Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER"

Transkript

1 Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

2

3 HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360, ,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært resultat (EBIT) 6,0 13,6 58,3 Finansielle poster, netto -0,9-1,8-12,9 Resultat før skat (EBT) 5,1 11,8 45,4 Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,43 1,20 4,55 Periodens resultat ekskl. amortisering i pr. udestående aktie 0,67 1,44 5,53 Hovedtal for balance ( mio.) Aktiver i alt 617,1 562,2 604,1 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 2,2 3,0 11,2 Udestående aktiekapital 90,1 92,4 90,1 Egenkapital 210,2 231,9 205,0 Rentebærende forpligtelser 196,9 150,1 232,3 Hovedtal for pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet 39,5 11,3 44,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,4-3,0-74,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2,7-6,6 11,8 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 3,4 13,0 9,7 Organisk vækst -7,1 6,7 5,0 Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 2,0 4,2 4,3 Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 1,6 3,8 3,9 Resultatgrad 0,8 2,3 2,1 Gearing (netto rentebærende forpligtelser/ebitda), antal gange 4,6 2,1 3,1 Egenkapitalforrentning (ROE) 5,6 14,4 14,3 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 8,7 17,4 17,4 Afkast af investeret kapital (ROIC) 3,2 9,7 8,7 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 4,8 11,5 10,2 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 11,3 9,1 6,2 Egenkapitalandel (soliditet) 34,1 41,2 33,9 Indre værdi i pr. udestående aktie 31,3 33,6 30,5 Børskurs i 22,2 59,7 25,6 Børskurs/indre værdi 0,71 1,77 0,84 Børskurs i DKK Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) Solar A/S Delårsrapport Q / Hoved- og nøgletal /1

4 OVERBLIK Q I Q1 steg omsætningen med 12,4 mio. til 373,2 mio., svarende til en omsætningsstigning på 3,4%. Den organiske vækst udgjorde -7,1%. EBITA udgjorde 7,6 mio. mod 15,3 mio. i Q EBT udgjorde 5,1 mio., og periodens resultat udgjorde 2,9 mio. Resultat pr. udestående aktie udgjorde 0,43 mod 1,20 for Q Omsætning og resultat var på niveau med det forventede. Meget stærke pengestrømme fra driftsaktivitet i Q1 medførte, at den rentebærende gæld blev reduceret fra 232,3 mio. til 196,9 mio. Forventninger til 2009 Solar fastholder forventningerne til omsætning i intervallet mio. til mio. og EBITA i intervallet 25 mio. til 40 mio. Fokus i 2009 er på at reducere den rentebærende gæld at fastholde eller, hvor det er muligt, styrke bruttoavancen at gennemføre restrukturering, der styrker forretningen, forenkler strukturer, reducerer antallet af medarbejdere samt øvrige omkostninger at bevare styrken til at fastholde forretningsmodellen og ambitionen om fortsat at være en af vinderne i vores industri Strategiske tiltag Med udgangspunkt i den dybe recession, som vi befinder os i ved starten af 2009, har vi fokuseret arbejdet i virksomhedsprogrammet New Solar Akkvisitioner forventes kun gennemført i begrænset omfang. Nye forretningsmæssige mål og et nyt virksomhedsprogram vil blive lanceret i foråret Den økonomiske krise medfører, at forventningerne til omsætning, bruttoavance og tab på debitorer i 2009 er behæftet med usikkerhed ud over det sædvanlige. Nettoomsætning i mio. EBITA i mio Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q /2 Solar A/S Delårsrapport Q / Overblik

5 koncernberetning Q Omsætning Omsætningen i kvartalet steg med 12,4 mio. til 373,2 mio., svarende til en omsætningsstigning på 3,4%. Den organiske vækst udgjorde -7,1%. Omsætningen i Q1 var på niveau med det forventede. Primært resultat før amortiseringer (EBITA) EBITA udgjorde 7,6 mio., hvilket svarer til 2,0% af omsætningen. Fragtomkostningerne er fortsat høje og på niveau med gennemsnittet for Sammenholdt med Q påvirkede de derfor EBITA i procent af omsætningen negativt med 0,3 procent. Restruktureringsomkostninger vedrørende reduktion af medarbejdere påvirkede resultatet negativt med 1,2 mio., svarende til 0,3 procentpoint. Finansielle poster Finansielle poster, netto udgjorde -0,9 mio. mod -1,8 mio. i Q De finansielle poster er positivt påvirket af kursgevinster på specielt NOK med 1,5 mio. Resultat før skat (EBT) og periodens resultat EBT i Q1 udgjorde 5,1 mio. mod 11,8 mio. i tilsvarende periode sidste år. Resultatet i Q1 udgjorde 2,9 mio. mod 8,3 mio. sidste år. Resultatet var på niveau med det forventede. De iværksatte omkostningsbesparelser og personalereduktioner forventes at få gradvis øget effekt hen over året for så at få markant effekt fra Q Resultat pr. aktie Resultat pr. udestående aktie for Q1 udgjorde 0,43. Investeringer I 2008 påbegyndte Solar udvidelse af administrationsbygningen i Vejen, der forventes at være klar til brug i Q Der er investeret i alt 3,1 mio. I Q1 gennemførte koncernen nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver for i alt 2,2 mio., mens en række planlagte investeringer i kvartalet og for resten af 2009 er annulleret. Solars IT-strategi blev redefineret i 2008, idet det blev besluttet at implementere koncern-standardiserede processer og omlægge dele af koncernens egenudviklede ERP-system til SAP (Solar 8000). Overgangen gennemføres i de kommende tre til fire år. I Q1 er der investeret 1,0 mio, og i alt er der hermed investeret 5,7 mio. ud af en forventet samlet investering på op til 40 mio. Organisk vækst i % EBITA i % af omsætningen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /3

6 koncernberetning Pengestrømme Der er i 2009 specielt fokus på nedbringelse af arbejdskapital og rentebærende gæld. Det er derfor tilfredsstillende, at periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 39,5 mio. mod 11,3 mio. for Q Arbejdskapitalen er i Q reduceret med 23,1 mio. til 262,7 mio. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -3,4 mio. mod -3,0 mio. for Q Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde -2,7 mio. mod -6,6 mio. for Q Gearing beregnet på grundlag af EBITDA for de seneste 12 måneder udgjorde 2,9 gange. Samlet er den rentebærende gæld reduceret fra 232,3 mio. til 196,9 mio, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat af en målrettet indsats. Pr. 31. marts 2009 havde Solar uudnyttede kreditfaciliteter på 149 mio. Væsentlige risici I Årsrapport 2008 beskriver Solar de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til virksomhedens aktiviteter. De væsentligste risici er fortsat, at Solar i lighed med øvrige internationale virksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer, dels lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret. STRATEGISKE TILTAG Med udgangspunkt i den dybe recession, som vi befinder os i ved starten af 2009, har vi fokuseret arbejdet i virksomhedsprogrammet New Solar 2010 til færre tværfaglige aktiviteter indenfor de tre fokusområder Growth, Efficiency og People. Growth Et nyt værktøj til Profit Management er taget i brug. Inden for IVVS er der specielt fokus på arbejdet med Blue Energykonceptet, som vi lancerede i efteråret Her skaber vi sammen med 30 strategiske leverandører i seks lande viden og evne til i installatørkundekredsen at kunne markedsføre og sælge energirigtige komponenter og løsninger. Alle selskaber gør også en betydelig indsats for at effektivisere salgsprocessen gennem en øget andel af E-businessordrer. Efficiency Alle selskaber gennemfører restrukturering og omkostningsreduktioner men de har ikke kunnet gennemføres med samme hastighed, som omsætningsnedgangen har ramt koncernen. Planerne for omkostningsreduktionerne har fulgt de tidligere udmeldinger for Q1. Der er et meget stærkt fokus på optimering af arbejdskapitalen. Forbedringerne lever helt op til de ganske ambitiøse mål, der er sat for Solar 8000-projektet er vores meget store forretningsudviklingsprojekt omkring etablering af koncern-standardiserede processer understøttet af et standard IT-system (SAP). Projektet blev sat i gang i begyndelsen af marts måned og vil i væsentlig grad præge hverdagen i koncernen i de kommende tre til fire år. I øjeblikket arbejder således ca. 40 Solarmedarbejdere fra koncernfunktionerne og datterselskaberne sammen med 20 konsulenter for at skabe grundlaget for et endnu stærkere Solar. I alt er 12 forskellige nationaliteter repræsenteret. Implementeringen af Lean fortsætter og understøtter arbejdet i Solar 8000 omkring etablering af standardiserede processer. /4 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

7 En række planlagte investeringer i IT, filialer samt kapacitetsudvidelser på centrallagre er annulleret i Q1. People Medarbejderundersøgelsen Solar Navigator er for anden gang gennemført i hele koncernen. Specielt er det tilfredsstillende, at arbejdet omkring styrkelse af godt lederskab samt organisatorisk læring og effektivitet er slået igennem siden første undersøgelse i Arbejdet med at sikre sammenhæng mellem Solars overordnede strategi og mål samt de personlige mål for den enkelte medarbejder fortsætter. I denne forbindelse er koncernens værktøj til gennemførelse af medarbejderudviklingssamtaler, Solar STAR, udvidet med kompetencebehov for over 160 forskellige job i koncernen. STATUS PÅ UDVIKLINGEN I DE ENKELTE DATTERVIRKSOMHEDER Solar Danmark A/S Aktivitetsniveauet er aftaget hen over kvartalet men har trods alt stadig været påvirket positivt af afslutningen af en række byggeprojekter. Aktivitetsniveauet hos installatørkunderne inden for nybyg og service er reduceret, og ordrehorisonten er kort. Installatørkredsen har gennemført betydelige afskedigelser, og konkurrencen om de få projekter, der bliver udbudt, er meget hård. Der er i de seneste år gennemført en række forretningsudviklingstiltag inden for områder, hvoraf nogle ikke er afhængige af nybygningsaktiviteten, og der er fortsat en tilfredsstillende udvikling på en række af disse områder. Selskabet har gennemført en større restrukturering af organisationen fra tre regioner til én landsdækkende organisation, hvilket har medført en forenklet ledelses- og organisationsstruktur. Herudover er der gennemført lukning af to filialer ligesom yderligere tiltag vurderes. Et skift af leverandør på en større del af transporten vil først få effekt fra primo 2010 på grund af lange opsigelsesvarsler. Udvidelsen af administrationsbygningen i Vejen følger planen. Bygningen forventes klar til ibrugtagning i Q Implementeringen af Lean fortsætter som planlagt og medfører fortsat øget effektivitet, kvalitet og medarbejdertilfredshed. Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /5

8 koncernberetning Solar Sverige AB Den nye CED Anders Gärdström har som planlagt overtaget ledelsen af selskabet pr. 1. januar. De meget vanskelige markedsforhold med et betydeligt fald i eksporten fra de store svenske industriselskaber og et markant fald i bygge- og serviceaktiviteten på installatørmarkedet har været stærkt udfordrende for organisationen i Q1. Konkurrencen om få projekter er også betydelig i Sverige. Vi har dog været i stand til godt og vel at fastholde markedspositionen på el-området samt udvide vores markedsposition på vvs gennem de nye filialer, der blev åbnet i 2008 og i Q Yderligere etableringer er sat i bero indtil videre som følge af den vanskelige markedssituation. Vi vil nu styrke indsatsen for at forbedre indtjeningen. Beslutning om skift af transportør i den sydlige del af Sverige for både el- og vvs-området vil først få effekt i løbet af første halvår af 2010 på grund af lange opsigelsesvarsler. Solar Norge AS Bygge- og industriaktiviteten er stærkt aftagende. Stigende aktivitet inden for forsyningsvirksomhed og telekommunikation kompenserer til dels for dette fald. Det norske marked er præget af meget få store projekter på installatørmarkedet. Den ganske betydelige effektivisering, der blev resultatet af den restruktureringsplan, som blev iværksat i midten af 2008, indebærer, at selskabet er bedre rustet til at møde de udfordringer, som et vanskeligt marked medfører. Selskabet er kommet rigtigt godt i gang med implementeringen af Lean, og også i Norge er arbejdet med at optimere logistikkoncepterne for derigennem at reducere de høje fragtomkostninger i gang. De første resultater af dette forventes i indeværende år. Implementeringen af Lean fortsætter med meget tilfredsstillende resultater. Hoved- og nøgletal for koncernens selskaber Solar A/S Solar Solar Solar Solar mio. moderselskab* Sverige AB Norge AS Nederland B.V. Deutschland GmbH Q Omsætning 100,7 61,6 53,0 101,9 35,7 EBITA 6,2 1,8 1,5 0,1-1,6 Egenkapital 254,1 25,0 33,5 58,0 46,2 Balancesum 429,9 108,5 86,6 175,1 59,9 Organisk vækst -11,4% -2,5% 4,1% -20,1% 3,7% EBITA % 6,2% 2,9% 2,8% 0,1% -4,5% Q Omsætning 114,2 73,6 57,2 58,6 34,4 EBITA 7,7 3,6 1,9 2,8-0,3 Egenkapital 253,0 32,8 37,6 20,1 49,0 Balancesum 371,3 128,7 89,3 79,6 60,1 Organisk vækst 7,9% 6,0% 18,3% 4,7% -1,6% EBITA % 6,7% 4,9% 3,3% 4,8% -0,9% * Efter kostprismetoden ** Regulering som følge af omregning fra kostprismetode til equitymetode er inkluderet under elimineringer /6 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

9 Solar Nederland B.V. Aktivitetsniveauet på markedet for byggeri og specielt inden for industri er nu stærkt aftagende. Den kolde vinter medførte, at salget til varmesystemer var relativt højt i de første måneder af året, men dette marked er nu også aftaget. Det meget markante fald i aktiviteten blandt industrikunder har ramt selskabet meget hårdt på salget af el-artikler sam tidig med, at bruttoavancen har været under pres. Resultatet er derfor stærkt utilfredsstillende i Solar-delen af selskabet. Det i Q tilkøbte selskab Vegro har stort set levet op til forventningerne på trods af de vanskelige markedsforhold. Som planlagt er der i Q1 etableret en fælles ledelse for Solar Nederland B.V. og Vegro B.V. Integrationsprocessen, der løber til udgangen af 2010, fortsætter men er påvirket af det fokus, der nødvendigvis nu er på samtidig at tilpasse de to organisationer til de nuværende meget udfordrende markedsforhold. Solar Nederlands hoved skontor vil i fremtiden blive placeret i Alkmaar, hvor en række back office-funktioner vil blive samlet. Solar Deutschland GmbH Markedsudviklingen er fortsat negativt påvirket af et reduceret aktivitetsniveau indenfor såvel byggeri som industri. Som følge af en beslutning om restrukturering blev det ved udgangen af kvartalet besluttet at lukke filialerne i Leipzig, Dresden, Hamborg (1 af 3 i Hamborg) og Bielefeld i løbet af året samt at etablere en ny filial i Brandenburg. Filialerne i Magdeburg, Hameln og Uelzen, som åbnede i andet halvår af 2008, udvikler sig som planlagt men påvirker dog også i år indtjeningen negativt. Solar Suomi Oy Udviklingen i markedet har været præget af en meget stærk aktivitetsnedgang. Dette betyder, at såvel bolig- og erhvervsbyggeri som industri er meget hårdt ramt. Restruktureringen gennemført i Q har haft fuld effekt fra starten af 2009, og det er samtidig lykkedes at styrke bruttoavancen, hvilket begrænser underskuddet i selskabet. Restruktureringer er påbegyndt i såvel Solar som i Vegro. I henhold til hollandsk lovgivning etablerer vi inden sommerferien den sociale plan, der fastsætter betingelserne for de medarbejdere, der bliver påvirket af de restruktureringer, der gennemføres i den videre integration af de to selskaber frem til udgangen af Solar Solar P/F Solar Aurora Solar Suomi Oy Polska Sp. z o.o. Føroyar Group Elimineringer** Koncernen 3,6 4,8 1,1 12,9-2,1 373,2-0,5-0,2 0,2 0,1 0,0 7,6 2,6 7,1 1,8 5,4-223,5 210,2 6,7 12,9 2,9 28,3-293,7 617,1-20,9% -16,9% -37,7% -3,9% -7,1% -13,9% -4,2% 18,2% 0,8% 2,0% 4,6 5,2 1,8 14,5-3,3 360,8-0,5-0,2 0,3 0,0 0,0 15,3 4,6 10,5 2,0 3,8-181,5 231,9 8,3 13,6 3,6 30,0-222,3 562,2-7,3% 7,7% 7,9% -2,9% 6,7% -10,9% -3,8% 16,7% 0,0% 4,2% Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /7

10 KONCERNBERETNING Solar Polska Sp. z o.o. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr overtog selskabet i Q el-grossisten Eltomont Sp. z o.o. Der har været arbejdet med at gennemføre den igangsatte Post Merger Integration-plan (PMI-plan), og Eltomont forventes som planlagt fuldt integreret senest ved udgangen af Der har specielt været arbejdet med at konsolidere indkøb hos færre strategiske leverandører, og de forventede synergier på indkøb forventes realiseret også i Aktivitetsniveauet på det private boligmarked er nu også reduceret, og udenlandske investeringer i kommercielle bygninger som f.eks. indkøbscentre er endnu ikke vendt tilbage. Industrien er også negativt påvirket af den generelt lave aktivitet i Europa og herunder specielt i Tyskland. P/F Solar Føroyar Solar Føroyar oplevede en markant aftagende vækst i kvartalet. Det er lykkedes at tilføre kompetence til selskabet på vvs-området, så selskabet nu kan begynde aktiviteter på dette område. Aurora Group Etableringen af tredjeparts logistikløsning i Jönköping, Sverige, forløber efter planen. Centrallageret i Danmark lukker som planlagt inden udgangen af maj, og de to lagre i Norge og Finland vil blive overført i løbet af andet halvår. Den danske salgsorganisation samt de fælles Aurora-koncernfunktioner flytter fra Herlev til lejede lokaler i Ballerup ved udgangen af juni måned. Samlet betyder det, at vi efter denne betydelige restrukturering står med et Aurora med en styrket konkurrencekraft. Markedsmæssigt har året ikke bragt væsentlige ændringer. Markedet for tilbehør til forbrugerelektronik er negativt påvirket af det generelt svækkede privatforbrug. FORVENTNINGER TIL 2009 Udviklingen i Q1 har gjort det klart, at den økonomiske krises afledte effekter på bygge- og industriaktiviteten som frygtet er meget betydelige, og vi forventer fortsat, at Q2 og Q3 i 2009 bliver de mest udfordrende. Det er derimod endnu ikke muligt at vurdere krisens varighed, men vores vurdering er, at vi skal hen mod slutningen af 2010, før vi vil se en stabilisering i de lande, der først blev ramt af krisen. Fokus i 2009 vil derfor fortsat være på omstrukturering samt nedbringelse af den rentebærende gæld. Målet er således at nedbringe arbejdskapitalen til 16% af omsætningen ved udgangen af Ud over de investeringer, der er påkrævet som en del af Solar 8000-projektet samt færdiggørelsen af allerede påbegyndte investeringer, vil øvrige investeringer blive begrænset til et minimum. Der foretages løbende reduktioner af personalet for at tilpasse omkostningerne til markedsudviklingen. Når de planlagte og allerede gennemførte reduktioner er fuldt gennemført i 2009 vil de medføre en årlig besparelse på ca. 18 mio. Reduktionen skal ses i sammenhæng med de tiltag, der blev afsluttet i 2008, således at de samlede besparelser på årsbasis udgør ca. 25 mio. Forventningerne til 2009 fastholdes på en omsætning i intervallet mio. til mio., svarende i værste fald til en negativ organisk vækst på næsten 20%, samt en forventet EBITA i intervallet 25 mio. til 40 mio. Forventningerne til omsætning, bruttoavance samt tab på debitorer i 2009 er fortsat behæftet med en usikkerhed ud over det sædvanlige. I forventningerne forudsætter vi dog fortsat, at vækstpakkerne i de enkelte lande vil have en vis positiv effekt fra slutningen af året. /8 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

11 SOLARS AKTIER Solars aktiekapital er fordelt på nominelt 12,1 mio. A-aktier og nominelt 85,7 mio. B-aktier. Følgende aktionærer har anmeldt ejerandel eller stemmeret på 5% eller mere af den samlede kapital pr. 31. marts 2009: Aktier Stemmer Fonden af 20. December, Kolding 17,0% 59,9% Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød 12,7% 6,0% Solar A/S, Kolding 7,8% 3,7% Kursudvikling Den 31. marts 2009 var kursen på Solars B-aktie DKK 166 mod DKK 191 primo året. Finanskalender maj Delårsrapport Q juli 21. august IR-tavshed 21. august Delårsrapport Q oktober 18. november IR-tavshed 18. november Delårsrapport Q Præsentation af delårsrapport Q vil blive transmitteret online fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 21. august 2009 kl og kan følges på Aktiekursudvikling (indeks) / / MidCap+ Solar Selskabsmeddelelser 2009 ekskl. insidermeddelelser Dato Nr. Meddelelse Corporate Business Development Director fratræder hos Solar Opdaterede vedtægter Forløb af generalforsamling i Solar A/S Indkaldelse til generalforsamling Udstedelse af optioner til ledende medarbejdere i Solar A/S Optioner til ledende medarbejdere i Solar A/S Årsrapport Resultat for 2008 samt forventninger til 2009 Fordeling af aktiekapital pr. 31. marts 2009 i % Fordeling af stemmer pr. 31. marts 2009 i % Fonden af 20. December, 17,0 ATP, 12,7 Bestyrelse og direktion inkl nærtstående, 3,7 Øvrige danske aktionærer, 32,8 Udelandske aktionærer, 4,2 Ej navnenoterede aktionærer, 21,8 Egne aktier, 7,8 Fonden af 20. December, 59,9 ATP, 6,0 Bestyrelse og direktion inkl nærtstående, 2,5 Øvrige danske aktionærer, 15,6 Udelandske aktionærer, 2,0 Ej navnenoterede aktionærer, 10,3 Egne aktier, 3,7 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning /9

12 KONCERNBERETNING REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for Solar A/S aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til Årsrapport 2008, der indeholder en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på side Væsentlige poster i regnskabet har sit udgangspunkt i årsaftaler m.v. Ved udarbejdelse af delårsrapporten er der foretaget et forsigtigt skøn over det aktuelle års aktivitet. Selskabsskat er i delårsrapporten afsat af resultat før skat med den forventede skatteprocent. Der er ikke foretaget beregninger af skattepligtige indkomster for perioden. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Ændring af anvendt regnskabspraksis Solar A/S har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret IFRS 8 Driftssegmenter. IFRS 8 har ikke påvirket indregning og måling men har alene givet ændringer i de afgivne oplysninger. Sammenligningstal er tilpasset. IFRS 8 kræver, at koncernens segmentrapportering tager afsæt i de interne driftssegmenter, hvor aktiviteterne overvåges på produkter/services, geografiske områder, større kunder eller større dattervirksomheder. Driftssegmenter er de segmenter, som kommer til udtryk i den ledelsesrapportering, som den øverste operationelle ledelse anvender til ressourceallokering og resultatopfølgning. Solar A/S driftssegmenter udgøres af strategiske forretningsenheder, der opererer på forskellige geografiske områder. Hver forretningsenhed drives uafhængigt af de andre enheder. Solar A/S har ni rapporteringspligtige segmenter; Solar A/S (moderselskab inkl. Solar Danmark A/S), Solar Sverige AB, Solar Norge AS, Solar Nederland B.V., Solar Deutschland GmbH, Solar Suomi Oy, Solar Polska Sp. z o.o., P/F Solar Føroyar og Aurora Group Danmark A/S. /10 Solar A/S Delårsrapport Q / Koncernberetning

13 ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Q for Solar A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for Q Det er endvidere vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Kolding, den 20. maj 2009 I direktionen Flemming H. Tomdrup CEO I bestyrelsen Jens Borum Peter Falkenham Kent Arentoft (formand) (næstformand) Niels Borum Remy Cramer Bent H. Frisk Preben Jessen Aase Kofoed Jens Peter Toft Solar A/S Delårsrapport Q / Ledelsespåtegning /11

14 RESULTATOPGØRELSE Koncernen Q1 Året mio Omsætning 373,2 360, ,3 Vareforbrug -296,1-282, ,4 Bruttoresultat 77,1 78,5 311,9 Eksterne driftsomkostninger -18,5-16,6-64,4 Personaleomkostninger -47,0-43,6-170,5 Tab på tilgodehavender fra salg -1,0-1,0-2,8 Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 10,6 17,3 74,2 Afskrivning på materielle anlægsaktiver -3,0-2,0-9,2 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Amortisering af immaterielle anlægsaktiver -1,6-1,7-6,7 Primært resultat (EBIT) 6,0 13,6 58,3 Finansielle indtægter 2,9 1,0 5,5 Finansielle omkostninger -3,8-2,8-18,4 Resultat før skat (EBT) 5,1 11,8 45,4 Selskabsskat -2,2-3,5-14,4 Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Andre indregnede indtægter og omkostninger: Valutakursregulering primo 0,0 0,0 0,2 Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 2,5-0,2-14,5 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -1,6-1,0-10,9 Skat af værdireguleringer 1,4-0,1 1,6 Andre indregnede indtægter og omkostninger efter skat 2,3-1,3-23,6 Periodens indtægter i alt 5,2 7,0 7,4 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,43 1,20 4,55 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS-D) udvandet 0,43 1,20 4,55 /12 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab

15 BALANCE Koncernen Pr. 31. marts Ultimo mio AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver 45,2 49,0 45,7 Materielle anlægsaktiver 175,5 126,6 174,4 Finansielle anlægsaktiver 1,1 0,7 0,9 Anlægsaktiver 221,8 176,3 221,0 Varebeholdninger 157,4 156,0 162,0 Tilgodehavender fra salg 219,1 213,2 202,6 Tilgodehavende selskabsskat 9,5 5,1 6,8 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 6,5 5,8 8,4 Likvider 2,8 5,8 3,3 Omsætningsaktiver 395,3 385,9 383,1 Aktiver i alt 617,1 562,2 604,1 PASSIVER Aktiekapital 97,8 97,7 97,8 Reserver -21,6-1,4-23,9 Overført resultat 120,5 118,0 117,6 Forslag til udbytte 13,5 17,6 13,5 Egenkapital 210,2 231,9 205,0 Rentebærende forpligtelser 139,4 76,0 141,4 Andre forpligtelser 0,2 0,0 0,2 Hensættelse til pensionsforpligtelser 3,7 3,8 3,7 Hensættelse til udskudt skat 19,3 15,1 20,7 Andre hensatte forpligtelser 1,3 0,0 1,5 Langfristede forpligtelser 163,9 94,9 167,5 Rentebærende forpligtelser 57,5 74,1 90,9 Gæld til leverandører 113,8 113,7 82,4 Skyldig selskabsskat 2,6 6,2 1,4 Andre gældsforpligtelser og periodeafgrænsningsposter 69,1 41,2 56,9 Andre hensatte forpligtelser 0,0 0,2 0,0 Kortfristede forpligtelser 243,0 235,4 231,6 Forpligtelser 406,9 330,3 399,1 Passiver i alt 617,1 562,2 604,1 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab /13

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncernen Q1 Året mio Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Afskrivning og amortisering 4,6 3,7 15,9 Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer -0,5-0,1 0,8 Finansielle poster, netto 0,9 1,8 12,9 Selskabsskat 2,2 3,5 14,4 Betalte finansielle poster, netto -2,4-1,8-8,3 Betalt selskabsskat -3,9-4,5-21,4 Pengestrømme før ændring i driftskapital 3,8 10,9 45,3 Ændring af varebeholdninger 6,3-1,3 8,0 Ændring af tilgodehavender -11,1-14,7 11,6 Ændring af ikke-rentebærende forpligtelser 40,5 16,4-20,6 Pengestrømme fra driftsaktivitet 39,5 11,3 44,3 Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -1,0 0,0-4,7 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -2,2-3,0-11,2 Nettoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver -0,2 0,0-0,2 Køb af dattervirksomheder 0,0 0,0-58,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,4-3,0-74,7 Optagelse af langfristede rentebærende forpligtelser 0,0 0,0 54,5 Afdrag på langfristede rentebærende forpligtelser -2,7-1,4-11,3 Udbetalt udbytte 0,0 0,0-17,6 Køb og salg af egne aktier 0,0-4,1-13,8 Øvrige poster 0,0-1,1 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2,7-6,6 11,8 Pengestrømme i alt 33,4 1,7-18,6 Likvide beholdninger primo -87,6-69,6-69,6 Overtaget ved køb af dattervirksomheder 0,0 0,0-1,0 Valutakursreguleringer -0,5-0,4 1,6 Likvide beholdninger ultimo -54,7-68,3-87,6 Likvide beholdninger ultimo Likvider 2,8 5,8 3,3 Kortfristede rentebærende forpligtelser -57,5-74,1-90,9 Likvide beholdninger ultimo -54,7-68,3-87,6 /14 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab

17 EGENKAPITALOPGØRELSE Koncernen Q1 Året mio EGENKAPITALOPGØRELSE Egenkapital primo 205,0 229,0 229,0 Valutakursregulering primo 0,0 0,0 0,2 Valutakursregulering af udenlandske dat tervirksomheder 2,5-0,2-14,5 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -1,6-1,0-10,9 Skat af værdireguleringer 1,4-0,1 1,6 Nettoindtægt indregnet direkte i egenkapitalen 2,3-1,3-23,6 Periodens resultat 2,9 8,3 31,0 Periodens indtægter i alt 5,2 7,0 7,4 Udbetaling af udbytte 0,0 0,0-17,6 Køb af egne aktier 0,0-4,1-13,8 Øvrige bevægelser 0,0-4,1-31,4 Egenkapital ultimo 210,2 231,9 205,0 som specificeres således: Aktiekapital 97,8 97,7 97,8 Reserver -21,6-1,4-23,9 Overført resultat 120,5 118,0 117,6 Forslag til udbytte 13,5 17,6 13,5 Egenkapital ultimo 210,2 231,9 205,0 Solar A/S Delårsrapport Q / Regnskab /15

18 NOTER Koncernen Q1 Året mio EGNE AKTIER Beholdning primo i antal stk Køb i perioden Salg i perioden Beholdning ultimo i antal stk Beholdning ultimo i % 7,8 5,4 7,8 Anskaffelsessum primo 30,1 16,2 16,2 Køb i perioden 0,0 4,1 13,8 Salg i perioden 0,0 0,0 0,0 Kursregulering i perioden 0,0 0,1 0,1 Anskaffelsessum ultimo 30,1 20,4 30,1 Nominel værdi ultimo 7,7 5,3 7,7 Kursværdi ultimo 12,6 23,3 14,6 Beholdningen af egne aktier opretholdes som likviditetsreserve til eventuelle fremtidige køb af virksomheder, dækning af optionsprogram og nedsættelse af aktiekapitalen. Solar kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til 10% egne aktier frem til den ordinære generalforsamling i Alle egne aktier besiddes af moderselskabet. /16 Solar A/S Delårsrapport Q / Noter

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Company News Service https://cns.omxgroup.com. Nr. 2 2009 Telefonnr. 76 30 42 00

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Company News Service https://cns.omxgroup.com. Nr. 2 2009 Telefonnr. 76 30 42 00 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Company News Service https://cns.omxgroup.com Meddelelse Solar A/S Nr. 2 2009 Telefonnr. 76 30 42 00 Kontaktperson: CEO Flemming H. Tomdrup Solar A/S Direktionen Haderslevvej

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere