Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund"

Transkript

1 Fomde h odet... medlem f Dmks Spotsfiskefobd 5 blev i bd og gd et igtigt godt å fo foeige. Det e gske vidst på små mgile, me fo føste gg i mge å, e vi he ved dgge f foeigsået lidt flee medlemme ed sidste å. Vi e e foeig, de ikke h oget loft ove medlemstllet, så ye medlemme e ltid velkome, og e f bestyelses vigtigste opgve, som I som medlemme også h e sto del i, e t kæmpe fo flee medlemme i foeige. Det e i 5 også lykkedes t få gg i e dilog de lokle foeige imellem om, hvod femtide skl dvikle sig. NASS smbejdet h væet stækt medvikede til t bige foeigee så tæt smme, som vi e i dg, og det e også defo helt tligt, t dette smbejde efte sccese med fællesmødet d.. mj h fået tilføt flee kæfte specielt til t sike, t pocesse ikke gå i stå. Jes h vlgt t stoppe som fomd fo Syddske. Jeg kede k Jes som et behgeligt og eftetæksomt meeske, de h ydet e sto idsts til t bige specielt Syddske og os tættee på hide. Hef skl de lyde e sto tk fo smbejdet i de å, hvo Jes h stået bg oet i Syddske Lystfiskee, og jeg håbe tligvis, t hvem de så ed fide som hs fløse også vil fotsætte og dvide smbejdet og smmeholdet foeigee imellem. Efte e et kotisk geelfosmlig måtte Gelsåsmmesltige idklde til ekstodiæ geelfosmlig. Smmesltiges økoomi ke mildt sgt godt hve hft det bede, me bestyelse med detegede som y fomd h ettet så meget, som vi ke op på tigee. N e det såd, t vi h e fælles kotkt med lle lodsejee, de e åig, og de dløbe p Jeg h fohdlet e y åig kotkt (7 ) i hs, e lgt mee fleksibel kotkt, de lt det lige spe smmesltige fo c 45. k åligt og demed give smmesltige det foøde økoomiske pstem og mlighed fo t komme på fode ige. Opggsfoholdee ke sgtes væe bede, ed de e, hovedpssge igeem Stmpemølleåe i Ribe e t smmelige med e dålig vittighed, me ikke desto mide e opgge f i hvet fld Medlemsbld fo. Udsedes 4 gge åligt i j, pil, jli og oktobe. Illsttioe og fotos e delgt copyight. Atikle må citees med kildegivelse. Dedlie fo idleveig f idlæg e 5 ge fø måede fo dgivelse. Redktioe fobeholde sig et til fit t edigee idlæg fø pbliceig. Idlæg e delkkede dtyk fo skibetes ege holdig. hvøed eksplodeet. Hvo de sidste å blev idppoteet fgst f omkig 5 hvøed e de i å idppoteet kpt, og vi h også set de føste fgste f seiøst stoe lks. De e gd til t to på, t idtægtee f slg f dgkot vil stige og l mlig gd til optimisme fo smmesltiges femtid. Gels Å e på vej til t blive det dømmevd, vi læge h øsket os. Til sidst lidt omkig Dmks Spotsfiskefobd. Fobdet h væet på te bldt foeigee fo t ifomee og smle ipt til dees sttegipl, de skl femlægges på kogesse til mts. Jeg og flee de ke godt øske os t de bgte lidt flee kæfte på t hjælpe de foeige, de lleede e i fobdet smt på t få flee foeige id de fobdet, me det stoe lys i åbebige e i øjeblikket åbebt de idividelle medlemme. Et f mge de spøgsmål e, om idividelle medlemme også femove fotst skl væe ee støttemedlemme elle ej, og hvis ikke, hvod dette psse smme med de gdlæggede defiitio f t DSF e et fobd f foeige og ikke et fobd f ekeltmedlemme. Ude i øvigt t bige ptipolitik med id i dee beetig, så kokle fobdet i øjeblikket i bogstveligste fostd med t edde de dske vdløb. Ifølge voes ye miljømiiste k det ikke gå stækt ok med t edlægge dzoe og dykigsfi bæmme lgs voe vdløb, og hvo et vdløb tidligee sklle fvde km fo t væe omfttet f vdomådeplee, så foeslås det, t gæse skl hæves til km. Fobdet h hft møde med miistee, hvilket h medføt, t det foeløbigt e lykkedes t få dtget de vdløb, hvo de lleede e idgået fivillige ftle elle e iggst lokle tgeopetigspojekte f dee beskæig, me stdigvæk vil dette fjee tbeskyttelse f. km f de i lt 9. km vdløb, de hidtil h væet klssificeet, og det vil væe e ktstofe fo lle de små gydebække øvest i vdløbee. Fobdet kæmpe videe, og h som det æste modet om foetæde fo folketigets miljø- og fødevedvlg. Det e vikelig e gyse f de helt stoe, og et diekte esltt t egeigsskiftet. Fobdet bejde også hådt på t fide ye idtægtskilde, og i stte de e y Støt fiskee kmpge, hvo lle iteesseede få mlighed fo på flee måde t støtte elle doee midle til bejdet fo flee vilde fisk i e fi t. Det v lt fo dee gg. E sto tk til je medlemme, fodi I tofst støtte foeige og e sto tk til de siddede bestyelse fo et positivt og kostktivt smbejde i ået, de gik.

2 medlem f Dmks Spotsfiskefobd Refet f geelfosmlige 5 ovembe 5. Vlg f odstye. Eik Bik. Kosttee t geelfosmlig e lovlig idkldt.. Resme f potokol f geelfosmlige 4. Ige bemækige. 3. Fomdes beetig. Kim femlægge e meget spædede beetig og tkke fo opmæksomhede ved hs 5 å jbilæm. E sto del f beetige omhdle de evetelle smmeføig f lle klbbe i omådet. Nss e e god måde t bejde smme på. Gels Å Smmesltige blive også omtlt f Kim. De foskellige dvlg fo odet. Jioledee Heig fotælle om jioee, pt 5 stk. Abejde stille og oligt med t tge på fiskete. Abefle t flee seioe møde op til de fælleste de e geet, f eks. til Hjtbo. Vdpleje ANA Ole: Elfiskeiet i Adsbøl bæk 5 v e håd omgg med fvet vd og meg høj vdstd. Gv 7 he og 8 he. Det v fo lidt, så de blev fisket e gg til, hvilket gv c. fisk ekst, flest he. Vi fik i lt 4,9 lite og, lidt mide ed sidste å. De h væet foeige i Vibæk, Kobæk og Osbæk. I Kobæk døde lle fisk. Atikel i Jyske Vestkyste om t bilvsk og tgesige k give foeigsskde. Smme med komme blive de bejdet på t estee Vdebække ved SFS-hlle. Vdpleje h modtget dotioe f PG Fishigs kokece og Detsche Fliegefishe Veei. Gv c. 3.7 k. På klækkeiet e de pobleme med styig f hovedpmpe, Rdi bejde på det. Vi h i decembe 4 leveet de ftlte øjeæg til Fys Lksefisk. Sødeåe Fi: Kotktmæssigt køe det fit. De e fotget elfiskei og de fststte dsætige f fisk. Alle dsætige e f lokle fisk. De e bl.. fget e flot bækøed på 48 cm. Feddy Hpt: Spøge om de e fi pssge ved St. Jydevd. Fi: Det e de ed ikke. NASS Pete: Meget ktiv og godt fællesskb omkig dette pojekt. Isæ tte til Pos i sommes v igtig hyggeligt med god sk lle foeige imellem. Elles e de foå og efteås cp, og Alsmste, som h fovete meget f. Stomøde i Nøeskove med deltgelse f DSF omkig et oplæg med sigte på e evetel smmefletig f klbbee i omådet blev godt modtget Tdvlget Pete: De h væet 3 te heove sæsoe. Toskefestivle: e fi dg på Kegæs med fgst f e ekelt tosk. Vi mgle medlemme på tee. E t til Bsø kæve tilmeldig f 5 md fo t løbe dt økoomisk. 4. Regskb femlægges til godkedelse. Pol Eik femlægge et flot egskb, som blive godkedt med klpslve. Feddy: Spøge til hvofo vi skl betle så meget i Leje fo Kettig No. Kim: Foklige ligge ved Skov og tstyelse som fstsætte beløbet. Pete: Hvis ige bge Kettig No skl dette tges op til evisio i bestyelse. Kim: Klbbe skl ke tilbyde lsidig fiskei. Feddy: Spøge om e støe kotol e mlig. Kim: Vi vil koodiee kotolle med Nodbog, de også h e fopligtelse. 5. Vlg f fomd. Kim Hem gevlgt.. Vlg f 3 bestyelsesmedlemme. Heik Withe og Niels-Reid Bikemose gevælges. Det v ikke mligt t besætte de sidste ledige bestyelsespost, så geelfosmlige meddele bestyelse dispestio til t fotsætte med 5 meige bestyelsesmedlemme. 7. Vlg f bestyelsesspplet. Det v ikke mligt t besætte sppletposte, så geelfosmlige meddele bestyelse dispestio til t fotsætte med bestyelsesspplet. 8. Vlg f eviso Eik Bik gevlgt. 9. Fstsættelse f kotiget Kotigetet fohøjes med stigigee f DSF. De blive skket om, t tilbgebetlig f dobbeltkotiget f DSF e e kiglet ffæe. Pse med kffe, ostemdde og llepølse smt oveækkelse f divese pæmie og dmækelse til medlemmee. Behdlig f idkome foslg. Foslg f Kjeld Hse, Agstebog: Geelfosmlige fholdes lødg elle sødg. Foslget ikke vedtget. Foslg f bestyelse: Divese tiletige til vedtægtee pimæt ved. t de femove k blive dsedt digitlt til medlemmee. Estemmigt vedtget.. Evetelt. Rdi Hpt oietee omkig ANA s pojekt med smolt, og t m meget gee vi opfode lle medlemme til t idppotee dees fgste. Detsche Fliegefishe Veei h doeet godt 3 til A bejde, m k deltge ved dees ALS Ope fo. Debt omkig idppoteige. Skve e et meget stot poblem i voes fiskevd bldt det i Geelså. Rdi h obseveet tyv fiskei i bække ved Kså. Kim: Opfode til t deltge i voes despil de 9. ovembe på Vdehjemmet.

3 medlem f Dmks Spotsfiskefobd Toskefestivl de 7 dec. 5 Lødg d.. j fholdes NASS-Pemiee-Cp. Fiskeiet stte kl. og sltte kl. 7. Tilmeldig til NASS-Pemiee-Cp Hve klb sede si tilmeldig til Pete Jcobse på mil: Seest de 3 j. Agemet fholdes I Als s klblokle. Vi stte med fælles mogekffe kl Efte idvejig e NASS væt med et lille tktemet beståede f stk. Kiele Kcke med vm s/sød ktoffelslt. Icl øl/ sodvd. NASS-PREMIERE-CUP Idvejig :.3-7. Als s klblokle. Deltgekot koste ll i: 7 k. ( k. Mogemd, Deltgegeby 3 k. Aftesmd:, k.) Af hesy til idkøb bedes D oplyse hvd d deltge i. Håbe i lle e kommet godt ove jledgee. N skl det ye gej testes, ld os se. om vi ikke k få tkket et p tosk på ld. Tdvlget h st flotte pæmie på højkt. p. e et gvekot på k. Dedove fide vi ydeligee 3 pæmie. Tilmeldig mellem kl. 9. og 9.3 på telefo 874. Elles mødes vi ved klbhset kl... Vi stoppe ved 5.3 og idvejig foegå ved fiskestedet. Vi slå op på klbhsets opslgstvle, hvo vi tge he. Vel mødt Eik, Fi og Pete Tilmeldig p. telefo ALS: Pete 874 Nodbog: Jespe Syddsk: Smidem 798 Skoves: Johs Pæmie Hvøed.pæmie: 3,-.pæmie:,- 3.pæmie:,- Tosk. pæmie:,-

4 medlem f Dmks Spotsfiskefobd NASS dvlget oietee: T-dvlget gø stts fo sæso 5 Nss-dvlget h væet meget ktiv i sæso 5, og bejde stødt he imod t øge fællesskbet imellem de 4 klbbe på ALS. K æve fælles mogekffe i fobidelse med voe Pemiee cp og seest Nss-efteås cp med ftstisk tilmeldigs på et sted mellem 5 og deltgee. Utolig godt gået isæ f skoves fiskeklb de h bgt mge kæfte på disse gemete. Voes t-t til post v også e scces på mge måde med god deltgelse og ige v Skoves fiskeklb på plette og seveede pølse og øl i de møke time. Meget hyggelig og jeg to ok, t det e ikke lle de fik fisket, me he e det jo skke og hygge på tvæs de h højeste pioitet. Hvis m skl sige lidt egtiv, så bø m kigge på fodelige f de femødte i fohold til klbbee. Skoves og Syddske dække æste 75% f de tilmeldte. Als og Nodbog hlte lgt bgefte. Til Pemiee cp v vi 5 deltgee f Als og til Nss-efteås cp blev det til 9 deltgee f Als. Det må vi ke gøe bede he i ALS og ige vise, t vi ikke e e flok gmle tætte mæd, me t vi tge dfodige op og stille op til disse kokece som jo e voes vide til t vise omvedee, t vi e e ktiv klb, som bkke op om disse gemete. I mj blev de holdt et stomøde hvo fomd f DSF Vee S. Hse og Ls hvde et idlæg om smmelægig f de 4 klbbe. Odet smmelægig e blevet et fy-od og estttet f odet dvidet smmebejde. Det h eslteet t vi h styket væede Nss-tdvlg med flee medlemme, smt delse f ye dvlg Nss-jiodvlg og Nss- gemet dvlg. Det blive spædede t se og høe hvd de ye dvlg spille d med i de kommede sæso. J og så stte vi jo op med e y teig AlsMste, som dække ove kokece, som jeg gee lige vil ddybe. De ligge e kopi f egle i k tge med hjem og læse dem igeem. Vi h æste møde de 3 j hvo vi gø stts og så h vi NASS-Pemiee Cp de j, hvo vi stte med fælles mogemd he i Voes klblokle kl. 8.3 Udbejdet f NASS-dvlget Tide gå klokke slå, så h vi fslttet sæso 5. Ove odet set ikke e sæso de vil gå ove i histoie, med 4 fget hvøede, tosk og 3 hofisk fodelt ove 3 te og 73 deltgee. Vil femhæve te hvo de e pæ opbkig f medlemmee: Toskefestivl de 7 dec. Med deltgee og misdte blev de fget e tosk f Kj. De e ltid god opbkig til dee t. Hofiskete med fælles mogekffe og gillpølse smlede 3 pesoe. E igtig hyggelig t med msse f hofisk og to flotte hvøede. De esteede te e ikke hve t skke om, meget ige tilmeldig: det e lidt e skm fo vi lægge os meget i sele fo t det blive spædede og hyggelig smmevæ. I å flyste vi Bsø-te, dgiftee e fo høje, vi skke om 45 k. be fo t leje hytte. Vi skl op på 5. deltgee fo t det k ede d, hvo lle h åd til t betle. Som ltetiv vlgte vi t lve e Jio/ seio t til Gelså. Det v ige scces. Så det h vi pøvet. Geeelt k m sige t voes te til åe ikke h de foøde opbkig f medlemmee. Til tods fo de ige opbkig til voes te, vil t-dvlget ige fo sæso pllægge 3 ye te fodelt ove hele ået. Vi vil se om NASSS dvlget vil påtge sig opgve t lve e weekedt til Bsø på tvæs f de 4 klbbe fo demed t sike de foøde tilmeldig. Til je kæe medlemme, som elske t fiske og dyke smmevæet med ligestillede, bk op om de gemete vi pllægge, få st kyds i kledee, så fe k se t d e e optget. Tdvlget tkke lle voes medlemme, som vise t vi e e fiskeklb og ikke e flok gmle mæd de ikke e til t få op d stole. Må sæso væe e sæso de gå ove i histoie, hvo vi få vedt deltge kve. På t-dvlget s vege Fomd fo t-dvlget Pete Jcobse.

5 medlem f Dmks Spotsfiskefobd NASS: Nodbog Spotsfiskefoeig - Spotsfiskefoeige Als - Syddske Lystfiskee & Skoves Fiskeklb AlsMste Fomål: Øge iteesse i fobidelse med fholdelse f voes stoe kokece og styke fællesskbet på tvæs f de 4 klbbe på Als. o Nss pemiee Cp o Skove s foås kokece o Syd Dske foås kokece. o Als s Fiskeweeked. o Øeddg. o Nss Efteås Cp Regle o Følge de egle de e gældede fo de ktelle kokece. o H/ h skl væe medlem i e f de 4 klbbe. o Støste fisk ide fo fælles ktegoi (Hvøed, Regbe og Lks), tælle med i kokece, o D k mx få fisk idvejet til AlsMste. E f hve kokece. o Videe e de med flest poit. Ved poit lighed fides videe, som h fget de fisk med det højeste poit. o M deltge tomtisk å m tilmelde sig oveståede kokece. o M skl miimm hve deltget i f de oveståede kokece fo t komme i betgt. o Poit beegig: Lks/ hvøed og egbe: poit + poit fo hve hele gm. Pæmie: M modtge et flot idmmet diplom, smt et gvekot på. k. (sposeet f NASS-dvlget) og æe til t ke klde sig AlsMste. Oveækkelse: Diplom + gvekot oveækkes i fobidelse med fholdelse f Nss Pemiee Cp det eftefølgede å. Geeelt: NASS dvlget få tilsedt vejeliste f gøe og egiste poit. Kokece tæde i kft / Pete Jcobse Aktivitetsklede fo åbe - & fælleste 5/ Femove vil ktivitetskledee fides på voes hjemmeside, smt j klbbldet, hvo de også vil væe vedhæftet (K bdes til pitig). Tdvlget håbe med dette tiltg, t de komme igtig mge med på voes te. T dvlget stå fo mogekffe. Ved evt. tvivlsspøgsmål e dee liste gældede. Dto Mogekffe Tidspkt T Tlede 4. Nov. 5 Fælles Se idbydelse NASS-Efteås-Cp Pete 7. Dec Toskefestivl Fi. J. Fælles Se idbydelse NASS-Pemiee-CUP Pete 3.J Åbe kyst t Fi 3. feb Åbe kyst t Eik 7. feb Åbe kyst t Heik /3. M Åbe kyst t Eik/Heik 9. M Åbe kyst t Pete 3/..3 Apil Fiskeweeked Deltgekot /7.Apil Åbe kyst t Pete/Fi 7. Mj. 8.3 Se klbbld. Hofiske t Pete/Fi 5 Mj Se klbbld Lystfiskeiets Dg Heig 3. Sept. Se klbbld. Søde Å Fi 7. Sept Åbe kyst t Pete. okt Åbe kyst t. Eik 5. Okt Åbe kyst t Heik /3 okt Se klbbld Fmilie Å-t Heig. Nov. Fælles Se idbydelse NASS-Efteås-Cp Pete 7. Dec Toskefestivl Fi Telefoisk tilmeldig (stt med tlede). K ske f kl , å te stte kl. 9. K ske f kl , å te stte kl.. Idvejig : Stte 5 mi. Fø slttidspkt. Pis: -dgst= k. -dgst= 3 k. Pete : 874 Fi : Eik : 444 Heik : 3497

6 medlem f Dmks Spotsfiskefobd Nyhed hos McNb Relit stæge og Accte hjl Hjlet e ltstækt og lvet i de bedste lmiim-kvlitet. Aocesektio Støt voe ocøe - de støtte os! Kom id i McNb Sødebog og lå et sæt! Sveæe stæge f Sveske Relit fås i 3 lægde: 7 5- g g. og 9-3g. McNb.e Nøekobbel 7 4 Sødebog Tlf

7 medlem f Dmks Spotsfiskefobd Aocesektio Støt voe ocøe - de støtte os!

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fomde h odet... medlem f Dmks Spotsfiskefobd å bg oet i Spotsfiskefoeige ALS. J det e toligt, som tide gå. Jeg vil gee beytte lejlighede til t bige e STOR TAK til lle de, de mødte op elle på de ee elle

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fomde h odet... medlem f Dmks Spotsfiskefobd Hvd de så d til t væe tbt - skæpede fedigsbestemmelse om fiskei i Nybøl No - e som e ki op f e ht blevet vedtget p. /-. Jeg k k tilskive dette et eomt dygtigt

Læs mere

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN

BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN MTEMK Mtemtik o hh C-iveu BEVISER TIL SÆTNINGER I BOGEN Dette e e smlig ove lle e sætige og evise e e i oge. Det e met som suppleee mteile isæ til e eleve, e skl hve mtemtik på B- elle -iveu. ee i ku metget

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet VIRKELIG g VIRTUEL WWW g SOCIALE MEDIER I takt med at vi bge mee og mee tid på nettet smelte det sammen med nævæ og fysisk kontakt. Vi få hologamme d kan øe. De sociale medie blive alt afgøende fo fastholde

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( )

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( ) Støelsesoden fo funktionene, og ln() Side f 5 Støelsesoden fo funktionene, og ln() (opgvefoløb v/ Bjøn Gøn og John Schächte) Intoduktion I dette foløb vil vi dels få et edskb til t smmenligne, hvo hutigt

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d

Bogstavregning - supplerende eksempler. Reduktion... 54 b Ligninger... 54 d Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Bogstvregig - supplerede eksepler Reduktio... Ligiger... d Bogstvregig Side Mtetik på AVU Eksepler til iveu F, E og D Reduktio M gger to preteser ed hide ved -

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

KULTURARVEN det skal der ske. vegne

KULTURARVEN det skal der ske. vegne KULTURARVEN det skl der ske R E M G DO være et kulturrve e. f g i r v skl be g kommu Kommue borgere o e d å b r fo I Roskilde de g ligt æri idetitet o fælles, sy ber lokl k s e d e rdifuld eskytte d rrv

Læs mere

Beregningsgrundlag. Forsikringsselskab Alm. Brand Liv og Pension A/S. Beregningsgrundlag Side 1 af 53

Beregningsgrundlag. Forsikringsselskab Alm. Brand Liv og Pension A/S. Beregningsgrundlag Side 1 af 53 Beegigsgulg Fosikigsselskb Alm. B Liv og Pesio A/S Beegigsgulg Sie f 53 Ihol.0.0. Risikoelemete... 3.0.0. Rete... 6 3.0.0. Nettogulg... 7 4.0.0. Buttogulg... 8 5.0.0. Nettopssive fo etlivsfosikige... 0

Læs mere

, idet der jo af ovenstående udregninger (hvor vi har regnet ensbetydende, dvs vi kan slutte begge veje) følger at > K.

, idet der jo af ovenstående udregninger (hvor vi har regnet ensbetydende, dvs vi kan slutte begge veje) følger at > K. Hvd e mtemtik? A ISBN 978-87-766-497-4 Pojekte: Kpitel 2. Pojekt 2.4 Støelsesoden fo funktione Pojekt 2.4. Støelsesoden fo funktionene Intoduktion, og ln( ) I dette foløb vil vi dels få et edskb til t

Læs mere

Arealet af en sfærisk trekant m.m.

Arealet af en sfærisk trekant m.m. ealet af en sfæisk tekant m.m. Tillæg til side 103 104 i Matematik højniveau 1 fa TRI, af Eik Vestegaad. Sfæisk tokant Givet en kugle. En plan, de passee igennem kuglens centum, skæe kuglen i en såkaldt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

At score mål på hjørnespark

At score mål på hjørnespark At scoe ål på hjønespk Ole Witt Hnsen, lekto eeitus undevisningens udvikling i gnsiet Indtil 988 hvilede fsikundevisningen i gnsiet på det teoetiske, so n søgte t bekæfte genne deonsttionsfosøg elle fsikøvelse,

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

J 5aaa-Tfahhabhanfabna : aa-tfahhabhaø+ab+a. øt4bb4nøbfa. i 5 5abf7øTøh.4.7j9a. a a a

J 5aaa-Tfahhabhanfabna : aa-tfahhabhaø+ab+a. øt4bb4nøbfa. i 5 5abf7øTøh.4.7j9a. a a a M ic4btf+c S C J 5-Tfhhbhfb : -Tfhhbhø+b+ 5 S 5 S 5 j xbø4bt J x y 54 5F4b.1 5F4bf C : P ( C S S 35 øbf5p S 1 2 S D S S 5, C : P b+5 S øbf S S 5 g C : P S S 4 S 5, b+1 5b1 : 8 4 S 1 5 S 5hTF 5 øbh1 5 j

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens MSLT: Udesøgelse af laes Du skal have foeage e Mulipel Søv Laes Tes - MSLT. Søvlaes e de id, de gå, fa du ha lag hovede på pude fo a, il du. SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN Udesøgelse age e hel dag. Med 2

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Lidt Om Fibonacci tal

Lidt Om Fibonacci tal Lidt om Fioi tl Lidt Om Fioi tl Idhold. Defiitio f Fioi tllee.... Kivl... 3. Telefokæder....3 4. E formel for Fioi tllee...4 Ole Witt-Hse 008 Lidt om Fioi tl. Defiitio f Fioi tllee Fioi tllee er opkldt

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

-:å' sef ssnsk* iq',. Å,lfssionsfarbund TRO TIL. W#fuMM. :i 1+'' f? {I åg \,/ ##e #å -*t *,å#*ååå

-:å' sef ssnsk* iq',. Å,lfssionsfarbund TRO TIL. W#fuMM. :i 1+'' f? {I åg \,/ ##e #å -*t *,å#*ååå -:å' sef ssnsk* iq',. Å,lfssionsfbund TRO TIL W#fuMM :i 1+'' f? {I åg \,/ ##e #å -*t *,å#*ååå Hvodn skl hæftes buges? Kommente Dette hæfte e et bejdshæfte. Det e udbejdet f en bejdsguppe i Det Dnske Missionsfobund

Læs mere

Analyse 1, Prøve maj Lemma 2. Enhver konstant funktion f : R R, hvor f(x) = a, a R, er kontinuert.

Analyse 1, Prøve maj Lemma 2. Enhver konstant funktion f : R R, hvor f(x) = a, a R, er kontinuert. Alyse, Prøve. mj 9 Alle hevisiger til TL er hevisiger til Klkulus 6, Tom Lidstrøm. Direkte opgvehevisiger til Klkulus er givet med TLO, ellers er lle hevisiger til steder i de overordede fsit. Hevises

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Dette dokument beskriver principperne for organiseringen af ungdomsfodbolden og børnefodbolden i HG Fodbold med størst fokus på børnefodbolden.

Dette dokument beskriver principperne for organiseringen af ungdomsfodbolden og børnefodbolden i HG Fodbold med størst fokus på børnefodbolden. HG Fodbold Food Dette dokumet bekive picippee fo oieie f udomfodbolde o bøefodbolde i HG Fodbold med tøt foku på bøefodbolde. Idholdfoteele Oveodede picippe...2 Udviklilije i HG Fodbold:...2 Udomfodbold...2

Læs mere

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal Komplekse tl Mtemtik og turfg i verdesklsse, 004 Komplekse tl Dette mterile er ereget til udervisig i mtemtik i gymsiet. Der forudsættes kedsk til løsig f degrdsligiger, trigoometri og e lille smule vektorregig.

Læs mere

Hammerum hitter. Musikholdet kan danne et større orkester FOTO KRISTIAN GRAVERSGAARD. 200 gæster fik inspiration ved Efterskolernes dag

Hammerum hitter. Musikholdet kan danne et større orkester FOTO KRISTIAN GRAVERSGAARD. 200 gæster fik inspiration ved Efterskolernes dag - di vej til e god hadel 79. ågag Uge 3 Hammeum hitte Kike på Toftebo ved Ole Rasmusse Tosdag de 21. jaua kl. 10.00 Højskolesag og de gode fotællig Tosdag de 21. jaua kl. 10.00 i Kikelade Højmesse ved

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

FUNKTIONER del 2 Rentesregning Eksponentielle udviklinger Trigonometriske funktioner Potensfunktioner Polynomier

FUNKTIONER del 2 Rentesregning Eksponentielle udviklinger Trigonometriske funktioner Potensfunktioner Polynomier FUNKTIONER del Retesregig Ekspoetielle udvikliger Trigoometriske fuktioer Potesfuktioer Polyomier -klssere Gmmel Hellerup Gymsium Idhold RENTESREGNING... 3 Kotiuert rete... EKSPONENTIELLE UDVIKLINGER...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Dks Tekske Uvestet Sde f Skftlg pøve, e dg de??. decebe,, kl. 9:-3: Kusus v: ysk Kusus. Tlle hjælpedle: Ige hjælpedle. "Vægtg": esvelse bedøes so e helhed. Alle sv skl begudes ed de det e gvet. Sættet

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Gråsten Berberie Gourmet And

Gråsten Berberie Gourmet And Gåsten - en bid bede! Gåsten Bebeie Goumet And Kået som Danmaks bedste juleand - skal bestilles nu! yevelfæ ed e d M Filand SLAGTET PÅ GÅRDEN en t o a n s p t I ng Dyevelfæd & kvalitet, fem fo nationalitet

Læs mere

Kommentarer til VARIABLE

Kommentarer til VARIABLE Kommetrer til Fglige mål Kpitlet lægger op til, t elevere lærer vribelbegrebet t kede som et effektivt værktøj til t skbe sig overblik over komplekse problemstilliger. k udpege kostter og vrible med tilhørede

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit Grudlæggede mtemtiske begreber del 1 Mægdelære Tlmægder Tl og regeregler Potesregeregler Numerisk værdi Geemsit x-klssere Gmmel Hellerup Gymsium 1 Idholdsfortegelse MÆNGDELÆRE... 3 TAL... 9 De turlige

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger Vaansanalyse (ANOVA) Repetton, ANOVA Tjek af model antagelse Konfdensntevalle fo mddelvædene Tukey s test fo pavse sammenlgnnge ANOVA - defnton ANOVA (ANalyss Of VAance), også kaldet vaansanalyse e en

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Rasmus Joensen formand Sláið Ring raj@effo.fo. Maria Kristiansdóttir Nordlek repræsentant Sláið Ring E-mail: trygvi.samuelsen@skulin.

Rasmus Joensen formand Sláið Ring raj@effo.fo. Maria Kristiansdóttir Nordlek repræsentant Sláið Ring E-mail: trygvi.samuelsen@skulin. 5.-8. juli 2017 S TÆ V N E U D VA L G Rasmus Joensen fomand Sláið Ring aj@effo.fo Maia Kistiansdótti Nodle epæsentant Sláið Ring E-mail: tygvi.samuelsen@sulin.fo Elin Sydebø Klasvía Dansifelag E-mail:

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Overgangsbetingelser for D- og E-felt

Overgangsbetingelser for D- og E-felt lektomgnetisme 5 Side f 9 lektosttisk enegi Ovegngsetingse fo D- og -ft I det flg. undesøges, hvd de ske med D- og -ftvektoene ved ovegngen mlem to diektik: D-ft: Den Gussiske flde S e en cylinde med lille

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning Livstidssundhedsomkostninge fo ygee og ldig-ygee Ålige omkostninge ved pssiv ygning Konsulentppot udbejdet til Hjetefoeningen f pojektlede Susnne Reindhl Rsmussen, egotepeut, MPH DSI Institut fo Sundhedsvæsen,

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6)

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6) Pkt Bestyrelsesmøde lørdg d. 10. pril 2010 på Hotel Hedegrden i Vejle Kl. 09:30 16:30 Deltgere med stemmeret: (6) Afud: (1) Heinz Dhl (FU), Alln Olesen (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Jens Andresen (region

Læs mere

Trafik køer. Nogle matematiske modeller 1. Matematiske emner. Trafik køer. Nogle matematiske modeller

Trafik køer. Nogle matematiske modeller 1. Matematiske emner. Trafik køer. Nogle matematiske modeller Tik køe. Nogle memiske modelle Memiske eme Tik køe Nogle memiske modelle Ole Wi-Hse Køge gymsium 008 Tik køe. Nogle memiske modelle Idhold Idhold.... Geeelle deiiioe og begige oe bil ik....3. Aiklig ik-køe

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5.

Oure Friskole. Utrygheder ved skolen. Utrygge punkter Antal udpegninger. Utrygge strækninger Antal udpegninger 5 til til til 5. Oue ikole Uyghede ved kolen Piv-/ikole, Oue ikole Uygge punke Anl udpegninge 5 il 5 il 5 3 il il 3 il Uygge ækninge Anl udpegninge 5 il il 5 3 il il 3 il Svfodeling Skolefikken fodeling Svpocen f kolevejlyen

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

TAK - Nyhedsbrev september 2007

TAK - Nyhedsbrev september 2007 Dette nummer: Indhold af nyhedsbrevet:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Nyt Billedarkiv... 1 Nyt fra bestyrelsen.... 1 Klubtøj... 1 Nye toilet faciliteter... 2 Konkurrencen fra sidste nummer... 2 Klubben

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Opgave 1. a) f : [a, b] R er en begrænset funktion for hvilken. A ε = {x [a + ε, b] f(x) 0}

Opgave 1. a) f : [a, b] R er en begrænset funktion for hvilken. A ε = {x [a + ε, b] f(x) 0} Opgve ) f : [, b] R er e begræset fuktio for hvilke er edelig for ethvert < ε < b. Vi skl vise t f er itegrbel og t A ε = { [ + ε, b] } d =. Vi bemærker først t f er itegrbel på [, b] hvis og ku hvis de

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Trekantsberegning. for B- og A- niveau i stx og hf udgave 2. 2014 Karsten Juul

Trekantsberegning. for B- og A- niveau i stx og hf udgave 2. 2014 Karsten Juul Tekansbeegning fo - og - niea i sx og hf dgae l 34 8 014 Kasen Jl Indhold 1. Vinkle... 1. Tekans häjde og aeal... 1.1 HÄjde.... 1. HÄjde-gndlinje-fomel fo ekans aeal... 1.3 Eksemel ho aeal e kend... 1

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Finitisme og Konstruktivisme. 22. November 2010

Finitisme og Konstruktivisme. 22. November 2010 Fiitisme og Kostruktivisme 22. November 2010 Frktler Hilbert Mdelbrot Feigebum Lorez Lorez-Ligigere σ = 10 β = 8/3 ρ =28 Logistisk vækst x -> rx(1-x) Mdelbrots frktl z -> P c (z) = z 2 +c 0-> P c (0) ->P

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Rumgeometri Side 1 af 20

Rumgeometri Side 1 af 20 Rumgeometi Side af Idhold. Puktmægde i ummet..... Lije i ummet..... Pla... Paametefemstillige fo e pla i ummet e givet ved... Fa ligig til paametefemstillig... Fa paametefemstillig til ligig..... Kugle

Læs mere

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene Projekter: Kapitel Projekt.3 Det glde sit og Fiboaccitallee Forslag til hvorda klasses arbejde med projektet ka tilrettelægges: Forløbet:. Præsetatio af emet med vægt på det glde sit.. Grppere arbejder

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 1. Integralregning

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 1. Integralregning Mtemtikkes mysterier - på et højt iveu f Keeth Hse. Itegrlregig Hvd er relet f de skrverede puktmægde? . Itegrlregig Idhold. Stmfuktioer og det uestemte itegrl. Regeregler for det uestemte itegrl 7 Prtiel

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

MATEMATISK FORMELSAMLING

MATEMATISK FORMELSAMLING MATEMATISK FORMELSAMLING GUX Grøld Mtemtisk formelsmlig til C-iveu, GUX Grøld Deprtemetet for uddelse 05 Redktio: Rsmus Aderse, Jes Thostrup MtemtiskformelsmligtilC-iveu GUX Grøld FORORD Dee formelsmlig

Læs mere

Summeret for kommuner og region

Summeret for kommuner og region Summeet fo kommue o eio Tilbud Tilsy o odkedelse i åsvæk Løudift Øvie Oveheadomkostie Omkostie Atal tilbud, de ha Ledelse Admiistatio Tilsy Godkedelse tilsy o i alt diftsudifte 1-7 8-24 25-49 odkedelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere