Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001"

Transkript

1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10, 11 og 12 centralbiblioteksvirksomheden for Københavns Amt. Centralbiblioteket virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at fremskaffe materialer, dokumenter og informationer som folkebibliotekerne ikke selv råder over, og stille disse materialer til rådighed for folkebibliotekets brugere. Disse materialer omfatter bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre materialer så som musikbærende materialer, elektroniske informationsressourcer og multimedier. Centralbiblioteket er overbygning for amtets biblioteker på området informationstjeneste og formidler af kommunal og statslig information samt information om samfundsforhold i øvrigt. Derudover yder centralbiblioteket råd og vejledning inden for bl.a. områderne Materialevalg, Katalogisering, Informationsteknologi, Biblioteksfaglige forhold og Forsøgs- og projektarbejde samt koordinerer den fælles biblioteksvirksomhed i amtet. Endelig igangsætter, koordinerer og afvikler centralbiblioteket kurser og konferencer af såvel biblioteksfaglig som bibliotekspolitisk indhold og har som målsætning, at centralbiblioteksvirksomheden for Københavns Amt er forrest med at udvikle serviceydelser og tjenester i overensstemmelse med brugernes krav. Udarbejdelsen af virksomhedsregnskabet for Gentofte Centralbibliotek er med til at give en pejling af, hvorvidt centralbiblioteket lever op til de mål, der er fastsat i forhold til udviklingskontrakten, om ressourceanvendelsen til de enkelte indsatsområder er hensigtsmæssig i forhold til målopfyldelsen og sluttelig som et værktøj til at analysere, hvorvidt amtets biblioteker er tilfredse både med de opgaver, der løses og måden hvorpå disse opgaver løses. Målsætninger for Gentofte Centralbibliotek for Gentofte Centralbiblioteks målsætning er i et tæt samarbejde med brugerne at fastholde centralbiblioteket som videns- og informationscenter samt fortsat prioritere og forbedre de væsentlige opgaver, der ligger i materialesuppleringen. Gentofte Centralbibliotek skal desuden være med i front, når nye tjenester, ydelser og samarbejdsformer udvikles, så brugernes behov og de nye muligheder løbende integreres i den samlede biblioteksbetjening i amtet, og således at den faglige kompetence i bibliotekerne styrkes. Gentofte Centralbibliotek skal tillige være katalysator og inspirator til den biblioteksfaglige udvikling af bibliotekerne i amtet og sikre den regionale samordning. På baggrund af en tilfredshedsundersøgelse i december 1999 og efterfølgende besøg på hvert af amtets biblioteker samt tilfredshedsundersøgelser i 2000 og 2001 har Gentofte Centralbibliotek tillige kortlagt bibliotekernes krav og ønsker til centralbiblioteksfunktionen. Tabel: Oversigt over hovedformål 1

2 [vælg fra listen] CB VR 2001 Til udfyldelse og indsættelse Oversigt over hovedformål (indsatsområder) 2001 Numme r Resultatkrav Resultatmål 2001 Målopfyld elsesprocent Hovedformål 1 1 Materialeoverbygning, lånesamarbejde og formidling omfattende alle materialetyper] Materialeanskaffelse omfatter alle materialer, der er anskaffet til centralbiblioteket Hovedformål 2 2 Informationstjeneste] Centralbiblioteket støtter og vejleder centralbiblioteksområdets folkebiblioteker ved at fremskaffe informationer, som folkebibliotekerne ikke selv kan finde frem til. Hovedformål 3 3 Kompetence- og metodeudvikling på medarbejder- og ledelsesniveau] Centralbiblioteket understøtter og koordinerer udvikling af bibliotekspersonalets kompetenceudvikling i centralbiblioteksområdet Hovedformål 4 4 Samordning og særlig rådgivning] Centralbiblioteket er regional støttefunktion for folkebibliotekerne og koordinerer og udvikler den fælles folkebiblioteksvirksomhed i centralbiblioteksområdet Hovedformål 5 5 Ikke-obligatoriske tjenester og ydelser i centralbiblioteksvirksomheden] Hovedformål 6 6 Særlige projekter, hvor der ydes eller forventes ydet tilskud fra centralbibliotekspuljen eller udviklingspuljen] Centralbiblioteket skal alene eller i samarbejde med andre biblioteker indtage en central placering i udvikling af nationale servicetilbud Centralbiblioteket skal alene eller i samarbejde med andre biblioteker indtage en central placering i udvikling af nationale servicetilbud Forventninger til Gentofte Centralbibliotek vil videreudvikle den strategi og de mål som er beskrevet i udviklingskontrakten mellem Gentofte Bibliotekerne og Biblioteksstyrelsen for Samtidig vil centralbiblioteket allerede fra 2002 indrette organisationen på at varetage de nye centralbiblioteksopgaver, der gælder for Det gælder både de traditionelle centralbiblioteksopgaver og de opgaver og funktioner, som et moderne centralbibliotek skal varetage. 2

3 2. Resultatanalyse For at varetage centralbiblioteksvirksomheden udfører centralbiblioteket en række aktiviteter. Disse aktiviteter er neden for grupperet i en række formål. Tabel: Økonomioversigt på formål [vælg fra listen] CB VR 2001 Udfyldes automatisk Til indsættelse Oversigt over formål 0 kr. CBtilskud Øvrige indtægter Udgifter, løn Udgifter, materialer Resultat Pct.del af CB-tilskuddet anvendt til formålet Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Lånesamarbejde og formidling af materialer Informationstjeneste Råd og vejledning Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Understøttelse og koordinering af kompetenceudvikling Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker Kørselsordning Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner Ikke obligatoriske opgaver Særlige projekter I alt Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Materialeanskaffelse er stadig omdrejningspunkt for en væsentlig del af den kendte og efterspurgte service fra centralbiblioteket. Materialeanskaffelse omfatter funktionerne materialevalg og indkøb, klargøring, indbinding, katalogisering, klassifikation, materialepleje og kassation. 3

4 Københavns Amts karakter og befolkningssammensætning stiller betydelige krav til centralbibliotekets materialeindkøb, da amtet er kendetegnet ved store og mellemstore kommuner med et veludbygget folkebiblioteksvæsen. Denne struktur stiller særlige krav til centralbibliotekets overbygningsprofil, der især vægter den videregående danske og udenlandske skøn- og faglitteratur samt de informationsteknologiske ydelser, som erstatning for de trykte materialer. Alle materialer, der er anskaffet til centralbiblioteket indgår i materialeoverbygningen, der derved omfatter danske bøger, udenlandske bøger, danske periodica, udenlandske periodica, danske tidsskrifter, udenlandske tidsskrifter, aviser, lydbøger, audio er, musik-cd er, sprogkurser, playstations, video er, dvd er, e-bøger, elektroniske informationsressourcer, sprog og leg, cd-rom og børnedramatik i sæt. Der er indkøbt materialer på dansk, svensk, norsk samt på hovedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk. Materialeanskaffelserne er løbende indberettet til Danbib, og for 2001 er der eksporteret titler, katalogiseret af centralbiblioteket. Resultatmål for Udenlandsk skønlitteratur for voksne(gr. 83 og gr. 83.8) har været et særligt fokusområde for centralbiblioteket i Tilfredshedsundersøgelse foretaget i 2000 viste et ønske om et større titeludbud og flere eksemplarer af de efterspurgte titler inden for dette område. I 2001 er der indkøbt 544 titler, hvilket er 62% flere end i Ud over den udenlandske skønlitteratur er indsatsen på den udenlandske faglitteratur og på udenlandske børnebøger også styrket. I 2002 er der på opfordring fra amtets biblioteker indkøbt og katalogiseret 86 udenlandske titler til voksenafdelingen. Musik cd er og cd-rom for både børn og voksne er tillige en del af materialeoverbygningen. På dette område er der i 2001 indkøbt xx titler, hvilket er xx % flere end der blev indkøbt i På grund af konvertering i forbindelse med ny version af bibliotekssystemet og leverandørens manglende udbedring af bibliotekssystemets statistikmodul er det desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at redegøre for, hvor mange titler, der er indkøbt i Tallene vil blive eftersendt, så snart leverandøren har rettet fejlen. Med hensyn til specielle titler og udgaver som ikke kan skaffes via de sædvanlige leverandører, anskaffer centralbiblioteket på opfordring af amtets biblioteker disse titler. Centralbiblioteket indkøber titlerne hos udenlandske leverandører og har indgået et samarbejde med Søllerød, der mod betaling katalogiserer musiktitlerne I 2001 blev der på opfordring indkøbt og katalogiseret 55 titler. Centralbiblioteket har i 2001 indkøbt 5 e-bøger med i alt 150 titler. Disse e-bøger indgår i materialesuppleringen for amtets biblioteker, og der er udarbejdet låneregler for amtets biblioteker. Som noget nyt har centralbiblioteket i 2001 indkøbt Playstations, som overbygningsmateriale. Der er til dette formål anvendt kr. Video er, dvd er og audio er indgår tillige i materialeoverbygningen. I 2001 indkøbte centralbiblioteket 1509 videoer, hvilket er 40% flere end i Der blev indkøbt 197 dvd er og xx audioer. Den forholdsvis begrænsede dvd-tilvækst skyldes, at der kun er clearet få titler til biblioteksbrug. Tallet for audioer kan desværre ikke opgives, da tallet skal hentes fra bibliotekssystemets statistikmodul, jvnf. afsnittet om musikvideo er. 4

5 I 2001 er der opbygget en samling af Sprog og Leg materialer på 58 titler. Gentofte Bibliotekerne har, som centralbibliotek for Københavns Amt, en lang tradition for at indkøbe og opbevare danske og udenlandske materialer på overbygningsniveau. I 2001 er der gjort en særlig indsats for at bevare den efterspurgte og uerstattelige børnelitteratur, idet der var afsat kr. til dette formål. I stedet for den planlagte systematiske gennemgang af børebibliotekets magasin, viste det sig mere hensigtsmæssigt med en løbende ombinding, når materialerne blev fundet frem i forbindelse med reserveringer. Det viste sig tillige, at den budgetterede ombindingspris var sat for højt. For 2001 er der ombundet 48 eks. til en samlet pris af kr. Tabeller: Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer 1 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt 5

6 Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)-(s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Tabel 2 Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Resultatm ål 2001 Målopfyldelsesprocent Der indkøbes et større titeludbud inden for den udenlandske skønlitteratur for voksne Fortsat udvikling af overbygningsfunktione n inden for musik Video er, dvd er og audio er indgår som en del af materialeoverbygninge n Centralbiblioteket indkøber e-bøger som en del af materialeoverbygninge n Opbygning af en samling af Sprog og Leg Efterspurgt og uerstattelig børnelitteratur bevares Der er i 2001 indkøbt 62% flere titler end i 2000 Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at dokumentere, hvor mange titler, der er indkøbt i Der er i 2001 indkøbt 40% flere videoer end i 2000 Der er i 2001 indkøbt 5 e-bøger med i alt 150 titler Der er i 2001 indkøbt 58 titler, der indgår i materialeoverbygning Der er ombundet 48 eksemplarer 16 Til indtastning og indsættelse i VR-resultatanalyse, aktivitetsoversigt Tabel 3 CB's samlede anskaffelser af materialer opdelt på kategorier Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer Lydbøger 892 Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer 579 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter,fuld tekst 609 Total Til indtastning for udregning af enhedsomkostninger 6

7 CB's samlede materialeudgifter opdelt på materialekat. Tabel 4 Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) Lydbøger Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst Kan ikke opgøres Total Til indsættelse i VR-resultatanalyse, enhedsomkostninger Enhedsomkostninger (brutto) Tabel 5 Løbende priser Regnskab Kr. pr. enhed 2001 Bøger 144 Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) ######## ## Lydbøger Musikoptagelser 108 Levendebilleder 543 Multimediematerialer 785 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst ######## ## Digitale dokumenter, fuld tekst ######## ## Total ######## ## Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Spørgsmål: Materialekategorier: Skala fra 1 til 5 Gennemsn it med 1 dec. Tabel 6 Antal besvarelser Tilfredshed med Bøger 4,4 17 titelspredningen i Seriepublikationer 4,2 17 (aviser, tidsskrifter) CB materialebestand: Lydbøger 4,1 17 Musikoptagelser 3,6 16 Levendebilleder 3,9 17 Multimediematerialer 3,8 17 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst 4,4 17 4,3 17 7

8 Der er generelt en meget stor tilfredshed med titelspredningen. Størst er tilfredsheden inden for kategorierne Bøger og Elektroniske seriepublikationer. Resultatet af Tilfredshedsundersøgelsen er i skemaet udelukkende baseret på besvarelser fra voksenafdelinger. Flere af bibliotekerne i Københavns Amt har udfyldt en tilfredshedsundersøgelse for såvel børne- som voksenafdelingen, og centralbiblioteket vil overfor amtets biblioteker give en tilbagemelding på både børne- og voksenområderne. Lånesamarbejde og formidling af materialer Centralbiblioteket støtter bibliotekerne i amtet ved at formidle bøger, seriepublikationer og lydbøger. Ud over de obligatoriske materialetyper indgår musik-cd ere, cd-rom, video er, dvd er, Sprog og Leg, børnedramatik og playstations også i materialesuppleringen. Aktiviteterne omfatter modtagelse, behandling af bestillinger,lokalisering, fremfinding, udlånsekspedition, dokumentlevering, indlån fra andre biblioteker samt videresendelse af bestillinger. Resultatmål for Alle bestillinger ekspederes samme dag, de modtages. Et vigtigt omdrejningspunkt for amtets biblioteker er hurtig og præcis levering af materiale. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001, foretaget en optælling af antal modtagne bestillinger fra amtets biblioteker og antal ekspederede bestillinger. Af optællingen fremgår det, at samtlige bestillinger er ekspederet samme dag, som de er modtaget. Centralbiblioteket foretager og færdiggør vidergående litteratursøgninger inden for 3 arbejdsdage. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001, foretaget en optælling af, hvor lang ekspeditionstid der er for bestillinger, der kræver videregående søgninger. Optællingen viser, at samtlige modtagne bestillinger er ekspederet samme dag, som de er modtaget. Hasteleveringer inden for 24 timer via cb-hotline. I uge 44, 2001, er der foretaget en opgørelse af hasteleveringer via cb-hotline. Der er modtaget 1 hastebestilling, som er ekspederet samme dag, som den er modtaget. Samlingerne formidles efter behov via kataloger. Der er i 2001 udkommet 1 lydbogskatalog og 1 videokatalog. Men på såvel børne- som voksenområdet er udsendelse af trykte kataloger erstattet af muligheden for udtræk på prædefinerede søgninger på materialekategorierne: Lydbøger, bog + bånd, musik-cd, dramabånd, video, cd-rom, playstation, sprog og leg samt børnekomedier. I 2001 blev der foretaget downloads af videokataloget. Centralbiblioteket fremskaffer materiale folkebibliotekerne ikke selv råder over. Centralbiblioteket har i 2001 opfordret amtets biblioteker til at stille forslag til indkøb af titler, som centralbiblioteket ikke selv råder over. Der er i 2001 modtaget 24 forslag, som alle er blevet indkøbt og katalogiseret. Centralbiblioteket har adgang til Danbib og danske og udenlandske databaser on-line eller som cd-rom. Som et led i materialeoverbygningen abonnerer centralbiblioteket på 12 fuldtekst on-line databaser, som kan benyttes på såvel centralbiblioteket som på amtets biblioteker. 8

9 Centralbiblioteket har national- og fagbibliografier samt referenceværker på de nordiske sprog og hovedsprogene inden for alle emneområder. I 2001 har centralbiblioteket abonnement på 19 bibliografiske databaser. Bestilling af dokumenter: First Search, OCLC, direkte bestilling via Libris og abonnement og bestilling på SVAR. Servicen er etableret i 2001, og der var i uge 44, 2001, 2 dokumentbestillinger, der blev ekspederet samme dag, som de blev modtaget. Optællingen er vedlagt som bilag. Tabeller: Lånesamarbejde og formidling af materialer 1 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Lånesamarbejde og formidling af materialer Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) 9

10 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Lånesamarbejde og formidling af meterialer Alle bestillinger ekspederes samme dag, de modtages Centralbiblioteket foretager og færdiggør videregående litteratursøgninger inden for 3 arbejdsdage Hasteleveringer ekspederes inden for 24 timer via cb-hotline Samlingerne formidles efter behov via kataloger Centralbiblioteket fremskaffer materiale folkebibliotekerne ikke selv råder over Centralbiblioteket har adgang til Danbib og danske og udenlandske databaser online eller som cd-rom Centralbiblioteket har national- og fagbibliografie samt referenceværker på de nordiske sprog og hovedsprogene inden for alle emneområder Bestilling af dokumenter: First search, OCLC, direkte bestilling via Libris og abonnement og bestilling på Svar Resultatm ål 2001 Målopfyldelsesprocent 982 bestillinger modtaget i uge bestillinger effektueret samme dag, som de blev modtaget 70 videregående søgninger modtaget i uge videregående søgninger effektueret inden for 3 arbejdsdage 1 hastelevering modtaget i uge hastelevering effektueret inden for 24 timer Der er udkommet 2 kataloger i trykt form Centralbiblioteket har modtaget 24 forslag, som alle er blevet indkøbt og katalogiseret. Centralbiblioteket abonnerer på 25 fuldtekst on-line databaser Der abonneres på 12 bibliografiske databaser Servicen er etableret i 2001, og stikprøveoptælling viser, at bestillingerne effektueres samme dag, som de modtages Tabel 2 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, aktivitetsoversigt CB's samlede interurbanudlån til folkebiblioteker ekskl. fornyelser opdelt på materialekat. Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) Lydbøger

11 Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer 267 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Det opgivne tal er udtryk for brugen af elektronis ke dokument. De elektronis ke dokument er er i vid udstrækni ng anskaffet som materialeo verbygnin g, hvorfor brugstallet tages som udtryk for en centralbibl ioteksydel se. Digitale dokumenter, fuld tekst Kan ikke opgøres Total Til indtastning for udregning af enhedsomkostninger CB's udgifter til materialesupplering Tabel 4 Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) Lydbøger Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst Kan ikke opgøres Total Til indsættelse i VR-resultatanalyse, enhedsomkostninger Enhedsomkostninger (brutto) Tabel 5 Løbende priser Regnskab 11

12 Kr. pr. enhed 2001 Bøger 136 Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) 557 Lydbøger 274 Musikoptagelser 198 Levendebilleder 789 Multimediematerialer Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst ######## ## Digitale dokumenter, fuld tekst ######## ## Total ######## ## Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Tabel 6 Spørgsmål: Materialekategorier: Skala fra 1 Antal til 5 besvarelse Gennemsn r it med 1 dec. Tilfredshed med den Bøger 3,6 17 tid der går, før der Seriepublikationer 3,6 17 modtages et reserveret/bestilt Lydbøger 3,5 17 materiale fra CB: Musikoptagelser 3,6 16 Levendebilleder 3,6 17 Multimediematerialer 3,5 17 Elektroniske 4,4 17 seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst 4,4 17 Generelt er tilfredsheden stor, og undersøgelsen viser, at tilfredsheden med den tid, der går før et reserveret materiale modtages, er uafhængig af materialekategori, bortset fra de elektroniske dokumenter, hvor tilfredsheden er størst. Informationstjeneste Centralbiblioteket støtter og vejleder centralbiblioteksområdets folkebiblioteker ved at fremskaffe informationer, som folkebibliotekerne ikke selv kan finde frem til. Aktiviteterne omfatter besvarelser af henvendelser til centralbibliotekets informationstjeneste til brug for en slutbruger Centralbiblioteket er overbygning på amtets biblioteker på området informationstjeneste, og Informationstjenesten kan kontaktes pr. telefon, eller . Forespørgslen behandles samme dag den modtages. 12

13 Indsatsområdet er under forandring. De traditionelle informationstjenester er stadig efterspurgte, men erstattes og suppleres af nye elektroniske tjenester. Centralbibliotekets opgave er i den forbindelse at koordinere, rådgive og formidle de nye elektroniske tjenester. Centralbiblioteket ser det tillige som sin opgave, at udvikle området, ikke kun for bibliotekerne i Københavns Amt, men i et samarbejde med andre, at tilbyde elektroniske informationstjenester for alle borgere i landet. Her er resultatkravet om f.eks. licenser og nettjenester centrale. Informationstjenesten hænger tæt sammen med såvel den boglige som den elektroniske materialeoverbygning samt særydelser som f.eks. EU-information. Centralbiblioteket har i 2001 abonneret på 14 faktadatabaser. I år 2001 har centralbiblioteket deltaget i følgende udviklingsprojekter, hvor den elektroniske informationstjeneste er central: Folkebibliotekernes netguide, Biblioteksvagten Dotbot, Finfo, Busken, Spørg Olivia, Skrivopgave og Stumper. Resultatmål for Quick-reference spørgsmål besvares via hot-line. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001 registreret antal quick-reference spørgsmål via hot-line. Hot-line er en direkte cb-telefon, som centralbiblioteket, på opfordring af amtets biblioteker, etablerede til cb-henvendelser fra amtets biblioteker. Telefonen er bemandet fra kl til centralbibliotekets lukketid. Benyttelsen af telefonen har i år 2001 været meget begrænset, og der er i uge 44 ikke registreret nogle quick-reference spørgsmål. Ekspedere og vejlede i videregående informationssøgning. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001 registreret antal henvendelser vedr. videregående informationssøgning.. Der er, i uge 44, ikke registreret nogle spørgsmål vedr. videregående informationssøgning. For både quick-reference spørgsmål og videregående informationssøgning, må det konstateres, at behovet for denne type tjenester er dalende i Københavns Amt. Det faldende behov hænger angiveligt sammen med udbredelsen af licenser og elektroniske informationstjenester, der giver det enkelte bibliotek adgang til en væsentlig større materialebestand end de trykte materialer tillod. Videregående informationssøgning og fremfinding af information er tillige blevet væsentlig lettere via de elektroniske tjenester. Kopiering af tidsskriftartikler under 25 sider med levering fra dag til dag. På baggrund af centralbibliotekets besøgsrunde til amtets biblioteker indførte centralbiblioteket denne ydelse i Ved at kopiere tidsskriftartiklerne fremfor at sende en hel årgang af et tidsskrift opnås en bedre udnyttelse af ressourcerne, idet tidsskriftårgangen stadig er tilgængelig for andre lånere. Amtets biblioteker kan desuden tilbyde en bedre service for deres lånere, som får den konkrete artikel, men slipper for at bære en tung tidsskriftårgang med hjem, ligesom biblioteksbetjentene bliver sparet for transport af tunge tidsskriftårgange. Tidsskriftkopieringen erstatter et interurbanlån, men registreres ikke i interurbanlånsstatistikken. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001, optalt hvor mange tidsskriftartikler, der er kopieret. I pågældende uge drejer det sig om 18 tidsskriftartikler. Alle artiklerne er leveret fra dag til dag. Optællingen er vedlagt som bilag. Centralbiblioteket har desuden, som yderligere check, opgjort antal kopierede tidsskriftartikler i perioden 16/ / I denne periode er der modtaget 73 tidsskrift bestillinger, og 486 sider er kopieret og videresendt til amtets biblioteker. Rådgive om elektroniske informationsressourcer og licenser. 13

14 Centralbiblioteket har på et møde i fagudvalget for referencearbejde og i fagudvalget for gymnasiebibliotekarer holdt oplæg om elektroniske informationsressourcer og licenser. Der er afholdt et temamøde om samme emne for alle biblioteker i Københavns Amt, samt KKB, FKB og Frederiksborg Amt. Tilbyde elektronisk dokumentlevering. Der er hentet ca. 50 dokumenter fra specifikke udenlandske databaser. Statistik over antal viste dokumenter viser, at der er foretaget visninger. Centralbiblioteket har etableret en egentlig centralbibliotekshjemmeside. Der er etableret en centralbibliotekshjemmeside, hvor alle oplysninger vedr. centralbiblioteksfunktionen er tilgængelig. Det drejer sig om praktiske oplysninger som telefonnumre, kurser, temadage, referater fra udvalg og møder samt oplysninger om licenser, konsulentydelser, børnekultur i amtet og igangværende projekter. Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange besøgende, der har været på centralbibliotekets hjemmeside, men i perioden 1/ / havde der været besøgende på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside. Følgende nettjenester udvikles, formidles og stilles til rådighed via hjemmesiden: Elektroniske informationsressourcer forhandlet via licensaftaler. Der er forhandlet licensaftaler for 43 elektroniske informationsressourcer. Disse kan benyttes fra centralbibliotekets pc ere og/eller fra amtets biblioteker afhængig af, hvilken licensform det enkelte bibliotek har valgt. Elektroniske tidsskrifter. Centralbiblioteket stiller 1600 elektroniske tidsskrifter og 8050 aviser/nyhedskilder til rådighed. Nettjeneste med aktuelle emner. I Viden om er der etableret en nettjeneste med Månedens tema, hvor der hver måned fokuseres på et nyt emne. Der har bl.a. været fokuseret på overenskomster, boliger på nettet, internationale organisationer og aktier, obligationer og valutakurser. Ud over at Månedens tema er en informationsydelse til amtets biblioteker, bruges den tillige af slutbrugere såvel i som uden for Gentofte Kommune. Centralbiblioteket varetager opgaven som informationspunkt for EU-information. Gentofte Bibliotekerne er Europabibliotek d.v.s. at biblioteket indgår i et samarbejde med Europa- Kommissionens repræsentation i Danmark om at formidle information fra og om EU. På Hovedbiblioteket findes derfor en omfattende samling af bøger m.m., der omhandler EU. På hjemmesiden er der desuden etableret EU-information med annoterede links og information om EU. Centralbiblioteket supplerer amtets biblioteker i formidlingen af offentlig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Viden om, på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside, formidler information og annoterede links inden for områderne Offentlig information og Information om samfundsforhold i øvrigt. Bl.a. kan nævnes Erhvervsinformation, Forbrugerinformation, Lov & Ret, Offentlig information, Klagevejviser og Statistik. Centralbiblioteket vedligeholder og formidler særlige samlinger f.eks. avisudklipsamling over aktuelle emner og anmeldelsessamlinger på litteratur, film, teater og kunst. Udklipsamlingen er nedlagt i 2001 med undtagelse af kunstanmeldelser, der stadig klippes. Dele af samlingen bevares indtil videre af historiske grunde. Baggrunden for nedlæggelse af udklipsamlingen er, at samlingen i dag erstattes af bibliotekernes adgang til Polinfo, Avisdata og Faktalink. Centralbiblioteket abonnerer på avisanmeldelser på litteratur, film og teater, og disse anmeldelser opbevares fortsat. 14

15 Informationstjeneste 1, 2 og 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Informationstjeneste Tabel 1 Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Informationstjeneste Resultatm ål 2001 Målopfyldelsesprocent Tabel 2 15

16 Centralbiblioteket skal fastholde og udvikle kvalitet, indhold og service af informations- og dokumentleveringen Centralbiblioteker har i uge 44 ikke registreret nogle quickreference spørgsmål via hot-line Centralbiblioteket har i uge 44 ikke registreret nogle spørgsmål vedr. videregående informationssøgning Centralbiblioteker har i uge 44 modtaget 18 bestillinger på tidsskriftartikler. Samtlige artikler er kopieret og videresendt samme dag Centralbiblioteket har på møder i fagudvalg holdt oplæg om elektroniske informationsressourcer og licenser Centralbiblioteket formidler og stiller elektroniske informationsressourcer til rådighed via hjemmesiden Centralbiblioteket har leveret 50 dokumenter fra udenlandske databaser Der er etableret en centralbibliotekshjemmeside Der er forhandlet aftale om 27 elektroniske informationsressourcer elektroniske tidsskrifter er tilgængelige for amtets biblioteker Centralbiblioteket skal medvirke til, at borgerne i amtet får adgang til offentlig information i bred forstand Centralbiblioteket supplerer den generelle informationsformidlin g på efterspurgte områder På hjemmesiden er etableret en nettjeneste med aktuelle emner På hjemmesiden er etableret EUinformation med annoterede links og information om EU På hjemmesiden formidles information og annoterede links inden for Offentlig information] Avisudklipsamlingen er nedlagt, da den i dag erstattes af bibliotekernes adgang til Polinfo og Avisdata 75 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Tabel 6 Spørgsmål: Skala fra 1 Antal besvarelser til 5 Gennemsn it med 1 dec. 16

17 Hvor tilfredse er I med kvaliteten af svarene på spørgsmål til centralbibliotekets informationstjeneste Hvor tilfredse er I med den tid der går, før der modtages svar på spørgsmål til centralbibliotekets informationstjeneste 4,5 16 4,3 16 Tilbagemeldingerne fra amtets biblioteker giver udtryk for en meget høj grad af tilfredshed. Råd og vejledning Centralbiblioteket støtter folkebibliotekerne i Københavns Amt ved at yde rådgivning og vejledning. Aktiviteterne omfatter individuel rådgivning og vejledning til folkebiblioteker om biblioteksfaglige spørgsmål, forsøgs- og udviklingsprojekter, materialevalg, katalogisering, søgning i databaser, licenser, informationsformidling, EU-udbud samt fælles indkøbsaftaler. Råd og vejledning foregår på alle niveauer i centralbiblioteket. Formelle og uformelle henvendelser fra amtets biblioteker, besvares af det personale, der varetager opgaven i centralbiblioteket. Rådgivningen gives til et enkelt bibliotek eller via det faglige mødesystem til bibliotekerne i Storkøbenhavn, hvis det er en henvendelse af general karakter. Der er i 2001 givet råd og vejledning inden for områder som materialevalg, katalogisering, informationsteknologi og biblioteksfaglige forhold generelt. Centralbiblioteket har på et af amtets biblioteker deltaget i et bibliotekarmøde om materialevalg på musikområdet. Centralbiblioteket har desuden arrangeret et visions- og strukturseminar d. 16. november på samme bibliotek. I forlængelse af seminaret blev der afholdt møde for en gruppe medarbejdere, der skulle arbejde som gruppeledere. Der blev tillige afholdt et opfølgningsmøde for personaler på det pågældende bibliotek. Særlige fokusområder har været forsøgs- og udviklingsprojekter, elektronisk samarbejde og licensaftaler på elektroniske medier. I august 2001 ansatte centralbiblioteket en udviklingskonsulent til, sammen med cb-konsulenten, at varetage organisationsudvikling samt medvirke til kompetenceudvikling i cb-området. Der er udarbejdet et katalog over ydelser, som centralbiblioteket tilbyder amtets biblioteker. Kataloget blev præsenteret på et Biblioteksledermøde d. 7. september Kataloget er vedlagt virksomhedsregnskabet. Tabeller: Råd og vejledning 1, 2 og 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Råd og vejledning Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) 17

18 Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Råd og vejledning [Resultatkrav] [Resultatkrav] [Resultatkrav] [Resultatkrav] Resultatm ål 2001 [Resultatm ål 2001] [Resultatm ål 2001] [Resultatm ål 2001] [Resultatm ål 2001] Målopfyldelsesprocent Tabel 2 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Tabel 6 Spørgsmål: Skala fra 1 Antal besvarelser til 5 Gennemsn it med 1 dec. 18

19 Hvor tilfredse er I med kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål Hvor tilfredse er I med kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i IT spørgsmål Hvor tilfredse er I med kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i forsøgs- og udviklingsprojekter 4,3 17 3,8 16 4,0 17 Tilbagemeldingen fra amtets biblioteker viser, at der er udpræget tilfredshed med centralbibliotekets rådgivning og vejledning. Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Centralbiblioteket er en regional støttefunktion for folkebibliotekerne og koordinerer og udvikler den fælles folkebiblioteksvirksomhed i centralbiblioteksområdet. Biblioteksledermøderne og fagudvalgene er basis i den løbende samordning både på det overordnede bibliotekspolitiske niveau og i forhold til den brede faglige opgaveløsning i området. Den jævnlige kontakt gennem fagudvalg, ledermøder og almindelige konsulentydelser suppleres med information og kommunikation via cb-bladet og cb-hjemmesiden. Der afholdes 11 møder for biblioteksledere. Der er i 2001 afholdt 10 biblioteksledermøder samt en studietur til Hillerød Bibliotek. Cb-bladet På kryds og tværs udgives 4 gange årligt med aktuelle emner. Der er i 2001 udkommet 4 numre af På kryds og tværs. Temaerne har været: Valg af edb-system, Centralbibliotekets tilfredshedssundersøgelse, Kompetenceudvikling og IT-organisering CB-bladet udgives i trykt form og er tilgængeligt via cb-hjemmesiden. På kryds og tværs er trykt i 250 eksemplarer, som er distribueret til amtets biblioteker. Alle udkomne numre fra 2001 er tilgængelige via centralbibliotekets hjemmeside. Der er i 2001 foretaget downloading er. Kommunikation, debatfora m.m. via centralbibliotekets hjemmeside. Der er oprettet et debatforum for biblioteksledere på cb-hjemmesiden og et site for åben faglig debat. Erfaringerne med disse debatfora har ikke været positive, da det har vist sig vanskeligt at igangsætte en aktiv debat via dette medie. Udarbejdelse af skabelon til reglement for amtets biblioteker. Centralbiblioteket har på opfordring fra FKKA udarbejdet en skabelon til et standardreglement i forlængelse af den nye bibliotekslov. Skabelonen er gennemgået på et fagudvalgsmøde for udlånsekspedition. I samtlige kommuner i FKKA-området er det politisk godkendt, at der pr. 1/ er frit udlån af alle medier til alle biblioteker i Storkøbenhavn. Det er tillige politisk godkendt, at der i FKKA-området ikke 19

20 opkræves mellemkommunal betaling, at der ikke opkræves gebyr, hvis låneren ikke er i besiddelse af sygesikringsbevis samt at lånerettigheder inddrages, hvis der skyldes gebyrer for 200 kr. eller derover. Centralbiblioteket tager initiativ til og koordinerer indstillingen til FKKA s Fritids- og Kulturudvalg. Tabeller: Samordning af folkebibliotekssamarbejdet 1, 2, 3 og 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Samordning af folkebibliotekssamarb Resultatm ål Målopfyldelsesprocent Tabel 2 20

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 1 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Udført af Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsesmetode... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N. Tværkommunalt samarbejde RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7

B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N. Tværkommunalt samarbejde RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Tværkommunalt samarbejde BS RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Tværkommunalt samarbejde Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000

Læs mere

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Kolofon Titel: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Resume: Formålet med Principper og retningslinjer

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen -1- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 Nr. 3 August 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-17-9 Forord 1999 er det tredje

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 Nr. 4 april 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-24-1 Forord Styrelsens ansvarsområde

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 2002 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 København 2003 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2002 Redaktion: Charlotte Cathrine Pedersen, Annette Schneider,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Biblioteksbetænkningen

Biblioteksbetænkningen Biblioteksbetænkningen 1979 AFGIVET AF BIBLIOTEKSKOMMISSIONEN BETÆNKNING NR. 878 KØBENHAVN 1979 ISBN 87-503-3009-8 J. H. Schultz Ka 00-15 bet. I Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedresumé 7 Kapitel 1.

Læs mere

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 70 38,7 % Nogen svar 7 3,8 % Gennemført 104 57,5 % I alt 181 100 % 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 4. Hvilket

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere