ISBN-nr (webudgaven):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISBN-nr (webudgaven): 987-87-993029-6-3"

Transkript

1 P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2011

2 Udgivet af Pressenævnet, København, marts 2012 Layout: KONTRAST design Tryk: Rosendahls Schultz grafisk ISBN-nr: ISSN-nr: X ISBN-nr (webudgaven):

3 P R E S S E N Æ V N E T S Å R S B E R E T N I N G I henhold til medieansvarslovens 51 afgiver Pressenævnet herved årsberetning til justitsministeren. Årsberetningen offentliggøres. A: Nævnets virke, s. 5 1 Sagsantal og sagsbehandlingstid, s. 5 2 Fælleseuropæisk møde, s. 5 3 Udenlandsk sendetilladelse - Ofcom, s. 6 4 Ny server = nye sagsnumre, s. 7 B: Nævnets medlemmer og sekretariat, s. 8 Indhold: C: Statistik, s Antal sager, s Realitetsafgørelser fordelt på sagstype, s Sagsfordeling efter afgørelsesmåde, s Resultat af realitetskendelser, s Kendelser om presseetik, s Kendelser om genmæle, s Afsagte formalitetskendelser, hævede og henlagte sager, s Sagsbehandlingstid, realitetskendelser, s Sagsbehandlingstid, formalitetskendelser, s Statistik over klagernes baggrund, s. 19 D: Nævnets praksis, s Principielle spørgsmål, s Facebook - Folketingets Ombudsmand, s Offentliggørelse i skrevne medier, herunder magasiner, s Mediernes interne klageorganer, s Resumé af væsentlige konkrete sager, s Sager om presseetik, s. 25 Tv-billeder af bolig, s. 25 Omtale af politianmeldelse med oplysning om navne, s. 25 Journalister på privat ejendom, s. 26 Indlæg på Facebook, s. 26 Kronologi i en dokumentarudsendelse, s. 27 Omtale af selvmord, s. 27 Skjult kamera, s. 28 Anvendelse af videoafhøring fra politiet, s. 28 Berigtigelse af forkerte oplysninger, s. 29 Omtale af sexliv, s. 29 Journalist navngivet ved kritisk artikel, s. 30 Omtale af drabsoffer, s. 30 3

4 Manglende forelæggelse for forening, s. 30 Omtale af to år gammel byretsdom, s. 31 Facebook, s. 31 Politianmeldelse mod politiker, s. 32 Skjult kamera og udeladte oplysninger, s. 32 Private billeder og citater fra internetdebat, s. 33 Billede fra Facebook, s. 34 Hvem er sagsøgt: selskabet eller direktøren? s. 34 Journalisten som anmelder, s. 34 Udeladelse af væsentlig oplysning, s. 35 En fars retlige interesse, s Sager om genmæle, s. 36 Kommentarer til rettelser, s. 36 Konkret sag anvendt som illustration, s. 37 E: Register for emner omtalt i årsberetningerne , s. 38 Bilag: Vejledende regler for god presseskik, s. 45 4

5 A. N Æ V N E T S V I R K E 1 Sagsantal og sagsbehandlingstid I 2011 modtog Pressenævnet 157 klagesager, hvilket er lavere end i 2010, hvor antallet af modtagne klagesager var 174. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at nævnet i relation til én klager forsøger at lægge samtlige klagepunkter vedrørende ét medieforetagende på samme sagsnummer, dvs. uanset antallet af artikler, der klages over, oprettes én sag. Det samme gør sig gældende, hvis der er klaget over eksempelvis en tv-udsendelse og omtalen på internettet. Det gør det lettere for klager og for nævnet i det praktiske arbejde. Det faldende antal klagesager er således ikke helt retvisende, idet nævnet således har behandlet mange artikler under samme nummer. Hertil kommer flere store sagskomplekser med kendelser over 100 sider. Samlet set er der også realitetsbehandlet færre klagesager i , mod 119 året inden. Nævnets formand har afvist lidt flere sager på grund af formalia i 2011 end i Formanden afviste i sager mod 48 i Sagerne er hovedsageligt afvist, fordi klageren ikke var klageberettiget (manglede retlig interesse i det påklagede forhold), eller fordi klagen var indgivet for sent. I 2011 anmodede fire om at få genoptaget en klagesag, hvoraf én sag blev genoptaget (se sag nr ). I den forbindelse skal det bemærkes, at Pressenævnets afgørelser er endelige, jf. medieansvarslovens 50. En anmodning om genoptagelse er ikke det samme som en ankemulighed, der giver parterne ret til at få bedømt samme forhold af en højere retsinstans. Betingelserne for genoptagelse er omtalt i Pressenævnets årsberetning 2008, side 18. Nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2011 for realitetsafgørelser 60 dage og for formandsafgørelser ni dage. Sagsbehandlingstiden var lidt kortere end i 2010, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var henholdsvis 65 dage for realitetsafgørelser og to uger for formandsafgørelser. I fem sager (sagerne nr , , , og ) blev der afgivet dissens, dvs. at ét eller to medlemmer var uenige med flertallet. I én sag (sag nr ) udtalte nævnet alvorlig kritik. De seks sager er alle refereret nedenfor under punkt D.2. 2 Fælleseuropæisk møde Repræsentanter for Pressenævnet deltog den oktober 2011 i det 13. møde for europæiske pressenævn i forummet Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE). Dette års møde blev afholdt i Moskva. På mødet drøftes aktuelle emner blandt repræsentanter fra europæiske pressenævn og resten af verden. Af særlig interesse for Danmark indeholdt dette års dagsorden en paneldiskussion af, hvem der kunne anses som en offentlig person i relation til omtale i massemedier. Den svenske presseombudsmand gav en række bud på, hvilke forhold som kunne føre til, at man måtte betragtes som en offentlig person og derved tåle en mere nærgående omtale. Det kunne være tilfældet, hvis man: er politisk valgt, har stort økonomisk ansvar, har et job med indflydelse på andre mennesker, selv søger omtale, viser sit privatliv offentligt, har andres fortrolighed, er terrorist eller er en trussel mod samfundet, er kriminel, har en position i en organisation eller er rollemodel for unge mennesker. 5

6 Listen indeholdt 18 persongrupper, der var inddelt i følgende tre kategorier: 1) Byggere af samfundet og trusler mod samfundet, ex. premierminister, terrorist, industriledere 2) Folk, der udøver ting i offentlighed, ex. realityshow-deltagere/kendte, musikere, forfattere 3) Folk, der er interessante på grund af nysgerrighed, ex. tv-værter Presseombudsmanden understregede, at der selvfølgelig kunne være konkrete forhold, der spillede ind ved vurderingen af, om oplysningerne var en krænkelse af privatlivet. Jo mere offentlig man er, jo mere nærgående omtale må man dog tåle. Blandt andre emner var brugergenereret indhold på internettet. Finland oplyste, at man havde udarbejdet et nyt tillæg til de presseetiske regler vedrørende internettet. Tillægget vedrører brugergenereret indhold på mediernes hjemmesider. Af tillægget fremgår bl.a., at redaktionen skal overvåge sine hjemmesider og søge at forhindre, at indhold, som krænker privatlivets fred og menneskelig værdighed, offentliggøres. Foruden diskrimination omfatter krænkelsen af menneskelig værdighed for eksempel indhold, som opfordrer til vold og vækker had mod individer eller grupper. Redaktionen skal straks slette denne form for indhold. Det finske pressenævn kan tage stilling til, om mediernes redaktioner i deres administration af online forums har overholdt tillæggets bestemmelser. Sager vedrørende forudgående og efterfølgende redigering af offentlige online forums vurderes ens. De finske regelsæt: I Finland skelnes som i Danmark mellem journalistisk indhold og almindelige menneskers beskeder. Hvis redaktøren vælger at bringe kommentarer sammen med redaktionelt stof, sidestilles det i Finland med journalistisk indhold. De svenske repræsentanter oplyste, at man i Sverige skal logge på med sin Facebook-identifikation for at skrive på blogs. I Danmark har blandt andet fyens.dk indført et tilsvarende krav. Man skal have en Facebook-profil for at kunne kommentere artiklerne på fyens.dk. Næste møde i AIPCE forventes afholdt i Antwerpen i oktober Udenlandsk sendetilladelse Ofcom Pressenævnet har igen i år afvist en klage over TV 3, der ikke har dansk sendetilladelse, men som sender danske programmer via satellit fra udlandet. I sag klagede en person over udsendelsen Redningskvinder på TV 3, da der blev vist optagelser fra en bilulykke, som klager havde været involveret i. Da TV 3 ikke har indenlandsk sendetilladelse og derfor ikke er omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens 1, nr. 2, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen. Klagen blev derfor afvist. Tv-foretagender, der ikke sender under dansk sendetilladelse, falder uden for medieansvarslovens område og Pressenævnets kompetence. Klager over tv-udsendelser sendt med udenlandsk tilladelse bliver derfor afvist af Pressenævnets formand, uden at indholdet af klagen realitetsbehandles. De tv-stationer, nævnet har modtaget klager over, er TV 3 Danmark og SBS TV, der begge sender fra Storbritannien. Udsendelserne offentliggøres på kanalerne TV 3, TV 3+ og TV 3 Plus samt Kanal 4, Kanal 5, 6 eren og Voice TV. Medieforetagenderne sender med en licens fra den britiske tilsynsmyndighed Office for Communications (Ofcom). Ønsker man at klage over indholdet af et tv-program, skal man derfor rette hen- 6

7 vendelse til Ofcom inden 20 arbejdsdage efter, at programmet er bragt. En nærmere beskrivelse af, hvordan man kan klage til Ofcom, findes på myndighedens hjemmeside: 4 Ny server = nye sagsnumre Pressenævnets data blev i oktober måned flyttet over på en ny server, som nævnet deler med Civilstyrelsen. Denne flytning har medført, at nummereringen af Pressenævnets sager igen i år er blevet ændret. Der er dog alene tale om en mindre ændring i forhold til sidste år. Ændringen har dog betydning ved søgning efter sagsnummer på nævnets hjemmeside. I dag er journalnummeret blevet lidt længere og med bindestreger i stedet for skråstreger, men stadig ud fra samme systematik med angivelse af årstal, sagsgruppe (nr. 70 for klagesager) og kronologisk nummer (ex ). 7

8 B. N Æ V N E T S M E D L E M M E R O G S E K R E TA R I AT Efter medieansvarslovens 41 består Pressenævnet af en formand, en næstformand og seks andre medlemmer. Alle otte medlemmer har en stedfortræder. Medlemmerne beskikkes af justitsministeren. Formanden og næstformanden, der skal være jurister, beskikkes efter udtalelse fra Højesterets præsident. To medlemmer beskikkes efter udtalelse fra Dansk Journalistforbund, og to medlemmer beskikkes til at repræsentere de redaktionelle ledelser i den trykte presse og radio og fjernsyn efter udtalelse fra disse. Endelig beskikkes to medlemmer som offentlighedens repræsentanter efter udtalelse fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Stedfortræderne beskikkes efter de samme regler. Formandskab: Formand: Højesteretsdommer Jytte Scharling Stedfortræder: Højesteretsdommer Thomas Rørdam Næstformand: Advokat Axel Kierkegaard Stedfortræder: Advokat Jesper Rothe Journalister: Medlem: Journalist Lene Sarup, Fyens Stiftstidende Stedfortræder: Freelance pressefotograf Lars Lindskov Medlem: Journalist Kaare R. Skou, TV 2 DANMARK Stedfortræder: Journalist Ulrik Holmstrup, tvdokfilm Redaktører: Medlem: Chefredaktør Jan Kristensen, Fyens Stiftstidende Stedfortræder: Chefredaktør Dorthe Carlsen, Århus Stiftstidende Medlem: Redaktionschef Hans Peter Blicher, TV 2 DANMARK Stedfortræder: Direktør Inger Bach, Danmarks Radio Repræsentanter for offentligheden: Medlem: Bestyrelsesmedlem Marianne Druedahl, LOF Roskilde og Greve Stedfortræder: Direktør Otto Juhl Nielsen, FOF s Landsorganisation Medlem: Forretningsfører John Meinert Jacobsen, AOF Danmark Stedfortræder: Kommunikationschef Karsten Kolding, FDB Pressenævnets medlemmer og deres stedfortrædere beskikkes for en 4-årig periode. Med udgangen af 2011 udtrådte Axel Kierkegaard og Kaare R. Skou af nævnet, og i stedet indtrådte advokat Martin Lavesen og journalist Janni Pedersen. Jesper Rothe er pr. 1. januar 2012 beskikket som Pressenævnets næstformand med Martin Lavesen som sin stedfortræder. Ulrik Holmstrup er pr. 1. januar 2012 beskikket som medlem med Janni Pedersen som sin stedfortræder. Inger Bach er pr. 1. januar 2012 beskikket som medlem med Hans Peter Blicher som sin stedfortræder. Ved nævnets behandling af en konkret sag medvirker i henhold til medieansvarslovens 42 en formand eller næstformand samt en redaktør, en journalist og en repræsentant for offentligheden. Er der ved afgørelsen af en sag stemmelighed (to stemmer for og to stemmer imod), er formandens stemme afgørende. Der har i 2011 været afholdt 12 møder til behandling af konkrete sager. Endvidere har der været afholdt to plenarmøder. 8

9 Sekretariat: Sekretariatschef: Sanne Godthaab Olesen Fuldmægtig: Michala Elmenhoff Christgau indtil 30. april 2011, og fra 1. juni 2011 Christian Tolstrup Christensen Fuldmægtig: Louise Hauberg Wilhelmsen (én dag om ugen) Kontorfuldmægtig: Susanne Nielsen Pressenævnets adresse: Gyldenløvesgade 11, København V Tlf Fax Åbningstid: mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-14 Ny adresse pr. 1. juli 2012 Adelgade København K 9

10 C. S TAT I S T I K Pressenævnet har i lighed med de tidligere år opgjort antallet af konkrete sager fordelt efter sager afgjort ved kendelse i nævnet, sager afvist af formanden og sager, der enten er hævet af klageren eller henlagt af sekretariatet Registrerede konkrete sager Sager afgjort ved kendelse i nævnet 99 A. Heraf sager om presseetik 66 B. Heraf sager om genmæle 8 C. Heraf sager om både presseetik og genmæle 23 D. Heraf begæringer om genoptagelse 2 3. Sager afvist ved formandens kendelse 29 A. På grund af manglende retlig interesse 9 B. På grund af nævnets manglende kompetence 4 C. På grund af fristoverskridelse 14 D. Klagerne åbenbart grundløse 2 E. Begæringer om genoptagelse - 4. Sager hævet af klageren 5 5. Sager henlagt af sekretariatet 1 A. Heraf efter klagerens undladelse af at besvare sekretariatets anmodning om yderligere oplysninger 1 B. Henvist til rette klagemyndighed - C. Henlagt af andre grunde - 6. Sager, hvor klagen blev taget helt eller delvist til følge 2) I sager om presseetik I sager om genmæle 8 3. Pålæg om offentliggørelse 40 1) Tallene for 2003 vedrører de sager, der er indkommet og afgjort i 2003, og tallene kan derfor ikke umiddelbart med undtagelse af antallet af registrerede sager sammenlignes med tidligere år. 2) Der kan forekomme klagesager, hvor sagen vedrører både presseetik og genmæle, hvorfor dette tal ikke nødvendigvis er identisk med en sum af tallet fra presseetik og tallet fra genmæle. 10

11 På side er der som tidligere anført statistikker for de enkelte medier for henholdsvis sager om presseetik og sager om genmæle. Det bemærkes, at sager, der både vedrører presseetik og genmæle, er anført begge steder (1)

12 1 A N TA L S A G E R * *Tallene fra før 2002 fremgår af tidligere årsberetninger. 2 R E A L I T E T S K E N D E L S E R F O R D E LT P Å S A G S T Y P E * Begæring om genoptagelse Sager om genmæle Sager om både presseetik og genmæle Sager om presseetik 12

13 3 S A G S F O R D E L I N G E F T E R A F G Ø R E L S E S M Å D E * Henlagt Afvist af formanden Ikke-afgjorte sager indgået i 2003 Hævet af klageren Realitetskendelser 4 R E S U LTAT A F R E A L I T E T S K E N D E L S E R * Klagen ikke taget til følge Klagen taget helt eller delvist til følge Pålæg om offentliggørelse 13

14 5 K E N D E L S E R O M P R E S S E E T I K A F S A G T I Massemedie Klagen taget til følge Klagen ikke taget Helt Delvis I alt til følge Total B.T Dagbladet Børsen Dagbladet Ringkøbing-Skjern Ekstra Bladet Fredericia Dagblad Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis JydskeVestkysten Jyllands-Posten Lokalavisen Brønshøjposten Lokalavisen Skanderborg Midtjyllands Avis Nordjyske Medier Nordjyske Stiftstidende Nordkysten.nu Politiken Randers Amtsavis Ritzaus Bureau Samsø Posten Sjællandske Medier Skive Folkeblad Sønderborg Ugeavis Thisted Dagblad Ugeavisen Øboen Vejle Amts Folkeblad Viborg Stifts Folkeblad Århus Stiftstidende Aviser/netaviser i alt Danmarks Radio TV 2/Danmark TV 2 Fyn TV 2 Lorry TV SYD Radio- og tv-medier i alt

15 Massemedie Klagen taget til følge Klagen ikke taget Helt Delvis I alt til følge Total Corgi Nyt HK Service Hovedstaden SE og HØR Videnskab.dk Økonomisk Ugebrev Øvrige i alt Massemedier i alt

16 6 K E N D E L S E R O M G E N M Æ L E A F S A G T I Massemedie Anmodningen om genmæle Anmodningen taget til følge ikke taget Helt Delvis I alt til følge Total B.T Børsen, Dagbladet Ekstra Bladet Fyns Amts Avis JydskeVestkysten Lolland-Falsters Folketidende Midtsjællands Folkeblad Politiken Skanderborg, Lokalavisen Vejle Amts Folkeblad Ugeavisen Øboen Aviser/netaviser i alt Danmarks Radio TV 2 Danmark Radio- og tv-medier i alt Økonomisk Ugebrev Øvrige i alt Massemedier i alt

17 7 A F S A G T E F O R M A L I T E T S K E N D E L S E R, H Æ V E D E O G H E N L A G T E S A G E R Massemedie Formalitetskendelse Henlagt Hævet I alt Avisen.dk Albertslund.lokalavisen.dk B.T Ekstra Bladet Folkebladet for Brøndby, Glostrup og Vallensbæk Fredericia Dagblad Information.dk JydskeVestkysten Jyllands-Posten Mja.dk Politiken Ritzaus Bureau* Thisted Posten Thistednyt.dk Vejle Amts Folkeblad Aviser/netaviser i alt Danmarks Radio Facebook.com/#!DRVejret TV 2 DANMARK TV 2 NORD TV TV SYD Radio- og tv-medier i alt Dagens Medicin Forskerforum.dk** Guloggratis.dk Modkraft.dk Se og Hør Ældre Sagen NYT Øvrige i alt Massemedier i alt * Denne sag vedrørte tillige en klage over B.T., Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Modkraft.dk ** Den ene sag vedrørte tillige en klage over eugenik.dk og redox.dk 17

18 8 S A G S B E H A N D L I N G S T I D, R E A L I T E T S K E N D E L S E R Genoptagelsesbegæringer, afvisninger og hævede og henlagte sager indgår ikke i statistikken over sagsbehandlingstiden for realitetskendelser dage eller mindre dage dage dage dage dage dage dage Mere end 100 dage I alt Gennemsnit i dage Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden fra og med 2003 relaterer sig til de sager, som nævnet har truffet afgørelse i i det pågældende år, og ikke som de tidligere år til de klager, der er indgivet til nævnet det pågældende år. 9 SAGSBEHANDLINGSTID, FORMALITETSKENDELSER Genoptagelsesbegæringer, hævede og henlagte sager indgår ikke i statistikken over sagsbehandlingstiden for formalitetskendelser Gennemsnit i dage

19 1 0 S TAT I S T I K O V E R K L A G E R N E S B A G G R U N D Pressenævnet har i 2011 afsagt realitetskendelse i 107 klagesager, mens 52 sager er afvist af formanden på grund af formalia. Fire af de sager, hvori der blev afsagt realitetskendelse, vedrørte anmodninger om genoptagelse af tidligere afgjorte sager. Der er således truffet realitetsafgørelse i 103 nye sager. Nedenfor anføres i skematisk form en oversigt over sagerne fordelt efter, om klageren er privatperson eller organisation, firma m.v., og efter, om klageren er repræsenteret af advokat. Det bemærkes, at fordelingen vedrørende klagernes baggrund indeholder et skønselement, idet der kan være sager, hvor både privatpersoner og organisationer el. lign. er anført som klagere. Da sagen kun placeres én gang i nedenstående oversigt, har nævnet i disse tilfælde skønnet, hvilken placering der ville være mest retvisende. R e a l i t e t s a f g ø r e l s e Hævet/ Formalitets- Taget Delvis Ikke I alt henlagt afgørelse til taget til taget til følge følge følge Privat 3 44 (1) (2) 109 Privat v. advokat Organisation, firma m.v (3) Organisation, firma m.v. v. advokat I alt (1) Heraf en genoptagelsesbegæring. 2) Heraf to genoptagelsesbegæringer. (3) Heraf en genoptagelsesbegæring. De sager, der blev afvist på grund af manglende retlig interesse, var alle sager, hvor omtalen i mediet ikke vedrørte klageren. De ni sager, hvor Pressenævnet ikke havde kompetence til at afgøre sagen, drejede sig om syv tilfælde, hvor mediet ikke var anmeldt til Pressenævnet, jf. medieansvarslovens 8, stk. 1, jf. 1, nr. 3. Én, hvor nævnet ikke havde kompetence til at tilkende erstatning, og én, hvor nævnet ikke havde kompetence til at behandle en klage over et medie med udenlandsk sendetilladelse, jf. medieansvarslovens 1. De sager, hvor klager fra private er afsluttet ved en formalitetsafgørelse fra formanden, fordeler sig som følger: Ej retlig interesse 23 Klagefrist overskredet 10 Åbenbart grundløs 1 Ej kompetence 9 Genoptaget - Intet nyt 1 19

20 D. N Æ V N E T S P R A K S I S 1 Principielle spørgsmål 1.1 Facebook Folketingets Ombudsmand Folketingets Ombudsmand har den 9. november 2011 afgivet en udtalelse om Myndigheder må bruge oplysninger fra åbne Facebook-profiler. I den konkrete sag havde en medarbejder ved SKAT brugt sin private Facebook-profil til at indsamle oplysninger om en skatteyder fra hendes Facebook-profil. Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere, at SKAT havde anvendt en medarbejders profil til at indsamle oplysningerne. Ombudsmanden bemærkede, at profilen havde været så åben, at oplysningerne var offentligt tilgængelige, og at medarbejderen hos SKAT ikke havde anvendt en falsk profil eller anmodet om venskab som middel til at få adgang til oplysningerne. Ombudsmanden opstillede i udtalelsen en række generelle kriterier for, hvornår oplysninger på Facebook kan betragtes som offentligt tilgængeligt materiale. Af udtalelsen fremgår blandt andet følgende: Om Facebook [side 3] Ifølge oplysninger fra Facebooks hjemmeside (da-dk.facebook.com) har brugerne af Facebook i gennemsnit 130 venner på det sociale medie. [side 6] Forskellige typer af Facebook-profiler Hvis en person har en profil på Facebook som er så åben at det ikke kun er de brugere som er hans eller hendes venner på Facebook, der har adgang til oplysningerne, men alle brugere på Facebook fordi profilen er sat op til at være public er de oplysninger der ligger om personen på hans eller hendes Facebook, efter min opfattelse offentligt tilgængelige. Det gælder både de oplysninger personen selv har lagt ud på sin åbne Facebook, og de oplysninger andre har lagt om ham eller hende på den åbne Facebook. Hvis en person som i øvrigt har begrænset tilgængelighed til sin profil, har et meget stort antal venner på Facebook, herunder særligt venner og venners venner som han eller hun ikke har noget personligt kendskab til, kan resultatet efter omstændighederne blive det samme. Denne måde at bruge Facebook på kan man se når f.eks. politikere ønsker så megen omtale som muligt af de budskaber de lægger på Facebook, og i den forbindelse ønsker så mange venner på Facebook som overhovedet muligt. Det er imidlertid en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om personer med rigtig mange venner og venners venner på Facebook i realiteten offentliggør oplysninger om sig selv hver gang de selv lægger billeder eller tekst på Facebook, eller om der ikke er tale om offentliggørelse. Det samme gælder oplysninger lagt på personens Facebook af en af hans eller hendes (mange) venner. Generelt er det dog sådan at jo mere tilgængelig for andre profilen og adfærden på Facebook er, jo mere taler det i retning af en egentlig offentliggørelse. Hvis en person som i øvrigt har begrænset tilgængelighed til sin profil på Facebook, har en eller flere venner med åbne profiler, kan det under visse omstændigheder føre til at oplysninger om perso- 20

21 nen med begrænset tilgængelighed til sin profil bliver tilgængelige for alle brugere af Facebook eller eventuelt for en endnu videre kreds. Herved bliver oplysningerne offentligt tilgængelige. En person som i øvrigt har begrænset tilgængelighed til sin profil, vil således ikke altid kunne regne med at de oplysninger der ligger på hans eller hendes Facebook, kan holdes inden for kredsen af venner. Der kan nemlig blive tale om at oplysningerne om personen overgår fra at være private til at blive offentligt tilgængelige fordi de bliver udbredt til en videre, ubestemt kreds af personer. Det gælder for det første oplysninger om en person som han eller hun selv har lagt ud på sin Facebook. For det andet gælder det oplysninger om en person som en anden har lagt på personens Facebook. Folketingets Ombudsmands udtalelse af 9. november 2011 har journalnummer og kan læses på ombudsmanden.dk. Pressenævnet er ikke omfattet af ombudsmandens kompetence, da ombudsmanden ikke behandler klager over nævn, der i betryggende former behandler tvister mellem private, selv om vedkommende nævn i anden sammenhæng betragtes som tilhørende den offentlige forvaltning, jf. 7, stk. 3 i Ombudsmandsloven (lov nr. 473 af 12. juni 1996). Selv om det ikke er muligt at klage over Pressenævnet til Folketingets Ombudsmand, kan ombudsmandens udtalelse tjene som inspiration ved nævnets overvejelser. Udtalelsen giver således guidelines til bedømmelsen af, hvorvidt materiale hentet fra Facebook kan betragtes som offentligt tilgængeligt materiale. Pressenævnet har drøftet ombudsmandens udtalelse på et plenarmøde den 12. januar Der var under drøftelserne tilslutning til, at nævnet i sine afgørelser vil følge samme praksis, som ombudsmandens udtalelse er udtryk for. Dette kan navnlig få betydning ved vurderingen af, om personer med rigtig mange venner og venners venner heriblandt eksempelvis politikere, der ønsker så megen omtale som muligt af deres politiske budskaber i realiteten offentliggør oplysninger om sig selv, hver gang de selv lægger billeder eller tekst på Facebook. Afgørelsen i den enkelte sag vil dog altid bero på en konkret vurdering. Spørgsmålet om, i hvilket omfang medierne kan bringe oplysninger fra lukkede profiler på Facebook uden, at de herved begår brud på de presseetiske regler, har også i 2011 givet anledning til overvejelser i nævnet. Der kan blandt andet henvises til sag nr og sag nr , omtalt henholdsvis på side 26 og 31. Det bemærkes, at disse afgørelser er truffet, før nævnet havde haft lejlighed til at drøfte ombudsmandens udtalelse på et plenarmøde. Nævnets praksis er i øvrigt omtalt i årsberetning 2009, side Offentliggørelse i skrevne medier, herunder magasiner Det følger af medieansvarslovens 49, at Pressenævnet kan pålægge redaktøren af et medie at offentliggøre nævnets kendelse. Kendelsen skal offentliggøres uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Pressenævnet overlader det som hovedregel til redaktøren ud fra en redaktionel betragtning at beslutte, hvilken opsætning og placering nævnets kendelse skal have. Pressenævnet lægger imidlertid afgørende vægt på, at de klagere, der får medhold hos Pressenævnet, skal kunne opleve, at de får offentlig oprejsning i forhold til de krænkelser, de har været udsat for fra massemediernes side. I 2010 fremkom Danske Dagblades Forening med en liste over, på hvilken side en klager kan forvente at få offentliggjort en kendelse, medmindre Pressenævnet har bestemt andet. De placeringer, der fremgår af oversigten, vil Pressenævnet som udgangspunkt acceptere. Heller ikke i 2011 har 21

22 nævnet fundet anledning til at pålægge en bestemt placering af nævnets kendelse, og DDF s medlemmer har således gengivet Pressenævnets kendelser i overensstemmelse med de i årsberetningen for 2010 angivne sider. Til DDF s liste har Dagbladet Børsen og Morgenavisen Jyllands-Posten i 2011 meddelt, at aviserne fremover bringer nævnets kendelser på side 2 i 1. sektion. Dansk Magasinpresses Udgiverforenings (DMU) medlemmer, Egmont Magasiner og Aller Media har i 2011 fulgt Pressenævnets opfordring og har udarbejdet oversigter over medlemmernes placering af Pressenævnets kendelser. Af oversigterne fremgår følgende placeringer: Egmont Magasiner ALT Kolofonsiden, typisk side 4. BoligLiv Side 3. Euroman Samme side som læserbreve. Eurowoman Samme side som kolofon. Fit Samme side som kolofon, side 4. Gastro Samme side som kolofon. Gravid Samme side som kolofon, side 3. Hendes Verden Side 2. Her&Nu Side 2. Hjemmet Side 2. RUM Samme side som kolofon. Vi Forældre Samme side som kolofon, side 3. Aller Media Antik & Auktion Samme side som indholdsfortegnelsen. Bazar Samme side som kolofonen. Billed-Bladet Andet opslag efter TVbladet. ELLE Under lederen. Familie Journal Ved lederen, side 3. Femina Ved lederen og kolofonen, side 6. IN Samme side som kolofonen, under bidragydere. Isabellas Samme side som indholdsfortegnelsen, side 3. Kig Ind Samme side som kolofonen, side 3. Mad & Bolig Samme side som indholdsfortegnelsen. Mad! Samme side som indholdsfortegnelsen. Psykologi Side 4. Q Side 4. Se og Hør På Navne hjemmefra -opslaget. Story Samme side som kolofonen, side 3. Streetboys Samme side som kolofonen, side 3. Søndag Samme side som indholdsfortegnelsen. Tidens Kvinder Side 5. TopModel Samme side som kolofonen, side 3. Ude og Hjemme Side 4. Vi Unge Samme side som kolofonen. 22

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01071 [Klager] mod Jyllands-Posten [Klager] har klaget til Pressenævnet, da Jyllands-Posten har afvist at fjerne et link med hendes navn og adresse til

Læs mere

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på.

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på. Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01063 [Klager] mod Fyens Stiftstidende [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Manglende rengøring: Endnu en bøde og sur smiley til fynsk bageri

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Kendelse afsagt den 20. november 2017

Kendelse afsagt den 20. november 2017 Kendelse afsagt den 20. november 2017 Sag nr. 2017-80-0018 [Klager] mod TV MIDTVEST [Klager] har klaget til Pressenævnet over nyhedsudsendelsen Regeringen forlanger nødplan ved konkurs, som blev bragt

Læs mere

Bekendtgørelse af medieansvarsloven

Bekendtgørelse af medieansvarsloven LBK nr 914 af 11/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7700-0033 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Pressenævnet Jytte Scharlings talepapir TAK FOR INDBYDEL- SEN Jeg har glædet mig til at deltage i denne høring

Læs mere

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt.

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0009 [Klager] mod Sjællandske Medier [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Politiaktion: Mistanke om produktion af piller bragt af Sjællandske

Læs mere

ISBN-nr (webudgaven): 978-87-988018-8-7

ISBN-nr (webudgaven): 978-87-988018-8-7 P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2008 Udgivet af Pressenævnet, København, april 2009 Layout: KONTRAST design 3333 9656 Tryk: Centraltrykkeriet, Skive ISBN-nr: 978-87-993029-0-1 ISSN-nr: 0908-679X ISBN-nr

Læs mere

Kodemanual: Pressenævnssager

Kodemanual: Pressenævnssager Bilag 3 Kodemanual: Pressenævnssager Kodekategori Variabler Beskrivelse Sagsnummer Skriv tal Fremgår af sagsoversigten i kendelser. Bruges også som reference i logbogen. År Skriv årstal Angiver hvornår

Læs mere

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel.

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel. Kendelse afsagt den 21. marts 2017 Sag nr. 17-70-01077 Foreningen for Danske Kræftramte Børn mod TV2 Nord Foreningen for Danske Kræftramte Børn har ved advokat Mads K. Jensen klaget til Pressenævnet over

Læs mere

Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar

Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar I medfør af lov nr. 439 af 31. maj 2000 for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet fastsættes: Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert.

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0010 [Klager] mod Vandposten [Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Danske Vandværkers medlemsblad, Vandposten, udgave nr. 209

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Kendelse. afsagt den 30. marts Sag nr [Klager] mod. Berlingske

Kendelse. afsagt den 30. marts Sag nr [Klager] mod. Berlingske Kendelse afsagt den 30. marts 2017 Sag nr. 17-70-01119 [Klager] mod Berlingske [Klager] har ved advokat Brian Werner Larsen klaget til Pressenævnet, idet hun mener, Berlingske har tilsidesat god presseskik

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Presseetikken i den lokale ugeavis

Presseetikken i den lokale ugeavis Presseetikken i den lokale ugeavis 25. september 2013 Ugeavisernes efterårsseminar Holger Rosendal, Danske Medier Nye presseetiske regler Politisk fokus på området Beretning om medieansvar 29. februar

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

P R E S S E N Æ V N E T

P R E S S E N Æ V N E T P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2013 P R E S S E N Æ V N E T S Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3 I henhold til medieansvarslovens 51 afgiver Pressenævnet herved årsberetning til justitsministeren. Årsberetningen

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

P R E S S E N ÆV N E T

P R E S S E N ÆV N E T P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2015 P R E S S E N Æ V N E T S Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 5 I henhold til medieansvarslovens 51 afgiver Pressenævnet herved årsberetning til justitsministeren. Årsberetningen

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

P R E S S E N Æ V N E T

P R E S S E N Æ V N E T P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2009 Udgivet af Pressenævnet, København, april 2010 Layout: KONTRAST design 3333 9656 Tryk: Centraltrykkeriet, Skive ISBN-nr: 987-87-993029-1-8 ISSN-nr: 0908-679X ISBN-nr

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

P R E S S E N Æ V N E T

P R E S S E N Æ V N E T PRESSENÆVNET Årsberetning 2006 Udgivet af Pressenævnet, København, maj 2007 Layout: KONTRAST design 3333 9656 ISBN-nr: 978-87-988018-7-0 ISSN-nr: 1399-8927 PRESSENÆVNETS ÅRSBERETNING 2006 I henhold til

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

P R E S S E N Æ V N E T

P R E S S E N Æ V N E T P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2014 P R E S S E N Æ V N E T S Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4 I henhold til medieansvarslovens 51 afgiver Pressenævnet herved årsberetning til justitsministeren. Årsberetningen

Læs mere

Pressenævnet. Til: Kopi til: 3 0. SEP. 2013. Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N

Pressenævnet. Til: Kopi til: 3 0. SEP. 2013. Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N Pressenævnet Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N Til: 3 0. SEP. 2013 Kopi til: TV 2 DANMARK A/ S Att.: Rikke Buch-Rønne Rugaardsvej 25 5100 Odense Den 27. september

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere