Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts juli Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE"

Transkript

1 Detailhandelsplan 1 FREDERICIA KOMMUNE Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan Offentlighedsfase 24. marts juli 2009 Detailhandelsplan

2 2 Indhold Forord...3 Indledning...4 Mål og visioner...6 Centerstruktur...8 Bymidten...12 Fredericia Vest...16 Erritsø og Snoghøj...18 Fredericia Nord...20 Skærbæk...21 Taulov og Danmark C...22 Detailhandelsplan Egeskov, Bøgeskov og Trelde...24 Bredstrup, Pjedsted og Herslev...25 Bilag A: Miljøvurdering

3 Forord 3 Fredericia Byråd vedtog på mødet d. 23. februar 2009 dette forslag til detailhandelsplan for Fredericia Kommune. Planen er et tillæg til Kommuneplan , og indgår samtidig i den reviderede Kommuneplan , som ligeledes blev vedtaget som forslag d. 23. februar. Fredericia Kommune er pga. sin centrale placering og sit store kundegrundlag et attraktivt sted at etablere butikker. Kommunen modtager mange henvendelser fra investorer, der ønsker at etablere butikker, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Denne detailhandelsplan giver et hurtigt overblik, både for investorerne og for administrationen. Borgerne har stor interesse i, at kommunens handelsliv er så rigt og bredt som muligt. I slutningen af 2007 blev der indkaldt idéer til den nye kommuneplan. Detailhandel var et af debatemnerne i denne forbindelse, og der kom mange gode input fra borgerne. Disse har indgået i overvejelserne bag denne detailhandelsplan. For at kunne underbygge detailhandelsplanen og dokumentere udviklingstendenserne, har Fredericia Kommune fået udarbejdet en detailhandelsanalyse af ICP. Input fra for-processen samt detailhandelsanalysen udgør grundlaget for dette forslag til detailhandelsplan. Hensigten med planen er at fastlægge en robust detailhandelsstruktur for Fredericia Kommune, der giver gode fysiske rammer for udviklingen af et mangfoldigt og stærkt handelsliv. Uffe Steiner Jensen Borgmester Forud for udarbejdelsen af planen har der været afholdt temamøde i Teknisk Udvalg, og der har kørt en proces, med hjælp fra COWI, hvor Fredericia Shopping og Fredericia Erhvervsforum har deltaget. Detailhandelsplan

4 4 Indledning Detailhandelsplan Planloven har siden 1997 indeholdt detaljerede bestemmelser for detailhandel. Disse blev indført for at modvirke tendensen til centralisering af detailhandelen i de store byer, samt centre umiddelbart uden for disse. I starten var en stor del af detailhandelsplanlægningen op til amterne. Siden er bestemmelserne i Planloven ændret flere gange, og kompetencerne er gradvist overført mere og mere til kommunerne. Efter kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne kan kommunerne nu i stort omfang selv fastlægge detailhandelsstrukturen, dog inden for lovgivningens begrænsninger: Butiksudviklingen skal koncentreres i bymidterne. Uden for bymidterne sætter loven grænser for, hvor meget butiksareal, der må bygges i forskellige typer centerområder, samt uden for de afgrænsede centre. Loven sætter også grænser for, hvor store de enkelte butikker må være. Dagligvarebutikker må således maksimalt have et bruttoetageareal på m 2, mens udvalgsvarebutikker maksimalt må have et areal på m 2. Lidt mere frihed er der mht. butikker, der alene forhandler såkaldt særligt pladskrævende varegrupper, som er biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Her kan kommunerne selv fastlægge den maksimale butiksstørrelse. Med den føreløbig seneste lovændring i 2007 indføres forskellige muligheder for forskellige bystørrelser, således at større byer får mulighed for at bygge mere butiksareal uden for bymidterne, samt større butikker inde i bymidterne. I forbindelse med kommuneplanlægningen er kommunerne forpligtede til at udarbejde en samlet detailhandelsstruktur, hvor der redegøres for: det eksisterende bruttoareal til butiksformål; behovet for nye arealer til butiksformål; målbeskrivelser for detailhandelsstrukturen; oplysninger om hvordan planlægningen til godeser målene i den kommunale hoved struktur, samt tilgængeligheden for forskellige trafikarter til de udlagte arealer til butiksformål. Som nævnt kommer detailhandelsplanen til at indgå i den samlede kommuneplan for Fredericia Kommune, der vedtages inden udgangen af Kommuneplanen består af en fælles hovedstruktur for Trekantområdet, en lokal hovedstruktur for Fredericia (en uddybning af den fælles hovedstruktur) samt otte bydels-/ områdeplaner, der indeholder rammer for lokalplanlægningen. Detailhandel indgår på alle tre niveauer, jf. figuren. Detailhandelsplan 2009 Fredericia Trekantområdet Fælles retningslinjer for detailhandel Fredericia, Kommunestruktur Detailhandelsmål og -struktur for Fredericia Fredericia, Bydelsplaner/ rammer Specifikke detailhandelsbestemmelser for de enkelte områder Tendenser Én af de generelle tendenser indenfor detailhandelen er, at der sker en geografisk koncentration af detailhandelen i de større byer. Dette skyldes bl.a., at forbrugerne stiller større og større krav til vareudvalg, kvalitet og prispolitik, og samtidig er villige til at transportere sig længere for at finde det ønskede udvalg. Den øgede transport, dette skaber, er et problem i forhold til princippet om bæredygtighed, og forsøges modvirket gennem planlovens detailhandelsbestemmelser dog uden større held. Forskellige former for lavprisbutikker forventes at få fremgang i forbindelse med de daglige indkøb, mens forbrugerne i andre situationer vil søge mod butikker med mere specialiseret udbud og bedre muligheder for oplevelser. Specialbutikker bliver mere afhængige af at ligge sammen, pga. forbrugernes øgede vægt på stort vare- og butiksudbud. Lukkelovgivningen går mod mere fleksible åbningstider, hvilket i øjeblikket er en fordel for mindre butikker, der må holde åbent om søndagen. På dagligvareområdet ses en generel tendens til færre, men større, butikker. På udvalgsvareområdet ses en tendens til, at en øget andel af butikkerne er kædebutikker. Tendenser i Fredericia Detailhandelsanalysen fra ICP viser, at Fredericia detailhandelsmæssigt er hæmmet af sit begrænsede opland (vand på to sider) og sin beliggenhed klemt inde mellem Vejle og Kolding. Der er fortsat underskud på handelsbalancen, stor udhandling, og omsætningen i forhold til forbruget er faldende. Dette skyldes ikke mindst den hårde konkurrence fra Vejle og Kolding, der begge har øget butiksforsyningen kraftigt de seneste år.

5 5 Ses isoleret på Fredericia ligger butikkerne forholdsvis spredt, hvilket samlet set får dem til at virke mindre attraktive. Andelen af kædebutikker er relativt lav (42 % mod f.eks. 55 % i Kolding). Det samlede forbrug i Fredericia kommune forventes at stige med 11 % fra 2006 til Et af målene med denne plan er at sikre, at dette øgede forbrug kommer butikslivet i Fredericia til gode, i stedet for vore nabolkommuner. Detailhandelsplan

6 6 Mål og visioner Overordnet er det visionen, at Fredericia Kommune frem til år 2021 udvikles med en stærkere og bredere detailhandelsforsyning til gavn for borgerne i byen og oplandet. skal være nemt at tage bussen eller gå eller cykle til butiksområderne. Samtidig skal der være mulighed for de mere usædvanlige indkøbsoplevelser i specielle butikker og butiksmiljøer. Detailhandelsplan Der er i øjeblikket underskud på kommunens handelsbalance, idet mange kører til Kolding og Vejle for at handle. Det er målet at ændre dette. Mere konkret er målene: Et attraktivt og bredt handelsliv, med midtbyen som klart handelscentrum. Indkøbsmuligheder, der både giver kvalitet i dagliglivet og mulighed for oplevelser. Bæredygtig lokalisering af detailhandelen, så transportbehovet mindskes: o Fokus på midtbyen hvor mange bor eller arbejder o Begrænset behov for/ lyst til at køre til andre byer for at handle o God butiksforsyning tæt på borgerne i de enkelte bydele/ områder o Gode muligheder for offentlig transport til centerområderne Attraktivt og bredt handelsliv, dagligdag og oplevelser Det er målet, at borgerne i Fredericia finder et attraktivt handelsliv, der giver liv i byen, og som dækker både de daglige og de lidt mere specielle behov. Oplevelsen af et attraktivt handelsliv kan fremmes ved mere koncentration, så kunderne ikke skal gå langt imellem de butikker, de ønsker at besøge. Det skal være en positiv oplevelse at handle i Fredericia. Det skal være nemt og bekvemt at handle i en stadig mere travl dagligdag, f.eks. på vej hjem fra arbejde. Det indebærer, at der skal være god tilgængelighed til butikkerne fra det overordnede vejnet, at parkeringsforholdene skal være i orden, og at det Bæredygtig detailhandel Bæredygtighed i forbindelse med detailhandel handler bl.a. om, at butikkerne lokaliseres nær kundernes bopæl, så transportbehovet minimeres. Dette er en af grundene til, at det er fornuftigt at fokusere på midtbyen, hvor mange bor eller arbejder, og at der samtidig bør være god butiksforsyning tæt på borgerne i de enkelte bydele eller områder, hvor de bor. Bæredygtigheden hænger også sammen med målet om det attraktive og brede handelsliv, der skal begrænse borgernes behov for og lyst til at køre til andre byer for at handle Endelig er det som nævnt vigtigt, at det er muligt og samtidig så nemt og bekvemt som muligt - at handle uden bil. Det indebærer, at der skal være gode og sikre fodgænger- og cykelveje til butiksområderne, samt at der skal tilstræbes hurtig og hyppig busbetjening.

7 7 Detailhandelsplan

8 8 Centerstruktur Detailhandelsplan Fredericia Kommunes centerstruktur er opdelt i: Et hovedcenter, som er Fredericia midtby (egnscenter, regional handelsby) Aflastningscenteret Fredericia Vest Bymidtecentre i Taulov og Skærbæk Seks bydelscentre; Erritsø butikstorv, Erritsø/afkørsel 59, Vesterbrogade, Nymarksvej, Egeskovvej og Randalcenteret. Seks områder til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper; Fredericia Vest (aflastningscenteret), Kongens Kvarter, Afkørsel 59, Røde Banke, Vestre Ringvej og Ndr. Kobbelvej. Seks lokalcentre; Egeskov, Bøgeskov, Trelde, Bredstrup/Pjedsted, Herslev og Taulov Øst. Det vurderes, at centerstrukturen underbygger målene om attraktivitet og bæredygtighed, hvorfor der sigtes mod at fastholde og udbygge centerstrukturen efter denne opdeling. Der kan placeres mindre butikker udenfor centerområderne, til lokalområdets forsyning. Nyt i centerstrukturen Centerstrukturen svarer i store træk til det, der er angivet i Regionplan 2001 og Der er dog følgende præciseringer og ændringer: Udvidelse af bymidten, Fredericia C Fredericia bymidte udvides, både mht. den fysiske afgrænsning og mht. rammen for nybyggeri af detailhandel. Området Fredericia C, som ligger i tilknytning til den eksisterende bymidte, er under omdannelse. Et foreløbigt bud er, at området i fremtiden skal indeholde ca boliger, kontorarbejdspladser og m 2 detailhandel. På denne baggrund inddrages området i bymidten. En nærmere afklaring af områdets indhold og muligheder følger i et kommuneplantillæg, som forventes påbegyndt i løbet af En nærmere begrundelse for udvidelsen af bymidten findes i afsnittet om bymidten. Ændret afgrænsning af Fredericia Vest Afgrænsningen af aflastningsområdet Fredericia Vest ændres: Længst mod vest er området nord for Skærbækvej udtaget, mens området syd for Skærbækvej er forlænget en smule, så det omfatter en eksisterende butik med særligt pladskrævende varegrupper (havecenter). I den østlige ende er et smalt område syd for Vejlevej inddraget. Dette er pt. et boligområde, hvilket pga. trafikstøjen er uhensigtsmæssigt. Ændringen skaber desuden sammenhæng i aflastningscentret, der indtil nu har været todelt. Ændring af bymidtecentre i Taulov og Skærbæk I Taulov var der tidligere fire bymidtecentre, hvoraf der var eksisterende butikker i to. Det ene af de inaktive centerområder udtages af planlægningen, og to af de resterende begrænses arealmæssigt. På denne måde udtages butiksarealer, der ikke forventes at blive udnyttet, og butiksstrukturen i Taulov forenkles. I Skærbæk ændres bymidtecentrets afgrænsning, så Skærbæk Havn inddrages. Nyt bydelscenter og nedlæggelse af gammelt Der udlægges et nyt bydelscenter ved motorvejsafkørsel 59/ Strevelinsvej i Erritsø. Erritsø butikstorv kan pga. de fysiske omgivelser ikke udvides mere, men kunderne oplever et behov for flere butikker og spisesteder i Erritsø, jf. detailhandelsanalyse udført af ICP. Dette er der mulighed for ved Strevelinsvej, der samtidig ligger godt i forhold til det overordnede vejnet, nær boliger og campusområdet med forskellige uddannelsesinstitutioner, med betjening af busrute 3 og 4 hver halve time, og nær det ønskede togstop i Erritsø. Bydelscentret ved afkørsel 59 erstatter et uudnyttet område til bydelscenter ved Vesterballevej, lidt syd for Strevelinsvej, som var udpeget i Regionplan 2001 for Vejle Amt. Afgrænsning af bydelscentret Vesterbrogade Bydelscenteret ved Vesterbrogade udvides, så Banegården kommer med. Dette sker på baggrund af den statistiske metode til afgrænsning af bydelscentre, jf. bekendtgørelse nr af Særligt pladskrævende varegrupper Der har ikke tidligere været udpeget områder til pladskrævende butikker. Områderne er udpeget ud fra bl.a. kriterier om god tilgængelighed fra det overordnede vejnet. I fem af de seks områder ligger der allerede en koncentration af særligt pladskrævende butikker. Det sidste, Kongens Kvarter, har exceptionel god trafikal tilgængelighed, og er i Trekantområdets fælles hovedstruktur fra 2003 og Regionplan 2005 for Vejle Amt udpeget til område til landsdelscenterfunktioner. Afgrænsning af lokalcentre Lokalcentrene i Egeskov, Bøgeskov, Trelde, Bredstrup, Pjedsted og Herslev har ikke tidligere haft en nærmere afgrænsning. Det får de i denne detailhandelsplan. Afgrænsningerne kan ses på kort senere i planen.

9 9 Detailhandelsplan

10 10 Detailhandelsplan Oplande til de enkelte butiksområder Lovgivningen kræver, at der gives et bud på, hvilke oplande, de forskellige butiksområder forsyner. Fredericia bymidte vurderes at have hele Fredericia Kommune som opland, og evt. også kunne tiltrække kunder fra Middelfart. Det samme gælder aflastningscentret Fredericia Vest. Bymidtecentrene i Taulov og Skærbæk er små, og vurderes kun at forsyne selve Taulov og Skærbæk. Bydelscentrene i Erritsø og Nordbyen vurderes hovedsageligt at forsyne de bydele, hvor de ligger. Lokalcentrene vurderes udelukkende at forsyne deres respektive lokalområder. Med hensyn til områderne til butikker med særligt pladskrævende varegrupper vurderes området ved Ndr. Kobbelvej hovedsageligt at forsyne nordbyen, midtbyen og Egeskov/ Bøgeskov/ Trelde-området. Områderne ved Vestre Ringvej og Røde Banke vurderes hovedsageligt at betjene midtbyen, nordbyen og Erritsø/ Snoghøj. Området ved afkørsel 59 vurderes at forsyne Erritsø/ Snoghøj, men også folk, der skal til og fra motorvejen, f.eks. pendlere. Et fremtidigt butiksområde i Kongens Kvarter vurderes at få hele kommunen som opland, og evt. også en del af Middelfart. Tilgængelighed for forskellige trafikarter Der lægges i planloven vægt på, at der er god tilgængelighed for alle trafikarter til butiksområderne. Det største butiksområde, som findes i bymidten, har god kollektiv trafikbetjening, idet 8 bybusruter og 2 regionalruter betjener midtbyen. Der er ligeledes god tilgængelighed for cyklister og fodgængere. Også bilister har god adgang ad indfaldsvejene. En stor butiksudbygning forventes dog - sammen med udviklingen af Fredericia C - at kunne give nogle trafikale problemer. Disse, samt bud på løsningen af dem, beskrives nærmere i miljøvurderingen af detailhandelsplanen. Fredericia Vest har også god tilgængelighed for alle trafikarter: For bilister er der gode adgangsforhold ad store veje samt gode parkeringsforhold. Med den kollektive trafik er der busbetjening hver halve time med bybuslinje 4 og 5. Der er god adgang for cyklister ad cykelstier langs Vejlevej. Endelig er der god adgang for fodgængere fra de store nærliggende boligområder. De trafikale konsekvenser af en større udbygning af midtbyen, det nye bydelscenter i Erritsø samt området til butikker med pladskrævende varegrupper i Kongens Kvarter er beskrevet i miljøvurderingen af denne detailhandelsplan. Når Fredericia by får mere end indbyggere Fredericia er ganske tæt på at komme over indbyggere det forventes at ske i planperioden. Derfor er der i detailhandelsplanen indarbejdet de nye muligheder det giver, nemlig at kommunalbestyrelsen kan fastsætte det maksimale bruttoetageareal for det enkelte bydelscenter at kommunalbestyrelsen kan fastsætte butiksstørrelser for højst tre nye udvalgsvarebutikker i bymidten på mere end m 2 i planperioden Placeringen af tre store udvalgsvarebutikker i bymidten vil styrke bymidten som handelscentrum og give en større bredde i midtbyens handelsliv, og dermed understøtte målet om Et attraktivt og bredt handelsliv, med midtbyen som klart handelscentrum. Samtidig understøttes målet om Bæredygtig lokalisering af detailhandelen, så transportbehovet mindskes. I rammerne for lokalplanlægning er der udpeget mulige beliggenheder for udvalgsvarebutikker på mere end m 2, der alle har god tilgængelighed og gode parkeringsforhold i nærheden. Omdefinering af Fredericia Vest til bydelscenter Når Fredericia by overstiger indbyggere, omdefineres aflastningscentret Fredericia Vest til et bydelscenter. Omdefineringen begrundes med, at centeret ligger i et område med rigtig mange boliger, og at centeret indeholder alle de funktioner, der ifølge den statistiske metode (jf. BEK nr 1093 af 11/09/2007) definerer en bymidte eller et bydelscenter. I Regionplan 2005 for Vejle Amt står der: Aflastningsområdet ved Fredericia Vest adskiller sig markant fra andre aflastningsområder, hvor der er tale om veldefinerede områder, isoleret fra bymidterne, og hvor detailhandelen er koncentreret i en egentlig centerdannelse, uden boliger. På den måde har Fredericia Vest altid været atypisk som aflastningscenter.

11 Retningslinjer og butiksstørrelser 11 Retningslinjer Kommuneplanen skal ifølge planloven indeholde retningslinjer for fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for de enkelte butiksområder ( 11 a, stk 3). I Trekantområdets fælles hovedstruktur er fastsat retningslinjer for den samlede detailhandelsstruktur, bymidter, bydelscentre, aflastningsområder, områder til butikker med pladskrævende varegrupper og lokalcentre. De maksimale bruttoetagearealer til butiksformål i de enkelte bydele i Fredericia fremgår at tabel 1. Arealgrænser for de enkelte butiksområder kan ses i afsnittene om de enkelte bydele i det efterfølgende. Eksisterende bruttoarealer (m 2 ) Ramme for nybyggeri (m 2 ) udv.+dagl.varer Ramme for nybyggeri (m 2 ) pladskrævende Fredericia midtby Fredericia nord Fredericia Vest Erritsø, Snoghøj Taulov, Danmark C Skærbæk Herslev, Pjedsted, Bredstrup Butiksstørrelser pladskrævende Egeskov, Bøgeskov, Trelde Tabel 1: Maksimale bruttoetagearealer til butiksformål i de enkelte bydele. Maksimale butiksstørrelser Planloven indeholder bestemmelser om maksimale størrelser for de enkelte butikker. De maksimale butiksstørrelser for de forskellige typer af centerområder fremgår af tabel 2. Uden for afgrænsede centerområder må der placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. Disse må, som det fremgår af skemaet, maksimalt have et areal på m 2. Areal maks. (m 2 ) dagligvarebutikker Bymidte * Aflastningscenter, bydelscenter Lokalcenter Uden for centerområder Areal maks. (m 2 ) udvalgsvarebutikker Tabel 2: Maksimale bruttoetagearealer for de enkete butikker. * Når Fredericia By overstiger indbyggere, kan der i bbymidten planlægges for tre udvalgsvarebutikker på mere end m 2. Detailhandelsplan

12 12 Bymidten Detailhandelsplan Mål: Styrkelse af midtbyen som handelscentrum, evt. ved sammenbinding af gågader. Øget attraktivitet gennem sammenhæng til Gammelhavn/ Fredericia C. Flere butikker. Gode parkeringsforhold Indkøbsmuligheder, der både giver kvalitet i dagliglivet og mulighed for oplevelser.# Handelen i midtbyen er i dag koncentreret i Danmarksgade, Jyllandsgade, Vendersgade, Gothersgade, Prinsessegade og midtpunktet (markeret på kortet). Gågader og tilhørende pladser er nyrenoverede, og fungerer godt. En kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af ICP viser, at kunderne finder midtbyen hyggelig, ren og pæn. Undersøgelsen viser desuden, at der er en oplevelse af for få og kedelige butikker i midtbyen. Det vil derfor være fordelagtigt, hvis midtbyen bliver styrket med nye specialbutikker, så centrum bliver et mere attraktivt sted at handle. Endelig viser undersøgelsen, at kunderne synes, der er for få parkeringspladser. Det er derfor vigtigt at skabe gode parkeringsforhold i forbindelse med gågadenettet, så også borgere, der bor uden for byen, finder det attraktivt at handle i midtbyen. Gågaderne kan i fremtiden bindes sammen med f.eks. gangpassager gennem karréer og gårdmiljøer, som kan skabe nye interessante byrum af mere intim karakter. Passagerne kan evt. udbygges til en overdækket handelsarkade, der strækker sig gennem to karréer. For at skabe sammenhæng med havnen i fremtiden, bør der etableres gågademiljø og detailhandel i den sydlige ende af Gothersgade, da dette er den naturlige forbindelse til det nye havneområde, og der kan etableres detailhandel i byudviklingsområdet Fredericia C. Centerafgrænsning Afgrænsningen af Fredericia bymidte kan ses på kortet. Området Fredericia C, som ligger i tilknytning til den eksisterende bymidte, er under omdannelse. Med etablering af det nye byområde bliver der ca nye boliger og ca nye arbejdspladser i Fredericia midtby. Der bliver således et større kundeunderlag til butikkerne og et større behov for indkøbsmuligheder. Kommunen har planer om at bygge et nyt bibliotek i området, og det vil være muligt at placere andre kulturfunktioner i området. Det er hensigten med byudviklingen at skabe et levende byområde med adgang for alle. Udviklingen skal være med til at fungere som løftestang for byen ved at skabe et attraktivt bymiljø med varierede oplevelser i form af flere cafeer, restauranter, gallerier, butikker, kulturtilbud og forskellige rekreative udfoldelsesmuligheder. Byen mangler en række af de detailhandelstilbud der findes i nabobyerne Kolding og Vejle, og det er hensigten at der skabes et bymiljø med et kundeunderlag, der kan tiltrække de butikker, der gør det attraktivt for byens borgere at handle i Fredericia. Kommunen har i en årrække haft en lille lokalkøbsandel i byens butikker. For at vende denne udvikling er der foretaget en omfattende renovering af handelsgaderne, Rådhuspladsen og Axeltorv. Strategien har allerede medført en positiv udvikling, da der er ved at blive opført et nyt byggeri ved Axeltorv med en række attraktive butikker. Kundeunderlaget er over de sidste år forbedret med nye boligområder i den vestlige del af Fredericia, Taulov og Skærbæk samt Østerby. Kommuneplanen giver i lokalplanrammerne mulighed for en fortætning af byen indenfor voldene. Hensigten er, at give mulighed for, at de eksisterende boliger i bymidten kan gøres større og mere tidsvarende samt at renoveringsmodent byggeri kan erstattes af nyt byggeri, hvor det økonomisk er muligt fordi bebyggelsesprocenten kan øges i forhold til eksisterende, gamle bygninger. Denne strategi gør det mere attraktivt for børnefamilier at bo i bymidten tæt på daginstitutioner, skoler og indkøb. Dermed vil befolkningstallet i bymidten øges og medføre et øget kundeunderlag for butikkerne, er der vil være behov for nye butikker. Der er foretaget statistisk bymidteafgrænsning efter anvisningerne i bekendtgørelse nr af om afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Rammeområdet for Fredericia C støder direkte op til bymidteafgrænsningen. Efter lukning og udflytning af de eksisterende industrivirksomheder er det hensigten at opbygge et nyt og mangfoldigt bymiljø, som understøtter og styrker mulighederne for øget bosætning og etablering af moderne og miljøvenlige arbejdspladser i bymidten. Detailhandelen er en af flere vigtige byfunktioner, som tilsammen understøtter et mangfoldigt bymiljø.

13 13 Detailhandelsplan

14 14 Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende butiksareal i midtbyen er m 2. Der vurderes at være behov for yderligere m 2, heraf evt m 2 i byomdannelsesområdet Fredericia C. Baggrunden for den forholdsvist store ramme for nybyggeri er, at der er flere byomdannelsesområder i midtbyen, bl.a. Fredericia C, der forventes at komme til at indeholde nye boliger. Særligt pladskrævende varegrupper Der afgrænses et areal til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, på det nordlige hjørne af krydset mellem Vestre Ringvej og Strandvejen, jf. kort. Den samlede maksimale ramme er m 2 bruttoetageareal. Eksisterende bruttoarealer (m2) Butiksstørrelser Maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker: m 2 Maksimal butiksstørrelse for dagligvarebutikker: m 2 Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper: m 2 Når indbyggertallet i Fredericia by passerer , kan der udlægges 3 udvalgsvarebutikker på mere end m 2. Hvor disse kan placeres fremgår af kort. Ramme for nybyggeri (m2) udv.+dagl.varer Ramme for nybyggeri (m2) pladskrævende Butiksstørrelser pladskrævende Tilgængelighed for forskellige trafikarter Der lægges i planloven vægt på, at der er god tilgængelighed for alle trafikarter til butiksområderne. Bymidten har god kollektiv trafikbetjening, idet 8 bybusruter og 2 regionalruter betjener midtbyen. Der er ligeledes god tilgængelighed for cyklister og fodgængere. Også bilister har god adgang ad indfaldsvejene. En stor butiksudbygning forventes dog - sammen med udviklingen af Fredericia C - at kunne give nogle trafikale problemer. Disse, samt bud på løsningen af dem, beskrives nærmere i miljøvurderingen af detailhandelsplanen. Hvordan planlægningen tilgodeser målene Den store ramme for nybyggeri af detailhandel tilgodeser målet om styrkelse af midtbyen som handelscentrum. I den mere detaljerede planlægning skal der fokuseres på mulighed for butikker mellem det nuværende handelscentrum og Fredericia C, for at tilgodese målet om et sammenhængende handelsliv. Endelig tilgodeses målet om en bæredygtig lokalisering af detailhandelen, med mindsket transportbehov, idet mange bor eller arbejder i Fredericia midtby. Detailhandelsplan Bymidten Pladskrævende v. Vestre Ringvej

15 15 Detailhandelsplan

16 16 Fredericia Vest Fredericia Vest indeholder byens aflastningscenter, dvs. et centerområde, der skal tjene til aflastning af bymidten. Mål: Bredere udvalg af butikker, som pga. butikskoncept, pladskrav og varesortiment normalt ikke placerer sig i bymidterne. Tidssvarende center og centerområde. Forhøjet visuel og arkitektonisk kvalitet. Centerafgrænsning Aflastningscentrets afgrænsning kan ses på kortet. Afgrænsningen er ændret en smule i forhold til Regionplan 2005 for Vejle Amt: Længst mod vest er området nord for Skærbækvej udtaget, mens området syd for Skærbækvej er forlænget en smule, så det omfatter en eksisterende butik med særligt pladskrævende varegrupper (havecenter). I den østlige ende er et smalt område syd for Vejlevej inddraget. Dette er pt. et boligområde, hvilket pga. trafikstøjen er uhensigtsmæssigt. Ændringen skaber desuden sammenhæng i aflastningscentret, der indtil nu har været todelt. Midtby, som har en forholdsvis sårbar historisk bykerne. Ved etablering af mere detailhandel i Fredericia Vest prioriteres de projekter, der vurderes at konkurrere mindst med midtbyen også ved realisering af rummelighed i eksisterende lokalplaner. En kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af ICP viser, at fordelene ved butiksområdet i Fredericia Vest er, at det ligger tæt på mange af kundernes bopæl, at der er gode parkeringsforhold og et stort vareudvalg. Ulemperne er, at f.eks. Vestcentret er kedeligt, grimt og slidt, og at der er for få butikker. I den videre planlægning er det derfor vigtigt at bevare de gode parkeringsforhold, også set i lyset af, at en stor andel af kunderne ifølge undersøgelsen kommer i bil. Der skal desuden arbejdes for en renovering af centret, og tiltrækning af flere butikker til området dog stadig med fokus på de butikstyper, der konkurrerer mindst muligt med butikkerne i midtbyen. Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende areal er m 2. Der vurderes i første omgang at være behov for yderligere m 2, med fokus på butikker, der ikke findes i Fredericia i forvejen. Når indbyggertallet i Fredericia by overstiger indbyggere, omdefineres Fredericia Vest fra aflastningscenter til bydelscenter, hvilket vil give mulighed for yderligere udvidelse af butiksarealet i området. Der gives efterfølgende mulighed for yderligere m 2 (dvs. i alt m 2 ) nybyggeri, f.eks. til en opgradering af Vestcentret. Begrundelse for behovet for flere butikker er en stor forventet boligudbygning i Fredericia Vest. I perioden frem til år 2021 forventes der at blive opført mere end 700 nye boliger i Fredericia Vest, dels i det allerede planlagte Fuglsang-område, dels i det store nye byudviklingsområde Himmerigshuse. Derudover har ICP dokumenteret, at kunderne efterspørger flere butikker i Fredericia Vest. Detailhandelsplan Fredericia Vest er et anderledes område mht. handelsliv end midtbyen, og dette ønskes fastholdt. Det skal i videst muligt omfang undgås, at butikker i Fredericia Vest stjæler omsætning fra butikker i midtbyen, og der planlæges derfor generelt for et andet butiksmix end i midtbyen. I Fredericia Vest ønskes det derfor gennem planlægningen at fremme butikker med større arealbehov, der ofte også sælger større varer, hvor det er særligt vigtigt for kunderne, at der er god adgang med bil og evt. trailer. Denne type butikker vil normalt ikke efterspørge beliggenheder i bymidten. Det er heller ikke ønskeligt, generelt set, at de placerer sig i Fredericia Aflastningsområde, Fredericia Vest Eksisterende bruttoarealer (m2) Ramme for nybyggeri (m2) udv.+dagl.varer (21.000*) Ramme for nybyggeri (m2) pladskrævende Butiksstørrelser pladskrævende * En ramme på m2 nybyggeri i Fredericia Vest forudsætter, at indbyggertallet i Fredericia by overstiger , samt at området omdefineres fra aflastningscenter til bydelscenter.

17 17 Tilgængelighed for forskellige trafikarter Fredericia Vest har god tilgængelighed for alle trafikarter: For bilister er der gode adgangsforhold ad store veje samt gode parkeringsforhold. Med den kollektive trafik er der busbetjening hver halve time med bybuslinje 4 og 5. Der er god adgang for cyklister ad cykelstier langs Vejlevej. Endelig er der god adgang for fodgængere fra de store nærliggende boligområder. Butiksstørrelser Maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker: m 2 Maksimal butiksstørrelse for dagligvarebutikker: m 2 Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper: m 2 Hvordan planlægningen tilgodeser målene Planlægningen tilgodeser målet for Fredericia Vest om et bredere udvalg af den slags butikker, der normalt ikke placerer sig i bymidterne. Det tilgodeser ligeledes det overordnede mål om et attraktivt og bredt handelsliv, hvor midtbyen i mindst muligt omfang udfordres som handelscentrum. Endelig tilgodeses målet om en bæredygtig lokalisering af detailhandelen, med mindsket transportbehov, idet det bredere udvalg af store butikker mindsker behovet for at køre til andre byer for at handle. Detailhandelsplan

18 18 Erritsø/ Snoghøj I Erritsø og Snoghøj findes to bydelscentre og to områder til særligt pladskrævende varegrupper. Områderne kan ses på kortet. Butiksstørrelser Maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker: m 2 Der er god tilgægelighed for cyklister ad cykelstier langs Snoghøj Landevej, samt for fodgængere fra de nærliggende store boligområder. Detailhandelsplan Mål: Flere butikker og spisesteder En kundetilfredshedsundersøgelse udført af ICP viser, at kunderne generelt mener, der mangler butikker og spisesteder i Erritsø. Der er ikke plads til flere butikker eller spisesteder ved Erritsø Butikstorv, der pga. de fysiske omgivelser ikke kan udvides mere. Derfor udlægges et nyt bydelscenter ved motorvejsafkørsel 59/ Strevelinsvej. Det nye bydelscenter ligger godt i forhold til det overordnede vejnet, nær boliger og campusområdet med forskellige uddannelsesinstitutioner, med betjening af busrute 3 og 4 hver halve time, og nær det ønskede togstop i Erritsø, jf. kortet. Det nye bydelscenter erstatter et uudnyttet bydelscenter ved Vesterballevej, lidt syd for Strevelinsvej (markeret med gult på kortet), som var udlagt i Regionplan 2001 for Vejle Amt. Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende butiksareal i Erritsø/ Snoghøj er m2. Der vurderes at være behov for yderligere m2. Behovet begrundes med, at der de kommende 12 år forventes at blive bygget ca. 390 nye boliger i området, samt at kunderne generelt efterspørger flere butikker i Erritsø. Maksimal butiksstørrelse for dagligvarebutikker: m 2 Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper: m 2 Tilgængelighed til det nye bydelscenter Der er god tilgængelighed for bilister ad Snoghøj Landevej. Udbygningen af bydelscenteret og erhvervsområdet syd for dette forventes dog at kunne give nogle trafikale problemer. Disse, samt mulige løsninger, er behandlet i miljøvurderingen af detailhandelsplanen. Mht. den kollektive trafik er der busbetjening med bybuslinje 3, 4 og 5 hver halve time. En forbedring vil ske, hvis det ønskede togstop i Erritsø etableres. En præcis placering af et sådant togstop er endnu ikke fastlagt. E k s i s t e r e n d e b r u t t o a r e a l e r (m2) Hvordan planlægningen tilgodeser målene Planlægningen for detailhandel i Erritsø/ Snoghøj tilgodeser særligt målet om god butiksforsyning tæt på borgerne i de enkelte bydele/ områder. Ramme for nybyggeri (m2) udv.+dagl.varer Erritsø Butikstorv (bydelscenter) Fuldt udbygget 0 Afkørsel 59 (bydelscenter) Ramme for nybyggeri (m2) pladskrævende Afkørsel 59 (pladskrævende) Røde Banke (pladskrævende) Butiksstørrelser pladskrævende

19 19 Detailhandelsplan

20 20 Fredericia Nord Fredericia Nord indeholder fire bydelscentre og et mindre område til pladskrævende butikker, jf. kortet. Detailhandelsanalysen fra ICP viser, at denne bydel er en smule underforsynet detailhandelsmæssigt i forhold til kundegrundlaget. Derfor gives der mulighed for udvidelse af tre af bydelscentrene. I forhold til Regionplanen er bydelscenteret ved Vesterbrogade udvidet, så det også omfatter Banegården og den sydligste del af Nørrebrogade. Dette er sket på baggrund af den statistiske metode, så bydelscentrets afgrænsning passer bedre sammen med den faktiske placering af butikkerne. Den tidligere regionplan-afgrænsning af bydelscentret er markeret med lilla på kortet. Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende butiksareal i Fredericia Nord er m 2. Der vurderes at være behov for yderligere m 2, heraf m 2 til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Detailhandelsplan Butiksstørrelser Maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker: m 2 Maksimal butiksstørrelse for dagligvarebutikker: m 2 Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper: m 2 Hvordan planlægningen tilgodeser målene Planlægningen tilgodeser særligt målet om en god butiksforsyning tæt på borgerne i de enkelte bydele/ områder. E k s i s t e r e n d e b r u t t o a r e a l e r (m2) Bydelscenter Vesterbrogade Bydelscenter v. Egeskovvej Bydelscenter v. Nymarksvej Bydelscenter, Randalcentret 0 Ramme for nybyggeri (m2) udv.+dagl.varer Ramme for nybyggeri (m2) pladskrævende Pladskrævende, Ndr. Kobbelvej Butiksstørrelser pladskrævende

21 Skærbæk 21 Skærbæk indeholder et bymidtecenter. Afgrænsningen fremgår af kortet. I Skærbæk kører en proces omkring omdannelse af havnen. Der har været afholdt et såkaldt planværksted med deltagelse af interessenter og beboere i området. På den baggrund er fremkommet et skitseprojekt, bl.a. foreslår mere aktivitet på havnen i form af mere butiksliv. For at muliggøre dette ændres bymidteafgrænsningen i Skærbæk, så den nordligste del udtages, og havnearealerne inddrages i centerområdet. Den nye afgrænsning er markeret med rødt på kortet, den gamle med lilla. Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende butiksareal i Skærbæk er 350 m2. Der vurderes at være behov for yderligere m 2, dels pga. havneplanerne, dels pga. fortsat boligudbygning i Skærbæk. Butiksstørrelser Maksimal butiksstørrelse for udvalgsvare- og dagligvarebutikker: m 2 Hvordan planlægningen tilgodeser målene Planlægningen tilgodeser særligt målet om en god butiksforsyning tæt på borgerne i de enkelte bydele/ områder. Bymidtecenter Skærbæk Eksisterende bruttoarealer (m2) Ramme for nybyggeri (m2) udv.+dagl.varer Ramme for nybyggeri (m2) pladskrævende Butiksstørrelser pladskrævende Detailhandelsplan

22 22 Taulov og Danmark C Taulov indeholder 3 bymidtecentre, og Danmark C indeholder et område til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper samt et lokalcenter. Områderne fremgår af kortet. I Taulov var der i regionplanen fire bymidtecentre, hvoraf der var eksisterende butikker i to. Det ene af de inaktive centerområder udtages af planlægningen, og to af de resterende begrænses arealmæssigt. På denne måde udtages butiksarealer, der ikke forventes at blive udnyttet, og butiksstrukturen i Taulov forenkles. I Kongens Kvarter afgrænses et lokalcenter, i overensstemmelse med lokalplan 242. Eksisterende areal og behov for nyt Det eksisterende butiksareal i Taulov/ Danmark C er m 2. Der vurderes at være behov for yderligere m 2 udvalgs- og dagligvarer; heraf i Taulov og i lokalcenteret i Kongens Kvarter. Der gives desuden mulighed for m 2 butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, i Kongens Kvarter. Området er pga. sin exceptionelt gode trafikale tilgængelighed ideelt til pladskrævende butikker med et stort opland, og var også i Trekantområdets fælles hovedstruktur fra 2003 og Regionplan 2005 for Vejle Amt udpeget til område til landsdelscenterfunktioner. Trafikal tilgængelighed Pga. beliggenheden ved det overordnede vejnet er butiksområderne i og ved Taulov nemme og bekvemme at komme til i bil. Derudover er der busbetjening hver halve time med bybuslinje 4 og 5. Trafikale konsekvenser af opførelsen af m 2 pladskrævende detailhandel, samt en fuld udbygning af det øvrige Danmark C med erhverv, behandles i miljøvurderingen af detailhandelsplanenes i miljøvurderi Hvordan målene tilgodeses Målet om et attraktivt og bredt handelsliv tilgodeses, idet der i Kongens Kvarter vil være mulighed for at opføre nogle store butikstyper, der ikke findes i kommunen i forvejen, og som ikke ville være mulige at placere andre steder. Detailhandelsplan E k s i s t e r e n d e b r u t t o a r e a l e r (m2) Bymidtecentre i alt Pladskrævende, Kongens Kvarter Lokalcenter, Kongens Kvarter Ramme for nybyggeri (m2) udv.+dagl.varer Ramme for nybyggeri (m2) pladskrævende Butiksstørrelser pladskrævende

23 23 Detailhandelsplan

24 24 Egeskov, Bøgeskov og Trelde Egeskov og Trelde indeholder hver et lokalcenter. For at tilgodese målet om en god butiksforsyning tæt på borgerne gives der mulighed for en butiksudbygning i Egeskov på m 2 og i Trelde på op til 500 m 2. I Bøgeskov vurderes der ikke at være egnede placeringsmuligheder for butikker. Bøgeskov betjenes således af butiksområdet i Egeskov - afstanden er ca. 1 km, og de fleste indbyggere i Bøgeskov antages at køre gennem Egeskov hver dag på vej til eller fra Fredericia eller Vejle. Når der bygges butikker i landsbyerne er det generelt vigtigt, at der i placering og udformning af butikkerne tages nøje hensyn til beskyttelse af landsbykarakteren og bevarelse af eventuelle kulturmiljøer. Egeskov Egeskov er den største af områdets landsbyer, og indeholder en dagligvarebutik på m 2. Lokalcentret i Egeskov kan ses på kortet. Detailhandelsplan Områdets struktur og bebyggelsestæthed ønskes styrket omkring Egeskov Bygade, så der opnås en mere tydelig karakter af gaderum med butikker, forsamlingshus og torv. Trelde/Østerby Trelde/Østerby-området indeholder ingen butikker eller offentlige funktioner. En stor boligudbygning i Østerby taler dog for at bevare muligheden for placeringen af en butik i området. Kortet viser placeringen af lokalcenterområdet i Trelde I området lå tidligere Trelde Mølle, som nu har indstillet produktionen. Eksisterende bruttoarealer (m2) Ramme for nybyggeri (m2) udv.+dagl.varer Lokalcenter Egeskov Lokalcenter Trelde Ramme for nybyggeri (m2) pladskrævende Butiksstørrelser pladskrævende

25 Bredstrup, Pjedsted og Herslev 25 Bredstrup/ Pjedsted/ Herslev-området indeholder to lokalcentre; ét i Herslev og ét i Bredstrup-Pjedsted, der centermæssigt betragtes som et sammenhængende bysamfund. For at tilgodese målet om en god butiksforsyning tæt på borgerne gives der mulighed for en butiksudbygning på op til 500 m 2 i Herslev og m 2 i Bredstrup/Pjedsted. Når der bygges butikker i landsbyerne er det generelt vigtigt, at der i placering og udformning af butikkerne tages nøje hensyn til beskyttelse af landsbykarakteren og bevarelse af eventuelle kulturmiljøer. Bredstrup/Pjedsted Bredstrup/Pjedsted indeholder skole (0.-6. klassetrin), daginstitution(er) samt en dagligvarebutik på 310 m 2 beliggende i Pjedsted. De to landbyer ligger ganske tæt på hinanden, med skole og idrætshal imellem dem, som en sammenbinding. Lokalcenterområdet er placeret i Pjedsted som vist på kortet. Herslev Herslev indeholder skole (0.-6. klassetrin), daginstitution og en dagligvarebutik på 80 m 2. Kortet viser placeringen af lokalcenterområdet i Herslev. Lokalcenter Bredstrup- Pjedsted Eksisterende bruttoarealer (m2) Ramme for nybyggeri (m2) udv.+dagl.varer Lokalcenter Herslev Ramme for nybyggeri (m2) pladskrævende Butiksstørrelser pladskrævende Detailhandelsplan

26 26 Du kan se forslaget til detailhandelsplan og miljøvurdering på: Rådhuset i Borgerservicecentret Åbent: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl samt på: Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27. og på kommunens hjemmeside: Yderligere oplysninger kan fås hos Plan & Byg,( telefonisk henvendelse: ). Detailhandelsplan 8 uger fra den 24. marts 2009 Forslaget til detailhandelsplan og miljøvurdering er fremlagt ovennævnte steder fra den 24.marts til den 20. maj Idéer og ændringsforslag Har du indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget kan du indsende disse til Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, senest den 20. maj Med venlig hilsen Fredericia Kommune

27 Forslag til Detailhandelsplan 2009 Kommuneplantillæg nr. 80 Bilag A Miljøvurdering Miljørapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem GBL og Fredericia Kommune, december 2008 januar 2009

28 Miljøvurdering af Detailhandelsplan Indledning Lovgrundlag Ikke-teknisk resumé 1 2. Baggrund Planens hovedformål Planens forhold til anden planlægning 3 3. Afgrænsning af miljøvurdering Læsevejledning og metodevalg 4 4. Miljøvurdering, overordnet niveau Detailhandelsstruktur Trafik 6 5. Miljøvurdering, tre udvalgte områder Fredericia Midtby og Fredericia C Snoghøj Landevej/Afkørsel Kongens Kvarter, Danmark C Vurdering, øvrige arealudlæg Afbødende foranstaltninger og overvågning Fredericia Midtby og Fredericia C Snoghøj Landevej/Afkørsel Alternativer Manglende oplysninger og usikkerheder 25 Miljøscreening 26

29 1. Indledning 1.1 Lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr af 22. oktober 2007) medfører, at den myndighed, der udarbejder et planforslag, skal foretage en screening af planforslaget og derudfra afgøre, hvorvidt planen skal miljøvurderes. Fredericia Kommune har vurderet at Detailhandelsplan 2009, som fastlægger rammerne for den fremtidige detailhandelsstruktur i Fredericia Kommune, kan medføre sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger. Det er derfor vurderet, at planforslaget skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingslovens 3. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til miljøvurderingslovens 7 og indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse samt rimelige alternativer. En screening af detailhandelsplanens muligheder for butiksudbygning viser, at ændringer i tre områder vil kunne påvirke miljøet i en sådan grad, at det vil kræve udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. De resterende områder vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, jf. screening side 26. De tre områder/ændringer, der vurderes at kunne have de største miljøpåvirkninger, er: Udvidelsen af detailhandel i bymidten, evt. delvist i byomdannelsesområdet Fredericia C. Nyt bydelscenter i Erritsø, afkørsel 59. Nyt område til særligt pladskrævende varegrupper i Kongens Kvarter, Danmark C. De tre nævnte arealudlæg er genstand for en detaljeret behandling i denne miljøvurdering. De øvrige arealudlæg behandles kun skematisk med henblik på at klarlægge de overordnede miljøpåvirkninger. Miljørapporten er udarbejdet i samarbejde mellem GBL og Fredericia Kommune, med inddragelse af trafikvurderinger foretaget af COWI. Fredericia Kommune har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg for detailhandel (detailhandelsplan), og leveret baggrundsmaterialet med tilhørende kortbilag. Udarbejdelsen af miljørapporten er sket sideløbende med udarbejdelsen af detailhandelsplanen, samt revisionen af kommuneplanen i sin helhed. 1.2 Ikke-teknisk resumé Denne miljøvurdering er udarbejdet i overensstemmelse med Loven om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen er således alene udarbejdet på baggrund af eksisterende data, dvs. Kommuneplan , forslag til kommuneplantillæg om detailhandel, ICP detailhandelsanalyse samt oplysninger fra Fredericia Kommune. Vurderingen skal ifølge miljøvurderingsloven foretages på samme niveau som planen og i dette tilfælde er det kommuneplanen - som er det overordnede og strategiske niveau, hvorfor også miljøvurderingen generelt bliver overordnet og kvalitativ. Miljøvurderingen foretages på tre niveauer: 1) Et overordnet niveau, hvor detailhandelsplanens hovedstrukturdel vurderes overordnet mht. detailhandelsstruktur og trafik. 2) Et mere detaljeret niveau, 1

30 hvor tre konkrete butiksområder vurderes ud fra udvalgte miljøparametre. 3) En overordnet vurdering af de resterende butiksområder. Forslag til afbødende foranstaltninger er indarbejdet under de enkelte afsnit i miljøvurderingen. De vigtigste forslag er opsummeret i afsnittet Forslag til afbødende foranstaltninger. Ligeledes indeholder redegørelsen et overvågningsprogram, der kan være med til at sikre, at der bliver fulgt op på de forskellige problemstillinger/ miljøpåvirkninger. Miljøvurderingen af detailhandelsplanen kan opsummeres som følger: Den nye plan for detailhandel giver mulighed for udvidelse af bymidten med inddragelse af Fredericia C. Derudover udvides nogle af bydelscentrene, og der udlægges nye arealer til butikker med særlige pladskrævende varegrupper. Det vurderes, at den nye plan for detailhandlen lever op til planlovens krav om bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb begrænses. Den eksisterende såvel som fremtidige detailhandelsstruktur sikrer en god lokal forsyning. Planforslaget bidrager til den generelle stigning i trafikken og ændring af trafikmønstre - primært på vejene i de forskellige centerområders nærområder. De trafikale problemstillinger bliver yderligere behandlet i en fremtidig trafikplan for Fredericia Kommune. Bylivet i bymidten vurderes at blive forbedret og styrket, mens bymiljøet omkring de nye områder til butikker ved afkørsel 59 og Kongens Kvarter kan forbedres ved, at der stilles krav til udformning af arkitektur, skiltning mv. Planforslaget vurderes ikke at have nogen væsentlig betydning for byens grønne struktur. En bearbejdning af de grønne områder syd for bymidten vil dog kunne styrke den grønne struktur og skabe forbindelse mellem det eksisterende og det ny område. Der findes bevaringsværdige bygninger i midtbyen og Fredericia C. Ved de nye byomdannelsesområder syd for midtbyen skal der foretages en arkæologisk forundersøgelse. Der findes ingen fredede bygninger eller fredede fortidsminder. 2

31 2. Baggrund 2.1 Planens hovedformål Overordnet er det visionen, at Fredericia Kommune frem til år 2021 udvikles med en stærkere og bredere detailhandelsforsyning til gavn for borgerne i byen og oplandet, så flere borgere vælger Fredericia frem for at køre til Kolding og Vejle for at handle. Planforslaget overordnede mål kan opsummeres som følgende: Skabe et attraktivt og bredt handelsliv, med midtbyen som et klart handelscentrum. Skabe rammer for indkøbsmuligheder, der både giver kvalitet i dagliglivet og mulighed for oplevelser. Skabe en bæredygtig lokalisering af detailhandelen, så transportbehovet mindskes. En vurdering af, hvordan detailhandelsplanen lever op til disse mål, følger i kapitel Planens forhold til andre planer Regionplanen Bestemmelserne i Regionplan 2005 for Vejle Amt blev med kommunalreformen og amternes nedlæggelse ophøjet til landsplandirektiv. Regionsplanens retningslinjer er gældende, indtil der er vedtaget nye retningslinjer i kommuneplanen. Bestemmelserne i Regionplanen om detailhandel har virkning for de kommuner, der ikke har tilvejebragt bestemmelser i kommuneplanens hovedstruktur og rammer for lokalplanlægningen om den samlede detailhandelsstruktur. For at ændre detailhandelsstrukturen i Fredericia Kommune skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg for Detailhandel. Kommuneplanen Detailhandelsplanen er et tillæg til Kommuneplan for Fredericia Kommune. Den kommer til at indgå i Kommuneplan , som omfatter en fælles hovedstruktur for Trekantområdet (med retningslinjer for bl.a. for detailhandel), og en lokal kommuneplandel for Fredericia, som omfatter en lokal hovedstruktur og rammer for lokalplanlægningen. I forbindelse med planlovsændringer i 2007 blev ansvarsfordelingen mellem amter og kommuner ændret på detailhandelsområdet. Kommunerne har i vidt omfang overtaget ansvaret for detailhandelsplanlægningen. Kommunerne skal imidlertid først udarbejde en samlet plan med kommuneplanretningslinjer for den samlede detailhandelsstruktur efter planlovens bestemmelser, inden de har overtaget den fulde kompetence. Fredericia Kommunes overtagelse af kompetencen for detailhandelsplanlægningen er dermed betinget af vedtagelsen af denne detailhandelsplan. De statslige mål, som bl.a. har til formål at forbedre mulighederne for en decentral detailhandelsstruktur, der stimulerer til investeringer og fornyelser i detailhandlen også i mindre bysamfund, mellemstore byer samt butiksarealer med god tilgængelighed osv. er udgangspunktet for detailhandelsplanen. 3

Detailhandelsplan. Tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE

Detailhandelsplan. Tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE FREDERICIA KOMMUNE Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1996-2006 1 2 Indhold Forord...3 Indledning...4 Mål og visioner...6 Centerstruktur...8 Bymidten...12 Fredericia Vest...16 Erritsø og Snoghøj...18 Fredericia

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m² Høringsfrist til 13. juni 2008 Forslag til Landsplandirektiv om

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder TÅRNBY KOMMUNE Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder ORIENTERING Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009 Ryslinge Erhvervspark Rys.BE.5 FORSLAG Offentlighedsperiode Kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 25. januar 2011 til den 22. marts 2011. Indsigelser,

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde.

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Med henblik på en fastlæggelse af planlægningsprincipperne for detailhandel med særlig pladskrævende varer i Farum Erhvervsområde redegøres

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune

Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune Tillæg nr. 17 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd August 2005 Detailhandelsstrukturen i Viborg Kommune - udvidelse af et byggemarked i Overlund VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-4-03 Tillæg

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune 1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003.

HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI VÆKST TRYGHED. FORSLAG, den 17. december 2003. HOLMEGAARD KOMMUNE PLANSTRATEGI TRYGHED VÆKST FORSLAG, den 17. december 2003. PLANSTRATEGI FOR HOLMEGAARD KOMMUNE. Indledning. I henhold til planlovens 23 a skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Bymiljø og detailhandel

Bymiljø og detailhandel Bymiljø og detailhandel Detailhandelen er afgørende for den måde bymiljøet fungerer på. Vore byer trues af konkurrencen fra regionens store handelscentre. Konkurrencen har Byrådet ingen indflydelse på,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juli 2011 J.nr.: NMK-34-00005 og NMK-34-00006 (tidl. NKN-33-03577 og NKN-33-03642) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Hillerød

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

04 Vonsild. Trafikstruktur

04 Vonsild. Trafikstruktur Vonsild ligger som et selvstændigt byområde omgivet af åbent land. Kun erhvervsområder er ved Tankedalsvej og Sdr Ringvej knyttet til Kolding By. Boligbebyggelsen er samlet om lokalcentret nær kirken og

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. NOVEMBER 2011 KOMMUNEPLAN 09 2 EMNE: Ændring af rammeområde 30.E.08 Klank Ændring af afgrænsning udpeget

Læs mere