Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj Mødetidspunkt Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Lukket møde kl i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl i Rådssalen Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Randi Mondorf (V), Søren Hyldgaard (V), Anne Anbo (V), Anika Rée (V), Camilla Barner- Christensen (V), Per Carøe (V), Torben Vigh (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Kenneth Birkholm (C), Axel Bredsdorff (L), Anna Scharling Brun (L), Mona Madsen (L), Henrik Hjortdal (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Elisabeth Ildal (I), Jacob Jensen (Ø), Erik Gissel Jensen (O), Court Møller (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring 6 3 Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering 10 4 Trafikplan Birkerød - Krydsombygninger mm. - Anlægsbevilling 12 5 Toftevej 8 b - Anlægsregnskab 16 6 Nyt regulativ for Hovedgaden i Birkerød til endelig vedtagelse 18 7 Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling Rudersdal Forsyning - Stiftelse af fælles indkøbsselskab 24 9 Afgørelse om fredning af et område i Vedbæk-Smidstrup - Afholdelse af erstatningsgodtgørelse Forslag til Lokalplan 242 for forskerparken Scion DTU 30 2/33

3 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Meddelelser 1. Tillægsbevillingsliste pdf (53232/15) 2. Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring 1. Notat med bemærkninger til høringssvarene (44136/15) 2. Høringssvar vedr. Egebækskolen (45867/15) 4. Trafikplan Birkerød - Krydsombygninger mm. - Anlægsbevilling 1. Forslag til begrænsning af biltrafik - baggrundsnotat pdf (26242/15) 2. Referat mm fra borgermøder-1.pdf (47526/15) 3. Birkerød Parkvej - Bregnerødvej plan.pdf (22617/15) 4. Birkerød Parkvej - Bistrupvej plan.pdf (22615/15) 5. City Sense ruteanalyse Birkerød.pdf (23621/15) 6. Nyt regulativ for Hovedgaden i Birkerød til endelig vedtagelse 1. Forslag for regulativ for Hovedgaden (46457/15) 2. Høringssvar fra Ejerforeningen Birkerød Bymidte.pdf (44240/15) 3. Høringssvar fra HandicaprådetRudersdalKommune.pdf (44241/15) 4. Høringssvar fra Borgerforeningen Birkerød.pdf (44243/15) 5. Høringssvar fra DH-Rudersdal.pdf (44244/15) 7. Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling Årsrapport intern overvågning pdf (43843/15) 2. Program for intern overvågning-1.pdf (43840/15) 3. Årsrapport Rudersdal Holding AS - Koncern 2014 (45979/15) 4. Årsrapport Rudersdal Vand 2014 (45984/15) 5. Over-/ Uderdækning 2014 Rudersdal Forsyning - Vand. (45986/15) 6. Årsrapport Rudersdal Forsyning - Spildevand 2014 (45988/15) 7. Over-/ underdækning 2014 Rudersdal Forsyning - Spildevand. (45990/15) 8. Revisionsprotokollat Rudersdal Forsyning (45993/15) 8. Rudersdal Forsyning - Stiftelse af fælles indkøbsselskab 1. Samarbejdsmodel opsummering.pdf (45945/15) 2. Ejeraftale SAMARBEJDE - Horten.PDF (45944/15) 3. Vedtægter SAMARBEJDE - Horten.PDF (45946/15) 9. Afgørelse om fredning af et område i Vedbæk-Smidstrup - Afholdelse af erstatningsgodtgørelse 3/33

4 1. Taksationskommissionens kendelse af 9. april 2015 (44581/15) 2. NMKN's oversigt over erstatningsgodtgørelse af 17. april 2015 (43393/15) 3. NMKN's oversigt over erstatningsgodtgørelse af 15. december 2014 (180256/14) 10. Forslag til Lokalplan 242 for forskerparken Scion DTU 1. Lokalplan Screening for miljøvurdering (40209/15) 2. Lokalplanforslag 242 Scion DTU bilag (47923/15) 4/33

5 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Meddelelser KMB Sagsnr. Resumé Tillægsbevillingsliste vedlægges til orientering. Ejerne af Fuglesangsvej 34, Birkerød har den 21. april 2015 udtaget stævning mod Rudersdal Kommune bl.a. med påstand om, at kommunen tilpligtes at anerkende, at udstedt byggetilladelse til ejeren af Baunevang 20, Birkerød til opførelse af garage/udhusbygning er ugyldig. Advokat Ellen Skodborggaard, Plesner, varetager kommunens interesser i sagen. Bilag 1 Tillægsbevillingsliste pdf 5/33

6 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring KMB Sagsnr. 15/3001 Resumé Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede og principgodkendte på møder i februar og marts at nedlægge Egebækskolen og overflytte SFO og skoledelen til Skovlyskolen. Principgodkendelsen har været i høring. Sagen genoptages efter høring til endelig godkendelse for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På møder i februar og marts har Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen principgodkendt lukning af Egebækskolen. Sagen har været i høring og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Børne- og Skoleudvalget blev den orienteret om, at lukningen skulle være besluttet af Kommunalbestyrelsen inden 1. marts. Fejlen skyldtes, at en ny bekendtgørelse (af ) om skolenedlæggelser ikke, som den tidligere bekendtgørelse, fastsætter 1. marts, men i stedet henviser til Folkeskolelovens bestemmelser om beslutning inden 1. marts. Forvaltningen har orienteret Egebækskolens bestyrelse. På Egebækskolen har skoledelen været drevet under Folkeskoleloven, mens døgndelen har været drevet under Serviceloven. Af hensyn til børn og medarbejdere er det forvaltningens anbefaling, at processen fortsætter som aftalt. Der er modtaget høringssvar fra: Egebækskolens skolebestyrelse Skovlyskolens skolebestyrelse BUPL Nordsjælland Rudersdalkredsen DLF Personalegruppen på Egebækskolen Høringssvarene er behandlet i notat, der vedlægges sagen. Hovedtemaerne i høringssvarene er: bekymring for at den faglige kvalitet fastholdes, 6/33

7 at der tages hånd om processen med at få flyttet medarbejdere og elever fra Egebækskolens skoledel til Skovlyskolen og få skabt en ny fælles kultur for det nye samlede tilbud, at de fysiske ramme skal gennemtænkes for at kunne rumme eleverne, et ønske fra de faglige organisationer om at den nye specialafdeling på Skovlyskolen etableres med selvstændigt MED-struktur. Forvaltningen har uddybende kommenteret på høringssvarene i vedlagte notat. Børnene Der er siden sagen blev principgodkendt visiteret 7 elever til skolen. Samtidig er der 7 elever der stopper på skolen til sommerferien. Der forventes dermed at være 41 elever på Egebækskolens skoledel ved starten af næste skoleår. Som det fremgik af sagen var der i februar unge anbragt på døgndelen. 2 af disse er fra andre kommuner, der er ved at finde alternative botilbud til dem. De øvrige 11 har der været, og er fortsat en afklaringsproces omkring i samarbejde med de unge selv og deres forældre. For 8 af de unge er der lagt planer for, hvor de skal flytte hen. En er allerede flyttet. Alle planer tager afsæt i den unges konkrete behov herunder uddannelse og planer udmøntes i dialog med de unge og deres forældre. Der er fortsat 3 unge, der er under afklaring i forhold til nyt tilbud. For disse tre unge forventes en snarlig afklaring. Personale Personalet fra skoledelen, leder, lærer og pædagoger vil blive flyttet til Skovlyskolen. Der vil være fokus på processen med at få skabt en ny medarbejdergruppe og kultur på den nye specialafdeling på Skovlyskolen. Hertil foreslås tildelt et engangsbeløb på kr. For det øvrige personale er der en struktureret proces, hvor medarbejderne, så vidt muligt, vil blive tilbudt relevante ledige stillinger andre stedet i kommunen. Endvidere er denne del af personalet tilbudt et kompetenceafklaringsforløb, ligesom de tilbydes psykologstøtte. Økonomiske konsekvenser for lukning af Egebækskolen Budgettet til den nye specialafdeling på Skovlyskolen sammensættes af det nuværende budget til skoledelen på Egebækskolen samt den nuværende tildeling til specialklasserne på Skovlyskolen, hvilket samlet giver et årligt budget på omkring 17 mio. kr. Idet Egebækskolen henhører under reglerne for takstfinansiering for institutioner, vil ophør af institutionen medføre et indtægtstab for Rudersdal Kommune på forrentninger, afskrivninger samt 7 % overheadberegninger. I alt 1,574 mio. i 2015 og 4,138 mio. i 2016 og efterfølgende år. Dette vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2016 og efterfølgende år. Da der er tale om ganske få børn fra andre kommuner er det primært en teknisk korrektion. Afledte udgifter til fratrædelse af personale er beregnet til 5,633 mio. kr. og udbetales 7/33

8 individuelt i forhold til opsigelsesperioderne på de enkelte medarbejdere. Fratrædelsesog feriepengegodtgørelse for 2015 er 5,026 mio. kr. og 0,606 mio. kr. i Endvidere vil der, indtil der er truffet beslutning om evt. ny anvendelse af Egebækskolens bygninger, være en løbende driftsudgift på 0,260 mio. kr. årligt for 2016 og efterfølgende år og 0,043 mio. kr. for perioden Der er lagt en engangsbevilling ind i 2015 på 0,5 mio. kr. til etablering af ny kultur mv. i forbindelse med etablering af den nye specialafdeling. Institutionsdrift netto, kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 og efterfølgende år Strukturtilpasning: Forventede driftsudgifter Forventede takstindtægter Budgetmæssige konsekvenser (2015 indgår i indstillingspunkt 5 og i indstillingspunkt 8) Driftsudgifter i alt (indgår i indstillingspunkt 5) Forvaltningens omk. ved faldende belægning (indgår i indstillingspunkt 5) Følgeomkostninger i forbindelse opsigelser (indgår i indstillingspunkt 5) Engangsudgift til opbygning af nyt -500 tilbud (indgår i indstillingspunkt 5) Følgeudgifter til bygninger (indstillingspunkt )) Netto merudgift *Budget beregnet ud fra forventet belægning pr 1. maj Den samlede nettomerudgift i 2015 er opgjort til kr. begrundet i afviklingsudgifter og kr. i 2016 og kr. i 2017 og efterfølgende år. Strukturtilpasningen er en økonomisk hensigtsmæssig løsning, idet Rudersdal Kommune på sigt vil miste væsentlige indtægter for tomme pladser, som opstår ved et kraftigt fald af børn fra andre kommuner. På sigt forventes der dog samtidig en årlig besparelse i størrelsesordenen 8 mio. kr. samlet set, når der tages højde for alternative antal anbringelser og specialskoleelever på et tilsvarende niveau som i dag er tilknyttet til Egebækskolen. Ombygning af Skovlyskolen I forbindelse med overflytningen af Egebækskolens skoledel til Skovlyskolen vil det være nødvendigt med en mindre ombygning. Denne del fremlægges i særskilt sag på møde i juni. 8/33

9 Ombygningen vil blive planlagt ud fra en samlet faglig vurdering ud fra hensynet til arkitektur, læringsmiljø og den pædagogiske indsats, bl.a. involvering af relevante medarbejdere. Bilag 1 Notat med bemærkninger til høringssvarene 2 Høringssvar vedr. Egebækskolen Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at høringssvarene tages til efterretning, 2) at Egebækskolens døgndel nedlægges pr , 3) at Egebækskolens skole og SFO organisatorisk lægges ind under Skovlyskolen pr. 1. august 2015, 4) at Egebækskolens skole og SFO fysisk flytter til Skovlyskolen, når ombygningen er klar, 5) at der gives en tillægsbevilling på kr. i 2015 og kr. i 2016, 6) at der gives en tillægsbevilling til følgeudgift ved lukning af Egebækskolen til bygninger på kr. i 2015 og kr. i 2016 og efterfølgende år, 7) at driften af bygningen overføres til politikområde administration under økonomiudvalget, og 8) at de budgetmæssige konsekvenser på 4,138 mio. kr. for 2016 og efterfølgende år indarbejdes i budgetforslaget. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden tog udvalget mail af med tillæg til høringssvar fra Rudersdalkredsen til efterretning. Forvaltningen bemærker, at forhandlingerne med lærerkredsen er afsluttet, og det er aftalt, at tillidsmandsfunktionen for Egebækskolens lærere fortsætter for skoleåret 2015/2016. I forbindelse med høringssvaret fra Egebækskolens personalegruppe vedr. behovet for bus, madordning og lejrskole tilkendegiver udvalget, at den afsatte budgetramme muliggør en fortsættelse af disse forhold, såfremt det prioriteres på skolen. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt. 9/33

10 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering KMB Sagsnr. 15/7981 Resumé Person- og vareelevatoren ved Administrationscenterets hovedindgang, som har været i funktion siden bygningens opførelse, er nedslidt og utidssvarende. Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning Endvidere søges om anlægsbevilling til efterisolering af skråt loft på 1. sal, da trækgener og sygemeldinger fra medarbejderne er et stigende problem. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Udskiftning af elevator Person- og vareelevatoren ved Administrationscenterets hovedindgang, som har været i funktion siden bygningens opførelse, er nedslidt og utidssvarende. Dette skyldes tung varetransport op og ned fra kælderen, samt trange pladsforhold for transportvognene. Projektet omfatter udskiftning af elevatorstolen til større, og hurtigere model samt etablering af bredere døråbninger på alle etager, hvilket indebærer udskæringer i dørfalse. Der udskæres desuden i betondæk i loftrum, hvor det bliver nødvendigt at udvide med en skakt-top. Der er indhentet ét underhåndsbud den fra Schindler elevator på kr. Der indhentes yderligere tilbud fra de firmaer, som kommunen har rammeaftale med. Der forventes ekstraudgifter som følge af støjende weekendarbejde samt til diverse elinstallationer og andre arbejder i tagrum, så projektprisen i alt vil andrage ca kr. Udskiftningen forventes udført primo juli og 5-6 uger frem. Efterisolering af skråt loft på 1. sal Som følge af kulde og trækgener i kontorlandskaberne på 1. sal, er der tidligere udført undersøgelser og målinger af rådgivende ingeniørfirmaer Cowi og Alectia, hvor det blev konkluderet, at generne skyldes for tynd isolering i den skrå loftflade, samt utæt dampspærre. I 2014 blev der udført et prøvefelt på det skrå kontorområde ud for den indvendige hovedtrappe, hvor løsningen blev testet. Projektets omfang 10/33

11 Nedtagning af nedhængte loftsplader for genmontering. Afmontering og genmontering af eksisterende sprinklerhoveder. Demontering af el dåser og montering af nye loftsdåser. Montering af ekstra isolering. Montering af ny dampspærre. Genmontering af loftsplader. Som følge af erfaringerne fra testprojektet forventes det, at det afsatte rådighedsbeløb på kr. i 2016 kan omfatte udbedring for resten af ældreområdets afsnit. Projektet ønskes fremrykket til udførelse inden vinteren 2015/2016. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der i 2015 gives en anlægsbevilling på kr. til projekt Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering af loft, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 samt ved en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 11/33

12 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Trafikplan Birkerød - Krydsombygninger mm. - Anlægsbevilling KMB Sagsnr. 15/4201 Resumé Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 11. marts 2015 at udsætte sagen med henblik på inddragelse af grundejerforeninger. Forvaltningen har nu inddraget grundejerforeningerne og drøftet mulighederne for krydsombygninger mv. I juni 2014 vedtog Miljø- og Teknikudvalget at forsætte arbejdet med den del af Trafikplan Birkerød, der har til formål at reducere trafikken gennem Bregnerødvej- Kajerødvej mellem Birkerød Parkvej og Tornevangsvej. Forvaltningen foreslår i denne sag en række tiltag, der skal understøtte fredeliggørelsen og søger om anlægsbevilling til udførelse. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Et af målene i Trafikplan Birkerød er en begrænsning af trafikken på Bregnerødvej- Kajerødvej. Planens hovedide er, at trafik, der ikke har ærinder i bymidten, ledes ad de større trafikveje frem til Bistrupvej. Trafikplanen indeholder forslag om at ombygge tre kryds på Birkerød Parkvej med det formål at få billister fra Bregnerødvej og Duemosevej til at foretrække at køre ad Birkerød Parkvej og Bistrupvej. Samtidig lægges der op til en yderligere indsnævring af Bregnerødvej øst for Birkerød Parkvej, der vanskeliggør passage af to biler. Der er i investeringsplanen til Trafikplan Birkerød afsat 7,3 mio. kr., hvor der i denne sag lægges op til, at der gives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr., således at der er 2,9 mio. kr. tilbage i Trafikmønster: Målinger viser, at trafikmængden generelt er faldet med ca.10 %. På Bregnerødvej mellem Birkerød Parkvej og Kajerødvej er trafikken faldet ca. 500 biler pr. døgn fra 4700 biler i 2010 til 4200 biler i 2014, svarende til et fald på 10,6 %. Notat om tællinger, analyser og løsningsforslag er vedlagt som bilag. I vinteren 2014 blev der installeret et system, såkaldt City Sense, i Birkerød med det formål at registrere billisternes rutevalg og rejsetid. Systemet fungerer ved at ind- 12/33

13 samle anonyme signaler fra bluetooth-enheder (fra mobiltelefoner), der er placeret i motorkøretøjerne. De indsamlede data viser, at trafikken fra Bregnerødvej ved industriområdet som skal på den anden side af jernbanen til Bistrupvej, fordeler sig således: 60 % af trafikkanterne vælger den korte strækning gennem Kajerødvej og derfra videre til Tornevangsvej - Stationsvej. 40 % vælger den lidt længere rute via Birkerød Parkvej og videre til Bistrupvej. Trafikken fra Duemosevej i Farum, som skal på den anden side af jernbanen til Bistrupvej, fordeler sig således: % af trafikanterne vælger at køre gennem Bregnerødvej Kajerødvej og derfra videre til Tornevangsvej % af trafikanterne vælger ruten ad Birkerød Parkvej til Bistrupvej. Det skal ses i forhold til, at analysen også viser, at gennemkørende trafik nord-syd kører via Bistrupvej. Det er meget få, der vælger at køre via Duemosevej Kajerødvej, og de har sandsynligvis et ærinde på ruten. Interessenter: Forvaltningen har hørt Borgerforeningen Birkerød, Birkerød Handelsstandsforening og Ejerforeningen Birkerød Bymidte blandt andet vedrørende deres ønsker til de trafikale forhold Bregnerødvej-Kajerødvej. Borgerforeningen er positiv overfor en yderligere fredeliggørelse af ruten Bregnerødvej-Kajerødvej. Ejerforeningen er negativt stemt overfor en yderligere fredeliggørelse af ruten Bregnerødvej-Kajerødvej. Ejerforeningen finder det stærkt generende for deres virksomheder, idet ruten er den direkte adgang mellem erhvervsområdet og bymidten. Foreningen mener, at flere tiltag vil medføre en lukning mod Birkerød Bymidte og tilskynde til, at indkøb foretages andetsteds. Handelsstandsforeningen har som sådan ikke en holdning til projektet. Forvaltningens vurdering: Det er forvaltningens vurdering, at der med udbygning af Parkvejsskolen til Birkerød Skole og med etablering af daginstitutionen Lyngborghave er kommet nye trafikmål siden Trafikplan Birkerød blev præsenteret. Sammen med daginstitutionen på Bregnerødvej er der således kommet et stort opland nord for banen, som kører de mindre børn fra og til institutionerne. På trods heraf er trafikken på strækningen faldet ca. 10,6 %. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke i første omgang bør etableres nye trafikchikaner på Bregnerødvej mellem Birkerød Parkvej og Stationsvej. Der bør i stedet arbejdes målrettet med krydsene på Birkerød Parkvej med det formål, at få flyttet de gennemkørende til Bistrupvej bort fra Bregnerødvej/Kajerødvej. 13/33

14 Forvaltningen foreslår derfor, at trafikplanens formål først og fremmest skal opnås gennem krydsombygninger og signaltekniske justeringer i krydsende Birkerød Parkvej / Bregnerødvej, Birkerød Parkvej / Duemosevej og Birkerød Parkvej / Bistrupvej. I signalkryds Birkerød Parkvej / Bregnerødvej afkortes grøntiden for bilisterne, som så vil opleve en dårligere trafikafvikling. I anlægget mangler der en regulering af den dobbeltrettede cykelsti. Den overskydende grøntid gives til cykelstien, hvilket vil lovliggøre signalet, samt gavne trafiksikkerheden og i høj grad trygheden især for de børn, der dagligt benytter stien til Birkerød Skole. Skitse af forslaget er vedlagt som bilag. I anlægget ved Duemosevej forslås det at favorisere højresving mod Birkerød Parkvej og venstresving fra Birkerød Parkvej signalteknisk, sådan at Bistrupvej bliver mere attraktiv. Det foreslås at give mere grøntid til de to retninger. Dette vil give trafikanterne en tidsgevinst ved at svinge til højre fra Duemosevej i stedet for til venstre mod Bregnerødvej. For at håndtere den overflyttede trafik forlænges venstresvingsbanen til Bistrupvej, så der bliver plads til de ekstra trafikanter. Skitse af forslaget er vedlagt som bilag. En succesfuld overflytning af trafik kræver en velfungerende Bistrupvej til at håndtere nord-syd passage af S-banen. Forvaltningen vurderer, at der på Bistrupvej skal sikres samordning af signalerne, herunder udskiftning af defekte spoler og et styreapparat, samt om-programmering af anlæggene og opsætning af cyklist signaler, således at den tosporede strækning af Bistrupvej kommer til at afvikle trafikken bedre, og dermed bliver et reelt alternativ. Forvaltningen foreslår derfor følgende tiltag til realisering: Tiltag Overslagspris i kr. Krydsombygningen af Birkerød Parkvej / Bregnerødvej med ny cykelfase og indsnævring af sydlig tilfart Signaljusteringer i krydset Birkerød Parkvej / Duemosevej så retning til og fra Bistrupvej favoriseres Forlængelse af venstresvingsbanen på Birkerød Parkvej i krydset med Bistrupvej Sikring af samordning mellem signalanlæggene på Bistrupvej Det er forvaltningens anbefaling, at ovennævnte forslag realiseres i 2015, og at trafikudviklingen i hele området følges nøje i Det foreslås samtidig, at sagen genoptages efter et års overvågning med henblik på vurdering af behov for yderligere tiltag for reduktion af trafikken på Bregnerødvej. 14/33

15 På baggrund af møder med grundejerforeninger, ejerforeninger og borgere i området omkring Kajerødvej/Bregnerødvej suppleres projektet med følgende tilføjelser: - Forbedring af krydset Kajerødvej/Bregnerødvej med oversigt, afmærkning og fartdæmpende effekt. - Afmærkning af længere cykelbane ved indsnævringerne på Bregnerødvej - Bedre skiltning af Datavej fra Bregnerødvej som rute til Duemosevej/Bistrupvej - Sikring af, at Mosevangen og øvrige mindre veje ikke bliver yderligere trafikkeret ved foranstaltninger på Bregnerødvej. - Vurdering af blå hastighedsskiltning 30 km/t, afhængig af Politiets godkendelse - Alternativt revurdering af placering af 40 km/t hastighedsbegrænsning og opstramning af eksisterende chikaner hvor det er muligt. - Steler på fortov ved indsnævringer - Tydeliggørelse af forbud mod tung trafik uden ærende. - Vurdering af muligheder for at begrænse venstresvingende fra Tornevangsvej -stationssiden mod Bregnerødvej Forvaltningen vurderer, at ovennævnte suppleringer øger anlægsudgifterne med kr. i forhold til de skønnede udgifter på 4,4 mio. kr. ved sagens fremlæggelse den 11. marts Bilag 1 Forslag til begrænsning af biltrafik - baggrundsnotat pdf 2 Referat mm fra borgermøder-1.pdf 3 Birkerød Parkvej - Bregnerødvej plan.pdf 4 Birkerød Parkvej - Bistrupvej plan.pdf 5 City Sense ruteanalyse Birkerød.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af krydsombygninger og samordning af signalregulering på Birkerød Parkvej og Bistrupvej, samt supplerende tiltag, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under projekt , Trafikplan for Birkerød By, Bregnerødvej, krydsombygning m.m. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Ingeniør Kit Lærke Knudsen fra forvaltningen deltog i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. 15/33

16 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Toftevej 8 b - Anlægsregnskab KMB Sagsnr. 15/8124 Resumé Rudersdal Kommune har d. 10. august 2011 givet påbud til grundejer på Toftevej 8b om oprensning af olieforurening. Efter endt oprensning har kommunen søgt om støtte hos Miljøstyrelsen, for det beløb, som overstiger de 1,6 mio. kr. ekskl. moms, som betales af Oliebranchens Miljøpulje. Støtten er nu modtaget. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med spild af olie fra olietank på Toftevej 8b, 2840 Holte er der gennemført et oprensningsprojekt. Der er på grunden blevet fjernet omkring 2000 t. jord, og huset er blevet understøbt, så jorden under gulv kunne bortgraves. Den samlede udgift til oprening var 2,6 mio kr. ekskl. moms. I henhold til de regler, som var gældende i 2011, betaler Oliebranchens Miljøpulje for oprensning af forureningen, op til 1,6 mio kr. Herefter hæfter kommunen for resten. Dog kunne kommunen søge om tilskud fra Miljøstyrelsen for udgifter op til 1,6 mio kr, så Kommunen blev holdt skadesløs op til 3,2 mio kr. ekskl. moms. Efterfølgende har Rudersdal Kommune fået udgifterne refunderet af Miljøstyrelsen. Udgiften til projektet fordeler sig på følgende betalere alle beløb er ekskl. moms. Udgift til undersøgelse og oprensning Afholdt af Topdanmark/ oliebranchens miljøpulje Refunderet af Miljøstyrelsen Udgift til kommune og grundejer ,68 kr ,00 kr ,68 kr. 0 kr. Der er til projekt nr , Toftevej 8b, givet i alt kr. i anlægsbevilling og 16/33

17 tilhørende rådighedsbeløb. Beløbet tilbageføres til kassebeholdningen. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at anlægsregnskabet til projekt godkendes, og 2) at der gives en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på kr. i 2015 til projekt Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. 17/33

18 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Nyt regulativ for Hovedgaden i Birkerød til endelig vedtagelse KMB Sagsnr. 15/8123 Resumé På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 12. november 2014 blev det besluttet, at det reviderede regulativ for Hovedgaden i Birkerød skulle sendes i høring hos borgerforeningen, handelstandsforeningen og butiksejere samt til Byplanudvalget for bemærkninger til æstetik m.v. inden endelig vedtagelse. Regulativet har nu været i høring, og forvaltningen har på baggrund af høringen indarbejdet enkelte rettelser af regulativet med henblik på endelig vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Det reviderede regulativ for Birkerød Hovedgade, som er udarbejdet i løbet af efteråret 2014 med inddragelse af både handelstandsforeningen og borgerforeningen, har nu været i høring hos Borgerforeningen Birkerød, Handelstandsforeningen i Birkerød Hovedgade, Ejerforeningen Birkerød Bymidte, Danske Handicaporganisationer-Rudersdal (DH-Rudersdal) samt Handicaprådet i Rudersdal Kommune. Der er indkommet høringssvar fra DH-Rudersdal, Handicaprådet i Rudersdal Kommune, Borgerforeningen Birkerød og Ejerforeningen Birkerød Bymidte: DH-Rudersdal og Handicaprådet ønsker, at det præciseres, at der skal være minimum 0,5 meter friareal på hver side af ledelinjerne, der hjælper de blinde borgere med at finde vej. Herudover ønsker de, at der også fastlægges frizoner langs ledelinjerne på Majpladsen og efterlyser restriktioner, der kan iværksættes, hvis regulativet ikke overholdes. Borgerforeningen Birkerød ønsker, at det præciseres, at ledelinjen på Stiholmsvej også skal friholdes. Ejerforeningen Birkerød Bymidte ønsker en illustration, der viser de forskellige zoner på Hovedgaden mellem Majpladsen og Stiholmsvej, og at der fastlægges en udstillingszone foran Brugsens gavl ud mod Majpladsen. På baggrund af høringssvarene er der indsat en illustration, der viser de forskellige brugsmuligheder på Hovedgaden mellem Majpladsen og Stiholmsvej, regulativets 18/33

19 anvendelsesområde er reguleret ved Teglporten, så det følger gågadeskiltningen, og det er præciseret, at der skal være minimum 0,5 meter friareal på hver side af ledelinjerne. Da Majpladsen kan benyttes til forskellige aktiviteter efter aftale med kommunen, finder forvaltningen det ikke hensigtsmæssigt at fastlægge udstillingszoner på selve Majpladsen, men man kan søge kommunen, hvis man har et konkret ønske til udeservering eller udstilling. Generelt vil kommunen se positivt på ansøgninger om udeserveringer og lignende. Af regulativet fremgår det, at ulovlig udstilling vil blive fjernet af kommunen. Forvaltningen mener ikke, der er behov for at beskrive dette yderligere. Det nye regulativ samt høringssvarerne er vedlagt sagen som bilag. Bilag 1 Forslag for regulativ for Hovedgaden 2 Høringssvar fra Ejerforeningen Birkerød Bymidte.pdf 3 Høringssvar fra HandicaprådetRudersdalKommune.pdf 4 Høringssvar fra Borgerforeningen Birkerød.pdf 5 Høringssvar fra DH-Rudersdal.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at det reviderede regulativ godkendes. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. 19/33

20 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2015 KMB Sagsnr. 15/8042 Resumé Rudersdal Forsyning A/S skal i henhold til selskabets vedtægter afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret følger kalenderåret. Rudersdal Forsyning A/S er 100 % ejet af Rudersdal Kommune. Direktør Jane Madsen fra Rudersdal Forsyning A/S deltager på mødet. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en repræsentant for Kommunalbestyrelsen og en direktør til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen. Det foreslås, at Court Møller (B) som formand for Miljø- og Teknikudvalget udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant. Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Rudersdal Forsyning A/S har oplyst, at selskabet forventer at afholde ordinær generalforsamling i slutningen af maj Selskabet kan tidligst udsende en indkaldelse til generalforsamlingen 4 uger før afholdelse, jf. punkt 3.1. i selskabets vedtægter. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S forventes at være som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af selskabets budgetter til godkendelse 5. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 7. Valg af revisor 8. Etablering af Fælles indkøbssamarbejde ( Samarbejde A/S ) 9. Eventuelt Generalforsamlingen skal godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk 20/33

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland Samarbejde A/S Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland 1 Forord Dette notat er udarbejdet af direktørkredsen i Forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Camilla Barner- Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen, afbud Birgitte Schjerning

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3.

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3. Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR 26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 05 62 65 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. SELSKABETS NAVN HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Furesø Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, 2840 Mødedato Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-8.30 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab - NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab - NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS Referat Emne/udvalg Projekt Nyt forsyningsselskab - NOVAFOS Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 Mødedato 28. februar 2017 Mødetidspunkt Kl. 9.00 10.30 Bemærkninger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning. UDKAST 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013 Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S CVR.: 30 69 24 46 (dato) 2013 VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S CVR-NR. 30 69 24 46 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S. 2. FORMÅL 2.1

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Birkerød Idrætscenter, Glassalen. Mødedato Tirsdag den 21.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Birkerød Idrætscenter, Glassalen. Mødedato Tirsdag den 21. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Birkerød Idrætscenter, Glassalen Mødedato Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen (V), Anika Rée

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Datterselskabsanliggender... 4 5.

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S ("Selskabet"). 1.2 Selskabets binavne er

VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding A/S (Selskabet). 1.2 Selskabets binavne er Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 170554 20. september 2016 VEDTÆGTER [FÆLLES] HOLDING A/S CVR-NR. [] 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er [Fælles] Holding

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3 Selskabets formål er at

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 1/2015 Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Glassalen, Birkerød Idrætscenter. Mødedato Tirsdag den 20.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Glassalen, Birkerød Idrætscenter. Mødedato Tirsdag den 20. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Glassalen, Birkerød Idrætscenter Mødedato Tirsdag den 20. januar 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen (V), Anika Rée

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3

PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS. Referat. Emne/udvalg. Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS. Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 PROJEKT NYT FORSYNINGSSELSKAB - NOVAFOS Referat Emne/udvalg Projekt Nyt forsyningsselskab NOVAFOS Mødested Rudersdal Rådhus, mødelokale 3 Mødedato 25. januar 2017 Mødetidspunkt Kl. 11.00 12.00 Bemærkninger

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S

VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Affald A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3 Selskabets formål er at drive

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S. W:\43637\145002\ doc

VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S. W:\43637\145002\ doc VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S W:\43637\145002\000054.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 VEDTÆGTER FOR HOFOR Vand Holding A/S CVR-nr. 34 60 73 97 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er HOFOR Vand Holding A/S.

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk Mødedato Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Mødet holdet

Læs mere

EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S

EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164166 Kommentar [LM]: Parterne skal fastlægges endeligt. EJERAFTALE - SAMARBEJDE A/S FÆLLES

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 12. april 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 12 Mødedato: Tirsdag den 12. april 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr.157077 VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR. 33 05 91 24 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

Vedtægter for HOFOR A/S

Vedtægter for HOFOR A/S Vedtægter for HOFOR A/S CVR-nr. 10 07 30 22 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HOFOR A/S. 1.2 Selskabets binavne er: 2. Formål - HOVEDSTADSOMRÅDETS FORSYNINGSSELSKAB A/S - HOFOR Service A/S - HOFOR Forsyning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 7. marts 2016, kl. 18:30 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere