Åbent referat til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Ansøgning indtægtsbevilling og tillægsbevilling Øresundsparken og Kastrup Forstrand - etablering af landskabsprojekt samt motionsudstyr og naturlegeplads TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - takster for vand i TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster tømningsordning i TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster for spildevand i Energiprojekt - Efterisolering af 6 ejendomme Energiprojekt - Udskiftning af 12 stk. toiletter i Solgården, Nordmarksvej Energirenovering Ændringer Fremtidig udskiftning af vejbelysning Omplacering af midler til Birkegården Omfordeling af midler - Trafiksanering Kastrup Øst Ny betalingsvedtægt for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Nedlæggelse af vejareal - privat fællessti, Tømmerup Stationsvej Bankkonto til betalingsautomat i Pilegårdsbadet - LUKKET SAG Central tandklinik: Minusbevilling samt frigivelse af midler til Velfærdsteknologi og det nære sundhedsvæsen Godkendelse af udbudsbudsmateriale på fritvalgsområdet Budgetkorrektioner Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Deltagelse i it-messe i udlandet Bevillingsregulering af finansielle konti - Budget Afskrivning af mellemregningskonti på debitorområdet Ansøgning om tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub Tårnbyhuse, salg af sommerhus Servicearealer til plejeboliger på Tagenshusgrunden - Overførsel af rådighedsbeløb Tillægsbevillinger til Budget Serviceområde "Ejendomme og administrationsbygninger" Tillægsbevillinger til Budget Seviceområde "Administrativ Organisation" Tillægsbevillinger til Budget Serviceområde "Politisk Organisation"

3 29. Tillægsbevillinger til Budget Serviceområde "Særlige formål" Valg af leverandør ang. levering af voksenbleer mv. - LUKKET SAG Efter-videreuddannelse LUKKET SAG Fritstilling i forbindelse med afskedigelse - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansættelse af social og sundhedshjælperelever for perioden LUKKET SAG Orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Bilagsoversigt

4 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20695 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 2. Ansøgning indtægtsbevilling og tillægsbevilling Åben sag Sagsnr.: 13/1298 Sagsansvarlig: sfa.tf RESUMÉ Der ansøges om en indtægtsbevilling for en opgave Teknisk Forvaltning har udført for Europark i forbindelse med opbygningen af P-4, parkeringsanlæg mellem Skøjtevej og Kastrup Station. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med etableringen af Den Blå Planet blev der besluttet at lave en parkeringsplads ved Kastrup Station. Teknisk Forvaltning har betalt en regning, som en del af den samlede entreprise for etableringen af p-pladsen, der rettelig skal betales af Europark. Teknisk Forvaltning anmoder om at kunne gøre brug af indtægten på kontoen for slidlag, og derfor ansøger forvaltningen om en tilsvarende tillægsbevilling. LOVGRUNDLAG Arbejde er udført som aftalt med Europark. ØKONOMI Beløbet er på , - kr. uden moms og skal bogføres på konto Beløbet er pt. bogført på konto , slidlag. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der godkendes en indtægtsbevilling på kr. til konto og at der godkendes en tilsvarende tillægsbevilling på kr. til konto /BGR 4

6 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Indtægtsbevilling til Slidlag på veje /13 2 Åben Bevillingsskema - Tillægsbevilling til Slidlag på veje /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 3. Øresundsparken og Kastrup Forstrand - etablering af landskabsprojekt samt motionsudstyr og naturlegeplads. Åben sag Sagsnr.: 13/1178 Sagsansvarlig: mkr.tf RESUMÉ I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til etablering af naturlegeplads og motionsudstyr samt etablering af græsdække og blomstereng på Kastrup Forstrand. Etableringen skulle foretages i 2013 under forudsætning af, at jordprojektet var færdigt sommer/efterår Dette er ikke tilfældet, og Teknisk Forvaltning anbefaler derfor at overføre de 1 mio. kr. til regnskabsåret UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget behandlede sidst projekt Øresundsparken på mødet den Etablering af græsdække og blomstereng på Kastrup Forstrand forudsatte at jordprojektet var færdiggjort senest i midten af oktober, af hensyn til græssåningen. Entreprenøren på jordprojektet har holdt aflevering i november, men der udestår mangeludbedring. Anlæg af naturlegeplads og motionsudstyr på Kastrup Forstand kræver endvidere dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen. Ifølge oplysninger fra Naturstyrelsen er behandlingstiden ca. 18 uger og efterfølgende 4 ugers klagefrist. Naturlegepladsen og motionsudstyret vil derfor antagelig tidligst kunne etableres i februar/marts ØKONOMI Teknisk Forvaltning anbefaler, at de af Økonomiudvalgets tidligere afsatte 1 mio. kr. til etablering af naturlegeplads, motionsudstyr og græsdække/blomstereng overføres fra 2013 til PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 6

8 at de bevilgede midler på kr. på anlægskonto nr , Naturlegeplads og outdoor fitness overføres fra 2013 til 2014, og at anlægsbevillingen søges frigivet i /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Øresundsparken og Kastrup Forstrand - landskabsprojekt for driftsmidler og forslag til etablering af motionsudstyr og naturlegeplads 2 Åben Bevillingsskema - Naturlegeplads og outdoor fitness, overførsel af midler til / /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 4. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - takster for vand i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/32196 Sagsansvarlig: fly.tf RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Vand A/S har på baggrund af et høringsudkast fra det statslige forsyningssekretariat udarbejdet et budget og fastsat anlægs- og driftsbidrag, gældende for Anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til Vandforsyningslovens 53 stk. 1. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Da der fra forsyningssekretariatet endnu ikke er truffet endelig afgørelse for prisloft 2014, er der tale om foreløbige takster for Der kan derfor ske ændringer i forbindelse med forsyningssekretariatets endelige afgørelse. Kommunalbestyrelsen kan ikke fastsætte taksterne, men kan alene godkende eller forkaste taksterne. Formålet med at Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan, hvilket forvaltningen har vurderet, at det er. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at de for 2014 fastsatte takster godkendes. at TÅRNBYFORSYNING VAND A/S forpligtes til at fremsende fornyede takster for 2014 til Kommunalbestyrelsens godkendelse, såfremt forsyningssekretariatets endelige afgørelse for prisloft 2014 afstedkommer et ændret grundlag. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Takster for vand i /13 2 Åben Driftsbudget for vand i /13 3 Åben Anlægsbudget for vand i /13 8

10 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 9

11 5. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster tømningsordning i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/32973 Sagsansvarlig: fly.tf RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har udarbejdet et etableringsbudget og udarbejdet takster for tømningsordningerne for bundfældnings- og samletanke, gældende for Taksterne skal i henhold til tømningsregulativerne fremgå af takstblad, som godkendes af kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen kan ikke fastsætte taksterne, men kan alene godkende eller forkaste taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med tømningsregulativernes bestemmelser, hvilket forvaltningen har vurderet, at de er. Der er således fastsat takst for henholdsvis ordinære tømninger og akutte tømninger. En detaljeret beskrivelse af baggrunden for taksterne fremgår af vedlagte kopi af forsyningsselskabets indstilling af 7. november

12 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at de af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S fastsatte takster godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kopi af indstilling til forsyningsselskabets bestyrelse /13 2 Åben Takster for tømningsordning i /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 11

13 6. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster for spildevand i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/32195 Sagsansvarlig: fly.tf RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har, på baggrund af et høringsudkast fra det statslige forsyningssekretariat udarbejdet et budget og fastsat takster for spildevand gældende for Den fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til 3 stk. 1 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen kan alene godkende eller afvise taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan, hvilket forvaltningen har vurderet, at det er. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at de for 2014 fastsatte takster for spildevand godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Takster for spildevand i /13 2 Åben Driftsbudget for spildevand i /13 3 Åben Anlægsbudget for spildevand i /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 12

14 7. Energiprojekt - Efterisolering af 6 ejendomme Åben sag Sagsnr.: 12/8784 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Der er udarbejdet projekt for efterisolering af 6 kommunale ejendomme. Projektet indstilles udført som energiprojekt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud på hulmursisolering af 6 ejendomme. På 3 af ejendommene er der også indhentet pris på rentabel efterisolering af lofter. Isoleringsarbejderne kan gennemføres som energiprojekter, hvorfor det indstilles, at de gennemføres som sådant. ØKONOMI Det samlede budgetoverslag for isoleringsarbejderne er som følger: Håndværkerudgift kr. Tilskud fra HMN naturgas kr. Reel udgift for kommunen kr. Varme sparet pr. år kr. Tilbagebetalingstid 2,8 år afkastgrad/forrentning 35 % I øvrigt forventes der et merforbrug på energiprojektet på Nordregårdsskolen på kr. og et mindreforbrug på energiprojektet ventilation og varme på Skottegårdsskolen på kr. Med denne bevillingsregulering har Energipuljen 2013 på i alt kr. finansieret 12 energiprojekter fordelt på mange af kommunens bygninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at isolering af 6 ejendomme udføres som energiprojekt 13

15 at der frigives kr. fra Energipulje 2013 til ny konto Energiprojekt isolering af 6 ejendomme der meddeles en indtægtsbevilling i år 2013 for tilskud fra HMN på kr. til konto Energiprojekt isolering af 6 ejendomme - Indtægt ejendommenes konti for Brændsel og drivmidler nedskrives fra 2014 og frem, jf. vedlagte bilag kolonne varme sparet at der frigives yderligere kr. til Energiprojekt Nordregårdsskolen. at der gives en minusbevilling på kr. til Energiprojekt ventilation og varme på Skottegårdsskolen /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget hulmursisoleringer 2 Revideret(2).xls /13 2 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Ventilation og varme på /13 Skottegårdsskolen, minusbevilling 3 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Nordregårdsskolen, /13 tillægsbevilling 4 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Isolering af 6 ejendomme /13 5 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Isolering af 6 ejendomme, /13 indtægt BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 8. Energiprojekt - Udskiftning af 12 stk. toiletter i Solgården, Nordmarksvej 90 Åben sag Sagsnr.: 02/14887 Sagsansvarlig: rma.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af kr. fra energipuljen til udskiftning af 12 stk. toiletter i ejendommen, Nordmarksvej 90, Solgården. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På nuværende tidspunkt er der 12 stk. toiletter, som ved hver skyl bruger 10 l vand. En udskiftning til nye vandsparende toiletter (ifö sign) vil nedsætte forbruget til 2-4 l pr. skyl. Der er ca. 500 brugere pr. uge i Solgården. ØKONOMI Udgiften til nye toiletter er kr. De nye toiletter vil give en beregnet årlig besparelse på 170 m3 vand (8.100 kr.) eller svarende til en simpel tilbagebetaling på 5 år. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der, fra energipuljen, frigives kr. til konto nr til udskiftning af 12 stk. toiletter i ejendommen Nordmarksvej 90. at konto nr , reduceres med kr. fra 2014 og fremover. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af 12 stk. toiletter i Solgården, Nordmarksvej /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 9. Energirenovering Ændringer. Åben sag Sagsnr.: 12/9113 Sagsansvarlig: hts.tf RESUMÉ Økonomiudvalgets beslutning den 19. juni 2013 om ikke at gennemføre vinduesudskiftning på Tårnby Rådhus, har medført et overskud i forhold til de afsatte midler. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at der bliver udført andre tiltag, der var prioriteret til udførelse i 2014 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER For at imødekomme fordelingen af midlerne til energirenovering, er enkelte tiltag prioriteret for 2014 opstartet i Det gælder efterisolering og tagrenovering af Løjtegårdsskolen og Ungdomsskolen, hvor begge projekter er igangsat og forventes afsluttet ved udgangen af Det foreslås endvidere at omplacere efterisolering og tagrenoveringen af Amagerhallen fra planlagt vedligehold 2013 til energirenovering Årsagen til, at efterisolering og tagrenovering er prioriteret på planlagt vedligehold for 2013 er, at tilstanden allerede sidste år var kritisk på den eksisterende tagdug. Prioriteringen af energirenoveringstiltagene var endvidere ikke vedtaget på daværende tidspunkt. En flytning fra prioriteret ejendomsvedligehold til energirenovering vil frigøre midler på denne konto, hvor andet planlagt vedligehold har vist sig at have et merforbrug. En af de planlagte vedligeholdelsesopgaver er udskiftning af eltavler på Rådhuset, hvor udførende allerede nu gør opmærksom på uforudsigelige ekstraomkostninger, idet flere rélæ og sikringer skal udskiftes. Derudover har udskiftning af kaldeanlæg på plejehjemmet Løjtegårdsvej vist sig dyrere end antaget. Omplaceringen vil derved bidrage til balance på begge anlægskonti. ØKONOMI Ændringer for Energirenovering 2013 Fradrag for udskiftning af vinduer, Tårnby Rådhus Kr. Tagrenovering Løjtegårdsskolen (prioriteret 2014) Kr. Tagrenovering Ungdommskolen (prioriteret 2014) Kr. Tagrenovering Amagerhallen (prioriteret vedlighold 2013) Kr. Foreløbigt overskud på Energirenovering Kr. 16

18 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at nævnte energirenoveringprojekter for 2014 udføres i 2013 og at midlerne til tagrenovering af Amagerhallen flyttes fra konto nr (Planlagt vedligehold 2013) til konto nr (Energirenovering 2013) /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 17

19 10. Fremtidig udskiftning af vejbelysning Åben sag Sagsnr.: 13/29248 Sagsansvarlig: asa.tf RESUMÉ Teknik- og Miljøudvalget har udbedt sig en plan over udskiftning af vejbelysning på de veje, hvor der ikke er sket udskiftning af master og armaturer, fordi vejene ikke har været omfattet af DONG Energy s kabellægningsprojekt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har udarbejdet en plan, som beskriver alle de veje, som er ikke kabellagt eller som ikke har LED- armaturer. De vedlagte bilag viser, at der er ca armaturer, som er ikke LED, samt at der er ca. 69 km veje (kommunale veje og private fællesveje), som ikke er kabellagt. Udskiftning af vejbelysning forventes at koste ca. 42 mio. kr. Forvaltningen har fordelt projektet og udgifter over 6 år således, at den hidtidige DONG områdeinddeling bibeholdes. Områderne og vejernes fordeling er vist i bilag. Forvaltningen forventer en besparelse på op til 40 % af El-forbruget, som medfører reducering af CO2, når belysning er skiftet til LED. Forvaltningen indstiller, at vejbelysningen på de nævnte veje udskiftes med i alt 6230 LED- armaturer i perioden ØKONOMI Udgiften til udskiftning af Tårnby Kommunes vejbelysning i de områder, der ikke er omfattet af DONGs kabellægningsentreprise, er på ca. 42 mio. og er fordelt over 6 år. Område Antal armaturer Længde i m Udskiftning år Beløb

20 Alle de skønnede priser inkluderer materialer og anlægsomkostninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, - at vejbelysning på de kommunale veje og private fællesveje udskiftes i henhold til den anførte plan - at projektomkostninger søges indarbejdet i budgetårene /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kort over de veje som er ikke kabellagt /13 2 Åben Område og priser /13 3 Åben Tårnby lampe som ikke er LED /13 4 Åben Projektet fordelt i områder /13 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Behandles i forbindelse med budgetlægningen, idet udvalget finder at LED belysning er den rigtige løsning. 19

21 11. Omplacering af midler til Birkegården Åben sag Sagsnr.: 09/9269 Sagsansvarlig: lma.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om overførsel af midler til Birkegården. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den besluttede Økonomiudvalget at overføre 2,2 mio. kr. fra Renovering af Birkegården til renovering af Den Gule Gård i Efterfølgende har det vist sig problematisk at anvende de overførte midler, da det eksisterende lejemål er til hinder herfor. Kommunalbestyrelsens Sekretariat meddeler, at der først vil være fysisk adkomst fra omkring 1. marts Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at kr. tilbageføres til Birkegården. Da det endnu ikke er besluttet, hvad Birkegårdens hovedhus skal anvendes til, indstiller Teknisk Forvaltning, at der kalkuleres med at udskiftning af bjælkelaget beregnes ud fra anvendelseskategori kontorer og let erhverv (herunder evt. institutioner). Herunder vil de pågældende arbejder bl.a. omfatte: Udskiftning af bjælkelag på grund af råd i stueetagen. Udskiftning af gulv på 1. sal. Isætning af ekstra ruder og tilførsel af ovenlys. Eventuelt nyt køkken. Opmuring af grundmure. Rådgiverhonorar. ØKONOMI Teknisk Forvaltning indstiller, at ikke anvendte økonomiske midler for år 2013 (2,0 mio. kr.) overføres til renoveringen af Birkegården, Høgsbrovej 38, hvor der stadig er store renoverings- og terrænarbejder, som er tiltrængt nødvendige. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 20

22 at der overføres kr. fra anlægskonto , Renovering af Den Gule Gård til anlægskonto nr , Birkegården, renovering. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Renovering af Birkegården /13 2 Åben Bevillingsskema - Minusbevilling til Renovering af "Den gule gård" /13 3 Åben Bevillingsskema - Tillægsbevilling til Birkegården, renovering /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 12. Omfordeling af midler - Trafiksanering Kastrup Øst Åben sag Sagsnr.: 11/14648 Sagsansvarlig: mbr.tf RESUMÉ Trafiksaneringen af Kastrup Øst er under afslutning og der skal derfor udarbejdes regnskab. En del af arbejderne har været udført for driftsmidler, og der har endvidere været løbende ændringer og tilføjelser til projektet, der har vist sig at afstedkomme uforudsete udgifter. Teknisk Forvaltning forslår kompenserende besparelser for at dække merudgifterne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Trafiksanering Kastrup Øst er blevet dyrere end forventet, da en del af arbejderne ikke har været planlagt. Der har været løbende ændringer og tilføjelser til projektet, og der har været en del uforudsete udgifter. Nogle af ekstraarbejderne i projektet har været driftsrelateret, og er lagt ind i projektet, med henblik på at spare midler senere hen. Driftsrelateret arbejde Belysningen på Amager Strandvej, Jacob Fortlingsvej og parkeringspladserne ved Den Blå Planet, var planlagt som bygherreleverance. Dette beløber sig til ,- Signalanlæggende ved Jacob Fortlingsvej og Skøjtevej, blev efter udbuddet opgraderet til en bedre og mere fremtidssikret løsning. Dette beløber sig til ,-. Efter udbuddet blev der planlagt en forbedring af cykelstien på Amager Strandvej, samt indkørsel mellem Broforeningens havn og Kastrup lystbådehavn. Dette beløber sig til ,-. Ikke planlagt arbejde En stor del af merudgifterne kan findes i overtagelsen af arealet, hvor renseanlægget tidligere havde tanke. Området blev ikke afleveret med tilfredsstillende jordbundsforhold, og krævede derfor en større udskiftning af jord, for at området kunne bære det nye vejog parkeringsanlæg. Samtidigt har de samlede jordmængder for projektet vist sig at være større en først projekteret. Dette beløber sig til ,- Der har været merudgifter til asfalt, grundet at underlaget under Amager Strandvej og Kajakvej, var i en dårligere stand end forventet og krævede derfor et tykkere lag asfalt. Derudover blev der fundet en hel del beton og granitsten under Amager Strandvej, som skulle brydes op og køres væk, før vejen kunne ombygges. Dette beløber sig til ,- 22

24 Det blev sent i projektet besluttet, at ændre bærelaget på parkeringsarealerne ved Den Blå Planet. Dette bevirkede, at afvandingen af pladserne skulle omprojekteres. Samtidigt blev afvandingen forbedret og mere fremtidssikret. Dette beløber sig til ,- ØKONOMI For at dække merudgifterne i forbindelse med Trafiksaneringen af Kastrup Øst, foreslår Teknisk Forvaltning følgende kompenserende besparelse på drift og anlæg for 2013: Færdigudskiftning af vejbelysningsmaster: ,- Midlerne vil gå til ny gadebelysning, samt ekstra ledningsarbejder i forbindelse med belysning. Mindreudgift på kontoen for udskiftning af vejbelysningsmaster er opstået på baggrund af DONG s strækningsproritering. Renovering af kommunevejenes afløbssystemer: ,- Midlerne vil gå til ekstra arbejder i forbindelse med vejafvanding. Mindreudgift på kontoen for renovering af kommunevejenes afløbssystemer er opstået på baggrund af vejafvandingsprojekt Amager Landevej, som er udsat til Slidlag på veje: ,- Midlerne vil gå til ekstra arbejder i forbindelse med asfaltarbejder. Mindreudgift er opstået på baggrund af vejafvandingsprojekt Amager Landevej, som er udsat til Drift: ,- Midlerne vil gå til ekstra arbejder i forbindelse med forbedring af cykelsti på Amager Strandvej, fælles indkørsel til Broforeningen og Kastrup havn, samt signalanlæg ved Skøjtevej. Mindreforbruget er opstået på baggrund af en samlet prioritering af opgaveløsningen. For at dække udgifter i forbindelse med jordarbejde, foreslår Teknisk Forvaltning følgende kompenserende besparelser: Skoleindretning: ,- Hvor der er opstået en mindreudgift som følge af bevarelse af skolernes tandklinikker endnu et år (excl. på Nordregårdskolen) Anskaffelse af biler: ,- Mindreudgift er opstået på baggrund af revurdering af levetid. Bevillingsregulering på el, vand og varme: Kr. Mindreudgift opstået som følge af besparelser på forsyninger. 23

25 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. til konto , Trafiksanering, Øst, som frigives. at forslag til omplacering og kompenserende besparelser til dækning af merudgifter i projekt Kastrup Øst tiltrædes. / BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Minusbevilling til Slidlag på veje /13 2 Åben Bevillingsskema - Minusbevilling til Anskaffelse af biler /13 3 Åben Bevillingsskema - Minusbevilling til Materielgården, Belægninger /13 4 Åben Bevillingsskema - Minusbevilling til Materielgården, /13 Vejvedligeholdelse 5 Åben Bevillingsskema - Minusbevilling til Skoleindretninger /13 6 Åben Bevillingsskema - Minusbevilling til Renovering af /13 kommunevejenes afløbssystemer 7 Åben Bevillingsskema - Tillægsbevilling til Trafiksanering, øst /13 8 Åben Bevillingsskema - Minusbevilling til Færdigudskiftning af /13 vejbelysningsmaster BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 24

26 13. Ny betalingsvedtægt for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Åben sag Sagsnr.: 13/32194 Sagsansvarlig: fly.tf RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har udarbejdet ny betalingsvedtægt. Der er tale om en konsekvensrettelse af den gældende betalingsvedtægt i forhold til ny lovgivning for fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Betalingsvedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og efterfølgende offentliggøres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er med Lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber indført en trappemodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 vand om året. Trappemodellen består af 3 trin. I henhold til bekendtgørelsen om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget skal trappemodellen gælde for spildevandstakster fra 2014, hvilket forudsætter ændring i eksisterende betalingsvedtægt. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har konsekvensrettet betalingsvedtægten med baggrund i de lovgivningsmæssige ændringer og i overensstemmelse med ordlyden i forslag til standardbetalingsvedtægten for spildevandsselskaber, udarbejdet af DANVA. De nye bestemmelser fremgår af kapitel 3.2 til 3.4. I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 3 stk. 2 skal betalingsvedtægten godkendes af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres i lokale medier. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at den af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S udarbejdede betalingsvedtægt godkendes og offentliggøres i lokalavisen

27 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Betalingsvedtægt /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 26

28 14. Nedlæggelse af vejareal - privat fællessti, Tømmerup Stationsvej Åben sag Sagsnr.: 13/18520 Sagsansvarlig: ish.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning fra en lodsejer, som ønsker at sammenlægge en privat fællessti, som ejes af Tårnby Kommune, med sin ejendom. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejeren af ejendommen Tømmerup Stationsvej 9/Amager Landevej 261(matr. nr. 21f, Tømmerup BY, Tårnby) ønsker at sammenlægge grunden beliggende nord for sin ejendom (matr. nr. 3h Maglebylille By, Tårnby). Begrundelsen for ønsket om sammenlægning er udvidelse af bebyggelsen. Da arealet, som ønskes overtaget er udlagt som vejreal, skal det nedlægges som vejareal, førend der kan ske en arealoverdragelse. Arealet er igennem tiden blevet vedligeholdt af ansøger. Forudsætningen for iværksættelse af nedlæggelse af vejareal er en tilkendegivelse fra ejeren (Tårnby Kommune) om, at arealet kan erhverves. HØRING Teknisk Forvaltning vurderer, at der bør igangsættes en høring af ejerne af de tilgrænsende ejendomme om nedlæggelse af vejarealet. Der er udover ansøgeren to tilgrænsende grundejere. Det vil være muligt for de tilgrænsende grundejere at komme med interessetilkendegivelse omkring ønsket overtagelse af arealet også. LOVGRUNDLAG Privatvejsloven Nedlæggelse og omlægning, 72. stk. 2, 74. stk. 2., samt 76. ØKONOMI I henhold til Privatvejsloven 76, stk.1 kan kommunen pålægge, de grundejere, der er interesseret i nedlæggelsen, omkostningerne ved den matrikulære berigtigelse, herunder eventuelle ledningsdeklarationer. 27

29 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales over for Økonomiudvalget, - at der tages principiel stilling til frasalg af arealet og - at der, såfremt frasalg besluttes, efterfølgende igangsættes en høring af de berørte grundejere i forhold til at komme med indsigelse, ændringsforslag eller interessetilkendegivelse om overtagelse af arealet i forbindelse med en eventuel nedlæggelse af vejareal. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Nedlæggelse af vejareal.pdf /13 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 28

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. november 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. februar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere