Specialforeningen TRP-Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialforeningen TRP-Invest"

Transkript

1 Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011

2 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, samt at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. København, den 6. december 2011 Bestyrelsen for Specialforeningen TRP-Invest Hans Ejvind Hansen Niels Elmo Jensen Hasse Nilsson Per Pedersen Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

3 Foreningen Foreningens navn og adresse Specialforeningen TRP-Invest c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Registreringsnumre Reg. nr. i Finanstilsynet: CVR nr.: Stiftelse Specialforeningen TRP-Invest med afdelingen Global High Yield Bonds (SE nr ) er stiftet den 20. juni Formål Ifølge vedtægterne er foreningens formål fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Foreningen er en placeringsforening. Vedtægter og årsrapporter Foreningens vedtægter er en integreret del af dette prospekt og vedlagt som bilag. Foreningens årsrapport aflægges i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporter vil blive sendt direkte til navnenoterede medlemmer. Årsrapporter udleveres efter anmodning hos investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S og kan tillige findes på foreningens hjemmeside trpinvest.dk. Midlerne i hver afdeling administreres og regnskabsføres adskilt. Der aflægges særskilt regnskab for hver afdeling. De administrationsomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte afdeling, fordeles mellem afdelingerne efter vedtægternes regler herom. Formue Foreningens samlede formue udgjorde ultimo juni 2011 kr mio. Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

4 Afdeling Global High Yield Bonds Beslutning om etablering Afdeling Global High Yield Bonds blev stiftet den 20. juni Afdelingen blev oprindeligt stiftet som en PALafdeling, men blev pr. 1. januar 2006 omdannet til en udloddende afdeling efter ligningslovens 16C. På foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2007 blev det besluttet at ændre afdelingen fra at være en udloddende afdeling til at være en akkumulerende afdeling med virkning fra den 1. januar Formue Afdelingens formue udgjorde ultimo juni 2011 kr mio. Investeringsområde Afdelingens investeringer foretages i overensstemmelse med 142 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen investerer primært i amerikanske erhvervsobligationer eller præferenceaktier, der er handlet eller noteret i USA. Kreditvurderingen af disse værdipapirer vil på investeringstidspunktet primært være i området BB+ til CCC+ hos Standard & Poor s (S&P) eller tilsvarende hos Moody s eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. Minimum 80% af afdelingens aktiver skal være placeret i disse værdipapirer. I ovennævnte erhvervsobligationer inkluderes obligationer med tilknyttede warrants, konvertible obligationer, strukturerede udstedelser som Collateralized Bond Obligations (CBO), Collateralized Debt Obligations (CDO), Collateralized Loan Obligations (CLO), Asset Backed Securities (ABS), og Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS). Afdelingen må investere maksimalt 15% af afdelingens aktiver i værdipapirer med en kreditvurdering lig med eller lavere end CCC+ hos S&P eller Caa1 hos Moody s. Andelen med en kreditvurdering lig med eller lavere end CCC+ kan i indtil 30 dage øges til maksimalt 20% som følge af markedskursbevægelser. Afdelingen kan endvidere investere i amerikanske erhvervsobligationer med en kreditvurdering, der er BBB eller bedre, eller europæiske erhvervsobligationer, der er handlet eller noteret i EU. Kreditvurderingen af de europæiske værdipapirer vil være lig BB+ eller lavere. Andelen af de i dette afsnit nævnte værdipapirer vil maksimalt udgøre 20% af afdelingens aktiver. Afdelingen må primært investere i værdipapirer, der er optaget til offentlig notering på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller som handles på et andet reguleret marked i EU, regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Endvidere kan værdipapirerne handles på det amerikanske OTC-Fixed Income marked reguleret af NASD. For værdipapirer handlet på det amerikanske OTC-Fixed Income marked vil afdelingen primært kun investere i udstedelser med en størrelse på USD 25 mio. eller derover. Afdelingen kan investere i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer. Foreningen vil tilstræbe, at minimum 80% af afdelingens midler placeres i skønnet likvide værdipapirer. Med et likvidt værdipapir menes et værdipapir, der i normal handel kan blive afhændet indenfor 7 bankdage til omtrentlig den værdi, som det er værdiansat til i afdelingen. Afdelingen kan investere i amerikanske Rule 144 A udstedelser, hvortil er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor 1 år registreres hos Securities and Exchange Commission (SEC) i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på det amerikanske OTC-Fixed Income marked. Afdelingen investerer ikke i aktier eller warrants, men kan beholde tildelte aktier eller warrants i indtil 1 år efter, at disse er blevet omsættelige på en fondsbørs eller andet reguleret marked. Afdelingen investerer ikke i andre investeringsforeningsandele eller anden form for puljeinvesteringer. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Kontantbeholdningen plus beholdningen af korte statsobligationer må ikke andrage mere end 10% af afdelingens aktiver, med undtagelser ved større indskud i afdelingen. Indtil 10% af afdelingens formue kan investeres i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

5 Afdeling Global High Yield Bonds Investeringsstrategien i afdelingen vil være at valutakurssikre andre valutapositioner end EUR over i kr., jf. afsnit om afledte finansielle instrumenter. Afkast/Benchmark Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel: Global High Yield Bonds Afkast i % 6,8 2,0-23,9 40,4 13,3 Afdelingens benchmark gældende fra 2008 er JP Morgan Institutional High Yield Indeks 98% kurssikret over i kr. Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel: Benchmark Afkast i % 9,0 1,5-18,4 37,6 13,1 Der kan ikke af det historiske afkast drages nogen slutninger om afdelingens fremtidige afkast. Risikofaktorer Investering i afdelingen indebærer en risiko for tab som ved enhver anden investering. Medlemmet skal være opmærksomt på, at en investering i afdelingen på ingen måde er at betragte som et indskud på en bankbog. Der er en række risikofaktorer, der kan påvirke kursudviklingen på afdelingen. Risikoen i afdelingen anses som værende middel. På en risikoskala fra 1 til 7, hvor 7 er højeste risikogruppe, forventes afdelingen at ligge i risikogruppe 4. Nedenfor er anført en række risikofaktorer, der i større eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. Den anførte liste af risikofaktorer må ikke opfattes som værende udtømmende. Kreditrisiko Afdelingen søger at placere sine midler i højt forrentede aktiver. Risikoen i den enkelte investering kan være højere end normalt for obligationsinvesteringer. Kreditvurderingen vil normalt ligge lavere end BBB, hvilket indikerer risikobetonede investeringer. Potentialet i den enkelte investering vil ofte være afhængig af udviklingen i selskabet og det projekt, som obligationsudstedelsen finansierer. Muligheden for konkurser og dermed tab på en investering i porteføljen er således til stede. Ved at sprede porteføljen vil afdelingen forsøge at reducere den specifikke risiko af den enkelte investering, som yderligere søges begrænset gennem kreditanalyser af udstederne. Renterisiko og obligationsmarkedet Afdelingen vil være udsat for risiko for svingende renteniveauer og dermed kursrisiko. Ændringer kan skyldes såvel nationale som internationale makroøkonomiske forhold som fx konjunkturer, finans- og pengepolitik, samt ændrede inflationsforventninger. Likviditetsrisiko Likviditeten i mange af afdelingens værdipapirer må anses for at være lav, hvorfor hurtig likvidation til tider kan være vanskelig uden at presse kursen. Ved større indløsninger i afdelingen må det forventes, at foreningen vil gøre brug af vedtægternes 13, hvorved indløsningsprisen opgøres efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen nødvendige aktiver. Se i øvrigt afsnittet vedrørende indløsning. Valutakursrisiko Da afdelingen søger fuldt at valutakurssikre positioner i udenlandsk valuta med undtagelse af EUR, vil valutakursrisikoen være begrænset i afdelingen. Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

6 Afdeling Global High Yield Bonds Potentielle investorer gøres opmærksom på, at værdien af afdelingens andele kan udvikle sig såvel positivt som negativt afhængigt af markedsudviklingen m.v. Afdelingens risikoprofil søges fastholdt gennem en passende spredning af afdelingens investeringer på selskaber indenfor lovgivningens og vedtægternes rammer. Udlodning Da afdelingen er akkumulerende vil der ikke ske nogen udlodning, idet nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis, herunder foretage udlån af værdipapirer. Indtil bestyrelsen fastlægger andet, vil afdelingen alene anvende valutaterminskontrakter til kurssikring af positioner i andet end DKK og EUR. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingen henvender sig til en videre kreds af investorer, der typisk vil være fortrolig med at investere i såvel obligations- som aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger og som finder investering i erhvervsobligationer velegnede som langsigtet investering. Investering i afdelingen vil typisk indgå som et supplement til anden investering i aktier og obligationer. Skatte- & afgiftsregler Afdelingen er som udgangspunkt ikke skattepligtig, da den er akkumulerende og bevisudstedende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Dog beskattes udbytte modtaget fra danske selskaber med 15%, jf. samme bestemmelse. Skatte- og afgiftsregler for medlemmerne: Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelt tab. Beskatningen sker for medlemmer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos investeringsforvaltningsselskabet. For mere detaljeret information henvises dog til medlemmernes egne skatterådgivere. Opløsning Bestyrelsen kan indstille til medlemmernes beslutning, at en afdeling opløses. En sådan indstilling kan være forårsaget af fx utilstrækkeligt kapitalgrundlag eller eventuelt utidssvarende investeringsområde i afdelingen. Til vedtagelse af beslutning om afdelingens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af afdelingens formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære general forsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret. Flytning Der gælder ingen særlige regler for medlemmers flytning fra en afdeling til en anden i foreningen. Flytning betragtes som indløsning med efterfølgende emission på almindelige vilkår. Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

7 Specialforeningsandele, tegning og indløsning Løbende emission Foreningsandelene i afdelingen bliver udbudt i løbende emission. Emission er uden fastsat højeste beløb. Tegning i afdelingen foretages i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage løbende emission af foreningens andele. Andele tegnet i den løbende emission afregnes til den aktuelle emissionskurs og med kutymemæssige handelsomkostninger. Afregning sker 3 bankdage efter tegningen ved registrering af andelene på medlemmets konto i VP Securities A/S. Emissionsprisen beregnes hver dag. Løbende emission kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at der er væsentlig tvivl om værdien af afdelingens midler på emissionstidspunktet. Eventuel suspension, og genoptagelse af emission efter suspension, vil blive meddelt på foreningens hjemmeside. Ved større emissioner på kr. 10 mio. og derover kan foreningens investeringsforvaltningsselskab tillade emissioner ved apportindskud af værdipapirer. Emissionsomkostninger Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til 4, stk. 1 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. Inkluderet i emissionsomkostningerne indgår følgende maksimale udgifter i procent af indre værdi: Kurtage og øvrige direkte handelsomk. Øvrige markedsafledte handelsomk. Offentlige afgifter m.v. Tegnings- og garantiprovision Markedsføring I alt 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% De angivne maksimale emissionsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissionsomkostninger på foreningens hjemmeside, ligesom det vil blive offentliggjort samme sted, når der igen vendes tilbage til det anførte maksimale emissionstillæg. Omkostningerne tjener alene til dækning af handelsomkostninger og spreads i forbindelse med investeringen af det indskudte beløb. I det omfang emissionstillæg måtte overstige omkostningerne, vil den overskydende del af tillægget udmønte sig i en stigning i den indre værdi. Omkostningerne for foreningen vil ved store emissioner være lavere end svarende til de i det ovenfor angivne satser. Ved store emissioner forbeholder forening sig derfor ret til i det konkrete tilfælde at reducere emissionstillægget. Emissionstillægget kan dog ikke være lavere end omkostningerne ved køb af finansielle instrumenter med mindre emissionen sker i forbindelse med apportindskud. Andele Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securities A/S i stykker á kr og multipla heraf. Tegningssted Specialforeningen TRP-Invest c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Tlf.: , fax: Nykredit Bank A/S er depotselskab for foreningen. Andele opbevares gratis i depot hos depotselskabet. Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

8 Specialforeningsandele, tegning og indløsning Fondskode/ISIN Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fondskode/isin: DK Navnenotering Andelene udstedes til ihændehaveren og skal noteres på navn i foreningens medlemsprotokol, der føres af investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S. Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor andelene ligger i depot. Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kursoplysning Den indre værdi samt emissions- og indløsningskursen af andelene i afdelingen beregnes hver dag og kan fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab (tlf ). Værdipapirerne i afdelingen må anses som mindre likvide uden daglig handel og prisfastsættelse. Beregning af indre værdi baseres på enten seneste noterede køberkurs eller beregnede kurser fra et anerkendt kursinformationsbureau. Lån Foreningen har tilladelse til at optage lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. Negotiabilitet og omsættelighed Foreningsandelene er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i andelenes omsættelighed. Stemmeret Afdelingens medlemmer har én stemme for hver kr. 100 pålydende foreningsandel. Stemmeretten kan udøves, såfremt andelen er noteret på navn i foreningens medlemsprotokol senest 4 uger før generalforsamlingen. Der gælder ingen stemmeretsbegrænsninger. Rettigheder Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. Indløsning Indløsning i afdelingen foretages i henhold til vedtægterne. Ethvert medlem har ret til når som helst, at indløse sine andele helt eller delvist. Indløsningsprisen beregnes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til 4, stk. 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningsomkostninger ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. på grundlag af indre værdi på indløsningstidspunktet med fradrag af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsning. Indløsningsomkostningerne vil inkludere omkostninger ved et eventuelt tvangssalg af finansielle instrumenter. Ved indløsning skønnes omkostninger til kurtage og øvrige omkostninger maksimalt at andrage 0,50% af indre værdi. Effektuering finder sted 3 bankdage senere. Indløsningsprisen beregnes hver dag. Indløsning kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at der er væsentlig tvivl om værdien af afdelingens midler på indløsningspunktet. Eventuel suspension, og genoptagelse af indløsning efter suspension, vil blive meddelt på foreningens hjemmeside. De angivne maksimale indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete indløsningsomkostninger på foreningens hjemmeside, ligesom det vil blive offentliggjort samme sted, når der igen vendes tilbage til det anførte maksimale indløsningsfradrag. Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

9 Specialforeningsandele, tegning og indløsning Ifølge vedtægterne kan foreningen udsætte indløsningen, når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet eller når foreningen, af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Da likviditeten i nogle af afdelingens værdipapirer er lav, må det ved større indløsninger i afdelingen forventes, at foreningen vil gøre brug af denne bestemmelse. I sådanne tilfælde skal foreningen senest 8 dage efter give meddelelse til Finanstilsynet og til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, hvor foreningen markedsfører sine andele. Foreningen vil bestræbe sig på, at ved indløsninger på op til og med 25% af afdelingens formue vil medlemmerne straks kunne indløse 20% af det ønskede antal andele, yderligere 40% efter 5 bankdage og de resterende 40% efter 10 bankdage. Ved større indløsninger på kr. 10 mio. og derover kan foreningens investeringsforvaltningsselskab foretage indløsninger ved apportudtræk af værdipapirer. Indløsningsfradraget vil ved apportudtræk afvige fra førnævnte skønnede omkostninger. Intet medlem er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

10 Omkostninger og væsentlige aftaler Depotselskab Foreningen har indgået depotselskabsaftale med Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S påtager sig som depotselskab at opbevare og forvalte værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt Finanstilsynets bestemmelser. Nykredit Bank A/S påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Endvidere varetager Nykredit Bank A/S opgaven som foreningens bevisudstedende institut. Som vederlag for disse ydelser betaler afdelingen et kutymemæssigt depotgebyr afhængigt af formuens størrelse. Gebyret vil udgøre 0,006% p.a. af kursværdien samt et landeafhængigt transaktionsgebyr. Endvidere betales et gebyr på kr. 500 pr. emission/indløsning. For 2010 udgjorde vederlaget til depotselskabet t.kr Aftalen kan opsiges af foreningen med 1 måneds varsel og af depotselskabet med 6 måneders varsel. Administration Foreningen har indgået administrationsaftale om den daglige ledelse af foreningen med Nykredit Portefølje Administration A/S. Nykredit Portefølje Administration A/S er 100% ejet af foreningens depotselskab, Nykredit Bank A/S, og indgår i Nykredit koncernen. Ifølge aftalen påtager Nykredit Portefølje Administration A/S sig foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver. Disse opgaver skal af Nykredit Portefølje Administration A/S forvaltes i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger, Finanstilsynets bestemmelser, foreningens vedtægter, bestyrelsens anvisninger og de af foreningen indgåede aftaler. Nykredit Portefølje Administration A/S fører endvidere foreningens medlemsprotokol, hvori navnenoteringen af afdelingens andel foretages. For afdelingen er aftalt et administrationshonorar afhængigt af størrelsen på afdelingens formue. Honoraret vil udgøre 0,09% p.a. af afdelingens formue indtil kr. 400 mio., 0,05% p.a. af afdelingens formue mellem kr. 400 mio. og kr mio., 0,03% p.a. af afdelingens formue mellem kr mio. og kr mio., og 0,02% p.a. af resten. Herudover betales et transaktionsgebyr på kr. 100 pr. købs- og salgstransaktion. For 2010 udgjorde omkostningerne til investeringsforvaltningsselskabet t.kr For 2011 budgetteres med et vederlag til investeringsforvaltningsselskabet på t.kr Administrationsaftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel. Rådgivning Foreningen har indgået rådgivningsaftale med T. Rowe Price Global Investment Services Ltd. T. Rowe Price Global Investment Services Ltd. har kapitalforvaltning som hovedvirksomhed. Ifølge aftalen skal T. Rowe Price Global Investment Services Ltd. ifølge dennes analyser og forventninger levere rådgivning, der kan danne grundlag for, at investeringsforvaltningsselskabet på foreningens vegne kan træffe beslutninger om placering af medlemmernes midler. Rådgivningen sker i overensstemmelse med de retningslinier, som foreningens bestyrelse har fastlagt for afdelingen. For afdelingen er aftalt et honorar til rådgiver på 0,50% p.a. af afdelingens formue. For 2010 er afholdt et honorar til rådgiver på t.kr Aftalen om rådgivning kan opsiges af foreningen uden varsel. Rådgiver kan opsige aftalen med 1 måneds varsel. Bestyrelsen er bekendt med, at foreningens investeringsrådgiver i visse tilfælde har indgået separate aftaler med foreningens medlemmer med henblik på refusion af dele af rådgivningshonoraret. Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

11 Omkostninger og væsentlige aftaler Bestyrelse Bestyrelsens honorar godkendes årligt af generalforsamlingen. Honorarets fordeling på de enkelte afdelinger er omfattet af vedtægternes bestemmelser herom. For 2010 udgjorde bestyrelsens honorar t.kr. 275 for afdelingen. For 2011 budgetteres med et honorar til bestyrelsen på niveau med Offentlige myndigheder Finanstilsynet afregnes efter regning. Vederlagets fordeling på de enkelte afdelinger er omfattet af vedtægternes bestemmelser herom. For 2010 udgjorde afdelingens vederlag til Finanstilsynet t.kr. 28. For 2011 budgetteres med et vederlag til Finanstilsynet på niveau med Samlede administrationsomkostninger I henhold til vedtægterne må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskab for hver afdeling ikke overstige 2,00% af den højeste formueværdi af afdelingen inden for et regnskabsår. Salgs- og informationsomkostninger skal også holdes inden for nævnte 2,00% i det omfang, de ikke finansieres af emissionsindtægterne. Afdelingens samlede administrationsomkostninger af afdelingens gennemsnitlige formue for de seneste fem år fremgår af nedenstående tabel: Omkostningsprocent 0,54 0,59 0,62 0,58 0,58 ÅOP De årlige omkostninger i procent (ÅOP) indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger vedrørende den løbende drift samt investors handelsomkostninger i form af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Beløbet beregnes under forudsætning af, at investeringen holdes i 7 år. ÅOP for afdelingen for de seneste 4 år fremgår af nedenstående tabel: ÅOP 0,76 0,78 0,73 0,73 Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

12 Tilknyttede personer og selskaber Foreningens bestyrelse Direktør Hans Ejvind Hansen, formand Furesøvej Virum Direktør Hasse Nilsson Alcifor Advisory Associates Vingårds Allé Hellerup Foreningens direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Adm. direktør Tage Fabrin-Brasted Direktør Peter Jørn Jensen Direktør Jim Isager Larsen Otto Mønsteds Plads København V CVR nr Depotselskab Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V. CVR nr Investeringschef Niels Elmo Jensen Lægernes Pensionskasse Esplanaden 8A 1263 København K Direktør Per Pedersen Traditionel Invest Rådhusstræde Hillerød Foreningens revisorer Statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen Statsautoriseret revisor John Ladekarl DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S CVR nr Rådgiver T. Rowe Price Global Investment Services Ltd. 60 Queen Victoria Street GB London EC4N 4TZ Kompetent tilsynsmyndighed Finanstilsynet Århusgade København Ø. Tlf.: , fax.: Klageansvarlig Private medlemmer af foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens investeringsforvaltningsselskab. Klagevejledning kan fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab. Ankeinstans Private medlemmer af afdelingen kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingen til Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, København Ø Tlf.: , fax.: Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

13 Tilknyttede personer og selskaber Særlige forbehold Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af foreningsandele uden for Danmark. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner. De af prospektet omfattede foreningsandele må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysninger i dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Specialforeningen TRP-Invest. CVR nr

14 Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 15 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 13. Medlemmer 3 Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue jf. 9 (herefter andele ). Hæftelse 4 Foreningens medlemmer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser.

15 Stk. 2. Foreningens afdelinger, jf. 6 hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. 5 Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 15 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: Stk. 1. Global High Yield Bonds Afdelinger og andelsklasser 6 Global High Yield Bonds placerer sine midler i henhold til 106 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingen investerer primært i erhvervsobligationer, præferenceaktier, konvertible obligationer, obligationer med tilknyttede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende værdipapirer. Værdipapirerne skal være optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Endvidere kan værdipapirerne handles på det amerikanske OTC Fixed Income marked, reguleret af NASD. Afdelingen kan tillige investere i amerikanske Rule 144Audstedelser, hvortil er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor 1 år registreres hos Securities and Exchange Commission (SEC) i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på det amerikanske OTC - Fixed Income marked. Investeringer på det amerikanske OTC - Fixed Income marked vil primært blive foretaget i udstedelser med en størrelse på USD 25 mio. eller derover. Kreditvurderingen af værdipapirerne i afdelingen vil primært være lavere end BBB hos Standard & Poor s eller tilsvarende hos Moody s eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. Afdelingen kan investere i udstedelser med en kreditvurdering lig 2

16 med eller højere end BBB. Afdelingen vil foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det amerikanske OTC - Fixed Income marked. Op til 10% af afdelingens midler kan anbringes i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A- land. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende. En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knyttet klassespecifikke aktiver. 7 Stk. 2. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue, og heller ikke til eventuelle klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver. Stk. 3. En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. 21, stk. 5. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika: 1) Denominering i valuta. 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor. 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i 5 i andelsklassebekendtgørelsen. 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i 5 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele. 5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele. 6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov. 7) Udlodningsprofil ( akkumulerende eller udloddende). 8) Minimumsinvestering. Stk. 4. Foreningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika, jf. 7 i andelsklassebekendtgørelsen. Stk. 5. Stk. 1 4 finder ikke anvendelse på ex kupon - andelsklasser/andelsklasser uden ret til udbytte. 3

17 Lån 8 Hverken foreningen eller en enkelt afdeling må optage lån. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger i henhold til lovens bestemmelser herom. Andele i foreningen 9 Andele i bevisudstedende afdelinger Andelene er registreret i en værdipapircentral og udstedes gennem denne i stykstørrelse på kr eller multipla heraf medmindre andet er anført for den enkelte afdeling i 6. Stk. 2. Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapircentral. Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for medlemmets andel af foreningens formue. Stk. 4. Foreningsandelene skal lyde på navn og noteres i foreningens medlemsprotokol. Stk. 5. Andelene er frit omsættelige og negotiable. Stk. 6. Ingen andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine andele indløse. 10 Andele i kontoførende afdelinger I kontoførende afdelinger er andelenes pålydende kr. 100 medmindre andet er anført for den enkelte afdeling i 6. Stk. 2. De til et indskud svarende antal andele fremkommer ved en omregning af indskuddet i forhold til den værdi, som en andel af den pågældende afdelings formue har på indskudstidspunktet. Stk. 3. Et medlem kan kun indskyde og hæve et beløb svarende til værdien af et helt antal andele. Stk. 4. Et medlems indskud og beregnede andele registreres på en konto i foreningen lydende på medlemmets navn. 4

18 Stk. 5. Foreningen udsteder en udskrift fra foreningens medlemsprotokol, der tjener som dokumentation for medlemmets indskud og andele. Stk. 6. Indskud/andele i en kontoførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden måde omsættes. Stk. 7. Ingen indskud/andele har særlige rettigheder. Stk. 8. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine andele indløse. Stk. 9. Minimumsindskuddet i afdelingen udgør ,00 kr. Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi 11 Værdien af foreningens formue værdiansættes i henhold til kapitel 10 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for foreninger. Stk. 2. Den indre værdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. stk. 1 med antal tegnede andele. Stk. 3. Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Emission og indløsning 12 Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele. Generalforsamlingen træffer dog beslutning om emission af fondsandele. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra tegning af fondsandele. Stk. 2. Bestyrelsen skal før den træffer beslutning om emission vurdere, om emissionen vil være forsvarlig og forenelig med en afdelings formueforhold, investeringsstrategi og investeringsmuligheder samt medlemmernes interesse. Bestyrelsen kan på sådant grundlag beslutte, at emission ikke skal foretages, eller at en emission skal begrænses til et antal andele fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning må ikke være båret af usaglige hensyn eller medføre en forskelsbehandling af ligestillede potentielle investorer, der ønsker at tegne andele i foreningen. 5

19 På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andel af en afdelings formue. 13 Stk. 2. Foreningen kan udsætte indløsningen, - når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller - når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. Metoder til beregning af emissions- og indløsningspriser 14 Dobbeltprismetode I foreningen anvendes dobbeltprismetoden, medmindre andet er angivet for den enkelte afdeling i 6. Stk. 2. Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 11, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen. Stk. 3. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 11, opgjort på indløsningstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. 14 a Enkeltprismetode Foreningen fastsætter et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien, jf. 11, af andele i foreningen, afdelingen eller andelsklassen. Til afregning efter enkeltprismetoden af anmodninger om emission og indløsning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte emissionsprisen og indløsningsprisen til indre værdi, jf. 11, på det førstkommende opgørelsestidspunkt. 14 b Variabel enkeltprismetode Foreningen fastsætter et eller flere tidspunkter, for opgørelse af værdien af andele i foreningen, afdelingen eller andelsklassen. Til afregning efter den variable enkeltprismetode af anmodninger om emission og indløsning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte emissionsprisen og indløsningsprisen til indre værdi, jf. 11, på det førstkommende opgørelsestidspunkt. Foreningen kan tillægge et gebyr til betaling af markedsføring og af finansielle formidlere til emissionsprisen. 6

20 Stk. 2. Foreligger der på opgørelsestidspunktet anmodninger om emission af flere andele end indløsning af andele, opgøres den indre værdi, jf. 11, med udgangspunkt i udgiften ved køb af, afdelingens eller andelsklassens samlede beholdning af instrumenter. Foreligger der på opgørelsestidspunktet anmodninger om indløsning af flere andele end emission af andele, opgøres den indre værdi, jf. 11, med udgangspunkt i udgiften ved salg af foreningens eller afdelingens samlede beholdning af instrumenter. Generalforsamling 15 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamling afholdes i København. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 10% af det samlede pålydende af andele i foreningen/ i en afdeling/ i en andelsklasse, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. Bestyrelsens indkaldelse skal finde sted senest 4 uger efter begæringens fremsættelse. Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 uger og maksimalt 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede medlemmer, som har fremsat begæring herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn. Stk. 6. I indkaldelsen skal foreningen angive, hvilke anliggender generalforsamlingen skal behandle. Såfremt generalforsamlingen skal behandle forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold fremgå af indkaldelsen. Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Stk. 8. Medlemmer, der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. 16 Bestyrelsen udpeger en dirigent, som leder generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. 7

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST «Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 28. april 2014 Navn og hjemsted

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 17. september 2013 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere