Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj Mødetidspunkt Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Lukket møde kl i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl i Rådssalen Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Randi Mondorf (V), Søren Hyldgaard (V), Anne Anbo (V), Anika Rée (V), Camilla Barner- Christensen (V), Per Carøe (V), Torben Vigh (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Kenneth Birkholm (C), Axel Bredsdorff (L), Anna Scharling Brun (L), Mona Madsen (L), Henrik Hjortdal (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Elisabeth Ildal (I), Jacob Jensen (Ø), Erik Gissel Jensen (O), Court Møller (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring 6 3 Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering 10 4 Trafikplan Birkerød - Krydsombygninger mm. - Anlægsbevilling 12 5 Toftevej 8 b - Anlægsregnskab 16 6 Nyt regulativ for Hovedgaden i Birkerød til endelig vedtagelse 18 7 Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling Rudersdal Forsyning - Stiftelse af fælles indkøbsselskab 24 9 Afgørelse om fredning af et område i Vedbæk-Smidstrup - Afholdelse af erstatningsgodtgørelse Forslag til Lokalplan 242 for forskerparken Scion DTU 30 2/33

3 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Meddelelser 1. Tillægsbevillingsliste pdf (53232/15) 2. Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring 1. Notat med bemærkninger til høringssvarene (44136/15) 2. Høringssvar vedr. Egebækskolen (45867/15) 4. Trafikplan Birkerød - Krydsombygninger mm. - Anlægsbevilling 1. Forslag til begrænsning af biltrafik - baggrundsnotat pdf (26242/15) 2. Referat mm fra borgermøder-1.pdf (47526/15) 3. Birkerød Parkvej - Bregnerødvej plan.pdf (22617/15) 4. Birkerød Parkvej - Bistrupvej plan.pdf (22615/15) 5. City Sense ruteanalyse Birkerød.pdf (23621/15) 6. Nyt regulativ for Hovedgaden i Birkerød til endelig vedtagelse 1. Forslag for regulativ for Hovedgaden (46457/15) 2. Høringssvar fra Ejerforeningen Birkerød Bymidte.pdf (44240/15) 3. Høringssvar fra HandicaprådetRudersdalKommune.pdf (44241/15) 4. Høringssvar fra Borgerforeningen Birkerød.pdf (44243/15) 5. Høringssvar fra DH-Rudersdal.pdf (44244/15) 7. Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling Årsrapport intern overvågning pdf (43843/15) 2. Program for intern overvågning-1.pdf (43840/15) 3. Årsrapport Rudersdal Holding AS - Koncern 2014 (45979/15) 4. Årsrapport Rudersdal Vand 2014 (45984/15) 5. Over-/ Uderdækning 2014 Rudersdal Forsyning - Vand. (45986/15) 6. Årsrapport Rudersdal Forsyning - Spildevand 2014 (45988/15) 7. Over-/ underdækning 2014 Rudersdal Forsyning - Spildevand. (45990/15) 8. Revisionsprotokollat Rudersdal Forsyning (45993/15) 8. Rudersdal Forsyning - Stiftelse af fælles indkøbsselskab 1. Samarbejdsmodel opsummering.pdf (45945/15) 2. Ejeraftale SAMARBEJDE - Horten.PDF (45944/15) 3. Vedtægter SAMARBEJDE - Horten.PDF (45946/15) 9. Afgørelse om fredning af et område i Vedbæk-Smidstrup - Afholdelse af erstatningsgodtgørelse 3/33

4 1. Taksationskommissionens kendelse af 9. april 2015 (44581/15) 2. NMKN's oversigt over erstatningsgodtgørelse af 17. april 2015 (43393/15) 3. NMKN's oversigt over erstatningsgodtgørelse af 15. december 2014 (180256/14) 10. Forslag til Lokalplan 242 for forskerparken Scion DTU 1. Lokalplan Screening for miljøvurdering (40209/15) 2. Lokalplanforslag 242 Scion DTU bilag (47923/15) 4/33

5 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Meddelelser KMB Sagsnr. Resumé Tillægsbevillingsliste vedlægges til orientering. Ejerne af Fuglesangsvej 34, Birkerød har den 21. april 2015 udtaget stævning mod Rudersdal Kommune bl.a. med påstand om, at kommunen tilpligtes at anerkende, at udstedt byggetilladelse til ejeren af Baunevang 20, Birkerød til opførelse af garage/udhusbygning er ugyldig. Advokat Ellen Skodborggaard, Plesner, varetager kommunens interesser i sagen. Bilag 1 Tillægsbevillingsliste pdf 5/33

6 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring KMB Sagsnr. 15/3001 Resumé Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede og principgodkendte på møder i februar og marts at nedlægge Egebækskolen og overflytte SFO og skoledelen til Skovlyskolen. Principgodkendelsen har været i høring. Sagen genoptages efter høring til endelig godkendelse for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På møder i februar og marts har Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen principgodkendt lukning af Egebækskolen. Sagen har været i høring og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Børne- og Skoleudvalget blev den orienteret om, at lukningen skulle være besluttet af Kommunalbestyrelsen inden 1. marts. Fejlen skyldtes, at en ny bekendtgørelse (af ) om skolenedlæggelser ikke, som den tidligere bekendtgørelse, fastsætter 1. marts, men i stedet henviser til Folkeskolelovens bestemmelser om beslutning inden 1. marts. Forvaltningen har orienteret Egebækskolens bestyrelse. På Egebækskolen har skoledelen været drevet under Folkeskoleloven, mens døgndelen har været drevet under Serviceloven. Af hensyn til børn og medarbejdere er det forvaltningens anbefaling, at processen fortsætter som aftalt. Der er modtaget høringssvar fra: Egebækskolens skolebestyrelse Skovlyskolens skolebestyrelse BUPL Nordsjælland Rudersdalkredsen DLF Personalegruppen på Egebækskolen Høringssvarene er behandlet i notat, der vedlægges sagen. Hovedtemaerne i høringssvarene er: bekymring for at den faglige kvalitet fastholdes, 6/33

7 at der tages hånd om processen med at få flyttet medarbejdere og elever fra Egebækskolens skoledel til Skovlyskolen og få skabt en ny fælles kultur for det nye samlede tilbud, at de fysiske ramme skal gennemtænkes for at kunne rumme eleverne, et ønske fra de faglige organisationer om at den nye specialafdeling på Skovlyskolen etableres med selvstændigt MED-struktur. Forvaltningen har uddybende kommenteret på høringssvarene i vedlagte notat. Børnene Der er siden sagen blev principgodkendt visiteret 7 elever til skolen. Samtidig er der 7 elever der stopper på skolen til sommerferien. Der forventes dermed at være 41 elever på Egebækskolens skoledel ved starten af næste skoleår. Som det fremgik af sagen var der i februar unge anbragt på døgndelen. 2 af disse er fra andre kommuner, der er ved at finde alternative botilbud til dem. De øvrige 11 har der været, og er fortsat en afklaringsproces omkring i samarbejde med de unge selv og deres forældre. For 8 af de unge er der lagt planer for, hvor de skal flytte hen. En er allerede flyttet. Alle planer tager afsæt i den unges konkrete behov herunder uddannelse og planer udmøntes i dialog med de unge og deres forældre. Der er fortsat 3 unge, der er under afklaring i forhold til nyt tilbud. For disse tre unge forventes en snarlig afklaring. Personale Personalet fra skoledelen, leder, lærer og pædagoger vil blive flyttet til Skovlyskolen. Der vil være fokus på processen med at få skabt en ny medarbejdergruppe og kultur på den nye specialafdeling på Skovlyskolen. Hertil foreslås tildelt et engangsbeløb på kr. For det øvrige personale er der en struktureret proces, hvor medarbejderne, så vidt muligt, vil blive tilbudt relevante ledige stillinger andre stedet i kommunen. Endvidere er denne del af personalet tilbudt et kompetenceafklaringsforløb, ligesom de tilbydes psykologstøtte. Økonomiske konsekvenser for lukning af Egebækskolen Budgettet til den nye specialafdeling på Skovlyskolen sammensættes af det nuværende budget til skoledelen på Egebækskolen samt den nuværende tildeling til specialklasserne på Skovlyskolen, hvilket samlet giver et årligt budget på omkring 17 mio. kr. Idet Egebækskolen henhører under reglerne for takstfinansiering for institutioner, vil ophør af institutionen medføre et indtægtstab for Rudersdal Kommune på forrentninger, afskrivninger samt 7 % overheadberegninger. I alt 1,574 mio. i 2015 og 4,138 mio. i 2016 og efterfølgende år. Dette vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2016 og efterfølgende år. Da der er tale om ganske få børn fra andre kommuner er det primært en teknisk korrektion. Afledte udgifter til fratrædelse af personale er beregnet til 5,633 mio. kr. og udbetales 7/33

8 individuelt i forhold til opsigelsesperioderne på de enkelte medarbejdere. Fratrædelsesog feriepengegodtgørelse for 2015 er 5,026 mio. kr. og 0,606 mio. kr. i Endvidere vil der, indtil der er truffet beslutning om evt. ny anvendelse af Egebækskolens bygninger, være en løbende driftsudgift på 0,260 mio. kr. årligt for 2016 og efterfølgende år og 0,043 mio. kr. for perioden Der er lagt en engangsbevilling ind i 2015 på 0,5 mio. kr. til etablering af ny kultur mv. i forbindelse med etablering af den nye specialafdeling. Institutionsdrift netto, kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 og efterfølgende år Strukturtilpasning: Forventede driftsudgifter Forventede takstindtægter Budgetmæssige konsekvenser (2015 indgår i indstillingspunkt 5 og i indstillingspunkt 8) Driftsudgifter i alt (indgår i indstillingspunkt 5) Forvaltningens omk. ved faldende belægning (indgår i indstillingspunkt 5) Følgeomkostninger i forbindelse opsigelser (indgår i indstillingspunkt 5) Engangsudgift til opbygning af nyt -500 tilbud (indgår i indstillingspunkt 5) Følgeudgifter til bygninger (indstillingspunkt )) Netto merudgift *Budget beregnet ud fra forventet belægning pr 1. maj Den samlede nettomerudgift i 2015 er opgjort til kr. begrundet i afviklingsudgifter og kr. i 2016 og kr. i 2017 og efterfølgende år. Strukturtilpasningen er en økonomisk hensigtsmæssig løsning, idet Rudersdal Kommune på sigt vil miste væsentlige indtægter for tomme pladser, som opstår ved et kraftigt fald af børn fra andre kommuner. På sigt forventes der dog samtidig en årlig besparelse i størrelsesordenen 8 mio. kr. samlet set, når der tages højde for alternative antal anbringelser og specialskoleelever på et tilsvarende niveau som i dag er tilknyttet til Egebækskolen. Ombygning af Skovlyskolen I forbindelse med overflytningen af Egebækskolens skoledel til Skovlyskolen vil det være nødvendigt med en mindre ombygning. Denne del fremlægges i særskilt sag på møde i juni. 8/33

9 Ombygningen vil blive planlagt ud fra en samlet faglig vurdering ud fra hensynet til arkitektur, læringsmiljø og den pædagogiske indsats, bl.a. involvering af relevante medarbejdere. Bilag 1 Notat med bemærkninger til høringssvarene 2 Høringssvar vedr. Egebækskolen Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at høringssvarene tages til efterretning, 2) at Egebækskolens døgndel nedlægges pr , 3) at Egebækskolens skole og SFO organisatorisk lægges ind under Skovlyskolen pr. 1. august 2015, 4) at Egebækskolens skole og SFO fysisk flytter til Skovlyskolen, når ombygningen er klar, 5) at der gives en tillægsbevilling på kr. i 2015 og kr. i 2016, 6) at der gives en tillægsbevilling til følgeudgift ved lukning af Egebækskolen til bygninger på kr. i 2015 og kr. i 2016 og efterfølgende år, 7) at driften af bygningen overføres til politikområde administration under økonomiudvalget, og 8) at de budgetmæssige konsekvenser på 4,138 mio. kr. for 2016 og efterfølgende år indarbejdes i budgetforslaget. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden tog udvalget mail af med tillæg til høringssvar fra Rudersdalkredsen til efterretning. Forvaltningen bemærker, at forhandlingerne med lærerkredsen er afsluttet, og det er aftalt, at tillidsmandsfunktionen for Egebækskolens lærere fortsætter for skoleåret 2015/2016. I forbindelse med høringssvaret fra Egebækskolens personalegruppe vedr. behovet for bus, madordning og lejrskole tilkendegiver udvalget, at den afsatte budgetramme muliggør en fortsættelse af disse forhold, såfremt det prioriteres på skolen. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt. 9/33

10 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering KMB Sagsnr. 15/7981 Resumé Person- og vareelevatoren ved Administrationscenterets hovedindgang, som har været i funktion siden bygningens opførelse, er nedslidt og utidssvarende. Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning Endvidere søges om anlægsbevilling til efterisolering af skråt loft på 1. sal, da trækgener og sygemeldinger fra medarbejderne er et stigende problem. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Udskiftning af elevator Person- og vareelevatoren ved Administrationscenterets hovedindgang, som har været i funktion siden bygningens opførelse, er nedslidt og utidssvarende. Dette skyldes tung varetransport op og ned fra kælderen, samt trange pladsforhold for transportvognene. Projektet omfatter udskiftning af elevatorstolen til større, og hurtigere model samt etablering af bredere døråbninger på alle etager, hvilket indebærer udskæringer i dørfalse. Der udskæres desuden i betondæk i loftrum, hvor det bliver nødvendigt at udvide med en skakt-top. Der er indhentet ét underhåndsbud den fra Schindler elevator på kr. Der indhentes yderligere tilbud fra de firmaer, som kommunen har rammeaftale med. Der forventes ekstraudgifter som følge af støjende weekendarbejde samt til diverse elinstallationer og andre arbejder i tagrum, så projektprisen i alt vil andrage ca kr. Udskiftningen forventes udført primo juli og 5-6 uger frem. Efterisolering af skråt loft på 1. sal Som følge af kulde og trækgener i kontorlandskaberne på 1. sal, er der tidligere udført undersøgelser og målinger af rådgivende ingeniørfirmaer Cowi og Alectia, hvor det blev konkluderet, at generne skyldes for tynd isolering i den skrå loftflade, samt utæt dampspærre. I 2014 blev der udført et prøvefelt på det skrå kontorområde ud for den indvendige hovedtrappe, hvor løsningen blev testet. Projektets omfang 10/33

11 Nedtagning af nedhængte loftsplader for genmontering. Afmontering og genmontering af eksisterende sprinklerhoveder. Demontering af el dåser og montering af nye loftsdåser. Montering af ekstra isolering. Montering af ny dampspærre. Genmontering af loftsplader. Som følge af erfaringerne fra testprojektet forventes det, at det afsatte rådighedsbeløb på kr. i 2016 kan omfatte udbedring for resten af ældreområdets afsnit. Projektet ønskes fremrykket til udførelse inden vinteren 2015/2016. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der i 2015 gives en anlægsbevilling på kr. til projekt Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering af loft, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 samt ved en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 11/33

12 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Trafikplan Birkerød - Krydsombygninger mm. - Anlægsbevilling KMB Sagsnr. 15/4201 Resumé Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 11. marts 2015 at udsætte sagen med henblik på inddragelse af grundejerforeninger. Forvaltningen har nu inddraget grundejerforeningerne og drøftet mulighederne for krydsombygninger mv. I juni 2014 vedtog Miljø- og Teknikudvalget at forsætte arbejdet med den del af Trafikplan Birkerød, der har til formål at reducere trafikken gennem Bregnerødvej- Kajerødvej mellem Birkerød Parkvej og Tornevangsvej. Forvaltningen foreslår i denne sag en række tiltag, der skal understøtte fredeliggørelsen og søger om anlægsbevilling til udførelse. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Et af målene i Trafikplan Birkerød er en begrænsning af trafikken på Bregnerødvej- Kajerødvej. Planens hovedide er, at trafik, der ikke har ærinder i bymidten, ledes ad de større trafikveje frem til Bistrupvej. Trafikplanen indeholder forslag om at ombygge tre kryds på Birkerød Parkvej med det formål at få billister fra Bregnerødvej og Duemosevej til at foretrække at køre ad Birkerød Parkvej og Bistrupvej. Samtidig lægges der op til en yderligere indsnævring af Bregnerødvej øst for Birkerød Parkvej, der vanskeliggør passage af to biler. Der er i investeringsplanen til Trafikplan Birkerød afsat 7,3 mio. kr., hvor der i denne sag lægges op til, at der gives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr., således at der er 2,9 mio. kr. tilbage i Trafikmønster: Målinger viser, at trafikmængden generelt er faldet med ca.10 %. På Bregnerødvej mellem Birkerød Parkvej og Kajerødvej er trafikken faldet ca. 500 biler pr. døgn fra 4700 biler i 2010 til 4200 biler i 2014, svarende til et fald på 10,6 %. Notat om tællinger, analyser og løsningsforslag er vedlagt som bilag. I vinteren 2014 blev der installeret et system, såkaldt City Sense, i Birkerød med det formål at registrere billisternes rutevalg og rejsetid. Systemet fungerer ved at ind- 12/33

13 samle anonyme signaler fra bluetooth-enheder (fra mobiltelefoner), der er placeret i motorkøretøjerne. De indsamlede data viser, at trafikken fra Bregnerødvej ved industriområdet som skal på den anden side af jernbanen til Bistrupvej, fordeler sig således: 60 % af trafikkanterne vælger den korte strækning gennem Kajerødvej og derfra videre til Tornevangsvej - Stationsvej. 40 % vælger den lidt længere rute via Birkerød Parkvej og videre til Bistrupvej. Trafikken fra Duemosevej i Farum, som skal på den anden side af jernbanen til Bistrupvej, fordeler sig således: % af trafikanterne vælger at køre gennem Bregnerødvej Kajerødvej og derfra videre til Tornevangsvej % af trafikanterne vælger ruten ad Birkerød Parkvej til Bistrupvej. Det skal ses i forhold til, at analysen også viser, at gennemkørende trafik nord-syd kører via Bistrupvej. Det er meget få, der vælger at køre via Duemosevej Kajerødvej, og de har sandsynligvis et ærinde på ruten. Interessenter: Forvaltningen har hørt Borgerforeningen Birkerød, Birkerød Handelsstandsforening og Ejerforeningen Birkerød Bymidte blandt andet vedrørende deres ønsker til de trafikale forhold Bregnerødvej-Kajerødvej. Borgerforeningen er positiv overfor en yderligere fredeliggørelse af ruten Bregnerødvej-Kajerødvej. Ejerforeningen er negativt stemt overfor en yderligere fredeliggørelse af ruten Bregnerødvej-Kajerødvej. Ejerforeningen finder det stærkt generende for deres virksomheder, idet ruten er den direkte adgang mellem erhvervsområdet og bymidten. Foreningen mener, at flere tiltag vil medføre en lukning mod Birkerød Bymidte og tilskynde til, at indkøb foretages andetsteds. Handelsstandsforeningen har som sådan ikke en holdning til projektet. Forvaltningens vurdering: Det er forvaltningens vurdering, at der med udbygning af Parkvejsskolen til Birkerød Skole og med etablering af daginstitutionen Lyngborghave er kommet nye trafikmål siden Trafikplan Birkerød blev præsenteret. Sammen med daginstitutionen på Bregnerødvej er der således kommet et stort opland nord for banen, som kører de mindre børn fra og til institutionerne. På trods heraf er trafikken på strækningen faldet ca. 10,6 %. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke i første omgang bør etableres nye trafikchikaner på Bregnerødvej mellem Birkerød Parkvej og Stationsvej. Der bør i stedet arbejdes målrettet med krydsene på Birkerød Parkvej med det formål, at få flyttet de gennemkørende til Bistrupvej bort fra Bregnerødvej/Kajerødvej. 13/33

14 Forvaltningen foreslår derfor, at trafikplanens formål først og fremmest skal opnås gennem krydsombygninger og signaltekniske justeringer i krydsende Birkerød Parkvej / Bregnerødvej, Birkerød Parkvej / Duemosevej og Birkerød Parkvej / Bistrupvej. I signalkryds Birkerød Parkvej / Bregnerødvej afkortes grøntiden for bilisterne, som så vil opleve en dårligere trafikafvikling. I anlægget mangler der en regulering af den dobbeltrettede cykelsti. Den overskydende grøntid gives til cykelstien, hvilket vil lovliggøre signalet, samt gavne trafiksikkerheden og i høj grad trygheden især for de børn, der dagligt benytter stien til Birkerød Skole. Skitse af forslaget er vedlagt som bilag. I anlægget ved Duemosevej forslås det at favorisere højresving mod Birkerød Parkvej og venstresving fra Birkerød Parkvej signalteknisk, sådan at Bistrupvej bliver mere attraktiv. Det foreslås at give mere grøntid til de to retninger. Dette vil give trafikanterne en tidsgevinst ved at svinge til højre fra Duemosevej i stedet for til venstre mod Bregnerødvej. For at håndtere den overflyttede trafik forlænges venstresvingsbanen til Bistrupvej, så der bliver plads til de ekstra trafikanter. Skitse af forslaget er vedlagt som bilag. En succesfuld overflytning af trafik kræver en velfungerende Bistrupvej til at håndtere nord-syd passage af S-banen. Forvaltningen vurderer, at der på Bistrupvej skal sikres samordning af signalerne, herunder udskiftning af defekte spoler og et styreapparat, samt om-programmering af anlæggene og opsætning af cyklist signaler, således at den tosporede strækning af Bistrupvej kommer til at afvikle trafikken bedre, og dermed bliver et reelt alternativ. Forvaltningen foreslår derfor følgende tiltag til realisering: Tiltag Overslagspris i kr. Krydsombygningen af Birkerød Parkvej / Bregnerødvej med ny cykelfase og indsnævring af sydlig tilfart Signaljusteringer i krydset Birkerød Parkvej / Duemosevej så retning til og fra Bistrupvej favoriseres Forlængelse af venstresvingsbanen på Birkerød Parkvej i krydset med Bistrupvej Sikring af samordning mellem signalanlæggene på Bistrupvej Det er forvaltningens anbefaling, at ovennævnte forslag realiseres i 2015, og at trafikudviklingen i hele området følges nøje i Det foreslås samtidig, at sagen genoptages efter et års overvågning med henblik på vurdering af behov for yderligere tiltag for reduktion af trafikken på Bregnerødvej. 14/33

15 På baggrund af møder med grundejerforeninger, ejerforeninger og borgere i området omkring Kajerødvej/Bregnerødvej suppleres projektet med følgende tilføjelser: - Forbedring af krydset Kajerødvej/Bregnerødvej med oversigt, afmærkning og fartdæmpende effekt. - Afmærkning af længere cykelbane ved indsnævringerne på Bregnerødvej - Bedre skiltning af Datavej fra Bregnerødvej som rute til Duemosevej/Bistrupvej - Sikring af, at Mosevangen og øvrige mindre veje ikke bliver yderligere trafikkeret ved foranstaltninger på Bregnerødvej. - Vurdering af blå hastighedsskiltning 30 km/t, afhængig af Politiets godkendelse - Alternativt revurdering af placering af 40 km/t hastighedsbegrænsning og opstramning af eksisterende chikaner hvor det er muligt. - Steler på fortov ved indsnævringer - Tydeliggørelse af forbud mod tung trafik uden ærende. - Vurdering af muligheder for at begrænse venstresvingende fra Tornevangsvej -stationssiden mod Bregnerødvej Forvaltningen vurderer, at ovennævnte suppleringer øger anlægsudgifterne med kr. i forhold til de skønnede udgifter på 4,4 mio. kr. ved sagens fremlæggelse den 11. marts Bilag 1 Forslag til begrænsning af biltrafik - baggrundsnotat pdf 2 Referat mm fra borgermøder-1.pdf 3 Birkerød Parkvej - Bregnerødvej plan.pdf 4 Birkerød Parkvej - Bistrupvej plan.pdf 5 City Sense ruteanalyse Birkerød.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af krydsombygninger og samordning af signalregulering på Birkerød Parkvej og Bistrupvej, samt supplerende tiltag, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under projekt , Trafikplan for Birkerød By, Bregnerødvej, krydsombygning m.m. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Ingeniør Kit Lærke Knudsen fra forvaltningen deltog i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. 15/33

16 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Toftevej 8 b - Anlægsregnskab KMB Sagsnr. 15/8124 Resumé Rudersdal Kommune har d. 10. august 2011 givet påbud til grundejer på Toftevej 8b om oprensning af olieforurening. Efter endt oprensning har kommunen søgt om støtte hos Miljøstyrelsen, for det beløb, som overstiger de 1,6 mio. kr. ekskl. moms, som betales af Oliebranchens Miljøpulje. Støtten er nu modtaget. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med spild af olie fra olietank på Toftevej 8b, 2840 Holte er der gennemført et oprensningsprojekt. Der er på grunden blevet fjernet omkring 2000 t. jord, og huset er blevet understøbt, så jorden under gulv kunne bortgraves. Den samlede udgift til oprening var 2,6 mio kr. ekskl. moms. I henhold til de regler, som var gældende i 2011, betaler Oliebranchens Miljøpulje for oprensning af forureningen, op til 1,6 mio kr. Herefter hæfter kommunen for resten. Dog kunne kommunen søge om tilskud fra Miljøstyrelsen for udgifter op til 1,6 mio kr, så Kommunen blev holdt skadesløs op til 3,2 mio kr. ekskl. moms. Efterfølgende har Rudersdal Kommune fået udgifterne refunderet af Miljøstyrelsen. Udgiften til projektet fordeler sig på følgende betalere alle beløb er ekskl. moms. Udgift til undersøgelse og oprensning Afholdt af Topdanmark/ oliebranchens miljøpulje Refunderet af Miljøstyrelsen Udgift til kommune og grundejer ,68 kr ,00 kr ,68 kr. 0 kr. Der er til projekt nr , Toftevej 8b, givet i alt kr. i anlægsbevilling og 16/33

17 tilhørende rådighedsbeløb. Beløbet tilbageføres til kassebeholdningen. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at anlægsregnskabet til projekt godkendes, og 2) at der gives en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på kr. i 2015 til projekt Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. 17/33

18 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Nyt regulativ for Hovedgaden i Birkerød til endelig vedtagelse KMB Sagsnr. 15/8123 Resumé På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 12. november 2014 blev det besluttet, at det reviderede regulativ for Hovedgaden i Birkerød skulle sendes i høring hos borgerforeningen, handelstandsforeningen og butiksejere samt til Byplanudvalget for bemærkninger til æstetik m.v. inden endelig vedtagelse. Regulativet har nu været i høring, og forvaltningen har på baggrund af høringen indarbejdet enkelte rettelser af regulativet med henblik på endelig vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Det reviderede regulativ for Birkerød Hovedgade, som er udarbejdet i løbet af efteråret 2014 med inddragelse af både handelstandsforeningen og borgerforeningen, har nu været i høring hos Borgerforeningen Birkerød, Handelstandsforeningen i Birkerød Hovedgade, Ejerforeningen Birkerød Bymidte, Danske Handicaporganisationer-Rudersdal (DH-Rudersdal) samt Handicaprådet i Rudersdal Kommune. Der er indkommet høringssvar fra DH-Rudersdal, Handicaprådet i Rudersdal Kommune, Borgerforeningen Birkerød og Ejerforeningen Birkerød Bymidte: DH-Rudersdal og Handicaprådet ønsker, at det præciseres, at der skal være minimum 0,5 meter friareal på hver side af ledelinjerne, der hjælper de blinde borgere med at finde vej. Herudover ønsker de, at der også fastlægges frizoner langs ledelinjerne på Majpladsen og efterlyser restriktioner, der kan iværksættes, hvis regulativet ikke overholdes. Borgerforeningen Birkerød ønsker, at det præciseres, at ledelinjen på Stiholmsvej også skal friholdes. Ejerforeningen Birkerød Bymidte ønsker en illustration, der viser de forskellige zoner på Hovedgaden mellem Majpladsen og Stiholmsvej, og at der fastlægges en udstillingszone foran Brugsens gavl ud mod Majpladsen. På baggrund af høringssvarene er der indsat en illustration, der viser de forskellige brugsmuligheder på Hovedgaden mellem Majpladsen og Stiholmsvej, regulativets 18/33

19 anvendelsesområde er reguleret ved Teglporten, så det følger gågadeskiltningen, og det er præciseret, at der skal være minimum 0,5 meter friareal på hver side af ledelinjerne. Da Majpladsen kan benyttes til forskellige aktiviteter efter aftale med kommunen, finder forvaltningen det ikke hensigtsmæssigt at fastlægge udstillingszoner på selve Majpladsen, men man kan søge kommunen, hvis man har et konkret ønske til udeservering eller udstilling. Generelt vil kommunen se positivt på ansøgninger om udeserveringer og lignende. Af regulativet fremgår det, at ulovlig udstilling vil blive fjernet af kommunen. Forvaltningen mener ikke, der er behov for at beskrive dette yderligere. Det nye regulativ samt høringssvarerne er vedlagt sagen som bilag. Bilag 1 Forslag for regulativ for Hovedgaden 2 Høringssvar fra Ejerforeningen Birkerød Bymidte.pdf 3 Høringssvar fra HandicaprådetRudersdalKommune.pdf 4 Høringssvar fra Borgerforeningen Birkerød.pdf 5 Høringssvar fra DH-Rudersdal.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at det reviderede regulativ godkendes. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. 19/33

20 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2015 KMB Sagsnr. 15/8042 Resumé Rudersdal Forsyning A/S skal i henhold til selskabets vedtægter afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret følger kalenderåret. Rudersdal Forsyning A/S er 100 % ejet af Rudersdal Kommune. Direktør Jane Madsen fra Rudersdal Forsyning A/S deltager på mødet. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en repræsentant for Kommunalbestyrelsen og en direktør til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen. Det foreslås, at Court Møller (B) som formand for Miljø- og Teknikudvalget udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Rudersdal Forsyning A/S har oplyst, at selskabet forventer at afholde ordinær generalforsamling i slutningen af maj Selskabet kan tidligst udsende en indkaldelse til generalforsamlingen 4 uger før afholdelse, jf. punkt 3.1. i selskabets vedtægter. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S forventes at være som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af selskabets budgetter til godkendelse 5. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 7. Valg af revisor 8. Etablering af Fælles indkøbssamarbejde ( Samarbejde A/S ) 9. Eventuelt Generalforsamlingen skal godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk 20/33

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 26.03.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen Bestyrelsesformand

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00

Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl. 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen. Venlig hilsen. Torben Præstegaard Jørgensen Direktør

From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen. Venlig hilsen. Torben Præstegaard Jørgensen Direktør From:Torben Præstegaard Jørgensen To:Susanne Møller Hansen Subject:VS: Supplement til sagsfremstilling - til Udvikling Fyn punkt på ØKU og KB Venlig hilsen Torben Præstegaard Jørgensen Direktør Svendborg

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere