Indholdsfortegnelse. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 MentornetDK køreplan... 3 Beskrivelse af modeller for mentorkorps... 4 Fra interview til afslutning... 8 Procedure for et mentorprogram, et eksempel Procedure for et mentorprogram, et eksempel Dropbox To-Do liste Vagtplan Vi mangler frivillige mentorer rekruttering Interview guide til mentorer med information Oplysningsskema mentor Aftale om frivilligt arbejde Børneattest Rekruttering af mentees Samtykkeerklæring Elevprofil fra en erhvervsskole, eksempel Oplysningsskema mentee Forslag til mentoraftale, skabelon Mentoraftale kvinde, eksempel Mentoraftale ung mand, eksempel Matching hvad matcher man på? Tekstforslag til mentorfolder intro til mentorhvervet Landeprofiler Hvad er en mentor i Dansk Flygtningehjælp? Kort præsentation af Dansk Flygtningehjælps mentorprogram Profil pen en mentee, som kan have gavn af en frivillig mentor Frivilligrådgivninger find nærmeste Kriseberedskab Tekstforslag til mentorfolder hvervning Hvad er særligt ved en frivillig mentor Sidsel og Siham en mentorhistorie Bankdirektøren og somalieren Faserne i mentorforløbet Et nej starter og slutter altid med et ja! Offer, dommer, bøddel og hjælper Side 1

2 Forord til håndbogen for mentornetdk Denne håndbog er en samling dokumenter, som vi har fundet anvendelige i arbejdet med de frivillige mentorkorps. Håndbogen er brugt i forbindelse med uddannelsen af de frivillige, som driver mentorkorpsene, og den følger derfor det arbejdsflow, der er i et mentorkorps. Første del omhandler organiseringen af mentorkorpset, og beskrives forskellige organisatoriske modeller. Anden del handler om, hvorledes mentor, mentee og match håndteres af mentorkorpset. Sidste del handler om hvervning og indeholder en række forslag til rekrutteringskilder samt rekrutteringsmateriale. Hvis man vil vide mere om mentorprogrammerne i Dansk Flygtningehjælp, kan man gå ind på mentornetdk juni 2011

3 MentornetDK Køreplan Match møde Medlemmer 3-5 Organisering af styregruppen Kommunikation Mødefrekvens Arbejdsform Beskriver proceduren Tidsperspektiv Når en mentor /mentee melder sig Via nettet Rekruttering af mentorer og mentee Værdsættende interview Udarbejdelse af mentoraftaler Matchning Efteruddannelse Opfølgning på mentorskabet Afslutning af mentorskaber Når mentor kommer i tvivl Dokumentation Organiseringsmodeller Deltage i fællesaftener Hvervning Øvrige frivillige Gamle mentorer 1. Styregruppen løser Hvis mentorskabet ikke fungerer 2. Konsulenten kontaktes 3. DFH involveres 4. Ekstern ressource Aftale for fremtiden Afslutning 1. måned 3. måneder Opfølgning 6. måneder G-kalender DropBox Telefon Velkomstmail Præsenter kandidaterne for den anden Send matchmail Mentoraftale I matchmødet Deltage fra styregruppe Næste møde for mentor/mentee Aftaler 10 Køreplan ny.mmap Vedhæft Velkomst folder som pdf Aftale om frivilligt arbejde Samtykkeerklæring Inviter til interview Aftale om frivilligt arbejde Oplysningsskema Mentor Børneattest Interview Folder Info mat om DFH Mentee Info mat om DFH Oplysningsskema OFAWEB (frivilligdatabasen i DFH) Mentor DropBox Børneattest Registrering Aftale om frivilligt arbejde Forsikring Mentee Mentoraftale DropBox Side 3

4 Beskrivelse af modeller for mentorkorps I det følgende beskrives opbygningen og strukturen i forskellige mentorkorps. Grundmodellen En lokal gruppe af frivillige opretter et mentorkorps, som hedder mentornetbynavn. Gruppen bliver en aktivitet under DFH og er hermed forankret i det lokale, brede, frivillige arbejde. Gruppen er organiseret med en koordinationsgruppe på 2-7 medlemmer, som tager sig af rekruttering, interview, match og følger op på makkerskabet. Et medlem udpeges som kontaktperson i forhold til regionskonsulenten. Figur 1 Grundmodel Model for samarbejde med uddannelsesinstitutioner 1. Der rettes henvendelse til uddannelsesinstitutionen og tilbuddet om frivillige mentorer introduceres. 2. mentornetdk kontakter og får anvist en kontaktperson. 3. Der afholdes møde med institutionens kontaktperson, og umiddelbart derefter sendes konkrete unge, som er egnede og interesserede, til koordinatorerne. 4. De frivillige interviewer, og umiddelbart derefter er der match. 5. Det frivillige tilbud bliver inkorporeret i kontaktpersonens og vejledernes daglige arbejdsgang, og i forbindelse med samtaler vurderes det, om eleven kan have gavn af en mentor. 6. Efter jul inviteres koordinatorerne til uddannelsesstedet, hvor de introducerer tilbuddet om en frivilligmentor og rekrutterer mentees, f.eks. i kantinen. 7. Der indgås en samarbejdsaftale mellem uddannelsesinstitutionen, tillidsfolkene og DFH, som regulerer samarbejdet og beskriver, hvorledes tvister skal løses. Forudsætninger for, at denne model virker: Ledelsen gør samarbejdet med de frivillige til en del af kontaktpersonens arbejdsopgaver. Kontaktpersonen forstår, hvad der er de frivilliges særlige kompetence. Der er ingen konflikt i forhold til skolens ansatte eller tillidsfolk. Kontaktpersonen indser, at de frivillige mentorer på længere sigt vil være en aflastning i hans daglige arbejde. Side 4

5 Kontaktpersonen introduceres til den frivillige verden. Via konkrete eksempler på mentorer og en beskrivelse af, hvorledes de frivillige arbejder, forstås, hvad der er de frivilliges særlige kompetencer. Kontaktpersonen accepterer, at de elever, der er vanskelige, udfaldstruede, utilpassede og kriminelle, kræver en professionel indsats, og dermed ikke er en opgave for de frivillige. Vejlederne tænker den frivillige mentor med ind i vejledningen. Frivillig og kommune Koordinationsgruppen indgår et samarbejde med kommunens frivillighedskoordinator/kontaktperson med følgende arbejdsfordeling: Hvervekampagner efter mentorer sker som et samarbejde mellem kommunen og koordinationsgruppen. Kommunen har oprettet en frivillig jobbank, hvor man kan melde sig som frivillig. Kommunen finder mentees, primært fra Jobcentret og andre kommunale institutioner. En ekstern konsulent tager sig af interview og match. Opfølgning og sociale aktiviteter står mentornetdk s frivilliggruppe for. Aktiviteterne finansieres af kommunale 18-midler. Den kommunale frivillighedskoordinator/kontaktperson arbejder tæt sammen med alle de afdelinger i kommunen, som visiterer mentees til projektet. Inden en mentee får tilbudt en frivillig mentor, er mentee godkendt af frivillighedskoordinatoren. Eventuelle uoverensstemmelser i opfattelsen af, hvem der er egnet til at få en mentor, tager kommunen på de indre linjer. Det har betydet, at der aldrig har været mentees, som var utilpassede, umotiverede elle belastet af kriminalitet, hvilket de frivillige værdsætter meget. I praksis virker frivillighedskoordinatoren som en forbindelsesofficer mellem de professionelle og de frivillige, hvilket vi tillægger stor betydning for det gnidningsfri samarbejde, der er. Netværksorganisering Mentornetværket er organiseret som et netværkssamarbejde mellem fire parter: Der indgås en samarbejdsaftale med en lokal forening, f.eks. JCI 1, som får ansvaret for at drive en koordinationsgruppe. UU henviser mentees inden for et nærmere specificeret uddannelsesområde. Kommunen stiller lokaler, netværk, 18-midler og en konsulent til rådighed, igennem hvilken koordinationsgruppen kan trække på kommunens vidensressourcer. DFH står for organisering, uddannelse, frivilligpleje og forsikring af de frivillige. Denne model har fungeret godt, fordi den er meget simpel, trækker på eksisterende ressourcer og har gavn af koordinationsgruppens kendskab til det lokale arbejdsmarked. 1 Junior Chamber International Side 5

6 En ansat som koordinator Denne model er brugt i et boligområde og retter sig mod unge drenge. Der indgås en samarbejdsaftale mellem en boligforening med en høj andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk, en lokal forening, f.eks. Rotary, og mentornetdk. En boligsocial medarbejder varetager koordinator-funktionen: Introducerer mentortilbuddet til forældre og unge i bebyggelsen. Finder mentees, som skønnes at kunne have gavn af en mentor. Interviewer mentor/mentees, matcher og følger op. Introducerer tilbuddet om en mentor som noget, man skal gøre sig fortjent til, f.eks. ved at møde regelmæssigt op i ungdomsklubben, deltage som frivillig hjælper i boligområdet osv. Den lokale forening Finder interesserede medlemmer, som gerne vil være mentor for unge i det konkrete boligområde. Faciliterer efteruddannelse og erfaringsudveksling mellem medlemmerne. mentornetdk Uddanner og coacher den boligsociale medarbejder. Implementerer arbejdsgange for mentorkorpset i boligforeningen. Uddanner mentorer. Tilbyder mentorerne medlemskab i DFH, forsikring og sikrer indhentning af børneattester. I forhold til rekruttering og fastholdelse af mentees har denne model vist sig meget effektiv. Den boligsociale medarbejder kender alle de unge og ved, hvem der vil have gavn af en mentor. Hvis de unge af en eller anden grund glemmer en aftale med mentor, har den medarbejder kontaktet den unge og påtalt forglemmelsen. Mentorerne fra Rotary var meget ressourcestærke, og derfor gav det høj status at have en mentor. Det betød, at de unge selv kom til den boligsociale medarbejder og krævede at få en mentor. En etnisk forening driver et mentorkorps I dette projekt er der gjort to forsøg på at etablere et samarbejde om et mentorkorps i en etnisk forening, uden at det er lykkedes, men det betyder langt fra, at denne mulighed er udtømt. Efter projektets afslutning, er det noget af det, man i DFH vil videreudvikle. I samarbejdet med de etniske foreninger er der udviklet følgende samarbejdsmodeller: 1. Den etniske forening introducerer tilbuddet om en mentor til deres medlemmer og henviser mentees til mentorkorpset. 2. Den etniske forening opretter en koo-gruppe, som uddannes til at drive dele af mentorkorpset, se Figur 2. Model for samarbejde. 3. Den etniske forening driver hele mentorkorpset. Side 6

7 Figur 2. Model for samarbejde med en etnisk forening Side 7

8 Fra interview til afslutning: 1. Mentor og mentee interviewes. 2. Der udarbejdes et forslag til en mentoraftale, som sendes til mentee til godkendelse. 3. Matchning. 4. Der ringes til mentor og mentee præsenteres, uden at mentees navn bliver nævnt. 5. Hvis mentor accepterer mentee, sendes mentoraftalen til mentee. 6. Mentor og mentee indkaldes til matchmøde, hvor de to parter præsenteres for hinanden i et værdsættende sprog. 7. Styregruppen sikrer, at de to laver en konkret aftale om næste møde; dato, klokkeslæt og sted. 8. Der følges som minimum op efter 1, 3 og 6 måneder ved at kontakte mentor. I praksis kan de unge godt følges meget tættere. 9. Efter 6 måneder tilbydes mentor: a. At de klarer sig selv fremover. b. At styregruppen kontakter mentor om yderligere 3 måneder. c. At makkerskabet stopper, og mentor eventuelt får hjælp til det. Hvis mentee er interesseret, tilbydes en ny mentor. Side 8

9 Procedure (1. sep. 2010) Planlægning af interview Når der er afsendt mail om forslag til et interview mandag aften på kontoret, skrives dette i vagtplanen. Når dette be- eller afkræftes, rettes dette i vagtplanen. Der skal kun planlægges et interview til hver mandag aften, så tjek altid vagtplanen. Interviews, der afholdes på andre tidspunkter end mandag aften, noteres på To-do-listen, og aftales kun, hvis man er sikker på, at man selv kan foretage interviewet (eller alternativt har en aftale med en anden koordinator). Interview med mentor Medbring: Kamera, interviewguide, frivilligaftale, børneattest, mentorbrochure, evt. mindmap, vejledning til registrering på hjemmeside. Man interviewer med udgangspunkt i interviewguiden. Der tages billede. Frivilligaftale og børneattest udfyldes og underskrives. Mentorbrochure og vejledning til registrering på hjemmesiden udleveres. Efter interview med mentor Frivilligaftale og børneattest sendes til Hans Bo Pedersen, Emil Bojsens Gade 10, 8700 Horsens. Interviewet skrives ind og lægges i mappen Interviewede mentorer. Der indskrives en påmindelse i Google-kalenderen om kontakt til mentor to måneder efter interviewdatoen i tilfælde af, at der ikke er fundet en mentee. Når mailen sendes ud efter de første to måneder, laves en påmindelse i Google-kalenderen om ny kontakt til mentor efter endnu to måneder osv. Tjek altid, at vedkommende ikke er blevet matchet endnu, inden opfølgningsmail sendes. Interview med mentee Medbring: Kamera, interviewguide, evt. mindmap. Man interviewer med udgangspunkt i interviewguiden. Der tages billede. Side 9

10 Efter interview med mentee Interviewet skrives ind og lægges i mappen Interviewede mentees. Interviewet sendes efterfølgende til godkendelse hos mentee. Der indskrives en påmindelse i Google-kalenderen om kontakt til mentee to måneder efter interviewdatoen i tilfælde af, at der ikke er fundet en mentor. Når mailen sendes ud efter de første to måneder, laves en påmindelse i Google-kalenderen om ny kontakt til mentor/mentee efter endnu to måneder, osv. Tjek altid, at vedkommende ikke er blevet matchet endnu, inden opfølgningsmail sendes. Match Først kontaktes mentor pr. mail eller telefon med en kort beskrivelse af mentee. Når mentor har sagt ja, kontaktes mentee med meddelelse om, at han/hun snart vil blive kontaktet af sin mentor. Oplysninger om mentee sendes til mentor med kontaktoplysninger på mentee samt meddelelse om, at mentor skal kontakte mentee og aftale en dato om et matchmøde et neutralt sted. Hvis et match påbegyndes, skriver man sit eget navn i parentes efter hhv. mentor og mentees navn. Matchmødet Vi deltager under første møde. Følgende ting skal nævnes: - Man mødes ca. hver anden uge, mentor er tovholder. - Mentorskabet varer et halvt år, og vi følger op efter 1, 3 og 6 mdr. - Begge parter kan ved henvendelse til os afbryde mentorskabet. - Der kan tages udgangspunkt i mentoraftalen. Efter matchmødet Opfølgninger skrives i Google-kalenderen, så snart matchet er foretaget. Der laves et match-historik-dokument. Mentor og mentee kontaktes efter 1, 3 og 6 måneder, og status på matchet skrives ind i matchhistorikken. Slet eventuelle Vi har ikke glemt jer -påmindelser i Google-kalenderen. Side 10

11 Procedure for MentorFyn Tilmelding til MentorFyn: Når en mentor eller mentee har henvendt sig, skal vedkommende have bekræftelse på, at henvendelsen er modtaget, samt at vedkommende vil blive inviteret til interview i løbet af 14 dage. Send og bekræft at en tilmelding er modtaget. Telefon/telefonsvarer: Ring tilbage og inviter til interview, eller sig hvornår der indkaldes til interview. SMS: Skriv SMS. Interview af mentor: Før interview: Ring eller skriv til mentor og inviter til interview. Dette kan enten foregå på kontoret eller et neutralt sted, som f.eks. et bibliotek eller et cafeteria men aldrig hjemme hos mentor. Send en mail, som bekræfter aftalen. Interviewet: Byd mentor velkommen, og forklar hvad der skal ske på mødet. Udlever mentormappen som indeholder: Oplysningsskema mentor. Aftale om frivilligt arbejde. Børneattest. Foretag interview efter interviewskema. Efter interview: Interviewer har ansvar for, at oplysningerne fra Oplysningsskemaet overføres til Databasen. Aftale om frivilligt arbejde og børneattest lægges i dueslag. (Aftale om frivilligt arbejde sikrer at mentor er forsikret), Børneattesten videresendes til DFH s personaleafdeling. Interview med mentee: Før og under interview: Inviter til interview, som enten kan foregå på kontoret, et neutralt sted i byen men aldrig hjemme hos mentee. Byd mentee velkommen, og forklar hvad der skal ske på mødet. Foretag interview efter interviewskema. Side 11

12 Udlever mentee-mappen som indeholder: Aftaleskema for mentorskabet Oplysningsskema mentee Efter interview: Interviewer har ansvar for, at oplysningerne fra Oplysningsskemaet overføres til Databasen. Matchningen: Før matchmødet: Ud fra mentees profil søges efter en mentor i følgende rækkefølge: 1. Søg i Databasen efter mentor. 2. Er der mentorer, der kan genbruges? (F.eks. hvis et eksisterende mentorskab er ved at løbe ud). 3. Hvis der ikke er nogen mentor, der passer, tages det op i styregruppen. Mentor og mentee inviteres til matchmøde pr. telefon, aftalen bekræftes med en til de to, eventuelt SMS til mentee. Matchmødet: Værten præsenterer sig selv, byder mentor og mentee velkommen og forklarer formålet med mødet. Værten gennemgår spillereglerne for mentorskabet: Overholdelse af aftaler. Hvordan man melder afbud og med hvilken begrundelse. Mentor har ansvar for, at der er lavet en ny aftale. Pkt. 3 fra aftaleskemaet. Mentor præsenterer sig selv ud fra Aftaleskemaet. Mentee præsenterer sig selv ud fra Aftaleskemaet (ofte med hjælp fra værten). Det er vigtigt, at mentee får formuleret, hvilke behov der ønskes opfyldt i mentorskabet. Herefter begynder de to ofte at snakke sammen, og værten blander sig ikke. Værten har ansvar for, at der er lavet en ny aftale om et møde, inden de to forlader mødet. Værten er til stede under hele mødet. Efter matchmødet: Værten har ansvar for, at matchet skrives ind i databasen. Opfølgningsdatoer skrives ind i den elektroniske kalender +1, +3 og +6 måneder. Den elektroniske kalender sender automatisk til når det er tid til opfølgning. Opfølgning: Kalendersystemet udskriver en mail, som varsler, at der skal følges op, hvilket sker efter 1, 3, 6 (og 12) måneder, afhængigt af hvor lang en periode, der er aftalt. Opfølgning sker ved at sende en mail til mentor. I afslutningsmailen spørges mentor, om mentorskabet fortsætter, eller om der er interesse for en ny mentee. Hvis mentor svarer ja til at ville have en ny mentee, registreres det i databasen ved at fjerne hak i match under mentorens navn. Side 12

13 Følgende mapper oprettes i dropbox-mappen: Dropbox: Mentorer ledige: I denne mappe lægges interview af mentor, og de forbliver her indtil mentor er matchet. Navnet på dokumenterne er mentors navn efterfulgt af interviewdatoen eks.: Søren Petersen Mentees ledige: I denne mappe lægges interview af mentee, og de forbliver her indtil mentee er matchet. Navnet på dokumentet er mentees navn efterfulgt af interviewdatoen eks.: Mohammed Zidan I perioden, hvor et match er under forberedelse, markeres det ved, at koordinatoren sætter sine initialer ind i slutningen af filnavnet på mentor og mentee. Dette sker for at undgå dubleringer. Match-historik: I denne mappe oprettes en undermappe til hvert match, som navngives med navn på mentor og mentee og matchdato (Søren og Mohammed ). Interviewene med mentor og mentees flyttes hertil. Der oprettes desuden et dokument med matchhistorikken. Undermappen (Søren og Mohammed ) indeholder hermed tre dokumenter: Søren Petersen Mohammed Zidan Matchhistorik Afsluttede match: Når et match er afsluttet, flyttes undermappen fra Match-historik hertil. Hvis mentor eller mentee ønsker et nyt match, kopieres de til henholdsvis Mentor ledig eller Mentee ledig. PR og Logoer: Mappe med: Flyers, plakater, brochure samt diverse logoer Dokumenter: Aftale om frivilligt arbejde, Børneattester, Interviewskemaer. Referater og vagtplaner: Nyttige links To-do-liste: To-do-listen indeholder de ting, som skal gøres i den kommende tid, og altid med en ansvarlig person på. Listen indeholder følgende punkter: Kommende interview og match samt andre opgaver. Side 13

14 Interview aftaler TO DO Navn Dato Kommentar Find mentor til: TO DO Interviewet Navn Dato Kommentar Andet: TO DO Navn Dato Kommentar Side 14

15 Vagter mentornetcph forår 2011 Tidsrummet er alle de nævnte datoer 19: Bekræftede interviews Dato På vagt Kan eventuelt Aftaler Side 15

16 Tekst til udsendelse til alle frivillige i frivilliggrupperne Vi mangler frivillige mentorer/guider i X-by! Kender du nogen eller kunne du selv have lyst til - som frivillig, at guide en ung flygtning eller indvandrer på vej gennem uddannelse og til arbejde? Vi efterlyser mentorer, der er eller har været erhvervsaktive samt har et fagligt og socialt netværk. Mentors opgave er at være en kvalificeret samtalepartner, hjælpsom og støttende for en ung der har brug for en guide gennem uddannelsessystemet og frem mod den rette plads på arbejdsmarkedet. Opgaven er meget fleksibel og varigheden er ca. et halvt år. Vi forventer at man mødes ca. to gange om måneden de første 3 måneder, og lidt mindre i de efterfølgende 3 måneder. Herefter afhænger alt af begge parters tid og den unges behov. Du kan læse om projektet på samt tilmelde dig eller din bekendte online. Side 16

17 Navn, adr osv Arbejdsplads funktion Resume af interview Give projektet ½ åt Mødes ca. hver 14. dag I mdr. Forventninger til mentor Ansvar for at I mødes Aftalt en konkret dato Mødes een gang med familien Tillade indhentning af børneattest Hvordan i praksis Afslutning Tavshedspligt Beredskabet Mentoraftalen Tøsesnak Mænd, kærester, børn, familie Interview - information til mentor Mandesnak Fag Følelser Kropskultur Rivalisering Konflikter Sociale kompetencer Hvad kan man tale om Tango Såret Total åbenhed Mødet, et fortroligt rum Ingen sladder Gruppearbejde Studiegruppe Makker Stødende adfærd Ind af døren og ud af døren Uddannelse Efteruddannelse Aflevere en ansøgning Dansk eller engelsk Sociale færdigheder Medlem af en forening Børneattest Oplysningsskema Folder Udlever Sport Politisk forening Menighed Fritid Opvokset hvor Familie Oplysningsskemaet Baggrund Hvad lavede far/mor? Søskende Kæreste, gift mentor - hvorfor? Hvad er du god til? Håndens / bogens vej Mentee Alder Uddannelse Arbejde Etnicitet Ansvar for mødet Hjælp mentee SMS Skab rammen Mentors Rolle Sæt dagsorden Mentoraftalen Muligheder i DK Mellemuddannelserne Uddannelse Gymnasiet -> videregående uddannelse Det tager lang til i DK Min (mentors) vej til i dag Fritidsjob Arbejde eller uddannelse Studierelevant Arbejde Rigtigt job Livslang læring Vejen til drømmejobbet Karriere planlægning Udfolde sprogets indforståethed Sprog Og sådan.. du ved Implicit til explisit Side 17 Oplysning om den lokale frivilliggruppe 60 Interview - information til mentor.mmap

18 Foto Oplysningsskema for mentor Match: Opf. 1 mdr.: Opf. 3. mdr. Opf. 6 mdr. Navn Adresse Postnummer og by Alder Tlf. Arbejdsplads Arbejdsfunktion/stilling Uddannelse/efteruddannelse Fritidsinteresser Familie Hvorfor vil jeg gerne være guide? Hvad kan jeg tilbyde den unge? Andre relevante oplysninger Bruger af sociale medier: Facebook Twitter Skype Plaxo Anden: Ønsker: Håndens Bogens Alder: Etnicitet: Modtaget: Side 18

19 AFTALE OM FRIVILLIGT ARBEJDE Navn: Adresse: Postnummer og by: Telefon nr. : Undertegnede tilknyttes hermed Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i [By]. Gruppen er etableret af Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med [samarbejdspartnerens navn]. Frivilliggruppens kontaktperson: Navn: Adresse: Tlf: Regionskonsulent i Dansk Flygtningehjælp: Som frivillig er jeg indstillet på at arbejdet foregår indenfor rammerne af Dansk Flygtningehjælps frivilligpolitik, som den fremgår af følgende 10 principper: 1. At arbejdet bygger på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation. 2. At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. 3. At nye frivillige indføres i frivilligarbejdet og det grundlag, som det bygger på. 4. At arbejdet i en frivilliggruppe udføres ud fra demokratiske beslutninger. 5. At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt. 6. At der ikke foregår økonomiske mellemværender med brugere. 7. At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til professionel rådgivning. 8. At kontakte Dansk Flygtningehjælps regionskonsulent, hvis der opstår problemer i forholdet til brugere, samarbejdspartnere eller internt blandt de frivillige. 9. At man til pressen kun udtaler sig på vegne af det frivillige arbejde, man står for lokalt. Udtalelser om Dansk Flygtningehjælps øvrige politik og arbejde skal ske i samråd med regionskonsulenten. 10. At arbejdet overholder landets love og regler. Som frivillig har man endvidere pligt til at udfylde en børneattest*. Som frivillig i Dansk Flygtningehjælp modtager man løbende konsulentbistand og kursustilbud, man er i forbindelse med arbejdet dækket af Dansk Flygtningehjælps arbejdsskade- og ansvarsforsikring, og man har mulighed for at deltage i Dansk Flygtningehjælps organisation igennem faglige udvalg, repræsentantskabet mm. Aftalen træder i kraft pr. Aftalen kan opsiges efter aftale med frivilliggruppens kontaktperson. Begge parter vil bestræbe sig på et passende varsel. Dato: Kontaktperson Dato: Frivillig * Dansk Flygtningehjælp indhenter som fast procedure for alle frivillige og ansatte i det frivillige integrationsarbejde, oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister om strafferetslige forhold begået mod børn og unge under 15 år. Side 19

20 Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet Juridisk Afdeling, Kriminalregisteret Børneattester, Polititorvet København V Hermed anmodes om børneattest for: Efternavn Fornavn(e) Personnummer Gade/vej Nr. Sal Side Postnr. By Skal oplysningerne anvendes til brug for ansættelse eller beskæftigelse, der indebærer direkte kontakt med børn og unge under 15 år? Ja Nej Med venlig hilsen Dato Den rekvirerende myndigheds/forenings underskrift Samtykkeerklæringen nedenfor SKAL udfyldes af den pågældende Samtykkeerklæring Undertegnede giver herved (myndighed/institution/forening) Dansk Flygtningehjælp tilladelse til at indhente oplysninger jf. 36 i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister. Jeg er tillige blevet gjort bekendt med indholdet af 36 i den nævnte bekendtgørelse. Jeg er indforstået med, at eventuelle oplysninger om strafbare forhold videregives til (stilling/navn): Personalesektionen, Dansk Flygtningehjælp Dato underskrift Returneres til (fuldstændig adresse) Udfyldes af Rigspolitiet Se vedlagte. Rigspolitiet skal gøre opmærksom på, at uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes Der findes ingen oplysninger jf. 36 i Justitsministeriets bekendtgørelse om Det Centrale Kriminalregister Dato P274 (04/08) Rigspolitiet Juridisk Afdeling Kriminalregisteret underskrift Side 20

21 Dansk Flygtningehjælp indhenter som fast procedure for alle frivillige i det frivillige integrationsarbejde oplysninger om strafferetslige forhold begået mod børn og unge under 15 år. (Se uddrag af bekendtgørelsen nedenfor). Alle frivillige skal derfor udfylde vedlagte blanket Børneattest og Aftale om frivilligt arbejde som en forudsætning for det frivillige engagement. Vejledning til udfyldelse af Børneattest : Udfyld KUN felterne markeret highlightet med gult. Husk at oplyse om fulde cpr. nr. (De er highlightet med gult) Blanketten Børneattest SKAL sendes til: Uddrag af bekendtgørelse for det Centrale Kriminalregister: 36. Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i ansættelse eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelser af straffe-lovens 222, 222, jf. 224 og 225, og 235 samt om overtrædelse af 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Stk 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår, 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal der tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes. Stk. 4. Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1. Side 21

22 Rekruttering af mentees Det er en stor fordel, hvis mentees kan rekrutteres uden direkte inddragelse af uddannelsesinstitutionerne. Rekruttering på uddannelsesinstitutioner Det er muligt at rekruttere mentees på uddannelsesinstitutionerne under tre forudsætninger: 1. Ledelsen, de ansatte og tillidsmandssystemet bakker op. 2. Der skal kun henvises elever, som er fagligt kompetente, hvorimod de godt kan have mindre udfordringer i de sociale og personlige kompetencer. 3. De ressourcer, som mentoren kan tilføre, skal ikke erstatte en professionel indsats. Mentors supplement ligger i evnen til at supplere den unges netværk, snakke om uddannelse og arbejde, samt at fortælle almindeligheder om det danske samfund. Ovennævnte punkter er især vigtige på erhvervsskolerne. Hvis uddannelsesstederne giver tilladelse til at koordinatorerne rekrutterer på uddannelsesinstitutionerne, f.eks. i deres kantine, er der store muligheder her. Man skal dog være indstillet på, at mentees kan opleve det som grænseoverskridende at blive kontaktet, uden selv at have bedt om det. Når det er sagt, er de fleste meget glade for den ekstra mulighed som de får stillet til rådighed. Ungdommens uddannelsesvejledning UU kan åbne døre til rekrutteringskanaler, som de frivillige ikke normalt har adgang til. Når samarbejdet er etableret, har vi møder stor samarbejdsvilje, og koordinatorerne udtrykker tilfredshed med samarbejdet. Studievejledere De steder, hvor der er etableret personlige relationer til studievejlederne, fungerer rekrutteringen af mentees meget fint. Når studievejlederne har samtaler med de studerende i afgangsklasserne, introduceres tilbuddet om en frivillig mentor til støtte i overgangen til videregående uddannelse. Kontaktoplysningerne på de elever, der tilkendegiver interesse, sendes direkte til koordinatorerne, typisk i oktober. I starten af februar kommer koo-gruppen på en hvervekampagne på uddannelsesstedet. På et større gymnasium, med en høj andel af unge med anden etnisk baggrund end dansk, er der over en 8-årig periode oparbejdet en kultur, hvor det ikke er unaturligt at have en mentor. Studievejlederne anbefaler det, og underviserne kender det. Desuden kører der videoklip i kantinen, hvor en tidligere elev fortæller om udbyttet af en mentor, og eleverne anbefaler en mentor til hinanden. I dag kan det holdes ved lige ved et minimum af indsats. Men det skal også bemærkes, at de første 4 år gik med at få etableret et tillidsforhold mellem studievejlederne og de firvillige. Rekruttering i samarbejde med Jobcentre Jobcentret en god kilde, hvorigennem mentees kan rekrutteres. Uledsagede unge flygtninge De uledsagede unge flygtninge, der kommer til en kommune, bliver via Jobcentret tilbudt en frivillig mentor. På baggrund af interview med Jobcentret, præsenteres de unge for Let s Network, som er et samarbejde mellem DFH/mentornetDK, DEFUNK (DFH ungenetværk) Ungdommens Røde Kors, og Dansk Røde Kors. Herefter foretages et yderligere interview med efterfølgende match. Side 22

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN BILAG 1 SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt projektledere i helhedsplaner, som arbejder med beskæftigelsesmentor, viser, at der samarbejdes med

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge rødekors.dk/vennerviservej RAMMERNE FOR NETVÆRKSAKTIVITETEN Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge Det personlige møde

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år Min Egen Vej er et mentornetværk for unge kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13, A. 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Vejledning om samarbejde med frivillige

Vejledning om samarbejde med frivillige Vejledning om samarbejde med frivillige 1) Klare rammer for samarbejdet med frivillige i Specialsektoren I Specialsektoren ønsker vi at skabe et trygt og godt samarbejde mellem frivillige, medarbejdere

Læs mere

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn: Koncept: Hovedansvarlig: Formanden Træner & Lederansættelser Vejledning ved ansættelse af trænere og ledere i VFF Arbejdsgruppen: Seniorformanden Ungdomsformanden Talentchefen

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

- Inspiration - MODTAGEGUIDER

- Inspiration - MODTAGEGUIDER - Inspiration - MODTAGEGUIDER Det er tydeligt, at det giver en helt anden tryghed for den nyankomne flygtning i de første par uger at have en modtageguide med samme modersmål. Det er simpelt og kræver

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelse // April 2017 Indholdsfortegnelse Roller i samarbejdet... 3 Ansatte... 3 Frivillige...

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds)

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds) Rejsekontoret Südergraben 36 24937 Flensburg Postboks 389 6330 Padborg Tlf. +49 (0) 461 5047 400/401 info@feriebarn.dk NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING I 2016 er det muligt at vælge et ophold på

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 3, 1. sal, 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Gode råd - når du skal søge praktikplads

Gode råd - når du skal søge praktikplads Gode råd - når du skal søge praktikplads Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du finde den rigtige praktikplads

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende

GUIDE TIL MENTORFORLØBET. Studerende GUIDE TIL MENTORFORLØBET Studerende Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for studerende. Ved at blive matchet

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Retningslinier for indhentelse af straffeattester

Retningslinier for indhentelse af straffeattester Emne: Retningslinier for indhentelse af straffeattester Indledning: Grundlag: Straffeattester/ 36-oplysning (børneattest) Der indhentes normalt ikke straffeattest eller andre oplysninger fra Kriminalregistret

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Bilag 1 Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Før interviewet: Kort præsentation af mig selv. Kort forklaring af afhandlingens emne. Hvorfor interviewet blev optaget og filmet. Hvad der bliver

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland

Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland Handlingsplan Broen, VUC&hf Nordjylland 1. Forarbejde a. Målsætning & målgruppe: Formålet med projektet Broen er at sikre integration og at fastholde kursister med anden etnisk baggrund i uddannelsessystemet.

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

MESTRING AUTONOMI MENING TILHØR. Mentorhåndbogen Fastholdelse i uddannelseslivet AKTUELT SELVSYN ØNSKELIGT SELVSYN LIVSUDFORDRINGER AKTUELT SELVSYN

MESTRING AUTONOMI MENING TILHØR. Mentorhåndbogen Fastholdelse i uddannelseslivet AKTUELT SELVSYN ØNSKELIGT SELVSYN LIVSUDFORDRINGER AKTUELT SELVSYN VITALISERINGSMODELLEN MESTRING AKTUELT SELVSYN ØNSKELIGT SELVSYN LIVSUDFORDRINGER AUTONOMI MENING AKTUELT SELVSYN AKTUELT SELVSYN ØNSKELIGT SELVSYN ØNSKELIGT SELVSYN LIVSUDFORDRINGER LIVSUDFORDRINGER TILHØR

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere