Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001"

Transkript

1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10, 11 og 12 centralbiblioteksvirksomheden for Københavns Amt. Centralbiblioteket virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at fremskaffe materialer, dokumenter og informationer som folkebibliotekerne ikke selv råder over, og stille disse materialer til rådighed for folkebibliotekets brugere. Disse materialer omfatter bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre materialer så som musikbærende materialer, elektroniske informationsressourcer og multimedier. Centralbiblioteket er overbygning for amtets biblioteker på området informationstjeneste og formidler af kommunal og statslig information samt information om samfundsforhold i øvrigt. Derudover yder centralbiblioteket råd og vejledning inden for bl.a. områderne Materialevalg, Katalogisering, Informationsteknologi, Biblioteksfaglige forhold og Forsøgs- og projektarbejde samt koordinerer den fælles biblioteksvirksomhed i amtet. Endelig igangsætter, koordinerer og afvikler centralbiblioteket kurser og konferencer af såvel biblioteksfaglig som bibliotekspolitisk indhold og har som målsætning, at centralbiblioteksvirksomheden for Københavns Amt er forrest med at udvikle serviceydelser og tjenester i overensstemmelse med brugernes krav. Udarbejdelsen af virksomhedsregnskabet for Gentofte Centralbibliotek er med til at give en pejling af, hvorvidt centralbiblioteket lever op til de mål, der er fastsat i forhold til udviklingskontrakten, om ressourceanvendelsen til de enkelte indsatsområder er hensigtsmæssig i forhold til målopfyldelsen og sluttelig som et værktøj til at analysere, hvorvidt amtets biblioteker er tilfredse både med de opgaver, der løses og måden hvorpå disse opgaver løses. Målsætninger for Gentofte Centralbibliotek for Gentofte Centralbiblioteks målsætning er i et tæt samarbejde med brugerne at fastholde centralbiblioteket som videns- og informationscenter samt fortsat prioritere og forbedre de væsentlige opgaver, der ligger i materialesuppleringen. Gentofte Centralbibliotek skal desuden være med i front, når nye tjenester, ydelser og samarbejdsformer udvikles, så brugernes behov og de nye muligheder løbende integreres i den samlede biblioteksbetjening i amtet, og således at den faglige kompetence i bibliotekerne styrkes. Gentofte Centralbibliotek skal tillige være katalysator og inspirator til den biblioteksfaglige udvikling af bibliotekerne i amtet og sikre den regionale samordning. På baggrund af en tilfredshedsundersøgelse i december 1999 og efterfølgende besøg på hvert af amtets biblioteker samt tilfredshedsundersøgelser i 2000 og 2001 har Gentofte Centralbibliotek tillige kortlagt bibliotekernes krav og ønsker til centralbiblioteksfunktionen. Tabel: Oversigt over hovedformål 1

2 [vælg fra listen] CB VR 2001 Til udfyldelse og indsættelse Oversigt over hovedformål (indsatsområder) 2001 Numme r Resultatkrav Resultatmål 2001 Målopfyld elsesprocent Hovedformål 1 1 Materialeoverbygning, lånesamarbejde og formidling omfattende alle materialetyper] Materialeanskaffelse omfatter alle materialer, der er anskaffet til centralbiblioteket Hovedformål 2 2 Informationstjeneste] Centralbiblioteket støtter og vejleder centralbiblioteksområdets folkebiblioteker ved at fremskaffe informationer, som folkebibliotekerne ikke selv kan finde frem til. Hovedformål 3 3 Kompetence- og metodeudvikling på medarbejder- og ledelsesniveau] Centralbiblioteket understøtter og koordinerer udvikling af bibliotekspersonalets kompetenceudvikling i centralbiblioteksområdet Hovedformål 4 4 Samordning og særlig rådgivning] Centralbiblioteket er regional støttefunktion for folkebibliotekerne og koordinerer og udvikler den fælles folkebiblioteksvirksomhed i centralbiblioteksområdet Hovedformål 5 5 Ikke-obligatoriske tjenester og ydelser i centralbiblioteksvirksomheden] Hovedformål 6 6 Særlige projekter, hvor der ydes eller forventes ydet tilskud fra centralbibliotekspuljen eller udviklingspuljen] Centralbiblioteket skal alene eller i samarbejde med andre biblioteker indtage en central placering i udvikling af nationale servicetilbud Centralbiblioteket skal alene eller i samarbejde med andre biblioteker indtage en central placering i udvikling af nationale servicetilbud Forventninger til Gentofte Centralbibliotek vil videreudvikle den strategi og de mål som er beskrevet i udviklingskontrakten mellem Gentofte Bibliotekerne og Biblioteksstyrelsen for Samtidig vil centralbiblioteket allerede fra 2002 indrette organisationen på at varetage de nye centralbiblioteksopgaver, der gælder for Det gælder både de traditionelle centralbiblioteksopgaver og de opgaver og funktioner, som et moderne centralbibliotek skal varetage. 2

3 2. Resultatanalyse For at varetage centralbiblioteksvirksomheden udfører centralbiblioteket en række aktiviteter. Disse aktiviteter er neden for grupperet i en række formål. Tabel: Økonomioversigt på formål [vælg fra listen] CB VR 2001 Udfyldes automatisk Til indsættelse Oversigt over formål 0 kr. CBtilskud Øvrige indtægter Udgifter, løn Udgifter, materialer Resultat Pct.del af CB-tilskuddet anvendt til formålet Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Lånesamarbejde og formidling af materialer Informationstjeneste Råd og vejledning Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Understøttelse og koordinering af kompetenceudvikling Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker Kørselsordning Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner Ikke obligatoriske opgaver Særlige projekter I alt Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Materialeanskaffelse er stadig omdrejningspunkt for en væsentlig del af den kendte og efterspurgte service fra centralbiblioteket. Materialeanskaffelse omfatter funktionerne materialevalg og indkøb, klargøring, indbinding, katalogisering, klassifikation, materialepleje og kassation. 3

4 Københavns Amts karakter og befolkningssammensætning stiller betydelige krav til centralbibliotekets materialeindkøb, da amtet er kendetegnet ved store og mellemstore kommuner med et veludbygget folkebiblioteksvæsen. Denne struktur stiller særlige krav til centralbibliotekets overbygningsprofil, der især vægter den videregående danske og udenlandske skøn- og faglitteratur samt de informationsteknologiske ydelser, som erstatning for de trykte materialer. Alle materialer, der er anskaffet til centralbiblioteket indgår i materialeoverbygningen, der derved omfatter danske bøger, udenlandske bøger, danske periodica, udenlandske periodica, danske tidsskrifter, udenlandske tidsskrifter, aviser, lydbøger, audio er, musik-cd er, sprogkurser, playstations, video er, dvd er, e-bøger, elektroniske informationsressourcer, sprog og leg, cd-rom og børnedramatik i sæt. Der er indkøbt materialer på dansk, svensk, norsk samt på hovedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk. Materialeanskaffelserne er løbende indberettet til Danbib, og for 2001 er der eksporteret titler, katalogiseret af centralbiblioteket. Resultatmål for Udenlandsk skønlitteratur for voksne(gr. 83 og gr. 83.8) har været et særligt fokusområde for centralbiblioteket i Tilfredshedsundersøgelse foretaget i 2000 viste et ønske om et større titeludbud og flere eksemplarer af de efterspurgte titler inden for dette område. I 2001 er der indkøbt 544 titler, hvilket er 62% flere end i Ud over den udenlandske skønlitteratur er indsatsen på den udenlandske faglitteratur og på udenlandske børnebøger også styrket. I 2002 er der på opfordring fra amtets biblioteker indkøbt og katalogiseret 86 udenlandske titler til voksenafdelingen. Musik cd er og cd-rom for både børn og voksne er tillige en del af materialeoverbygningen. På dette område er der i 2001 indkøbt xx titler, hvilket er xx % flere end der blev indkøbt i På grund af konvertering i forbindelse med ny version af bibliotekssystemet og leverandørens manglende udbedring af bibliotekssystemets statistikmodul er det desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at redegøre for, hvor mange titler, der er indkøbt i Tallene vil blive eftersendt, så snart leverandøren har rettet fejlen. Med hensyn til specielle titler og udgaver som ikke kan skaffes via de sædvanlige leverandører, anskaffer centralbiblioteket på opfordring af amtets biblioteker disse titler. Centralbiblioteket indkøber titlerne hos udenlandske leverandører og har indgået et samarbejde med Søllerød, der mod betaling katalogiserer musiktitlerne I 2001 blev der på opfordring indkøbt og katalogiseret 55 titler. Centralbiblioteket har i 2001 indkøbt 5 e-bøger med i alt 150 titler. Disse e-bøger indgår i materialesuppleringen for amtets biblioteker, og der er udarbejdet låneregler for amtets biblioteker. Som noget nyt har centralbiblioteket i 2001 indkøbt Playstations, som overbygningsmateriale. Der er til dette formål anvendt kr. Video er, dvd er og audio er indgår tillige i materialeoverbygningen. I 2001 indkøbte centralbiblioteket 1509 videoer, hvilket er 40% flere end i Der blev indkøbt 197 dvd er og xx audioer. Den forholdsvis begrænsede dvd-tilvækst skyldes, at der kun er clearet få titler til biblioteksbrug. Tallet for audioer kan desværre ikke opgives, da tallet skal hentes fra bibliotekssystemets statistikmodul, jvnf. afsnittet om musikvideo er. 4

5 I 2001 er der opbygget en samling af Sprog og Leg materialer på 58 titler. Gentofte Bibliotekerne har, som centralbibliotek for Københavns Amt, en lang tradition for at indkøbe og opbevare danske og udenlandske materialer på overbygningsniveau. I 2001 er der gjort en særlig indsats for at bevare den efterspurgte og uerstattelige børnelitteratur, idet der var afsat kr. til dette formål. I stedet for den planlagte systematiske gennemgang af børebibliotekets magasin, viste det sig mere hensigtsmæssigt med en løbende ombinding, når materialerne blev fundet frem i forbindelse med reserveringer. Det viste sig tillige, at den budgetterede ombindingspris var sat for højt. For 2001 er der ombundet 48 eks. til en samlet pris af kr. Tabeller: Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer 1 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt 5

6 Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)-(s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Tabel 2 Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Resultatm ål 2001 Målopfyldelsesprocent Der indkøbes et større titeludbud inden for den udenlandske skønlitteratur for voksne Fortsat udvikling af overbygningsfunktione n inden for musik Video er, dvd er og audio er indgår som en del af materialeoverbygninge n Centralbiblioteket indkøber e-bøger som en del af materialeoverbygninge n Opbygning af en samling af Sprog og Leg Efterspurgt og uerstattelig børnelitteratur bevares Der er i 2001 indkøbt 62% flere titler end i 2000 Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at dokumentere, hvor mange titler, der er indkøbt i Der er i 2001 indkøbt 40% flere videoer end i 2000 Der er i 2001 indkøbt 5 e-bøger med i alt 150 titler Der er i 2001 indkøbt 58 titler, der indgår i materialeoverbygning Der er ombundet 48 eksemplarer 16 Til indtastning og indsættelse i VR-resultatanalyse, aktivitetsoversigt Tabel 3 CB's samlede anskaffelser af materialer opdelt på kategorier Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer Lydbøger 892 Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer 579 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter,fuld tekst 609 Total Til indtastning for udregning af enhedsomkostninger 6

7 CB's samlede materialeudgifter opdelt på materialekat. Tabel 4 Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) Lydbøger Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst Kan ikke opgøres Total Til indsættelse i VR-resultatanalyse, enhedsomkostninger Enhedsomkostninger (brutto) Tabel 5 Løbende priser Regnskab Kr. pr. enhed 2001 Bøger 144 Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) ######## ## Lydbøger Musikoptagelser 108 Levendebilleder 543 Multimediematerialer 785 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst ######## ## Digitale dokumenter, fuld tekst ######## ## Total ######## ## Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Spørgsmål: Materialekategorier: Skala fra 1 til 5 Gennemsn it med 1 dec. Tabel 6 Antal besvarelser Tilfredshed med Bøger 4,4 17 titelspredningen i Seriepublikationer 4,2 17 (aviser, tidsskrifter) CB materialebestand: Lydbøger 4,1 17 Musikoptagelser 3,6 16 Levendebilleder 3,9 17 Multimediematerialer 3,8 17 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst 4,4 17 4,3 17 7

8 Der er generelt en meget stor tilfredshed med titelspredningen. Størst er tilfredsheden inden for kategorierne Bøger og Elektroniske seriepublikationer. Resultatet af Tilfredshedsundersøgelsen er i skemaet udelukkende baseret på besvarelser fra voksenafdelinger. Flere af bibliotekerne i Københavns Amt har udfyldt en tilfredshedsundersøgelse for såvel børne- som voksenafdelingen, og centralbiblioteket vil overfor amtets biblioteker give en tilbagemelding på både børne- og voksenområderne. Lånesamarbejde og formidling af materialer Centralbiblioteket støtter bibliotekerne i amtet ved at formidle bøger, seriepublikationer og lydbøger. Ud over de obligatoriske materialetyper indgår musik-cd ere, cd-rom, video er, dvd er, Sprog og Leg, børnedramatik og playstations også i materialesuppleringen. Aktiviteterne omfatter modtagelse, behandling af bestillinger,lokalisering, fremfinding, udlånsekspedition, dokumentlevering, indlån fra andre biblioteker samt videresendelse af bestillinger. Resultatmål for Alle bestillinger ekspederes samme dag, de modtages. Et vigtigt omdrejningspunkt for amtets biblioteker er hurtig og præcis levering af materiale. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001, foretaget en optælling af antal modtagne bestillinger fra amtets biblioteker og antal ekspederede bestillinger. Af optællingen fremgår det, at samtlige bestillinger er ekspederet samme dag, som de er modtaget. Centralbiblioteket foretager og færdiggør vidergående litteratursøgninger inden for 3 arbejdsdage. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001, foretaget en optælling af, hvor lang ekspeditionstid der er for bestillinger, der kræver videregående søgninger. Optællingen viser, at samtlige modtagne bestillinger er ekspederet samme dag, som de er modtaget. Hasteleveringer inden for 24 timer via cb-hotline. I uge 44, 2001, er der foretaget en opgørelse af hasteleveringer via cb-hotline. Der er modtaget 1 hastebestilling, som er ekspederet samme dag, som den er modtaget. Samlingerne formidles efter behov via kataloger. Der er i 2001 udkommet 1 lydbogskatalog og 1 videokatalog. Men på såvel børne- som voksenområdet er udsendelse af trykte kataloger erstattet af muligheden for udtræk på prædefinerede søgninger på materialekategorierne: Lydbøger, bog + bånd, musik-cd, dramabånd, video, cd-rom, playstation, sprog og leg samt børnekomedier. I 2001 blev der foretaget downloads af videokataloget. Centralbiblioteket fremskaffer materiale folkebibliotekerne ikke selv råder over. Centralbiblioteket har i 2001 opfordret amtets biblioteker til at stille forslag til indkøb af titler, som centralbiblioteket ikke selv råder over. Der er i 2001 modtaget 24 forslag, som alle er blevet indkøbt og katalogiseret. Centralbiblioteket har adgang til Danbib og danske og udenlandske databaser on-line eller som cd-rom. Som et led i materialeoverbygningen abonnerer centralbiblioteket på 12 fuldtekst on-line databaser, som kan benyttes på såvel centralbiblioteket som på amtets biblioteker. 8

9 Centralbiblioteket har national- og fagbibliografier samt referenceværker på de nordiske sprog og hovedsprogene inden for alle emneområder. I 2001 har centralbiblioteket abonnement på 19 bibliografiske databaser. Bestilling af dokumenter: First Search, OCLC, direkte bestilling via Libris og abonnement og bestilling på SVAR. Servicen er etableret i 2001, og der var i uge 44, 2001, 2 dokumentbestillinger, der blev ekspederet samme dag, som de blev modtaget. Optællingen er vedlagt som bilag. Tabeller: Lånesamarbejde og formidling af materialer 1 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Lånesamarbejde og formidling af materialer Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) 9

10 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Lånesamarbejde og formidling af meterialer Alle bestillinger ekspederes samme dag, de modtages Centralbiblioteket foretager og færdiggør videregående litteratursøgninger inden for 3 arbejdsdage Hasteleveringer ekspederes inden for 24 timer via cb-hotline Samlingerne formidles efter behov via kataloger Centralbiblioteket fremskaffer materiale folkebibliotekerne ikke selv råder over Centralbiblioteket har adgang til Danbib og danske og udenlandske databaser online eller som cd-rom Centralbiblioteket har national- og fagbibliografie samt referenceværker på de nordiske sprog og hovedsprogene inden for alle emneområder Bestilling af dokumenter: First search, OCLC, direkte bestilling via Libris og abonnement og bestilling på Svar Resultatm ål 2001 Målopfyldelsesprocent 982 bestillinger modtaget i uge bestillinger effektueret samme dag, som de blev modtaget 70 videregående søgninger modtaget i uge videregående søgninger effektueret inden for 3 arbejdsdage 1 hastelevering modtaget i uge hastelevering effektueret inden for 24 timer Der er udkommet 2 kataloger i trykt form Centralbiblioteket har modtaget 24 forslag, som alle er blevet indkøbt og katalogiseret. Centralbiblioteket abonnerer på 25 fuldtekst on-line databaser Der abonneres på 12 bibliografiske databaser Servicen er etableret i 2001, og stikprøveoptælling viser, at bestillingerne effektueres samme dag, som de modtages Tabel 2 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, aktivitetsoversigt CB's samlede interurbanudlån til folkebiblioteker ekskl. fornyelser opdelt på materialekat. Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) Lydbøger

11 Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer 267 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Det opgivne tal er udtryk for brugen af elektronis ke dokument. De elektronis ke dokument er er i vid udstrækni ng anskaffet som materialeo verbygnin g, hvorfor brugstallet tages som udtryk for en centralbibl ioteksydel se. Digitale dokumenter, fuld tekst Kan ikke opgøres Total Til indtastning for udregning af enhedsomkostninger CB's udgifter til materialesupplering Tabel 4 Regnskab 2001 Bøger Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) Lydbøger Musikoptagelser Levendebilleder Multimediematerialer Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst Kan ikke opgøres Total Til indsættelse i VR-resultatanalyse, enhedsomkostninger Enhedsomkostninger (brutto) Tabel 5 Løbende priser Regnskab 11

12 Kr. pr. enhed 2001 Bøger 136 Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) 557 Lydbøger 274 Musikoptagelser 198 Levendebilleder 789 Multimediematerialer Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst ######## ## Digitale dokumenter, fuld tekst ######## ## Total ######## ## Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Tabel 6 Spørgsmål: Materialekategorier: Skala fra 1 Antal til 5 besvarelse Gennemsn r it med 1 dec. Tilfredshed med den Bøger 3,6 17 tid der går, før der Seriepublikationer 3,6 17 modtages et reserveret/bestilt Lydbøger 3,5 17 materiale fra CB: Musikoptagelser 3,6 16 Levendebilleder 3,6 17 Multimediematerialer 3,5 17 Elektroniske 4,4 17 seriepublikationer, fuld tekst Digitale dokumenter, fuld tekst 4,4 17 Generelt er tilfredsheden stor, og undersøgelsen viser, at tilfredsheden med den tid, der går før et reserveret materiale modtages, er uafhængig af materialekategori, bortset fra de elektroniske dokumenter, hvor tilfredsheden er størst. Informationstjeneste Centralbiblioteket støtter og vejleder centralbiblioteksområdets folkebiblioteker ved at fremskaffe informationer, som folkebibliotekerne ikke selv kan finde frem til. Aktiviteterne omfatter besvarelser af henvendelser til centralbibliotekets informationstjeneste til brug for en slutbruger Centralbiblioteket er overbygning på amtets biblioteker på området informationstjeneste, og Informationstjenesten kan kontaktes pr. telefon, eller . Forespørgslen behandles samme dag den modtages. 12

13 Indsatsområdet er under forandring. De traditionelle informationstjenester er stadig efterspurgte, men erstattes og suppleres af nye elektroniske tjenester. Centralbibliotekets opgave er i den forbindelse at koordinere, rådgive og formidle de nye elektroniske tjenester. Centralbiblioteket ser det tillige som sin opgave, at udvikle området, ikke kun for bibliotekerne i Københavns Amt, men i et samarbejde med andre, at tilbyde elektroniske informationstjenester for alle borgere i landet. Her er resultatkravet om f.eks. licenser og nettjenester centrale. Informationstjenesten hænger tæt sammen med såvel den boglige som den elektroniske materialeoverbygning samt særydelser som f.eks. EU-information. Centralbiblioteket har i 2001 abonneret på 14 faktadatabaser. I år 2001 har centralbiblioteket deltaget i følgende udviklingsprojekter, hvor den elektroniske informationstjeneste er central: Folkebibliotekernes netguide, Biblioteksvagten Dotbot, Finfo, Busken, Spørg Olivia, Skrivopgave og Stumper. Resultatmål for Quick-reference spørgsmål besvares via hot-line. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001 registreret antal quick-reference spørgsmål via hot-line. Hot-line er en direkte cb-telefon, som centralbiblioteket, på opfordring af amtets biblioteker, etablerede til cb-henvendelser fra amtets biblioteker. Telefonen er bemandet fra kl til centralbibliotekets lukketid. Benyttelsen af telefonen har i år 2001 været meget begrænset, og der er i uge 44 ikke registreret nogle quick-reference spørgsmål. Ekspedere og vejlede i videregående informationssøgning. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001 registreret antal henvendelser vedr. videregående informationssøgning.. Der er, i uge 44, ikke registreret nogle spørgsmål vedr. videregående informationssøgning. For både quick-reference spørgsmål og videregående informationssøgning, må det konstateres, at behovet for denne type tjenester er dalende i Københavns Amt. Det faldende behov hænger angiveligt sammen med udbredelsen af licenser og elektroniske informationstjenester, der giver det enkelte bibliotek adgang til en væsentlig større materialebestand end de trykte materialer tillod. Videregående informationssøgning og fremfinding af information er tillige blevet væsentlig lettere via de elektroniske tjenester. Kopiering af tidsskriftartikler under 25 sider med levering fra dag til dag. På baggrund af centralbibliotekets besøgsrunde til amtets biblioteker indførte centralbiblioteket denne ydelse i Ved at kopiere tidsskriftartiklerne fremfor at sende en hel årgang af et tidsskrift opnås en bedre udnyttelse af ressourcerne, idet tidsskriftårgangen stadig er tilgængelig for andre lånere. Amtets biblioteker kan desuden tilbyde en bedre service for deres lånere, som får den konkrete artikel, men slipper for at bære en tung tidsskriftårgang med hjem, ligesom biblioteksbetjentene bliver sparet for transport af tunge tidsskriftårgange. Tidsskriftkopieringen erstatter et interurbanlån, men registreres ikke i interurbanlånsstatistikken. Centralbiblioteket har i uge 44, 2001, optalt hvor mange tidsskriftartikler, der er kopieret. I pågældende uge drejer det sig om 18 tidsskriftartikler. Alle artiklerne er leveret fra dag til dag. Optællingen er vedlagt som bilag. Centralbiblioteket har desuden, som yderligere check, opgjort antal kopierede tidsskriftartikler i perioden 16/ / I denne periode er der modtaget 73 tidsskrift bestillinger, og 486 sider er kopieret og videresendt til amtets biblioteker. Rådgive om elektroniske informationsressourcer og licenser. 13

14 Centralbiblioteket har på et møde i fagudvalget for referencearbejde og i fagudvalget for gymnasiebibliotekarer holdt oplæg om elektroniske informationsressourcer og licenser. Der er afholdt et temamøde om samme emne for alle biblioteker i Københavns Amt, samt KKB, FKB og Frederiksborg Amt. Tilbyde elektronisk dokumentlevering. Der er hentet ca. 50 dokumenter fra specifikke udenlandske databaser. Statistik over antal viste dokumenter viser, at der er foretaget visninger. Centralbiblioteket har etableret en egentlig centralbibliotekshjemmeside. Der er etableret en centralbibliotekshjemmeside, hvor alle oplysninger vedr. centralbiblioteksfunktionen er tilgængelig. Det drejer sig om praktiske oplysninger som telefonnumre, kurser, temadage, referater fra udvalg og møder samt oplysninger om licenser, konsulentydelser, børnekultur i amtet og igangværende projekter. Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange besøgende, der har været på centralbibliotekets hjemmeside, men i perioden 1/ / havde der været besøgende på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside. Følgende nettjenester udvikles, formidles og stilles til rådighed via hjemmesiden: Elektroniske informationsressourcer forhandlet via licensaftaler. Der er forhandlet licensaftaler for 43 elektroniske informationsressourcer. Disse kan benyttes fra centralbibliotekets pc ere og/eller fra amtets biblioteker afhængig af, hvilken licensform det enkelte bibliotek har valgt. Elektroniske tidsskrifter. Centralbiblioteket stiller 1600 elektroniske tidsskrifter og 8050 aviser/nyhedskilder til rådighed. Nettjeneste med aktuelle emner. I Viden om er der etableret en nettjeneste med Månedens tema, hvor der hver måned fokuseres på et nyt emne. Der har bl.a. været fokuseret på overenskomster, boliger på nettet, internationale organisationer og aktier, obligationer og valutakurser. Ud over at Månedens tema er en informationsydelse til amtets biblioteker, bruges den tillige af slutbrugere såvel i som uden for Gentofte Kommune. Centralbiblioteket varetager opgaven som informationspunkt for EU-information. Gentofte Bibliotekerne er Europabibliotek d.v.s. at biblioteket indgår i et samarbejde med Europa- Kommissionens repræsentation i Danmark om at formidle information fra og om EU. På Hovedbiblioteket findes derfor en omfattende samling af bøger m.m., der omhandler EU. På hjemmesiden er der desuden etableret EU-information med annoterede links og information om EU. Centralbiblioteket supplerer amtets biblioteker i formidlingen af offentlig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Viden om, på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside, formidler information og annoterede links inden for områderne Offentlig information og Information om samfundsforhold i øvrigt. Bl.a. kan nævnes Erhvervsinformation, Forbrugerinformation, Lov & Ret, Offentlig information, Klagevejviser og Statistik. Centralbiblioteket vedligeholder og formidler særlige samlinger f.eks. avisudklipsamling over aktuelle emner og anmeldelsessamlinger på litteratur, film, teater og kunst. Udklipsamlingen er nedlagt i 2001 med undtagelse af kunstanmeldelser, der stadig klippes. Dele af samlingen bevares indtil videre af historiske grunde. Baggrunden for nedlæggelse af udklipsamlingen er, at samlingen i dag erstattes af bibliotekernes adgang til Polinfo, Avisdata og Faktalink. Centralbiblioteket abonnerer på avisanmeldelser på litteratur, film og teater, og disse anmeldelser opbevares fortsat. 14

15 Informationstjeneste 1, 2 og 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Informationstjeneste Tabel 1 Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Informationstjeneste Resultatm ål 2001 Målopfyldelsesprocent Tabel 2 15

16 Centralbiblioteket skal fastholde og udvikle kvalitet, indhold og service af informations- og dokumentleveringen Centralbiblioteker har i uge 44 ikke registreret nogle quickreference spørgsmål via hot-line Centralbiblioteket har i uge 44 ikke registreret nogle spørgsmål vedr. videregående informationssøgning Centralbiblioteker har i uge 44 modtaget 18 bestillinger på tidsskriftartikler. Samtlige artikler er kopieret og videresendt samme dag Centralbiblioteket har på møder i fagudvalg holdt oplæg om elektroniske informationsressourcer og licenser Centralbiblioteket formidler og stiller elektroniske informationsressourcer til rådighed via hjemmesiden Centralbiblioteket har leveret 50 dokumenter fra udenlandske databaser Der er etableret en centralbibliotekshjemmeside Der er forhandlet aftale om 27 elektroniske informationsressourcer elektroniske tidsskrifter er tilgængelige for amtets biblioteker Centralbiblioteket skal medvirke til, at borgerne i amtet får adgang til offentlig information i bred forstand Centralbiblioteket supplerer den generelle informationsformidlin g på efterspurgte områder På hjemmesiden er etableret en nettjeneste med aktuelle emner På hjemmesiden er etableret EUinformation med annoterede links og information om EU På hjemmesiden formidles information og annoterede links inden for Offentlig information] Avisudklipsamlingen er nedlagt, da den i dag erstattes af bibliotekernes adgang til Polinfo og Avisdata 75 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Tabel 6 Spørgsmål: Skala fra 1 Antal besvarelser til 5 Gennemsn it med 1 dec. 16

17 Hvor tilfredse er I med kvaliteten af svarene på spørgsmål til centralbibliotekets informationstjeneste Hvor tilfredse er I med den tid der går, før der modtages svar på spørgsmål til centralbibliotekets informationstjeneste 4,5 16 4,3 16 Tilbagemeldingerne fra amtets biblioteker giver udtryk for en meget høj grad af tilfredshed. Råd og vejledning Centralbiblioteket støtter folkebibliotekerne i Københavns Amt ved at yde rådgivning og vejledning. Aktiviteterne omfatter individuel rådgivning og vejledning til folkebiblioteker om biblioteksfaglige spørgsmål, forsøgs- og udviklingsprojekter, materialevalg, katalogisering, søgning i databaser, licenser, informationsformidling, EU-udbud samt fælles indkøbsaftaler. Råd og vejledning foregår på alle niveauer i centralbiblioteket. Formelle og uformelle henvendelser fra amtets biblioteker, besvares af det personale, der varetager opgaven i centralbiblioteket. Rådgivningen gives til et enkelt bibliotek eller via det faglige mødesystem til bibliotekerne i Storkøbenhavn, hvis det er en henvendelse af general karakter. Der er i 2001 givet råd og vejledning inden for områder som materialevalg, katalogisering, informationsteknologi og biblioteksfaglige forhold generelt. Centralbiblioteket har på et af amtets biblioteker deltaget i et bibliotekarmøde om materialevalg på musikområdet. Centralbiblioteket har desuden arrangeret et visions- og strukturseminar d. 16. november på samme bibliotek. I forlængelse af seminaret blev der afholdt møde for en gruppe medarbejdere, der skulle arbejde som gruppeledere. Der blev tillige afholdt et opfølgningsmøde for personaler på det pågældende bibliotek. Særlige fokusområder har været forsøgs- og udviklingsprojekter, elektronisk samarbejde og licensaftaler på elektroniske medier. I august 2001 ansatte centralbiblioteket en udviklingskonsulent til, sammen med cb-konsulenten, at varetage organisationsudvikling samt medvirke til kompetenceudvikling i cb-området. Der er udarbejdet et katalog over ydelser, som centralbiblioteket tilbyder amtets biblioteker. Kataloget blev præsenteret på et Biblioteksledermøde d. 7. september Kataloget er vedlagt virksomhedsregnskabet. Tabeller: Råd og vejledning 1, 2 og 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Råd og vejledning Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) 17

18 Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Råd og vejledning [Resultatkrav] [Resultatkrav] [Resultatkrav] [Resultatkrav] Resultatm ål 2001 [Resultatm ål 2001] [Resultatm ål 2001] [Resultatm ål 2001] [Resultatm ål 2001] Målopfyldelsesprocent Tabel 2 Til indsættelse i VR-resultatanalyse, brugertilfredshed Tabel 6 Spørgsmål: Skala fra 1 Antal besvarelser til 5 Gennemsn it med 1 dec. 18

19 Hvor tilfredse er I med kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål Hvor tilfredse er I med kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i IT spørgsmål Hvor tilfredse er I med kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i forsøgs- og udviklingsprojekter 4,3 17 3,8 16 4,0 17 Tilbagemeldingen fra amtets biblioteker viser, at der er udpræget tilfredshed med centralbibliotekets rådgivning og vejledning. Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Centralbiblioteket er en regional støttefunktion for folkebibliotekerne og koordinerer og udvikler den fælles folkebiblioteksvirksomhed i centralbiblioteksområdet. Biblioteksledermøderne og fagudvalgene er basis i den løbende samordning både på det overordnede bibliotekspolitiske niveau og i forhold til den brede faglige opgaveløsning i området. Den jævnlige kontakt gennem fagudvalg, ledermøder og almindelige konsulentydelser suppleres med information og kommunikation via cb-bladet og cb-hjemmesiden. Der afholdes 11 møder for biblioteksledere. Der er i 2001 afholdt 10 biblioteksledermøder samt en studietur til Hillerød Bibliotek. Cb-bladet På kryds og tværs udgives 4 gange årligt med aktuelle emner. Der er i 2001 udkommet 4 numre af På kryds og tværs. Temaerne har været: Valg af edb-system, Centralbibliotekets tilfredshedssundersøgelse, Kompetenceudvikling og IT-organisering CB-bladet udgives i trykt form og er tilgængeligt via cb-hjemmesiden. På kryds og tværs er trykt i 250 eksemplarer, som er distribueret til amtets biblioteker. Alle udkomne numre fra 2001 er tilgængelige via centralbibliotekets hjemmeside. Der er i 2001 foretaget downloading er. Kommunikation, debatfora m.m. via centralbibliotekets hjemmeside. Der er oprettet et debatforum for biblioteksledere på cb-hjemmesiden og et site for åben faglig debat. Erfaringerne med disse debatfora har ikke været positive, da det har vist sig vanskeligt at igangsætte en aktiv debat via dette medie. Udarbejdelse af skabelon til reglement for amtets biblioteker. Centralbiblioteket har på opfordring fra FKKA udarbejdet en skabelon til et standardreglement i forlængelse af den nye bibliotekslov. Skabelonen er gennemgået på et fagudvalgsmøde for udlånsekspedition. I samtlige kommuner i FKKA-området er det politisk godkendt, at der pr. 1/ er frit udlån af alle medier til alle biblioteker i Storkøbenhavn. Det er tillige politisk godkendt, at der i FKKA-området ikke 19

20 opkræves mellemkommunal betaling, at der ikke opkræves gebyr, hvis låneren ikke er i besiddelse af sygesikringsbevis samt at lånerettigheder inddrages, hvis der skyldes gebyrer for 200 kr. eller derover. Centralbiblioteket tager initiativ til og koordinerer indstillingen til FKKA s Fritids- og Kulturudvalg. Tabeller: Samordning af folkebibliotekssamarbejdet 1, 2, 3 og 6 [vælg fra listen] CB VR 2001 Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Til indtastning Driftsregnskab i løbende priser Tabel 1 Løbende priser Budget Regnskab Budget 0 kr CB-tilskud anvendt til formålet (bevillingsfinansieret beløb) Indtægter a Udgifter, løn b Udgifter, materialer c Resultat d=a-b-c Tilskudsfinansierede aktiviter Indtægter e Udgifter, løn f Udgifter, materialer g Resultat h=e-f-g Omkostningsdækket område Indtægter i Udgifter, løn j Udgifter, materialer k Resultat l=i-j-k Markedstyret område Indtægter m Udgifter, løn n Udgifter, materialer o Resultat p=m-n-o Til indsættelse i VR-resultatanalyse, driftregnskab på formål Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer, i alt Indtægter CB-tilskud q Øvrige indtægter r Udgifter, løn s Udgifter, materialer t Årets resultat u=(q+r)- (s+t) Til indsættelse i VR-resultatanalyse, afrapportering af resultatmål Samordning af folkebibliotekssamarb Resultatm ål Målopfyldelsesprocent Tabel 2 20

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 1 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Udført af Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsesmetode... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Studietur til Stockholm

Studietur til Stockholm Studietur til Stockholm Ill.: Otto Dickmeiss December 2002 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Brøndby-Bibliotekerne udfordringerne står i kø 33 Centralbibliotekets tilfredshedsundersøgelse for år

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub regionalt samarbejde Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub - baggrund Oplæg fra bibliotekslederne til erfagruppen (januar) Erfagruppen afdækning

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Velkommen Præsentation af Biblioteksmedier Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Agenda Præsentation af Martin Lauritsen Præsentation af Biblioteksmedier Serviceydelser

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7

Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7 Centralbibliotekets tilfredshedsundersøgelse for år 2000 1 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7 Durch, für, gegen eller grunden til, at jeg

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag Bilag Bilag 1: Folkebibliotekernes netbaserede materialer Bilag 2: Opgaver ved indkøb af netbaseret materiale Bilag 3: Arbejdsdelingen i et typisk indkøbssamarbejde Bilag 4: Elementer i infrastrukturen

Læs mere

Mini-vejledning. 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer. Indhold

Mini-vejledning. 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer. Indhold 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer Mini-vejledning Nedenfor kan du læse om den forpligtende aftale 50.05 Biblioteksmaterialer, få en oversigt over indholdet af udbudsmaterialet og se,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Kolofon Titel: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Resume: Formålet med Principper og retningslinjer

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed:

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: &9(+)816à()&-&0-8)/)6 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: Hvad dækker området:

Læs mere

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Aftalegrundlag I henhold til biblioteksloven 6, stk 2 afholdes udgifter til biblioteksbetjening af statslige

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Danskernes digitale bibliotek Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne

Danskernes digitale bibliotek Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne Marts 2012 www.kum.dk Danskernes digitale bibliotek Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK FÆLLES LØSNING TIL DIGITAL FORMIDLING FOR FOLKEBIBLIOTEKERNE

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Studietur til Stockholm Nyt navn til På kryds og Tvær Studietur til Stockholm s

Studietur til Stockholm Nyt navn til På kryds og Tvær Studietur til Stockholm s KONKURRENCE Nyt navn Studietur til På til kryds Stockholm og Tværs September 2003 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Noget om alting helst i går fortrinsvis i noteform og gerne elektronisk 6 På udflugt

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere