Årsrapport 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011/2012"

Transkript

1 Årsrapport 2011/2012

2 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2011/ % + 38% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 På vej 8 Ledelsens beretning 17 Et større globalt aftryk 19 Høj vækst i Indonesien 20 Roblons kinesiske ansigt 23 Grønt fokus skaber vækst 26 Intelligente løsninger er sikre løsninger kvm. arbejdende showroom 30 Produktudvikling i Roblon 34 Medarbejdere og organisation 36 Risikofaktorer 37 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 39 Bæredygtighed i Roblon 40 Rapportering om interne kontrolog risikostyringssystemer 41 Aktionærforhold 42 Bestyrelse og direktion 43 Regnskabsberetning 44 Ledelsespåtegning 45 Den uafhængige revisors erklæringer 46 Pengestrømsopgørelse 47 Totalindkomstopgørelse 48 Balance 50 Egenkapital og udbytte 51 Noter FREMGANG I omsætning 30,0 mio. resultat før skat 41,1 mio. Omsætning mio. 2 / Ledelsesberetning /

3 + 7% + 17% Roblon er trendsættende inden for sine produktgruppeområder. Vi fokuserer løbende på muligheder og ser ikke begrænsninger og er i front med produkt- og teknologiudviklingen, som tager udgangspunkt i nyskabende og miljørigtige produkter. Vi finder intelligente løsninger med et globalt kundefokus. Roblon vil være lige så innovativ og stærk som sine produkter. Derfor er vi i konstant udvikling og på vej. udbyttebetaling 50% overskudsgrad 15,5% EKSPORTANDEL 90,7% / Ledelsesberetning // 3

4 Roblon i tal Hovedtal (mio. kr.) *) 2007/ / / / /12 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 251,9 185,9 201,7 223,8 253,8 Heraf eksport 234,3 174,4 183,7 199,4 230,2 Driftsresultat 32,8 12,0 27,8 36,4 39,3 Finansiering m.v. (netto) 1,7 1,8 3,4 0,5 1,8 Resultat før skat 34,5 13,8 31,2 36,9 41,1 Årets resultat 26,5 10,2 23,5 27,6 30,8 Balance: Samlede aktiver 226,2 209,2 224,9 242,0 244,0 Aktiekapital 35,7 35,7 35,8 35,8 35,8 Egenkapital 185,5 178,3 190,5 200,7 207,0 Selskabets børsværdi 282,1 213,6 221,4 213,9 298,6 Pengestrømme: Pengestrømme fra drift 27,4 33,6 24,9 34,8 34,1 Pengestrøm fra investering (6,7) (17,7) (36,6) 15,5 6,1 Heraf køb af materielle anlægsaktiver (brutto) (6,3) (4,3) (2,2) (1,4) (3,5) Pengestrøm fra finansiering (17,6) (17,8) (10,7) (17,9) (25,0) Ændring i likviditet 3,1 (1,9) (22,4) 32,5 15,2 Nøgletal Overskudsgrad (%) 13,0 6,4 13,8 16,3 15,5 ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital (%) 24,3 9,4 22,8 29,3 31,6 Soliditetsgrad (%) 82,0 85,2 84,7 82,9 84,8 Egenkapitalens forrentning (%) 14,6 5,6 12,7 14,1 15,1 Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS) 74,5 28,6 65,8 77,3 86,2 Pris pr. overskudskrone (PE) 10,6 20,9 9,4 7,7 9,7 Payout ratio (%) Pengestrømme pr. 100 kr. aktie fra driften 76,6 94,1 69,6 97,4 95,3 Udbytte (% af pålydende værdi) Aktiernes indre værdi Børskurs noteret ultimo Gns.antal fuldtidsansatte medarbejdere *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. De oplyste aktiebaserede nøgletal er relateret til B-aktierne. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 4 / Ledelsesberetning / Roblon i tal

5 Resumé Omsætning og resultat blev for regnskabsåret 2011/12 betydeligt bedre end forventet ved årets start. Forslag om udbyttebetaling på 50 %, svarende til 17,9 mio. kr. Omsætningen blev på 253,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 30 mio. kr. og 13,4 % i forhold til sidste års omsætning på 223,8 mio. kr. Resultatet før skat blev på 41,1 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 11,4 % i forhold til sidste års resultat før skat på 36,9 mio. kr. Resultatet efter skat steg med 3,2 mio. kr. til 30,8 mio. kr. mod 27,6 mio. kr. sidste år. Driftsresultatet steg med 8,0 % og blev på 39,3 mio. kr. mod 36,4 mio. kr. sidste år. Der er i året fastholdt betydelige investeringer i udvikling af virksomhedens strategiske platforme, resulterende i positiv udvikling i omsætningen for alle 4 produktgrupper med en speciel tilfredsstillende omsætningsudvikling for produktgruppen TWM, som steg godt 50 %. For at fastholde og udbygge stærkere kundefokusering er matrixorganisationen styrket ved at forretningsudvikling, som tidligere bestod af to business units, nu består af én forretningsudviklingsfunktion indeholdende 4 produktgrupper. Matrixorganisationen består hermed af én forretningsudviklingsfunktion og én supportfunktion. Forretningsstrukturen betyder, at Roblon A/S afrapporterer alle forhold og oplysninger i årsrapporten under ét og som én virksomhed. Oplysningerne gives på ét segment, dog også med omsætning fordelt på 4 produktgrupper. For regnskabsåret 2012/13 forventes en omsætning i intervallet mio. kr. og et resultat før skat i intervallet mio. kr. Set i lyset af den europæiske gældskrise og turbulente globale markedsforhold, anser bestyrelsen for Roblon A/S årets resultat som særdeles tilfredsstillende. resultat før skat (mio.kr.) passiver (mio.kr.) 40 RESULTAT FØR SKAT 250 EGENKAPITAL GÆLD OG HENSÆTTELSER / / / / / / / / / /12 Resumé / Ledelsesberetning / 5

6 På vej Forretningsåret 2011/12 blev endnu et ganske specielt år, der kan lægges til rækken af efterhånden udfordrende, usædvanlige og skelsættende år, som har været fremherskende siden finanskrisen indtog den globale scene. Året startede med en spirende optimisme for det globale marked, og makroøkonomiske indikatorer udsendte signaler om en begyndende trend mod en positiv udvikling. Denne blev imidlertid hurtigt afløst af dårlige udmeldinger for den globale økonomi, blandt andet på grund af den europæiske gældskriseproblematiks fortsatte hærgen. Turbulent verden med uforudsigelige markedsforhold satte dagsordenen, og året bød på udfordringer, som blev betragtelige og store, også betydeligt større end forventet ved årets start. På trods af turbulens og europæisk gældskrise har Roblon A/S alligevel præsteret gode resultater, og målsætningen for omsætning og indtjening blev for året 2011/12 indfriet, og endda betydeligt bedre end forventet ved årets start. Turbulente markedsforhold og en verden i konstant forandring er blevet en naturlig del af vores dagligdag. Roblon har med implementeringen af den nye strategiproces og strategigrundlag tilpasset strategier og aktiviteter, og som resultat heraf, også virksomhedens forretningsmodel efter de fremherskende og gældende markedsforhold. Dette medfører muligheder for forretningsmæssig udvikling og fremdrift, også i tider med lavkonjunkturer og ingen medvind fra markederne. Vi vælger at udnytte og se på muligheder, frem for at fokusere på og lade os diktere af markedsmæssig turbulens og begrænsninger. Vi er stærkt dedikerede med hensyn til at forfølge og gøre vores vækststrategier succesfulde, og vi er i bevægelse og på vej. Vi har et stærkt og motiveret medarbejderteam, som er meget omstillingsparate og opsatte på at virksomhedens overordnede målsætninger skal nås og indfries. Denne grundholdning og motivation er altafgørende for succes, og disse er sammen med ledelseskraft et af de væsentlige elementer for at realisere vores ambitiøse planer. Ledelsesfokus har i året været: business drive, kunder, empowerment, kampgejst og handlekraft. Områder der også fremover vil være fokus på. Vi har endvidere igennem året fortsat vores betydelige investeringer for at sikre udvikling af vores strategiske platforme inden for global kundefokus, salg, marketing og markedsudvikling, produktudvikling og produktion. Vi har blandt andet for første gang fået en Roblon-repræsentation uden for landets grænser med ansættelse af en kinesisk medarbejder med base i Shanghai. Vi har igen koncentreret vores salgs- og markedsføringsmæssige investeringer og aktiviteter mod vækstmarkeder som BRIKS-landene. Vi har udvidet landene med et ekstra I, så de primære vækstlande nu består af 6 lande, BRIIKS. Det ekstra I betegner Indonesien, et land vi ser et stort potentiale i for Roblon, og som vi har store forventninger til i den nærmeste fremtid. Med henblik på at forstærke global kundefokus og kundeorientering, har vi styrket vores matrixorganisation, således at vores forretningsudvikling, som før bestod af 2 forretningsenheder, nu består af én forretningsudviklingsfunktion indeholdende 4 produktgrupper. Matrixen består herefter af én forretningsudviklingsfunktion og én supportfunktion indeholdende fælles produktion, udvikling og indkøb. Vi har som et væsentligt fokusområde et skarpt blik på kundernes behov nu og i fremtiden. Derfor tager vi nu skridtet til etablering af et helt nyt businesscenter i bygningen i Frederikshavn, hvor vi blandt andet udnytter et areal på 2500 kvm. til et arbejdende showroom. Udsigten for den kommende periode synes ikke at have været mere usikker og uforudsigelig end netop nu. Der er med indgangen til det nye år udsigt til et globalt marked med betydelig 6 / Ledelsesberetning / På vej

7 turbulens, samt et europæisk marked med ringe vækst. En situation vi nok må indstille os på flere år frem. Med baggrund i implementering af vores strategiske tiltag er vi imidlertid fortrøstningsfulde med hensyn til Roblons fortsatte udvikling. Vi vil rette en varm tak til Roblons medarbejdere for indsatsen i det forløbne år og ser frem til udfordringerne i 2012/13. Vi vil samtidig takke alle for interessen for vores virksomhed. Vi er en virksomhed i bevægelse og vi er på vej. Klaus Kalstrup Bestyrelsesformand Jens-Ole Sørensen Administrerende direktør På vej / Ledelsesberetning / 7

8 Ledelsens beretning Under påvirkning af den europæiske gældskrise og uforudsigelige globale markedsforhold, fortsatte Roblon med den målrettede indsats med implementering af den nye vækststrategi og strategiproces. Eksekveringen af strategiplanerne har til formål at opfylde vores overordnede målsætning for omsætning og indtjening og skal samtidig modsvare de krav, der stilles fra en turbulent verden i konstant forandring. Vi tilpasser vores forretningsmodel efter de fremherskende forhold og de muligheder, som verdensmarkederne nu engang byder. Styrkelse af matrixorganisationen For at forstærke kundefokus og kundeorientering, dynamik og eksekvering af salg og potentielle forretningsudviklingsmuligheder, samt demonstrere og tydeliggøre de forretningsmæssige beslutningskompetencer over for kunder og markeder, har vi organiseret Roblons forretningsudvikling i én enhed, indeholdende 4 produktgrupper: Kabelmaterialer/kabelmaskiner TWM Offshore/øvrig industri Lys TWM området fremstiller twistere og tovværksmaskiner til tovværksindustrien samt windere til kulfiberbranchen. Offshore/øvrig industri området fremstiller produkter til offshoreindustrien samt industrien for elektrisk højspændingsforsyning. Inden for produktgruppen lys fremstilles belysningsprodukter inden for LED belysning og fiberoptisk belysning. Matrixen består hermed af én forretningsudviklingsenhed (business development), samt én support enhed, indeholdende én fælles produktionsfunktion, én fælles udviklingsfunktion og én fælles indkøbsfunktion. Der er i forretningsåret fastholdt betydelige investeringer for at sikre udvikling af vores strategiske platforme inden for salg, marketing og markedsudvikling, produktion og produktudvikling. Fokus har blandt andet været koncentreret omkring aktiviteter inden for de strategiske områder: Produktgrupperne har ansvaret for det globale salg, marketing og forretningsudvikling inden for de respektive produktgruppeområder. Inden for området kabelmaterialer/kabelmaskiner fremstilles produkter til den fiberoptiske industri. Globalisering Energi og miljø Sikkerhed Akkvisitioner og partnerskaber 8 / Ledelsesberetning / Ledelsens beretning

9 KABELFIBER/ KABELMASKINER TWM B2B OFFSHORE/ ØVRIG INDUSTRI LYS Forretningsudvikling består nu af en forretningsudviklingsfunktion indeholdende 4 produktgrupper. Ledelsens beretning / Ledelsesberetning / 9

10 Fokus på globaliseret forretningsudvikling Et af de væsentligste strategiske fokusområder er globaliseret forretningsudvikling med speciel fokus på vækstmarkederne BRIKS. Dette betyder, at Roblon nu for første gang har etableret en egentlig selvstændig og permanent repræsentation uden for landets grænser, idet der er ansat en kinesisk medarbejder med base og kontor i Shanghai. Kina investerer massivt i udvikling og udbygning af effektive og hurtige kommunikationsnet til hele landets professionelle såvel som private forbrugere, og det kinesiske marked udgør skønsmæssigt halvdelen af verdensmarkedet for fiberoptiske kabler. Markedets størrelse og fortsatte hastige udvikling udgør et attraktivt potentiale, men det medfører samtidig meget store konkurrencemæssige forhold. Vi har endvidere intensiveret salgs- og markedsføringsindsatsen betydeligt på det indonesiske marked, og vores BRIKS fokus er udvidet med et I mere, så de væsentligste strategiske vækstmarkeder for Roblon nu udgøres af BRIIKS. Indonesien er et marked i stærk vækst og er verdens fjerde folkerigeste nation med en middelklasse, der udgør 45 mio., og som hvert år vokser med 8 mio. Områder inden for infrastruktur og telekommunikation har betydelige forretningsmæssige muligheder på markedet. Samtidig udgør fiskeindustrien attraktive muligheder med mere end 5 mio. fiskere i landet. Det er helt afgørende med en lokal samarbejdspartner, der kender kultur og markedskrav. Roblon har prioriteret udviklingen af stærke relationer til et effektivt partnerskab meget højt, og salgsudviklingen inden for vores TWM produktgruppe er mere end fordoblet i forhold til sidste år på det indonesiske marked. Energi- og miljøoptimerede produkter Det er af afgørende strategisk betydning for Roblon at være på forkant med udvikling og lancering af innovative, værdiskabende og energi- og miljøoptimerede produkter. Vi har lanceret et komplet LED Spotlight produktprogram, til belysning inden for områder som eksempelvis kontorer, skoler og andre kommunale bygninger, bilhuse, sygehuse, butikker og meget mere. Produkterne giver typisk besparelser helt op til 90 % på elektricitetsregningen i forhold til traditionelle halogen-spot belysninger. Hvor traditionelle halogen belysningsarmaturer typisk skal skiftes ved ca. hver timer, kan Roblons nye LED Spotlights holde mere end timer før et eventuelt skifte. Vi arbejder løbende med at energioptimere det eksisterende maskinproduktprogram, således at Roblon altid sælger og markedsfører de mest energioptimale produkter på markederne. Således er vores standard twisterprogram udviklet og optimeret med hensyn til energiforbrug, som foreløbig er reduceret med mere end 25 %. Videreudvikling af markedsområdet vedr. sikkerhed Vi har fortsat indsatsen inden for forretningsudviklingen af markedsområdet sikkerhed. Til beskyttelse og sikkerhed i forbindelse med operation og drift på olieplatforme, kan vi nu, foruden vores FOG-net, også tilbyde netløsninger til beskyttelse af undersøiske olieinstallationer på flere kilometers dybde. Endvidere kan vi tilbyde netløsninger til andre maritime forretningsområder. F.eks. beskyttelse af store kommunikations-/ De væsentligste strategiske vækstmarkeder for Roblon udgøres nu af BRIIKS. * BRIIKS består af Brasilien, Rusland, Indien, (Indonesien), Kina og Sydafrika. 10 / Ledelsesberetning / Ledelsens beretning

11 elforsyningskabler, der ligger på havbunden. Disse er ofte udsat for beskadigelser i forbindelse med trawl, som trækkes over kablerne, men også almindelig slitage og erosion af kablet på grund af kablets bevægelse mod sandbunden. Et andet område under sikre løsninger er lanceringen af et helt nyt maskinproduktprogram af opspolingsmaskiner til f.eks. kabelbranchen. Maskinerne opspoler kabler af varierende tykkelser helt automatisk og meget præcist op på flangespoler. Dette foretages i dag inden for kabel- og stålwirebranchen med en operatør, som manuelt forestår opspoling på tromlerne, hvilket i flere tilfælde foregår med betydelig risiko for alvorlige uheld for operatørerne. Med Roblons nye maskiner skal der ikke længere anvendes manuelt arbejde i forbindelse med selve opspolingsprocessen. Akkvisitioner og partnerskaber Området akkvisitioner og partnerskaber er et område, der igennem året er arbejdet målrettet og struktureret med. Der er flere forretningsmæssige muligheder inden for området, som er udvalgt til yderligere analyser og evalueringer. Forretningsåret 2011/12 Forretningsåret 2011/12 blev endnu et år med store udfordringer, der viste sig at være betydeligt større end forventet ved årets start. Ved årsskiftet var der makroøkonomiske indikatorer, som signalerede en begyndende svag trend mod en positiv udvikling for verdensøkonomien. Denne udvikling blev dog hurtigt afløst af dårlige udsigter for den globale økonomi, primært på grund af den europæiske gældskriseproblematiks fortsatte hærgen. Det europæiske marked er stadig meget vigtigt for Roblon, men vi må forvente stilstand og lavere markedsvækst for dette område de næste mange år. Udfordringerne er og bliver at skabe vækst uden medvind fra et voksende marked. Dette gør vi ved nytænkning og ved at tage nye løsninger i anvendelse. Vi har igennem det seneste år initieret flere strategiske tiltag for at opfylde vores mål og for at stå stærkere over for de spændende udfordringer en turbulent verden byder os lige nu. Vi har blandt andet intensiveret kundefokus og globalisering af vores forretning, samt øget fokus og investering i produktudvikling. Vi står nu med mange nye produkter, som nyligt er frigivet til salg, og flere vil følge inden for en kort tidshorisont. Disse vil hjælpe os i den turbulente tid, ikke mindst så vi står endnu stærkere, når konjunkturerne en dag vender. Turbulens, forandringer og uforudsigelige markedsforhold er blevet en del af vores dagligdag og på trods af turbulente verdensmarkeder skaber Roblon fortsat gode resultater. salgsfordeling til briiks Nettoomsætning (mio.kr.) EKSPORT HJEMMEMARKEDET SYDAFRIKA 8 % BRASILIEN 13 % 300 KINA 16 % RUSLAND 24 % INDONESIEN 38 % INDIEN 1 % / / / / /12 Ledelsens beretning / Ledelsesberetning / 11

12 Årsresultat Omsætningen for året steg med 30 mio. kr., svarende til en stigning på 13,4 % i forhold til sidste år, og endte således på 253,8 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end forventet ved årets start. Driftsresultatet (EBIT) steg med 3 mio. kr., en stigning på 8,0 % til 39,3 mio. kr. mod 36,4 mio. kr. sidste år. Resultatet før skat steg med 11,4 %, hvilket svarer til 4,2 mio. kr., og blev på 41,1 mio. kr. mod sidste års resultat før skat på 36,9 mio. kr. Dette betyder at Roblon på 3 år, siden finanskrisen indhentede virksomheden i 2008/09 og i en periode med lavkonjunktur, har forbedret omsætningen med 36,5 %, svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på ca. 11 % pr. år. Driftsresultatet er forbedret 3,3 gange, mens resultatet før skat er forbedret 3 gange. Alle fire produktgruppeområder har for året præsteret en positiv vækst i forhold til sidste år, dog med betydelige forskelle. Produktområdet lys har opnået en beskeden vækst på 1 % i forhold til sidste år. Resultatet indikerer en opbremsning af tilbagegangen i omsætningen inden for området. Opmuntrende er det under alle omstændigheder, at vi kan notere god og tilfredsstillende fremgang i salget af vores vigtige energisparende LED lysprodukter. Stabil udvikling i offshore Produktområdet offshore og øvrig industri har igennem året udvist en god og stabil udvikling, specielt i sidste kvartal af året, og præsterede en fremgang på 5,2 % i forhold til sidste år. Stærk udvikling for TWM Produktområdet TWM, som indeholder maskiner til tovværksfremstilling og kulfiberbranchen, har imidlertid præsteret en yderst tilfredsstillende udvikling. Den store globale fokusering har båret frugt, og omsætningen for året steg med mere end 50 % i forhold til sidste år. Årsresultatet svarer til den seneste udmelding fra den 29. november 2012, hvor Roblon opjusterede resultatet i forhold til tredje kvartals udmeldelse. Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere væsentlige begivenheder og forhold, som indvirker på Roblons finansielle stilling. Forventninger til fremtiden Det nye år vil utvivlsomt blive endnu et turbulent og udfordrende år, som vi kan føje til rækken af de seneste år, der siden finanskrisen har indeholdt væsentlige udfordringer. Vi kigger ind i et år med et globalt marked, der er meget usikkert og der er intet, som indikerer en vending i de økonomiske konjunkturer - og slet ikke for det europæiske marked. Inden for produktområdet kabelmaterialer/kabelmaskiner har et specielt vanskeligt russisk marked blandt andet betydet, at området kun har vækstet med 1,1 %. Tværtimod går det den forkerte vej for en række europæiske lande med svindende erhvervstillid og recessionsproblematikker til følge. Omsætningen for året steg med 30 mio. kr., svarende til en stigning på 13,4 % i forhold til sidste år, og endte således på 253,8 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end forventet ved årets start. 12 / Ledelsesberetning / Ledelsens beretning

13 Der er dog stadig vækstområder i verden, som udgør attraktive forretningsmæssige udviklingsmuligheder, og Roblon fortsætter med betydelige investeringer og fokus på disse områder, også i det kommende år. Det europæiske marked er, og vil fortsat være, et strategisk vigtigt marked, som Roblon vil fokusere meget på, men globale vækstmuligheder vil fortsat bestå af blandt andet BRIIKS områderne, hvor vi vil koncentrere flere af vores kommende aktiviteter. For den kommende periode vil der primært blive fokuseret på områderne: Produktudvikling/nye produkter Kundefokus og globalisering Markeds- og forretningsudvikling Akkvisitioner og strategiske partnerskaber Organisation og strategisk ledelse Kundefokus Vi har etableret et stærkt og meget velfungerende teknologicenter til opfyldelse af vores ambitioner inden for produktudvikling, og vi tager nu skridtet videre i forhold til området kundefokusering med etablering af et businesscenter. Etablering af nyt businesscenter Vi vil fremover anvende bygningsfaciliteterne i Frederikshavn til rene kommercielle formål, hvilket betyder, at vi flytter lysproduktionen fra Frederikshavn til vores bygning i Sæby, som samtidig udvides og moderniseres. Vi får med sammenlægningen af produktionerne samtidig mulighed for at opnå effektiviseringer samt betydelige synergieffekter. Det nye businesscenter i Frederikshavn vil vi bruge til effektive VIP-treatments for vores nuværende samt nye kunder. Vi vil benytte de 2500 kvm. tidligere produktionsareal til arbejdende showroom for alle vores produkter, f.eks. maskiner, kabelmaterialer, offshore produkter samt belysningsløsninger. Vi kan sammen med kunderne løbende optimere produkter, finde nye løsninger m.v., uden at skulle forstyrre den daglige produktion. Produktudvikling Det er et væsentligt strategisk område for Roblon til stadighed at kunne udvikle og lancere nye og trendsættende produkter. Ikke mindst i perioder med kriser og lavkonjunkturer er det vigtigt, at vi kan tilbyde attraktive produkter og løsninger, som skaber betydelige værdier for vores kunder. Derfor er det vores ambition for produktudviklingen at være foran alle andre, og vi fortsætter med betydelige investeringer i produkt- og teknologiudvikling. Forretningsudvikling og globalisering fortsættes med aktiviteter rettet mod yderligere styrkelse af den forretningsmæssige fokus, markedsorientering samt udnyttelse og optimering af synergier og kompetencer. Discipliner vi blandt andet forventer styrket med det nye businesscenter. Yderligere analyser vedrørende permanente repræsentationer vil ligeledes fortsætte i den kommende periode, således at vi er i stand til bedst muligt at håndtere de markedsmæssige udfordringer, der er i de enkelte regioner. Vi har etableret et stærkt og meget velfungerende teknologicenter til opfyldelse af vores ambitioner inden for produktudvikling, og vi tager nu skridtet videre i forhold til området kundefokusering med etablering af et businesscenter. Ledelsens beretning / Ledelsesberetning / 13

14 Forretningsåret 2011/12 har til fulde levet op til vores forventninger fra årets start. Set i lyset af den europæiske gældskrise samt meget turbulente globale markedsforhold, betragtes årets resultat som særdeles tilfredsstillende. Akkvisitioner og partnerskaber Det er vigtigt at styrke vores globale position og kunne tilbyde kunderne mere komplette løsninger samt udnytte vores salgsressourcer, produktionsapparat og supportfunktioner yderligere. Et af målene hertil er indgåelse af strategiske partnerskaber samt akkvisitioner. Vi fortsætter det målrettede arbejde med at identificere egnede akkvisitionskandidater og samarbejdspartnere, som har produktprogrammer, der naturligt udvider vores eksisterende produktporteføljer. Der pågår løbende dialog med forskellige virksomheder om muligheder. Medarbejdere og ledelse Det er vigtigt for opnåelse af vores overordnede mål, at vores medarbejdere løbende uddannes og motiveres ved involvering, samt at de handler, fokuserer og agerer efter samme mål, som er at skabe værdi for kunderne. Ledelseskraft er et af de væsentlige elementer for at realisere vores ambitiøse planer, og der fokuseres løbende på udvikling og uddannelse af vores ledere. Fokusområder for vores ledelse vil blandt andet koncentrere sig omkring: kundefokus, business drive, empowerment, handlekraft og kampgejst. Forretningsåret 2011/12 har til fulde levet op til vores forventninger fra årets start. Set i lyset af den europæiske gældskrise samt meget turbulente globale markedsforhold betragtes årets resultat som særdeles tilfredsstillende. Forventninger til omsætning og resultat Udsigterne for det nye år synes ikke at være mere usikre og uforudsigelige end netop nu, hvor der fortsat er stor global markedsturbulens, gældskrise og med ringe, hvis overhovedet nogen vækst på de europæiske markeder i de kommende år. Med baggrund i implementeringen af vores strategiske tiltag og fortsat betydelige investeringer, forventer Roblon, at den positive udvikling også kan fortsætte i den kommende periode. Vi forventer derfor en samlet omsætning for Roblon i 2012/13 i intervallet mio. kr. og et resultat før skat i et interval på mio. kr. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Roblon betragter samfundsansvarlighed som en naturlig del af selskabets forretningsprincipper. Ansvaret overfor samfundet er med til at definere de overordnede rammer for de aktiviteter, der iværksættes. Roblon arbejder således løbende for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi fokuserer kontinuerligt på reduktion af virksomhedens miljøpåvirkning på vores omgivelser, bruger materialer effektivt og optimalt, og genbruger endvidere materialer, hvor det er muligt og reducerer hermed løbende spild. Samtidig arbejdes der med at reducere energiforbruget. God forretningsetik er ligeledes et helt naturligt must hos Roblon. Roblon har ikke udarbejdet en struktureret tilgang til belysning af sammenhængen mellem samfundsansvarlighed og værdiskabende virksomhedsdrift, og har således ikke vedtaget politikker for området. Som følge heraf afgives der ikke en særskilt redegørelse for området. 14 / Ledelsesberetning / Ledelsens beretning

15 Roblon multi straps monteret på en olieplatform. Foto: Balmoral Group Ledelsens beretning / Ledelsesberetning / 15

16 Fokus Rusland Fokus Kina Fokus Sydamerika Fokus Indonesien

17 Et større globalt aftryk Roblon gjorde i 2012 gode fremskridt med den globalisering, som er en grundpille i virksomhedens strategi. Efter fremgang på flere oversøiske markeder hentede Roblon i regnskabsåret 2011/12 ca. 40 % af sin omsætning uden for Europa en stigning på 12 % i forhold til året før. Det er nogle år siden, Roblon for alvor slog igennem på eksportmarkederne, og eksportsalg har i en årrække stabilt leveret omkring 90 % af omsætningen. Men for 3 år siden begyndte Roblon mere systematisk at bearbejde oversøiske markeder for at få adgang til ny vækst og mindske afhængigheden af de traditionelle markeder i Vesteuropa. Den indsats har fået ekstra næring af den økonomiske turbulens i landene i Eurozonen, ikke mindst i Sydeuropa. Overordnet er Roblon optaget af de markeder i Asien, Nord-, Syd- og Latinamerika samt dele af Østeuropa, hvor væksten er mest attraktiv for Roblons produktgrupper. Særlig fokus har Roblon på de såkaldte BRIKS-lande Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika og med tilføjelse af et ekstra I også på Indonesien, hvor Roblon har omfattende aktiviteter inden for tovværksbranchen. På disse markeder arbejder Roblon på at styrke den lokale afsætning via agenter og distributører, ved deltagelse i messer og andre markedsføringstiltag samt ved løbende at opsøge faktiske og potentielle kunder. Roblon lægger vægt på at bruge den nødvendige tid på at være opsøgende og skabe stærke relationer til kunderne, fordi disse relationer sammen med kundefokuseret produktudvikling og markedstilpasning giver det bedste samarbejde på lang sigt. EKSPORT HJEMMEMARKEDET eksportsalg har i en årrække stabilt leveret omkring 90 % af omsætningen 2007/ / / / /12 Et større globalt aftryk / Ledelsesberetning / 17

18 Roblon multi straps anvendt på rør til offshore olieindustrien. Foto: Aker Solutions På trods af udfordringerne på de europæiske markeder bliver Roblon ved med at investere i en række aktiviteter for at styrke sin konkurrencekraft, udvide forretningen og tage markedsandele i Europa. Roblons omsætning i Vest- og Sydeuropa var således i 2011/12 17 % bedre end sidste år. Men virksomhedens vækst leveres primært af de oversøiske markeder. Således skabte Roblon betydelig vækst uden for Europa: Omsætningen steg således 13 % i Asien, 103 % i Kina, 38 % i Sydamerika og 43 % i Nordamerika. Egne salgsrepræsentationer Roblon fik i marts 2012 sin første permanente repræsentation uden for Danmark med ansættelsen af en sælger i Shanghai. Resultaterne har været gode, og Roblon vurderer løbende, hvornår der er basis for at udvide staben i Kina. Samtidig analyserer Roblon mulighederne for at få varigt fodfæste med egne sælgere på andre markeder. Der fokuseres blandt andet på Brasilien og Rusland. Brasilien er først og fremmest i fokus, fordi landet hurtigt har udviklet sig til et meget stort marked for olie- og gasindustrien efter fundet af store olie- og gasforekomster ud for kysterne. Med det statslige selskab Petrobras som primus motor sker der en hastig udbygning af oliefelter, infrastruktur og havne, og mange internationale virksomheder er også kommet dertil for at få del i boomet. direkte med større kunder, herunder Petrobras. Men det er udfordrende; det kræver tid og vedholdenhed at skabe holdbare relationer til kunder i Brasilien, og derfor analyserer Roblon muligheden for at ansætte dedikerede sælgere og eventuelt kombinere det med en lokal produktion af eksempelvis sikkerhedsnet og andre produkter til offshore-industrien. Også industrielle fibre til fiberoptiske kabler kan have en fremtid i Brasilien. Rusland er i fokus for overvejelserne om fast repræsentation, fordi relationer er så vigtig en del af den russiske forretningskultur. Ofte er de ligeså vigtige som en vares pris eller kvalitet. Roblon ser derfor en konkurrencemæssig fordel i at være på markedet for at skabe stærke, vedvarende relationer til kunderne. Men også markedets kompleksitet, sproget og kulturen udgør barrierer, som det er nemmest at overvinde, hvis man permanent er på markedet. Det er de fordele, som skal gøres op mod udgifterne til et fast kontor. Roblon har allerede en væsentlig afsætning til russiske kabelproducenter af industrielle fibre til fiberoptiske kabler. Men der er muligheder for alle Roblons fire produktgrupper i landet. Roblon leverer allerede produkter til offshore-virksomheder i Brasilien - især bånd og stropper med høj styrke og lav vægt. Roblon er dog primært underleverandør og vil gerne arbejde 18 / Ledelsesberetning / Et større globalt aftryk

19 Høj vækst i Indonesien I Indonesien knytter Roblon på sin vis båndene til sin egen fortid. Roblon blev i 1957 stiftet for at fremstille tovværk til fiskere i det nordlige Jylland - og i Indonesien anno 2012 udgør 5 mio. lokale fiskere en stærk base for Roblons aktiviteter inden for maskiner til fremstilling af kvalitetstovværk, net, garn, fiskeliner m.v. Roblon har i regnskabsåret øget salget af maskiner med mere end 100 % i Indonesien. Virksomheden har et stærkt brand blandt lokale producenter af tovværk, der står allerede Roblon på mange maskiner, og desuden nyder Roblon godt af indsatsen fra en dedikeret lokal agent i landets hovedstad og største by, Jakarta. Har modstået afmatning Indonesien er et af de lande, der bedst har været i stand til at modstå den globale økonomiske afmatning. Ganske vist er nogle af landets vigtigste råvarer faldet i pris, og eksporten er ramt af lavere efterspørgsel fra Europa, ligesom den indonesiske Rhupian er faldet i værdi. Men det er næsten blevet opvejet af et stærkt indenlandsk forbrug drevet af høje investeringer i bl.a. infrastruktur og en hurtigt voksende middelklasse. 45 mio. mennesker, næsten en femtedel af befolkningen, tilhører nu middelklassen, og med en fremskrivning af både den økonomiske vækst og væksten i middelklassen har landet potentiale til at blive den tredjestørste forbrugerbase efter Kina og Indien. Agenten er 100 % fokuseret på maskiner til produktion af tovværk. Hans brancheindsigt har åbnet døre for Roblons sælgere og teknikere fra Danmark og banet vejen for en tæt dialog med kunderne. Agenten hjælper også Roblon med at begå sig i et marked, som er attraktivt, men også kan være besværligt. Bureaukratiet er tungt. Meget kræver tilladelser, og det tager tid at få disse tilladelser. Desuden er lovgivningen kompliceret, så en international virksomhed skal gøre sit hjemmearbejde ekstra grundigt, være tålmodig og vedholdende og have en god, troværdig lokal partner, som kan hjælpe virksomheden med at begå sig. Den Internationale Valutafond (IMF) venter en BNP-vækst i Indonesien på solide 6% i 2012 og lidt højere vækst i 2013, dog med forbehold for effekten af den globale afmatning. Det er ikke kun Indonesien, som efterspørger maskiner til fremstilling af tovværk. Roblon har også en god afsætning i lande som Vietnam, Thailand, Taiwan og Kina. Samtidig skaber disse landes vækst og modernisering nye markeder for Roblons øvrige produkter, ikke mindst industrielle fibre til fiberoptiske kabler. Høj vækst i Indonesien / Ledelsesberetning / 19

20 Foto: Roblon Roblons kinesiske ansigt Roblon åbnede 1. marts et salgskontor i Shanghai, Kina den første faste repræsentation uden for Danmark. Erfaringerne har været gode, og etablering af andre kontorer undersøges. Kontoret har i 2012 frem for alt haft fokus på industrielle fibre til fiberoptiske kabler og kabelmaskiner den største af Roblons fire produktgrupper. Et oplagt valg, for Kina er verdens største marked for fiberoptiske kabler. Markedet er i vækst, og Kina udgør alene rundt regnet halvdelen af verdensmarkedet. Væksten drives af, at Kina som andre emerging markets har et stort behov for at udvikle kommunikationslinjer og infrastruktur for at styrke virksomhedernes og befolkningens muligheder for at kommunikere effektivt. Indsatsen i Kina har været en succes. Der er i 2012 skabt flere leads og salget af industrielle fibre til kabler og kabelmaskiner i Kina er næsten fordoblet i forhold til Det er umuligt at sige, hvor stor en del af fremgangen, der kan tilskrives den nye kinesiske sælger, og hvor meget der skyldes Roblons årelange bearbejdning af Kina via agenter og rejsende sælgere fra Danmark. Men det står i hvert fald fast, at Roblon via sin egen sælger i Kina er kommet tættere på kunderne og har fået et meget bedre indblik i beslutningsprocesserne. Bidrag til effektiviseringer Roblon har solgt fiberoptiske kabler og kabelmaskiner i Kina i flere år og har set markedet ændre sig flere gange. Op gennem 1990 erne efterspurgte Kina mest maskiner til kabelproduktion, men omkring årtusindskiftet svingede efterspørgslen over mod fiberprodukter. Nu er maskinerne til fremstilling af fiberoptiske kabler igen kommet i høj kurs. Dels trænger ældre produktionsudstyr til en opgradering, og dels tvinger de konstant stigende arbejdslønninger i Kina virksomhederne til at effektivisere og modernisere produktionen. Kabelmarkedet i Kina er meget fragmenteret. Der er op til 200 potentielle kunder for Roblon i landet, mens der på de modne vesteuropæiske markeder typisk højst er 5 kunder pr. land. Roblon har valgt at samle indsatsen omkring top-20 i Kina, fordi det er kunder med en tilpas størrelse og professionalisme, og som dermed tillægger kvalitet og leveringssikkerhed ligeså stor betydning som pris. Roblons lokale medarbejder har i 2012 tilbagelagt mange tusinde kilometer for at etablere et reelt netværk med disse kunder, ligesom han også har formidlet, at kinesiske kunder har besøgt Roblon i Danmark. 20 / Ledelsesberetning / Roblons kinesiske ansigt

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2012 CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 1.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resume 6 Ledelsens beretning 15 Kundefokus 16 Showroom og dialogcenter 18 Leverandør og strategisk rådgiver 20 Akkvisitioner og partnerskaber 22

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1 Årsrapport 2010/2011 Ledelsesberetning / 1 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2010/11 + 5% + 50% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 Kursen er sat 8 Ledelsesberetning 12 Globalt fokus: Dét

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING Mit perspektiv på forretningsmodeller: Strategisk / organisatorisk Kort om EnergiMidt Vores arbejde med forretningsmodeller Vores strategiske

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2004 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere