D O M. Afsagt den 27. november 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Dorthe Wiisbye og Anne Birgitte Fisker).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 27. november 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Dorthe Wiisbye og Anne Birgitte Fisker)."

Transkript

1 D O M Afsagt den 27. november 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Dorthe Wiisbye og Anne Birgitte Fisker). 4. afd. nr. B : 1) Codan Forsikring A/S (advokat Morten Erritzøe Christensen) 2) DSB (advokat Morten Erritzøe Christensen) mod Banedanmark (kammeradvokaten v/advokat Henrik Nedergaard Thomsen) og 4. afd. nr. B : A (advokat Christian Riewe) mod Banedanmark (kammeradvokaten v/advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Sagen Codan Forsikring A/S og DSB mod Banedanmark er anlagt den 5. oktober 2009 ved Københavns Byret og er ved kendelse af 18. december 2009 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen A mod Banedanmark er anlagt den 11. februar 2010 ved Københavns Byret og er ved kendelse af 19. april 2010 henvist til behandling ved Østre Landsret med henblik på kumulation med sagen anlagt af Codan Forsik-

2 - 2 - ring A/S (herefter: Codan) og DSB. Sagerne drejer sig om erstatningsansvar i forbindelse med en S-togskollision ved Lyngby Station den 14. februar Ved delafgørelse af 23. november 2012 traf Østre Landsret afgørelse om, at Banedanmark skal anerkende at være erstatningsansvarlig for halvdelen af DSB s og Codans tab og halvdelen af As tab som følge af S-togskollisionen den 14. februar 2005, og at DSB skal anerkende at være erstatningsansvarlig for halvdelen af Banedanmarks tab som følge af kollisionen. Under den fortsatte sagsforberedelse har de involverede parter erklæret, at sagen vedrørende As krav mest hensigtsmæssigt burde afgøres samtidig med sagen Codan og DSB mod Banedanmark. Under den herefter fortsatte hovedforhandling blev der ved hovedforhandlingens indledning nedlagt følgende påstande: Codan nedlagde påstand om, at Banedanmark skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. DSB nedlagde påstand om, at Banedanmark skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, og at Banedanmark herudover til DSB skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Banedanmark nedlagde over for Codan og DSB påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb, og endvidere subsidiært vedrørende de i kravene indeholdte momsbeløb påstand om frifindelse for tiden. Banedanmark nedlagde endvidere selvstændig påstand om, at DSB til Banedanmark skal betale kr., subsidiært et efter rettens skøn mindre beløb, alt med tillæg af procesrente fra 30. november Heroverfor nedlagde DSB påstand om frifindelse. A nedlagde påstand om, at Banedanmark til ham skal betale ,52 kr. med tillæg af procesrente af ,93 kr. fra den 12. februar 2010 og af ,59 kr. fra den 27. november Denne påstand svarede til As påstand fremsat ved den første del af hovedforhandlingen, som mundede ud i landsrettens delafgørelse af 23. november 2012.

3 - 3 - Banedanmark nedlagde over for A påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Banedanmark bestred ikke As erstatningsopgørelse. Efter samstemmende anmodninger fra Codan, DSB og Banedanmark blev hovedforhandlingen afbrudt og udsat en dag. Ved hovedforhandlingens genoptagelse har Codan, DSB og Banedanmark nedlagt følgende endelige påstande: Codan har nedlagt påstand om, at Banedanmark skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. DSB har nedlagt påstand om, at Banedanmark skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. Banedanmark har over for Codan og DSB nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Banedanmark har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at DSB til Banedanmark skal betale kr. med tillæg af procesrente fra 30. november Heroverfor har DSB nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. As nedlagte påstand over for Banedanmark og Banedanmarks påstand over for A er ikke ændret. Sagsfremstilling Sag B-3589/09 Codan og DSB mod Banedanmark Codans krav mod Banedanmark på kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg vedrører tingsskade og fremkommer således: Samlet tingsskade ekskl. moms Moms som opgjort i påstands kr.

4 - 4 - dokument af 8. september kr. Minus selvrisiko I alt kr kr. DSB s krav mod Banedanmark på kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg vedrører selvrisikoen i henhold til tingsskadeforsikringen hos Codan og udbetalt erstatning for personskader og fremkommer således: Tingsskade (selvrisiko hos Codan) Udbetalt erstatning for personskader I alt kr kr kr. Banedanmarks krav mod DSB på kr. med tillæg af procesrente fra 30. november 2009 vedrører opgjorte skader på infrastruktur, som tilhører Banedanmark. Sag B A mod Banedanmark As krav mod Banedanmark på ,52 kr. med tillæg af procesrente af ,93 kr. fra den 12. februar 2010 og af ,59 kr. fra den 27. november 2011 vedrører erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab og godtgørelse for svie og smerte i anledning af den personskade, han som lokomotivfører blev påført ved togulykken den 14. februar Forklaringer Under hovedforhandlingen for landsretten har Povl A. Lund, Kirsten Hesselkilde, Thomas Sjøgren og Frank Renleff afgivet vidneforklaring. Povl A. Lund har forklaret, at han er maskiningeniør og loss adjuster i firmaet Cunningham Lindsey Leif Hansen A/S. Han har arbejdet i virksomheden i 25 år og beskæftiger sig bl.a. med vurdering af skader efter toguheld.

5 - 5 - DSB indhentede reparationstilbud fra Alstom/Siemens, og han stillede selv en række spørgsmål dertil, også over for konsortiet. Han havde en række møder med DSB og Codan og kunne kommentere skadesopgørelsen lavet af DSB. Alstom/Siemens blev valgt som reparatør, fordi de havde produceret togene og derfor billigst kunne reparere dem. Alstom/Siemens har været ræsonnable og ikke anvendt unødig lang tid til de udførte reparationer. Han har udarbejdet rapporten af 26. marts 2009 til Codan. I hans rapport er bl.a. beskrevet problemer med skimmelsvamp, som pga. temperaturforskelle og kondens meget let opstår, når togvogne står i et stykke tid uden at være i drift. Efter hans erfaring sker der ved de vanlige eftersyn udskiftning af udskiftelige komponenter i henhold til vedligeholdelsesplanens tidspunkter for udskiftning, uanset hvilken slitage det pågældende tog har været ude for. I årene efter en større togreparation efter uheld er der derfor ingen sparede eftersyn. Hans opgørelse er lavet ud fra faktisk afholdte reparationsudgifter, og udgangspunktet har været nyværdipris, jf. også Codan-DSB-kontrakten. I tidligere sager angående togskader har Banedanmark ham bekendt som udgangspunkt lagt Cunningham Lindsays rapporter og vurderinger til grund. Kirsten Hesselkilde har forklaret, at hun er afdelingschef i Codan, hvilket hun har været gennem år. Hun har arbejdet i selskabet i 37 år og er forsikringsuddannet. Hendes område er stillingtagen til store skader, såsom bygningsbrandskader, skader på løsøre efter storm eller brand etc. Hun kender ikke til andre danske virksomheder eller taksatorer, der som Cunningham Lindsey Leif Hansen A/S kan taksere skader som de omtvistede skader efter togulykken på Lyngby Station. Hun har deltaget i en række møder, måske op imod ti, mellem Codan, DSB og Cunningham Leif Hansen angående opgørelsen af skadesbeløbene. De talte om, at det var en langsommelig affære at få repareret de skete skader. Codan vil altid være interesseret i, at opgørelsen af erstatningsbeløbet ikke trækker for længe ud. Thomas Sjøgren har forklaret, at han har været chef for Togteknik S-tog i DSB og nu er kontraktsansvarlig for afdelingen for materiel i DSB Øresund, herunder for spørgsmål om vedligeholdelse, reparationscyklus og levetid for tog.

6 - 6 - Den fremlagte oversigt i sagen, Eftersyns-struktur er udarbejdet ud fra vedligeholdelsesmanualer for tog og er godkendt af ham. Ved de aftalte eftersyn, f.eks. 4 års-, 8 års- eller 12 årseftersyn bliver alle komponenter, som ifølge planen står til udskiftning, også konkret udskiftet, uanset graden af slitage, og uanset om komponenterne f.eks. kun er få år gamle. Det vil være alt for dyrt at detailvurdere de enkelte komponenters vedligeholdelsesstand. SA-linjetog har 20 års levetid, også fordi de enkelte reservedele som regel er udgået efter 20 års forløb. Danske myndigheders standardgodkendelse kræver, at man opfylder producenternes vedligeholdelsesplan. Man kunne dog godt forestille sig, at producenten konkret ville acceptere en senere udskiftning af en komponent, der var holdbar også ud over udskiftningsplanens tidsramme. Myndighederne ville nok også acceptere det. Men det er smartere og billigere i alle tilfælde at skifte alle komponenter, som står for tur ifølge producentens faste vedligeholdelsesplan. Har et tog gennemgået en større istandsættelse efter et sammenstød, vil dette ikke ændre på den fremtidige reparationskadence; man vil fortsat gennemføre udskiftning af komponenter i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. Man fastholder også de planlagte årstal for udskiftning, uanset at et tog måtte have stået stille i et stykke tid efter uheld. Ved udskiftning af komponenter arbejder man med litrerede komponenter, dvs. komponenter, der kan spores. Dette er også vigtigt i forhold til danske myndigheders godkendelser af tog. Når DSB modtager et nyt S-tog, er det sædvanligt, at der går 1-1½ måned, førend toget kan sættes i drift. Frank Renleff har forklaret, at han som chefcontroller i DSB er økonomichef, hvilket han har været i 7 år. Han er økonom, oprindelig revisoruddannet. Den fremlagte DSB-oversigt fra 2005 kaldet Afsavnserstatning i forbindelse med graffiti og hærværk er udarbejdet af en medarbejder i DSB s afdeling for Teknik og Vedligeholdelse til brug for vidnets behandling af spørgsmål om erstatning for skader på S-tog på grund af graffiti. Det fremgår af oversigten, at investeringssummen, dvs. anskaffelsesprisen for S-tog er kr. Med en afskrivning af S-toget fordelt på 20 år og med rente 4,68 % udgør afskrivning og forrentning pr. år herefter kr., hvortil skal lægges udgifter på kr. til vedligeholdelse, herunder f.eks. 4- og 8-års-eftersyn. Dette giver en samlet årlig udgift til afskrivning, forrentning og vedligeholdelse på kr. De faste udgifter pr. dag bliver herefter kr. Dette beløb indeholder i sig selv en mindre moms-del, idet anskaffelsessummen for tog på kr. også indeholder moms, herunder en ikke-afløftningsberet-

7 - 7 - tiget del af momsen. Regnskabsmæssigt afskrives S-tog over 20 år, men efter dette tidsrum kan det ikke udelukkes, at et S-tog fortsat kan køre videre. Forlig samt procedure om sagsomkostninger Sag B-3589/09 Codan og DSB mod Banedanmark Codan, DSB og Banedanmark har efter afslutningen af bevisførelsen indgået et forlig, der blandt andet indeholder følgende tekst: Parterne er enige om, at udgifterne vedrørende reparation af de to S-tog opgøres til kr., at udgifter vedrørende personskaderne opgøres til kr., at kravet vedrørende afsavn på kr. frafaldes, og at udgifterne til reparation af infrastrukturen opgøres til kr. De anførte beløb indeholder ikke moms. Codan Forsikring A/S tab kan herefter endeligt opgøres til kr. med procesrente fra sagens anlæg den 5. oktober 2009, mens DSB s tab endeligt kan opgøres til kr. med procesrente fra sagens anlæg den 5. oktober Banedanmarks tab kan samtidig endeligt opgøres til kr. med procesrente fra den 30. november Forligsteksten indeholder endvidere afsnit om moms. Det fremgår bl.a. heraf, at parterne er enige om, at der til udgifterne vedrørende reparation af de to S-tog på kr. skal tillægges ikke afløftningsberettiget moms, i det omfang DSB kan dokumentere ikke afløftningsberettiget moms, når der foreligger en endelig afgørelse i en verserende sag mellem Skat og DSB om procentsatsen for DSB s momsfradrag for de relevante år. Codan, DSB og Banedanmark har præciseret, at der er enighed om tabsopgørelserne med renter som påstået, således at de nedlagte påstande om frifindelse, subsidiært betaling af mindre beløb, alene relaterer sig til fordelingen af ansvaret for skaderne. Vedrørende sagsomkostninger har Codan og DSB gjort gældende, at der bør tillægges dem fulde sagsomkostninger som vindende parter i forhold til de beløb, som tilkendes dem ved dommen. Sagsanlægget var nødvendiggjort af spørgsmålet om, hvorvidt Banedanmark overhovedet var erstatningsansvarlig for ulykken, hvilket også har udgjort den afgørende og mest arbejdskrævende del af sagen. Nedsættelse af erstatningen på grund af egen skyld bør ikke tillægges vægt, ligesom påstandenes størrelse i forhold til de tilkendte beløb ikke har indebå-

8 - 8 - ret merudgifter ved førelsen af sagen. Det bør tillægges vægt, at Banedanmark fremsatte begæring om syn og skøn og først frafaldt denne den 23. maj Sagsomkostninger, der tilkendes DSB, bør delvist tillægges moms. Det præcise omfang af DSB s momspligt er for tiden under prøvelse ved skattemyndighederne. Det kan lægges til grund, at DSB er berettiget til at fradrage moms vedrørende højst 20 % af DSB s samlede udgifter. Banedanmark har om fastsættelse af sagens omkostninger principalt gjort gældende, at Banedanmark som vindende part bør tillægges sagsomkostninger, subsidiært at omkostningerne bør ophæves. Vurderingen af, hvem der må anses for at være den vindende part, må tage udgangspunkt i de nedlagte påstande sammenholdt med dommens resultat. Endvidere må det tillægges vægt, at Codan og DSB har påberåbt sig tre forskellige ansvarsgrundlag for erstatningskravene, hvoraf de alene fik medhold i anbringendet om ansvar efter dansk rets almindelig regel om culpaansvar. Ved Østre Landsrets delafgørelse af 23. november 2012 er ansvaret endvidere fordelt lige. Codan og DSB har forlænget sagsforløbet unødigt og har foranlediget Banedanmarks begæring om syn og skøn ved, trods opfordringer hertil, ikke at fremlægge detaljeret materiale til brug for opgørelsen af tabet. DSB har tillige frafaldet kravet på afsavnserstatning, og Codan og DSB har meget sent i sagsforløbet endnu ikke afklaret det påberåbte momskrav og anbringenderne herom. Sag B A mod Banedanmark Banedanmark, der har anerkendt As opgørelse af erstatningen til ,52 kr. med tillæg af renter som påstået, har præciseret, at Banedanmarks påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb, alene relaterer sig til fordelingen af ansvaret for skaderne. Vedrørende sagsomkostninger har A gjort gældende, at der bør tillægges ham sagsomkostninger, idet han har fået fuldt ud medhold i, at Banedanmark var erstatningsansvarlig for de ham påførte skader, og at synspunktet om egen skyld alene har ført til en halvering af erstatningen. Hovedforhandlingens varighed over to omgange bør tillige tillægges betydning. Banedanmark har om sagsomkostninger gjort gældende, at disse bør ophæves, idet der er sket en ligelig fordeling af ansvaret sammenholdt med, at der ikke har været tvist om tabets størrelse.

9 - 9 - Landsrettens begrundelse og resultat Sag B-3589/09 Codan og DSB mod Banedanmark Codan, DSB og Banedanmark har ved hovedforhandlingens afslutning indgået forlig om de respektive erstatningsbeløb som gengivet ovenfor, og parterne har anmodet landsretten om at afsige dom med udgangspunkt i det således opgjorte tab eksklusive moms. I overensstemmelse med parternes forlig og Østre Landsrets delafgørelse af 23. november 2012, hvorefter Banedanmark skal anerkende at være erstatningsansvarlig for halvdelen af DSB s og Codans tab som følge af S-togskollisionen, og hvorefter DSB skal anerkende at være erstatningsansvarlig for halvdelen af Banedanmarks tab som følge af kollisionen, afsiger landsretten dom om erstatningsbetaling for så vidt angår halvdelen af de opgjorte tab. Herefter skal Banedanmark til Codan betale ,50 kr. med tillæg af procesrente fra den 5. oktober Banedanmark skal til DSB betale kr. med tillæg af procesrente fra den 5. oktober DSB skal til Banedanmark betale ,50 kr. med tillæg af procesrente fra 30. november Afgørelsen om sagens omkostninger må træffes efter en samlet vurdering af sagens værdi, udfald og forløb, herunder varigheden af to hovedforhandlinger med i alt 6 retsdage og en betydelig sagsforberedelse. På dette grundlag finder landsretten, at der bør tillægges Codan og DSB delvise sagsomkostninger i forhold til de beløb, som tilkendes dem ved dommen. Der er herved lagt vægt på, at Codan og DSB for så vidt angår hovedkravet overvejende må anses for vindende parter, idet sagsanlægget var nødvendiggjort af tvisten om, hvorvidt Banedanmark var erstatningsansvarlig for skaderne ved ulykken; den tvist, der tillige har udgjort det væsentligste spørgsmål i

10 sagen. Under hensyn til Codans og DSB s nedsættelse af erstatningsbeløbene i det indgåede forlig sammenlignet med de tidligere nedlagte påstande findes Banedanmark imidlertid alene at burde betale delvise sagsomkostninger til Codan og DSB. I forholdet mellem DSB og Banedanmark godskrives Banedanmark endvidere et beløb vedrørende omkostninger, herunder retsafgift, ved førelsen af sagen om modkravet, der dog ikke væsentligt kan anses at have forøget Banedanmarks samlede omkostninger ved sagens førelse. Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne til dækning af advokatbistand har landsretten tillige henset til, at Codan og DSB under sagen har været repræsenteret af samme advokat. Herefter skal Banedanmark i delvise sagsomkostninger til Codan betale kr. Heraf udgør kr. udgift til dækning af retsafgift i forhold til det vundne beløb, og beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er efter det ovenfor anførte skønsmæssigt fastsat til kr. inkl. moms. Banedanmark skal i delvise sagsomkostninger til DSB betale kr. Heraf udgør kr. udgift til dækning af retsafgift i forhold til det vundne beløb, og beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er efter det ovenfor anførte skønsmæssigt fastsat til kr. Beløbet tillægges ikke moms, idet DSB ikke har kunnet redegøre for det præcise omfang af DSB s momspligt. Ved fastsættelsen af dette omkostningsbeløb er tillige henset til, at Banedanmark i forhold til sit vundne beløb på ,50 kr. endvidere skal godskrives dels godtgørelse af forholdsmæssig dækning af retsafgift, dvs kr., dels advokatsalær med tillæg af moms. Sag B A mod Banedanmark Parterne er enige om opgørelsen af tabet som påstået og med forrentning som påstået. I overensstemmelse med Østre Landsrets delafgørelse af 23. november 2012, hvorefter Banedanmark skal anerkende at være erstatningsansvarlig for halvdelen af As tab som følge af S- togs-kollisionen, tages den nedlagte påstand til følge for så vidt angår halvdelen af det anførte beløb.

11 Banedanmark skal herefter til A betale ,26 kr. med tillæg af procesrente af ,46 kr. fra den 12. februar 2010 og af ,79 kr. fra den 27. november Efter sagens værdi, forløb og udfald finder landsretten, at der bør tillægges A sagsomkostninger i forhold til det tilkendte beløb. Der er herved lagt vægt på, at A overvejende må anses som vindende part, idet sagsanlægget var nødvendiggjort af tvisten om, hvorvidt Banedanmark var erstatningsansvarlig for de skader, han pådrog sig, hvilket tillige har udgjort det eneste omtvistede spørgsmål i denne sag. Herefter skal Banedanmark i sagsomkostninger til A betale kr. I beløbet indgår kr. til dækning af retsafgift i forhold til det vundne beløb, samt et skønsmæssigt fastsat beløb til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. T h i k e n d e s f o r r e t: Banedanmark skal til Codan Forsikring A/S betale ,50 kr. med tillæg af procesrente fra den 5. oktober Banedanmark skal til DSB betale kr. med tillæg af procesrente fra den 5. oktober DSB skal til Banedanmark betale ,50 kr. med tillæg af procesrente fra 30. november Banedanmark skal til A betale ,26 kr. med tillæg af procesrente af ,46 kr. fra den 12. februar 2010 og af ,79 kr. fra den 27. november I sag B skal Banedanmark i delvise sagsomkostninger betale kr. til Codan og kr. til DSB. I sag B skal Banedanmark i sagsomkostninger betale kr. til A. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

12 Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13)

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13) D O M Afsagt den 5. september 2014 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Frosell og Lone Dahl Frandsen). 8. afd. nr. B-1675-13: Domstolsstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 Sag 195/2010 Kroma A/S (advokat Christa Westergaard) mod Snaptun Frysehus A/S (advokat Michael Bach Jensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 10. oktober 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 263/13 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-NUU-CS-0165-2013) SIK som mandatar for Appellanten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A.

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A. Retten i Kolding DOM Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A X-by Sagens baggrund Ved Retten i Koldings dom af 19. december 2007 blev

Læs mere

D O M. Glostrup Rets dom af 29. november 2013 (BS 10H-3919/2012) er anket af Tryg Garantiforsikring A/S med påstand om frifindelse.

D O M. Glostrup Rets dom af 29. november 2013 (BS 10H-3919/2012) er anket af Tryg Garantiforsikring A/S med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 12. december 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Thomas Lohse og Hedegaard Madsen). 17. afd. nr. B-3906-13: Tryg Garantiforsikring A/S (advokat Ole Bernt Hasling)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 Sag 295/2009 (2. afdeling) A, B, C og D (tidligere ) (alle mødte selv) mod Politidirektøren for Østjylland, Rigsadvokaten og Justitsministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra B2656004- LOJ/HBJ/FN UDSKRIFT AF ØSTRELANDSRETSRETSBOG Den 27. april 2006 holdt Østre Landsret retsmøde for lukkede døre i medfør af retsplejelovens 339 a i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger 526.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger 526.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. DOM Afsagt den 29. november 2013 i sag nr. BS 10H-3919/2012: Anker Hansen & Co. A/S Kaløvej 3 3600 Frederikssund mod Tryg Garantiforsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

A's. Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Sagsfremstilling. Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014:

A's. Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Sagsfremstilling. Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. november 2014 i sag nr. BS 30S-2962/2014:.A mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagen handler om udgifterne til indhentelse

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

D O M. afsagt den 24. februar 2016 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Torben Geneser og Henrik Præstgaard (kst.

D O M. afsagt den 24. februar 2016 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Torben Geneser og Henrik Præstgaard (kst. D O M afsagt den 24. februar 2016 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Torben Geneser og Henrik Præstgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1033 15 A (advokat Leo Jantzen, Åbyhøj) mod C (advokat

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt)

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) 1 KENDELSE afsagt af Håndboldens Voldgiftsret den 3. november 2009 i voldgiftssagen Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) mod Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) Tvisten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 242/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Ellbjørg Hansen, Inge Rasmussen, Ib Christiansen, John Bruni Pedersen, Rene Chapion, Birgit

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I NÆSTVED Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. september 2015 i sag nr. BS 50-1388/2013: Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør og Gitte Løvstrøm Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør mod HF Strandparken

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 Sag 413/2007 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Jytte Smidstrup, beskikket) og Sag 415/2007 A (advokat Jytte Smidstrup,

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. juni 2014 i sag nr. BS J-750/2013: N mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Denne

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B219000G- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne H. C. Thomsen, Lone Kerrn-Jespersen,

Læs mere

D O M. afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst.

D O M. afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst. D O M afsagt den 6. maj 2015 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Lisbeth Parbo og Camilla Dalgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1893 13 Jens Erik Jørgensen (advokat Anders Tourlin Kolte,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

K E N D E L S E. Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune. (advokat Frederik Bue Johnsen) mod. Fredensborg VVS Teknik A/S. (advokat Irene Wittrup)

K E N D E L S E. Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune. (advokat Frederik Bue Johnsen) mod. Fredensborg VVS Teknik A/S. (advokat Irene Wittrup) K E N D E L S E i Voldgiftssag nr. C-13218: Hvidovre Kommune (advokat Frederik Bue Johnsen) mod Fredensborg VVS Teknik A/S (advokat Irene Wittrup) og AG5 A/S (advokat Jakob Sønder Larsen) Afsagt København,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015 Sag 265/2013 (2. afdeling) A (advokat Mikael Dreyer, beskikket) mod B (advokat Wilhelm Dickmeiss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 26. november 2015 i faglig voldgiftssag FV2015.0108 Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Hovedspørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 Sag 48/2012 (1. afdeling) Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

u D S R R I F T A B D O M S O 4 B N F O R ( advokat ), D OM : , dømt til at betale 75.052,20 kr.

u D S R R I F T A B D O M S O 4 B N F O R ( advokat ), D OM : , dømt til at betale 75.052,20 kr. u D S R R I F T A B D O M S O 4 B N F O R KØBENHAVNS BYRET S A F D S I+ T Y G De n 9. december 1999 blev i sag nr. SD 2238/99 mod (advokat ( advokat ), afsagt s ålydende D OM : Under denne sag, hvor dommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 Sag 201/2009 (2. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) mod A (advokat Lasse Dalberg) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag D O M afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag V.L. B 2350 14 C.F.P. Ejendomme A/S (advokat Grit Andersen, København) mod Natur-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 104/2013 T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instans er

Læs mere

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS.

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. april 2017 i sag nr. BS 150-606/2016: TDC A/S Teglholmsgade 1 2450 København SV mod Naturbyg dk ApS Sillebjergvej 4 8740 Brædstrup Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere