Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER"

Transkript

1 Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

2

3 HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360, ,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært resultat (EBIT) 6,0 13,6 58,3 Finansielle poster, netto -0,9-1,8-12,9 Resultat før skat (EBT) 5,1 11,8 45,4 Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,43 1,20 4,55 Periodens resultat ekskl. amortisering i pr. udestående aktie 0,67 1,44 5,53 Hovedtal for balance ( mio.) Aktiver i alt 617,1 562,2 604,1 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 2,2 3,0 11,2 Udestående aktiekapital 90,1 92,4 90,1 Egenkapital 210,2 231,9 205,0 Rentebærende forpligtelser 196,9 150,1 232,3 Hovedtal for pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet 39,5 11,3 44,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,4-3,0-74,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2,7-6,6 11,8 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 3,4 13,0 9,7 Organisk vækst -7,1 6,7 5,0 Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 2,0 4,2 4,3 Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 1,6 3,8 3,9 Resultatgrad 0,8 2,3 2,1 Gearing (netto rentebærende forpligtelser/ebitda), antal gange 4,6 2,1 3,1 Egenkapitalforrentning (ROE) 5,6 14,4 14,3 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 8,7 17,4 17,4 Afkast af investeret kapital (ROIC) 3,2 9,7 8,7 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 4,8 11,5 10,2 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 11,3 9,1 6,2 Egenkapitalandel (soliditet) 34,1 41,2 33,9 Indre værdi i pr. udestående aktie 31,3 33,6 30,5 Børskurs i 22,2 59,7 25,6 Børskurs/indre værdi 0,71 1,77 0,84 Børskurs i DKK Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) Solar A/S Delårsrapport Q / Hoved- og nøgletal /1

4 OVERBLIK Q I Q1 steg omsætningen med 12,4 mio. til 373,2 mio., svarende til en omsætningsstigning på 3,4%. Den organiske vækst udgjorde -7,1%. EBITA udgjorde 7,6 mio. mod 15,3 mio. i Q EBT udgjorde 5,1 mio., og periodens resultat udgjorde 2,9 mio. Resultat pr. udestående aktie udgjorde 0,43 mod 1,20 for Q Omsætning og resultat var på niveau med det forventede. Meget stærke pengestrømme fra driftsaktivitet i Q1 medførte, at den rentebærende gæld blev reduceret fra 232,3 mio. til 196,9 mio. Forventninger til 2009 Solar fastholder forventningerne til omsætning i intervallet mio. til mio. og EBITA i intervallet 25 mio. til 40 mio. Fokus i 2009 er på at reducere den rentebærende gæld at fastholde eller, hvor det er muligt, styrke bruttoavancen at gennemføre restrukturering, der styrker forretningen, forenkler strukturer, reducerer antallet af medarbejdere samt øvrige omkostninger at bevare styrken til at fastholde forretningsmodellen og ambitionen om fortsat at være en af vinderne i vores industri Strategiske tiltag Med udgangspunkt i den dybe recession, som vi befinder os i ved starten af 2009, har vi fokuseret arbejdet i virksomhedsprogrammet New Solar Akkvisitioner forventes kun gennemført i begrænset omfang. Nye forretningsmæssige mål og et nyt virksomhedsprogram vil blive lanceret i foråret Den økonomiske krise medfører, at forventningerne til omsætning, bruttoavance og tab på debitorer i 2009 er behæftet med usikkerhed ud over det sædvanlige. Nettoomsætning i mio. EBITA i mio Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /2 Solar A/S Delårsrapport Q / Overblik

5 koncernberetning Q Omsætning Omsætningen i kvartalet steg med 12,4 mio. til 373,2 mio., svarende til en omsætningsstigning på 3,4%. Den organiske vækst udgjorde -7,1%. Omsætningen i Q1 var på niveau med det forventede. Primært resultat før amortiseringer (EBITA) EBITA udgjorde 7,6 mio., hvilket svarer til 2,0% af omsætningen. Fragtomkostningerne er fortsat høje og på niveau med gennemsnittet for Sammenholdt med Q påvirkede de derfor EBITA i procent af omsætningen negativt med 0,3 procent. Restruktureringsomkostninger vedrørende reduktion af medarbejdere påvirkede resultatet negativt med 1,2 mio., svarende til 0,3 procentpoint. Finansielle poster Finansielle poster, netto udgjorde -0,9 mio. mod -1,8 mio. i Q De finansielle poster er positivt påvirket af kursgevinster på specielt NOK med 1,5 mio. Resultat før skat (EBT) og periodens resultat EBT i Q1 udgjorde 5,1 mio. mod 11,8 mio. i tilsvarende periode sidste år. Resultatet i Q1 udgjorde 2,9 mio. mod 8,3 mio. sidste år. Resultatet var på niveau med det forventede. De iværksatte omkostningsbesparelser og personalereduktioner forventes at få gradvis øget effekt hen over året for så at få markant effekt fra Q Resultat pr. aktie Resultat pr. udestående aktie for Q1 udgjorde 0,43. Investeringer I 2008 påbegyndte Solar udvidelse af administrationsbygningen i Vejen, der forventes at være klar til brug i Q Der er investeret i alt 3,1 mio. I Q1 gennemførte koncernen nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver for i alt 2,2 mio., mens en række planlagte investeringer i kvartalet og for resten af 2009 er annulleret. Solars IT-strategi blev redefineret i 2008, idet det blev besluttet at implementere koncern-standardiserede processer og omlægge dele af koncernens egenudviklede ERP-system til SAP (Solar 8000). Overgangen gennemføres i de kommende tre til fire år. I Q1 er der investeret 1,0 mio, og i alt er der hermed investeret 5,7 mio. ud af en forventet samlet investering på op til 40 mio. Organisk vækst i % EBITA i % af omsætningen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /3

6 koncernberetning Pengestrømme Der er i 2009 specielt fokus på nedbringelse af arbejdskapital og rentebærende gæld. Det er derfor tilfredsstillende, at periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 39,5 mio. mod 11,3 mio. for Q Arbejdskapitalen er i Q reduceret med 23,1 mio. til 262,7 mio. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -3,4 mio. mod -3,0 mio. for Q Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde -2,7 mio. mod -6,6 mio. for Q Gearing beregnet på grundlag af EBITDA for de seneste 12 måneder udgjorde 2,9 gange. Samlet er den rentebærende gæld reduceret fra 232,3 mio. til 196,9 mio, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat af en målrettet indsats. Pr. 31. marts 2009 havde Solar uudnyttede kreditfaciliteter på 149 mio. Væsentlige risici I Årsrapport 2008 beskriver Solar de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til virksomhedens aktiviteter. De væsentligste risici er fortsat, at Solar i lighed med øvrige internationale virksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer, dels lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret. STRATEGISKE TILTAG Med udgangspunkt i den dybe recession, som vi befinder os i ved starten af 2009, har vi fokuseret arbejdet i virksomhedsprogrammet New Solar 2010 til færre tværfaglige aktiviteter indenfor de tre fokusområder Growth, Efficiency og People. Growth Et nyt værktøj til Profit Management er taget i brug. Inden for IVVS er der specielt fokus på arbejdet med Blue Energykonceptet, som vi lancerede i efteråret Her skaber vi sammen med 30 strategiske leverandører i seks lande viden og evne til i installatørkundekredsen at kunne markedsføre og sælge energirigtige komponenter og løsninger. Alle selskaber gør også en betydelig indsats for at effektivisere salgsprocessen gennem en øget andel af E-businessordrer. Efficiency Alle selskaber gennemfører restrukturering og omkostningsreduktioner men de har ikke kunnet gennemføres med samme hastighed, som omsætningsnedgangen har ramt koncernen. Planerne for omkostningsreduktionerne har fulgt de tidligere udmeldinger for Q1. Der er et meget stærkt fokus på optimering af arbejdskapitalen. Forbedringerne lever helt op til de ganske ambitiøse mål, der er sat for Solar 8000-projektet er vores meget store forretningsudviklingsprojekt omkring etablering af koncern-standardiserede processer understøttet af et standard IT-system (SAP). Projektet blev sat i gang i begyndelsen af marts måned og vil i væsentlig grad præge hverdagen i koncernen i de kommende tre til fire år. I øjeblikket arbejder således ca. 40 Solarmedarbejdere fra koncernfunktionerne og datterselskaberne sammen med 20 konsulenter for at skabe grundlaget for et endnu stærkere Solar. I alt er 12 forskellige nationaliteter repræsenteret. Implementeringen af Lean fortsætter og understøtter arbejdet i Solar 8000 omkring etablering af standardiserede processer. /4 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

7 En række planlagte investeringer i IT, filialer samt kapacitetsudvidelser på centrallagre er annulleret i Q1. People Medarbejderundersøgelsen Solar Navigator er for anden gang gennemført i hele koncernen. Specielt er det tilfredsstillende, at arbejdet omkring styrkelse af godt lederskab samt organisatorisk læring og effektivitet er slået igennem siden første undersøgelse i Arbejdet med at sikre sammenhæng mellem Solars overordnede strategi og mål samt de personlige mål for den enkelte medarbejder fortsætter. I denne forbindelse er koncernens værktøj til gennemførelse af medarbejderudviklingssamtaler, Solar STAR, udvidet med kompetencebehov for over 160 forskellige job i koncernen. STATUS PÅ UDVIKLINGEN I DE ENKELTE DATTERVIRKSOMHEDER Solar Danmark A/S Aktivitetsniveauet er aftaget hen over kvartalet men har trods alt stadig været påvirket positivt af afslutningen af en række byggeprojekter. Aktivitetsniveauet hos installatørkunderne inden for nybyg og service er reduceret, og ordrehorisonten er kort. Installatørkredsen har gennemført betydelige afskedigelser, og konkurrencen om de få projekter, der bliver udbudt, er meget hård. Der er i de seneste år gennemført en række forretningsudviklingstiltag inden for områder, hvoraf nogle ikke er afhængige af nybygningsaktiviteten, og der er fortsat en tilfredsstillende udvikling på en række af disse områder. Selskabet har gennemført en større restrukturering af organisationen fra tre regioner til én landsdækkende organisation, hvilket har medført en forenklet ledelses- og organisationsstruktur. Herudover er der gennemført lukning af to filialer ligesom yderligere tiltag vurderes. Et skift af leverandør på en større del af transporten vil først få effekt fra primo 2010 på grund af lange opsigelsesvarsler. Udvidelsen af administrationsbygningen i Vejen følger planen. Bygningen forventes klar til ibrugtagning i Q Implementeringen af Lean fortsætter som planlagt og medfører fortsat øget effektivitet, kvalitet og medarbejdertilfredshed. Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /5

8 koncernberetning Solar Sverige AB Den nye CED Anders Gärdström har som planlagt overtaget ledelsen af selskabet pr. 1. januar. De meget vanskelige markedsforhold med et betydeligt fald i eksporten fra de store svenske industriselskaber og et markant fald i bygge- og serviceaktiviteten på installatørmarkedet har været stærkt udfordrende for organisationen i Q1. Konkurrencen om få projekter er også betydelig i Sverige. Vi har dog været i stand til godt og vel at fastholde markedspositionen på el-området samt udvide vores markedsposition på vvs gennem de nye filialer, der blev åbnet i 2008 og i Q Yderligere etableringer er sat i bero indtil videre som følge af den vanskelige markedssituation. Vi vil nu styrke indsatsen for at forbedre indtjeningen. Beslutning om skift af transportør i den sydlige del af Sverige for både el- og vvs-området vil først få effekt i løbet af første halvår af 2010 på grund af lange opsigelsesvarsler. Solar Norge AS Bygge- og industriaktiviteten er stærkt aftagende. Stigende aktivitet inden for forsyningsvirksomhed og telekommunikation kompenserer til dels for dette fald. Det norske marked er præget af meget få store projekter på installatørmarkedet. Den ganske betydelige effektivisering, der blev resultatet af den restruktureringsplan, som blev iværksat i midten af 2008, indebærer, at selskabet er bedre rustet til at møde de udfordringer, som et vanskeligt marked medfører. Selskabet er kommet rigtigt godt i gang med implementeringen af Lean, og også i Norge er arbejdet med at optimere logistikkoncepterne for derigennem at reducere de høje fragtomkostninger i gang. De første resultater af dette forventes i indeværende år. Implementeringen af Lean fortsætter med meget tilfredsstillende resultater. Hoved- og nøgletal for koncernens selskaber Solar A/S Solar Solar Solar Solar mio. moderselskab* Sverige AB Norge AS Nederland B.V. Deutschland GmbH Q Omsætning 100,7 61,6 53,0 101,9 35,7 EBITA 6,2 1,8 1,5 0,1-1,6 Egenkapital 254,1 25,0 33,5 58,0 46,2 Balancesum 429,9 108,5 86,6 175,1 59,9 Organisk vækst -11,4% -2,5% 4,1% -20,1% 3,7% EBITA % 6,2% 2,9% 2,8% 0,1% -4,5% Q Omsætning 114,2 73,6 57,2 58,6 34,4 EBITA 7,7 3,6 1,9 2,8-0,3 Egenkapital 253,0 32,8 37,6 20,1 49,0 Balancesum 371,3 128,7 89,3 79,6 60,1 Organisk vækst 7,9% 6,0% 18,3% 4,7% -1,6% EBITA % 6,7% 4,9% 3,3% 4,8% -0,9% * Efter kostprismetoden ** Regulering som følge af omregning fra kostprismetode til equitymetode er inkluderet under elimineringer /6 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

9 Solar Nederland B.V. Aktivitetsniveauet på markedet for byggeri og specielt inden for industri er nu stærkt aftagende. Den kolde vinter medførte, at salget til varmesystemer var relativt højt i de første måneder af året, men dette marked er nu også aftaget. Det meget markante fald i aktiviteten blandt industrikunder har ramt selskabet meget hårdt på salget af el-artikler sam tidig med, at bruttoavancen har været under pres. Resultatet er derfor stærkt utilfredsstillende i Solar-delen af selskabet. Det i Q tilkøbte selskab Vegro har stort set levet op til forventningerne på trods af de vanskelige markedsforhold. Som planlagt er der i Q1 etableret en fælles ledelse for Solar Nederland B.V. og Vegro B.V. Integrationsprocessen, der løber til udgangen af 2010, fortsætter men er påvirket af det fokus, der nødvendigvis nu er på samtidig at tilpasse de to organisationer til de nuværende meget udfordrende markedsforhold. Solar Nederlands hoved skontor vil i fremtiden blive placeret i Alkmaar, hvor en række back office-funktioner vil blive samlet. Solar Deutschland GmbH Markedsudviklingen er fortsat negativt påvirket af et reduceret aktivitetsniveau indenfor såvel byggeri som industri. Som følge af en beslutning om restrukturering blev det ved udgangen af kvartalet besluttet at lukke filialerne i Leipzig, Dresden, Hamborg (1 af 3 i Hamborg) og Bielefeld i løbet af året samt at etablere en ny filial i Brandenburg. Filialerne i Magdeburg, Hameln og Uelzen, som åbnede i andet halvår af 2008, udvikler sig som planlagt men påvirker dog også i år indtjeningen negativt. Solar Suomi Oy Udviklingen i markedet har været præget af en meget stærk aktivitetsnedgang. Dette betyder, at såvel bolig- og erhvervsbyggeri som industri er meget hårdt ramt. Restruktureringen gennemført i Q har haft fuld effekt fra starten af 2009, og det er samtidig lykkedes at styrke bruttoavancen, hvilket begrænser underskuddet i selskabet. Restruktureringer er påbegyndt i såvel Solar som i Vegro. I henhold til hollandsk lovgivning etablerer vi inden sommerferien den sociale plan, der fastsætter betingelserne for de medarbejdere, der bliver påvirket af de restruktureringer, der gennemføres i den videre integration af de to selskaber frem til udgangen af Solar Solar P/F Solar Aurora Solar Suomi Oy Polska Sp. z o.o. Føroyar Group Elimineringer** Koncernen 3,6 4,8 1,1 12,9-2,1 373,2-0,5-0,2 0,2 0,1 0,0 7,6 2,6 7,1 1,8 5,4-223,5 210,2 6,7 12,9 2,9 28,3-293,7 617,1-20,9% -16,9% -37,7% -3,9% -7,1% -13,9% -4,2% 18,2% 0,8% 2,0% 4,6 5,2 1,8 14,5-3,3 360,8-0,5-0,2 0,3 0,0 0,0 15,3 4,6 10,5 2,0 3,8-181,5 231,9 8,3 13,6 3,6 30,0-222,3 562,2-7,3% 7,7% 7,9% -2,9% 6,7% -10,9% -3,8% 16,7% 0,0% 4,2% Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /7

10 KONCERNBERETNING Solar Polska Sp. z o.o. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr overtog selskabet i Q el-grossisten Eltomont Sp. z o.o. Der har været arbejdet med at gennemføre den igangsatte Post Merger Integration-plan (PMI-plan), og Eltomont forventes som planlagt fuldt integreret senest ved udgangen af Der har specielt været arbejdet med at konsolidere indkøb hos færre strategiske leverandører, og de forventede synergier på indkøb forventes realiseret også i Aktivitetsniveauet på det private boligmarked er nu også reduceret, og udenlandske investeringer i kommercielle bygninger som f.eks. indkøbscentre er endnu ikke vendt tilbage. Industrien er også negativt påvirket af den generelt lave aktivitet i Europa og herunder specielt i Tyskland. P/F Solar Føroyar Solar Føroyar oplevede en markant aftagende vækst i kvartalet. Det er lykkedes at tilføre kompetence til selskabet på vvs-området, så selskabet nu kan begynde aktiviteter på dette område. Aurora Group Etableringen af tredjeparts logistikløsning i Jönköping, Sverige, forløber efter planen. Centrallageret i Danmark lukker som planlagt inden udgangen af maj, og de to lagre i Norge og Finland vil blive overført i løbet af andet halvår. Den danske salgsorganisation samt de fælles Aurora-koncernfunktioner flytter fra Herlev til lejede lokaler i Ballerup ved udgangen af juni måned. Samlet betyder det, at vi efter denne betydelige restrukturering står med et Aurora med en styrket konkurrencekraft. Markedsmæssigt har året ikke bragt væsentlige ændringer. Markedet for tilbehør til forbrugerelektronik er negativt påvirket af det generelt svækkede privatforbrug. FORVENTNINGER TIL 2009 Udviklingen i Q1 har gjort det klart, at den økonomiske krises afledte effekter på bygge- og industriaktiviteten som frygtet er meget betydelige, og vi forventer fortsat, at Q2 og Q3 i 2009 bliver de mest udfordrende. Det er derimod endnu ikke muligt at vurdere krisens varighed, men vores vurdering er, at vi skal hen mod slutningen af 2010, før vi vil se en stabilisering i de lande, der først blev ramt af krisen. Fokus i 2009 vil derfor fortsat være på omstrukturering samt nedbringelse af den rentebærende gæld. Målet er således at nedbringe arbejdskapitalen til 16% af omsætningen ved udgangen af Ud over de investeringer, der er påkrævet som en del af Solar 8000-projektet samt færdiggørelsen af allerede påbegyndte investeringer, vil øvrige investeringer blive begrænset til et minimum. Der foretages løbende reduktioner af personalet for at tilpasse omkostningerne til markedsudviklingen. Når de planlagte og allerede gennemførte reduktioner er fuldt gennemført i 2009 vil de medføre en årlig besparelse på ca. 18 mio. Reduktionen skal ses i sammenhæng med de tiltag, der blev afsluttet i 2008, således at de samlede besparelser på årsbasis udgør ca. 25 mio. Forventningerne til 2009 fastholdes på en omsætning i intervallet mio. til mio., svarende i værste fald til en negativ organisk vækst på næsten 20%, samt en forventet EBITA i intervallet 25 mio. til 40 mio. Forventningerne til omsætning, bruttoavance samt tab på debitorer i 2009 er fortsat behæftet med en usikkerhed ud over det sædvanlige. I forventningerne forudsætter vi dog fortsat, at vækstpakkerne i de enkelte lande vil have en vis positiv effekt fra slutningen af året. /8 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

11 SOLARS AKTIER Solars aktiekapital er fordelt på nominelt 12,1 mio. A-aktier og nominelt 85,7 mio. B-aktier. Følgende aktionærer har anmeldt ejerandel eller stemmeret på 5% eller mere af den samlede kapital pr. 31. marts 2009: Aktier Stemmer Fonden af 20. December, Kolding 17,0% 59,9% Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød 12,7% 6,0% Solar A/S, Kolding 7,8% 3,7% Kursudvikling Den 31. marts 2009 var kursen på Solars B-aktie DKK 166 mod DKK 191 primo året. Finanskalender maj Delårsrapport Q juli 21. august IR-tavshed 21. august Delårsrapport Q oktober 18. november IR-tavshed 18. november Delårsrapport Q Præsentation af delårsrapport Q vil blive transmitteret online fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 21. august 2009 kl og kan følges på Aktiekursudvikling (indeks) / / MidCap+ Solar Selskabsmeddelelser 2009 ekskl. insidermeddelelser Dato Nr. Meddelelse Corporate Business Development Director fratræder hos Solar Opdaterede vedtægter Forløb af generalforsamling i Solar A/S Indkaldelse til generalforsamling Udstedelse af optioner til ledende medarbejdere i Solar A/S Optioner til ledende medarbejdere i Solar A/S Årsrapport Resultat for 2008 samt forventninger til 2009 Fordeling af aktiekapital pr. 31. marts 2009 i % Fordeling af stemmer pr. 31. marts 2009 i % Fonden af 20. December, 17,0 ATP, 12,7 Bestyrelse og direktion inkl nærtstående, 3,7 Øvrige danske aktionærer, 32,8 Udelandske aktionærer, 4,2 Ej navnenoterede aktionærer, 21,8 Egne aktier, 7,8 Fonden af 20. December, 59,9 ATP, 6,0 Bestyrelse og direktion inkl nærtstående, 2,5 Øvrige danske aktionærer, 15,6 Udelandske aktionærer, 2,0 Ej navnenoterede aktionærer, 10,3 Egne aktier, 3,7 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /9

12 KONCERNBERETNING REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for Solar A/S aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til Årsrapport 2008, der indeholder en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på side Væsentlige poster i regnskabet har sit udgangspunkt i årsaftaler m.v. Ved udarbejdelse af delårsrapporten er der foretaget et forsigtigt skøn over det aktuelle års aktivitet. Selskabsskat er i delårsrapporten afsat af resultat før skat med den forventede skatteprocent. Der er ikke foretaget beregninger af skattepligtige indkomster for perioden. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Ændring af anvendt regnskabspraksis Solar A/S har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret IFRS 8 Driftssegmenter. IFRS 8 har ikke påvirket indregning og måling men har alene givet ændringer i de afgivne oplysninger. Sammenligningstal er tilpasset. IFRS 8 kræver, at koncernens segmentrapportering tager afsæt i de interne driftssegmenter, hvor aktiviteterne overvåges på produkter/services, geografiske områder, større kunder eller større dattervirksomheder. Driftssegmenter er de segmenter, som kommer til udtryk i den ledelsesrapportering, som den øverste operationelle ledelse anvender til ressourceallokering og resultatopfølgning. Solar A/S driftssegmenter udgøres af strategiske forretningsenheder, der opererer på forskellige geografiske områder. Hver forretningsenhed drives uafhængigt af de andre enheder. Solar A/S har ni rapporteringspligtige segmenter; Solar A/S (moderselskab inkl. Solar Danmark A/S), Solar Sverige AB, Solar Norge AS, Solar Nederland B.V., Solar Deutschland GmbH, Solar Suomi Oy, Solar Polska Sp. z o.o., P/F Solar Føroyar og Aurora Group Danmark A/S. /10 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

13 ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Q for Solar A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for Q Det er endvidere vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Kolding, den 20. maj 2009 I direktionen Flemming H. Tomdrup CEO I bestyrelsen Jens Borum Peter Falkenham Kent Arentoft (formand) (næstformand) Niels Borum Remy Cramer Bent H. Frisk Preben Jessen Aase Kofoed Jens Peter Toft Solar A/S Delårsrapport Q / Ledelsespåtegning /11

14 RESULTATOPGØRELSE Koncernen Q1 Året mio Omsætning 373,2 360, ,3 Vareforbrug -296,1-282, ,4 Bruttoresultat 77,1 78,5 311,9 Eksterne driftsomkostninger -18,5-16,6-64,4 Personaleomkostninger -47,0-43,6-170,5 Tab på tilgodehavender fra salg -1,0-1,0-2,8 Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 10,6 17,3 74,2 Afskrivning på materielle anlægsaktiver -3,0-2,0-9,2 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Amortisering af immaterielle anlægsaktiver -1,6-1,7-6,7 Primært resultat (EBIT) 6,0 13,6 58,3 Finansielle indtægter 2,9 1,0 5,5 Finansielle omkostninger -3,8-2,8-18,4 Resultat før skat (EBT) 5,1 11,8 45,4 Selskabsskat -2,2-3,5-14,4 Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Andre indregnede indtægter og omkostninger: Valutakursregulering primo 0,0 0,0 0,2 Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 2,5-0,2-14,5 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -1,6-1,0-10,9 Skat af værdireguleringer 1,4-0,1 1,6 Andre indregnede indtægter og omkostninger efter skat 2,3-1,3-23,6 Periodens indtægter i alt 5,2 7,0 7,4 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,43 1,20 4,55 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS-D) udvandet 0,43 1,20 4,55 /12 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab

15 BALANCE Koncernen Pr. 31. marts Ultimo mio AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver 45,2 49,0 45,7 Materielle anlægsaktiver 175,5 126,6 174,4 Finansielle anlægsaktiver 1,1 0,7 0,9 Anlægsaktiver 221,8 176,3 221,0 Varebeholdninger 157,4 156,0 162,0 Tilgodehavender fra salg 219,1 213,2 202,6 Tilgodehavende selskabsskat 9,5 5,1 6,8 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 6,5 5,8 8,4 Likvider 2,8 5,8 3,3 Omsætningsaktiver 395,3 385,9 383,1 Aktiver i alt 617,1 562,2 604,1 PASSIVER Aktiekapital 97,8 97,7 97,8 Reserver -21,6-1,4-23,9 Overført resultat 120,5 118,0 117,6 Forslag til udbytte 13,5 17,6 13,5 Egenkapital 210,2 231,9 205,0 Rentebærende forpligtelser 139,4 76,0 141,4 Andre forpligtelser 0,2 0,0 0,2 Hensættelse til pensionsforpligtelser 3,7 3,8 3,7 Hensættelse til udskudt skat 19,3 15,1 20,7 Andre hensatte forpligtelser 1,3 0,0 1,5 Langfristede forpligtelser 163,9 94,9 167,5 Rentebærende forpligtelser 57,5 74,1 90,9 Gæld til leverandører 113,8 113,7 82,4 Skyldig selskabsskat 2,6 6,2 1,4 Andre gældsforpligtelser og periodeafgrænsningsposter 69,1 41,2 56,9 Andre hensatte forpligtelser 0,0 0,2 0,0 Kortfristede forpligtelser 243,0 235,4 231,6 Forpligtelser 406,9 330,3 399,1 Passiver i alt 617,1 562,2 604,1 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab /13

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncernen Q1 Året mio Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Afskrivning og amortisering 4,6 3,7 15,9 Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer -0,5-0,1 0,8 Finansielle poster, netto 0,9 1,8 12,9 Selskabsskat 2,2 3,5 14,4 Betalte finansielle poster, netto -2,4-1,8-8,3 Betalt selskabsskat -3,9-4,5-21,4 Pengestrømme før ændring i driftskapital 3,8 10,9 45,3 Ændring af varebeholdninger 6,3-1,3 8,0 Ændring af tilgodehavender -11,1-14,7 11,6 Ændring af ikke-rentebærende forpligtelser 40,5 16,4-20,6 Pengestrømme fra driftsaktivitet 39,5 11,3 44,3 Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -1,0 0,0-4,7 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -2,2-3,0-11,2 Nettoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver -0,2 0,0-0,2 Køb af dattervirksomheder 0,0 0,0-58,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,4-3,0-74,7 Optagelse af langfristede rentebærende forpligtelser 0,0 0,0 54,5 Afdrag på langfristede rentebærende forpligtelser -2,7-1,4-11,3 Udbetalt udbytte 0,0 0,0-17,6 Køb og salg af egne aktier 0,0-4,1-13,8 Øvrige poster 0,0-1,1 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2,7-6,6 11,8 Pengestrømme i alt 33,4 1,7-18,6 Likvide beholdninger primo -87,6-69,6-69,6 Overtaget ved køb af dattervirksomheder 0,0 0,0-1,0 Valutakursreguleringer -0,5-0,4 1,6 Likvide beholdninger ultimo -54,7-68,3-87,6 Likvide beholdninger ultimo Likvider 2,8 5,8 3,3 Kortfristede rentebærende forpligtelser -57,5-74,1-90,9 Likvide beholdninger ultimo -54,7-68,3-87,6 /14 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab

17 EGENKAPITALOPGØRELSE Koncernen Q1 Året mio EGENKAPITALOPGØRELSE Egenkapital primo 205,0 229,0 229,0 Valutakursregulering primo 0,0 0,0 0,2 Valutakursregulering af udenlandske dat tervirksomheder 2,5-0,2-14,5 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -1,6-1,0-10,9 Skat af værdireguleringer 1,4-0,1 1,6 Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen 2,3-1,3-23,6 Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Periodens indtægter i alt 5,2 7,0 7,4 Udbetaling af udbytte 0,0 0,0-17,6 Køb af egne aktier 0,0-4,1-13,8 Øvrige bevægelser 0,0-4,1-31,4 Egenkapital ultimo 210,2 231,9 205,0 som specificeres således: Aktiekapital 97,8 97,7 97,8 Reserver -21,6-1,4-23,9 Overført resultat 120,5 118,0 117,6 Forslag til udbytte 13,5 17,6 13,5 Egenkapital ultimo 210,2 231,9 205,0 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab /15

18 NOTER Koncernen Q1 Året mio EGNE AKTIER Beholdning primo i antal stk Køb i perioden Salg i perioden Beholdning ultimo i antal stk Beholdning ultimo i % 7,8 5,4 7,8 Anskaffelsessum primo 30,1 16,2 16,2 Køb i perioden 0,0 4,1 13,8 Salg i perioden 0,0 0,0 0,0 Kursregulering i perioden 0,0 0,1 0,1 Anskaffelsessum ultimo 30,1 20,4 30,1 Nominel værdi ultimo 7,7 5,3 7,7 Kursværdi ultimo 12,6 23,3 14,6 Beholdningen af egne aktier opretholdes som likviditetsreserve til eventuelle fremtidige køb af virksomheder, dækning af optionsprogram og nedsættelse af aktiekapitalen. Solar kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til 10% egne aktier frem til den ordinære generalforsamling i Alle egne aktier besiddes af moderselskabet. /16 Solar A/S Delårsrapport Q / Noter

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere