Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001"

Transkript

1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10, 11 og 12 centralbiblioteksvirksomheden for Københavns Amt. Centralbiblioteket virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at fremskaffe materialer, dokumenter og informationer som folkebibliotekerne ikke selv råder over, og stille disse materialer til rådighed for folkebibliotekets brugere. Disse materialer omfatter bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre materialer så som musikbærende materialer, elektroniske informationsressourcer og multimedier. Centralbiblioteket er overbygning for amtets biblioteker på området informationstjeneste og formidler af kommunal og statslig information samt information om samfundsforhold i øvrigt. Derudover yder centralbiblioteket råd og vejledning inden for bl.a. områderne Materialevalg, Katalogisering, Informationsteknologi, Biblioteksfaglige forhold og Forsøgs- og projektarbejde samt koordinerer den fælles biblioteksvirksomhed i amtet. Endelig igangsætter, koordinerer og afvikler centralbiblioteket kurser og konferencer af såvel biblioteksfaglig som bibliotekspolitisk indhold og har som målsætning, at centralbiblioteksvirksomheden for Københavns Amt er forrest med at udvikle serviceydelser og tjenester i overensstemmelse med brugernes krav. Udarbejdelsen af virksomhedsregnskabet for Gentofte Centralbibliotek er med til at give en pejling af, hvorvidt centralbiblioteket lever op til de mål, der er fastsat i forhold til udviklingskontrakten, om ressourceanvendelsen til de enkelte indsatsområder er hensigtsmæssig i forhold til målopfyldelsen og sluttelig som et værktøj til at analysere, hvorvidt amtets biblioteker er tilfredse både med de opgaver, der løses og måden hvorpå disse opgaver løses. Målsætninger for Gentofte Centralbibliotek for Gentofte Centralbiblioteks målsætning er i et tæt samarbejde med brugerne at fastholde centralbiblioteket som videns- og informationscenter samt fortsat prioritere og forbedre de væsentlige opgaver, der ligger i materialesuppleringen. Gentofte Centralbibliotek skal desuden være med i front, når nye tjenester, ydelser og samarbejdsformer udvikles, så brugernes behov og de nye muligheder løbende integreres i den samlede biblioteksbetjening i amtet, og således at den faglige kompetence i bibliotekerne styrkes. Gentofte Centralbibliotek skal tillige være katalysator og inspirator til den biblioteksfaglige udvikling af bibliotekerne i amtet og sikre den regionale samordning. På baggrund af en tilfredshedsundersøgelse i december 1999 og efterfølgende besøg på hvert af amtets biblioteker samt tilfredshedsundersøgelser i 2000 og 2001 har Gentofte Centralbibliotek tillige kortlagt bibliotekernes krav og ønsker til centralbiblioteksfunktionen. Tabel: Oversigt over hovedformål 1

2 [vælg fra listen] CB VR 2001 Til udfyldelse og indsættelse Oversigt over hovedformål (indsatsområder) 2001 Numme r Resultatkrav Resultatmål 2001 Målopfyld elsesprocent Hovedformål 1 1 Materialeoverbygning, lånesamarbejde og formidling omfattende alle materialetyper] Materialeanskaffelse omfatter alle materialer, der er anskaffet til centralbiblioteket Hovedformål 2 2 Informationstjeneste] Centralbiblioteket støtter og vejleder centralbiblioteksområdets folkebiblioteker ved at fremskaffe informationer, som folkebibliotekerne ikke selv kan finde frem til. Hovedformål 3 3 Kompetence- og metodeudvikling på medarbejder- og ledelsesniveau] Centralbiblioteket understøtter og koordinerer udvikling af bibliotekspersonalets kompetenceudvikling i centralbiblioteksområdet Hovedformål 4 4 Samordning og særlig rådgivning] Centralbiblioteket er regional støttefunktion for folkebibliotekerne og koordinerer og udvikler den fælles folkebiblioteksvirksomhed i centralbiblioteksområdet Hovedformål 5 5 Ikke-obligatoriske tjenester og ydelser i centralbiblioteksvirksomheden] Hovedformål 6 6 Særlige projekter, hvor der ydes eller forventes ydet tilskud fra centralbibliotekspuljen eller udviklingspuljen] Centralbiblioteket skal alene eller i samarbejde med andre biblioteker indtage en central placering i udvikling af nationale servicetilbud Centralbiblioteket skal alene eller i samarbejde med andre biblioteker indtage en central placering i udvikling af nationale servicetilbud Forventninger til Gentofte Centralbibliotek vil videreudvikle den strategi og de mål som er beskrevet i udviklingskontrakten mellem Gentofte Bibliotekerne og Biblioteksstyrelsen for Samtidig vil centralbiblioteket allerede fra 2002 indrette organisationen på at varetage de nye centralbiblioteksopgaver, der gælder for Det gælder både de traditionelle centralbiblioteksopgaver og de opgaver og funktioner, som et moderne centralbibliotek skal varetage. 2

3 2. Resultatanalyse For at varetage centralbiblioteksvirksomheden udfører centralbiblioteket en række aktiviteter. Disse aktiviteter er neden for grupperet i en række formål. Tabel: Økonomioversigt på formål [vælg fra listen] CB VR 2001 Udfyldes automatisk Til indsættelse Oversigt over formål 0 kr. CBtilskud Øvrige indtægter Udgifter, løn Udgifter, materialer Resultat Pct.del af CB-tilskuddet anvendt til formålet Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Lånesamarbejde og formidling af materialer Informationstjeneste Råd og vejledning Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Understøttelse og koordinering af kompetenceudvikling Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker Kørselsordning Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner Ikke obligatoriske opgaver Særlige projekter I alt Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Materialeanskaffelse er stadig omdrejningspunkt for en væsentlig del af den kendte og efterspurgte service fra centralbiblioteket. Materialeanskaffelse omfatter funktionerne materialevalg og indkøb, klargøring, indbinding, katalogisering, klassifikation, materialepleje og kassation. 3

4 Københavns Amts karakter og befolkningssammensætning stiller betydelige krav til centralbibliotekets materialeindkøb, da amtet er kendetegnet ved store og mellemstore kommuner med et veludbygget folkebiblioteksvæsen. Denne struktur stiller særlige krav til centralbibliotekets overbygningsprofil, der især vægter den videregående danske og udenlandske skøn- og faglitteratur samt de informationsteknologiske ydelser, som erstatning for de trykte materialer. Alle materialer, der er anskaffet til centralbiblioteket indgår i materialeoverbygningen, der derved omfatter danske bøger, udenlandske bøger, danske periodica, udenlandske periodica, danske tidsskrifter, udenlandske tidsskrifter, aviser, lydbøger, audio er, musik-cd er, sprogkurser, playstations, video er, dvd er, e-bøger, elektroniske informationsressourcer, sprog og leg, cd-rom og børnedramatik i sæt. Der er indkøbt materialer på dansk, svensk, norsk samt på hovedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk. Materialeanskaffelserne er løbende indberettet til Danbib, og for 2001 er der eksporteret titler, katalogiseret af centralbiblioteket. Resultatmål for Udenlandsk skønlitteratur for voksne(gr. 83 og gr. 83.8) har været et særligt fokusområde for centralbiblioteket i Tilfredshedsundersøgelse foretaget i 2000 viste et ønske om et større titeludbud og flere eksemplarer af de efterspurgte titler inden for dette område. I 2001 er der indkøbt 544 titler, hvilket er 62% flere end i Ud over den udenlandske skønlitteratur er indsatsen på den udenlandske faglitteratur og på udenlandske børnebøger også styrket. I 2002 er der på opfordring fra amtets biblioteker indkøbt og katalogiseret 86 udenlandske titler til voksenafdelingen. Musik cd er og cd-rom for både børn og voksne er tillige en del af materialeoverbygningen. På dette område er der i 2001 indkøbt xx titler, hvilket er xx % flere end der blev indkøbt i På grund af konvertering i forbindelse med ny version af bibliotekssystemet og leverandørens manglende udbedring af bibliotekssystemets statistikmodul er det desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at redegøre for, hvor mange titler, der er indkøbt i Tallene vil blive eftersendt, så snart leverandøren har rettet fejlen. Med hensyn til specielle titler og udgaver som ikke kan skaffes via de sædvanlige leverandører, anskaffer centralbiblioteket på opfordring af amtets biblioteker disse titler. Centralbiblioteket indkøber titlerne hos udenlandske leverandører og har indgået et samarbejde med Søllerød, der mod betaling katalogiserer musiktitlerne I 2001 blev der på opfordring indkøbt og katalogiseret 55 titler. Centralbiblioteket har i 2001 indkøbt 5 e-bøger med i alt 150 titler. Disse e-bøger indgår i materialesuppleringen for amtets biblioteker, og der er udarbejdet låneregler for amtets biblioteker. Som noget nyt har centralbiblioteket i 2001 indkøbt Playstations, som overbygningsmateriale. Der er til dette formål anvendt kr. Video er, dvd er og audio er indgår tillige i materialeoverbygningen. I 2001 indkøbte centralbiblioteket 1509 videoer, hvilket er 40% flere end i Der blev indkøbt 197 dvd er og xx audioer. Den forholdsvis begrænsede dvd-tilvækst skyldes, at der kun er clearet få titler til biblioteksbrug. Tallet for audioer kan desværre ikke opgives, da tallet skal hentes fra bibliotekssystemets statistikmodul, jvnf. afsnittet om musikvideo er. 4

5 I 2001 er der opbygget en samling af Sprog og Leg materialer på 58 titler. Gentofte Bibliotekerne har, som centralbibliotek for Københavns Amt, en lang tradition for at indkøbe og opbevare danske og udenlandske materialer på overbygningsniveau. I 2001 er der gjort en særlig indsats for at bevare den efterspurgte og uerstattelige børnelitteratur, idet der var afsat kr. til dette formål. I stedet for den planlagte systematiske gennemgang af børebibliotekets magasin, viste det sig mere hensigtsmæssigt med en løbende ombinding, når materialerne blev fundet frem i forbindelse med reserveringer. Det viste sig tillige, at den budgetterede ombindingspris var sat for højt. For 2001 er der ombundet 48 eks. til en samlet pris af kr. Tabeller: Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer 1 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt 5

6 Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)-(s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Tabel 2 Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Resultatm ål 2001 Målopfyldelsesprocent Der indkøbes et større titeludbud inden for den udenlandske skønlitteratur for voksne Fortsat udvikling af overbygningsfunktione n inden for musik Video er, dvd er og audio er indgår som en del af materialeoverbygninge n Centralbiblioteket indkøber e-bøger som en del af materialeoverbygninge n Opbygning af en samling af Sprog og Leg Efterspurgt og uerstattelig børnelitteratur bevares Der er i 2001 indkøbt 62% flere titler end i 2000 Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at dokumentere, hvor mange titler, der er indkøbt i Der er i 2001 indkøbt 40% flere videoer end i 2000 Der er i 2001 indkøbt 5 e-bøger med i alt 150 titler Der er i 2001 indkøbt 58 titler, der indgår i materialeoverbygning Der er ombundet 48 eksemplarer 16 Til indtastning og indsættelse i VR-resultatanalyse, aktivitetsoversigt Tabel 3 CB's samlede anskaffelser af materialer opdelt på kategorier Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer Lydbøger 892 Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer 579 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter,fuld tekst 609 Total Til indtastning for udregning af enhedsomkostninger 6

7 CB's samlede materialeudgifter opdelt på materialekat. Tabel 4 Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) Lydbøger Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst Kan ikke opgøres Total Til indsættelse i VR-resultatanalyse, enhedsomkostninger Enhedsomkostninger (brutto) Tabel 5 Løbende priser Regnskab Kr. pr. enhed 2001 Bøger 144 Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) ######## ## Lydbøger Musikoptagelser 108 Levendebilleder 543 Multimediematerialer 785 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst ######## ## Digitale dokumenter, fuld tekst ######## ## Total ######## ## Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Spørgsmål: Materialekategorier: Skala fra 1 til 5 Gennemsn it med 1 dec. Tabel 6 Antal besvarelser Tilfredshed med Bøger 4,4 17 titelspredningen i Seriepublikationer 4,2 17 (aviser, tidsskrifter) CB materialebestand: Lydbøger 4,1 17 Musikoptagelser 3,6 16 Levendebilleder 3,9 17 Multimediematerialer 3,8 17 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst 4,4 17 4,3 17 7

8 Der er generelt en meget stor tilfredshed med titelspredningen. Størst er tilfredsheden inden for kategorierne Bøger og Elektroniske seriepublikationer. Resultatet af Tilfredshedsundersøgelsen er i skemaet udelukkende baseret på besvarelser fra voksenafdelinger. Flere af bibliotekerne i Københavns Amt har udfyldt en tilfredshedsundersøgelse for såvel børne- som voksenafdelingen, og centralbiblioteket vil overfor amtets biblioteker give en tilbagemelding på både børne- og voksenområderne. Lånesamarbejde og formidling af materialer Centralbiblioteket støtter bibliotekerne i amtet ved at formidle bøger, seriepublikationer og lydbøger. Ud over de obligatoriske materialetyper indgår musik-cd ere, cd-rom, video er, dvd er, Sprog og Leg, børnedramatik og playstations også i materialesuppleringen. Aktiviteterne omfatter modtagelse, behandling af bestillinger,lokalisering, fremfinding, udlånsekspedition, dokumentlevering, indlån fra andre biblioteker samt videresendelse af bestillinger. Resultatmål for Alle bestillinger ekspederes samme dag, de modtages. Et vigtigt omdrejningspunkt for amtets biblioteker er hurtig og præcis levering af materiale. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001, foretaget en optælling af antal modtagne bestillinger fra amtets biblioteker og antal ekspederede bestillinger. Af optællingen fremgår det, at samtlige bestillinger er ekspederet samme dag, som de er modtaget. Centralbiblioteket foretager og færdiggør vidergående litteratursøgninger inden for 3 arbejdsdage. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001, foretaget en optælling af, hvor lang ekspeditionstid der er for bestillinger, der kræver videregående søgninger. Optællingen viser, at samtlige modtagne bestillinger er ekspederet samme dag, som de er modtaget. Hasteleveringer inden for 24 timer via cb-hotline. I uge 44, 2001, er der foretaget en opgørelse af hasteleveringer via cb-hotline. Der er modtaget 1 hastebestilling, som er ekspederet samme dag, som den er modtaget. Samlingerne formidles efter behov via kataloger. Der er i 2001 udkommet 1 lydbogskatalog og 1 videokatalog. Men på såvel børne- som voksenområdet er udsendelse af trykte kataloger erstattet af muligheden for udtræk på prædefinerede søgninger på materialekategorierne: Lydbøger, bog + bånd, musik-cd, dramabånd, video, cd-rom, playstation, sprog og leg samt børnekomedier. I 2001 blev der foretaget downloads af videokataloget. Centralbiblioteket fremskaffer materiale folkebibliotekerne ikke selv råder over. Centralbiblioteket har i 2001 opfordret amtets biblioteker til at stille forslag til indkøb af titler, som centralbiblioteket ikke selv råder over. Der er i 2001 modtaget 24 forslag, som alle er blevet indkøbt og katalogiseret. Centralbiblioteket har adgang til Danbib og danske og udenlandske databaser on-line eller som cd-rom. Som et led i materialeoverbygningen abonnerer centralbiblioteket på 12 fuldtekst on-line databaser, som kan benyttes på såvel centralbiblioteket som på amtets biblioteker. 8

9 Centralbiblioteket har national- og fagbibliografier samt referenceværker på de nordiske sprog og hovedsprogene inden for alle emneområder. I 2001 har centralbiblioteket abonnement på 19 bibliografiske databaser. Bestilling af dokumenter: First Search, OCLC, direkte bestilling via Libris og abonnement og bestilling på SVAR. Servicen er etableret i 2001, og der var i uge 44, 2001, 2 dokumentbestillinger, der blev ekspederet samme dag, som de blev modtaget. Optællingen er vedlagt som bilag. Tabeller: Lånesamarbejde og formidling af materialer 1 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Lånesamarbejde og formidling af materialer Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) 9

10 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Lånesamarbejde og formidling af meterialer Alle bestillinger ekspederes samme dag, de modtages Centralbiblioteket foretager og færdiggør videregående litteratursøgninger inden for 3 arbejdsdage Hasteleveringer ekspederes inden for 24 timer via cb-hotline Samlingerne formidles efter behov via kataloger Centralbiblioteket fremskaffer materiale folkebibliotekerne ikke selv råder over Centralbiblioteket har adgang til Danbib og danske og udenlandske databaser online eller som cd-rom Centralbiblioteket har national- og fagbibliografie samt referenceværker på de nordiske sprog og hovedsprogene inden for alle emneområder Bestilling af dokumenter: First search, OCLC, direkte bestilling via Libris og abonnement og bestilling på Svar Resultatm ål 2001 Målopfyldelsesprocent 982 bestillinger modtaget i uge bestillinger effektueret samme dag, som de blev modtaget 70 videregående søgninger modtaget i uge videregående søgninger effektueret inden for 3 arbejdsdage 1 hastelevering modtaget i uge hastelevering effektueret inden for 24 timer Der er udkommet 2 kataloger i trykt form Centralbiblioteket har modtaget 24 forslag, som alle er blevet indkøbt og katalogiseret. Centralbiblioteket abonnerer på 25 fuldtekst on-line databaser Der abonneres på 12 bibliografiske databaser Servicen er etableret i 2001, og stikprøveoptælling viser, at bestillingerne effektueres samme dag, som de modtages Tabel 2 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, aktivitetsoversigt CB's samlede interurbanudlån til folkebiblioteker ekskl. fornyelser opdelt på materialekat. Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) Lydbøger

11 Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer 267 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Det opgivne tal er udtryk for brugen af elektronis ke dokument. De elektronis ke dokument er er i vid udstrækni ng anskaffet som materialeo verbygnin g, hvorfor brugstallet tages som udtryk for en centralbibl ioteksydel se. Digitale dokumenter, fuld tekst Kan ikke opgøres Total Til indtastning for udregning af enhedsomkostninger CB's udgifter til materialesupplering Tabel 4 Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) Lydbøger Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst Kan ikke opgøres Total Til indsættelse i VR-resultatanalyse, enhedsomkostninger Enhedsomkostninger (brutto) Tabel 5 Løbende priser Regnskab 11

12 Kr. pr. enhed 2001 Bøger 136 Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) 557 Lydbøger 274 Musikoptagelser 198 Levendebilleder 789 Multimediematerialer Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst ######## ## Digitale dokumenter, fuld tekst ######## ## Total ######## ## Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Tabel 6 Spørgsmål: Materialekategorier: Skala fra 1 Antal til 5 besvarelse Gennemsn r it med 1 dec. Tilfredshed med den Bøger 3,6 17 tid der går, før der Seriepublikationer 3,6 17 modtages et reserveret/bestilt Lydbøger 3,5 17 materiale fra CB: Musikoptagelser 3,6 16 Levendebilleder 3,6 17 Multimediematerialer 3,5 17 Elektroniske 4,4 17 seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst 4,4 17 Generelt er tilfredsheden stor, og undersøgelsen viser, at tilfredsheden med den tid, der går før et reserveret materiale modtages, er uafhængig af materialekategori, bortset fra de elektroniske dokumenter, hvor tilfredsheden er størst. Informationstjeneste Centralbiblioteket støtter og vejleder centralbiblioteksområdets folkebiblioteker ved at fremskaffe informationer, som folkebibliotekerne ikke selv kan finde frem til. Aktiviteterne omfatter besvarelser af henvendelser til centralbibliotekets informationstjeneste til brug for en slutbruger Centralbiblioteket er overbygning på amtets biblioteker på området informationstjeneste, og Informationstjenesten kan kontaktes pr. telefon, eller . Forespørgslen behandles samme dag den modtages. 12

13 Indsatsområdet er under forandring. De traditionelle informationstjenester er stadig efterspurgte, men erstattes og suppleres af nye elektroniske tjenester. Centralbibliotekets opgave er i den forbindelse at koordinere, rådgive og formidle de nye elektroniske tjenester. Centralbiblioteket ser det tillige som sin opgave, at udvikle området, ikke kun for bibliotekerne i Københavns Amt, men i et samarbejde med andre, at tilbyde elektroniske informationstjenester for alle borgere i landet. Her er resultatkravet om f.eks. licenser og nettjenester centrale. Informationstjenesten hænger tæt sammen med såvel den boglige som den elektroniske materialeoverbygning samt særydelser som f.eks. EU-information. Centralbiblioteket har i 2001 abonneret på 14 faktadatabaser. I år 2001 har centralbiblioteket deltaget i følgende udviklingsprojekter, hvor den elektroniske informationstjeneste er central: Folkebibliotekernes netguide, Biblioteksvagten Dotbot, Finfo, Busken, Spørg Olivia, Skrivopgave og Stumper. Resultatmål for Quick-reference spørgsmål besvares via hot-line. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001 registreret antal quick-reference spørgsmål via hot-line. Hot-line er en direkte cb-telefon, som centralbiblioteket, på opfordring af amtets biblioteker, etablerede til cb-henvendelser fra amtets biblioteker. Telefonen er bemandet fra kl til centralbibliotekets lukketid. Benyttelsen af telefonen har i år 2001 været meget begrænset, og der er i uge 44 ikke registreret nogle quick-reference spørgsmål. Ekspedere og vejlede i videregående informationssøgning. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001 registreret antal henvendelser vedr. videregående informationssøgning.. Der er, i uge 44, ikke registreret nogle spørgsmål vedr. videregående informationssøgning. For både quick-reference spørgsmål og videregående informationssøgning, må det konstateres, at behovet for denne type tjenester er dalende i Københavns Amt. Det faldende behov hænger angiveligt sammen med udbredelsen af licenser og elektroniske informationstjenester, der giver det enkelte bibliotek adgang til en væsentlig større materialebestand end de trykte materialer tillod. Videregående informationssøgning og fremfinding af information er tillige blevet væsentlig lettere via de elektroniske tjenester. Kopiering af tidsskriftartikler under 25 sider med levering fra dag til dag. På baggrund af centralbibliotekets besøgsrunde til amtets biblioteker indførte centralbiblioteket denne ydelse i Ved at kopiere tidsskriftartiklerne fremfor at sende en hel årgang af et tidsskrift opnås en bedre udnyttelse af ressourcerne, idet tidsskriftårgangen stadig er tilgængelig for andre lånere. Amtets biblioteker kan desuden tilbyde en bedre service for deres lånere, som får den konkrete artikel, men slipper for at bære en tung tidsskriftårgang med hjem, ligesom biblioteksbetjentene bliver sparet for transport af tunge tidsskriftårgange. Tidsskriftkopieringen erstatter et interurbanlån, men registreres ikke i interurbanlånsstatistikken. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001, optalt hvor mange tidsskriftartikler, der er kopieret. I pågældende uge drejer det sig om 18 tidsskriftartikler. Alle artiklerne er leveret fra dag til dag. Optællingen er vedlagt som bilag. Centralbiblioteket har desuden, som yderligere check, opgjort antal kopierede tidsskriftartikler i perioden 16/ / I denne periode er der modtaget 73 tidsskrift bestillinger, og 486 sider er kopieret og videresendt til amtets biblioteker. Rådgive om elektroniske informationsressourcer og licenser. 13

14 Centralbiblioteket har på et møde i fagudvalget for referencearbejde og i fagudvalget for gymnasiebibliotekarer holdt oplæg om elektroniske informationsressourcer og licenser. Der er afholdt et temamøde om samme emne for alle biblioteker i Københavns Amt, samt KKB, FKB og Frederiksborg Amt. Tilbyde elektronisk dokumentlevering. Der er hentet ca. 50 dokumenter fra specifikke udenlandske databaser. Statistik over antal viste dokumenter viser, at der er foretaget visninger. Centralbiblioteket har etableret en egentlig centralbibliotekshjemmeside. Der er etableret en centralbibliotekshjemmeside, hvor alle oplysninger vedr. centralbiblioteksfunktionen er tilgængelig. Det drejer sig om praktiske oplysninger som telefonnumre, kurser, temadage, referater fra udvalg og møder samt oplysninger om licenser, konsulentydelser, børnekultur i amtet og igangværende projekter. Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange besøgende, der har været på centralbibliotekets hjemmeside, men i perioden 1/ / havde der været besøgende på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside. Følgende nettjenester udvikles, formidles og stilles til rådighed via hjemmesiden: Elektroniske informationsressourcer forhandlet via licensaftaler. Der er forhandlet licensaftaler for 43 elektroniske informationsressourcer. Disse kan benyttes fra centralbibliotekets pc ere og/eller fra amtets biblioteker afhængig af, hvilken licensform det enkelte bibliotek har valgt. Elektroniske tidsskrifter. Centralbiblioteket stiller 1600 elektroniske tidsskrifter og 8050 aviser/nyhedskilder til rådighed. Nettjeneste med aktuelle emner. I Viden om er der etableret en nettjeneste med Månedens tema, hvor der hver måned fokuseres på et nyt emne. Der har bl.a. været fokuseret på overenskomster, boliger på nettet, internationale organisationer og aktier, obligationer og valutakurser. Ud over at Månedens tema er en informationsydelse til amtets biblioteker, bruges den tillige af slutbrugere såvel i som uden for Gentofte Kommune. Centralbiblioteket varetager opgaven som informationspunkt for EU-information. Gentofte Bibliotekerne er Europabibliotek d.v.s. at biblioteket indgår i et samarbejde med Europa- Kommissionens repræsentation i Danmark om at formidle information fra og om EU. På Hovedbiblioteket findes derfor en omfattende samling af bøger m.m., der omhandler EU. På hjemmesiden er der desuden etableret EU-information med annoterede links og information om EU. Centralbiblioteket supplerer amtets biblioteker i formidlingen af offentlig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Viden om, på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside, formidler information og annoterede links inden for områderne Offentlig information og Information om samfundsforhold i øvrigt. Bl.a. kan nævnes Erhvervsinformation, Forbrugerinformation, Lov & Ret, Offentlig information, Klagevejviser og Statistik. Centralbiblioteket vedligeholder og formidler særlige samlinger f.eks. avisudklipsamling over aktuelle emner og anmeldelsessamlinger på litteratur, film, teater og kunst. Udklipsamlingen er nedlagt i 2001 med undtagelse af kunstanmeldelser, der stadig klippes. Dele af samlingen bevares indtil videre af historiske grunde. Baggrunden for nedlæggelse af udklipsamlingen er, at samlingen i dag erstattes af bibliotekernes adgang til Polinfo, Avisdata og Faktalink. Centralbiblioteket abonnerer på avisanmeldelser på litteratur, film og teater, og disse anmeldelser opbevares fortsat. 14

15 Informationstjeneste 1, 2 og 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Informationstjeneste Tabel 1 Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Informationstjeneste Resultatm ål 2001 Målopfyldelsesprocent Tabel 2 15

16 Centralbiblioteket skal fastholde og udvikle kvalitet, indhold og service af informations- og dokumentleveringen Centralbiblioteker har i uge 44 ikke registreret nogle quickreference spørgsmål via hot-line Centralbiblioteket har i uge 44 ikke registreret nogle spørgsmål vedr. videregående informationssøgning Centralbiblioteker har i uge 44 modtaget 18 bestillinger på tidsskriftartikler. Samtlige artikler er kopieret og videresendt samme dag Centralbiblioteket har på møder i fagudvalg holdt oplæg om elektroniske informationsressourcer og licenser Centralbiblioteket formidler og stiller elektroniske informationsressourcer til rådighed via hjemmesiden Centralbiblioteket har leveret 50 dokumenter fra udenlandske databaser Der er etableret en centralbibliotekshjemmeside Der er forhandlet aftale om 27 elektroniske informationsressourcer elektroniske tidsskrifter er tilgængelige for amtets biblioteker Centralbiblioteket skal medvirke til, at borgerne i amtet får adgang til offentlig information i bred forstand Centralbiblioteket supplerer den generelle informationsformidlin g på efterspurgte områder På hjemmesiden er etableret en nettjeneste med aktuelle emner På hjemmesiden er etableret EUinformation med annoterede links og information om EU På hjemmesiden formidles information og annoterede links inden for Offentlig information] Avisudklipsamlingen er nedlagt, da den i dag erstattes af bibliotekernes adgang til Polinfo og Avisdata 75 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Tabel 6 Spørgsmål: Skala fra 1 Antal besvarelser til 5 Gennemsn it med 1 dec. 16

17 Hvor tilfredse er I med kvaliteten af svarene på spørgsmål til centralbibliotekets informationstjeneste Hvor tilfredse er I med den tid der går, før der modtages svar på spørgsmål til centralbibliotekets informationstjeneste 4,5 16 4,3 16 Tilbagemeldingerne fra amtets biblioteker giver udtryk for en meget høj grad af tilfredshed. Råd og vejledning Centralbiblioteket støtter folkebibliotekerne i Københavns Amt ved at yde rådgivning og vejledning. Aktiviteterne omfatter individuel rådgivning og vejledning til folkebiblioteker om biblioteksfaglige spørgsmål, forsøgs- og udviklingsprojekter, materialevalg, katalogisering, søgning i databaser, licenser, informationsformidling, EU-udbud samt fælles indkøbsaftaler. Råd og vejledning foregår på alle niveauer i centralbiblioteket. Formelle og uformelle henvendelser fra amtets biblioteker, besvares af det personale, der varetager opgaven i centralbiblioteket. Rådgivningen gives til et enkelt bibliotek eller via det faglige mødesystem til bibliotekerne i Storkøbenhavn, hvis det er en henvendelse af general karakter. Der er i 2001 givet råd og vejledning inden for områder som materialevalg, katalogisering, informationsteknologi og biblioteksfaglige forhold generelt. Centralbiblioteket har på et af amtets biblioteker deltaget i et bibliotekarmøde om materialevalg på musikområdet. Centralbiblioteket har desuden arrangeret et visions- og strukturseminar d. 16. november på samme bibliotek. I forlængelse af seminaret blev der afholdt møde for en gruppe medarbejdere, der skulle arbejde som gruppeledere. Der blev tillige afholdt et opfølgningsmøde for personaler på det pågældende bibliotek. Særlige fokusområder har været forsøgs- og udviklingsprojekter, elektronisk samarbejde og licensaftaler på elektroniske medier. I august 2001 ansatte centralbiblioteket en udviklingskonsulent til, sammen med cb-konsulenten, at varetage organisationsudvikling samt medvirke til kompetenceudvikling i cb-området. Der er udarbejdet et katalog over ydelser, som centralbiblioteket tilbyder amtets biblioteker. Kataloget blev præsenteret på et Biblioteksledermøde d. 7. september Kataloget er vedlagt virksomhedsregnskabet. Tabeller: Råd og vejledning 1, 2 og 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Råd og vejledning Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) 17

18 Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Råd og vejledning [Resultatkrav] [Resultatkrav] [Resultatkrav] [Resultatkrav] Resultatm ål 2001 [Resultatm ål 2001] [Resultatm ål 2001] [Resultatm ål 2001] [Resultatm ål 2001] Målopfyldelsesprocent Tabel 2 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Tabel 6 Spørgsmål: Skala fra 1 Antal besvarelser til 5 Gennemsn it med 1 dec. 18

19 Hvor tilfredse er I med kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål Hvor tilfredse er I med kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i IT spørgsmål Hvor tilfredse er I med kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i forsøgs- og udviklingsprojekter 4,3 17 3,8 16 4,0 17 Tilbagemeldingen fra amtets biblioteker viser, at der er udpræget tilfredshed med centralbibliotekets rådgivning og vejledning. Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Centralbiblioteket er en regional støttefunktion for folkebibliotekerne og koordinerer og udvikler den fælles folkebiblioteksvirksomhed i centralbiblioteksområdet. Biblioteksledermøderne og fagudvalgene er basis i den løbende samordning både på det overordnede bibliotekspolitiske niveau og i forhold til den brede faglige opgaveløsning i området. Den jævnlige kontakt gennem fagudvalg, ledermøder og almindelige konsulentydelser suppleres med information og kommunikation via cb-bladet og cb-hjemmesiden. Der afholdes 11 møder for biblioteksledere. Der er i 2001 afholdt 10 biblioteksledermøder samt en studietur til Hillerød Bibliotek. Cb-bladet På kryds og tværs udgives 4 gange årligt med aktuelle emner. Der er i 2001 udkommet 4 numre af På kryds og tværs. Temaerne har været: Valg af edb-system, Centralbibliotekets tilfredshedssundersøgelse, Kompetenceudvikling og IT-organisering CB-bladet udgives i trykt form og er tilgængeligt via cb-hjemmesiden. På kryds og tværs er trykt i 250 eksemplarer, som er distribueret til amtets biblioteker. Alle udkomne numre fra 2001 er tilgængelige via centralbibliotekets hjemmeside. Der er i 2001 foretaget downloading er. Kommunikation, debatfora m.m. via centralbibliotekets hjemmeside. Der er oprettet et debatforum for biblioteksledere på cb-hjemmesiden og et site for åben faglig debat. Erfaringerne med disse debatfora har ikke været positive, da det har vist sig vanskeligt at igangsætte en aktiv debat via dette medie. Udarbejdelse af skabelon til reglement for amtets biblioteker. Centralbiblioteket har på opfordring fra FKKA udarbejdet en skabelon til et standardreglement i forlængelse af den nye bibliotekslov. Skabelonen er gennemgået på et fagudvalgsmøde for udlånsekspedition. I samtlige kommuner i FKKA-området er det politisk godkendt, at der pr. 1/ er frit udlån af alle medier til alle biblioteker i Storkøbenhavn. Det er tillige politisk godkendt, at der i FKKA-området ikke 19

20 opkræves mellemkommunal betaling, at der ikke opkræves gebyr, hvis låneren ikke er i besiddelse af sygesikringsbevis samt at lånerettigheder inddrages, hvis der skyldes gebyrer for 200 kr. eller derover. Centralbiblioteket tager initiativ til og koordinerer indstillingen til FKKA s Fritids- og Kulturudvalg. Tabeller: Samordning af folkebibliotekssamarbejdet 1, 2, 3 og 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Samordning af folkebibliotekssamarb Resultatm ål Målopfyldelsesprocent Tabel 2 20

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Beretning for CB-regnskab 2002

Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks overordnede målsætning for udviklingskontraktperioden 2002 var at videreudvikle de regionale støttefunktioner

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 1 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning Kontrakten mellem Biblioteksstyrelsen og Gentofte Kommune fastlægger målsætningerne for Københavns Amts centralbiblioteksvirksomhed, herunder virksomhedens strategiske grundlag, udvikling,

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Det faglige Netværk Gentofte Centralbibliotek 2004

Det faglige Netværk Gentofte Centralbibliotek 2004 Gentofte Centralbibliotek 2004 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Arbejdsgruppen... 3 2 Det faglige Netværk... 4 2.1 Formål, mål og succeskriterier... 4 2.2 Model for det faglige netværk i Frederiksborg og Københavns

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Samordning og rådgivning

Samordning og rådgivning Side 1 af 5 Gentofte Centralbibliotek - Handlingsplan 2015 Vision Centralbibliotekernes vision er at styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2011 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Bibliotekerne i Assens Kommune skal være et besøg værd og: Fungere som lokale væresteder og kulturcentre Være et tilbud for alle borgere Yde kvalificeret

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 175 Offentligt NOTAT 26. marts 2007 J.nr.: 406-1 JHL / ROL Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009 Indledning Den

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning.

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Høringsparter 26. marts 2007 J. nr. 406-1 jth Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Statens kontrakt med centralbibliotekskommunerne udløber med udgangen af

Læs mere

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. Punkt 9. Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. 2012-23502. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne Kassationspraksis

Rudersdal Bibliotekerne Kassationspraksis Rudersdal Bibliotekerne Kassationspraksis Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2016 Rudersdal Bibliotekerne - Kassationspraksis Materialerne på Hovedbiblioteket i Birkerød og lokalbibliotekerne i

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Rapport om koordination. forskningsbiblioteker RAPPORTER FRA BIBLIOTEK STYRELSEN OG FOR MEDIER BIBLIOTEK OG MEDIER

Rapport om koordination. forskningsbiblioteker RAPPORTER FRA BIBLIOTEK STYRELSEN OG FOR MEDIER BIBLIOTEK OG MEDIER Rapport om koordination Rapport af materialeforsyning om koordination i folkeaf og materialeforsyning forskningsbiblioteker i folkeog forskningsbiblioteker RAPPORTER FRA BIBLIOTEK STYRELSEN OG FOR MEDIER

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2005

Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2005 Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2005 af Inger Frydendahl Oktober 2005 Nyhavn 31 E 1051 K Tlf. 33 73 33 73 Fax 33 73 33 72 E-post bs@bs.dk www.bs.dk Centralbibliotekernes

Læs mere

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Københavns Biblioteker har én fælles samling. Kassations- og magasineringspolitikken er gældende politik og skal efterleves for

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 er udarbejdet af Leif

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Foto: Ferie Camp med Cirkus Panik, 2016 (Anne Roesen) Slots- og Kulturstyrelsen fusioneret 2016 af Kulturstyrelsen

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek 1. Kort beskrivelse af området Formålet med folkebibliotekerne er iflg. Lov om biblioteksvirksomhed fra 2 at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

virksomhedsregnskab 4.

virksomhedsregnskab 4. Vejledning til aflæggelse af centralbibliotekernes virksomhedsregnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlag...1 2. Generelt om virksomhedsregnskabet...2 3. Dokumentation...4 4. Pris- og lønniveau...4

Læs mere

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Biblioteksstruktur Bibliotekets struktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Sammenlignende statistik K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal budgetter KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Sammenlignende statistik K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal budgetter KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Sammenlignende statistik 2014 K5 Benchmarkkommuner ECO-nøgletal budgetter 2007 2011-2015 KULTUR & FRITID Folkebibliotekernes økonomi efter indtægt/udgift, tid og område

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Indledning Som bekendt produceres biblioteksstatistikken fra i år af Danmarks Statistik. Det betyder, at den overskuelige og samlede publikation er erstattet

Læs mere

Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen,

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 er udarbejdet af Leif

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 64 Offentlig Kulturministeriet Udkast af 812. decembernovember 2004 1 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed I medfør af 4, 13, stk. 4, 20, stk. 6, 22, stk. 2, 23, stk.

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2003

Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2003 Centralbibliotekernes interurbanudlån af musik i fast form og multimedier 2003 af Inger Frydendahl konsulent i Biblioteksstyrelsen August 2003 Nyhavn 31 E 1051 K Tlf. 33 73 33 73 Fax 33 73 33 72 E-post

Læs mere

Det tættere samarbejde mellem centralbibliotekerne indbyrdes og med Kulturstyrelsen betød i 2012 en række koordinerede udviklingsinitiativer.

Det tættere samarbejde mellem centralbibliotekerne indbyrdes og med Kulturstyrelsen betød i 2012 en række koordinerede udviklingsinitiativer. Beretning 2012 Generelt Det tættere samarbejde mellem centralbibliotekerne indbyrdes og med Kulturstyrelsen betød i 2012 en række koordinerede udviklingsinitiativer. Centralbibliotekernes chefer og udviklingschefer

Læs mere

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster Bibliotekernes krise -situationen for Rudersdal bibliotek Ole Münster Baggrund Øverste administrative chef i Det Etiske Råd, Dansk Psykologforening, Dyrenes Beskyttelse, Haveselskabet Medstifter FrivilligDanmark

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN?

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? STATSLIGE BIBLIOTEKER Rapport VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Evaluering af implementeringen af Lov om Biblioteksvirksomhed 19. februar 2004 Deres notater VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Rapport, Statslige

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Deltagere: Ann Poulsen (AP), Lone Hedelund (LH), Niels Dejgaard (ND), Poul Høst Pedersen (PHP), Kambiz Hormoozi (KH),

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne

Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne Projektbeskrivelse: Brugerundersøgelser i kommunerne 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give borgerne en bedre service.

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000

Læs mere

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats 25. januar 2008 Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats Den 9. november 2006 offentliggjorde integrationsminister

Læs mere

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub regionalt samarbejde Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub - baggrund Oplæg fra bibliotekslederne til erfagruppen (januar) Erfagruppen afdækning

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Bibliotekernes krise. Ole Münster

Bibliotekernes krise. Ole Münster Bibliotekernes krise Ole Münster Udlån CD er 2009-2015 Udlån DVD er 2009-2015 Udlån fysiske lydbøger 2009-2015 Udlån multimediematerialer 2009-2015 Bibliotekernes materiale krise Der i dag ikke grundlag

Læs mere

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Udført af Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsesmetode... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Interviewundersøgelse - som led i evaluering af centralbibliotekstrukturen 2005

Interviewundersøgelse - som led i evaluering af centralbibliotekstrukturen 2005 Interviewundersøgelse - som led i evaluering af centralbibliotekstrukturen 2005 Udført af Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsesmetode...

Læs mere