ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08"

Transkript

1 ENGLISH VERSION >> >> Årsrapport 07/08

2 2 Indholdsfortegnelse Kære aktionær 3 Idégrundlag, mål og strategier 3 Resumé 4 Roblon i tal 4 Ledelsens beretning 6 Roblon Industrial Fiber 7 Roblon Lighting 8 Roblon Engineering 9 Roblons letvægter vejer tungt på markedet 10 Risikofaktorer 12 Udvikling 12 Medarbejdere og organisation 12 Selskabsledelse 13 Aktionærforhold 13 Selskabsoplysninger, bestyrelse og direktion 14 Regnskabsberetning 15 Anvendt regnskabspraksis 15 Ledelsespåtegning 18 Den uafhængige revisors påtegning 19 Pengestrømsopgørelse 20 Resultatopgørelse 20 Balance 21 Egenkapitalopgørelse 22 Noter 23 Roblon A/S Nordhavnsvej 1 PO Box Frederikshavn Danmark Tlf.: Fax: CVR-nr. DK Foto side 3: Bent Jakobsen, Nordjyske Stiftstidende Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Roblon A/S Roblon Industrial Fiber Roblon Lighting Roblon Engineering Roblon A/S Industrial Fiber Division Nordhavnsvej Frederikshavn Danmark Roblon A/S Lighting Division Nordhavnsvej Frederikshavn Danmark Roblon A/S Engineering Division Kjeldgaardsvej Sæby Danmark Tlf.: Fax: Tlf.: Fax: Tlf.: Fax:

3 3 Kære aktionær, Det forløbne år blev igen et særdeles godt år for Roblon A/S med organisk vækst og en mindre forbedring af resultatet i forhold til sidste års flotte resultat. Roblons 3 divisioner har alle målrettet arbejdet på at udbygge den positive udvikling, der har kendetegnet de foregående år. Det er lykkedes i 2 divisioner, mens Roblon Lighting har registreret en vis afmatning på nogle markeder. Som en international virksomhed med kunder på alle kontinenter, er det af stor vigtighed, at alle medarbejdere udviser en stor grad af indlevelse, fleksibilitet og solid arbejdsindsats, for på bedste måde at betjene, i første omgang, vore kunder, men også leverandører og andre interessenter. Nærværende regnskab for året 2007/08 viser, at det er lykkedes. I vores globaliserede verden opleves en stadig større dynamik. For at sikre Roblons strategiske markedsposition bedst muligt, arbejdes der i alle divisioner målrettet med at gennemføre den vedtagne strategi under de forhold, der er gældende på de internationale markeder. Herved skabes en omstillingsparathed i divisionerne, som sikrer et stærkt fundament til at kunne håndtere fremtidige udfordringer. Roblon A/S står i 2009 stærkere end nogen sinde. Selskabet har de bedste betingelser for at kunne håndtere en omstilling fra højkonjunktur og vækst til et mere moderat scenarium. Roblon A/S vil også fremover være en attraktiv samarbejdspartner for vore forretningsforbindelser samt en udfordrende og spændende arbejdsplads for vore medarbejdere. Jeg vil gerne slutte med at takke vores medarbejdere for indsatsen i 2007/08. Samtidig vil jeg takke vores aktionærer for den fortsatte interesse for Roblon A/S. Med venlig hilsen Roblon A/S Flemming K. Bertelsen Adm. direktør Idégrundlag for Roblon A/S Roblon A/S ønsker lokalt, nationalt og internationalt at fremstå som en velanskreven, sund og progressiv virksomhed, der sætter troværdighed og ærlighed over kortsigtet indtjening. Denne opfattelse søges til stadighed fastholdt og styrket hos såvel ansatte som kunder, leverandører og investorer. Mål Overordnede økonomiske mål for Roblon A/S: Årlig organisk vækst på % på omsætning og resultat inden for det enkelte forretningsområde Overskudsgrad inden for det enkelte forretningsområde på min. 10 %. Egenkapitalandelen til enhver tid over 50 Likviditetsgraden over 2,0 Udbyttepolitik er nærmere beskrevet under aktionærforhold (se side 13). Strategier Roblon A/S gennemgår årligt selskabets strategiplaner. Produkt- og markedsudvikling, som kan medvirke til organisk vækst, prioriteres højt. Tilkøb af nye forretningsområder, strategisk samarbejde eller erhvervelse af licensrettigheder inden for selskabets forretningsområder vurderes aktivt, hvis nye muligheder dukker op eller hvis et køb er et middel til at nå vores strategiske mål. De enkelte forretningsområders/divisioners udvikling vurderes løbende med henblik på fortsat lønsomhed og vækstmulighed.

4 4 Resumé Roblon A/S har realiseret et resultat før skat på 34,5 mio.kr., mod 32,3 mio.kr. sidste år, hvilket er en fremgang på 6,8%. Resultat efter skat på 26,5 mio.kr. mod 24,6 mio.kr. sidste år. Primært driftsresultat på 32,8 mio.kr. mod 32,1 mio.kr. sidste år. Omsætningen udgør 251,9 mio.kr. mod 234,0 mio. kr. sidste år, hvilket er en fremgang på 7,6 %. Roblon Industrial Fiber og Roblon Engineering har begge realiseret en omsætning og indtjening, der er bedre end året før og bedre end forventet ved årets begyndelse. I Roblon Lighting har omsætning og indtjening været lavere end sidste år og lavere end forventet ved årets begyndelse. Bestyrelsen anser det samlede resultat for Roblon A/S som værende meget tilfredsstillende. Forslag om fortsat høj udbyttebetaling på 50%, svarende til 17,8 mio. kr. I regnskabsåret 2008/09 forventes, primært på grund af den generelle afmatning på vore markeder, en omsætning i intervallet mio. kr. og et resultat før skat i intervallet mio.kr. ROBLON I TAL Hovedtal (mio.kr.) 2003/ / / / /08 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 160,6 171,8 189,4 234,0 251,9 Heraf eksport 144,1 157,0 174,9 216,5 234,3 Resultat af primær drift 10,6 16,0 24,5 32,1 32,8 Finansiering m.v.(netto) 0,4 1,1 0,8 0,2 1,8 Resultat før skat 11,0 17,1 25,3 32,3 34,5 Årets resultat 7,8 12,5 18,2 24,6 26,5 Balance: Samlede aktiver 170,0 180,8 211,8 216,1 226,2 Aktiekapital 35,4 35,4 35,4 35,4 35,7 Egenkapital 144,9 150,7 169,8 176,8 185,5 Selskabets børsværdi 119,9 192,9 302,5 350,0 282,1 Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktivitet 12,5 32,2 24,0 26,1 27,4 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1,2) (3,0) (2,9) (8,2) (6,7) Heraf køb af materielle anlægsaktiver (brutto) (1,4) (1,6) (1,7) (5,5) (6,3) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (3,3) (6,8) 1,0 (17,7) (17,6) Ændring i likviditet 8,0 22,5 22,1 0,1 3,1

5 5 Nøgletal 2003/ / / / /08 Overskudsgrad (%) 6,6 9,3 12,9 13,7 13,0 ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital (%) 7,7 12,1 19,2 24,6 24,3 Egenkapitalandel (%) 85,2 83,3 80,2 81,8 82,0 Egenkapitalens forrentning (%) 5,5 8,5 11,3 14,2 14,6 Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS) 22,9 36,7 50,9 69,0 74,3 Pris pr. overskudskrone (PE) 15,4 15,4 16,7 14,2 10,6 Payout ratio (%) Cashflow pr. 100 kr. aktie 36,7 94,6 67,4 73,0 76,7 Udbytte (%) Aktiernes indre værdi Børskurs noteret ultimo Antal medarbejdere (gennemsnit) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Nettoomsætning (mio.kr.) Passiver (mio.kr.) Resultat før skat (mio.kr.) /04 04/05 05/06 06/07 07/08 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Hjemmemarkedet Gæld og hensættelse Resultat før skat Eksport Egenkapital

6 6 LEDELSENS BERETNING Ledelsens beretning I regnskabsåret 2007/08 opnåede Roblon A/S et resultat før skat på 34,5 mio. kr. mod 32,3 mio. kr. året før, hvilket er en fremgang på 6,8%. Resultatet er bedre end forventet ved årets begyndelse. Omsætningen i 2007/08 blev på 251,9 mio. kr. mod 234,0 mio. kr. året før, hvilket er en fremgang på 7,6 %. Roblon Industrial Fiber og Roblon Engineering har i 2007/08 realiseret en omsætning og et primært resultat, der var bedre end sidste år og bedre end forventet ved årets start. I Roblon Lighting har der været faldende aktivitet og resultat, hvilket ikke var forventet ved årets start. På baggrund af specielt den seneste tids udvikling på markederne og vore forventninger ved årets begyndelse anser bestyrelsen det samlede resultat som værende meget tilfredsstillende. Forventningerne til årsresultatet blev opjusteret ved halvårsmeddelelsen den 19. juni 2008 til et resultat før skat i intervallet mio. kr., mod et tidligere forventet resultat i intervallet mio.kr. Resultatet svarer således til de meddelte forventninger. Eksportandelen blev på 93,0 % mod 92,5 % året før. Roblon Industrial Fiber, der leverer produkter til kabelindustrien, primært inden for segmentet fiberoptiske kommunikationskabler, har oplevet fremgang i afsætningen til denne industri. Inden for segmentet offshore har vi oplevet en væsentlig stigning i afsætningen. Roblon Lightings tilbagegang skyldes en afmatning på enkelte markeder. Andre markeder og OEM kundesegmenter har udviklet sig positivt. Samlet set er der dog sket et fald i omsætning og indtjening. Roblon Engineerings øgede omsætning skyldes primært et væsentligt større salg af kabelmaskiner og et større projektsalg af windere, mens omsætningen af tovværksmaskiner har været vigende i forhold til niveauet året før. Hver division opererer selvstændigt. Divisionerne er markante i hver deres nicheområde som anerkendte leverandører på verdensmarkedet. De har et godt og bredt produktsortiment, også set i forhold til konkurrenterne, og er kendte for fleksibilitet, kvalitet og hurtig opfølgning. Samtidig skaber det daglige samspil mellem divisionerne om bl.a. produktudvikling og markedsafdækning en synergieffekt, som er med til at skabe fremadrettede løsninger. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet væsentlige begivenheder med indvirkning på selskabets finansielle stilling. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Divisionerne Roblon Industrial Fiber forventer, at den globale efterspørgsel efter fiberoptiske kabler vil være aftagende og forventer en lavere omsætning end det realiserede niveau i 2007/08. Der forventes en større stigning i afsætningen til offshore og øvrig industri. Indtjeningen i divisionen forventes at blive mindre end i 2007/08 på grund af en samlet nedgang i aktivitetsniveauet. Derudover vil større afskrivninger i forbindelse med investeringer i nyt produktionsudstyr til offshore segmentet påvirke resultatet. Roblon Lighting forventer en lidt lavere omsætning end i 2007/08 og et lavere resultat. Udviklingsomkostninger i forbindelse med udvikling af LED-baserede lyssystemer bliver aktiveret og påvirker ikke resultatet nævneværdigt. Roblon Engineering forventer, at afsætningen af kabelmaskiner igen vil falde til et mere normalt niveau. På markederne for tovværksmaskiner, twistere og windere forventes en mindre stigning i omsætningen. Totalt set forventer Roblon Engineering et fald i omsætningen og øgede salgs- og marketingomkostninger. Herefter forventes der samlet set et resultat, der er væsentligt lavere end i 2007/08. Der vil i alle tre divisioner blive arbejdet på at fastholde det nuværende høje aktivitetsniveau. Vi har dog på nogle af vores forretningsområder konstateret en lavere efterspørgsel. Roblon A/S For selskabet er der i 2008/09 budgetteret med en lavere omsætning end i det forløbne år. Der forventes en mindre stigning i de samlede omkostninger i 2008/09, idet salgs- og udviklingsomkostninger fastholdes på et højt niveau for så vidt muligt at fastholde den langsigtede strategi om øget organisk vækst og et højt aktivitetsniveau. Omsætningen til producenter af fiberoptiske kommunikationskabler er fortsat Roblon A/S største enkelte kundeområde og har i det forløbne år udgjort en større andel af selskabets samlede omsætning. Selskabets 3 divisioner opererer på vidt forskellige markeder, som er meget forskelligt berørt af situationen. Nogle forretningsområder ser ud til at have bedre mulighed for at udvikle sig end andre i det kommende år. Totalt set må vi dog forvente lavere omsætning i alle divisioner. I den nuværende globale økonomiske situation er der en betydelig usikkerhed ved vurderingen af aktiviteten for det kommende år. På den baggrund forventes i regnskabsåret 2008/09, primært på grund af den generelle afmatning på vore markeder, en omsætning i intervallet mio. kr. og et resultat før skat i intervallet mio. kr.

7 ROBLON INDUSTRIAL FIBER 7 Roblon Industrial Fiber FREMGANG I BÅDE KABEL- OG OFFSHOREINDUSTRIEN. OMSÆTNINGEN I DIVISIONEN STEG MED 13 % - IND- TJENINGEN STEG MED 9,6 %. Roblon Industrial Fiber realiserede i 2007/08 en omsætning og indtjening, der var større end året før og større end forventet ved årets begyndelse. I de seneste år har Roblon Industrial Fiber oplevet omsætningsvækst samt en tilfredsstillende udvikling i indtjeningen. Stigningen i omsætning og indtjening vedrører fiberbaserede produkter til både kabel- og offshoreindustrien. Salget til kabelindustrien udgør fortsat den største del af omsætningen og indtjeningen i Roblon Industrial Fiber. Omsætningen til offshoreområdet har dog gennem de seneste år udgjort en stadig større andel af divisionens samlede omsætning. Idégrundlag Roblon Industrial Fibers idégrundlag er at udvikle, producere og markedsføre fleksible produkter, der kan overføre eller optage kræfter. Produkterne er baseret på anvendelse af syntetiske fibre gerne med funktionsforbedrende imprægnering og coating. Beslægtede produkter til eksisterende kundeområder kan indpasses i produktprogrammet. Kompetencer Roblon Industrial Fiber har de nødvendige kompetencer til at gennemføre de opgaver, der foreligger samt de opgaver, der forventes i det kommende regnskabsår. Disse kompetencer er: Imprægnering samt omspoling af fiberprodukter til kabelindustrien (glas, polyester og aramid fibre). Coating af aramid tapes til offshore industrien. Produktion af PP foampaper til kraftkabler. Coating af fibre til diverse specialanvendelser. Markeder Roblon Industrial Fiber vil fortsat være en væsentlig leverandør til kabel-, olie- og gasindustrien. Samtidig udvikles aktiviteterne inden for andre markedssegmenter. På kabelområdet fastholdes den nuværende markedsandel i Europa, og der arbejdes sideløbende med at øge markedsandelen på nye markeder. Divisionens høje aktivitet indenfor offshorebranchen forventes at fortsætte i de kommende år, bl.a. som følge af høj aktivitet i branchen. De skærpede krav til styrke kontra vægt, som man efterspørger indenfor offshore-området, har betydet en fortsat øget interesse for divisionens tilsvarende fiberbaserede løsninger. Muligheder/risici Hovedparten af Roblon Industrial Fibers produkter retter sig mod producenter af fiberoptiske kommunikationskabler. Roblon Industrial Fiber har i dag en god position på markedet. Fortsat udvikling af nye produkter med henblik på at få et bredere og mere komplet produktprogram skal sikre, at divisionens konkurrenceevne fastholdes/forbedres. Afsætningen af straps til olie- og gasindustrien er afhængig af industriens løbende vedligeholdelse af og investeringer i anlæg til olieudvinding på større havdybder. Der er for øjeblikket stor aktivitet på området og det forventes, at denne aktivitet vil fortsætte i de kommende år. Den store erfaring og ekspertise, divisionen besidder, inden for udvikling, produktion og salg af fiberbaserede styrkeelementer, giver gode muligheder for at udvikle nye forretningsområder inden for andre segmenter end de nuværende. Der vil blive arbejdet på at udvikle disse forretningsområder. Fremtiden Roblon Industrial Fiber forventer, at aktivitetsniveauet i 2008/09 indenfor kabelbranchen vil aftage. Der forventes derfor et mindre fald i omsætning og indtjening på kabelområdet. Der vil fortsat blive fokuseret på at fastholde og øge omsætningen til de nuværende kunder, samtidig med at der fokuseres på at etablere en stabil og langsigtet aktivitet på udvalgte nye markeder. Der vil løbende foregå en optimering af produktprogrammet, således at produkterne hele tiden modsvarer markedets forventninger. Indenfor offshorebranchen forventer Roblon Industrial Fiber en stigning i omsætning og indtjening, som følge af et højt aktivitetsniveau på området. Herudover vil divisionen med sin store viden om fremstilling af fiberprodukter fortsat arbejde målrettet på udvikling af produkter til andre markedssegmenter. Overordnet set forventer Roblon Industrial Fiber en omsætning og resultat på et lavere niveau end i 2007/08. (Tkr.) 2007/ /07 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 18,1 18,8 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) 51 44

8 8 ROBLON LIGHTING Roblon Lighting OMSÆTNINGEN FALDT MED 8,5 % - FALD I INDTJENINGEN PÅ 37,5%. Roblon Lighting realiserede i 2007/08 en omsætning og indtjening, der var betydeligt lavere end året før og lavere end forventet ved årets begyndelse. Tilbagegangen skyldes en afmatning på enkelte markeder. Nogle segmenter og markeder har vist fremgang. Bl.a. har krydstogtmarkedet vist en positiv udvikling, og enkelte OEMkunder (virksomheder, der benytter fiberlys i deres produkter) har ligeledes haft en fremgang i salget. Vores afsætning til det amerikanske marked har i året vist fremgang på trods af, at en række casino- og hotelprojekter i USA er blevet stoppet. Muligheder/Risici LED-teknologien giver en række muligheder for at udvikle nye produkter. Med divisionens kompetencer inden for optisk og funktionelt design ses der muligheder for udvikling af unikke produkter, hvor LED-lyskilderne anvendes direkte. Der er mange flere aktører inden for dette produktområde end inden for fiberoptikområdet, hvilket betyder at markedsføring, markedskommunikation og salgsindsats skal være meget målrettet og segmenteret. Det bærende i den fremtidige vækst vil være et endnu tættere samarbejde mellem Roblon Lighting, distributørerne og større OEM-kunder samt udvikling af nye produkter. Idégrundlag Roblon Lighting vil være en unik udbyder af præcisionsbelysning til det professionelle belysningsmarked world-wide. Det gøres ved at udbyde en bred række af optimerede koncepter, der alle udnytter avancerede belysningssystemers særlige muligheder for at skabe belysning af høj kvalitet. Produkterne markedsføres globalt mod det professionelle belysningsmarked. Kompetencer Divisionen arbejder målrettet på hele tiden at fastholde en ledende markedsposition inden for: Optisk design. Funktionelt design. Produktdokumentation. Fleksibilitet og omstillingsparathed. Fremtiden Der forventes i 2008/09 en lavere omsætning og indtjening end i 2007/08. Der er i året blevet fastlagt en samlet strategi for, hvorledes Roblon Lighting i de kommende år skal udvikles inden for LED-belysningsteknologien. Med udgangspunkt i denne strategi er der igangsat projekter, og de første produkter er under udvikling. Disse vil blive lanceret i det kommende regnskabsår, men forventes dog ikke at bidrage væsentligt til indtjeningen før året efter. Udviklingsomkostninger i forbindelse med udvikling af LED-baserede lyssystemer bliver aktiveret og påvirker ikke resultatet nævneværdigt. Der lægges vægt på, at der samtidig med udviklingen af LED-produkter sikres ressourcer til fortsat at udvikle og vedligeholde fiberoptikaktiviteterne. Markeder Der har i året været arbejdet på at intensivere samarbejdet med distributørerne, idet erfaringen viser, at en udbygning af det langsigtede strategiske samarbejde er altafgørende for succes på de enkelte markeder. Nye distributører i Mellemøsten, Indien og Rusland udvikler sig positivt. Der er i året sket en intensivering af arbejdet med at etablere nye OEM-kunder. (Tkr.) 2007/ /07 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 10,5 15,4 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) 51 51

9 ROBLON ENGINEERING 9 Roblon Engineering OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 15,1% - INDTJENINGEN STEG MED 37,0%. Roblon Engineering realiserede i 2007/08 en omsætning og indtjening, der var væsentlig større end året før og større end det forventede ved årets begyndelse. Omsætningen af twistere og maskiner til tovværksindustrien har været mindre end året før, mens omsætningen af kabelmaskiner har været væsentligt højere. Der er en fortsat stigning i salg af windere. Den største del af dette salg udgøres fortsat af windere, der er målrettet kulfiberfremstilling. Salg af denne produktgruppe består primært af større projektsalg. Den nye HS-Twister gennemgår for øjeblikket en række længerevarende testkørsler hos forskellige kunder. Maskinen lever op til de positive forventninger, der er til teknik og performance, men markedsimplementeringen er sket betydeligt langsommere end forventet. Idégrundlag Roblon Engineering leverer løsninger, der primært tilfredsstiller behovet for twistning, cabling, slåning, afspoling, opvikling, omvikling samt fremtræk. Idégrundlaget realiseres gennem levering af maskiner og udstyr, som enkeltkomponenter eller som komplette anlæg. Produkttilpasning og produktudvikling prioriteres højt, og med et teknologiindhold tilpasset de individuelle kundegrupper ønsker Roblon Engineering til enhver tid at være blandt markedets mest eftertragtede leverandører. Kompetencer Gennem årene har Roblon Engineerings medarbejdere opnået en betydelig kompetence vedrørende produktudvikling og afsætning af produkter inden for idégrundlaget. Produkterne kan opdeles i fire hovedområder: Tvindemaskiner til fremstilling af tvundne garner. Maskinerne anvendes ved fremstilling af tovværksgarn, høstbindegarn m.m. Tovværksmaskiner henvender sig primært til producenter af tovværk til industri, fiskeri, transport og offshore. Kabelmaskiner til produktion af bl.a. lyslederkabler og installationskabler. Take-up windere henvender sig primært til producenter af ekstruderet film og kulfiber, som har behov for opspoling på store spoler. Markeder Roblon Engineering eksporterer til knap 100 lande over hele verden. I regnskabsåret 2007/08 var hovedmarkedet fortsat Europa, mens den øvrige omsætning er fordelt over store dele af verden. De primære kundegrupper er producenter af tovværk, herunder tvistede produkter, samt kabel- og kulfiberproducenter. Muligheder/risici Afsætningen af maskiner påvirkes af konjunkturerne i de enkelte brancher og geografiske områder. Salget kan variere en del fra år til år, ligesom det påvirkes af kapacitetstilpasninger og strukturændringer inden for forretningsområderne. Tovværksbranchen påvirkes endvidere af udsving i priserne på råvarer til tovværksfremstilling. Roblon Engineerings markedsandel på dette marked er fortsat meget høj. Fremtiden Der forventes en øget aktivitet i salget af maskiner til tovværksindustrien. Roblon Engineerings meget høje markedsandel bevirker, at den generelle globale situation fortsat kan få indflydelse på afsætningen. Den generelle opfattelse af situationen i kabelbranchen er rimeligt positiv, selvom de fleste producenter er afventende og følger den globale situation. Det forventes dog, at omsætningen vil falde væsentligt i forhold til i 2007/08, idet efterspørgslen forventes at falde til et mere normalt niveau. Projektsalg af windere forventes fortsat at udvikle sig positivt i regnskabsåret 2008/09. Der forventes fortsat vækst indenfor kulfiberbranchen, og det strategiske samarbejde med udenlandske partnere er en styrke i bearbejdelsen af dette segment. Totalt set forventer Roblon Engineering i 2008/09 en noget lavere omsætning og indtjening end i 2007/08. (Tkr.) 2007/ /07 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 12,8 10,8 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) 52 48

10 10 Roblons letvægter vejer tungt på markedet EN STÆRK STIGNING I ANVENDELSE AF KULFIBER I MANGE FORSKELLIGE PRODUKTER HAR SKABT ØGET OMSÆTNING OG BEHOV FOR STØRRE KAPACITET HOS KULFIBERPRODUCENTERNE PÅ GLOBALT PLAN.

11 11 Fra 1970 til midt i 80erne blev kulfiber primært anvendt ved fremstilling af satellitter og rumfartøjer samt til specielle komponenter i flyindustrien. Efterfølgende tog udviklingen fart og fiberen holdt sit indtog i sportens verden. Kulfiber anvendes i dag i masseproduktion til fremstilling af golfkøller, fiskestænger, ski og skistave m.v. Siden 90erne har man yderligere anvendt kulfiber i højhastighedstog, racerbiler, samt i specielle og krævende bygningskonstruktioner. Herudover er der fart på udviklingen inden for mange andre industrielle produkter. I de kommende år forventes den største efterspørgsel at komme fra vindmølle- og flyindustrien. Fordi den er lettere og stærkere end fiberglas, ved produktion af vindmøller giver kulfiber mulighed for at bygge møllevinger af endnu større længde og dermed opnå højere effektivitet og elproduktion. I den kommercielle flyindustri har kulfiberkompositterne i dag allerede udkonkurreret aluminium, og er det altdominerende konstruktionsmateriale i fremstillingen af de nyeste civile flytyper. Det er den lave vægt i kombination med den høje brudstyrke som muliggør kravet om lavere brændstofforbrug og dermed reduceret CO 2 udledning. Til fremstilling af kulfiber anvendes spolemaskiner på flere stadier i processen. Sammen med udenlandske partnere har Roblon Engineering Division i dag mulighed for at forsyne producenter af råvarer med en palet af det nødvendige udstyr til opvikling, afspoling og håndtering af spoler i fremstillingsprocessen. Afsætningen til denne industri, hvor Roblon leverer spolemaskiner til store forsyningsspoler, danner i dag basis for en del af omsætningen i Roblon Engineering Division. Roblon spolemaskiner anvendes til opspoling af råvaren, som også kaldes PAN fiber. Der er tale om maskiner på et højt teknisk niveau, og i produktprogrammet findes maskiner der kan producere præcisionsviklede spoler på helt op til 500 kg. Styring af processen er fuldt elektronisk og baseret på den nyeste inverter-teknologi, som er udviklet af divisionens egen software afdeling. Sammen med den tyske virksomhed Georg Sahm, der er den primære samarbejdspartner og som fremstiller fuldautomatiske spolemaskiner til opvikling af den færdige kulfiber på mindre spoler, kan der i dag leveres et komplet program af spolemaskiner til kulfiberindustrien. Øvrigt udstyr fremstilles af andre partnere. Markedsføring og salg af produkterne sker igennem Georg Sahm.

12 12 RISIKOFAKTORER, UDVIKLING, MEDARBEJDERE OG ORGANISATION RISIKOFAKTORER Konjunkturforhold Udsving i konjunkturforhold har en betydelig indflydelse på selskabets økonomiske resultater. Roblon A/S har generelt en god spredning af produkter og markeder. Som modvægt til geografisk bestemte udsving i efterspørgslen arbejder Roblon A/S i alle tre divisioner på yderligere at globalisere sin afsætning til alle produktområder. Endvidere retter de enkelte divisioner deres aktiviteter mod flere forskellige kundeområder. Ved generel nedgang i de internationale konjunkturer, der rammer alle divisioner, giver denne spredning ikke effekt. Forsikringsforhold Det er selskabets politik at forsikre mod risici, der kan true den økonomiske stilling. Udover lovpligtige forsikringer er der tegnet forsikringer mod produktansvar og driftstab. Ejendomme, driftsmateriel og varelagre er på all-risk basis forsikret til genanskaffelsespris. Tilgodehavender hos kunder er forsikret i et vist omfang. Finansielt beredskab Selskabet har finansieret sine aktiviteter over driften og har pr et likviditetsoverskud. Selskabet har endvidere en uudnyttet løbende kreditramme, og yderligere finansielle midler kan tilføres ved optagelse af lån mod sikkerhed i bygninger og maskiner. Finansielle risici Valutarisici: Det er selskabets politik, at alle væsentlige kommercielle valutarisici skal afdækkes, og terminsforretninger indgås løbende. 85 % af virksomhedens nettoindtægter faktureres i DKK eller i EUR. Spekulative terminsforretninger indgås ikke. Renterisici: Selskabet har pr ikke rentebærende gæld. Ud fra forventningerne til det kommende år vil ændringer i det generelle renteniveau isoleret set ikke påvirke resultatet væsentligt. Kreditrisici: Selskabets samlede tilgodehavender fra salg er fordelt på mange kunder, lande og markeder, hvorved der er god risikospredning. Risikoen begrænses endvidere gennem en effektiv styring og afdækning af større tilgodehavender gennem debitorforsikring eller alternativ sikkerhed. På den baggrund vurderes risikoen for væsentlige tab at være begrænset. IT-risici Selskabets interne regelsæt for IT-sikkerhed, herunder forholdsregler mod computervirus samt nødplan til reetablering af EDB i skadetilfælde, bliver løbende opdateret under hensyntagen til den aktuelle IT-anvendelse. UDVIKLING De tre divisioner i Roblon A/S arbejder inden for hver sit nicheområde, hvor de hver især er blandt de førende i verden inden for de produktområder, de henvender sig til. Udviklingen af nye produkter sker i et tæt samarbejde med kunderne, og ofte er det løsningen af konkrete problemstillinger hos kunderne, der har stor indflydelse på omfanget af udviklingsprojekterne. Divisionerne markedsfører en række højt avancerede standardprodukter. I dialogen med kunden gennemføres ofte kundespecifikke tilpasninger, der optimerer produktet eller maskinen til den konkrete anvendelse. Udviklingen af disse standardprodukter gennemføres som de største projekter i de enkelte divisioners udviklingsafdelinger. Herudover foregår der en løbende udvikling af specialprodukter, som supplement til den eksisterende produktportefølje. Roblon Lighting har udarbejdet en strategi for udvikling, markedsføring og salg af LED-baserede produkter. Sammen med divisionens egne kompetencer vil der i høj grad blive anvendt eksterne kompetencer med henblik på en hurtigere markedsføring af produkterne. I de kommende år vil de fiberoptiske belysningssystemer derfor gradvis blive suppleret med LED-baserede belysningssystemer som en ny del af den samlede produktportefølje. Miljøforhold Den eksterne miljøbelastning for Roblon Engineering er stærkt begrænset og kan primært henføres til energiforbruget i forbindelse med belysning, opvarmning og maleproces. Roblon Industrial Fiber er miljøcertificeret efter ISO Industrial Fiber har ikke afledning fra processer, der belaster det eksterne vandmiljø. Emission til luft er begrænset og kontrolleres løbende. Roblon Lightings miljøbelastning sker primært i form af opvarmning og belysning. Der anvendes ligeledes energi til kontrol af lysgivere. Der er en meget begrænset emission til luft i forbindelse med limprocessen ved fremstilling af fiberbundter. MEDARBEJDERE OG ORGANISATION Arbejdet med de tidligere indførte scenariebaserede strategier i alle divisioner har betydet, at strategierne er dybere forankret i organisationen og giver en bedre omstillingsparathed end tidligere. Alle divisioner har en kompetent og motiveret medarbejderstab, der gør det muligt for den enkelte division hurtigere at ændre aktivitetsniveauet, når der er behov for det. Roblon A/S ser det som et væsentligt mål at give medarbejderne den nødvendige uddannelse såvel eksternt som internt, således at den nødvendige kompetence er til stede

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2004 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere