Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12"

Transkript

1 Q1 / 2008

2 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til Solars aktier 8 Regnskabspraksis 9 Ledelsespåtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse og egne aktier 13 Pengestrømsopgørelse 14 Køb af dattervirksomheder 15 Kvartalstal 16 Delårsrapport for Q for Solar A/S CVR nr er offentliggjort på dansk og engelsk den 23. maj 2008 via OMX Den Nordiske Børs København. Skulle der opstå tvivl angående oversættelsen skal den danske tekst gøres gældende. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Indhold Side 1 af 16

3 Hoved- og nøgletal Koncernen Q1 Året Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 360,8 319, ,2 Primært resultat før amortisering (EBITA) 15,3 17,5 77,3 Primært resultat (EBIT) 13,6 16,3 71,2 Finansielle poster, netto -1,8-0,5-5,6 Resultat før skat (EBT) 11,8 15,8 65,6 Periodens resultat 8,3 11,1 47,5 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 1,20 1,59 6,82 Periodens resultat ekskl. amortisering i pr. udestående aktie 1,44 1,77 7,70 Hovedtal for balance ( mio.) Aktiver i alt 562,2 483,7 542,8 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 3,0 5,2 13,8 Udestående aktiekapital 92,4 93,5 93,3 Egenkapital 231,9 206,9 229,0 Rentebærende forpligtelser 150,1 124,8 151,7 Hovedtal for pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet 11,3 14,8 54,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,0-5,2-59,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -6,6-1,8 25,5 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 13,0 25,8 27,2 Organisk vækst 6,7 18,1 15,3 Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 4,2 5,5 5,7 Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 3,8 5,1 5,2 Resultatgrad 2,3 3,5 3,5 Egenkapitalforrentning (ROE) 14,4 22,0 22,3 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 17,4 24,4 25,2 Afkast af investeret kapital (ROIC) 9,7 13,7 13,1 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 11,5 15,2 14,7 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 9,1 11,3 8,6 Egenkapitalandel (soliditet) 41,2 42,8 42,2 Indre værdi i pr. udestående aktie 33,6 29,7 32,9 Børskurs i 59,7 97,2 74,3 Børskurs/indre værdi 1,77 3,27 2,26 Børskurs i DKK Medarbejdere Gennemsnitlig antal medarbejdere (FTE) Side 2 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Hoved- og nøgletal

4 Overblik Q1 I Q1 steg omsætningen til 360,8 mio., svarende til en stigning på 13%. Den organiske vækst udgjorde 6,7%. Korrigeret for antallet af arbejdsdage udgjorde den organiske vækst 11%. Omsætning i mio. EBT faldt med 25% til 11,8 mio., og periodens resultat faldt ligeledes med 25% til 8,3 mio. Påskens placering i marts 2008 mod april i 2007 havde en negativ påvirkning på omsætning og indtjening i Q Resultat pr. udestående aktie faldt med 25% til 1, Med en fortsat høj markedsaktivitet blev omsætning og resultat på niveau med det forventede Q1 Q2 Q3 Q4 Forventninger til 2008 Solar fastholder forventningerne til en omsætning for 2008 på mio. og EBITA på 86 mio EBITA faldt med 13% til 15,3 mio. EBITA i mio Strategiske tiltag i Q1 Med udgangspunkt i virksomhedsprogrammet New Solar 2010 er der også i Q1 arbejdet med de strategiske initiativer indenfor de tre fokusområder Growth, Efficiency og People. Den geografiske ekspansion fortsætter med etablering af filialer i flere lande ligesom akkvisitionsarbejdet er intensiveret. Forretningsudvikling på eksisterende og nye produktområder bidrager til Q1 s høje vækst Arbejdet med at definere en ny SGS strategi (IT/ERP) er iværksat og forventes afsluttet i Q3. Q Q2 Q3 Q4 Nye koncernværktøjer indenfor HR-området er implementeret og taget i brug ved udgangen af Q1. Formålet er at sikre den nødvendige personlige målstyring og udviklingen af den enkelte medarbejder. Korrigeret for antallet af arbejdsdage realiserede Solar en organisk vækst på 11% i Q1. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Overblik Side 3 af 16

5 Koncernberetning Q Omsætning Omsætningen i Q1 steg med 41,4 mio. til 360,8 mio., svarende til en omsætningsstigning på 13%. Den organiske vækst udgjorde 6,7%. Korrigeres der for påskens placering i marts 2008 mod april i 2007 udgjorde den organiske vækst 11%. Fordelingen på selskaber var som følger: Resultat før skat (EBT) og periodens resultat EBT faldt med 25% til 11,8 mio., hvilket svarer til 3,3% af omsætningen. Resultatet i perioden faldt ligeledes med 25% til 8,3 mio. Resultatet i Q var påvirket af amortiseringer på 1,7 mio. mod 1,2 mio i Q Korrigeret for amortiseringer faldt resultatet før skat med 21% og periodens resultat med 19%. Omsætning Organisk i mio. vækst i pct.* Q1 Q1 Q1 Q Solar Danmark A/S 113,6 105, Solar Sverige AB 73,6 52, Solar Norge AS 57,2 47, Solar Nederland B.V. 58,6 56,0 5 7 Solar Deutschland GmbH 34,4 34, Solar Suomi Oy 4,6 4,9-7 3 Solar Polska Sp. z o.o. 5,2 4, P/F Solar Føroyar 1,8 1, Aurora Group 14,5 14, Elimineringer -2,7-2,4 I alt 360,8 319, * Ved opgørelse af den organiske vækst reguleres ikke for antal arbejdsdage. Væksten er fortsat høj, og omsætningen var i Q1 på niveau med det forventede. Primært resultat før amortiseringer (EBITA) EBITA faldt med 13% til 15,3 mio., hvilket svarer til 4,2% af omsætningen. Sammenholdt med Q påvirkede stigende fragtudgifter EBITA i procent af omsætningen negativt med 0,5 procentpoint. Udviklingen i EBITA i % af omsætningen de seneste 5 kvartaler kan illustreres således: EBITA i % af omsætning 8 6 Påskens placering i marts 2008 mod april i 2007 havde en negativ påvirkning på omsætning og indtjening i Q Resultatet var på niveau med det forventede. Resultat pr. aktie Resultat pr. udestående aktie faldt med 25% til 1,20. Investeringer I Norge har Solar i 2007 påbegyndt byggeri af en ny administrationsbygning i tilknytning til centrallageret i Gardermoen. Byggeriet forventes klar til brug i Q I Q1 blev der i koncernen gennemført nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver for 3,0 mio. Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 11,3 mio. Arbejdskapitalen udgjorde pr. 31. marts ,0% af den forventede omsætning for Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -3,0 mio. for Q mod -5,2 mio. for Q I Q var pengestrømme fra finansieringsaktivitet negativt påvirket af køb af egne aktier med -4,1 mio. og udgjorde -6,6 mio. mod -1,8 mio. for Q Q1 Q2 Q3 Q Side 4 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning

6 Incitamentsordning til ledende medarbejdere Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 12 besluttede bestyrelsen i februar 2008 at etablere en incitamentsordning for ledende medarbejdere i Solar koncernen. I selskabsmeddelelse nr. 24 blev det oplyst, at antallet af optioner udgør stk., udnyttelseskursen er fastsat til DKK 424,33, og markedsværdien af de udstedte optioner er opgjort til 0,3 mio. Væsentlige risici I Årsrapport 2007 er beskrevet de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til Solars aktiviteter. Væsentligste risici er fortsat, at Solar i lighed med øvrige internationale virksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer dels lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret. Capital (NWC) følger de i efteråret 2007 lagte planer, der omfatter alle selskaber. People Solar Academy arbejder med kompetenceopbygning i hele koncernen. Der er i 2008 fokus på Lean og engelsk, men indsatsen i nogle selskaber er intensiveret omkring kompetenceopbygning indenfor godt lederskab, talentudvikling og specialistkompetence. 3 nye Solar Værdier SmartFun, Glød/Glow og Mod/Courage er valgt og et nyt værktøj til medarbejderudviklingssamtaler, Solar STAR, blev klar til lancering ved udgangen af Q1. STATUS PÅ UDVIKLINGEN I DE ENKELTE DATTERVIRKSOMHEDER Solar udvider løbende koncernens forretningsgrundlag og har dermed reduceret eksponering overfor konjunkturændringer i byggebranchen. STRATEGISKE TILTAG Med udgangspunkt i virksomhedsprogrammet New Solar 2010 er der også i Q1 arbejdet med de strategiske initiativer indenfor de tre fokusområder Growth, Efficiency og People. Solar Danmark A/S Aktivitetsniveauet på det danske marked er fortsat højt. Den betydelige indsats på forretningsudvikling af eksisterende og nye produktområder medvirker til at fastholde den høje organiske vækst. Selskabets samlede andel af E-businessordrer er fortsat stigende og nærmer sig 60%. Særligt bemærkelsesværdig er udviklingen indenfor vvs, hvor andelen af E-businessordrer nu udgør næsten 40%. På de store tværgående koncernkoncepter kan fremhæves: Growth Implementeringen af IWS, vores nye måde at optimere samarbejdet med vores kunder, forløber planmæssigt i alle lande. Der er også i alle lande en betydelig indsats i gang for at øge E-business ordreandelen yderligere. Implementeringen af Lean er meget positivt modtaget af medarbejderne, og de første resultater er lovende. Den markant øgede fokus på optimering af energiforbruget i bygninger øger markedsmulighederne for det i 2007 lancerede Netcontrol, der muliggør styring af alle funktioner i en bygning via IP teknologi. Efficiency Implementeringen af Solar Lean Way forløber planmæssigt. Pilotprojekter er gennemført i Danmark, Sverige, Norge og på koncernhovedkontoret. Yderligere er Lean masterplaner for de kommende års indsats etableret i de 3 ovennævnte lande. De øvrige selskabers implementering af Lean er programsat og følger planerne. Optimering af Net Working Solar Sverige AB Selskabet har i Q1 fortsat arbejdet med at forberede den geografiske ekspansion, der blev påbegyndt i Yderligere åbning af to vvs-filialer i Stockholm og en vvs-filial i Malmø er besluttet og vil blive gennemført i løbet af året. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning Side 5 af 16

7 Koncernberetning Lean-implementeringen forløber meget tilfredsstillende, og de første resultater er også i Sverige meget lovende. Udviklingsprogrammet Solar Succes er iværksat med fokus på at forstærke ledelseskompetencen hos en række ledere i selskabet. Generelt har der som ventet været et godt aktivitetsniveau på det svenske marked. Vi er tilfredse med den organiske vækst og her specielt udviklingen i Q1 indenfor vvs. Fusionen af Alvesta V.V.S. - Material AB og Solar Sverige AB blev afsluttet den 30. april. Selskabet forventer at indgå endelig aftale om opførelse af en ny administrationsbygning og et nyt centrallager inden udgangen af Q Det nye centrallager vil kunne understøtte den fremtidige vækst, der forventes at blive skabt gennem en større geografisk dækning af markedet på det fulde produktprogram. Derfor er der introduceret en ny fælles salgsorganisation for hele produktsortimentet fra starten af Q1, og der søges et større antal nye medarbejdere primært med vvs-kompetence. Aktivitetsniveauet på markedet har været godt, og Solar Nederland er kommet godt fra start i det nye år og i den nye organisation. Solar Norge AS Aktivitetsniveauet indenfor industri, offshore, tele og erhvervs byggeri er fortsat højt. Vi har konstateret en nedgang i nystartet boligbyggeri. Den samlede udvikling indenfor nybyggeri som helhed er dog fortsat positiv. Leverancerne til Hafslund, der primært opererer indenfor energisektoren, er startet op i løbet af marts måned. Som en del af virksomhedsprogrammet New Solar 2010 er håndteringen af leverandørfakturaer blevet overført til koncernens nye Shared Service Center. Ved at etablere en midlertidig barakby i Gardermoen er udflytningen fra Oslo nu gennemført, og samtlige hovedkontor- og centralfunktioner inkl. centrallageret er nu samlet i Gardermoen. Den nye administrationsbygning forventes taget i brug i Q3. Solar Nederland B.V. Til brug for selskabets planlagte fremtidige logistikløsning har Solar Nederland B.V. indgået en option på erhvervelse af grund i Zevenaar ca. 20 km sydøst for Arnhem. Solar Deutschland GmbH Markedsudviklingen er negativt påvirket af et reduceret privatforbrug. Et yderligere fald i igangsætning af nye boliger var ikke forudset. Industrien derimod fortsætter på et højt aktivitetsniveau. Selskabet fortsætter den geografiske ekspansion, der blev påbegyndt i Der er stærkt fokus på kompetenceopbygning, og samtlige medarbejdere har nu gennemført teambuildingaktiviteter. Solar Suomi Oy Markedsaktiviteten er fortsat god. Omstillingen af Solar Suomis forretning fortsætter, og der er taget initiativ til at sikre et højere kompetenceniveau i salgsstyrken. Processen er i gang men det tager tid. Solar Polska Sp. z o.o. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 36 har selskabet påbegyndt forhandlinger om erhvervelse af aktierne i det polske selskab Eltomont Sp. z o.o. Gennemførelsen er underlagt sædvanlige betingelser. Hvis erhvervelsen gennemføres vil Solar Polska styrke markedspositionen betydeligt i det sydlige Polen. Aktivitetsniveauet er fortsat højt på markedet og afspejles i en tilfredsstillende vækst i Q1. Side 6 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning

8 P/F Solar Føroyar Solar Føroyar fortsætter den positive udvikling. Markedsudviklingen forventes dog ikke at fortsætte på dette meget høje niveau. Det er vanskeligt at finde nye medarbejdere med vvs-kompetence, hvilket har forsinket introduktionen. Aurora Group Det reducerede privatforbrug, der også har ramt dele af det nordiske marked på forbrugerelektronik, har haft en negativ påvirkning på omsætningen af tilbehør til forbrugerelektronik i Q1. Arbejdet med at finde løsningen på den fremtidige centrallagerstruktur fortsætter planmæssigt. Generelt er vores markedsvurdering på trods af den i Q1 skærpede likviditetskrise i den finansielle sektor stort set uændret i forhold til starten af Q1, hvilket vi finder positivt. Koncernens stærke markedsposition og den fokuserede indsats omkring forretningsudvikling giver Solar gode muligheder for at fortsætte med en omsætningsvækst også i For at sikre den fortsatte vækst vil der ligeledes i 2008 ske en geografisk ekspansion gennem etablering af en række nye udenlandske filialer, ligesom mulighed for opkøb løbende afsøges. Der forventes i denne forbindelse en del engangsomkostninger til forretningsudvikling og etablering af filialer. FORVENTNINGER TIL 2008 Som beskrevet i Årsrapport 2007 forventes det relativt stramme arbejdsmarked i en række lande at begrænse væksten. Vi ser på nogle områder en lettelse, men på andre områder er markedet fortsat stramt. På trods af den øgede usikkerhed og de stigende fragtudgifter fastholder vi forventningerne for 2008 med en omsætning på mio. og EBITA på 86 mio. Koncernen oplevede såvel i Q som i Q be tydeligt stigende fragtudgifter. Fortsat stigende udgifter til fragt vil kunne have negativ effekt på koncernens resultat for Usikkerheden omkring fremtidige finansieringsmuligheder på nybyggeri specielt i Danmark gør det lidt vanskeligere at forudse udviklingen. Derfor knytter der sig fortsat en større usikkerhed til udviklingen, end det har været tilfældet de seneste år. Solar fastholder forventningerne til 2008 med en omsætning på mio. og EBITA på 86 mio. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning Side 7 af 16

9 Koncernberetning SOLARS AKTIER Solars aktiekapital er fordelt på nominelt 12,1 mio. A-aktier og nominelt 85,6 mio. B-aktier. Følgende aktionærer har anmeldt ejerandel eller stemmeret på 5% eller mere af den samlede kapital pr. 31. marts 2008: Egne aktier Som i 2007 iværksatte Solar i 2008 et program for aktie tilbagekøb for op til 6,7 mio. der løb i perioden fra 11. marts 2008 til 10. april Efter afslutning af aktietilbagekøbet den 10. april 2008 udgjorde Solars beholdning af egne aktier stk. B-aktier svarende til 5,5% af aktiekapitalen. Ejerandel og stemmeret Aktier Stemmer Fonden af 20. December, Kolding 17,0% 59,9% Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød 12,8% 6,1% Solar A/S, Kolding (egne aktier) 5,4% 2,5% Fordeling af aktiekapital pr. 31. marts 2008 Fonden af 20. December (17,0%) ATP (12,8%) Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående (3,7%) Øvrige danske aktionærer (35,2%) Solar købte i perioden 15. april 2008 til 23. april 2008 egne aktier for 4,0 mio. og iværksatte herefter et nyt program for aktietilbagekøb for op til 2,7 mio., der løb fra 25. april 2008 til 22. maj Beholdningen af egne aktier opretholdes som likviditetsreserve til eventuelle fremtidige køb af virksomheder, til afdækning af optionsprogram eller eventuel nedsættelse af aktiekapitalen. Kursudvikling Den 31. marts var kursen på Solars B-aktie DKK 445 mod DKK 554 primo året. Udenlandske aktionærer (3,1%) Ej navnenoterede aktionærer (22,8%) Egne aktier (5,4%) Aktiekursudvikling (indeks) 105 Fordeling af stemmer pr. 31. marts 2008 Fonden af 20. December (59,9%) ATP (6,1%) Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående (2,6%) Øvrige danske aktionærer (16,6%) Udenlandske aktionærer (1,5%) / / Ej navnenoterede aktionærer (10,8%) Egne aktier (2,5%) Solar B MidCap+ Side 8 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning

10 Finanskalender 2008 REGNSKABSPRAKSIS 23. juli 20. august IR-tavshed 20. august Delårsrapport for Q oktober 18. november IR-tavshed 18. november Delårsrapport for Q Præsentation af delårsrapport for Q transmitteres online fra OMX Den Nordiske Børs København den 20. august 2008 kl og kan følges på Selskabsmeddelelser 2008 ekskl. insidermeddelelser Dato Nr. Meddelelse Udstedelse af optioner til ledende medarbejdere Aktietilbagekøb Indkaldelse til generalforsamling Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Iværksættelse af nyt program for aktietilbagekøb Årsrapport Aktietilbagekøb Ændring af finanskalender Aktietilbagekøb Etablering af optionsordning for ledende medarbejdere Resultat for 2007 samt nye forventninger til Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Ny Chief Executive Officer i Aurora Group Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Ny Corporate IT-Director i Solar A/S Aktietilbagekøb Delårsrapporten for Solar A/S aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapport 2007, der indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på side Væsentlige poster i regnskabet har sit udgangspunkt i årsaftaler m.v. Ved udarbejdelse af delårsrapporten er der foretaget et forsigtigt skøn over det aktuelle års aktivitet. Selskabsskat er i delårsrapporten afsat af resultat før skat med den forventede skatteprocent. Der er ikke foretaget beregninger af skattepligtige indkomster for perioden. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning Side 9 af 16

11 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Q for Solar A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for Q Det er endvidere vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Kolding, den 23. maj 2008 I direktionen Flemming H. Tomdrup CEO I bestyrelsen Jens Borum Peter Falkenham Kent Arentoft (formand) (næstformand) Niels Borum Remy Cramer Bent H. Frisk Preben Jessen Aase Kofoed Carsten H. Ørssleff Side 10 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Ledelsespåtegning

12 Resultatopgørelse Koncernen mio Q1 Året Omsætning 360,8 319, ,2 Vareforbrug -282,3-248, ,7 Bruttoresultat 78,5 71,0 294,5 Eksterne driftsomkostninger -16,6-13,9-55,2 Personaleomkostninger -43,6-37,0-152,2 Tab på tilgodehavender fra salg -1,0-0,5-1,7 Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 17,3 19,6 85,4 Afskrivning på materielle anlægsaktiver -2,0-2,1-8,1 Primært resultat før amortisering (EBITA) 15,3 17,5 77,3 Amortisering af immaterielle anlægsaktiver -1,7-1,2-6,1 Primært resultat før særlige poster 13,6 16,3 71,2 Særlige poster, netto 0,0 0,0 0,0 Primært resultat (EBIT) 13,6 16,3 71,2 Finansielle indtægter 1,0 1,4 4,9 Finansielle omkostninger -2,8-1,9-10,5 Resultat før skat (EBT) 11,8 15,8 65,6 Selskabsskat -3,5-4,7-18,1 Periodens resultat 8,3 11,1 47,5 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 1,20 1,59 6,82 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS-D) udvandet 1,20 1,59 6,82 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Regnskab Side 11 af 16

13 Balance Koncernen Note 1. januar til 31. december mio. Pr. 31. marts 2007 Ultimo 2006 mio Omsætning AKTIVER 421,3 377,3 Vareforbrug -313,8-280,3 Bruttoresultat Immaterielle anlægsaktiver 49,0 107,5 21,8 97,0 50,5 Materielle anlægsaktiver 126,6 114,0 125,7 2 Eksterne driftsomkostninger -12,9-9,9 Finansielle anlægsaktiver 0,7 1,6 0,7 3 Personaleomkostninger -53,9-50,8 4 Anlægsaktiver Tab på tilgodehavender fra salg 176,3 137,4-0,6 176,9-1,0 Varebeholdninger 156,0 133,2 154,7 Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 40,1 35,3 Tilgodehavender fra salg 213,2 195,5 196,9 5 Afskrivning Tilgodehavende på selskabsskat materielle anlægsaktiver 5,1-3,5 1,3-3,8 2,2 Primært Andre tilgodehavender resultat før og amortisering periodeafgrænsningsposter (EBITA) 5,8 36,6 7,7 31,5 7,4 Likvider Amortisering af immaterielle anlægsaktiver 5,8 8,6 0,0 4,7 0,0 Omsætningsaktiver 385,9 346,3 365,9 Primært resultat før særlige poster 36,6 31,5 Aktiver i alt 562,2 483,7 542,8 6 Særlige poster, netto 0,0-0,1 Primært resultat (EBIT) 36,6 31,4 Udbytte 19,7 10,5 PASSIVER 7 Finansielle indtægter 3,0 1,3 8 Finansielle omkostninger Aktiekapital 97,7-3,5 97,7-2,7 97,7 Resultat Reserver før skat (EBT) -1,4 55,8-2,1 40,5-0,1 9 Selskabsskat Overført resultat 118,0-8,6 95,4 113,8-9,6 Forslag til udbytte 17,6 15,9 17,6 Årets resultat 47,2 30,9 Egenkapital 231,9 206,9 229,0 Rentebærende forpligtelser 76,0 32,8 77,4 som Hensættelse fordeles til således: pensionsforpligtelser 3,8 4,4 3,9 Foreslået Hensættelse udbytte til udskudt skat 15,1 17,6 8,1 15,9 15,2 Overført Andre hensatte resultat forpligtelser 0,0 29,6 0,1 15,0 0,0 I Langfristede alt forpligtelser 94,9 47,2 45,4 30,9 96,5 Rentebærende forpligtelser 74,1 92,0 74,3 Note Pr. Gæld 31. til december leverandører 113,7 mio , ,7 Skyldig selskabsskat 6,2 7,3 4,3 Andre gældsforpligtelser og periodeafgrænsningsposter 41,2 41,0 42,8 Andre hensatte forpligtelser 0,2 0,9 0,2 Kortfristede forpligtelser 235,4 231,4 217,3 Forpligtelser 330,3 276,8 313,8 Passiver i alt 562,2 483,7 542,8 Side 12 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Regnskab

14 Egenkapitalopgørelse og egne aktier Koncernen AKTIVER mio Immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 11 Materielle EGENKAPITALOPGØRELSE anlægsaktiver 38,8 38,9 12 Finansielle Egenkapital anlægsaktiver primo 229,0 181,9 196,4 178,4 196,4 Valutakursregulering primo 0,0 0,0 0,0 Anlægsaktiver 220,7 217,3 Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder -0,2-0,6 0,4 13 Varebeholdninger Værdiregulering af sikningsinstrumenter før skat -1,0 47,8 0,0 47,5 1,1 14 Tilgodehavender Skat af værdireguleringer fra salg -0,1 52,1 0,0 46,2-0,1 Tilgodehavender Nettoindtægt indregnet hos direkte dattervirksomheder i egenkapitalen -1,3 41,4-0,6 33,2 1,4 Tilgodehavende Periodens resultat selskabsskat 8,3 11,1 0,0 47,5 1,2 Andre Periodens tilgodehavender indtægter i alt 7,0 10,5 2,2 48,9 1,3 15 Periodeafgrænsningsposter Udbetaling udbytte 0,0 0,5 0,0-15,9 0,2 Likvider Køb af egne aktier -4,1 0,2 0,0-0,4 2,3 Øvige bevægelser Omsætningsaktiver -4,1 0,0 144,2-16,3 131,9 Egenkapital ultimo Aktiver i alt 231,9 206,9 364,9 229,0 349,2 som specificeres således: Aktiekapital 97,7 97,7 97,7 Reserver -1,4-2,1-0,1 Overført resultat 118,0 95,4 113,8 PASSIVER Forslag til udbytte 17,6 15,9 17,6 Egenkapital ultimo 231,9 206,9 229,0 16 Aktiekapital 97,7 97,7 Reserver 0,9-0,1 EGNE AKTIER Overført resultat 137,9 108,7 Beholdning primo i antal stk Forslag Køb i perioden til udbytte for regnskabsåret , ,9 Egenkapital Salg i perioden 0 254,10 222,20 17 Rentebærende Beholdning ultimo forpligtelser i antal stk , ,0 18 Hensættelse til pensionsforpligtelser 0,6 1,2 19 Beholdning ultimo i % Hensættelse til udskudt skat 5,4 4,4 5,2 4,5 5,1 Langfristede forpligtelser Anskaffelsessum primo 16,2 26,8 15,9 32,3 15,9 17 Rentebærende Køb i perioden forpligtelser 4,1 29,7 0,0 45,8 0,4 Gæld Salg i perioden til leverandører 0,0 31,5 0,0 27,1 0,0 Kursregulering i perioden Gæld til dattervirksomheder 0,1 0,0 2,1-0,1 1,8 Skyldig Anskaffelsessum selskabsskat ultimo 20,4 15,9 0,3 16,2 0,0 20 Andre gældsforpligtelser 20,4 20,0 Nom. værdi ultimo i mio. 5,3 4,2 4,4 Kortfristede forpligtelser 84,0 94,7 Forpligtelser Kursværdi ultimo i mio. 23,3 110,8 30,9 127,0 24,0 Passiver i alt 364,9 349,2 Beholdningen af egne aktier opretholdes som likviditetsreserve til eventuelle fremtidige køb af virksomheder, til afdækning af optionsprogram eller eventuel nedsættelse af aktiekapitalen. Q1 Året Solar kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve egne aktier frem til den ordinære generalforsamling i Alle egne aktier besiddes af moderselskabet. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Regnskab Side 13 af 16

15 Pengestrømsopgørelse Koncernen Note 1. januar til 31. december mio. Q Året mio Omsætning Periodens resultat 8,3 421,3 11,1 377,3 47,5 Vareforbrug Afskrivning og amortisering 3,7-313,8 3,3-280,3 14,2 Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer -0,1 0,0-1,1 Bruttoresultat 107,5 97,0 Finansielle poster, netto 1,8 0,5 5,6 2 Eksterne Selskabsskat driftsomkostninger 3,5-12,9 4,7-9,9 18,1 3 Personaleomkostninger Betalte finansielle poster, netto -1,8-53,9-0,5-50,8-6,0 4 Tab Betalt på selskabsskat tilgodehavender fra salg -4,5-0,6-2,9-20,0-1,0 Primært Pengestrømme resultat før før ændring afskrivning i driftskapital (EBITDA) 10,9 40,1 16,2 35,3 58,3 5 Ændring af varebeholdninger -1,3 5,2-4,2 Afskrivning på materielle anlægsaktiver -3,5-3,8 Ændring af tilgodehavender -14,7-23,1-15,5 Primært Ændring af resultat ikke rentebærende før amortisering forpligtelser (EBITA) 16,4 36,6 16,5 31,5 16,0 Amortisering Pengestrømme af fra immaterielle driftsaktivitet anlægsaktiver 11,3 14,8 0,0 54,6 0,0 Primært Nettoinvesteringer resultat i immaterielle før særlige anlægsaktiver poster 0,0 36,6 0,0 31,5 0,0 6 Særlige Nettoinvesteringer poster, netto i materielle anlægsaktiver -3,0-5,2 0,0-13,8-0,1 Nettoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,9 Primært resultat (EBIT) 36,6 31,4 Køb af dattervirksomheder 0,0 0,0-46,4 Udbytte 19,7 10,5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,0-5,2-59,3 7 Finansielle indtægter 3,0 1,3 8 Optagelse af langfristede rentebærende forpligtelser 0,0 0,0 51,5 Finansielle omkostninger -3,5-2,7 Afdrag på langfristede rentebærende forpligtelser -1,4-1,8-10,7 Resultat Udbetalt udbytte før skat (EBT) 0,0 55,8 0,0-15,9 40,5 9 Selskabsskat Køb og salg af egne aktier -4,1-8,6 0,0-9,6-0,4 Øvrige poster Årets resultat -1,1 0,0 47,2 1,0 30,9 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -6,6-1,8 25,5 Pengestrømme i alt 1,7 7,8 20,8 som fordeles således: Likvide beholdninger primo -69,6-91,4-91,4 Foreslået Overtaget ved udbytte køb af dattervirksomheder 0,0 17,6 0,0 15,9 0,0 Overført Valutakursreguleringer resultat -0,4 29,6 0,2 15,0 1,0 I Likvide alt beholdninger ultimo -68,3-83,4 47,2-69,6 30,9 Note Pr. Likvide 31. december beholdninger ultimo: mio Likvider 5,8 8,6 4,7 Kortfristede rentebærende forpligtelser -74,1-92,0-74,3 Likvide beholdninger ultimo -68,3-83,4-69,6 Side 14 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Regnskab

16 Køb af dattervirksomheder Koncernen AKTIVER Q Immaterielle Der ikke købt anlægsaktiver eller solgt dattervirksomheder i perioden. 0,0 0,0 11 Materielle anlægsaktiver 38,8 38,9 12 Finansielle anlægsaktiver 181,9 178,4 Q Anlægsaktiver 220,7 217,3 13 Der er ikke købt eller solgt dattervirksomheder i perioden. Varebeholdninger 47,8 47,5 14 Tilgodehavender fra salg 52,1 46,2 Tilgodehavender hos dattervirksomheder 41,4 33, Tilgodehavende selskabsskat 0,0 1,2 Andre Solar Sverige tilgodehavender AB overtog pr. 1. maj % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i det svenske selskab Alvesta V.V.S. - Material 2,2 AB. 1,3 15 Periodeafgrænsningsposter Der henvises til Årsrapport 2007 note 27 i koncernregnskabet for nærmere detaljer vedrørende købet. 0,5 0,2 Likvider 0,2 2,3 Omsætningsaktiver 144,2 131,9 Aktiver i alt 364,9 349,2 PASSIVER 16 Aktiekapital 97,7 97,7 Reserver 0,9-0,1 Overført resultat 137,9 108,7 Forslag til udbytte for regnskabsåret 17,6 15,9 Egenkapital 254,1 222,2 17 Rentebærende forpligtelser 21,0 26,0 18 Hensættelse til pensionsforpligtelser 0,6 1,2 19 Hensættelse til udskudt skat 5,2 5,1 Langfristede forpligtelser 26,8 32,3 17 Rentebærende forpligtelser 29,7 45,8 Gæld til leverandører 31,5 27,1 Gæld til dattervirksomheder 2,1 1,8 Skyldig selskabsskat 0,3 0,0 20 Andre gældsforpligtelser 20,4 20,0 Kortfristede forpligtelser 84,0 94,7 Forpligtelser 110,8 127,0 Passiver i alt 364,9 349,2 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Regnskab Side 15 af 16

17 Kvartalstal Koncernen Q1 Q2 Q3 Q Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 360,8 319,4 333,6 257,3 335,9 256,1 378,3 307,2 Primært resultat før amortisering (EBITA) 15,3 17,5 15,9 11,4 20,7 19,4 23,2 18,6 Primært resultat før særlige poster 13,6 16,3 14,4 11,4 19,0 19,4 21,5 18,3 Særlige poster, netto 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0-0,1 Primært resultat (EBIT) 13,6 16,3 14,4 14,3 19,0 19,4 21,5 18,2 Finansielle poster, netto -1,8-0,5-1,4-0,5-1,3-0,7-2,4-0,6 Resultat før skat (EBT) 11,8 15,8 13,0 13,8 17,7 18,7 19,1 17,6 Kvartalets resultat 8,3 11,1 9,6 9,9 12,7 13,5 14,1 11,8 Resultat i pr. udestående aktie (EPS) 1,20 1,59 1,38 1,40 1,82 1,94 2,03 1,68 Resultat i pr. udestående aktie ekskl. amortisering 1,44 1,77 1,59 1,40 2,07 1,94 2,27 1,74 Hovedtal for balance ( mio.) Aktiver i alt 562,2 483,7 574,5 405,1 580,5 422,3 542,8 464,7 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 3,0 5,2 2,7 0,5 0,4 5,4 5,5 2,2 Udestående aktiekapital 92,4 93,5 93,6 93,4 93,4 93,4 93,3 93,4 Egenkapital 231,9 206,9 202,7 171,5 216,8 183,6 229,0 196,4 Rentebærende forpligtelser 150,1 124,8 196,0 110,4 184,7 97,5 151,7 133,8 Hovedtal for pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet 11,3 14,8-8,4 1,0 13,1 15,9 35,1 0,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,0-5,2-50,8 0,2 0,5-5,0-3,8-27,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -6,6-1,8 34,9-43,3-2,4 16,7-5,2-2,3 Nøgletal (pct., hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 13,0 25,8 29,7 14,9 31,2 16,3 23,1 20,1 Organisk vækst 6,7 18,1 17,9 14,6 16,3 16,5 10,2 17,9 Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 4,2 5,5 4,8 4,4 6,2 7,6 6,1 6,1 Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 3,8 5,1 4,3 5,6 5,7 7,6 5,7 5,9 Resultatgrad 2,3 3,5 2,9 3,8 3,8 5,3 3,7 3,8 Egenkapitalforrentning (ROE) 14,4 22,0 18,8 21,1 24,2 30,4 25,3 24,8 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 17,4 24,4 21,7 21,1 27,5 30,4 28,4 25,5 Afkast af investeret kapital (ROIC) 9,7 13,7 10,3 14,6 13,2 19,8 16,1 14,6 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 11,5 15,2 11,8 14,6 14,8 19,8 17,8 15,0 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 9,1 11,3 14,0 13,2 9,3 8,3 7,2 10,6 Egenkapitalandel (soliditet) 41,2 42,8 35,3 42,3 37,3 43,5 42,2 42,3 Indre værdi i pr. udestående aktie 33,6 29,7 29,1 24,6 31,1 26,4 32,9 28,2 Børskurs i 59,7 97,2 100,3 71,6 85,1 80,1 74,3 95,5 Børskurs/indre værdi 1,77 3,27 3,44 2,91 2,73 3,04 2,26 3,39 Børskurs i DKK 445, Medarbejdere Gennemsnitlig antal medarbejdere (FTE) Side 16 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Kvartalstal

18 Solar A/S Haderslevvej 25 DK Kolding Phone:

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere