ISBN-nr (webudgaven):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISBN-nr (webudgaven): 987-87-993029-6-3"

Transkript

1 P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2011

2 Udgivet af Pressenævnet, København, marts 2012 Layout: KONTRAST design Tryk: Rosendahls Schultz grafisk ISBN-nr: ISSN-nr: X ISBN-nr (webudgaven):

3 P R E S S E N Æ V N E T S Å R S B E R E T N I N G I henhold til medieansvarslovens 51 afgiver Pressenævnet herved årsberetning til justitsministeren. Årsberetningen offentliggøres. A: Nævnets virke, s. 5 1 Sagsantal og sagsbehandlingstid, s. 5 2 Fælleseuropæisk møde, s. 5 3 Udenlandsk sendetilladelse - Ofcom, s. 6 4 Ny server = nye sagsnumre, s. 7 B: Nævnets medlemmer og sekretariat, s. 8 Indhold: C: Statistik, s Antal sager, s Realitetsafgørelser fordelt på sagstype, s Sagsfordeling efter afgørelsesmåde, s Resultat af realitetskendelser, s Kendelser om presseetik, s Kendelser om genmæle, s Afsagte formalitetskendelser, hævede og henlagte sager, s Sagsbehandlingstid, realitetskendelser, s Sagsbehandlingstid, formalitetskendelser, s Statistik over klagernes baggrund, s. 19 D: Nævnets praksis, s Principielle spørgsmål, s Facebook - Folketingets Ombudsmand, s Offentliggørelse i skrevne medier, herunder magasiner, s Mediernes interne klageorganer, s Resumé af væsentlige konkrete sager, s Sager om presseetik, s. 25 Tv-billeder af bolig, s. 25 Omtale af politianmeldelse med oplysning om navne, s. 25 Journalister på privat ejendom, s. 26 Indlæg på Facebook, s. 26 Kronologi i en dokumentarudsendelse, s. 27 Omtale af selvmord, s. 27 Skjult kamera, s. 28 Anvendelse af videoafhøring fra politiet, s. 28 Berigtigelse af forkerte oplysninger, s. 29 Omtale af sexliv, s. 29 Journalist navngivet ved kritisk artikel, s. 30 Omtale af drabsoffer, s. 30 3

4 Manglende forelæggelse for forening, s. 30 Omtale af to år gammel byretsdom, s. 31 Facebook, s. 31 Politianmeldelse mod politiker, s. 32 Skjult kamera og udeladte oplysninger, s. 32 Private billeder og citater fra internetdebat, s. 33 Billede fra Facebook, s. 34 Hvem er sagsøgt: selskabet eller direktøren? s. 34 Journalisten som anmelder, s. 34 Udeladelse af væsentlig oplysning, s. 35 En fars retlige interesse, s Sager om genmæle, s. 36 Kommentarer til rettelser, s. 36 Konkret sag anvendt som illustration, s. 37 E: Register for emner omtalt i årsberetningerne , s. 38 Bilag: Vejledende regler for god presseskik, s. 45 4

5 A. N Æ V N E T S V I R K E 1 Sagsantal og sagsbehandlingstid I 2011 modtog Pressenævnet 157 klagesager, hvilket er lavere end i 2010, hvor antallet af modtagne klagesager var 174. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at nævnet i relation til én klager forsøger at lægge samtlige klagepunkter vedrørende ét medieforetagende på samme sagsnummer, dvs. uanset antallet af artikler, der klages over, oprettes én sag. Det samme gør sig gældende, hvis der er klaget over eksempelvis en tv-udsendelse og omtalen på internettet. Det gør det lettere for klager og for nævnet i det praktiske arbejde. Det faldende antal klagesager er således ikke helt retvisende, idet nævnet således har behandlet mange artikler under samme nummer. Hertil kommer flere store sagskomplekser med kendelser over 100 sider. Samlet set er der også realitetsbehandlet færre klagesager i , mod 119 året inden. Nævnets formand har afvist lidt flere sager på grund af formalia i 2011 end i Formanden afviste i sager mod 48 i Sagerne er hovedsageligt afvist, fordi klageren ikke var klageberettiget (manglede retlig interesse i det påklagede forhold), eller fordi klagen var indgivet for sent. I 2011 anmodede fire om at få genoptaget en klagesag, hvoraf én sag blev genoptaget (se sag nr ). I den forbindelse skal det bemærkes, at Pressenævnets afgørelser er endelige, jf. medieansvarslovens 50. En anmodning om genoptagelse er ikke det samme som en ankemulighed, der giver parterne ret til at få bedømt samme forhold af en højere retsinstans. Betingelserne for genoptagelse er omtalt i Pressenævnets årsberetning 2008, side 18. Nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2011 for realitetsafgørelser 60 dage og for formandsafgørelser ni dage. Sagsbehandlingstiden var lidt kortere end i 2010, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var henholdsvis 65 dage for realitetsafgørelser og to uger for formandsafgørelser. I fem sager (sagerne nr , , , og ) blev der afgivet dissens, dvs. at ét eller to medlemmer var uenige med flertallet. I én sag (sag nr ) udtalte nævnet alvorlig kritik. De seks sager er alle refereret nedenfor under punkt D.2. 2 Fælleseuropæisk møde Repræsentanter for Pressenævnet deltog den oktober 2011 i det 13. møde for europæiske pressenævn i forummet Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE). Dette års møde blev afholdt i Moskva. På mødet drøftes aktuelle emner blandt repræsentanter fra europæiske pressenævn og resten af verden. Af særlig interesse for Danmark indeholdt dette års dagsorden en paneldiskussion af, hvem der kunne anses som en offentlig person i relation til omtale i massemedier. Den svenske presseombudsmand gav en række bud på, hvilke forhold som kunne føre til, at man måtte betragtes som en offentlig person og derved tåle en mere nærgående omtale. Det kunne være tilfældet, hvis man: er politisk valgt, har stort økonomisk ansvar, har et job med indflydelse på andre mennesker, selv søger omtale, viser sit privatliv offentligt, har andres fortrolighed, er terrorist eller er en trussel mod samfundet, er kriminel, har en position i en organisation eller er rollemodel for unge mennesker. 5

6 Listen indeholdt 18 persongrupper, der var inddelt i følgende tre kategorier: 1) Byggere af samfundet og trusler mod samfundet, ex. premierminister, terrorist, industriledere 2) Folk, der udøver ting i offentlighed, ex. realityshow-deltagere/kendte, musikere, forfattere 3) Folk, der er interessante på grund af nysgerrighed, ex. tv-værter Presseombudsmanden understregede, at der selvfølgelig kunne være konkrete forhold, der spillede ind ved vurderingen af, om oplysningerne var en krænkelse af privatlivet. Jo mere offentlig man er, jo mere nærgående omtale må man dog tåle. Blandt andre emner var brugergenereret indhold på internettet. Finland oplyste, at man havde udarbejdet et nyt tillæg til de presseetiske regler vedrørende internettet. Tillægget vedrører brugergenereret indhold på mediernes hjemmesider. Af tillægget fremgår bl.a., at redaktionen skal overvåge sine hjemmesider og søge at forhindre, at indhold, som krænker privatlivets fred og menneskelig værdighed, offentliggøres. Foruden diskrimination omfatter krænkelsen af menneskelig værdighed for eksempel indhold, som opfordrer til vold og vækker had mod individer eller grupper. Redaktionen skal straks slette denne form for indhold. Det finske pressenævn kan tage stilling til, om mediernes redaktioner i deres administration af online forums har overholdt tillæggets bestemmelser. Sager vedrørende forudgående og efterfølgende redigering af offentlige online forums vurderes ens. De finske regelsæt: I Finland skelnes som i Danmark mellem journalistisk indhold og almindelige menneskers beskeder. Hvis redaktøren vælger at bringe kommentarer sammen med redaktionelt stof, sidestilles det i Finland med journalistisk indhold. De svenske repræsentanter oplyste, at man i Sverige skal logge på med sin Facebook-identifikation for at skrive på blogs. I Danmark har blandt andet fyens.dk indført et tilsvarende krav. Man skal have en Facebook-profil for at kunne kommentere artiklerne på fyens.dk. Næste møde i AIPCE forventes afholdt i Antwerpen i oktober Udenlandsk sendetilladelse Ofcom Pressenævnet har igen i år afvist en klage over TV 3, der ikke har dansk sendetilladelse, men som sender danske programmer via satellit fra udlandet. I sag klagede en person over udsendelsen Redningskvinder på TV 3, da der blev vist optagelser fra en bilulykke, som klager havde været involveret i. Da TV 3 ikke har indenlandsk sendetilladelse og derfor ikke er omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens 1, nr. 2, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen. Klagen blev derfor afvist. Tv-foretagender, der ikke sender under dansk sendetilladelse, falder uden for medieansvarslovens område og Pressenævnets kompetence. Klager over tv-udsendelser sendt med udenlandsk tilladelse bliver derfor afvist af Pressenævnets formand, uden at indholdet af klagen realitetsbehandles. De tv-stationer, nævnet har modtaget klager over, er TV 3 Danmark og SBS TV, der begge sender fra Storbritannien. Udsendelserne offentliggøres på kanalerne TV 3, TV 3+ og TV 3 Plus samt Kanal 4, Kanal 5, 6 eren og Voice TV. Medieforetagenderne sender med en licens fra den britiske tilsynsmyndighed Office for Communications (Ofcom). Ønsker man at klage over indholdet af et tv-program, skal man derfor rette hen- 6

7 vendelse til Ofcom inden 20 arbejdsdage efter, at programmet er bragt. En nærmere beskrivelse af, hvordan man kan klage til Ofcom, findes på myndighedens hjemmeside: 4 Ny server = nye sagsnumre Pressenævnets data blev i oktober måned flyttet over på en ny server, som nævnet deler med Civilstyrelsen. Denne flytning har medført, at nummereringen af Pressenævnets sager igen i år er blevet ændret. Der er dog alene tale om en mindre ændring i forhold til sidste år. Ændringen har dog betydning ved søgning efter sagsnummer på nævnets hjemmeside. I dag er journalnummeret blevet lidt længere og med bindestreger i stedet for skråstreger, men stadig ud fra samme systematik med angivelse af årstal, sagsgruppe (nr. 70 for klagesager) og kronologisk nummer (ex ). 7

8 B. N Æ V N E T S M E D L E M M E R O G S E K R E TA R I AT Efter medieansvarslovens 41 består Pressenævnet af en formand, en næstformand og seks andre medlemmer. Alle otte medlemmer har en stedfortræder. Medlemmerne beskikkes af justitsministeren. Formanden og næstformanden, der skal være jurister, beskikkes efter udtalelse fra Højesterets præsident. To medlemmer beskikkes efter udtalelse fra Dansk Journalistforbund, og to medlemmer beskikkes til at repræsentere de redaktionelle ledelser i den trykte presse og radio og fjernsyn efter udtalelse fra disse. Endelig beskikkes to medlemmer som offentlighedens repræsentanter efter udtalelse fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Stedfortræderne beskikkes efter de samme regler. Formandskab: Formand: Højesteretsdommer Jytte Scharling Stedfortræder: Højesteretsdommer Thomas Rørdam Næstformand: Advokat Axel Kierkegaard Stedfortræder: Advokat Jesper Rothe Journalister: Medlem: Journalist Lene Sarup, Fyens Stiftstidende Stedfortræder: Freelance pressefotograf Lars Lindskov Medlem: Journalist Kaare R. Skou, TV 2 DANMARK Stedfortræder: Journalist Ulrik Holmstrup, tvdokfilm Redaktører: Medlem: Chefredaktør Jan Kristensen, Fyens Stiftstidende Stedfortræder: Chefredaktør Dorthe Carlsen, Århus Stiftstidende Medlem: Redaktionschef Hans Peter Blicher, TV 2 DANMARK Stedfortræder: Direktør Inger Bach, Danmarks Radio Repræsentanter for offentligheden: Medlem: Bestyrelsesmedlem Marianne Druedahl, LOF Roskilde og Greve Stedfortræder: Direktør Otto Juhl Nielsen, FOF s Landsorganisation Medlem: Forretningsfører John Meinert Jacobsen, AOF Danmark Stedfortræder: Kommunikationschef Karsten Kolding, FDB Pressenævnets medlemmer og deres stedfortrædere beskikkes for en 4-årig periode. Med udgangen af 2011 udtrådte Axel Kierkegaard og Kaare R. Skou af nævnet, og i stedet indtrådte advokat Martin Lavesen og journalist Janni Pedersen. Jesper Rothe er pr. 1. januar 2012 beskikket som Pressenævnets næstformand med Martin Lavesen som sin stedfortræder. Ulrik Holmstrup er pr. 1. januar 2012 beskikket som medlem med Janni Pedersen som sin stedfortræder. Inger Bach er pr. 1. januar 2012 beskikket som medlem med Hans Peter Blicher som sin stedfortræder. Ved nævnets behandling af en konkret sag medvirker i henhold til medieansvarslovens 42 en formand eller næstformand samt en redaktør, en journalist og en repræsentant for offentligheden. Er der ved afgørelsen af en sag stemmelighed (to stemmer for og to stemmer imod), er formandens stemme afgørende. Der har i 2011 været afholdt 12 møder til behandling af konkrete sager. Endvidere har der været afholdt to plenarmøder. 8

9 Sekretariat: Sekretariatschef: Sanne Godthaab Olesen Fuldmægtig: Michala Elmenhoff Christgau indtil 30. april 2011, og fra 1. juni 2011 Christian Tolstrup Christensen Fuldmægtig: Louise Hauberg Wilhelmsen (én dag om ugen) Kontorfuldmægtig: Susanne Nielsen Pressenævnets adresse: Gyldenløvesgade 11, København V Tlf Fax Åbningstid: mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-14 Ny adresse pr. 1. juli 2012 Adelgade København K 9

10 C. S TAT I S T I K Pressenævnet har i lighed med de tidligere år opgjort antallet af konkrete sager fordelt efter sager afgjort ved kendelse i nævnet, sager afvist af formanden og sager, der enten er hævet af klageren eller henlagt af sekretariatet Registrerede konkrete sager Sager afgjort ved kendelse i nævnet 99 A. Heraf sager om presseetik 66 B. Heraf sager om genmæle 8 C. Heraf sager om både presseetik og genmæle 23 D. Heraf begæringer om genoptagelse 2 3. Sager afvist ved formandens kendelse 29 A. På grund af manglende retlig interesse 9 B. På grund af nævnets manglende kompetence 4 C. På grund af fristoverskridelse 14 D. Klagerne åbenbart grundløse 2 E. Begæringer om genoptagelse - 4. Sager hævet af klageren 5 5. Sager henlagt af sekretariatet 1 A. Heraf efter klagerens undladelse af at besvare sekretariatets anmodning om yderligere oplysninger 1 B. Henvist til rette klagemyndighed - C. Henlagt af andre grunde - 6. Sager, hvor klagen blev taget helt eller delvist til følge 2) I sager om presseetik I sager om genmæle 8 3. Pålæg om offentliggørelse 40 1) Tallene for 2003 vedrører de sager, der er indkommet og afgjort i 2003, og tallene kan derfor ikke umiddelbart med undtagelse af antallet af registrerede sager sammenlignes med tidligere år. 2) Der kan forekomme klagesager, hvor sagen vedrører både presseetik og genmæle, hvorfor dette tal ikke nødvendigvis er identisk med en sum af tallet fra presseetik og tallet fra genmæle. 10

11 På side er der som tidligere anført statistikker for de enkelte medier for henholdsvis sager om presseetik og sager om genmæle. Det bemærkes, at sager, der både vedrører presseetik og genmæle, er anført begge steder (1)

12 1 A N TA L S A G E R * *Tallene fra før 2002 fremgår af tidligere årsberetninger. 2 R E A L I T E T S K E N D E L S E R F O R D E LT P Å S A G S T Y P E * Begæring om genoptagelse Sager om genmæle Sager om både presseetik og genmæle Sager om presseetik 12

13 3 S A G S F O R D E L I N G E F T E R A F G Ø R E L S E S M Å D E * Henlagt Afvist af formanden Ikke-afgjorte sager indgået i 2003 Hævet af klageren Realitetskendelser 4 R E S U LTAT A F R E A L I T E T S K E N D E L S E R * Klagen ikke taget til følge Klagen taget helt eller delvist til følge Pålæg om offentliggørelse 13

14 5 K E N D E L S E R O M P R E S S E E T I K A F S A G T I Massemedie Klagen taget til følge Klagen ikke taget Helt Delvis I alt til følge Total B.T Dagbladet Børsen Dagbladet Ringkøbing-Skjern Ekstra Bladet Fredericia Dagblad Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis JydskeVestkysten Jyllands-Posten Lokalavisen Brønshøjposten Lokalavisen Skanderborg Midtjyllands Avis Nordjyske Medier Nordjyske Stiftstidende Nordkysten.nu Politiken Randers Amtsavis Ritzaus Bureau Samsø Posten Sjællandske Medier Skive Folkeblad Sønderborg Ugeavis Thisted Dagblad Ugeavisen Øboen Vejle Amts Folkeblad Viborg Stifts Folkeblad Århus Stiftstidende Aviser/netaviser i alt Danmarks Radio TV 2/Danmark TV 2 Fyn TV 2 Lorry TV SYD Radio- og tv-medier i alt

15 Massemedie Klagen taget til følge Klagen ikke taget Helt Delvis I alt til følge Total Corgi Nyt HK Service Hovedstaden SE og HØR Videnskab.dk Økonomisk Ugebrev Øvrige i alt Massemedier i alt

16 6 K E N D E L S E R O M G E N M Æ L E A F S A G T I Massemedie Anmodningen om genmæle Anmodningen taget til følge ikke taget Helt Delvis I alt til følge Total B.T Børsen, Dagbladet Ekstra Bladet Fyns Amts Avis JydskeVestkysten Lolland-Falsters Folketidende Midtsjællands Folkeblad Politiken Skanderborg, Lokalavisen Vejle Amts Folkeblad Ugeavisen Øboen Aviser/netaviser i alt Danmarks Radio TV 2 Danmark Radio- og tv-medier i alt Økonomisk Ugebrev Øvrige i alt Massemedier i alt

17 7 A F S A G T E F O R M A L I T E T S K E N D E L S E R, H Æ V E D E O G H E N L A G T E S A G E R Massemedie Formalitetskendelse Henlagt Hævet I alt Avisen.dk Albertslund.lokalavisen.dk B.T Ekstra Bladet Folkebladet for Brøndby, Glostrup og Vallensbæk Fredericia Dagblad Information.dk JydskeVestkysten Jyllands-Posten Mja.dk Politiken Ritzaus Bureau* Thisted Posten Thistednyt.dk Vejle Amts Folkeblad Aviser/netaviser i alt Danmarks Radio Facebook.com/#!DRVejret TV 2 DANMARK TV 2 NORD TV TV SYD Radio- og tv-medier i alt Dagens Medicin Forskerforum.dk** Guloggratis.dk Modkraft.dk Se og Hør Ældre Sagen NYT Øvrige i alt Massemedier i alt * Denne sag vedrørte tillige en klage over B.T., Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Modkraft.dk ** Den ene sag vedrørte tillige en klage over eugenik.dk og redox.dk 17

18 8 S A G S B E H A N D L I N G S T I D, R E A L I T E T S K E N D E L S E R Genoptagelsesbegæringer, afvisninger og hævede og henlagte sager indgår ikke i statistikken over sagsbehandlingstiden for realitetskendelser dage eller mindre dage dage dage dage dage dage dage Mere end 100 dage I alt Gennemsnit i dage Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden fra og med 2003 relaterer sig til de sager, som nævnet har truffet afgørelse i i det pågældende år, og ikke som de tidligere år til de klager, der er indgivet til nævnet det pågældende år. 9 SAGSBEHANDLINGSTID, FORMALITETSKENDELSER Genoptagelsesbegæringer, hævede og henlagte sager indgår ikke i statistikken over sagsbehandlingstiden for formalitetskendelser Gennemsnit i dage

19 1 0 S TAT I S T I K O V E R K L A G E R N E S B A G G R U N D Pressenævnet har i 2011 afsagt realitetskendelse i 107 klagesager, mens 52 sager er afvist af formanden på grund af formalia. Fire af de sager, hvori der blev afsagt realitetskendelse, vedrørte anmodninger om genoptagelse af tidligere afgjorte sager. Der er således truffet realitetsafgørelse i 103 nye sager. Nedenfor anføres i skematisk form en oversigt over sagerne fordelt efter, om klageren er privatperson eller organisation, firma m.v., og efter, om klageren er repræsenteret af advokat. Det bemærkes, at fordelingen vedrørende klagernes baggrund indeholder et skønselement, idet der kan være sager, hvor både privatpersoner og organisationer el. lign. er anført som klagere. Da sagen kun placeres én gang i nedenstående oversigt, har nævnet i disse tilfælde skønnet, hvilken placering der ville være mest retvisende. R e a l i t e t s a f g ø r e l s e Hævet/ Formalitets- Taget Delvis Ikke I alt henlagt afgørelse til taget til taget til følge følge følge Privat 3 44 (1) (2) 109 Privat v. advokat Organisation, firma m.v (3) Organisation, firma m.v. v. advokat I alt (1) Heraf en genoptagelsesbegæring. 2) Heraf to genoptagelsesbegæringer. (3) Heraf en genoptagelsesbegæring. De sager, der blev afvist på grund af manglende retlig interesse, var alle sager, hvor omtalen i mediet ikke vedrørte klageren. De ni sager, hvor Pressenævnet ikke havde kompetence til at afgøre sagen, drejede sig om syv tilfælde, hvor mediet ikke var anmeldt til Pressenævnet, jf. medieansvarslovens 8, stk. 1, jf. 1, nr. 3. Én, hvor nævnet ikke havde kompetence til at tilkende erstatning, og én, hvor nævnet ikke havde kompetence til at behandle en klage over et medie med udenlandsk sendetilladelse, jf. medieansvarslovens 1. De sager, hvor klager fra private er afsluttet ved en formalitetsafgørelse fra formanden, fordeler sig som følger: Ej retlig interesse 23 Klagefrist overskredet 10 Åbenbart grundløs 1 Ej kompetence 9 Genoptaget - Intet nyt 1 19

20 D. N Æ V N E T S P R A K S I S 1 Principielle spørgsmål 1.1 Facebook Folketingets Ombudsmand Folketingets Ombudsmand har den 9. november 2011 afgivet en udtalelse om Myndigheder må bruge oplysninger fra åbne Facebook-profiler. I den konkrete sag havde en medarbejder ved SKAT brugt sin private Facebook-profil til at indsamle oplysninger om en skatteyder fra hendes Facebook-profil. Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere, at SKAT havde anvendt en medarbejders profil til at indsamle oplysningerne. Ombudsmanden bemærkede, at profilen havde været så åben, at oplysningerne var offentligt tilgængelige, og at medarbejderen hos SKAT ikke havde anvendt en falsk profil eller anmodet om venskab som middel til at få adgang til oplysningerne. Ombudsmanden opstillede i udtalelsen en række generelle kriterier for, hvornår oplysninger på Facebook kan betragtes som offentligt tilgængeligt materiale. Af udtalelsen fremgår blandt andet følgende: Om Facebook [side 3] Ifølge oplysninger fra Facebooks hjemmeside (da-dk.facebook.com) har brugerne af Facebook i gennemsnit 130 venner på det sociale medie. [side 6] Forskellige typer af Facebook-profiler Hvis en person har en profil på Facebook som er så åben at det ikke kun er de brugere som er hans eller hendes venner på Facebook, der har adgang til oplysningerne, men alle brugere på Facebook fordi profilen er sat op til at være public er de oplysninger der ligger om personen på hans eller hendes Facebook, efter min opfattelse offentligt tilgængelige. Det gælder både de oplysninger personen selv har lagt ud på sin åbne Facebook, og de oplysninger andre har lagt om ham eller hende på den åbne Facebook. Hvis en person som i øvrigt har begrænset tilgængelighed til sin profil, har et meget stort antal venner på Facebook, herunder særligt venner og venners venner som han eller hun ikke har noget personligt kendskab til, kan resultatet efter omstændighederne blive det samme. Denne måde at bruge Facebook på kan man se når f.eks. politikere ønsker så megen omtale som muligt af de budskaber de lægger på Facebook, og i den forbindelse ønsker så mange venner på Facebook som overhovedet muligt. Det er imidlertid en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om personer med rigtig mange venner og venners venner på Facebook i realiteten offentliggør oplysninger om sig selv hver gang de selv lægger billeder eller tekst på Facebook, eller om der ikke er tale om offentliggørelse. Det samme gælder oplysninger lagt på personens Facebook af en af hans eller hendes (mange) venner. Generelt er det dog sådan at jo mere tilgængelig for andre profilen og adfærden på Facebook er, jo mere taler det i retning af en egentlig offentliggørelse. Hvis en person som i øvrigt har begrænset tilgængelighed til sin profil på Facebook, har en eller flere venner med åbne profiler, kan det under visse omstændigheder føre til at oplysninger om perso- 20

21 nen med begrænset tilgængelighed til sin profil bliver tilgængelige for alle brugere af Facebook eller eventuelt for en endnu videre kreds. Herved bliver oplysningerne offentligt tilgængelige. En person som i øvrigt har begrænset tilgængelighed til sin profil, vil således ikke altid kunne regne med at de oplysninger der ligger på hans eller hendes Facebook, kan holdes inden for kredsen af venner. Der kan nemlig blive tale om at oplysningerne om personen overgår fra at være private til at blive offentligt tilgængelige fordi de bliver udbredt til en videre, ubestemt kreds af personer. Det gælder for det første oplysninger om en person som han eller hun selv har lagt ud på sin Facebook. For det andet gælder det oplysninger om en person som en anden har lagt på personens Facebook. Folketingets Ombudsmands udtalelse af 9. november 2011 har journalnummer og kan læses på ombudsmanden.dk. Pressenævnet er ikke omfattet af ombudsmandens kompetence, da ombudsmanden ikke behandler klager over nævn, der i betryggende former behandler tvister mellem private, selv om vedkommende nævn i anden sammenhæng betragtes som tilhørende den offentlige forvaltning, jf. 7, stk. 3 i Ombudsmandsloven (lov nr. 473 af 12. juni 1996). Selv om det ikke er muligt at klage over Pressenævnet til Folketingets Ombudsmand, kan ombudsmandens udtalelse tjene som inspiration ved nævnets overvejelser. Udtalelsen giver således guidelines til bedømmelsen af, hvorvidt materiale hentet fra Facebook kan betragtes som offentligt tilgængeligt materiale. Pressenævnet har drøftet ombudsmandens udtalelse på et plenarmøde den 12. januar Der var under drøftelserne tilslutning til, at nævnet i sine afgørelser vil følge samme praksis, som ombudsmandens udtalelse er udtryk for. Dette kan navnlig få betydning ved vurderingen af, om personer med rigtig mange venner og venners venner heriblandt eksempelvis politikere, der ønsker så megen omtale som muligt af deres politiske budskaber i realiteten offentliggør oplysninger om sig selv, hver gang de selv lægger billeder eller tekst på Facebook. Afgørelsen i den enkelte sag vil dog altid bero på en konkret vurdering. Spørgsmålet om, i hvilket omfang medierne kan bringe oplysninger fra lukkede profiler på Facebook uden, at de herved begår brud på de presseetiske regler, har også i 2011 givet anledning til overvejelser i nævnet. Der kan blandt andet henvises til sag nr og sag nr , omtalt henholdsvis på side 26 og 31. Det bemærkes, at disse afgørelser er truffet, før nævnet havde haft lejlighed til at drøfte ombudsmandens udtalelse på et plenarmøde. Nævnets praksis er i øvrigt omtalt i årsberetning 2009, side Offentliggørelse i skrevne medier, herunder magasiner Det følger af medieansvarslovens 49, at Pressenævnet kan pålægge redaktøren af et medie at offentliggøre nævnets kendelse. Kendelsen skal offentliggøres uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Pressenævnet overlader det som hovedregel til redaktøren ud fra en redaktionel betragtning at beslutte, hvilken opsætning og placering nævnets kendelse skal have. Pressenævnet lægger imidlertid afgørende vægt på, at de klagere, der får medhold hos Pressenævnet, skal kunne opleve, at de får offentlig oprejsning i forhold til de krænkelser, de har været udsat for fra massemediernes side. I 2010 fremkom Danske Dagblades Forening med en liste over, på hvilken side en klager kan forvente at få offentliggjort en kendelse, medmindre Pressenævnet har bestemt andet. De placeringer, der fremgår af oversigten, vil Pressenævnet som udgangspunkt acceptere. Heller ikke i 2011 har 21

22 nævnet fundet anledning til at pålægge en bestemt placering af nævnets kendelse, og DDF s medlemmer har således gengivet Pressenævnets kendelser i overensstemmelse med de i årsberetningen for 2010 angivne sider. Til DDF s liste har Dagbladet Børsen og Morgenavisen Jyllands-Posten i 2011 meddelt, at aviserne fremover bringer nævnets kendelser på side 2 i 1. sektion. Dansk Magasinpresses Udgiverforenings (DMU) medlemmer, Egmont Magasiner og Aller Media har i 2011 fulgt Pressenævnets opfordring og har udarbejdet oversigter over medlemmernes placering af Pressenævnets kendelser. Af oversigterne fremgår følgende placeringer: Egmont Magasiner ALT Kolofonsiden, typisk side 4. BoligLiv Side 3. Euroman Samme side som læserbreve. Eurowoman Samme side som kolofon. Fit Samme side som kolofon, side 4. Gastro Samme side som kolofon. Gravid Samme side som kolofon, side 3. Hendes Verden Side 2. Her&Nu Side 2. Hjemmet Side 2. RUM Samme side som kolofon. Vi Forældre Samme side som kolofon, side 3. Aller Media Antik & Auktion Samme side som indholdsfortegnelsen. Bazar Samme side som kolofonen. Billed-Bladet Andet opslag efter TVbladet. ELLE Under lederen. Familie Journal Ved lederen, side 3. Femina Ved lederen og kolofonen, side 6. IN Samme side som kolofonen, under bidragydere. Isabellas Samme side som indholdsfortegnelsen, side 3. Kig Ind Samme side som kolofonen, side 3. Mad & Bolig Samme side som indholdsfortegnelsen. Mad! Samme side som indholdsfortegnelsen. Psykologi Side 4. Q Side 4. Se og Hør På Navne hjemmefra -opslaget. Story Samme side som kolofonen, side 3. Streetboys Samme side som kolofonen, side 3. Søndag Samme side som indholdsfortegnelsen. Tidens Kvinder Side 5. TopModel Samme side som kolofonen, side 3. Ude og Hjemme Side 4. Vi Unge Samme side som kolofonen. 22

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V SPECIALRAPPORT Medieetik Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005 24.08.2005 Jacob Mollerup Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Baggrunden s. 3 3. Registrerede henvendelser s. 4 a. Lytter- og Seerkontakten mv. s.

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad 1. GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING med visse kommentarer 2010 Jakob S. Arrevad 2. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...8 1.1. Behandlingen af klager over advokaters

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

MENNESKERET I DANMARK 2011. Afgørelser, rapporter og lovforslag

MENNESKERET I DANMARK 2011. Afgørelser, rapporter og lovforslag MENNESKERET I DANMARK 2011 Afgørelser, rapporter og lovforslag Menneskeret i Danmark Afgørelser, rapporter og lovforslag 2011 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere