholdsfortegnelse Kære aktionær 3 Idégrundlag, mål og strategier 3 Resumé 4 Roblon i tal 4 Ledelsens beretning 6 Roblon Industrial Fiber 7 Roblon Lighting 8 Roblon Engineering 9 Roblons letvægter vejer tungt på markedet 10 Risikofaktorer 12 Udvikling 12 Medarbejdere og organisation 12 Selskabsledelse 13 Aktionærforhold 13 Selskabsoplysninger, bestyrelse og direktion 14 Regnskabsberetning 15 Anvendt regnskabspraksis 15 Ledelsespåtegning 18 Den uafhængige revisors påtegning 19 Pengestrømsopgørelse 20 Resultatopgørelse 20 Balance 21 Egenkapitalopgørelse 22 Noter 23 Roblon A/S Nordhavnsvej 1 PO Box Frederikshavn Danmark Tlf.: Fax: CVR-nr. DK Foto side 3: Bent Jakobsen, Nordjyske Stiftstidende Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Roblon A/S Roblon Industrial Fiber Roblon Lighting Roblon Engineering Roblon A/S Industrial Fiber Division Nordhavnsvej Frederikshavn Danmark Roblon A/S Lighting Division Nordhavnsvej Frederikshavn Danmark Roblon A/S Engineering Division Kjeldgaardsvej Sæby Danmark Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax:

3 3 Kære aktionær, Det forløbne år blev igen et særdeles godt år for Roblon A/S med organisk vækst og en mindre forbedring af resultatet i forhold til sidste års flotte resultat. Roblons 3 divisioner har alle målrettet arbejdet på at udbygge den positive udvikling, der har kendetegnet de foregående år. Det er lykkedes i 2 divisioner, mens Roblon Lighting har registreret en vis afmatning på nogle markeder. Som en international virksomhed med kunder på alle kontinenter, er det af stor vigtighed, at alle medarbejdere udviser en stor grad af indlevelse, fleksibilitet og solid arbejdsindsats, for på bedste måde at betjene, i første omgang, vore kunder, men også leverandører og andre interessenter. Nærværende regnskab for året 2007/08 viser, at det er lykkedes. I vores globaliserede verden opleves en stadig større dynamik. For at sikre Roblons strategiske markedsposition bedst muligt, arbejdes der i alle divisioner målrettet med at gennemføre den vedtagne strategi under de forhold, der er gældende på de internationale markeder. Herved skabes en omstillingsparathed i divisionerne, som sikrer et stærkt fundament til at kunne håndtere fremtidige udfordringer. Roblon A/S står i 2009 stærkere end nogen sinde. Selskabet har de bedste betingelser for at kunne håndtere en omstilling fra højkonjunktur og vækst til et mere moderat scenarium. Roblon A/S vil også fremover være en attraktiv samarbejdspartner for vore forretningsforbindelser samt en udfordrende og spændende arbejdsplads for vore medarbejdere. Jeg vil gerne slutte med at takke vores medarbejdere for indsatsen i 2007/08. Samtidig vil jeg takke vores aktionærer for den fortsatte interesse for Roblon A/S. Med venlig hilsen Roblon A/S Flemming K. Bertelsen Adm. direktør Idégrundlag for Roblon A/S Roblon A/S ønsker lokalt, nationalt og internationalt at fremstå som en velanskreven, sund og progressiv virksomhed, der sætter troværdighed og ærlighed over kortsigtet indtjening. Denne opfattelse søges til stadighed fastholdt og styrket hos såvel ansatte som kunder, leverandører og investorer. Mål Overordnede økonomiske mål for Roblon A/S: Årlig organisk vækst på % på omsætning og resultat inden for det enkelte forretningsområde Overskudsgrad inden for det enkelte forretningsområde på min. 10 %. Egenkapitalandelen til enhver tid over 50 Likviditetsgraden over 2,0 Udbyttepolitik er nærmere beskrevet under aktionærforhold (se side 13). Strategier Roblon A/S gennemgår årligt selskabets strategiplaner. Produkt- og markedsudvikling, som kan medvirke til organisk vækst, prioriteres højt. Tilkøb af nye forretningsområder, strategisk samarbejde eller erhvervelse af licensrettigheder inden for selskabets forretningsområder vurderes aktivt, hvis nye muligheder dukker op eller hvis et køb er et middel til at nå vores strategiske mål. De enkelte forretningsområders/divisioners udvikling vurderes løbende med henblik på fortsat lønsomhed og vækstmulighed.

4 4 Resumé Roblon A/S har realiseret et resultat før skat på 34,5 mio.kr., mod 32,3 mio.kr. sidste år, hvilket er en fremgang på 6,8%. Resultat efter skat på 26,5 mio.kr. mod 24,6 mio.kr. sidste år. Primært driftsresultat på 32,8 mio.kr. mod 32,1 mio.kr. sidste år. Omsætningen udgør 251,9 mio.kr. mod 234,0 mio. kr. sidste år, hvilket er en fremgang på 7,6 %. Roblon Industrial Fiber og Roblon Engineering har begge realiseret en omsætning og indtjening, der er bedre end året før og bedre end forventet ved årets begyndelse. I Roblon Lighting har omsætning og indtjening været lavere end sidste år og lavere end forventet ved årets begyndelse. Bestyrelsen anser det samlede resultat for Roblon A/S som værende meget tilfredsstillende. Forslag om fortsat høj udbyttebetaling på 50%, svarende til 17,8 mio. kr. I regnskabsåret 2008/09 forventes, primært på grund af den generelle afmatning på vore markeder, en omsætning i intervallet mio. kr. og et resultat før skat i intervallet mio.kr. ROBLON I TAL Hovedtal (mio.kr.) 2003/ / / / /08 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 160,6 171,8 189,4 234,0 251,9 Heraf eksport 144,1 157,0 174,9 216,5 234,3 Resultat af primær drift 10,6 16,0 24,5 32,1 32,8 Finansiering m.v.(netto) 0,4 1,1 0,8 0,2 1,8 Resultat før skat 11,0 17,1 25,3 32,3 34,5 Årets resultat 7,8 12,5 18,2 24,6 26,5 Balance: Samlede aktiver 170,0 180,8 211,8 216,1 226,2 Aktiekapital 35,4 35,4 35,4 35,4 35,7 Egenkapital 144,9 150,7 169,8 176,8 185,5 Selskabets børsværdi 119,9 192,9 302,5 350,0 282,1 Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktivitet 12,5 32,2 24,0 26,1 27,4 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1,2) (3,0) (2,9) (8,2) (6,7) Heraf køb af materielle anlægsaktiver (brutto) (1,4) (1,6) (1,7) (5,5) (6,3) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (3,3) (6,8) 1,0 (17,7) (17,6) Ændring i likviditet 8,0 22,5 22,1 0,1 3,1

5 5 Nøgletal 2003/ / / / /08 Overskudsgrad (%) 6,6 9,3 12,9 13,7 13,0 ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital (%) 7,7 12,1 19,2 24,6 24,3 Egenkapitalandel (%) 85,2 83,3 80,2 81,8 82,0 Egenkapitalens forrentning (%) 5,5 8,5 11,3 14,2 14,6 Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS) 22,9 36,7 50,9 69,0 74,3 Pris pr. overskudskrone (PE) 15,4 15,4 16,7 14,2 10,6 Payout ratio (%) Cashflow pr. 100 kr. aktie 36,7 94,6 67,4 73,0 76,7 Udbytte (%) Aktiernes indre værdi Børskurs noteret ultimo Antal medarbejdere (gennemsnit) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Nettoomsætning (mio.kr.) Passiver (mio.kr.) Resultat før skat (mio.kr.) /04 04/05 05/06 06/07 07/08 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Hjemmemarkedet Gæld og hensættelse Resultat før skat Eksport Egenkapital

6 6 LEDELSENS BERETNING Ledelsens beretning I regnskabsåret 2007/08 opnåede Roblon A/S et resultat før skat på 34,5 mio. kr. mod 32,3 mio. kr. året før, hvilket er en fremgang på 6,8%. Resultatet er bedre end forventet ved årets begyndelse. Omsætningen i 2007/08 blev på 251,9 mio. kr. mod 234,0 mio. kr. året før, hvilket er en fremgang på 7,6 %. Roblon Industrial Fiber og Roblon Engineering har i 2007/08 realiseret en omsætning og et primært resultat, der var bedre end sidste år og bedre end forventet ved årets start. I Roblon Lighting har der været faldende aktivitet og resultat, hvilket ikke var forventet ved årets start. På baggrund af specielt den seneste tids udvikling på markederne og vore forventninger ved årets begyndelse anser bestyrelsen det samlede resultat som værende meget tilfredsstillende. Forventningerne til årsresultatet blev opjusteret ved halvårsmeddelelsen den 19. juni 2008 til et resultat før skat i intervallet mio. kr., mod et tidligere forventet resultat i intervallet mio.kr. Resultatet svarer således til de meddelte forventninger. Eksportandelen blev på 93,0 % mod 92,5 % året før. Roblon Industrial Fiber, der leverer produkter til kabelindustrien, primært inden for segmentet fiberoptiske kommunikationskabler, har oplevet fremgang i afsætningen til denne industri. Inden for segmentet offshore har vi oplevet en væsentlig stigning i afsætningen. Roblon Lightings tilbagegang skyldes en afmatning på enkelte markeder. Andre markeder og OEM kundesegmenter har udviklet sig positivt. Samlet set er der dog sket et fald i omsætning og indtjening. Roblon Engineerings øgede omsætning skyldes primært et væsentligt større salg af kabelmaskiner og et større projektsalg af windere, mens omsætningen af tovværksmaskiner har været vigende i forhold til niveauet året før. Hver division opererer selvstændigt. Divisionerne er markante i hver deres nicheområde som anerkendte leverandører på verdensmarkedet. De har et godt og bredt produktsortiment, også set i forhold til konkurrenterne, og er kendte for fleksibilitet, kvalitet og hurtig opfølgning. Samtidig skaber det daglige samspil mellem divisionerne om bl.a. produktudvikling og markedsafdækning en synergieffekt, som er med til at skabe fremadrettede løsninger. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet væsentlige begivenheder med indvirkning på selskabets finansielle stilling. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Divisionerne Roblon Industrial Fiber forventer, at den globale efterspørgsel efter fiberoptiske kabler vil være aftagende og forventer en lavere omsætning end det realiserede niveau i 2007/08. Der forventes en større stigning i afsætningen til offshore og øvrig industri. Indtjeningen i divisionen forventes at blive mindre end i 2007/08 på grund af en samlet nedgang i aktivitetsniveauet. Derudover vil større afskrivninger i forbindelse med investeringer i nyt produktionsudstyr til offshore segmentet påvirke resultatet. Roblon Lighting forventer en lidt lavere omsætning end i 2007/08 og et lavere resultat. Udviklingsomkostninger i forbindelse med udvikling af LED-baserede lyssystemer bliver aktiveret og påvirker ikke resultatet nævneværdigt. Roblon Engineering forventer, at afsætningen af kabelmaskiner igen vil falde til et mere normalt niveau. På markederne for tovværksmaskiner, twistere og windere forventes en mindre stigning i omsætningen. Totalt set forventer Roblon Engineering et fald i omsætningen og øgede salgs- og marketingomkostninger. Herefter forventes der samlet set et resultat, der er væsentligt lavere end i 2007/08. Der vil i alle tre divisioner blive arbejdet på at fastholde det nuværende høje aktivitetsniveau. Vi har dog på nogle af vores forretningsområder konstateret en lavere efterspørgsel. Roblon A/S For selskabet er der i 2008/09 budgetteret med en lavere omsætning end i det forløbne år. Der forventes en mindre stigning i de samlede omkostninger i 2008/09, idet salgs- og udviklingsomkostninger fastholdes på et højt niveau for så vidt muligt at fastholde den langsigtede strategi om øget organisk vækst og et højt aktivitetsniveau. Omsætningen til producenter af fiberoptiske kommunikationskabler er fortsat Roblon A/S største enkelte kundeområde og har i det forløbne år udgjort en større andel af selskabets samlede omsætning. Selskabets 3 divisioner opererer på vidt forskellige markeder, som er meget forskelligt berørt af situationen. Nogle forretningsområder ser ud til at have bedre mulighed for at udvikle sig end andre i det kommende år. Totalt set må vi dog forvente lavere omsætning i alle divisioner. I den nuværende globale økonomiske situation er der en betydelig usikkerhed ved vurderingen af aktiviteten for det kommende år. På den baggrund forventes i regnskabsåret 2008/09, primært på grund af den generelle afmatning på vore markeder, en omsætning i intervallet mio. kr. og et resultat før skat i intervallet mio. kr.

7 ROBLON INDUSTRIAL FIBER 7 Roblon Industrial Fiber FREMGANG I BÅDE KABEL- OG OFFSHOREINDUSTRIEN. OMSÆTNINGEN I DIVISIONEN STEG MED 13 % - IND- TJENINGEN STEG MED 9,6 %. Roblon Industrial Fiber realiserede i 2007/08 en omsætning og indtjening, der var større end året før og større end forventet ved årets begyndelse. I de seneste år har Roblon Industrial Fiber oplevet omsætningsvækst samt en tilfredsstillende udvikling i indtjeningen. Stigningen i omsætning og indtjening vedrører fiberbaserede produkter til både kabel- og offshoreindustrien. Salget til kabelindustrien udgør fortsat den største del af omsætningen og indtjeningen i Roblon Industrial Fiber. Omsætningen til offshoreområdet har dog gennem de seneste år udgjort en stadig større andel af divisionens samlede omsætning. Idégrundlag Roblon Industrial Fibers idégrundlag er at udvikle, producere og markedsføre fleksible produkter, der kan overføre eller optage kræfter. Produkterne er baseret på anvendelse af syntetiske fibre gerne med funktionsforbedrende imprægnering og coating. Beslægtede produkter til eksisterende kundeområder kan indpasses i produktprogrammet. Kompetencer Roblon Industrial Fiber har de nødvendige kompetencer til at gennemføre de opgaver, der foreligger samt de opgaver, der forventes i det kommende regnskabsår. Disse kompetencer er: Imprægnering samt omspoling af fiberprodukter til kabelindustrien (glas, polyester og aramid fibre). Coating af aramid tapes til offshore industrien. Produktion af PP foampaper til kraftkabler. Coating af fibre til diverse specialanvendelser. Markeder Roblon Industrial Fiber vil fortsat være en væsentlig leverandør til kabel-, olie- og gasindustrien. Samtidig udvikles aktiviteterne inden for andre markedssegmenter. På kabelområdet fastholdes den nuværende markedsandel i Europa, og der arbejdes sideløbende med at øge markedsandelen på nye markeder. Divisionens høje aktivitet indenfor offshorebranchen forventes at fortsætte i de kommende år, bl.a. som følge af høj aktivitet i branchen. De skærpede krav til styrke kontra vægt, som man efterspørger indenfor offshore-området, har betydet en fortsat øget interesse for divisionens tilsvarende fiberbaserede løsninger. Muligheder/risici Hovedparten af Roblon Industrial Fibers produkter retter sig mod producenter af fiberoptiske kommunikationskabler. Roblon Industrial Fiber har i dag en god position på markedet. Fortsat udvikling af nye produkter med henblik på at få et bredere og mere komplet produktprogram skal sikre, at divisionens konkurrenceevne fastholdes/forbedres. Afsætningen af straps til olie- og gasindustrien er afhængig af industriens løbende vedligeholdelse af og investeringer i anlæg til olieudvinding på større havdybder. Der er for øjeblikket stor aktivitet på området og det forventes, at denne aktivitet vil fortsætte i de kommende år. Den store erfaring og ekspertise, divisionen besidder, inden for udvikling, produktion og salg af fiberbaserede styrkeelementer, giver gode muligheder for at udvikle nye forretningsområder inden for andre segmenter end de nuværende. Der vil blive arbejdet på at udvikle disse forretningsområder. Fremtiden Roblon Industrial Fiber forventer, at aktivitetsniveauet i 2008/09 indenfor kabelbranchen vil aftage. Der forventes derfor et mindre fald i omsætning og indtjening på kabelområdet. Der vil fortsat blive fokuseret på at fastholde og øge omsætningen til de nuværende kunder, samtidig med at der fokuseres på at etablere en stabil og langsigtet aktivitet på udvalgte nye markeder. Der vil løbende foregå en optimering af produktprogrammet, således at produkterne hele tiden modsvarer markedets forventninger. Indenfor offshorebranchen forventer Roblon Industrial Fiber en stigning i omsætning og indtjening, som følge af et højt aktivitetsniveau på området. Herudover vil divisionen med sin store viden om fremstilling af fiberprodukter fortsat arbejde målrettet på udvikling af produkter til andre markedssegmenter. Overordnet set forventer Roblon Industrial Fiber en omsætning og resultat på et lavere niveau end i 2007/08. (Tkr.) 2007/ /07 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 18,1 18,8 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) 51 44

8 8 ROBLON LIGHTING Roblon Lighting OMSÆTNINGEN FALDT MED 8,5 % - FALD I INDTJENINGEN PÅ 37,5%. Roblon Lighting realiserede i 2007/08 en omsætning og indtjening, der var betydeligt lavere end året før og lavere end forventet ved årets begyndelse. Tilbagegangen skyldes en afmatning på enkelte markeder. Nogle segmenter og markeder har vist fremgang. Bl.a. har krydstogtmarkedet vist en positiv udvikling, og enkelte OEMkunder (virksomheder, der benytter fiberlys i deres produkter) har ligeledes haft en fremgang i salget. Vores afsætning til det amerikanske marked har i året vist fremgang på trods af, at en række casino- og hotelprojekter i USA er blevet stoppet. Muligheder/Risici LED-teknologien giver en række muligheder for at udvikle nye produkter. Med divisionens kompetencer inden for optisk og funktionelt design ses der muligheder for udvikling af unikke produkter, hvor LED-lyskilderne anvendes direkte. Der er mange flere aktører inden for dette produktområde end inden for fiberoptikområdet, hvilket betyder at markedsføring, markedskommunikation og salgsindsats skal være meget målrettet og segmenteret. Det bærende i den fremtidige vækst vil være et endnu tættere samarbejde mellem Roblon Lighting, distributørerne og større OEM-kunder samt udvikling af nye produkter. Idégrundlag Roblon Lighting vil være en unik udbyder af præcisionsbelysning til det professionelle belysningsmarked world-wide. Det gøres ved at udbyde en bred række af optimerede koncepter, der alle udnytter avancerede belysningssystemers særlige muligheder for at skabe belysning af høj kvalitet. Produkterne markedsføres globalt mod det professionelle belysningsmarked. Kompetencer Divisionen arbejder målrettet på hele tiden at fastholde en ledende markedsposition inden for: Optisk design. Funktionelt design. Produktdokumentation. Fleksibilitet og omstillingsparathed. Fremtiden Der forventes i 2008/09 en lavere omsætning og indtjening end i 2007/08. Der er i året blevet fastlagt en samlet strategi for, hvorledes Roblon Lighting i de kommende år skal udvikles inden for LED-belysningsteknologien. Med udgangspunkt i denne strategi er der igangsat projekter, og de første produkter er under udvikling. Disse vil blive lanceret i det kommende regnskabsår, men forventes dog ikke at bidrage væsentligt til indtjeningen før året efter. Udviklingsomkostninger i forbindelse med udvikling af LED-baserede lyssystemer bliver aktiveret og påvirker ikke resultatet nævneværdigt. Der lægges vægt på, at der samtidig med udviklingen af LED-produkter sikres ressourcer til fortsat at udvikle og vedligeholde fiberoptikaktiviteterne. Markeder Der har i året været arbejdet på at intensivere samarbejdet med distributørerne, idet erfaringen viser, at en udbygning af det langsigtede strategiske samarbejde er altafgørende for succes på de enkelte markeder. Nye distributører i Mellemøsten, Indien og Rusland udvikler sig positivt. Der er i året sket en intensivering af arbejdet med at etablere nye OEM-kunder. (Tkr.) 2007/ /07 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 10,5 15,4 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) 51 51

9 ROBLON ENGINEERING 9 Roblon Engineering OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 15,1% - INDTJENINGEN STEG MED 37,0%. Roblon Engineering realiserede i 2007/08 en omsætning og indtjening, der var væsentlig større end året før og større end det forventede ved årets begyndelse. Omsætningen af twistere og maskiner til tovværksindustrien har været mindre end året før, mens omsætningen af kabelmaskiner har været væsentligt højere. Der er en fortsat stigning i salg af windere. Den største del af dette salg udgøres fortsat af windere, der er målrettet kulfiberfremstilling. Salg af denne produktgruppe består primært af større projektsalg. Den nye HS-Twister gennemgår for øjeblikket en række længerevarende testkørsler hos forskellige kunder. Maskinen lever op til de positive forventninger, der er til teknik og performance, men markedsimplementeringen er sket betydeligt langsommere end forventet. Idégrundlag Roblon Engineering leverer løsninger, der primært tilfredsstiller behovet for twistning, cabling, slåning, afspoling, opvikling, omvikling samt fremtræk. Idégrundlaget realiseres gennem levering af maskiner og udstyr, som enkeltkomponenter eller som komplette anlæg. Produkttilpasning og produktudvikling prioriteres højt, og med et teknologiindhold tilpasset de individuelle kundegrupper ønsker Roblon Engineering til enhver tid at være blandt markedets mest eftertragtede leverandører. Kompetencer Gennem årene har Roblon Engineerings medarbejdere opnået en betydelig kompetence vedrørende produktudvikling og afsætning af produkter inden for idégrundlaget. Produkterne kan opdeles i fire hovedområder: Tvindemaskiner til fremstilling af tvundne garner. Maskinerne anvendes ved fremstilling af tovværksgarn, høstbindegarn m.m. Tovværksmaskiner henvender sig primært til producenter af tovværk til industri, fiskeri, transport og offshore. Kabelmaskiner til produktion af bl.a. lyslederkabler og installationskabler. Take-up windere henvender sig primært til producenter af ekstruderet film og kulfiber, som har behov for opspoling på store spoler. Markeder Roblon Engineering eksporterer til knap 100 lande over hele verden. I regnskabsåret 2007/08 var hovedmarkedet fortsat Europa, mens den øvrige omsætning er fordelt over store dele af verden. De primære kundegrupper er producenter af tovværk, herunder tvistede produkter, samt kabel- og kulfiberproducenter. Muligheder/risici Afsætningen af maskiner påvirkes af konjunkturerne i de enkelte brancher og geografiske områder. Salget kan variere en del fra år til år, ligesom det påvirkes af kapacitetstilpasninger og strukturændringer inden for forretningsområderne. Tovværksbranchen påvirkes endvidere af udsving i priserne på råvarer til tovværksfremstilling. Roblon Engineerings markedsandel på dette marked er fortsat meget høj. Fremtiden Der forventes en øget aktivitet i salget af maskiner til tovværksindustrien. Roblon Engineerings meget høje markedsandel bevirker, at den generelle globale situation fortsat kan få indflydelse på afsætningen. Den generelle opfattelse af situationen i kabelbranchen er rimeligt positiv, selvom de fleste producenter er afventende og følger den globale situation. Det forventes dog, at omsætningen vil falde væsentligt i forhold til i 2007/08, idet efterspørgslen forventes at falde til et mere normalt niveau. Projektsalg af windere forventes fortsat at udvikle sig positivt i regnskabsåret 2008/09. Der forventes fortsat vækst indenfor kulfiberbranchen, og det strategiske samarbejde med udenlandske partnere er en styrke i bearbejdelsen af dette segment. Totalt set forventer Roblon Engineering i 2008/09 en noget lavere omsætning og indtjening end i 2007/08. (Tkr.) 2007/ /07 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 12,8 10,8 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) 52 48

10 10 Roblons letvægter vejer tungt på markedet EN STÆRK STIGNING I ANVENDELSE AF KULFIBER I MANGE FORSKELLIGE PRODUKTER HAR SKABT ØGET OMSÆTNING OG BEHOV FOR STØRRE KAPACITET HOS KULFIBERPRODUCENTERNE PÅ GLOBALT PLAN.

11 11 Fra 1970 til midt i 80erne blev kulfiber primært anvendt ved fremstilling af satellitter og rumfartøjer samt til specielle komponenter i flyindustrien. Efterfølgende tog udviklingen fart og fiberen holdt sit indtog i sportens verden. Kulfiber anvendes i dag i masseproduktion til fremstilling af golfkøller, fiskestænger, ski og skistave m.v. Siden 90erne har man yderligere anvendt kulfiber i højhastighedstog, racerbiler, samt i specielle og krævende bygningskonstruktioner. Herudover er der fart på udviklingen inden for mange andre industrielle produkter. I de kommende år forventes den største efterspørgsel at komme fra vindmølle- og flyindustrien. Fordi den er lettere og stærkere end fiberglas, ved produktion af vindmøller giver kulfiber mulighed for at bygge møllevinger af endnu større længde og dermed opnå højere effektivitet og elproduktion. I den kommercielle flyindustri har kulfiberkompositterne i dag allerede udkonkurreret aluminium, og er det altdominerende konstruktionsmateriale i fremstillingen af de nyeste civile flytyper. Det er den lave vægt i kombination med den høje brudstyrke som muliggør kravet om lavere brændstofforbrug og dermed reduceret CO 2 udledning. Til fremstilling af kulfiber anvendes spolemaskiner på flere stadier i processen. Sammen med udenlandske partnere har Roblon Engineering Division i dag mulighed for at forsyne producenter af råvarer med en palet af det nødvendige udstyr til opvikling, afspoling og håndtering af spoler i fremstillingsprocessen. Afsætningen til denne industri, hvor Roblon leverer spolemaskiner til store forsyningsspoler, danner i dag basis for en del af omsætningen i Roblon Engineering Division. Roblon spolemaskiner anvendes til opspoling af råvaren, som også kaldes PAN fiber. Der er tale om maskiner på et højt teknisk niveau, og i produktprogrammet findes maskiner der kan producere præcisionsviklede spoler på helt op til 500 kg. Styring af processen er fuldt elektronisk og baseret på den nyeste inverter-teknologi, som er udviklet af divisionens egen software afdeling. Sammen med den tyske virksomhed Georg Sahm, der er den primære samarbejdspartner og som fremstiller fuldautomatiske spolemaskiner til opvikling af den færdige kulfiber på mindre spoler, kan der i dag leveres et komplet program af spolemaskiner til kulfiberindustrien. Øvrigt udstyr fremstilles af andre partnere. Markedsføring og salg af produkterne sker igennem Georg Sahm.

12 12 RISIKOFAKTORER, UDVIKLING, MEDARBEJDERE OG ORGANISATION RISIKOFAKTORER Konjunkturforhold Udsving i konjunkturforhold har en betydelig indflydelse på selskabets økonomiske resultater. Roblon A/S har generelt en god spredning af produkter og markeder. Som modvægt til geografisk bestemte udsving i efterspørgslen arbejder Roblon A/S i alle tre divisioner på yderligere at globalisere sin afsætning til alle produktområder. Endvidere retter de enkelte divisioner deres aktiviteter mod flere forskellige kundeområder. Ved generel nedgang i de internationale konjunkturer, der rammer alle divisioner, giver denne spredning ikke effekt. Forsikringsforhold Det er selskabets politik at forsikre mod risici, der kan true den økonomiske stilling. Udover lovpligtige forsikringer er der tegnet forsikringer mod produktansvar og driftstab. Ejendomme, driftsmateriel og varelagre er på all-risk basis forsikret til genanskaffelsespris. Tilgodehavender hos kunder er forsikret i et vist omfang. Finansielt beredskab Selskabet har finansieret sine aktiviteter over driften og har pr et likviditetsoverskud. Selskabet har endvidere en uudnyttet løbende kreditramme, og yderligere finansielle midler kan tilføres ved optagelse af lån mod sikkerhed i bygninger og maskiner. Finansielle risici Valutarisici: Det er selskabets politik, at alle væsentlige kommercielle valutarisici skal afdækkes, og terminsforretninger indgås løbende. 85 % af virksomhedens nettoindtægter faktureres i DKK eller i EUR. Spekulative terminsforretninger indgås ikke. Renterisici: Selskabet har pr ikke rentebærende gæld. Ud fra forventningerne til det kommende år vil ændringer i det generelle renteniveau isoleret set ikke påvirke resultatet væsentligt. Kreditrisici: Selskabets samlede tilgodehavender fra salg er fordelt på mange kunder, lande og markeder, hvorved der er god risikospredning. Risikoen begrænses endvidere gennem en effektiv styring og afdækning af større tilgodehavender gennem debitorforsikring eller alternativ sikkerhed. På den baggrund vurderes risikoen for væsentlige tab at være begrænset. IT-risici Selskabets interne regelsæt for IT-sikkerhed, herunder forholdsregler mod computervirus samt nødplan til reetablering af EDB i skadetilfælde, bliver løbende opdateret under hensyntagen til den aktuelle IT-anvendelse. UDVIKLING De tre divisioner i Roblon A/S arbejder inden for hver sit nicheområde, hvor de hver især er blandt de førende i verden inden for de produktområder, de henvender sig til. Udviklingen af nye produkter sker i et tæt samarbejde med kunderne, og ofte er det løsningen af konkrete problemstillinger hos kunderne, der har stor indflydelse på omfanget af udviklingsprojekterne. Divisionerne markedsfører en række højt avancerede standardprodukter. I dialogen med kunden gennemføres ofte kundespecifikke tilpasninger, der optimerer produktet eller maskinen til den konkrete anvendelse. Udviklingen af disse standardprodukter gennemføres som de største projekter i de enkelte divisioners udviklingsafdelinger. Herudover foregår der en løbende udvikling af specialprodukter, som supplement til den eksisterende produktportefølje. Roblon Lighting har udarbejdet en strategi for udvikling, markedsføring og salg af LED-baserede produkter. Sammen med divisionens egne kompetencer vil der i høj grad blive anvendt eksterne kompetencer med henblik på en hurtigere markedsføring af produkterne. I de kommende år vil de fiberoptiske belysningssystemer derfor gradvis blive suppleret med LED-baserede belysningssystemer som en ny del af den samlede produktportefølje. Miljøforhold Den eksterne miljøbelastning for Roblon Engineering er stærkt begrænset og kan primært henføres til energiforbruget i forbindelse med belysning, opvarmning og maleproces. Roblon Industrial Fiber er miljøcertificeret efter ISO Industrial Fiber har ikke afledning fra processer, der belaster det eksterne vandmiljø. Emission til luft er begrænset og kontrolleres løbende. Roblon Lightings miljøbelastning sker primært i form af opvarmning og belysning. Der anvendes ligeledes energi til kontrol af lysgivere. Der er en meget begrænset emission til luft i forbindelse med limprocessen ved fremstilling af fiberbundter. MEDARBEJDERE OG ORGANISATION Arbejdet med de tidligere indførte scenariebaserede strategier i alle divisioner har betydet, at strategierne er dybere forankret i organisationen og giver en bedre omstillingsparathed end tidligere. Alle divisioner har en kompetent og motiveret medarbejderstab, der gør det muligt for den enkelte division hurtigere at ændre aktivitetsniveauet, når der er behov for det. Roblon A/S ser det som et væsentligt mål at give medarbejderne den nødvendige uddannelse såvel eksternt som internt, således at den nødvendige kompetence er til stede

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Aavik Acoustics ApS Elisabethsvej 11 9000 Aalborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2016 Lars Kristensen Dirigent

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Ecotech Systems A/S. Årsrapport 2014/15

Ecotech Systems A/S. Årsrapport 2014/15 Ecotech Systems A/S Niels P. Thomsensvej 12 7500 Holstebro CVR-nr. 34 57 59 40 Årsrapport 2014/15 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11 2015 Stener

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 85 97 27 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Christiansen Miljøteknik ApS CVR-nr

Christiansen Miljøteknik ApS CVR-nr Christiansen Miljøteknik ApS CVR-nr. 33 87 96 95 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. marts 2014. Bjørn Bager Christiansen

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår)

Årsrapport Max Skov Hansen, 922 Carlsberg ApS. CVR-nr (10. Regnskabsår) (10. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. maj 2013 Winnie Bløcher Som dirigent Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere