Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER"

Transkript

1 Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

2

3 HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360, ,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært resultat (EBIT) 6,0 13,6 58,3 Finansielle poster, netto -0,9-1,8-12,9 Resultat før skat (EBT) 5,1 11,8 45,4 Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,43 1,20 4,55 Periodens resultat ekskl. amortisering i pr. udestående aktie 0,67 1,44 5,53 Hovedtal for balance ( mio.) Aktiver i alt 617,1 562,2 604,1 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 2,2 3,0 11,2 Udestående aktiekapital 90,1 92,4 90,1 Egenkapital 210,2 231,9 205,0 Rentebærende forpligtelser 196,9 150,1 232,3 Hovedtal for pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet 39,5 11,3 44,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,4-3,0-74,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2,7-6,6 11,8 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 3,4 13,0 9,7 Organisk vækst -7,1 6,7 5,0 Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 2,0 4,2 4,3 Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 1,6 3,8 3,9 Resultatgrad 0,8 2,3 2,1 Gearing (netto rentebærende forpligtelser/ebitda), antal gange 4,6 2,1 3,1 Egenkapitalforrentning (ROE) 5,6 14,4 14,3 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 8,7 17,4 17,4 Afkast af investeret kapital (ROIC) 3,2 9,7 8,7 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 4,8 11,5 10,2 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 11,3 9,1 6,2 Egenkapitalandel (soliditet) 34,1 41,2 33,9 Indre værdi i pr. udestående aktie 31,3 33,6 30,5 Børskurs i 22,2 59,7 25,6 Børskurs/indre værdi 0,71 1,77 0,84 Børskurs i DKK Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) Solar A/S Delårsrapport Q / Hoved- og nøgletal /1

4 OVERBLIK Q I Q1 steg omsætningen med 12,4 mio. til 373,2 mio., svarende til en omsætningsstigning på 3,4%. Den organiske vækst udgjorde -7,1%. EBITA udgjorde 7,6 mio. mod 15,3 mio. i Q EBT udgjorde 5,1 mio., og periodens resultat udgjorde 2,9 mio. Resultat pr. udestående aktie udgjorde 0,43 mod 1,20 for Q Omsætning og resultat var på niveau med det forventede. Meget stærke pengestrømme fra driftsaktivitet i Q1 medførte, at den rentebærende gæld blev reduceret fra 232,3 mio. til 196,9 mio. Forventninger til 2009 Solar fastholder forventningerne til omsætning i intervallet mio. til mio. og EBITA i intervallet 25 mio. til 40 mio. Fokus i 2009 er på at reducere den rentebærende gæld at fastholde eller, hvor det er muligt, styrke bruttoavancen at gennemføre restrukturering, der styrker forretningen, forenkler strukturer, reducerer antallet af medarbejdere samt øvrige omkostninger at bevare styrken til at fastholde forretningsmodellen og ambitionen om fortsat at være en af vinderne i vores industri Strategiske tiltag Med udgangspunkt i den dybe recession, som vi befinder os i ved starten af 2009, har vi fokuseret arbejdet i virksomhedsprogrammet New Solar Akkvisitioner forventes kun gennemført i begrænset omfang. Nye forretningsmæssige mål og et nyt virksomhedsprogram vil blive lanceret i foråret Den økonomiske krise medfører, at forventningerne til omsætning, bruttoavance og tab på debitorer i 2009 er behæftet med usikkerhed ud over det sædvanlige. Nettoomsætning i mio. EBITA i mio Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /2 Solar A/S Delårsrapport Q / Overblik

5 koncernberetning Q Omsætning Omsætningen i kvartalet steg med 12,4 mio. til 373,2 mio., svarende til en omsætningsstigning på 3,4%. Den organiske vækst udgjorde -7,1%. Omsætningen i Q1 var på niveau med det forventede. Primært resultat før amortiseringer (EBITA) EBITA udgjorde 7,6 mio., hvilket svarer til 2,0% af omsætningen. Fragtomkostningerne er fortsat høje og på niveau med gennemsnittet for Sammenholdt med Q påvirkede de derfor EBITA i procent af omsætningen negativt med 0,3 procent. Restruktureringsomkostninger vedrørende reduktion af medarbejdere påvirkede resultatet negativt med 1,2 mio., svarende til 0,3 procentpoint. Finansielle poster Finansielle poster, netto udgjorde -0,9 mio. mod -1,8 mio. i Q De finansielle poster er positivt påvirket af kursgevinster på specielt NOK med 1,5 mio. Resultat før skat (EBT) og periodens resultat EBT i Q1 udgjorde 5,1 mio. mod 11,8 mio. i tilsvarende periode sidste år. Resultatet i Q1 udgjorde 2,9 mio. mod 8,3 mio. sidste år. Resultatet var på niveau med det forventede. De iværksatte omkostningsbesparelser og personalereduktioner forventes at få gradvis øget effekt hen over året for så at få markant effekt fra Q Resultat pr. aktie Resultat pr. udestående aktie for Q1 udgjorde 0,43. Investeringer I 2008 påbegyndte Solar udvidelse af administrationsbygningen i Vejen, der forventes at være klar til brug i Q Der er investeret i alt 3,1 mio. I Q1 gennemførte koncernen nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver for i alt 2,2 mio., mens en række planlagte investeringer i kvartalet og for resten af 2009 er annulleret. Solars IT-strategi blev redefineret i 2008, idet det blev besluttet at implementere koncern-standardiserede processer og omlægge dele af koncernens egenudviklede ERP-system til SAP (Solar 8000). Overgangen gennemføres i de kommende tre til fire år. I Q1 er der investeret 1,0 mio, og i alt er der hermed investeret 5,7 mio. ud af en forventet samlet investering på op til 40 mio. Organisk vækst i % EBITA i % af omsætningen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /3

6 koncernberetning Pengestrømme Der er i 2009 specielt fokus på nedbringelse af arbejdskapital og rentebærende gæld. Det er derfor tilfredsstillende, at periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 39,5 mio. mod 11,3 mio. for Q Arbejdskapitalen er i Q reduceret med 23,1 mio. til 262,7 mio. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -3,4 mio. mod -3,0 mio. for Q Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde -2,7 mio. mod -6,6 mio. for Q Gearing beregnet på grundlag af EBITDA for de seneste 12 måneder udgjorde 2,9 gange. Samlet er den rentebærende gæld reduceret fra 232,3 mio. til 196,9 mio, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat af en målrettet indsats. Pr. 31. marts 2009 havde Solar uudnyttede kreditfaciliteter på 149 mio. Væsentlige risici I Årsrapport 2008 beskriver Solar de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til virksomhedens aktiviteter. De væsentligste risici er fortsat, at Solar i lighed med øvrige internationale virksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer, dels lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret. STRATEGISKE TILTAG Med udgangspunkt i den dybe recession, som vi befinder os i ved starten af 2009, har vi fokuseret arbejdet i virksomhedsprogrammet New Solar 2010 til færre tværfaglige aktiviteter indenfor de tre fokusområder Growth, Efficiency og People. Growth Et nyt værktøj til Profit Management er taget i brug. Inden for IVVS er der specielt fokus på arbejdet med Blue Energykonceptet, som vi lancerede i efteråret Her skaber vi sammen med 30 strategiske leverandører i seks lande viden og evne til i installatørkundekredsen at kunne markedsføre og sælge energirigtige komponenter og løsninger. Alle selskaber gør også en betydelig indsats for at effektivisere salgsprocessen gennem en øget andel af E-businessordrer. Efficiency Alle selskaber gennemfører restrukturering og omkostningsreduktioner men de har ikke kunnet gennemføres med samme hastighed, som omsætningsnedgangen har ramt koncernen. Planerne for omkostningsreduktionerne har fulgt de tidligere udmeldinger for Q1. Der er et meget stærkt fokus på optimering af arbejdskapitalen. Forbedringerne lever helt op til de ganske ambitiøse mål, der er sat for Solar 8000-projektet er vores meget store forretningsudviklingsprojekt omkring etablering af koncern-standardiserede processer understøttet af et standard IT-system (SAP). Projektet blev sat i gang i begyndelsen af marts måned og vil i væsentlig grad præge hverdagen i koncernen i de kommende tre til fire år. I øjeblikket arbejder således ca. 40 Solarmedarbejdere fra koncernfunktionerne og datterselskaberne sammen med 20 konsulenter for at skabe grundlaget for et endnu stærkere Solar. I alt er 12 forskellige nationaliteter repræsenteret. Implementeringen af Lean fortsætter og understøtter arbejdet i Solar 8000 omkring etablering af standardiserede processer. /4 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

7 En række planlagte investeringer i IT, filialer samt kapacitetsudvidelser på centrallagre er annulleret i Q1. People Medarbejderundersøgelsen Solar Navigator er for anden gang gennemført i hele koncernen. Specielt er det tilfredsstillende, at arbejdet omkring styrkelse af godt lederskab samt organisatorisk læring og effektivitet er slået igennem siden første undersøgelse i Arbejdet med at sikre sammenhæng mellem Solars overordnede strategi og mål samt de personlige mål for den enkelte medarbejder fortsætter. I denne forbindelse er koncernens værktøj til gennemførelse af medarbejderudviklingssamtaler, Solar STAR, udvidet med kompetencebehov for over 160 forskellige job i koncernen. STATUS PÅ UDVIKLINGEN I DE ENKELTE DATTERVIRKSOMHEDER Solar Danmark A/S Aktivitetsniveauet er aftaget hen over kvartalet men har trods alt stadig været påvirket positivt af afslutningen af en række byggeprojekter. Aktivitetsniveauet hos installatørkunderne inden for nybyg og service er reduceret, og ordrehorisonten er kort. Installatørkredsen har gennemført betydelige afskedigelser, og konkurrencen om de få projekter, der bliver udbudt, er meget hård. Der er i de seneste år gennemført en række forretningsudviklingstiltag inden for områder, hvoraf nogle ikke er afhængige af nybygningsaktiviteten, og der er fortsat en tilfredsstillende udvikling på en række af disse områder. Selskabet har gennemført en større restrukturering af organisationen fra tre regioner til én landsdækkende organisation, hvilket har medført en forenklet ledelses- og organisationsstruktur. Herudover er der gennemført lukning af to filialer ligesom yderligere tiltag vurderes. Et skift af leverandør på en større del af transporten vil først få effekt fra primo 2010 på grund af lange opsigelsesvarsler. Udvidelsen af administrationsbygningen i Vejen følger planen. Bygningen forventes klar til ibrugtagning i Q Implementeringen af Lean fortsætter som planlagt og medfører fortsat øget effektivitet, kvalitet og medarbejdertilfredshed. Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /5

8 koncernberetning Solar Sverige AB Den nye CED Anders Gärdström har som planlagt overtaget ledelsen af selskabet pr. 1. januar. De meget vanskelige markedsforhold med et betydeligt fald i eksporten fra de store svenske industriselskaber og et markant fald i bygge- og serviceaktiviteten på installatørmarkedet har været stærkt udfordrende for organisationen i Q1. Konkurrencen om få projekter er også betydelig i Sverige. Vi har dog været i stand til godt og vel at fastholde markedspositionen på el-området samt udvide vores markedsposition på vvs gennem de nye filialer, der blev åbnet i 2008 og i Q Yderligere etableringer er sat i bero indtil videre som følge af den vanskelige markedssituation. Vi vil nu styrke indsatsen for at forbedre indtjeningen. Beslutning om skift af transportør i den sydlige del af Sverige for både el- og vvs-området vil først få effekt i løbet af første halvår af 2010 på grund af lange opsigelsesvarsler. Solar Norge AS Bygge- og industriaktiviteten er stærkt aftagende. Stigende aktivitet inden for forsyningsvirksomhed og telekommunikation kompenserer til dels for dette fald. Det norske marked er præget af meget få store projekter på installatørmarkedet. Den ganske betydelige effektivisering, der blev resultatet af den restruktureringsplan, som blev iværksat i midten af 2008, indebærer, at selskabet er bedre rustet til at møde de udfordringer, som et vanskeligt marked medfører. Selskabet er kommet rigtigt godt i gang med implementeringen af Lean, og også i Norge er arbejdet med at optimere logistikkoncepterne for derigennem at reducere de høje fragtomkostninger i gang. De første resultater af dette forventes i indeværende år. Implementeringen af Lean fortsætter med meget tilfredsstillende resultater. Hoved- og nøgletal for koncernens selskaber Solar A/S Solar Solar Solar Solar mio. moderselskab* Sverige AB Norge AS Nederland B.V. Deutschland GmbH Q Omsætning 100,7 61,6 53,0 101,9 35,7 EBITA 6,2 1,8 1,5 0,1-1,6 Egenkapital 254,1 25,0 33,5 58,0 46,2 Balancesum 429,9 108,5 86,6 175,1 59,9 Organisk vækst -11,4% -2,5% 4,1% -20,1% 3,7% EBITA % 6,2% 2,9% 2,8% 0,1% -4,5% Q Omsætning 114,2 73,6 57,2 58,6 34,4 EBITA 7,7 3,6 1,9 2,8-0,3 Egenkapital 253,0 32,8 37,6 20,1 49,0 Balancesum 371,3 128,7 89,3 79,6 60,1 Organisk vækst 7,9% 6,0% 18,3% 4,7% -1,6% EBITA % 6,7% 4,9% 3,3% 4,8% -0,9% * Efter kostprismetoden ** Regulering som følge af omregning fra kostprismetode til equitymetode er inkluderet under elimineringer /6 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

9 Solar Nederland B.V. Aktivitetsniveauet på markedet for byggeri og specielt inden for industri er nu stærkt aftagende. Den kolde vinter medførte, at salget til varmesystemer var relativt højt i de første måneder af året, men dette marked er nu også aftaget. Det meget markante fald i aktiviteten blandt industrikunder har ramt selskabet meget hårdt på salget af el-artikler sam tidig med, at bruttoavancen har været under pres. Resultatet er derfor stærkt utilfredsstillende i Solar-delen af selskabet. Det i Q tilkøbte selskab Vegro har stort set levet op til forventningerne på trods af de vanskelige markedsforhold. Som planlagt er der i Q1 etableret en fælles ledelse for Solar Nederland B.V. og Vegro B.V. Integrationsprocessen, der løber til udgangen af 2010, fortsætter men er påvirket af det fokus, der nødvendigvis nu er på samtidig at tilpasse de to organisationer til de nuværende meget udfordrende markedsforhold. Solar Nederlands hoved skontor vil i fremtiden blive placeret i Alkmaar, hvor en række back office-funktioner vil blive samlet. Solar Deutschland GmbH Markedsudviklingen er fortsat negativt påvirket af et reduceret aktivitetsniveau indenfor såvel byggeri som industri. Som følge af en beslutning om restrukturering blev det ved udgangen af kvartalet besluttet at lukke filialerne i Leipzig, Dresden, Hamborg (1 af 3 i Hamborg) og Bielefeld i løbet af året samt at etablere en ny filial i Brandenburg. Filialerne i Magdeburg, Hameln og Uelzen, som åbnede i andet halvår af 2008, udvikler sig som planlagt men påvirker dog også i år indtjeningen negativt. Solar Suomi Oy Udviklingen i markedet har været præget af en meget stærk aktivitetsnedgang. Dette betyder, at såvel bolig- og erhvervsbyggeri som industri er meget hårdt ramt. Restruktureringen gennemført i Q har haft fuld effekt fra starten af 2009, og det er samtidig lykkedes at styrke bruttoavancen, hvilket begrænser underskuddet i selskabet. Restruktureringer er påbegyndt i såvel Solar som i Vegro. I henhold til hollandsk lovgivning etablerer vi inden sommerferien den sociale plan, der fastsætter betingelserne for de medarbejdere, der bliver påvirket af de restruktureringer, der gennemføres i den videre integration af de to selskaber frem til udgangen af Solar Solar P/F Solar Aurora Solar Suomi Oy Polska Sp. z o.o. Føroyar Group Elimineringer** Koncernen 3,6 4,8 1,1 12,9-2,1 373,2-0,5-0,2 0,2 0,1 0,0 7,6 2,6 7,1 1,8 5,4-223,5 210,2 6,7 12,9 2,9 28,3-293,7 617,1-20,9% -16,9% -37,7% -3,9% -7,1% -13,9% -4,2% 18,2% 0,8% 2,0% 4,6 5,2 1,8 14,5-3,3 360,8-0,5-0,2 0,3 0,0 0,0 15,3 4,6 10,5 2,0 3,8-181,5 231,9 8,3 13,6 3,6 30,0-222,3 562,2-7,3% 7,7% 7,9% -2,9% 6,7% -10,9% -3,8% 16,7% 0,0% 4,2% Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /7

10 KONCERNBERETNING Solar Polska Sp. z o.o. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr overtog selskabet i Q el-grossisten Eltomont Sp. z o.o. Der har været arbejdet med at gennemføre den igangsatte Post Merger Integration-plan (PMI-plan), og Eltomont forventes som planlagt fuldt integreret senest ved udgangen af Der har specielt været arbejdet med at konsolidere indkøb hos færre strategiske leverandører, og de forventede synergier på indkøb forventes realiseret også i Aktivitetsniveauet på det private boligmarked er nu også reduceret, og udenlandske investeringer i kommercielle bygninger som f.eks. indkøbscentre er endnu ikke vendt tilbage. Industrien er også negativt påvirket af den generelt lave aktivitet i Europa og herunder specielt i Tyskland. P/F Solar Føroyar Solar Føroyar oplevede en markant aftagende vækst i kvartalet. Det er lykkedes at tilføre kompetence til selskabet på vvs-området, så selskabet nu kan begynde aktiviteter på dette område. Aurora Group Etableringen af tredjeparts logistikløsning i Jönköping, Sverige, forløber efter planen. Centrallageret i Danmark lukker som planlagt inden udgangen af maj, og de to lagre i Norge og Finland vil blive overført i løbet af andet halvår. Den danske salgsorganisation samt de fælles Aurora-koncernfunktioner flytter fra Herlev til lejede lokaler i Ballerup ved udgangen af juni måned. Samlet betyder det, at vi efter denne betydelige restrukturering står med et Aurora med en styrket konkurrencekraft. Markedsmæssigt har året ikke bragt væsentlige ændringer. Markedet for tilbehør til forbrugerelektronik er negativt påvirket af det generelt svækkede privatforbrug. FORVENTNINGER TIL 2009 Udviklingen i Q1 har gjort det klart, at den økonomiske krises afledte effekter på bygge- og industriaktiviteten som frygtet er meget betydelige, og vi forventer fortsat, at Q2 og Q3 i 2009 bliver de mest udfordrende. Det er derimod endnu ikke muligt at vurdere krisens varighed, men vores vurdering er, at vi skal hen mod slutningen af 2010, før vi vil se en stabilisering i de lande, der først blev ramt af krisen. Fokus i 2009 vil derfor fortsat være på omstrukturering samt nedbringelse af den rentebærende gæld. Målet er således at nedbringe arbejdskapitalen til 16% af omsætningen ved udgangen af Ud over de investeringer, der er påkrævet som en del af Solar 8000-projektet samt færdiggørelsen af allerede påbegyndte investeringer, vil øvrige investeringer blive begrænset til et minimum. Der foretages løbende reduktioner af personalet for at tilpasse omkostningerne til markedsudviklingen. Når de planlagte og allerede gennemførte reduktioner er fuldt gennemført i 2009 vil de medføre en årlig besparelse på ca. 18 mio. Reduktionen skal ses i sammenhæng med de tiltag, der blev afsluttet i 2008, således at de samlede besparelser på årsbasis udgør ca. 25 mio. Forventningerne til 2009 fastholdes på en omsætning i intervallet mio. til mio., svarende i værste fald til en negativ organisk vækst på næsten 20%, samt en forventet EBITA i intervallet 25 mio. til 40 mio. Forventningerne til omsætning, bruttoavance samt tab på debitorer i 2009 er fortsat behæftet med en usikkerhed ud over det sædvanlige. I forventningerne forudsætter vi dog fortsat, at vækstpakkerne i de enkelte lande vil have en vis positiv effekt fra slutningen af året. /8 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

11 SOLARS AKTIER Solars aktiekapital er fordelt på nominelt 12,1 mio. A-aktier og nominelt 85,7 mio. B-aktier. Følgende aktionærer har anmeldt ejerandel eller stemmeret på 5% eller mere af den samlede kapital pr. 31. marts 2009: Aktier Stemmer Fonden af 20. December, Kolding 17,0% 59,9% Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød 12,7% 6,0% Solar A/S, Kolding 7,8% 3,7% Kursudvikling Den 31. marts 2009 var kursen på Solars B-aktie DKK 166 mod DKK 191 primo året. Finanskalender maj Delårsrapport Q juli 21. august IR-tavshed 21. august Delårsrapport Q oktober 18. november IR-tavshed 18. november Delårsrapport Q Præsentation af delårsrapport Q vil blive transmitteret online fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 21. august 2009 kl og kan følges på Aktiekursudvikling (indeks) / / MidCap+ Solar Selskabsmeddelelser 2009 ekskl. insidermeddelelser Dato Nr. Meddelelse Corporate Business Development Director fratræder hos Solar Opdaterede vedtægter Forløb af generalforsamling i Solar A/S Indkaldelse til generalforsamling Udstedelse af optioner til ledende medarbejdere i Solar A/S Optioner til ledende medarbejdere i Solar A/S Årsrapport Resultat for 2008 samt forventninger til 2009 Fordeling af aktiekapital pr. 31. marts 2009 i % Fordeling af stemmer pr. 31. marts 2009 i % Fonden af 20. December, 17,0 ATP, 12,7 Bestyrelse og direktion inkl nærtstående, 3,7 Øvrige danske aktionærer, 32,8 Udelandske aktionærer, 4,2 Ej navnenoterede aktionærer, 21,8 Egne aktier, 7,8 Fonden af 20. December, 59,9 ATP, 6,0 Bestyrelse og direktion inkl nærtstående, 2,5 Øvrige danske aktionærer, 15,6 Udelandske aktionærer, 2,0 Ej navnenoterede aktionærer, 10,3 Egne aktier, 3,7 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /9

12 KONCERNBERETNING REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for Solar A/S aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til Årsrapport 2008, der indeholder en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på side Væsentlige poster i regnskabet har sit udgangspunkt i årsaftaler m.v. Ved udarbejdelse af delårsrapporten er der foretaget et forsigtigt skøn over det aktuelle års aktivitet. Selskabsskat er i delårsrapporten afsat af resultat før skat med den forventede skatteprocent. Der er ikke foretaget beregninger af skattepligtige indkomster for perioden. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Ændring af anvendt regnskabspraksis Solar A/S har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret IFRS 8 Driftssegmenter. IFRS 8 har ikke påvirket indregning og måling men har alene givet ændringer i de afgivne oplysninger. Sammenligningstal er tilpasset. IFRS 8 kræver, at koncernens segmentrapportering tager afsæt i de interne driftssegmenter, hvor aktiviteterne overvåges på produkter/services, geografiske områder, større kunder eller større dattervirksomheder. Driftssegmenter er de segmenter, som kommer til udtryk i den ledelsesrapportering, som den øverste operationelle ledelse anvender til ressourceallokering og resultatopfølgning. Solar A/S driftssegmenter udgøres af strategiske forretningsenheder, der opererer på forskellige geografiske områder. Hver forretningsenhed drives uafhængigt af de andre enheder. Solar A/S har ni rapporteringspligtige segmenter; Solar A/S (moderselskab inkl. Solar Danmark A/S), Solar Sverige AB, Solar Norge AS, Solar Nederland B.V., Solar Deutschland GmbH, Solar Suomi Oy, Solar Polska Sp. z o.o., P/F Solar Føroyar og Aurora Group Danmark A/S. /10 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

13 ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Q for Solar A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for Q Det er endvidere vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Kolding, den 20. maj 2009 I direktionen Flemming H. Tomdrup CEO I bestyrelsen Jens Borum Peter Falkenham Kent Arentoft (formand) (næstformand) Niels Borum Remy Cramer Bent H. Frisk Preben Jessen Aase Kofoed Jens Peter Toft Solar A/S Delårsrapport Q / Ledelsespåtegning /11

14 RESULTATOPGØRELSE Koncernen Q1 Året mio Omsætning 373,2 360, ,3 Vareforbrug -296,1-282, ,4 Bruttoresultat 77,1 78,5 311,9 Eksterne driftsomkostninger -18,5-16,6-64,4 Personaleomkostninger -47,0-43,6-170,5 Tab på tilgodehavender fra salg -1,0-1,0-2,8 Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 10,6 17,3 74,2 Afskrivning på materielle anlægsaktiver -3,0-2,0-9,2 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Amortisering af immaterielle anlægsaktiver -1,6-1,7-6,7 Primært resultat (EBIT) 6,0 13,6 58,3 Finansielle indtægter 2,9 1,0 5,5 Finansielle omkostninger -3,8-2,8-18,4 Resultat før skat (EBT) 5,1 11,8 45,4 Selskabsskat -2,2-3,5-14,4 Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Andre indregnede indtægter og omkostninger: Valutakursregulering primo 0,0 0,0 0,2 Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 2,5-0,2-14,5 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -1,6-1,0-10,9 Skat af værdireguleringer 1,4-0,1 1,6 Andre indregnede indtægter og omkostninger efter skat 2,3-1,3-23,6 Periodens indtægter i alt 5,2 7,0 7,4 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,43 1,20 4,55 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS-D) udvandet 0,43 1,20 4,55 /12 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab

15 BALANCE Koncernen Pr. 31. marts Ultimo mio AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver 45,2 49,0 45,7 Materielle anlægsaktiver 175,5 126,6 174,4 Finansielle anlægsaktiver 1,1 0,7 0,9 Anlægsaktiver 221,8 176,3 221,0 Varebeholdninger 157,4 156,0 162,0 Tilgodehavender fra salg 219,1 213,2 202,6 Tilgodehavende selskabsskat 9,5 5,1 6,8 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 6,5 5,8 8,4 Likvider 2,8 5,8 3,3 Omsætningsaktiver 395,3 385,9 383,1 Aktiver i alt 617,1 562,2 604,1 PASSIVER Aktiekapital 97,8 97,7 97,8 Reserver -21,6-1,4-23,9 Overført resultat 120,5 118,0 117,6 Forslag til udbytte 13,5 17,6 13,5 Egenkapital 210,2 231,9 205,0 Rentebærende forpligtelser 139,4 76,0 141,4 Andre forpligtelser 0,2 0,0 0,2 Hensættelse til pensionsforpligtelser 3,7 3,8 3,7 Hensættelse til udskudt skat 19,3 15,1 20,7 Andre hensatte forpligtelser 1,3 0,0 1,5 Langfristede forpligtelser 163,9 94,9 167,5 Rentebærende forpligtelser 57,5 74,1 90,9 Gæld til leverandører 113,8 113,7 82,4 Skyldig selskabsskat 2,6 6,2 1,4 Andre gældsforpligtelser og periodeafgrænsningsposter 69,1 41,2 56,9 Andre hensatte forpligtelser 0,0 0,2 0,0 Kortfristede forpligtelser 243,0 235,4 231,6 Forpligtelser 406,9 330,3 399,1 Passiver i alt 617,1 562,2 604,1 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab /13

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncernen Q1 Året mio Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Afskrivning og amortisering 4,6 3,7 15,9 Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer -0,5-0,1 0,8 Finansielle poster, netto 0,9 1,8 12,9 Selskabsskat 2,2 3,5 14,4 Betalte finansielle poster, netto -2,4-1,8-8,3 Betalt selskabsskat -3,9-4,5-21,4 Pengestrømme før ændring i driftskapital 3,8 10,9 45,3 Ændring af varebeholdninger 6,3-1,3 8,0 Ændring af tilgodehavender -11,1-14,7 11,6 Ændring af ikke-rentebærende forpligtelser 40,5 16,4-20,6 Pengestrømme fra driftsaktivitet 39,5 11,3 44,3 Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -1,0 0,0-4,7 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -2,2-3,0-11,2 Nettoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver -0,2 0,0-0,2 Køb af dattervirksomheder 0,0 0,0-58,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,4-3,0-74,7 Optagelse af langfristede rentebærende forpligtelser 0,0 0,0 54,5 Afdrag på langfristede rentebærende forpligtelser -2,7-1,4-11,3 Udbetalt udbytte 0,0 0,0-17,6 Køb og salg af egne aktier 0,0-4,1-13,8 Øvrige poster 0,0-1,1 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2,7-6,6 11,8 Pengestrømme i alt 33,4 1,7-18,6 Likvide beholdninger primo -87,6-69,6-69,6 Overtaget ved køb af dattervirksomheder 0,0 0,0-1,0 Valutakursreguleringer -0,5-0,4 1,6 Likvide beholdninger ultimo -54,7-68,3-87,6 Likvide beholdninger ultimo Likvider 2,8 5,8 3,3 Kortfristede rentebærende forpligtelser -57,5-74,1-90,9 Likvide beholdninger ultimo -54,7-68,3-87,6 /14 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab

17 EGENKAPITALOPGØRELSE Koncernen Q1 Året mio EGENKAPITALOPGØRELSE Egenkapital primo 205,0 229,0 229,0 Valutakursregulering primo 0,0 0,0 0,2 Valutakursregulering af udenlandske dat tervirksomheder 2,5-0,2-14,5 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -1,6-1,0-10,9 Skat af værdireguleringer 1,4-0,1 1,6 Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen 2,3-1,3-23,6 Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Periodens indtægter i alt 5,2 7,0 7,4 Udbetaling af udbytte 0,0 0,0-17,6 Køb af egne aktier 0,0-4,1-13,8 Øvrige bevægelser 0,0-4,1-31,4 Egenkapital ultimo 210,2 231,9 205,0 som specificeres således: Aktiekapital 97,8 97,7 97,8 Reserver -21,6-1,4-23,9 Overført resultat 120,5 118,0 117,6 Forslag til udbytte 13,5 17,6 13,5 Egenkapital ultimo 210,2 231,9 205,0 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab /15

18 NOTER Koncernen Q1 Året mio EGNE AKTIER Beholdning primo i antal stk Køb i perioden Salg i perioden Beholdning ultimo i antal stk Beholdning ultimo i % 7,8 5,4 7,8 Anskaffelsessum primo 30,1 16,2 16,2 Køb i perioden 0,0 4,1 13,8 Salg i perioden 0,0 0,0 0,0 Kursregulering i perioden 0,0 0,1 0,1 Anskaffelsessum ultimo 30,1 20,4 30,1 Nominel værdi ultimo 7,7 5,3 7,7 Kursværdi ultimo 12,6 23,3 14,6 Beholdningen af egne aktier opretholdes som likviditetsreserve til eventuelle fremtidige køb af virksomheder, dækning af optionsprogram og nedsættelse af aktiekapitalen. Solar kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til 10% egne aktier frem til den ordinære generalforsamling i Alle egne aktier besiddes af moderselskabet. /16 Solar A/S Delårsrapport Q / Noter

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q2 H1 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 344,6 377,5 717,8 738,3 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q2 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q2 2008 4 H1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q3 Q1-Q3 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 333,7 349,4 1.051,5 1.087,7 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Dagsorden Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret.

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret. NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 15 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 13 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som Delårsrapport Q1 1 delårsrapport q1 ET UDFORDRENDE KVARTAL som forventet Delårsrapport Q1 2 delårsrapport q1 indhold 3 4 7 10 12 Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Markeder Forventninger Aktionærinformation

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere