En østjysk bankfusion?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En østjysk bankfusion?"

Transkript

1 En østjysk bankfusion? Specialeafhandling HD-FR Udarbejdet af Rikke Dall Hardt Hove, studienr Aalborg Universitet Vejleder, Christian Farø

2 Summary The purpose of this assignment is to give a basis for deciding whether the shareholders in Djurslands Bank and Østjydsk Bank should vote for or against a merger between the banks. To evaluate whether a merger is necessary, an industry analysis and a SWOT analysis is done. The analyses show that the bank market is highly competitive. It is hard for smaller financial institutions to match the pricing in larger banks and to keep up with product development. It is shown that Østjydsk Bank and Djurslands Bank in a merger is able to present operating cost savings on the following areas: personnel, IT, education, streamlined work processes, office rental, and other administrative expenses. Cost savings which add up to 29 mill. DKK. A financial analysis for the banks determines which impact the merger has on the individual bank. The key figures Return on Equity, Return on Asset, Profit Margin, Earnings per DKK of cost, Weighted Average Cost of Capital, and Internal Capital Generation Rate shows that Østjydsk Bank in the analyzed period is badly hit by the financial crisis resulting in a negative growth. Especially large deprecations afflict the bank. The financial analysis can however tell that Djurslands Bank has been able to turn the tide after the financial crisis, as the key figures has improved during the analyzed period. The bank has however not been able to increase their loans. Instead the customers prioritize savings and repayment of loans. Based on a joint income statement and balance sheet new key figures are calculated distinctly showing that concerning Østjydsk Bank, a merger will immediately result in an improvement on key figures. The key figures of Djurslands Bank will however not improve if only considering the operation cost savings. The shareholders should expect that the merger will bring the possibility to increase the business volume and to decrease the deprecations, which will improve the key figures. Provided that the merger is carried out by having Djurslands Bank buy the share capital of Østjydsk Bank three options are presented. Djurslands Bank can take out further loans, issue more shares, or exchange all Østjydsk Bank shares with Djurslands Bank shares. The shareholders will experience that the key figure earnings per share will increase for both banks when the operations cost savings are carried out. Finally this assignment points out issues the two banks should have in mind when realizing a merger. This is done by outlining the merger as a project presented through the 5x5 model.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Metode Introduktion af Østjydsk Bank og Djurslands Bank Østjydsk Bank Djurslands Bank Markedsundersøgelser Eksisterende udbydere Leverandører Kunder Substitutter Potentielle indtrængere SWOT analyse Stærke og svage sider Muligheder og Trusler Rationaliseringspotentiale i forbindelse med en fusion Medarbejdersituationen IT-situationen Øvrige rationaliseringsudgifter De samlede driftsbesparelser Østjydsk Banks og Djurslands Bank forretningsmæssige fundament Bankpakke 1 og Bankpakke Solvens Basiskapital Risikovægtede poster Østjydsk Bank Djurslands Bank Bankernes muligheder med en fælles basiskapital Østjydsk Bank og Djurslands Banks regnskabsmæssige udvikling Rentabilitet Udviklingen i udvalgte poster fra resultatopgørelsen Balance Udlånssammensætning Likviditet Likviditet hos Østjydsk Bank Likviditet hos Djurslands Bank WACC

4 11 ICGR Konsekvenserne ved en fusion Ny resultatopgørelse Nøgletal for den nye fusionsbank ROE og ROA WACC ICGR Gennemførelse af fusionen Kontantopkøb Opkøb med aktier Ombytning af aktier Opsummering af købsmuligheder Indtjening pr. aktie Organisering af fusionsprojekt x5 modellen Projektopgaven Interessenter Projektledelse Omgivelser Ressourcer Opfølgning Risiko Opsummering af fusionsprojektet Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag 1: Organisationsdiagram for Djurslands Bank Bilag 2: Medarbejderliste Østjydsk Bank Bilag 3: Rentabilitetsberegninger for de 2 banker Bilag 4: Udlånsmix ny bank Bilag 5: WACC og ICGR Djurslands Bank Bilag 6: WACC og ICGR Østjydsk Bank Bilag 7: Resultatopgørelse for ny bank Bilag 8: Rentabilitetsberegninger for ny bank Bilag 9: WACC og ICGR ny bank Bilag 10: Historiske aktiekurser for Djurslands Bank Bilag 11: Historiske aktiekurser for Østjydsk Bank Bilag 12: Indtjening pr. aktie for ny bank Bilag 13: Projektplan

5 1 Indledning Danmark blev i 2007 ramt af den globale finansielle krise. Krisen har ikke kun påvirket samfundsøkonomien, men også den enkelte danskers økonomi. Da krisen for alvor tog fat, oplevede mange investorer drastiske fald på deres investeringsporteføljer, arbejdsløsheden steg og indenfor visse fagområder stiger den endnu 1. Finanskisen har også sat sit tydelige aftryk på boligmarkedet, der er faldet drastisk. Trods det at boligpriserne er steget det seneste år, er huspriserne samlet set fortsat faldet med 15,1 % siden toppen i december Finanskrisen medførte en meget stor usikkerhed på finansmarkederne. Bankerne begyndte at tvivle på hinanden, hvilket medførte, at bankernes udlån til hinanden gik i stå. Der kan tales om, at bankmarkedet blev fastfrosset 3. I Danmark har medierne og samfundet generelt haft stor fokus på bankernes regnskab og daglige virke. Bankerne har skulle bevise, at de i et kriseramt marked har været i stand til at drive en sund forretning. År 2011 vil blive et år, hvor der forsat vil være stor fokus på bankernes vækst. Konkurrencen på bankmarkedet er stor, og det er vigtigt, at de enkelte banker forholder sig til, hvordan væksten kan øges, omkostningerne holdes nede og kampen om nye kunder vindes. Finanskrisen har kostet flere danske banker livet, og flere banker er nødt til at tænke nye alternative veje. I 2008 var der i Danmark 140 pengeinstitutter. Dette tal er i slutningen af 2010 faldet til 125 pengeinstitutter, og hvis man skal tro de danske bankdirektører, skal dette tal ned på 103 inden udgangen af Der kan dog sagtens være tale om frivillige fusioner, hvor to sunde pengeinstitutter vælger at gå sammen for at skabe en bedre forretning. Finanskrisen har med tydelighed vist, at det kan være svært at være et mindre pengeinstitut i et kriseramt marked. Det enkelte pengeinstituts størrelse kan have indflydelse på, hvilke priser kunderne tilbydes 5. Som mindre pengeinstitut kan det være svært at tiltrække nye kunder, hvis der ikke kan konkurreres på prisen. Det er vigtigt, at det enkelte pengeinstitut har et sundt og stabilt forretningsfundament, så der i et marked med stor konkurrence kan tages hurtige og effektive beslutninger så forretningsmulighederne udnyttes

6 I de seneste år er der til pengeinstitutterne kommet nye skærpede krav fra blandt andet EU med indførelsen af MiFID, som har til formål at skabe et velfungerende og konkurrencedygtigt værdipapirmarked i EU, og fra Basel-komiteen, som er et internationalt organ for centralbanker, der samarbejder om bankovervågning. Dette sætter skærpede krav til den administrative del af pengeinstitutterne og til medarbejderne. Det kan med en vis sandsynlighed blive svært for de små pengeinstitutter at tiltrække tilstrækkeligt kvalificeret personale i fremtiden. Ud fra disse ulemper ved at være et lille pengeinstitut bør flere af de mindre pengeinstitutter overveje, hvilke nye muligheder en fusion vil kunne medføre af positiv synergi og rationaliseringsmuligheder. To af konkurrenterne på det østjyske bankmarked er Djurslands Bank og Østjydsk Bank. De har ikke filialer i det samme markedsområde, men bankerne har filialer, der geografisk grænser op til hinandens markedsområde. De er direkte konkurrenter i markedet, og det kan derfor være interessant at undersøge om en eventuel fusion vil være en mulighed for de to banker for at sikre, at de til stadighed er konkurrencedygtige i det østjyske bankmarked. Inden en eventuel fusion kan påbegyndes, er der mange aspekter, der skal belyses. Det skal undersøges, om der er økonomisk grobund for en ny fælles bank og om fusionen medfører, at den nye fælles bank bliver en konkurrencedygtig spiller i markedet fremover. Det skal undersøges, hvordan en ny organisation kan se ud, om der skal lukkes filialer, og hvordan et nyt forretningsgrundlag eventuelt skal se ud. Forud for en fusion er der altså mange undersøgelser og analyser der skal udarbejdes, inden et beslutningsgrundlag er tilstede 2 Problemformulering Vil det ud fra et økonomisk, strategisk og organisatorisk perspektiv være fordelagtigt for aktionærerne at gennemføre en fusion mellem Østjydsk Bank og Djurslands Bank? 3 Metode Indledningsvis vil Østjydsk Bank og Djurslands Bank kort blive beskrevet for at give et indblik i bankens historie, idégrundlag og mål. Herefter vil der blive redegjort for, hvorfor en fusion kan være nødvendig for de to banker, og hvad idégrundlaget for en fusion kan være. Det vil blive analyseret, hvilke rationaliseringsge- 4

7 vinster og synergieffekter en fusion vil kunne medfører. Analysen vil blandt andet tage udgangspunkt i modellen Porters Five Forces og i en SWOT-analyse. Efterfølgende vil Østjydsk Bank og Djurslands Banks forretningsmæssige fundament blive analyseret. Analysen udarbejdes med udgangspunkt i Lov om Finansiel Virksomhed (LFV) og Kapitaldækningsbekendtgørelsen (KDB). Herunder redegøres der for de to bankers basiskapital, risikovægtede poster og solvens. Det vil blive vurderet, i hvilket omfang de to banker efter en sammenlægning vil have mulighed for at håndtere større enkeltengagementer ud fra samme basiskapital, som de to banker har i dag. Det vil endvidere blive analyseret, om bankerne efter en fusion vil være i stand til at udnytte deres solvens bedre. Analysen vil endvidere kort berøre finanstilsynets vejledning til opgørelse af det individuelle solvensbehov. I det efterfølgende afsnit vil de to bankers regnskabsmæssige udvikling blive analyseret. Udviklingen er med til at danne grundlag for den nye banks fremtidige forretningsmuligheder. Analyseperioden er 2008 til Der sættes fokus på posterne: nedskrivninger, rente- og gebyrindtægter samt omkostninger herunder indtjeningen pr. omkostningskrone. Udvalgte poster på balancen vil blive vurderet, og det undersøges, hvilken fordeling bankerne har på udlån, og hvilke konsekvenser det har for bankernes likviditet. Nøgletallet WACC (Weighted Average Cost of Capital) vil blive beregnet for de to banker for at vurdere, hvorledes udviklingen har været i bankernes gennemsnitslige kapitalomkostninger. Denne udvikling sammenlignes med den gennemsnitslige pengemarkedssats. WACC vil efterfølgende også blive beregnet ud fra en fælles resultatopgørelse og balance, hvilket vil udgøre resultatet efter en sammenlægning. Effekten på WACC efter en sammenlægning vil blive vurderet. Nøgletallet ICGR (Internal Capital Generation Rate) vil ligeledes blive beregnet både for de to enkelte banker og for den nye fusionsbank. ICGR viser, hvor meget bankerne kan øge balancesummen, uden det påvirker bankens kapitalforhold. Nøgletallet beregnes for at vurdere, hvilke muligheder den nye fusionsbank har for at skabe nye udlånsmuligheder. Når ICGR beregnes for den nye fusionsbank, vil der blive taget hensyn til den årlige potentielle besparelse, som det forventes, at der vil opstå, hvis Østjydsk Bank og Djurslands Bank fusionerer. 5

8 Når de nye nøgletal er beregnet, vil det blive undersøgt, hvorledes en mulig fusion kan gennemføres. For ikke at skade den nye banks omdømme og fremtidige forretningsmuligheder, er det vigtigt, at den kommende fusion forløber hensigtsmæssigt. Det vil blive undersøgt, om det er en fordel, at Østjydsk Bank eller Djurslands Bank køber den anden bank med aktier eller kontanter. Det vil blive undersøgt ved at sætte fokus på bankernes aktiekurser og egenkapital. Det vil blandt andet blive undersøgt, om bankernes kurs/indre værdi er høj eller lav. En sådan undersøgelse vil være med til at klarlægge, hvilken betalingsmåde der vil være mest fordelagtig. Inden aktionærerne kan vurdere, om de vil stemme for en fusion, vil nøgletallet Indtjeningen pr. aktie blive beregnet. De to bankers aktionærer kan bruge dette til at vurdere, hvor stor en kontant gevinst det forventes, at fusionen vil medbringe. I den sidste del af opgaven vil der blive redegjort for, hvilke tanker Østjydsk Bank og Djurslands Bank bør gøre sig i forbindelse med fusionen med udgangspunkt i værktøjet 5x5 modellen. 5x5 modellen kan danne grundlag for en indledende planlægning af fusionen og for en løbende planlægning undervejs. De 5 grundelementer i modellen er projektopgaven, projektledelse, interessenter, omgivelser og ressourcer. De 5 grundelementer er nødvendige for at opgaven kan løses som et projekt. Ved at benytte 5x5 modellen vil det blive belyst, om det er muligt at gennemføre fusionen i praksis. Der vil blive udarbejdet en projektplan, der viser hvordan projektet vil forløbe, og hvornår de enkelte delelementer skal være på plads. Projektplanen kan bruges til løbende at evaluere på projektet. Hvis fusionen skal blive en succes, er en af forudsætningerne at projektet bliver planlagt grundigt og gennemført efter projektplanen. Opgaven afsluttes med en samlet konklusion. Ud fra konklusionen vil det tydeligt fremgå, om en fusion mellem Østjydsk Bank og Djurslands Bank er anbefalelsesværdig for aktionærerne. 4 Introduktion af Østjydsk Bank og Djurslands Bank Inden analysen omkring en fusion påbegyndes introduceres de to banker. 6

9 4.1 Østjydsk Bank 6 Østjydsk Bank stammer helt tilbage fra 1897 hvor Banken for Mariager og Omegn blev grundlagt. Banken har i dag i alt 11 filialer og i alt 160 medarbejder ansat. Bankens nordligste afdeling er placeret i Hadsund, og den sydligste i Vejle. Vejleafdelingen er bankens nyeste afdeling, der åbnede i Østjydsk Bank er en full-service bank, der henvender sig til private kunder, mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt offentlige institutioner i bankens markedsområde. Med en full-service bank menes, at banken kan tilbyde sine kunder et fuldt sortiment af udlåns-, indlåns-, valuta-, pensions-, investerings-, forsikrings- og realkreditprodukter. Østjydsk Bank vil gerne være kendetegnede ved at de prioriterer de lokale interesser og udviser lokalsamfundet opbakning. I 2009 fik mere end 179 lokale foreninger økonomisk støtte af Østjydsk Bank. Det er vigtigt for banken, at alle medarbejdere udviser indlevelsesevne og yder personlig betjening og god gammeldags service. Ikke mindst vil Østjydsk Bank altid være i stand til at stille fornuftige konkurrencedygtige rentesatser og alene have få og lave gebyrer. Østjydsk Banks værdier er tid, handlekraft, lokalt engagement og personlige relationer. Østjydsk Bank har ved udgangen af 2010 mere end aktionærer. Der er alene tale om én aktionær, der ejer mere end 5% af aktiekapitalen. Banken ejer selv 4,4% af aktiekapitalen. Forretningsomfanget i banken fordeler sig ultimo 2010 med ca. 65% på erhvervssegmentet, og ca. 35% på privatsegmentet. Det er bankens strategi at øge andelen af privatkunder i fremtiden. 4.2 Djurslands Bank 7 Djurslands Bank blev stiftet i 1965, hvor tre mindre banker gik sammen. Banken har i dag 15 afdelinger fordelt på Djursland og i Århus. I 1995 åbnede den første afdeling i Århus, og banken har i dag fem afdelinger i Århus. For at sikre et forsat stabilt kundegrundlag stiftede Djurslands Bank i 2009 en ny afdeling kaldet PlusBank. Denne afdeling er for kunder der bor uden for bankens forretningsområde. Den benyttes bl.a. af kunder, der tidligere har boet på Djursland, men nu er flyttet geografisk væk fra banken. 6 De konkrete facts om Østjydsk Bank stammer fra bankens årsrapport De konkrete facts om Djurslands Bank stammer fra bankens årsrapport

10 Bankens lokale afdelinger er omdrejningspunktet for den personlige og individuelle rådgivning. Djurslands Bank ønsker at blive Danmarks bedste rådgivningsbank. Banken beskæftiger 199 fuldtidsansatte. Djurslands Bank er ligesom Østjydsk en full-service bank for private kunder, små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt offentlige institutioner i bankens markedsområde. Bankens overordnede mål er altid at være konkurrencedygtige, professionel og lokalorienteret. Af bankens strategi fremgår det, at banken ønsker en udbygning af banken indenfor markedsområdet. Djurslands Bank ejes i dag af aktionærer, hvor kun investeringsforeningen Sparinvest ejer mere end 5% af aktiekapitalen. Forretningsomfanget i banken fordeler sig ultimo 2009 med 54,7% på erhverv og 41,7% på privat. Djurslands Banks værdier er Team trivsel tryghed, Aktiv kunderådgivning, Engageret og effektiv, Sund fornuft i økonomien og Lokal og synlig. 5 Markedsundersøgelser Inden de nærmere overvejelser omkring en fusion sættes i gang, er det vigtigt at danne sig et overblik over de to bankers konkurrencesituation. Overblikket kan udarbejdes ved at analysere bankbranchen. Den mest udbredte brancheanalysemodel er Porters Five Forces model, idet modellen indeholder fem kræfter, som tilsammen danner overblikket over konkurrencestrukturen. Brancheanalysen indgår i den strategiske platform, som danner udgangspunkt for bankernes strategivalg. 8

11 Figur 1: Porters Five Forces 8 Modellen er god, da den inddrager potentielle indtrængere i branchen, hvilket giver modellen dynamik. Det betyder, at den er mere fremsynet, end hvis den blot omfatter de eksisterende aktører i branchen. Medtages alene eksisterende aktører, risikeres det, at modellen bliver stationær, da der alene er tale om en beskrivelse af situationen i branchen her og nu, uden der tages hensyn til eventuelle trusler udefra. 5.1 Eksisterende udbydere I slutningen af 2010 havde de danske forbrugere i alt forskellige pengeinstitutter at vælge imellem. Dette vidner om, at konkurrencen om kunderne er hård. I Østjylland er en stor del af de danske banker repræsenteret. Markedslederne på det danske bankmarked er Nordea og Danske Bank, som begge er repræsenteret i Østjylland. De øvrige store banker er ligeledes repræsenteret. Det er i høj grad disse banker, der bestemmer i hvilken retning bankmarkedet skal rykke sig. De er ofte først med nye produkter og har større mulighed for at iværksætte kampagner i kampen om nye kunder. Et eksempel herpå er, at Nordea og Danske Bank i øjeblikket er særdeles aggressive i kampen om nye boligkunder. Danske Bank tilbyder i øjeblikket en boliglånsrente til 4,5% og Nordea 4,95% 10. Herudover har de større banker en forbedret økonomisk mulighed for at reagere hurtigt og effektivt på nye lovændringer. Eksempelvis da MiFID-reglerne blev vedtaget, havde de et system klar til 8 Finansiel kommunikation af Hans-Henrik Søndersted-Olsen, side Februar

12 håndtere dette. Hverken Østjydsk Bank eller Djurslands Bank skal forsøge at sammenligne sig med de største banker. Djurslands Bank og Østjydsk Bank kan betragtes, som markedsfølgere i markedet. De skal følge strømme og sørge for at udbyde et produktsortiment, der tilnærmelsesvist ligner markedsledernes. Østjydsk Bank og Djurslands Bank kan ikke længere betragtes, som markedsnicher, selv om de præciserer meget, at de er lokale banker, der vægter lokalsamfundet. Begge banker har spredt sig over et større geografisk område. Der kan sagtens være forskel på, hvad kunderne i den østligst del af Djursland efterspørger, og hvad en kunde i Århus efterspørger. I begge bankers værdier indgår nærhed og et godt lokalkendskab. I Østjylland findes der et bredt udvalg af banker, der netop har disse værdier, f.eks. Sparekassen Østjylland, Sparekassen Djursland og Andelskassen Ebeltoft. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at tro, at blot fordi man bor i Grenå, så bliver man automatisk kunde i Djursands Bank. Begge banker opererer således i et marked, hvor der er stærk konkurrence. Det er derfor vigtigt, at der udarbejdes en klar strategi, hvor det fremgår, hvilke parametre der skal satses på. 5.2 Leverandører Både Djurslands Bank og Østjydsk Bank er stærkt afhængige af deres leverandører. Jo større forskel der er i afhængigheden mellem pengeinstitut og leverandør, des større er den ene parts forhandlingsstyrke. Af væsentlige leverandører kan nævnes Totalkredit, som ejes af Nykredit. Både Djurslands Bank og Østjydsk Bank benytter Totalkredit som kreditforening. Totalkredit benyttes i dag samlet af 100 pengeinstitutter 11. Djurslands Bank og Østjydsk Bank udgør dermed kun en meget lille del af Totalkredits samlede distributionsnet, og deres styrke i samarbejdet må betragtes som begrænset. Totalkredit leverer i dag de to bankers IT-værktøj på boligmarkedet, så de er dybt afhængige af, at Totalkredit leverer et tilfredsstillende produkt. En anden meget væsentlig leverandør er Bankdata, som er de to bankers IT-systemleverandør. Bankdata ejes i dag af 14 pengeinstitutter, hvor Sydbank er størst. Bankdata indgik den 1. september 2010 et samarbejde med Jyske Bank 12, hvilket betyder, at Jyske Bank fremover bliver det største pengeinstitut i sammenslutningen. Bankdatas balance blev forøget med

13 2/3 13, da samarbejdet blev en realitet. For Østjydsk Bank og Djurslands Bank betyder samarbejdet, at deres omkostninger til IT fremover vil blive reduceret eller holdes i ro, da der nu er flere banker om, at betale udgiften. Herudover skal samarbejdet gerne bevirke, at bankerne er sikret moderne og fleksible IT-løsninger i fremtiden. En lille ulempe ved samarbejdet vil for Østjydsk Bank og Djurslands Bank være, at de bliver en endnu mindre brik i den store sammenhæng. Formodentligt vil Jyske Bank og Sydbank præge langt de fleste beslutninger, som træffes af Bankdata. I Østjydsk Bank og Djurslands Bank tilbydes der forsikringer i samarbejde med Privatsikring og PFA. For at produkterne kan sælges, er bankerne afhængige af at Privatsikring udbyder konkurrencedygtige produkter og udarbejder materiale, der gør rådgiverne i banken i stand til at rådgive om forsikringerne. Nets administrer betalinger for de danske pengeinstitutter og er en samarbejdspartner, som har en relativ stor forhandlingsstyrke overfor bankerne. Nets er i øjeblikket eneudbyder på markedet, så der findes på nuværende tidspunkt ingen alternativer. Derfor er også Djurslands Bank og Østjydsk Bank stærkt afhængige af dette system. Bankerne har en række finansieringspartnere, som de også er afhængige af. Disse vil nærmere blive analyseret under punktet WACC. Udover de nævnte leverandører findes der en række øvrige, som kun i begrænset omfang har indflydelse på konkurrencesituationen, og derfor vil de ikke blive analyseret dybere her. Ud fra gennemgangen af de to bankers leverandører er det positivt for en eventuelt kommende fusion, at de stort set har de samme leverandører. Bankernes forholdsvis lille størrelse er en klar ulempe i forhold til deres leverandører. Leverandørerne er ikke på samme måde afhængige af Djurslands Bank og Østjydsk Bank, som de er af leverandørerne. 5.3 Kunder Kunderne på det danske bankmarked er stort set alle privatpersoner og virksomheder, der har behov for en bankkonto. Hverken Østjydsk Bank eller Djurslands Bank vil alene have kunder indenfor deres eget markedsområde. Djursland Bank har som tidligere skrevet åbnet en sær

14 skilt afdeling for de af bankens kunder, der ikke bor i markedsområdet. På samme måde, som leverandørerne har kunderne en forhandlingsstyrke overfor banken. Bankernes indtjening påvirkes af denne forhandlingsstyrke. Erfaringen er, at kunderne er blevet mere prisbevidste og har fokus på renteniveau og gebyr 14. For bankerne gælder det om at få skabt et loyalitetsforhold til kunderne, så de føler de altid får den rigtige rådgivning og de bedste produkter til en fair pris. For at vurdere konkurrencen om kunderne, ses der nærmere på, hvorledes udviklingen i befolkningsvæksten har været. Fra 2000 til 2007 har væksten i Østjylland været 4,7%, mens den i hovedstadsregionen og resten af landet lå på godt 2%. Tendenserne tyder altså på, at der er relativt højere befolkningstilvækst i Østjylland i forhold til andre dele af Danmark. Tendensen viser dog, at væksten er størst i byområderne 15. Derfor er det positivt at Djurslands Bank har valgt at udvide deres markedsområde til at også at omfatte Århus. Den store konkurrence der er om bankkunderne på markedet bevirker, at bankerne skal have en klar strategi for, hvorledes de vil sikre et stabilt kundegrundlag i fremtiden. 5.4 Substitutter I det danske bankmarked er der substituerende produkter; eksempelvis SMS-lån og kreditter stillet igennem en form for kort, f.eks. Mastercard eller Acceptcard. Herudover er der flere firmaer der tilbyder køb på kredit, f.eks. L easy, DER og Bilka. De markedsfører sig på, at sælge både produkt, levering og finansiering i ét. Vi har i de seneste år set en stigning i disse produkter. Leasing er et andet finansielt produkt, der er stærkt på vej ind på det danske privatmarked. I første halvår af 2010 blev 10% af alle nye danske personbiler leaset. Ifølge tal fra leasingbranchens organisation, Finans og Leasing, blev biler udlejet på privatleasing i løbet af 2009, og det tal er udtryk for en fordobling 16. Bankmarkedet er nødt til at forholde sig til disse produkter. Både Østjydsk Bank og Djurslands Bank kan i dag tilbyde deres kunder forskellige udgaver af Mastercard. Ingen af bankerne har i dag et samarbejde om privatleasing. Det er et område, bankerne skal forholde sig til. Fortsætter udviklingen indenfor privatleasing, vil det betyde, at bankerne med stor sandsynlighed vil få en nedgang i billån

15 5.5 Potentielle indtrængere Potentielle indtrængere er de virksomheder, der kan blive en del af fremtidens konkurrenter. Disse konkurrenter kan for Djurslands Bank og Østjydsk Bank komme fra nystartende pengeinstitutter, udenlandske pengeinstitutter og brancheglidning. Det vurderes, at risikoen for nye pengeinstitutter på markedet ikke er til stede pt. Vi ser en modsat trend, hvor antallet af pengeinstitutter falder. Markedet indbyder ikke til start af et nyt pengeinstitut. Samtidigt er der i lovgivningen forholdsvis store krav til at drive finansiel virksomhed i Danmark, hvilket ikke gør det lettere for nye pengeinstitutter at trænge ind på markedet. I de kommende år er der sandsynligvis mulighed for at se flere integrationer, hvor bank, pension, forsikring og realkredit samles i ét selskab, eller hvor flere banker vælger at gå sammen som f.eks. da Danske Bank købte BG bank. Udenlandske pengeinstitutter kan også være potentielle indtrængere, såfremt konkurrencen og de nuværende barrierer ikke bibeholdes. I det nuværende marked konkurreres der på alle parametre, hvilket bevirker at branchens attraktivitet for udenlandske banker er relativt lille. Konkurrencestyrelsen mener fortsat, at grunden til at konkurrencen på det danske marked ikke er attraktiv for udenlandske pengeinstitutter, primært skyldes for store indtrængningsbarrierer 17. Eksempler på indtrængningsbarrierer er skattelovgivningen og indskydergarantiordningen, som er udformet forskelligt i de enkelte lande. Risikoen for indtrængere ser umiddelbart ud til at være rimelig lav, men det er værd at holde øje med, hvis der eksempelvis kommer en lovændring, der gør det lettere for udenlandske pengeinstitutter at etablere sig på det danske marked. 6 SWOT analyse Udover brancheanalysen udarbejdes der yderligere en SWOT analyse. SWOT analysen sætter bankernes aktuelle interne ressourcer i relation til deres position i det omgivende miljø. Dette giver et godt oversigtsbillede over bankernes aktuelle konkurrencemæssige position og strate /Finansraadet_-_kap.2.pdf 13

16 giske handlingsmuligheder. SWOT analysen udarbejdes som en af de første analyser, da den giver overblikket over de strategiske udfordringer, og der tages stilling til, hvorledes bankerne kan reagere på disse udfordringer. Samlet SWOT analyse for Østjydsk Bank og Djurslands Bank. STÆRKE SIDER SVAGE SIDER Stort lokalkendskab Korte beslutningsveje Stort medarbejderkendskab MULIGHEDER Stort lokalkendskab Dårlig økonomi hos flere konkurrenter Fusionere med en konkurrent IT udvikling Produktudvikling Uddannelsesniveau Lille markedsandel Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Afhængig af nøglepersoner Afhængig af leverandører TRUSLER Økonomisk krise Lovkrav til likviditet og solvens Generelle lovkrav Kunderne flytter fra bankens udkantsområder Loyaliteten hos kunderne falder. De bliver utrygge, når en bank går konkurs. Afhængighed af leverandører Fundingmuligheder 6.1 Stærke og svage sider De stærke sider ved at være en lille bank, som både Østjydsk Bank og Djurslands Bank må betegnes at være, er bl.a. at bankerne har et stort lokalkendskab. I begge de to bankers værdier indgår det, at det er deres målsætning at være aktive i lokalsamfundet og synligt støtte lokale aktiviteter og foreninger. Ved at vise sine kunder, at det er Djursland og Østjylland man satser på, kan det medføre, at der er flere beboere på f.eks. Djursland, der vælger Djurslands Bank, da de ønsker at bibeholde en lokal bank, der ved, hvad der er vigtigt for netop deres lokalsamfund. Det er sværere for de store banker at overbevise kunderne om, at de kender disse loka- 14

17 leværdier, da de har deres hovedsæde og styres mange 100 km. væk f.eks. i København. Djurslands Bank og Østjydsk Bank skal overbevise deres kunder om vigtigheden i at have et lokalpengeinstitut. En anden fordel ved at være en mindre bank er, at beslutningsvejen ofte er væsentlig kortere end i de større banker. Der er ikke langt fra den enkelte rådgiver i filialnettet til direktøren i hovedsædet. Dette kan være med til at motivere medarbejderne, da de kan føle, at der er mulighed for at præge organisationen. Det kan yderligere afspejle sig i, at kunderne føler at de får en handlekraftig bank. Social set kan det også være en fordel at være en lille bank, da medarbejderne kommer til at kende hinanden og deres kompetencer optimalt. Problemet opstår dog, hvis den nødvendige kompetence ikke er blandt medarbejderne, så der skal købes konsulentbistand. Herved kan en proces trække ud og blive dyr. I en lille bank er det endvidere en nødvendighed, at medarbejderne kan samarbejde. Der kan hurtigt opstå sladder i hjørnerne. Svaghederne ved at være en lille bank er, at det økonomisk set kan være svært at have ressourcer til at foretage produktudvikling og følge med de større konkurrenter. For at fastholde og tiltrække nye kunder er det vigtigt, at produktsortimentet tilnærmelsesvis matcher konkurrenternes. Østjydsk Bank og Djurslands Bank har sværere ved at føre en angrebskampagne, f.eks. ved at nedsætte renten på billån. De har også svært ved at matche kampagnerne fra f.eks. Danske Bank og Nordea og har ikke de samme midler til markedsføring. Tiltrækning af medarbejdere med de rette kompetencer kan endvidere være svært, da udviklingsmulighederne for medarbejder er begrænsede, da organisationen er lille. En medarbejder der ønsker at beskæftige sig med IT eller produktudvikling har ikke det samme udbud af stillinger, som ville være tilfældet, hvis organisationen havde været større. 6.2 Muligheder og Trusler Djurslands Bank og Østjydsk Bank skal blive ved med at udnytte det meget store lokalkendskab. De skal formå at overbevise kunderne om vigtigheden i det lokale pengeinstitut. De skal udnytte deres loyale kunder til at tiltrække nye kunder og formå at udnytte den såkaldte ambassadøreffekt. Den mest effektive måde at få nye kunder på er ved, at få de eksisterende kunder til at anbefale banken. 15

18 Uroligheden på bankmarkedet er i februar 2011 igen blusset op i forbindelse med Amagerbankens konkurs. Konkursen har medført, at Amagerbankens gode kunder er på udkig efter en ny bank, også i Østjylland. Amagerbanken havde filialer i Århus, hvor Djurslands Bank har filialer. At uroen omkring bankerne igen er dukket op, er også en trussel mod bankerne. Flere bankkunder mister igen troen på systemet og vælger at sprede deres bankforretninger eller vælger en af de større banker. En anden trussel mod Djurslands Bank og Østjydsk Bank er, at lovkravene til de danske pengeinstitutter hele tiden er under lup og løbende strammes op både af EU og af folketinget. Basel III som blev vedtaget i efteråret 2010, men dog endnu ikke er implementeret, strammer yderligere op på kravene 18. De strammere lovkrav kan blive svære for de mindre pengeinstitutter at leve op til. En af måderne hvorpå de mindre pengeinstitutter, herunder Djurslands Bank og Østjydsk Bank, har mulighed for at ruste sig til strammere lovkrav og til kampen fortsat, er at være en konkurrencedygtig bank ved at indgå i en frivillig fusion. Ved at blive en større bank vil afhængigheden til bankernes leverandører blive mindre. En større bank har en større forhandlingskraft over for leverandørerne. SWOT analysen viser, at der både er Svage og Stærke sider, Muligheder og Trusler ved at være en mindre bank. SWOT analysen synliggør dog, at de Svagheder og Trusler, som Østjydsk Bank og Djurslands Bank har, kan være så alvorlige, at de kan være med til at lukke de to banker. Her tænkes specielt på, at hvis bankerne ikke har ressourcerne til at følge med konkurrenterne i produktudviklingen og ikke formår at tiltrække nye kunder og kvalificeret arbejdskraft, så bliver det svært at opretholde bankerne i fremtiden. 7 Rationaliseringspotentiale i forbindelse med en fusion Inden en eventuel fusion mellem Østjydsk Bank og Djurslands Bank påbegyndes er det vigtigt, at det er grudigt undersøgt om fusionen kan skabe rationaliseringer og synergieffekter. Der vil være områder, hvor det umiddelbart vil være tydeligt at se en økonomisk besparelse, men der vil også være områder, hvor en besparelse vil opstå indirekte og først vil blive synlig efter en årrække. Jeg vil herunder synliggøre, hvilke økonomiske besparelser jeg vurderer der vil opstå ved en fusion

19 7.1 Medarbejdersituationen I forbindelse med en fusion mellem Østjydsk Bank og Djurslands Bank vil det kunne forventes, at der vil være funktioner i den nye bank, som kan spares væk, trods det at den nye bank skal håndtere det samme antal kunder. Denne betragtning tages ud fra, at der i de to banker i dag er medarbejdere, der udfører de samme arbejdsopgaver især i stabsfunktionen. Herudover vil der kunne spares medarbejdere ved at ensarte arbejdsprocesser og udnytte kompetencerne på tværs af organisationerne. Medarbejderne i bankerne kan opdeles i to hovedgrupper, de der arbejder i linjen, som er filialnettet, og de der arbejder i staben. Om det er muligt at spare medarbejdere i linjen afhænger af, om en ny fusionsbank vælger at bibeholde det nuværende filialnet. Østjydsk Bank og Djurslands Bank har i dag ikke filialer, der overlapper hinanden. Hermed menes, at de ikke har filialer i de samme byer. Det forudsættes at den nye fusionsbank i første omgang bibeholder det nuværende afdelingsnet. Det bør dog undersøges, om det på sigt giver merværdi for fusionsbanken at bibeholde samtlige afdelinger. I de enkelte afdelinger sidder der i dag supportmedarbejdere, som hjælper rådgiverne. Det bør undersøges, om man med fordel kan samle flere medarbejdere i et servicecenter, uden det skader kvaliteten af det udførte arbejde. Det er vigtigt, at kunderne bliver ved med at føle, at de har en lokalbank på trods af en eventuel sammenlægning af supportfunktioner. Grunden til at det kan være en fordel at samle flere supportfunktioner er, at supportmedarbejderne får mulighed for at specialisere sig i supportopgaver og udnytte hinandens kvalifikationer. Den klare fordel for banken skal være, at der skabes mere tid til rådgivning, da rådgiverne i afdelingsnettet skal udføre færre administrative opgaver. Ses der i stedet på stabsfunktionen, kan det konstateres, at både Djurslands Bank og Østjydsk Bank i dag har stabsfunktioner såsom: IT-afdeling, kreditafdeling, administration, regnskab, supportfunktioner, HR og markting. I forbindelse med en fusion vil det være muligt at sammenlægge flere funktioner. I Djurslands Bank arbejder der i alt 199 fuldtidsmedarbejdere 19 og i Østjydsk Bank151 fuldtidsmedarbejdere 20. Ud fra de to bankers hjemmesider, hvor medarbejderne og deres stillinger er vist, anslås det, at der i Djurslands Bank arbejder 70 medarbejdere alene med interne opga- 19 Årsrapport fra Djurslands Bank Årsrapport fra Østjydsk Bank

20 ver og i Østjydsk Bank 50 medarbejdere. Det vil ved en fusion være muligt at sammenlægge flere funktioner og på denne måde reducere medarbejderantallet medførerende en reduktion i lønomkostningerne. Denne besparelse kan bruges på f.eks. produktudvikling, marketing eller tiltrækning af nye kvalificerede medarbejdere. SWOT analysen viste, at det netop er disse områder, som de små banker har svært ved at håndtere effektivt. En anden positiv effekt på personalesituationen ved en fusion, er at den nye bank bliver mindre afhængig af nøglepersoner. Der vil være flere medarbejdere med de samme kvalifikationer. Det anslås, at der i alt kan spares 1/3 del af medarbejderne i stabsfunktionerne. Det svarer til at der i alt kan spares 40 medarbejdere, hvilket svarer til 11,4% ud af det samlede antal medarbejdere i den nye bank. Medarbejderreduktionen giver en betydelig besparelse i bankens samlede lønudgifter. I 2009 havde de to banker til sammen en samlet lønudgift på tkr. 21 Det forudsættes, at det er muligt at reducere den samlede lønudgift med den samme procentvise nedgang, som medarbejderne reduceres med. 11,4%* = kr. Det er taget med i betragtningen, at der er store forskelle på de enkelte lønninger i banken og således også blandt medarbejderne i stabsfunktionerne. Det antages dog at medarbejderne i stabsfunktionen repræsenterer et bredt udsnit af lønningerne i banken. Da medarbejderne i stabsfunktionen repræsenterer både IT-konsulenter, kreditmedarbejdere, kontorassistenter med flere. Den nye bank skal dog være opmærksom på, at besparelsen på lønomkostningerne ikke vil påvirke regnskabet her og nu, da medarbejderne har opsigelsesvarsler og der er en vis sammenkøringsperiode. Lønbesparelsen vil kunne ses i løbet af det kommende år. Der vil være medarbejdere f.eks. direktører, som har meget lange opsigelsesfrister. Lønbesparelsen ved at nedskære disse funktioner, vil først kunne ses om 2 år. Det er vigtigt at nedskæringen i medarbejderstaben foregår på den bedst mulig måde, så det skader bankens ry og rygte mindst i lokalområderne. Mulige besparelser på IT-området uddybes i det følgende afsnit. 21 Årsrapport fra Djurslands Bank 2009 og årsrapport fra Østjydsk Bank

En Østjydsk fusion? en tænkt situation

En Østjydsk fusion? en tænkt situation En Østjydsk fusion? en tænkt situation HDFR speciale 2013 Aalborg Universitet Udarbejdet af Nana Christiansen og Kirstine Jørgensen Studie nr. 20111612 og 20111639 Vejleder Christian Farø 1 Indhold 1.0

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland.

Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland. Fusionsprojekt med Djurslands Bank og Sparekassen Kronjylland. HDFR - Hovedopgave Jannie Østergaard Bro Eksamens nummer: 20091847 April 2011. Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse: English resume:...

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Fusion mellem Djurslands Bank & Østjydsk Bank Et tænkt scenarie

Fusion mellem Djurslands Bank & Østjydsk Bank Et tænkt scenarie Fusion mellem Djurslands Bank & Østjydsk Bank Et tænkt scenarie Speciale i HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Ralph Fredslund, Studienr.: 20126495 Daniel Lilleris, Studienr.: 20126512 Vejleder:

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Specialeafhandling på HD FR 2011 Kasper Kortsen: Studie nr: 20091892 Indhold 1. Abstract... 4 2. Indledning... 5 3. Problemformulering... 6 4. Begrebsafklaring...

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation

Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation Indholdsfortegnelse Fusion af Nordjyske Bank og Nørresundby Bank i en tænkt situation 1. English summary 4 2. Indledning 5 3. Problemformulering 6 3.1. Metode 6 3.2. Afgrænsning 7 4. Introduktion af et

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo

Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo Nordjyske bank Sparekassen Hvetbo Speciale HD Finansiel rådgivning 2012 8. semester - Aalborg Universitet af: Anni Bissø Kildeberg Studienr. 20102244 Vejleder:

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

HD-FR Speciale 30. april 2012

HD-FR Speciale 30. april 2012 Steffen Jensen Ludvigsen, studienummer 20102221 Vejleder: E-mail: Uddannelsesretning: Christian Farø steffen_ludvigsen@hotmail.com HD. 2 del forår 2012, Hold Aarhus Steffen Jensen Ludvigsen Forår 2012

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

HD Finansiel rådgivning. Fusion af Nordjyske Bank & Sparekassen Hobro

HD Finansiel rådgivning. Fusion af Nordjyske Bank & Sparekassen Hobro HD Finansiel rådgivning Fusion af Nordjyske Bank & Sparekassen Hobro Hovedopgave afleveret d. 29. april 2011 Udarbejdet af Helle Seier Nyvang Studienr. 20091855 Email:hsn@sparv.dk Vejleder: Jesper Raalskov

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Fusionsprojekt mellem. Ringkjøbing Landbobank. Skjern Bank

Fusionsprojekt mellem. Ringkjøbing Landbobank. Skjern Bank Fusionsprojekt mellem Ringkjøbing Landbobank og Skjern Bank HDFR Aalborg Universitet 2012 Joan Ørskov Pedersen Studienr.: 20102201 Vejleder: Jesper Raalskov 1 English summary The main purpose of this project

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Nye tider - Nye konstellationer

Nye tider - Nye konstellationer Nye tider - Nye konstellationer HD Finansiel Rådgivning Foråret 2011 Udarbejdet af: Tina Georgi E-mail: Tina-Georgi@jyskebank.dk Studienr.: 20091850 1 English summary:... 4 2 Indledning:... 5 2.1 Problemstilling:...

Læs mere

Arbejdernes Landsbank - En opkøbsvurdering af Østjydsk Bank

Arbejdernes Landsbank - En opkøbsvurdering af Østjydsk Bank Arbejdernes Landsbank - En opkøbsvurdering af Østjydsk Bank Speciale i HD Finansiel Rådgivning Udarbejdet af: Maja Lind Studie nr. 20126475 & Mathilde Hvam Jørgensen Studie nr. 20126522 Afleveret d. 30.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 Spar Nord Banks strategiske og økonomiske positioner - en analyse heraf samt mulighed for opkøb af Sparekassen Sjælland til glæde for aktionærerne! Udarbejdet

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken

Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken Forfatter: Ditte Bunk Mortensen Vejleder: Jesper Raalskov Aalborg universitet - HD Finansiel Rådgivning 29-04-2011

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

S p a r N o r d s r o l l e i N o r d j y l l a n d

S p a r N o r d s r o l l e i N o r d j y l l a n d S p a r N o r d s r o l l e i N o r d j y l l a n d Fusion ud fra konkurrencehensyn - Nordjyske Bank HD Finansiel rådgivning Aalborg universitet 2015 Udarbejdet af: Thomas Nick Pedersen, studienummer 20112199

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Ét nyt Nykredit strategi 2013

Ét nyt Nykredit strategi 2013 Ét nyt Nykredit strategi 2013 Investormøde 18. juni 2009 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncernstrategi 2013 - Reaktioner Hvorfor koncernstrategi? Makrofaktorer Flytte Nykredit et niveau op Nykredit

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Fusion mellem Spar Nord og Sydbank

Fusion mellem Spar Nord og Sydbank En tænkt situation Projekt Fusion mellem Spar Nord og Sydbank Vejleder: Christian Farø Aalborg Universitet HD Finansiel Rådgivning Indholdsfortegnelse Executive summery... 4 Indledning... 5 Problemformuleringen...

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Specialeafhandling - HD Finansiel Rådgivning, forår 2012 Vejleder Christian Farø FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Studienr. 20102214 Indhold English summary... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode...

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL. HD-FR Speciale. Speciale HD i Finansiel Rådgivning

ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL. HD-FR Speciale. Speciale HD i Finansiel Rådgivning HD Finansiel rådgivning HD-FR Speciale 30. april.2013 ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL Speciale HD i Finansiel Rådgivning Udarbejdet af Danny Lawets og Søren Schnedler Studienr.:

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere