ISBN-nr (webudgaven):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISBN-nr (webudgaven): 987-87-993029-6-3"

Transkript

1 P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2011

2 Udgivet af Pressenævnet, København, marts 2012 Layout: KONTRAST design Tryk: Rosendahls Schultz grafisk ISBN-nr: ISSN-nr: X ISBN-nr (webudgaven):

3 P R E S S E N Æ V N E T S Å R S B E R E T N I N G I henhold til medieansvarslovens 51 afgiver Pressenævnet herved årsberetning til justitsministeren. Årsberetningen offentliggøres. A: Nævnets virke, s. 5 1 Sagsantal og sagsbehandlingstid, s. 5 2 Fælleseuropæisk møde, s. 5 3 Udenlandsk sendetilladelse - Ofcom, s. 6 4 Ny server = nye sagsnumre, s. 7 B: Nævnets medlemmer og sekretariat, s. 8 Indhold: C: Statistik, s Antal sager, s Realitetsafgørelser fordelt på sagstype, s Sagsfordeling efter afgørelsesmåde, s Resultat af realitetskendelser, s Kendelser om presseetik, s Kendelser om genmæle, s Afsagte formalitetskendelser, hævede og henlagte sager, s Sagsbehandlingstid, realitetskendelser, s Sagsbehandlingstid, formalitetskendelser, s Statistik over klagernes baggrund, s. 19 D: Nævnets praksis, s Principielle spørgsmål, s Facebook - Folketingets Ombudsmand, s Offentliggørelse i skrevne medier, herunder magasiner, s Mediernes interne klageorganer, s Resumé af væsentlige konkrete sager, s Sager om presseetik, s. 25 Tv-billeder af bolig, s. 25 Omtale af politianmeldelse med oplysning om navne, s. 25 Journalister på privat ejendom, s. 26 Indlæg på Facebook, s. 26 Kronologi i en dokumentarudsendelse, s. 27 Omtale af selvmord, s. 27 Skjult kamera, s. 28 Anvendelse af videoafhøring fra politiet, s. 28 Berigtigelse af forkerte oplysninger, s. 29 Omtale af sexliv, s. 29 Journalist navngivet ved kritisk artikel, s. 30 Omtale af drabsoffer, s. 30 3

4 Manglende forelæggelse for forening, s. 30 Omtale af to år gammel byretsdom, s. 31 Facebook, s. 31 Politianmeldelse mod politiker, s. 32 Skjult kamera og udeladte oplysninger, s. 32 Private billeder og citater fra internetdebat, s. 33 Billede fra Facebook, s. 34 Hvem er sagsøgt: selskabet eller direktøren? s. 34 Journalisten som anmelder, s. 34 Udeladelse af væsentlig oplysning, s. 35 En fars retlige interesse, s Sager om genmæle, s. 36 Kommentarer til rettelser, s. 36 Konkret sag anvendt som illustration, s. 37 E: Register for emner omtalt i årsberetningerne , s. 38 Bilag: Vejledende regler for god presseskik, s. 45 4

5 A. N Æ V N E T S V I R K E 1 Sagsantal og sagsbehandlingstid I 2011 modtog Pressenævnet 157 klagesager, hvilket er lavere end i 2010, hvor antallet af modtagne klagesager var 174. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at nævnet i relation til én klager forsøger at lægge samtlige klagepunkter vedrørende ét medieforetagende på samme sagsnummer, dvs. uanset antallet af artikler, der klages over, oprettes én sag. Det samme gør sig gældende, hvis der er klaget over eksempelvis en tv-udsendelse og omtalen på internettet. Det gør det lettere for klager og for nævnet i det praktiske arbejde. Det faldende antal klagesager er således ikke helt retvisende, idet nævnet således har behandlet mange artikler under samme nummer. Hertil kommer flere store sagskomplekser med kendelser over 100 sider. Samlet set er der også realitetsbehandlet færre klagesager i , mod 119 året inden. Nævnets formand har afvist lidt flere sager på grund af formalia i 2011 end i Formanden afviste i sager mod 48 i Sagerne er hovedsageligt afvist, fordi klageren ikke var klageberettiget (manglede retlig interesse i det påklagede forhold), eller fordi klagen var indgivet for sent. I 2011 anmodede fire om at få genoptaget en klagesag, hvoraf én sag blev genoptaget (se sag nr ). I den forbindelse skal det bemærkes, at Pressenævnets afgørelser er endelige, jf. medieansvarslovens 50. En anmodning om genoptagelse er ikke det samme som en ankemulighed, der giver parterne ret til at få bedømt samme forhold af en højere retsinstans. Betingelserne for genoptagelse er omtalt i Pressenævnets årsberetning 2008, side 18. Nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2011 for realitetsafgørelser 60 dage og for formandsafgørelser ni dage. Sagsbehandlingstiden var lidt kortere end i 2010, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var henholdsvis 65 dage for realitetsafgørelser og to uger for formandsafgørelser. I fem sager (sagerne nr , , , og ) blev der afgivet dissens, dvs. at ét eller to medlemmer var uenige med flertallet. I én sag (sag nr ) udtalte nævnet alvorlig kritik. De seks sager er alle refereret nedenfor under punkt D.2. 2 Fælleseuropæisk møde Repræsentanter for Pressenævnet deltog den oktober 2011 i det 13. møde for europæiske pressenævn i forummet Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE). Dette års møde blev afholdt i Moskva. På mødet drøftes aktuelle emner blandt repræsentanter fra europæiske pressenævn og resten af verden. Af særlig interesse for Danmark indeholdt dette års dagsorden en paneldiskussion af, hvem der kunne anses som en offentlig person i relation til omtale i massemedier. Den svenske presseombudsmand gav en række bud på, hvilke forhold som kunne føre til, at man måtte betragtes som en offentlig person og derved tåle en mere nærgående omtale. Det kunne være tilfældet, hvis man: er politisk valgt, har stort økonomisk ansvar, har et job med indflydelse på andre mennesker, selv søger omtale, viser sit privatliv offentligt, har andres fortrolighed, er terrorist eller er en trussel mod samfundet, er kriminel, har en position i en organisation eller er rollemodel for unge mennesker. 5

6 Listen indeholdt 18 persongrupper, der var inddelt i følgende tre kategorier: 1) Byggere af samfundet og trusler mod samfundet, ex. premierminister, terrorist, industriledere 2) Folk, der udøver ting i offentlighed, ex. realityshow-deltagere/kendte, musikere, forfattere 3) Folk, der er interessante på grund af nysgerrighed, ex. tv-værter Presseombudsmanden understregede, at der selvfølgelig kunne være konkrete forhold, der spillede ind ved vurderingen af, om oplysningerne var en krænkelse af privatlivet. Jo mere offentlig man er, jo mere nærgående omtale må man dog tåle. Blandt andre emner var brugergenereret indhold på internettet. Finland oplyste, at man havde udarbejdet et nyt tillæg til de presseetiske regler vedrørende internettet. Tillægget vedrører brugergenereret indhold på mediernes hjemmesider. Af tillægget fremgår bl.a., at redaktionen skal overvåge sine hjemmesider og søge at forhindre, at indhold, som krænker privatlivets fred og menneskelig værdighed, offentliggøres. Foruden diskrimination omfatter krænkelsen af menneskelig værdighed for eksempel indhold, som opfordrer til vold og vækker had mod individer eller grupper. Redaktionen skal straks slette denne form for indhold. Det finske pressenævn kan tage stilling til, om mediernes redaktioner i deres administration af online forums har overholdt tillæggets bestemmelser. Sager vedrørende forudgående og efterfølgende redigering af offentlige online forums vurderes ens. De finske regelsæt: I Finland skelnes som i Danmark mellem journalistisk indhold og almindelige menneskers beskeder. Hvis redaktøren vælger at bringe kommentarer sammen med redaktionelt stof, sidestilles det i Finland med journalistisk indhold. De svenske repræsentanter oplyste, at man i Sverige skal logge på med sin Facebook-identifikation for at skrive på blogs. I Danmark har blandt andet fyens.dk indført et tilsvarende krav. Man skal have en Facebook-profil for at kunne kommentere artiklerne på fyens.dk. Næste møde i AIPCE forventes afholdt i Antwerpen i oktober Udenlandsk sendetilladelse Ofcom Pressenævnet har igen i år afvist en klage over TV 3, der ikke har dansk sendetilladelse, men som sender danske programmer via satellit fra udlandet. I sag klagede en person over udsendelsen Redningskvinder på TV 3, da der blev vist optagelser fra en bilulykke, som klager havde været involveret i. Da TV 3 ikke har indenlandsk sendetilladelse og derfor ikke er omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens 1, nr. 2, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen. Klagen blev derfor afvist. Tv-foretagender, der ikke sender under dansk sendetilladelse, falder uden for medieansvarslovens område og Pressenævnets kompetence. Klager over tv-udsendelser sendt med udenlandsk tilladelse bliver derfor afvist af Pressenævnets formand, uden at indholdet af klagen realitetsbehandles. De tv-stationer, nævnet har modtaget klager over, er TV 3 Danmark og SBS TV, der begge sender fra Storbritannien. Udsendelserne offentliggøres på kanalerne TV 3, TV 3+ og TV 3 Plus samt Kanal 4, Kanal 5, 6 eren og Voice TV. Medieforetagenderne sender med en licens fra den britiske tilsynsmyndighed Office for Communications (Ofcom). Ønsker man at klage over indholdet af et tv-program, skal man derfor rette hen- 6

7 vendelse til Ofcom inden 20 arbejdsdage efter, at programmet er bragt. En nærmere beskrivelse af, hvordan man kan klage til Ofcom, findes på myndighedens hjemmeside: 4 Ny server = nye sagsnumre Pressenævnets data blev i oktober måned flyttet over på en ny server, som nævnet deler med Civilstyrelsen. Denne flytning har medført, at nummereringen af Pressenævnets sager igen i år er blevet ændret. Der er dog alene tale om en mindre ændring i forhold til sidste år. Ændringen har dog betydning ved søgning efter sagsnummer på nævnets hjemmeside. I dag er journalnummeret blevet lidt længere og med bindestreger i stedet for skråstreger, men stadig ud fra samme systematik med angivelse af årstal, sagsgruppe (nr. 70 for klagesager) og kronologisk nummer (ex ). 7

8 B. N Æ V N E T S M E D L E M M E R O G S E K R E TA R I AT Efter medieansvarslovens 41 består Pressenævnet af en formand, en næstformand og seks andre medlemmer. Alle otte medlemmer har en stedfortræder. Medlemmerne beskikkes af justitsministeren. Formanden og næstformanden, der skal være jurister, beskikkes efter udtalelse fra Højesterets præsident. To medlemmer beskikkes efter udtalelse fra Dansk Journalistforbund, og to medlemmer beskikkes til at repræsentere de redaktionelle ledelser i den trykte presse og radio og fjernsyn efter udtalelse fra disse. Endelig beskikkes to medlemmer som offentlighedens repræsentanter efter udtalelse fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Stedfortræderne beskikkes efter de samme regler. Formandskab: Formand: Højesteretsdommer Jytte Scharling Stedfortræder: Højesteretsdommer Thomas Rørdam Næstformand: Advokat Axel Kierkegaard Stedfortræder: Advokat Jesper Rothe Journalister: Medlem: Journalist Lene Sarup, Fyens Stiftstidende Stedfortræder: Freelance pressefotograf Lars Lindskov Medlem: Journalist Kaare R. Skou, TV 2 DANMARK Stedfortræder: Journalist Ulrik Holmstrup, tvdokfilm Redaktører: Medlem: Chefredaktør Jan Kristensen, Fyens Stiftstidende Stedfortræder: Chefredaktør Dorthe Carlsen, Århus Stiftstidende Medlem: Redaktionschef Hans Peter Blicher, TV 2 DANMARK Stedfortræder: Direktør Inger Bach, Danmarks Radio Repræsentanter for offentligheden: Medlem: Bestyrelsesmedlem Marianne Druedahl, LOF Roskilde og Greve Stedfortræder: Direktør Otto Juhl Nielsen, FOF s Landsorganisation Medlem: Forretningsfører John Meinert Jacobsen, AOF Danmark Stedfortræder: Kommunikationschef Karsten Kolding, FDB Pressenævnets medlemmer og deres stedfortrædere beskikkes for en 4-årig periode. Med udgangen af 2011 udtrådte Axel Kierkegaard og Kaare R. Skou af nævnet, og i stedet indtrådte advokat Martin Lavesen og journalist Janni Pedersen. Jesper Rothe er pr. 1. januar 2012 beskikket som Pressenævnets næstformand med Martin Lavesen som sin stedfortræder. Ulrik Holmstrup er pr. 1. januar 2012 beskikket som medlem med Janni Pedersen som sin stedfortræder. Inger Bach er pr. 1. januar 2012 beskikket som medlem med Hans Peter Blicher som sin stedfortræder. Ved nævnets behandling af en konkret sag medvirker i henhold til medieansvarslovens 42 en formand eller næstformand samt en redaktør, en journalist og en repræsentant for offentligheden. Er der ved afgørelsen af en sag stemmelighed (to stemmer for og to stemmer imod), er formandens stemme afgørende. Der har i 2011 været afholdt 12 møder til behandling af konkrete sager. Endvidere har der været afholdt to plenarmøder. 8

9 Sekretariat: Sekretariatschef: Sanne Godthaab Olesen Fuldmægtig: Michala Elmenhoff Christgau indtil 30. april 2011, og fra 1. juni 2011 Christian Tolstrup Christensen Fuldmægtig: Louise Hauberg Wilhelmsen (én dag om ugen) Kontorfuldmægtig: Susanne Nielsen Pressenævnets adresse: Gyldenløvesgade 11, København V Tlf Fax Åbningstid: mandag-torsdag 9-15 og fredag 9-14 Ny adresse pr. 1. juli 2012 Adelgade København K 9

10 C. S TAT I S T I K Pressenævnet har i lighed med de tidligere år opgjort antallet af konkrete sager fordelt efter sager afgjort ved kendelse i nævnet, sager afvist af formanden og sager, der enten er hævet af klageren eller henlagt af sekretariatet Registrerede konkrete sager Sager afgjort ved kendelse i nævnet 99 A. Heraf sager om presseetik 66 B. Heraf sager om genmæle 8 C. Heraf sager om både presseetik og genmæle 23 D. Heraf begæringer om genoptagelse 2 3. Sager afvist ved formandens kendelse 29 A. På grund af manglende retlig interesse 9 B. På grund af nævnets manglende kompetence 4 C. På grund af fristoverskridelse 14 D. Klagerne åbenbart grundløse 2 E. Begæringer om genoptagelse - 4. Sager hævet af klageren 5 5. Sager henlagt af sekretariatet 1 A. Heraf efter klagerens undladelse af at besvare sekretariatets anmodning om yderligere oplysninger 1 B. Henvist til rette klagemyndighed - C. Henlagt af andre grunde - 6. Sager, hvor klagen blev taget helt eller delvist til følge 2) I sager om presseetik I sager om genmæle 8 3. Pålæg om offentliggørelse 40 1) Tallene for 2003 vedrører de sager, der er indkommet og afgjort i 2003, og tallene kan derfor ikke umiddelbart med undtagelse af antallet af registrerede sager sammenlignes med tidligere år. 2) Der kan forekomme klagesager, hvor sagen vedrører både presseetik og genmæle, hvorfor dette tal ikke nødvendigvis er identisk med en sum af tallet fra presseetik og tallet fra genmæle. 10

11 På side er der som tidligere anført statistikker for de enkelte medier for henholdsvis sager om presseetik og sager om genmæle. Det bemærkes, at sager, der både vedrører presseetik og genmæle, er anført begge steder (1)

12 1 A N TA L S A G E R * *Tallene fra før 2002 fremgår af tidligere årsberetninger. 2 R E A L I T E T S K E N D E L S E R F O R D E LT P Å S A G S T Y P E * Begæring om genoptagelse Sager om genmæle Sager om både presseetik og genmæle Sager om presseetik 12

13 3 S A G S F O R D E L I N G E F T E R A F G Ø R E L S E S M Å D E * Henlagt Afvist af formanden Ikke-afgjorte sager indgået i 2003 Hævet af klageren Realitetskendelser 4 R E S U LTAT A F R E A L I T E T S K E N D E L S E R * Klagen ikke taget til følge Klagen taget helt eller delvist til følge Pålæg om offentliggørelse 13

14 5 K E N D E L S E R O M P R E S S E E T I K A F S A G T I Massemedie Klagen taget til følge Klagen ikke taget Helt Delvis I alt til følge Total B.T Dagbladet Børsen Dagbladet Ringkøbing-Skjern Ekstra Bladet Fredericia Dagblad Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis JydskeVestkysten Jyllands-Posten Lokalavisen Brønshøjposten Lokalavisen Skanderborg Midtjyllands Avis Nordjyske Medier Nordjyske Stiftstidende Nordkysten.nu Politiken Randers Amtsavis Ritzaus Bureau Samsø Posten Sjællandske Medier Skive Folkeblad Sønderborg Ugeavis Thisted Dagblad Ugeavisen Øboen Vejle Amts Folkeblad Viborg Stifts Folkeblad Århus Stiftstidende Aviser/netaviser i alt Danmarks Radio TV 2/Danmark TV 2 Fyn TV 2 Lorry TV SYD Radio- og tv-medier i alt

15 Massemedie Klagen taget til følge Klagen ikke taget Helt Delvis I alt til følge Total Corgi Nyt HK Service Hovedstaden SE og HØR Videnskab.dk Økonomisk Ugebrev Øvrige i alt Massemedier i alt

16 6 K E N D E L S E R O M G E N M Æ L E A F S A G T I Massemedie Anmodningen om genmæle Anmodningen taget til følge ikke taget Helt Delvis I alt til følge Total B.T Børsen, Dagbladet Ekstra Bladet Fyns Amts Avis JydskeVestkysten Lolland-Falsters Folketidende Midtsjællands Folkeblad Politiken Skanderborg, Lokalavisen Vejle Amts Folkeblad Ugeavisen Øboen Aviser/netaviser i alt Danmarks Radio TV 2 Danmark Radio- og tv-medier i alt Økonomisk Ugebrev Øvrige i alt Massemedier i alt

17 7 A F S A G T E F O R M A L I T E T S K E N D E L S E R, H Æ V E D E O G H E N L A G T E S A G E R Massemedie Formalitetskendelse Henlagt Hævet I alt Avisen.dk Albertslund.lokalavisen.dk B.T Ekstra Bladet Folkebladet for Brøndby, Glostrup og Vallensbæk Fredericia Dagblad Information.dk JydskeVestkysten Jyllands-Posten Mja.dk Politiken Ritzaus Bureau* Thisted Posten Thistednyt.dk Vejle Amts Folkeblad Aviser/netaviser i alt Danmarks Radio Facebook.com/#!DRVejret TV 2 DANMARK TV 2 NORD TV TV SYD Radio- og tv-medier i alt Dagens Medicin Forskerforum.dk** Guloggratis.dk Modkraft.dk Se og Hør Ældre Sagen NYT Øvrige i alt Massemedier i alt * Denne sag vedrørte tillige en klage over B.T., Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Modkraft.dk ** Den ene sag vedrørte tillige en klage over eugenik.dk og redox.dk 17

18 8 S A G S B E H A N D L I N G S T I D, R E A L I T E T S K E N D E L S E R Genoptagelsesbegæringer, afvisninger og hævede og henlagte sager indgår ikke i statistikken over sagsbehandlingstiden for realitetskendelser dage eller mindre dage dage dage dage dage dage dage Mere end 100 dage I alt Gennemsnit i dage Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden fra og med 2003 relaterer sig til de sager, som nævnet har truffet afgørelse i i det pågældende år, og ikke som de tidligere år til de klager, der er indgivet til nævnet det pågældende år. 9 SAGSBEHANDLINGSTID, FORMALITETSKENDELSER Genoptagelsesbegæringer, hævede og henlagte sager indgår ikke i statistikken over sagsbehandlingstiden for formalitetskendelser Gennemsnit i dage

19 1 0 S TAT I S T I K O V E R K L A G E R N E S B A G G R U N D Pressenævnet har i 2011 afsagt realitetskendelse i 107 klagesager, mens 52 sager er afvist af formanden på grund af formalia. Fire af de sager, hvori der blev afsagt realitetskendelse, vedrørte anmodninger om genoptagelse af tidligere afgjorte sager. Der er således truffet realitetsafgørelse i 103 nye sager. Nedenfor anføres i skematisk form en oversigt over sagerne fordelt efter, om klageren er privatperson eller organisation, firma m.v., og efter, om klageren er repræsenteret af advokat. Det bemærkes, at fordelingen vedrørende klagernes baggrund indeholder et skønselement, idet der kan være sager, hvor både privatpersoner og organisationer el. lign. er anført som klagere. Da sagen kun placeres én gang i nedenstående oversigt, har nævnet i disse tilfælde skønnet, hvilken placering der ville være mest retvisende. R e a l i t e t s a f g ø r e l s e Hævet/ Formalitets- Taget Delvis Ikke I alt henlagt afgørelse til taget til taget til følge følge følge Privat 3 44 (1) (2) 109 Privat v. advokat Organisation, firma m.v (3) Organisation, firma m.v. v. advokat I alt (1) Heraf en genoptagelsesbegæring. 2) Heraf to genoptagelsesbegæringer. (3) Heraf en genoptagelsesbegæring. De sager, der blev afvist på grund af manglende retlig interesse, var alle sager, hvor omtalen i mediet ikke vedrørte klageren. De ni sager, hvor Pressenævnet ikke havde kompetence til at afgøre sagen, drejede sig om syv tilfælde, hvor mediet ikke var anmeldt til Pressenævnet, jf. medieansvarslovens 8, stk. 1, jf. 1, nr. 3. Én, hvor nævnet ikke havde kompetence til at tilkende erstatning, og én, hvor nævnet ikke havde kompetence til at behandle en klage over et medie med udenlandsk sendetilladelse, jf. medieansvarslovens 1. De sager, hvor klager fra private er afsluttet ved en formalitetsafgørelse fra formanden, fordeler sig som følger: Ej retlig interesse 23 Klagefrist overskredet 10 Åbenbart grundløs 1 Ej kompetence 9 Genoptaget - Intet nyt 1 19

20 D. N Æ V N E T S P R A K S I S 1 Principielle spørgsmål 1.1 Facebook Folketingets Ombudsmand Folketingets Ombudsmand har den 9. november 2011 afgivet en udtalelse om Myndigheder må bruge oplysninger fra åbne Facebook-profiler. I den konkrete sag havde en medarbejder ved SKAT brugt sin private Facebook-profil til at indsamle oplysninger om en skatteyder fra hendes Facebook-profil. Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere, at SKAT havde anvendt en medarbejders profil til at indsamle oplysningerne. Ombudsmanden bemærkede, at profilen havde været så åben, at oplysningerne var offentligt tilgængelige, og at medarbejderen hos SKAT ikke havde anvendt en falsk profil eller anmodet om venskab som middel til at få adgang til oplysningerne. Ombudsmanden opstillede i udtalelsen en række generelle kriterier for, hvornår oplysninger på Facebook kan betragtes som offentligt tilgængeligt materiale. Af udtalelsen fremgår blandt andet følgende: Om Facebook [side 3] Ifølge oplysninger fra Facebooks hjemmeside (da-dk.facebook.com) har brugerne af Facebook i gennemsnit 130 venner på det sociale medie. [side 6] Forskellige typer af Facebook-profiler Hvis en person har en profil på Facebook som er så åben at det ikke kun er de brugere som er hans eller hendes venner på Facebook, der har adgang til oplysningerne, men alle brugere på Facebook fordi profilen er sat op til at være public er de oplysninger der ligger om personen på hans eller hendes Facebook, efter min opfattelse offentligt tilgængelige. Det gælder både de oplysninger personen selv har lagt ud på sin åbne Facebook, og de oplysninger andre har lagt om ham eller hende på den åbne Facebook. Hvis en person som i øvrigt har begrænset tilgængelighed til sin profil, har et meget stort antal venner på Facebook, herunder særligt venner og venners venner som han eller hun ikke har noget personligt kendskab til, kan resultatet efter omstændighederne blive det samme. Denne måde at bruge Facebook på kan man se når f.eks. politikere ønsker så megen omtale som muligt af de budskaber de lægger på Facebook, og i den forbindelse ønsker så mange venner på Facebook som overhovedet muligt. Det er imidlertid en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om personer med rigtig mange venner og venners venner på Facebook i realiteten offentliggør oplysninger om sig selv hver gang de selv lægger billeder eller tekst på Facebook, eller om der ikke er tale om offentliggørelse. Det samme gælder oplysninger lagt på personens Facebook af en af hans eller hendes (mange) venner. Generelt er det dog sådan at jo mere tilgængelig for andre profilen og adfærden på Facebook er, jo mere taler det i retning af en egentlig offentliggørelse. Hvis en person som i øvrigt har begrænset tilgængelighed til sin profil på Facebook, har en eller flere venner med åbne profiler, kan det under visse omstændigheder føre til at oplysninger om perso- 20

21 nen med begrænset tilgængelighed til sin profil bliver tilgængelige for alle brugere af Facebook eller eventuelt for en endnu videre kreds. Herved bliver oplysningerne offentligt tilgængelige. En person som i øvrigt har begrænset tilgængelighed til sin profil, vil således ikke altid kunne regne med at de oplysninger der ligger på hans eller hendes Facebook, kan holdes inden for kredsen af venner. Der kan nemlig blive tale om at oplysningerne om personen overgår fra at være private til at blive offentligt tilgængelige fordi de bliver udbredt til en videre, ubestemt kreds af personer. Det gælder for det første oplysninger om en person som han eller hun selv har lagt ud på sin Facebook. For det andet gælder det oplysninger om en person som en anden har lagt på personens Facebook. Folketingets Ombudsmands udtalelse af 9. november 2011 har journalnummer og kan læses på ombudsmanden.dk. Pressenævnet er ikke omfattet af ombudsmandens kompetence, da ombudsmanden ikke behandler klager over nævn, der i betryggende former behandler tvister mellem private, selv om vedkommende nævn i anden sammenhæng betragtes som tilhørende den offentlige forvaltning, jf. 7, stk. 3 i Ombudsmandsloven (lov nr. 473 af 12. juni 1996). Selv om det ikke er muligt at klage over Pressenævnet til Folketingets Ombudsmand, kan ombudsmandens udtalelse tjene som inspiration ved nævnets overvejelser. Udtalelsen giver således guidelines til bedømmelsen af, hvorvidt materiale hentet fra Facebook kan betragtes som offentligt tilgængeligt materiale. Pressenævnet har drøftet ombudsmandens udtalelse på et plenarmøde den 12. januar Der var under drøftelserne tilslutning til, at nævnet i sine afgørelser vil følge samme praksis, som ombudsmandens udtalelse er udtryk for. Dette kan navnlig få betydning ved vurderingen af, om personer med rigtig mange venner og venners venner heriblandt eksempelvis politikere, der ønsker så megen omtale som muligt af deres politiske budskaber i realiteten offentliggør oplysninger om sig selv, hver gang de selv lægger billeder eller tekst på Facebook. Afgørelsen i den enkelte sag vil dog altid bero på en konkret vurdering. Spørgsmålet om, i hvilket omfang medierne kan bringe oplysninger fra lukkede profiler på Facebook uden, at de herved begår brud på de presseetiske regler, har også i 2011 givet anledning til overvejelser i nævnet. Der kan blandt andet henvises til sag nr og sag nr , omtalt henholdsvis på side 26 og 31. Det bemærkes, at disse afgørelser er truffet, før nævnet havde haft lejlighed til at drøfte ombudsmandens udtalelse på et plenarmøde. Nævnets praksis er i øvrigt omtalt i årsberetning 2009, side Offentliggørelse i skrevne medier, herunder magasiner Det følger af medieansvarslovens 49, at Pressenævnet kan pålægge redaktøren af et medie at offentliggøre nævnets kendelse. Kendelsen skal offentliggøres uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Pressenævnet overlader det som hovedregel til redaktøren ud fra en redaktionel betragtning at beslutte, hvilken opsætning og placering nævnets kendelse skal have. Pressenævnet lægger imidlertid afgørende vægt på, at de klagere, der får medhold hos Pressenævnet, skal kunne opleve, at de får offentlig oprejsning i forhold til de krænkelser, de har været udsat for fra massemediernes side. I 2010 fremkom Danske Dagblades Forening med en liste over, på hvilken side en klager kan forvente at få offentliggjort en kendelse, medmindre Pressenævnet har bestemt andet. De placeringer, der fremgår af oversigten, vil Pressenævnet som udgangspunkt acceptere. Heller ikke i 2011 har 21

22 nævnet fundet anledning til at pålægge en bestemt placering af nævnets kendelse, og DDF s medlemmer har således gengivet Pressenævnets kendelser i overensstemmelse med de i årsberetningen for 2010 angivne sider. Til DDF s liste har Dagbladet Børsen og Morgenavisen Jyllands-Posten i 2011 meddelt, at aviserne fremover bringer nævnets kendelser på side 2 i 1. sektion. Dansk Magasinpresses Udgiverforenings (DMU) medlemmer, Egmont Magasiner og Aller Media har i 2011 fulgt Pressenævnets opfordring og har udarbejdet oversigter over medlemmernes placering af Pressenævnets kendelser. Af oversigterne fremgår følgende placeringer: Egmont Magasiner ALT Kolofonsiden, typisk side 4. BoligLiv Side 3. Euroman Samme side som læserbreve. Eurowoman Samme side som kolofon. Fit Samme side som kolofon, side 4. Gastro Samme side som kolofon. Gravid Samme side som kolofon, side 3. Hendes Verden Side 2. Her&Nu Side 2. Hjemmet Side 2. RUM Samme side som kolofon. Vi Forældre Samme side som kolofon, side 3. Aller Media Antik & Auktion Samme side som indholdsfortegnelsen. Bazar Samme side som kolofonen. Billed-Bladet Andet opslag efter TVbladet. ELLE Under lederen. Familie Journal Ved lederen, side 3. Femina Ved lederen og kolofonen, side 6. IN Samme side som kolofonen, under bidragydere. Isabellas Samme side som indholdsfortegnelsen, side 3. Kig Ind Samme side som kolofonen, side 3. Mad & Bolig Samme side som indholdsfortegnelsen. Mad! Samme side som indholdsfortegnelsen. Psykologi Side 4. Q Side 4. Se og Hør På Navne hjemmefra -opslaget. Story Samme side som kolofonen, side 3. Streetboys Samme side som kolofonen, side 3. Søndag Samme side som indholdsfortegnelsen. Tidens Kvinder Side 5. TopModel Samme side som kolofonen, side 3. Ude og Hjemme Side 4. Vi Unge Samme side som kolofonen. 22

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

P R E S S E N Æ V N E T

P R E S S E N Æ V N E T P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2013 P R E S S E N Æ V N E T S Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 3 I henhold til medieansvarslovens 51 afgiver Pressenævnet herved årsberetning til justitsministeren. Årsberetningen

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

P R E S S E N Æ V N E T

P R E S S E N Æ V N E T P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2009 Udgivet af Pressenævnet, København, april 2010 Layout: KONTRAST design 3333 9656 Tryk: Centraltrykkeriet, Skive ISBN-nr: 987-87-993029-1-8 ISSN-nr: 0908-679X ISBN-nr

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

P R E S S E N Æ V N E T

P R E S S E N Æ V N E T PRESSENÆVNET Årsberetning 2006 Udgivet af Pressenævnet, København, maj 2007 Layout: KONTRAST design 3333 9656 ISBN-nr: 978-87-988018-7-0 ISSN-nr: 1399-8927 PRESSENÆVNETS ÅRSBERETNING 2006 I henhold til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

kereglerpressee erpresseetiskere seetiskereglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE

kereglerpressee erpresseetiskere seetiskereglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE GUIDE erpresseetiskere kereglerpressee seetiskereglerp 20 Gammel Strand 46 Skindergade 7 1202 København K 1159 København K 3342 8000 3397 4000 dj@journalistforbundet.dk mail@danskemedier.dk journalistforbundet.dk

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt.

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programetik Programetiske værdier og journalistisk etik på TV 2 TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programmer skal være troværdige,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Dansk Journalistforbund og Danske Medier. Notat om justering af de vejledende regler for god presseskik. 8. marts 2013

Dansk Journalistforbund og Danske Medier. Notat om justering af de vejledende regler for god presseskik. 8. marts 2013 Dansk Journalistforbund og Danske Medier Notat om justering af de vejledende regler for god presseskik 8. marts 2013 Efter folketingshøringen om medieansvar 9. maj 2012 nedsatte Dansk Journalistforbund

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere