Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12"

Transkript

1 Q1 / 2008

2 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til Solars aktier 8 Regnskabspraksis 9 Ledelsespåtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse og egne aktier 13 Pengestrømsopgørelse 14 Køb af dattervirksomheder 15 Kvartalstal 16 Delårsrapport for Q for Solar A/S CVR nr er offentliggjort på dansk og engelsk den 23. maj 2008 via OMX Den Nordiske Børs København. Skulle der opstå tvivl angående oversættelsen skal den danske tekst gøres gældende. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Indhold Side 1 af 16

3 Hoved- og nøgletal Koncernen Q1 Året Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 360,8 319, ,2 Primært resultat før amortisering (EBITA) 15,3 17,5 77,3 Primært resultat (EBIT) 13,6 16,3 71,2 Finansielle poster, netto -1,8-0,5-5,6 Resultat før skat (EBT) 11,8 15,8 65,6 Periodens resultat 8,3 11,1 47,5 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 1,20 1,59 6,82 Periodens resultat ekskl. amortisering i pr. udestående aktie 1,44 1,77 7,70 Hovedtal for balance ( mio.) Aktiver i alt 562,2 483,7 542,8 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 3,0 5,2 13,8 Udestående aktiekapital 92,4 93,5 93,3 Egenkapital 231,9 206,9 229,0 Rentebærende forpligtelser 150,1 124,8 151,7 Hovedtal for pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet 11,3 14,8 54,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,0-5,2-59,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -6,6-1,8 25,5 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 13,0 25,8 27,2 Organisk vækst 6,7 18,1 15,3 Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 4,2 5,5 5,7 Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 3,8 5,1 5,2 Resultatgrad 2,3 3,5 3,5 Egenkapitalforrentning (ROE) 14,4 22,0 22,3 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 17,4 24,4 25,2 Afkast af investeret kapital (ROIC) 9,7 13,7 13,1 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 11,5 15,2 14,7 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 9,1 11,3 8,6 Egenkapitalandel (soliditet) 41,2 42,8 42,2 Indre værdi i pr. udestående aktie 33,6 29,7 32,9 Børskurs i 59,7 97,2 74,3 Børskurs/indre værdi 1,77 3,27 2,26 Børskurs i DKK Medarbejdere Gennemsnitlig antal medarbejdere (FTE) Side 2 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Hoved- og nøgletal

4 Overblik Q1 I Q1 steg omsætningen til 360,8 mio., svarende til en stigning på 13%. Den organiske vækst udgjorde 6,7%. Korrigeret for antallet af arbejdsdage udgjorde den organiske vækst 11%. Omsætning i mio. EBT faldt med 25% til 11,8 mio., og periodens resultat faldt ligeledes med 25% til 8,3 mio. Påskens placering i marts 2008 mod april i 2007 havde en negativ påvirkning på omsætning og indtjening i Q Resultat pr. udestående aktie faldt med 25% til 1, Med en fortsat høj markedsaktivitet blev omsætning og resultat på niveau med det forventede Q1 Q2 Q3 Q4 Forventninger til 2008 Solar fastholder forventningerne til en omsætning for 2008 på mio. og EBITA på 86 mio EBITA faldt med 13% til 15,3 mio. EBITA i mio Strategiske tiltag i Q1 Med udgangspunkt i virksomhedsprogrammet New Solar 2010 er der også i Q1 arbejdet med de strategiske initiativer indenfor de tre fokusområder Growth, Efficiency og People. Den geografiske ekspansion fortsætter med etablering af filialer i flere lande ligesom akkvisitionsarbejdet er intensiveret. Forretningsudvikling på eksisterende og nye produktområder bidrager til Q1 s høje vækst Arbejdet med at definere en ny SGS strategi (IT/ERP) er iværksat og forventes afsluttet i Q3. Q Q2 Q3 Q4 Nye koncernværktøjer indenfor HR-området er implementeret og taget i brug ved udgangen af Q1. Formålet er at sikre den nødvendige personlige målstyring og udviklingen af den enkelte medarbejder. Korrigeret for antallet af arbejdsdage realiserede Solar en organisk vækst på 11% i Q1. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Overblik Side 3 af 16

5 Koncernberetning Q Omsætning Omsætningen i Q1 steg med 41,4 mio. til 360,8 mio., svarende til en omsætningsstigning på 13%. Den organiske vækst udgjorde 6,7%. Korrigeres der for påskens placering i marts 2008 mod april i 2007 udgjorde den organiske vækst 11%. Fordelingen på selskaber var som følger: Resultat før skat (EBT) og periodens resultat EBT faldt med 25% til 11,8 mio., hvilket svarer til 3,3% af omsætningen. Resultatet i perioden faldt ligeledes med 25% til 8,3 mio. Resultatet i Q var påvirket af amortiseringer på 1,7 mio. mod 1,2 mio i Q Korrigeret for amortiseringer faldt resultatet før skat med 21% og periodens resultat med 19%. Omsætning Organisk i mio. vækst i pct.* Q1 Q1 Q1 Q Solar Danmark A/S 113,6 105, Solar Sverige AB 73,6 52, Solar Norge AS 57,2 47, Solar Nederland B.V. 58,6 56,0 5 7 Solar Deutschland GmbH 34,4 34, Solar Suomi Oy 4,6 4,9-7 3 Solar Polska Sp. z o.o. 5,2 4, P/F Solar Føroyar 1,8 1, Aurora Group 14,5 14, Elimineringer -2,7-2,4 I alt 360,8 319, * Ved opgørelse af den organiske vækst reguleres ikke for antal arbejdsdage. Væksten er fortsat høj, og omsætningen var i Q1 på niveau med det forventede. Primært resultat før amortiseringer (EBITA) EBITA faldt med 13% til 15,3 mio., hvilket svarer til 4,2% af omsætningen. Sammenholdt med Q påvirkede stigende fragtudgifter EBITA i procent af omsætningen negativt med 0,5 procentpoint. Udviklingen i EBITA i % af omsætningen de seneste 5 kvartaler kan illustreres således: EBITA i % af omsætning 8 6 Påskens placering i marts 2008 mod april i 2007 havde en negativ påvirkning på omsætning og indtjening i Q Resultatet var på niveau med det forventede. Resultat pr. aktie Resultat pr. udestående aktie faldt med 25% til 1,20. Investeringer I Norge har Solar i 2007 påbegyndt byggeri af en ny administrationsbygning i tilknytning til centrallageret i Gardermoen. Byggeriet forventes klar til brug i Q I Q1 blev der i koncernen gennemført nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver for 3,0 mio. Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 11,3 mio. Arbejdskapitalen udgjorde pr. 31. marts ,0% af den forventede omsætning for Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -3,0 mio. for Q mod -5,2 mio. for Q I Q var pengestrømme fra finansieringsaktivitet negativt påvirket af køb af egne aktier med -4,1 mio. og udgjorde -6,6 mio. mod -1,8 mio. for Q Q1 Q2 Q3 Q Side 4 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning

6 Incitamentsordning til ledende medarbejdere Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 12 besluttede bestyrelsen i februar 2008 at etablere en incitamentsordning for ledende medarbejdere i Solar koncernen. I selskabsmeddelelse nr. 24 blev det oplyst, at antallet af optioner udgør stk., udnyttelseskursen er fastsat til DKK 424,33, og markedsværdien af de udstedte optioner er opgjort til 0,3 mio. Væsentlige risici I Årsrapport 2007 er beskrevet de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til Solars aktiviteter. Væsentligste risici er fortsat, at Solar i lighed med øvrige internationale virksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer dels lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret. Capital (NWC) følger de i efteråret 2007 lagte planer, der omfatter alle selskaber. People Solar Academy arbejder med kompetenceopbygning i hele koncernen. Der er i 2008 fokus på Lean og engelsk, men indsatsen i nogle selskaber er intensiveret omkring kompetenceopbygning indenfor godt lederskab, talentudvikling og specialistkompetence. 3 nye Solar Værdier SmartFun, Glød/Glow og Mod/Courage er valgt og et nyt værktøj til medarbejderudviklingssamtaler, Solar STAR, blev klar til lancering ved udgangen af Q1. STATUS PÅ UDVIKLINGEN I DE ENKELTE DATTERVIRKSOMHEDER Solar udvider løbende koncernens forretningsgrundlag og har dermed reduceret eksponering overfor konjunkturændringer i byggebranchen. STRATEGISKE TILTAG Med udgangspunkt i virksomhedsprogrammet New Solar 2010 er der også i Q1 arbejdet med de strategiske initiativer indenfor de tre fokusområder Growth, Efficiency og People. Solar Danmark A/S Aktivitetsniveauet på det danske marked er fortsat højt. Den betydelige indsats på forretningsudvikling af eksisterende og nye produktområder medvirker til at fastholde den høje organiske vækst. Selskabets samlede andel af E-businessordrer er fortsat stigende og nærmer sig 60%. Særligt bemærkelsesværdig er udviklingen indenfor vvs, hvor andelen af E-businessordrer nu udgør næsten 40%. På de store tværgående koncernkoncepter kan fremhæves: Growth Implementeringen af IWS, vores nye måde at optimere samarbejdet med vores kunder, forløber planmæssigt i alle lande. Der er også i alle lande en betydelig indsats i gang for at øge E-business ordreandelen yderligere. Implementeringen af Lean er meget positivt modtaget af medarbejderne, og de første resultater er lovende. Den markant øgede fokus på optimering af energiforbruget i bygninger øger markedsmulighederne for det i 2007 lancerede Netcontrol, der muliggør styring af alle funktioner i en bygning via IP teknologi. Efficiency Implementeringen af Solar Lean Way forløber planmæssigt. Pilotprojekter er gennemført i Danmark, Sverige, Norge og på koncernhovedkontoret. Yderligere er Lean masterplaner for de kommende års indsats etableret i de 3 ovennævnte lande. De øvrige selskabers implementering af Lean er programsat og følger planerne. Optimering af Net Working Solar Sverige AB Selskabet har i Q1 fortsat arbejdet med at forberede den geografiske ekspansion, der blev påbegyndt i Yderligere åbning af to vvs-filialer i Stockholm og en vvs-filial i Malmø er besluttet og vil blive gennemført i løbet af året. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning Side 5 af 16

7 Koncernberetning Lean-implementeringen forløber meget tilfredsstillende, og de første resultater er også i Sverige meget lovende. Udviklingsprogrammet Solar Succes er iværksat med fokus på at forstærke ledelseskompetencen hos en række ledere i selskabet. Generelt har der som ventet været et godt aktivitetsniveau på det svenske marked. Vi er tilfredse med den organiske vækst og her specielt udviklingen i Q1 indenfor vvs. Fusionen af Alvesta V.V.S. - Material AB og Solar Sverige AB blev afsluttet den 30. april. Selskabet forventer at indgå endelig aftale om opførelse af en ny administrationsbygning og et nyt centrallager inden udgangen af Q Det nye centrallager vil kunne understøtte den fremtidige vækst, der forventes at blive skabt gennem en større geografisk dækning af markedet på det fulde produktprogram. Derfor er der introduceret en ny fælles salgsorganisation for hele produktsortimentet fra starten af Q1, og der søges et større antal nye medarbejdere primært med vvs-kompetence. Aktivitetsniveauet på markedet har været godt, og Solar Nederland er kommet godt fra start i det nye år og i den nye organisation. Solar Norge AS Aktivitetsniveauet indenfor industri, offshore, tele og erhvervs byggeri er fortsat højt. Vi har konstateret en nedgang i nystartet boligbyggeri. Den samlede udvikling indenfor nybyggeri som helhed er dog fortsat positiv. Leverancerne til Hafslund, der primært opererer indenfor energisektoren, er startet op i løbet af marts måned. Som en del af virksomhedsprogrammet New Solar 2010 er håndteringen af leverandørfakturaer blevet overført til koncernens nye Shared Service Center. Ved at etablere en midlertidig barakby i Gardermoen er udflytningen fra Oslo nu gennemført, og samtlige hovedkontor- og centralfunktioner inkl. centrallageret er nu samlet i Gardermoen. Den nye administrationsbygning forventes taget i brug i Q3. Solar Nederland B.V. Til brug for selskabets planlagte fremtidige logistikløsning har Solar Nederland B.V. indgået en option på erhvervelse af grund i Zevenaar ca. 20 km sydøst for Arnhem. Solar Deutschland GmbH Markedsudviklingen er negativt påvirket af et reduceret privatforbrug. Et yderligere fald i igangsætning af nye boliger var ikke forudset. Industrien derimod fortsætter på et højt aktivitetsniveau. Selskabet fortsætter den geografiske ekspansion, der blev påbegyndt i Der er stærkt fokus på kompetenceopbygning, og samtlige medarbejdere har nu gennemført teambuildingaktiviteter. Solar Suomi Oy Markedsaktiviteten er fortsat god. Omstillingen af Solar Suomis forretning fortsætter, og der er taget initiativ til at sikre et højere kompetenceniveau i salgsstyrken. Processen er i gang men det tager tid. Solar Polska Sp. z o.o. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 36 har selskabet påbegyndt forhandlinger om erhvervelse af aktierne i det polske selskab Eltomont Sp. z o.o. Gennemførelsen er underlagt sædvanlige betingelser. Hvis erhvervelsen gennemføres vil Solar Polska styrke markedspositionen betydeligt i det sydlige Polen. Aktivitetsniveauet er fortsat højt på markedet og afspejles i en tilfredsstillende vækst i Q1. Side 6 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning

8 P/F Solar Føroyar Solar Føroyar fortsætter den positive udvikling. Markedsudviklingen forventes dog ikke at fortsætte på dette meget høje niveau. Det er vanskeligt at finde nye medarbejdere med vvs-kompetence, hvilket har forsinket introduktionen. Aurora Group Det reducerede privatforbrug, der også har ramt dele af det nordiske marked på forbrugerelektronik, har haft en negativ påvirkning på omsætningen af tilbehør til forbrugerelektronik i Q1. Arbejdet med at finde løsningen på den fremtidige centrallagerstruktur fortsætter planmæssigt. Generelt er vores markedsvurdering på trods af den i Q1 skærpede likviditetskrise i den finansielle sektor stort set uændret i forhold til starten af Q1, hvilket vi finder positivt. Koncernens stærke markedsposition og den fokuserede indsats omkring forretningsudvikling giver Solar gode muligheder for at fortsætte med en omsætningsvækst også i For at sikre den fortsatte vækst vil der ligeledes i 2008 ske en geografisk ekspansion gennem etablering af en række nye udenlandske filialer, ligesom mulighed for opkøb løbende afsøges. Der forventes i denne forbindelse en del engangsomkostninger til forretningsudvikling og etablering af filialer. FORVENTNINGER TIL 2008 Som beskrevet i Årsrapport 2007 forventes det relativt stramme arbejdsmarked i en række lande at begrænse væksten. Vi ser på nogle områder en lettelse, men på andre områder er markedet fortsat stramt. På trods af den øgede usikkerhed og de stigende fragtudgifter fastholder vi forventningerne for 2008 med en omsætning på mio. og EBITA på 86 mio. Koncernen oplevede såvel i Q som i Q be tydeligt stigende fragtudgifter. Fortsat stigende udgifter til fragt vil kunne have negativ effekt på koncernens resultat for Usikkerheden omkring fremtidige finansieringsmuligheder på nybyggeri specielt i Danmark gør det lidt vanskeligere at forudse udviklingen. Derfor knytter der sig fortsat en større usikkerhed til udviklingen, end det har været tilfældet de seneste år. Solar fastholder forventningerne til 2008 med en omsætning på mio. og EBITA på 86 mio. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning Side 7 af 16

9 Koncernberetning SOLARS AKTIER Solars aktiekapital er fordelt på nominelt 12,1 mio. A-aktier og nominelt 85,6 mio. B-aktier. Følgende aktionærer har anmeldt ejerandel eller stemmeret på 5% eller mere af den samlede kapital pr. 31. marts 2008: Egne aktier Som i 2007 iværksatte Solar i 2008 et program for aktie tilbagekøb for op til 6,7 mio. der løb i perioden fra 11. marts 2008 til 10. april Efter afslutning af aktietilbagekøbet den 10. april 2008 udgjorde Solars beholdning af egne aktier stk. B-aktier svarende til 5,5% af aktiekapitalen. Ejerandel og stemmeret Aktier Stemmer Fonden af 20. December, Kolding 17,0% 59,9% Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød 12,8% 6,1% Solar A/S, Kolding (egne aktier) 5,4% 2,5% Fordeling af aktiekapital pr. 31. marts 2008 Fonden af 20. December (17,0%) ATP (12,8%) Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående (3,7%) Øvrige danske aktionærer (35,2%) Solar købte i perioden 15. april 2008 til 23. april 2008 egne aktier for 4,0 mio. og iværksatte herefter et nyt program for aktietilbagekøb for op til 2,7 mio., der løb fra 25. april 2008 til 22. maj Beholdningen af egne aktier opretholdes som likviditetsreserve til eventuelle fremtidige køb af virksomheder, til afdækning af optionsprogram eller eventuel nedsættelse af aktiekapitalen. Kursudvikling Den 31. marts var kursen på Solars B-aktie DKK 445 mod DKK 554 primo året. Udenlandske aktionærer (3,1%) Ej navnenoterede aktionærer (22,8%) Egne aktier (5,4%) Aktiekursudvikling (indeks) 105 Fordeling af stemmer pr. 31. marts 2008 Fonden af 20. December (59,9%) ATP (6,1%) Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående (2,6%) Øvrige danske aktionærer (16,6%) Udenlandske aktionærer (1,5%) / / Ej navnenoterede aktionærer (10,8%) Egne aktier (2,5%) Solar B MidCap+ Side 8 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning

10 Finanskalender 2008 REGNSKABSPRAKSIS 23. juli 20. august IR-tavshed 20. august Delårsrapport for Q oktober 18. november IR-tavshed 18. november Delårsrapport for Q Præsentation af delårsrapport for Q transmitteres online fra OMX Den Nordiske Børs København den 20. august 2008 kl og kan følges på Selskabsmeddelelser 2008 ekskl. insidermeddelelser Dato Nr. Meddelelse Udstedelse af optioner til ledende medarbejdere Aktietilbagekøb Indkaldelse til generalforsamling Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Iværksættelse af nyt program for aktietilbagekøb Årsrapport Aktietilbagekøb Ændring af finanskalender Aktietilbagekøb Etablering af optionsordning for ledende medarbejdere Resultat for 2007 samt nye forventninger til Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Ny Chief Executive Officer i Aurora Group Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Ny Corporate IT-Director i Solar A/S Aktietilbagekøb Delårsrapporten for Solar A/S aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapport 2007, der indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på side Væsentlige poster i regnskabet har sit udgangspunkt i årsaftaler m.v. Ved udarbejdelse af delårsrapporten er der foretaget et forsigtigt skøn over det aktuelle års aktivitet. Selskabsskat er i delårsrapporten afsat af resultat før skat med den forventede skatteprocent. Der er ikke foretaget beregninger af skattepligtige indkomster for perioden. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Koncernberetning Side 9 af 16

11 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Q for Solar A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for Q Det er endvidere vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Kolding, den 23. maj 2008 I direktionen Flemming H. Tomdrup CEO I bestyrelsen Jens Borum Peter Falkenham Kent Arentoft (formand) (næstformand) Niels Borum Remy Cramer Bent H. Frisk Preben Jessen Aase Kofoed Carsten H. Ørssleff Side 10 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Ledelsespåtegning

12 Resultatopgørelse Koncernen mio Q1 Året Omsætning 360,8 319, ,2 Vareforbrug -282,3-248, ,7 Bruttoresultat 78,5 71,0 294,5 Eksterne driftsomkostninger -16,6-13,9-55,2 Personaleomkostninger -43,6-37,0-152,2 Tab på tilgodehavender fra salg -1,0-0,5-1,7 Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 17,3 19,6 85,4 Afskrivning på materielle anlægsaktiver -2,0-2,1-8,1 Primært resultat før amortisering (EBITA) 15,3 17,5 77,3 Amortisering af immaterielle anlægsaktiver -1,7-1,2-6,1 Primært resultat før særlige poster 13,6 16,3 71,2 Særlige poster, netto 0,0 0,0 0,0 Primært resultat (EBIT) 13,6 16,3 71,2 Finansielle indtægter 1,0 1,4 4,9 Finansielle omkostninger -2,8-1,9-10,5 Resultat før skat (EBT) 11,8 15,8 65,6 Selskabsskat -3,5-4,7-18,1 Periodens resultat 8,3 11,1 47,5 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 1,20 1,59 6,82 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS-D) udvandet 1,20 1,59 6,82 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Regnskab Side 11 af 16

13 Balance Koncernen Note 1. januar til 31. december mio. Pr. 31. marts 2007 Ultimo 2006 mio Omsætning AKTIVER 421,3 377,3 Vareforbrug -313,8-280,3 Bruttoresultat Immaterielle anlægsaktiver 49,0 107,5 21,8 97,0 50,5 Materielle anlægsaktiver 126,6 114,0 125,7 2 Eksterne driftsomkostninger -12,9-9,9 Finansielle anlægsaktiver 0,7 1,6 0,7 3 Personaleomkostninger -53,9-50,8 4 Anlægsaktiver Tab på tilgodehavender fra salg 176,3 137,4-0,6 176,9-1,0 Varebeholdninger 156,0 133,2 154,7 Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 40,1 35,3 Tilgodehavender fra salg 213,2 195,5 196,9 5 Afskrivning Tilgodehavende på selskabsskat materielle anlægsaktiver 5,1-3,5 1,3-3,8 2,2 Primært Andre tilgodehavender resultat før og amortisering periodeafgrænsningsposter (EBITA) 5,8 36,6 7,7 31,5 7,4 Likvider Amortisering af immaterielle anlægsaktiver 5,8 8,6 0,0 4,7 0,0 Omsætningsaktiver 385,9 346,3 365,9 Primært resultat før særlige poster 36,6 31,5 Aktiver i alt 562,2 483,7 542,8 6 Særlige poster, netto 0,0-0,1 Primært resultat (EBIT) 36,6 31,4 Udbytte 19,7 10,5 PASSIVER 7 Finansielle indtægter 3,0 1,3 8 Finansielle omkostninger Aktiekapital 97,7-3,5 97,7-2,7 97,7 Resultat Reserver før skat (EBT) -1,4 55,8-2,1 40,5-0,1 9 Selskabsskat Overført resultat 118,0-8,6 95,4 113,8-9,6 Forslag til udbytte 17,6 15,9 17,6 Årets resultat 47,2 30,9 Egenkapital 231,9 206,9 229,0 Rentebærende forpligtelser 76,0 32,8 77,4 som Hensættelse fordeles til således: pensionsforpligtelser 3,8 4,4 3,9 Foreslået Hensættelse udbytte til udskudt skat 15,1 17,6 8,1 15,9 15,2 Overført Andre hensatte resultat forpligtelser 0,0 29,6 0,1 15,0 0,0 I Langfristede alt forpligtelser 94,9 47,2 45,4 30,9 96,5 Rentebærende forpligtelser 74,1 92,0 74,3 Note Pr. Gæld 31. til december leverandører 113,7 mio , ,7 Skyldig selskabsskat 6,2 7,3 4,3 Andre gældsforpligtelser og periodeafgrænsningsposter 41,2 41,0 42,8 Andre hensatte forpligtelser 0,2 0,9 0,2 Kortfristede forpligtelser 235,4 231,4 217,3 Forpligtelser 330,3 276,8 313,8 Passiver i alt 562,2 483,7 542,8 Side 12 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Regnskab

14 Egenkapitalopgørelse og egne aktier Koncernen AKTIVER mio Immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 11 Materielle EGENKAPITALOPGØRELSE anlægsaktiver 38,8 38,9 12 Finansielle Egenkapital anlægsaktiver primo 229,0 181,9 196,4 178,4 196,4 Valutakursregulering primo 0,0 0,0 0,0 Anlægsaktiver 220,7 217,3 Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder -0,2-0,6 0,4 13 Varebeholdninger Værdiregulering af sikningsinstrumenter før skat -1,0 47,8 0,0 47,5 1,1 14 Tilgodehavender Skat af værdireguleringer fra salg -0,1 52,1 0,0 46,2-0,1 Tilgodehavender Nettoindtægt indregnet hos direkte dattervirksomheder i egenkapitalen -1,3 41,4-0,6 33,2 1,4 Tilgodehavende Periodens resultat selskabsskat 8,3 11,1 0,0 47,5 1,2 Andre Periodens tilgodehavender indtægter i alt 7,0 10,5 2,2 48,9 1,3 15 Periodeafgrænsningsposter Udbetaling udbytte 0,0 0,5 0,0-15,9 0,2 Likvider Køb af egne aktier -4,1 0,2 0,0-0,4 2,3 Øvige bevægelser Omsætningsaktiver -4,1 0,0 144,2-16,3 131,9 Egenkapital ultimo Aktiver i alt 231,9 206,9 364,9 229,0 349,2 som specificeres således: Aktiekapital 97,7 97,7 97,7 Reserver -1,4-2,1-0,1 Overført resultat 118,0 95,4 113,8 PASSIVER Forslag til udbytte 17,6 15,9 17,6 Egenkapital ultimo 231,9 206,9 229,0 16 Aktiekapital 97,7 97,7 Reserver 0,9-0,1 EGNE AKTIER Overført resultat 137,9 108,7 Beholdning primo i antal stk Forslag Køb i perioden til udbytte for regnskabsåret , ,9 Egenkapital Salg i perioden 0 254,10 222,20 17 Rentebærende Beholdning ultimo forpligtelser i antal stk , ,0 18 Hensættelse til pensionsforpligtelser 0,6 1,2 19 Beholdning ultimo i % Hensættelse til udskudt skat 5,4 4,4 5,2 4,5 5,1 Langfristede forpligtelser Anskaffelsessum primo 16,2 26,8 15,9 32,3 15,9 17 Rentebærende Køb i perioden forpligtelser 4,1 29,7 0,0 45,8 0,4 Gæld Salg i perioden til leverandører 0,0 31,5 0,0 27,1 0,0 Kursregulering i perioden Gæld til dattervirksomheder 0,1 0,0 2,1-0,1 1,8 Skyldig Anskaffelsessum selskabsskat ultimo 20,4 15,9 0,3 16,2 0,0 20 Andre gældsforpligtelser 20,4 20,0 Nom. værdi ultimo i mio. 5,3 4,2 4,4 Kortfristede forpligtelser 84,0 94,7 Forpligtelser Kursværdi ultimo i mio. 23,3 110,8 30,9 127,0 24,0 Passiver i alt 364,9 349,2 Beholdningen af egne aktier opretholdes som likviditetsreserve til eventuelle fremtidige køb af virksomheder, til afdækning af optionsprogram eller eventuel nedsættelse af aktiekapitalen. Q1 Året Solar kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve egne aktier frem til den ordinære generalforsamling i Alle egne aktier besiddes af moderselskabet. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Regnskab Side 13 af 16

15 Pengestrømsopgørelse Koncernen Note 1. januar til 31. december mio. Q Året mio Omsætning Periodens resultat 8,3 421,3 11,1 377,3 47,5 Vareforbrug Afskrivning og amortisering 3,7-313,8 3,3-280,3 14,2 Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer -0,1 0,0-1,1 Bruttoresultat 107,5 97,0 Finansielle poster, netto 1,8 0,5 5,6 2 Eksterne Selskabsskat driftsomkostninger 3,5-12,9 4,7-9,9 18,1 3 Personaleomkostninger Betalte finansielle poster, netto -1,8-53,9-0,5-50,8-6,0 4 Tab Betalt på selskabsskat tilgodehavender fra salg -4,5-0,6-2,9-20,0-1,0 Primært Pengestrømme resultat før før ændring afskrivning i driftskapital (EBITDA) 10,9 40,1 16,2 35,3 58,3 5 Ændring af varebeholdninger -1,3 5,2-4,2 Afskrivning på materielle anlægsaktiver -3,5-3,8 Ændring af tilgodehavender -14,7-23,1-15,5 Primært Ændring af resultat ikke rentebærende før amortisering forpligtelser (EBITA) 16,4 36,6 16,5 31,5 16,0 Amortisering Pengestrømme af fra immaterielle driftsaktivitet anlægsaktiver 11,3 14,8 0,0 54,6 0,0 Primært Nettoinvesteringer resultat i immaterielle før særlige anlægsaktiver poster 0,0 36,6 0,0 31,5 0,0 6 Særlige Nettoinvesteringer poster, netto i materielle anlægsaktiver -3,0-5,2 0,0-13,8-0,1 Nettoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,9 Primært resultat (EBIT) 36,6 31,4 Køb af dattervirksomheder 0,0 0,0-46,4 Udbytte 19,7 10,5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,0-5,2-59,3 7 Finansielle indtægter 3,0 1,3 8 Optagelse af langfristede rentebærende forpligtelser 0,0 0,0 51,5 Finansielle omkostninger -3,5-2,7 Afdrag på langfristede rentebærende forpligtelser -1,4-1,8-10,7 Resultat Udbetalt udbytte før skat (EBT) 0,0 55,8 0,0-15,9 40,5 9 Selskabsskat Køb og salg af egne aktier -4,1-8,6 0,0-9,6-0,4 Øvrige poster Årets resultat -1,1 0,0 47,2 1,0 30,9 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -6,6-1,8 25,5 Pengestrømme i alt 1,7 7,8 20,8 som fordeles således: Likvide beholdninger primo -69,6-91,4-91,4 Foreslået Overtaget ved udbytte køb af dattervirksomheder 0,0 17,6 0,0 15,9 0,0 Overført Valutakursreguleringer resultat -0,4 29,6 0,2 15,0 1,0 I Likvide alt beholdninger ultimo -68,3-83,4 47,2-69,6 30,9 Note Pr. Likvide 31. december beholdninger ultimo: mio Likvider 5,8 8,6 4,7 Kortfristede rentebærende forpligtelser -74,1-92,0-74,3 Likvide beholdninger ultimo -68,3-83,4-69,6 Side 14 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Regnskab

16 Køb af dattervirksomheder Koncernen AKTIVER Q Immaterielle Der ikke købt anlægsaktiver eller solgt dattervirksomheder i perioden. 0,0 0,0 11 Materielle anlægsaktiver 38,8 38,9 12 Finansielle anlægsaktiver 181,9 178,4 Q Anlægsaktiver 220,7 217,3 13 Der er ikke købt eller solgt dattervirksomheder i perioden. Varebeholdninger 47,8 47,5 14 Tilgodehavender fra salg 52,1 46,2 Tilgodehavender hos dattervirksomheder 41,4 33, Tilgodehavende selskabsskat 0,0 1,2 Andre Solar Sverige tilgodehavender AB overtog pr. 1. maj % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i det svenske selskab Alvesta V.V.S. - Material 2,2 AB. 1,3 15 Periodeafgrænsningsposter Der henvises til Årsrapport 2007 note 27 i koncernregnskabet for nærmere detaljer vedrørende købet. 0,5 0,2 Likvider 0,2 2,3 Omsætningsaktiver 144,2 131,9 Aktiver i alt 364,9 349,2 PASSIVER 16 Aktiekapital 97,7 97,7 Reserver 0,9-0,1 Overført resultat 137,9 108,7 Forslag til udbytte for regnskabsåret 17,6 15,9 Egenkapital 254,1 222,2 17 Rentebærende forpligtelser 21,0 26,0 18 Hensættelse til pensionsforpligtelser 0,6 1,2 19 Hensættelse til udskudt skat 5,2 5,1 Langfristede forpligtelser 26,8 32,3 17 Rentebærende forpligtelser 29,7 45,8 Gæld til leverandører 31,5 27,1 Gæld til dattervirksomheder 2,1 1,8 Skyldig selskabsskat 0,3 0,0 20 Andre gældsforpligtelser 20,4 20,0 Kortfristede forpligtelser 84,0 94,7 Forpligtelser 110,8 127,0 Passiver i alt 364,9 349,2 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Regnskab Side 15 af 16

17 Kvartalstal Koncernen Q1 Q2 Q3 Q Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 360,8 319,4 333,6 257,3 335,9 256,1 378,3 307,2 Primært resultat før amortisering (EBITA) 15,3 17,5 15,9 11,4 20,7 19,4 23,2 18,6 Primært resultat før særlige poster 13,6 16,3 14,4 11,4 19,0 19,4 21,5 18,3 Særlige poster, netto 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0-0,1 Primært resultat (EBIT) 13,6 16,3 14,4 14,3 19,0 19,4 21,5 18,2 Finansielle poster, netto -1,8-0,5-1,4-0,5-1,3-0,7-2,4-0,6 Resultat før skat (EBT) 11,8 15,8 13,0 13,8 17,7 18,7 19,1 17,6 Kvartalets resultat 8,3 11,1 9,6 9,9 12,7 13,5 14,1 11,8 Resultat i pr. udestående aktie (EPS) 1,20 1,59 1,38 1,40 1,82 1,94 2,03 1,68 Resultat i pr. udestående aktie ekskl. amortisering 1,44 1,77 1,59 1,40 2,07 1,94 2,27 1,74 Hovedtal for balance ( mio.) Aktiver i alt 562,2 483,7 574,5 405,1 580,5 422,3 542,8 464,7 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 3,0 5,2 2,7 0,5 0,4 5,4 5,5 2,2 Udestående aktiekapital 92,4 93,5 93,6 93,4 93,4 93,4 93,3 93,4 Egenkapital 231,9 206,9 202,7 171,5 216,8 183,6 229,0 196,4 Rentebærende forpligtelser 150,1 124,8 196,0 110,4 184,7 97,5 151,7 133,8 Hovedtal for pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet 11,3 14,8-8,4 1,0 13,1 15,9 35,1 0,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,0-5,2-50,8 0,2 0,5-5,0-3,8-27,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -6,6-1,8 34,9-43,3-2,4 16,7-5,2-2,3 Nøgletal (pct., hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 13,0 25,8 29,7 14,9 31,2 16,3 23,1 20,1 Organisk vækst 6,7 18,1 17,9 14,6 16,3 16,5 10,2 17,9 Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 4,2 5,5 4,8 4,4 6,2 7,6 6,1 6,1 Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 3,8 5,1 4,3 5,6 5,7 7,6 5,7 5,9 Resultatgrad 2,3 3,5 2,9 3,8 3,8 5,3 3,7 3,8 Egenkapitalforrentning (ROE) 14,4 22,0 18,8 21,1 24,2 30,4 25,3 24,8 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 17,4 24,4 21,7 21,1 27,5 30,4 28,4 25,5 Afkast af investeret kapital (ROIC) 9,7 13,7 10,3 14,6 13,2 19,8 16,1 14,6 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 11,5 15,2 11,8 14,6 14,8 19,8 17,8 15,0 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 9,1 11,3 14,0 13,2 9,3 8,3 7,2 10,6 Egenkapitalandel (soliditet) 41,2 42,8 35,3 42,3 37,3 43,5 42,2 42,3 Indre værdi i pr. udestående aktie 33,6 29,7 29,1 24,6 31,1 26,4 32,9 28,2 Børskurs i 59,7 97,2 100,3 71,6 85,1 80,1 74,3 95,5 Børskurs/indre værdi 1,77 3,27 3,44 2,91 2,73 3,04 2,26 3,39 Børskurs i DKK 445, Medarbejdere Gennemsnitlig antal medarbejdere (FTE) Side 16 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q1 / Kvartalstal

18 Solar A/S Haderslevvej 25 DK Kolding Phone:

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q2 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q2 2008 4 H1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Dagsorden Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q2 H1 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 344,6 377,5 717,8 738,3 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q3 Q1-Q3 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 333,7 349,4 1.051,5 1.087,7 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere