Referat til studienævnsmøde mandag den 9. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til studienævnsmøde mandag den 9. marts 2015"

Transkript

1 Kriminologiuddannelsen Kroghstræde Aalborg Ø Tlf Fax Referat til studienævnsmøde mandag den 9. marts 2015 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra 10. feb (eftersendes) 3. Orientering siden sidst. 4. Status ift. Studienævnsformandsposten. 5. Evaluering 1. sem., E2014 samt 3. sem., E Udkast til strategi og handleplan på baggrund af kvalitetssikringsmøde 7. Diskussion af fastsættelse af grænseværdier i forbindelse med studenterevalueringer to bilag 8. Aftagerpanel. 9. Orientering om kvalitetssikringsmøde 10. Kvalitetssikring feedback fra de studerende 11. eventuelt

2 Referat: Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. Punkt 4. Status ift. Studienævnsformandsposten behandles næstsidst før eventuelt. Ad. 2. Godkendelse af referat fra 10. feb Referatet blev godkendt. Ad. 3. Orientering siden sidst. - Svar fra fakultetet på studienævnets henvendelse om ændring af timenormer. Timenormerne er nu faldet på plads, men et par enkelte ting skal justeres/klargøres blandt andet normer for ekstern censur. Når listen er ajourført sendes den til undervisere ved uddannelsen. - Der er afholdt møde med studienævnsformand for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Mia Arp Fallov, om forberedende metodekursus. - Aftagerpanel er nu godkendt af fakultetet med instruks om hurtigt at afholde møde. - Der har været afholdt Kandidatdag i torsdags dagen var velbesøgt med interesserede fra hele landet. Sune holdt oplæg, hvor der blev gjort meget ud af at fortælle om metode. - Sune er i dialog med John Hyllested (medlem af aftagerpanelet) fra kriminalforsorgen om møde med den nye storregion i Hobro. Vigtigt ifht ekstern kontakter og praktik. - Arrangement med karriereworkshop/karrierecenter den 4. marts måtte aflyses pga. for få tilmeldte. Karrierecenteret giver det en ny chance; den 7. april, hvor der i forvejen er aktiviteter for 4. semester i form af gæsteforelæsning. - De studerende på 2. semester er tildelt økonomisk støtte til socialt arrangement. - To grupper på 2. semester er givet tilladelse til at skrive projekt på hhv. norsk og engelsk. - Den studerende med hængeparti, der tidligere er orienteret om, har besluttet sig for at færdiggøre sit hængeparti og vende tilbage til efteråret. - Der har været afholdt lærermøde, hvor det bl.a. blev diskuteret, om karaktergivning på praktikeksamen bør bibeholdes, hvilket endte med at blive holdningen. Det blev også diskuteret, om vi bør stille som krav om, at der skal være en akademisk medarbejder på praktikstedet, hvilket ikke fandt tilslutning, idet Sune modargumenterede med den meget forringede mulighed for at finde praktikpladser nok. Vi bør overveje at selv at oprette valgfag i evaluering (herunder kvantitativ effektevaluering). Dette kunne ligge i september, så det ikke forstyrrer praktikken gennem hele semesteret. Ad. 4. Evaluering 1. sem. E2014 samt 3. sem. E2014. Karakteroversigter, survey exact evaluering, resume af survey exact evalueringer, resume af mundtligt evalueringsplenum samt censorrapport blev behandlet som udgangspunkt for drøftelse Drøftelse 1. semester Ifht resume af evalueringen af første semester Vi skal sørge for at lave er ryste-sammen arrangement i starten af første semester. Modul 1: Juraundervisningen med Lene Lentz er blevet meget positiv modtaget. Modul 2: En censor har påpeget at det er chokerende lidt litteratur nogle studerende har opgivet (teoriopgaven). Næste hold skal have mere at vide om korrekt anvendelse af litteratur og generelt om det forventede format på eksamensopgaver.

3 Der havde været kritik af formulering af teoriopgaven. Kritikken tages til efterretning, idet der fremover bør skelnes klarere mellem at beskrive, at redegøre, at analysere og diskutere i de forskellige delspørgsmål i eksamensopgaverne. Øvelsesdagene fik meget positiv omtale. Nogle kommentarer om, at der er (for) meget engelsk litteratur. Modul 3: Øvelsesdagene fik meget positiv omtale. Pernille havde hørt skuffelse hos nogen over, at man i undervisningen havde haft meget SPSS, men at det ikke blev brugt i eksamensopgaven. Her må vi kommunikere at SPSS er et relevant værktøj uanset eksamens ordlyd. Sune refererede fra den mundtlige evaluering, at nogle studerende havde givet udtryk for at kurset stritter lidt i forskellige retninger med fagelementer. En mulig løsning kunne være at operere med undermoduler i kommunikationen med de studerende. Generelt - der har været grænsetilfælde hvor det kunne se ud som om studerende har arbejdet sammen om opgavebesvarelserne. Dette kan dog ikke bevises og det vurderes ikke, at der har været tale om egentlig snyd. De studerende skal dog fremadrettet informeres om, at man ikke må arbejde sammen om individuelle eksamensopgaver. Konklusion ift. 1. semester: Vi afsætter tid til ekstra introdag næste år/hold og gør mere ud af at understøtte sociale arrangementer. Vi skal informere på forhånd om, at en stor del af litteraturen er på engelsk. Vi skal overveje, at danne læsegrupper for at løfte studiemiljøet på uddannelsen; og samtidig lade dem være øvelsesgrupper. Opgaveformuleringen til teoriopgaven skal strammes op. Drøftelse 3. semester: Ift. resume af evalueringen af første semester Størstedelen har ikke haft svært ved at finde praktikplads, og næsten hver 3. har intentioner om at skrive speciale i samarbejde med praktikstedet. Nogen utilfredshed med praktikindkaldet. Mange mangler mere præcis beskrivelse af kravet til praktikrapporten. Der var en vis variation i forventningerne til praktikrapporten afhængig af vejleder. Mange, både studerende og praktiksteder, har oplevet det som problematisk og forstyrrende, at de studerende skule følge metodevalgfag sideløbende med praktik. Ift. til evalueringernes formuleringer skal vi fremover skelne klart mellem praktikvejleder fra AUU og kontaktperson på praktikstedet. Dette er to forskellige funktioner.

4 Konklusion ift. 3. semester: På praktikindkald skal der bl.a. gives eksempel på hvordan praktikrapport kan indeholde. Koordinator vælger et par gode eksempler. Kirsten får de berørte studerendes accept inden praktikindkaldet. Vi bør overveje at lave vores eget valgfag, som ligger i starten af september, hvilket giver frihed til at få et mere sammenhængende praktikforløb. Det blev diskuteret, om valgfaget kan afvikles på 2. semester, med tilsvarende nedskrivning af projektets vægtning til 20 ECTS. Studienævnet bør overveje dette fremadrettet. Det blev diskuteret, om vi skal stille krav til praktikstedet om akademisk vejleder, hvilket vil besværliggøre at finde praktiksteder. Mange dele af kriminalforsorgen vil være udelukket. Vi skal lave noget mere strømlinet informationsmateriale. Hjemmesidens punkt om praktik skal deles op i to: Praktik for studerende og praktik for praktiksteder. Og det skal også præciseres, at kontaktpersoner (på praktikstederne) ikke skal med til eksamen. Ad. 5. Udkast til strategi- og handleplan Der har været selvevalueringsmøde, hvor studiet var repræsenteret ved Sune, Kim, Annick, Pernille og Christina sammen med prodekan, skoleleder samt Ted Andesen og Liv Finstad mfl.. Baggrunden for mødet var selvevalueringsrapporten, og referatet fra mødet er udsendt som bilag. SQJ påpegede at vi, ud over det der berører referatet af selvevalueringsmødet, er blevet bedt af fakultetet om i handleplanen at forholde os til 1, Ressourceanvendelse i undervisningen, herunder hvordan vi kan aktivere de studerende mere i undervisningen, 2, Muligheder ifbm IT støttet undervisning, samt 3, Videreudvikling af PBL Drøftelse af mulighederne. Studienævnsformanden gives mandat til at formulere handleplan ift. følgende fire punkter 1. D-vip-kontor 2. oprettelse af læsegrupper 3. oprettelse af læsesal 4. metodekursus i august eller september Desuden kan handleplanen eventuelt indeholde noget om opstartsarrangement og tættere knytning mellem forskningsmiljø og studerende. Ift. aktivering af de studerende mere i undervisningen: Vi aktiverer i forvejen studerende workshops mv. læsegrupper relevante at nævne i denne forbindelse Ift. muligheder i forbindelse med IT støttet undervisning: Vi laver vejledning via Skype, bruger moodle, power point mv. Ift. videreudvikling af PBL: Der skal fast introduceres til PBL i starten af uddannelsen, men den præcise placering skal overvejes.

5 Ad. 6. Diskussion af fastsættelse af grænseværdier i forbindelse med studenterevalueringer. Det er ikke svært at bruge de nuværende evalueringer bortset fra at svarprocenten er lav. Studienævnsformand gives mandat til at formulere grænseværdier, som sendes til fakultetet. Hvis mere end 25 % angiver en negativt vurdering på centrale parametre på de forskellige moduler skal der gribes ind. Der skal arbejdes med at få svarprocenterne op, og det skal afklares hvilke virkemidler vi legalt kan tage i brug for at opnå dette mål. Studienævnsformand er ansvarlig. Ad. 7. Aftagerpanel. Der er nu nedsat aftagerpanel, som er godkendt af fakultetet. Panelet består af: Ted Andersen, Nordjyllands Politi, John Hyllested, Kriminalforsorgen, Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet, Anna karina Nickelsen, Det Kriminalpræventive Råd, Denise Bakholm, Det Sociale kriminalpræventive arbejde, Aalborg kommune samt Henrik Garlik Jensen, forsvarsadvokat. Vi bør snart afholde møde. Der udsendes snarligt en Doodle til medlemmerne med forslag til datoer. Ad. 8. Orientering om kvalitetssikringsmøde. Der har været afholdt møde 23. januar. Mødet konkluderede, at Kriminologi i store træk overholder fakultetets kvalitetssikringsprocedurer. Der skal dog strammes op på formalia omkring vejledning af frafaldtruede studerende. De korrekte standardmails skal bruges. Uddannelsen skal snart producere semesterbeskrivelser som lever op til fakultets krav. Ad. 9. Kvalitetssikring feedback fra de studerende. Ærgerligt, at workshopdato på 2. semester er lagt på samme dato som karrieremesse. Antallet af flyttede forelæsninger på 2. semester har været lige i overkanten. Specialesemesterets workshops er bedre end sidste år, dog meget svingende indsats fra de studerende. Nogle havde skrevet så lidt, at det var svært at opponere på. Vi skal gøre mere for at kommunikere ud hvor vigtigt det er at kunne give og modtage kritik. Det er 4. semesters koordinatorer, der kan følge op på det. Ad. 10. Valg af studienævnsformand. Kopi af Administrative retningslinjer for valg og godkendelse af formand og næstformand for det enkelte studienævn runddelt til alle tilstedeværende. Sune opfattede sig som inhabil, hvorfor han tilbød at gå udenfor under punktets behandling; alternativt at blive i lokalet som mødeleder der var fuld enighed om det sidste. Kim Møller tilbød sit kandidatur til formandsposten og fik fuld tilslutning. Kim er dermed valgt som ny studienævnsformand for Kandidatuddannelsen i Kriminologi. Sune skriver til fakultetet og underretter om valget. Officiel skiftedag er 15. marts. Ad. 11. Eventuelt. Dimissionsfest. Fortsætte dato: 28. august. Alle ordinære specialeeksaminer er overstået. Der skal nedsættes arrangementskomite. Punkt til fremtidigt møde: diskussion om alternative optagelsesformer.

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere