Erstatningsnævnet Årsberetning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatningsnævnet Årsberetning 2005"

Transkript

1 Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon Telefax

2 2

3 1 Indledning Lovgrundlaget og nævnets sammensætning Sekretariatet og sekretariatets arbejde Talmæssige oplysninger vedrørende Opfyldelse af nævnets og sekretariatets mål for Hvad betaler nævnet erstatning for? Konkrete afgørelser fra nævnet Indledning Offererstatningslovens 1 lovens område Nævnets stillingtagen til, om skaden skyldes en overtrædelse af straffeloven Direkte og indirekte skadelidte Årsagssammenhæng og påregnelighed Erstatning for tingsskade Offererstatningslovens 6 a Nedsættelse pga. egen skyld eller accept af risiko Offererstatningslovens 7 fradrag i erstatningen på grund af betaling fra anden side Offererstatningslovens For sen anmeldelse Politianmeldelse i sager vedr. plejepersonale mv Medvirken til politiets opklaring af sagen Krav ikke gjort gældende i retten Offererstatningslovens 11 a Erstatningsnævnets stillingtagen til sager, hvori der foreligger dom Offererstatningslovens 13 toårsfristen Offererstatningslovens 14, stk. 1, sagens oplysning for nævnet Offererstatningslovens 15, stk. 2, - advokatrepræsentation og dækning af udgifterne hertil Erstatningsansvarslovens Helbredelsesudgifter og andet tab Erstatningsansvarslovens Erstatning for erhvervsevnetab varig nedsættelse af skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde Erstatningsansvarslovens 7 fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning Fastsættelse af årsløn Erstatningsansvarslovens 15, stk. 3, regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb Erstatningsansvarslovens 16, stk. 2, forrentning af godtgørelse og erstatning Erstatningsansvarslovens 26, stk. 1 og 2, - tortgodtgørelse Frihedsberøvelser 32 3

4 Æreskrænkelser Forbrydelser mod kønssædeligheden mv Erstatningsansvarslovens 26, stk. 3, krænkelsesgodtgørelse Erstatningsansvarslovens 26 a godtgørelse til efterladte Bilag: 1. Oversigt over de enkelte straffelovsovertrædelsers forekomst 2. Oversigt over de tilkendte erstatninger fordelt på erstatningsposter 3. Oversigt over meddelte afslag 4

5 1 INDLEDNING Efter Erstatningsnævnets forretningsorden skal nævnet hvert år inden den 1. juli afgive en beretning til justitsministeren om nævnets virksomhed i det foregående år. Beretningen skal offentliggøres. Denne beretning foreligger hermed for året Beretningen redegør for nævnets sammensætning samt nævnets og sekretariatets arbejde i løbet af beretningsåret. Beretningen indeholder desuden resumé af en række konkrete afgørelser fra nævnet til belysning af nævnets praksis ved administrationen af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser i det følgende offererstatningsloven. Det er Erstatningsnævnets håb, at beretningen kan medvirke til at udbrede kendskabet til offererstatningsloven, og til hvordan den administreres. Beretningen er tillige tilgængelig på Erstatningsnævnets hjemmeside hvor også beretningerne for og en del materiale om nævnet i øvrigt er tilgængeligt. 2 LOVGRUNDLAGET OG NÆVNETS SAMMENSÆTNING Erstatningsnævnet blev etableret i Nævnet træffer afgørelser vedrørende ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven, lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni Nævnet består af tre medlemmer og har i 2005 ligesom i 2004 haft følgende sammensætning: Landsdommer Michael Lerche (formand), Ankechef i Ankestyrelsen Karen de Brass (efter indstilling fra socialministeren), og Advokat Klaus Kastrup-Larsen (efter indstilling fra Advokatrådet). Som stedfortræder for formanden har landsdommer Otto Hedegaard Madsen været udpeget. Ankechef Henrik Horster har været udpeget som stedfortræder for ankechef Karen de Brass og advokat Mads Krarup som stedfortræder for advokat Klaus Kastrup- Larsen. Nævnet er med virkning fra den 15. oktober 2004 organisatorisk placeret under Civilstyrelsen, der er en styrelse under Justitsministeriet. Civilstyrelsens andre kontorer behandler sager om fri proces, fonde, retsinformation m.v. Civilstyrelsen ledes af en direktør, der har det overordnede ansvar for Erstatningsnævnets sekretariats økonomiske, administrative og personalemæssige forhold. Nævnets sekretariat ledes af en sekretariatschef, der for så vidt angår afgørelserne i de konkrete sager alene refererer til nævnet og nævnets formand. Hele Civilstyrelsen og dermed også Erstatningsnæv- 5

6 nets sekretariat er siden den 6. juni 2005 blevet samlet i Gyldenløvesgade 11, sal, 1600 København V. Nævnets sekretariat er derfor i juni 2005 fraflyttet sekretariatets tidligere lokaler i Borgergade 28, 2. sal, 1300 København K. Nævnet har i 2005 afholdt 9 møder, hvorunder der er behandlet omkring 130 sager. Nævnets medlemmer har herudover modtaget omkring 406 sager i cirkulation, jf. afsnit 3 nedenfor. 3 SEKRETARIATET OG SEKRETARIATETS ARBEJDE Sagsbehandlingen i nævnet varetages af et sekretariatet, der er stillet til rådighed af Justitsministeriet, jf. 4 i bekendtgørelse nr. 797 af 12/ om forretningsorden for Erstatningsnævnet. Sekretariatet sørger for sagernes forberedelse, herunder udarbejdelse et resumé af sagen og en indstilling til nævnet om sagens afgørelse. Når en indstilling er udarbejdet, vurderes sagen af sekretariatschefen og herefter af nævnet, enten ved cirkulation af resuméet og indstillingen blandt nævnets medlemmer eller på et møde. I henhold til forretningsordenen kan visse sagstyper afgøres af formanden alene uden forelæggelse for nævnet. En række sager kan desuden afgøres af sekretariatschefen alene uden forelæggelse for formanden eller nævnet. Endelig har den enkelte sagsbehandler en vis adgang til selv at afgøre en række nøje afgrænsede sager. Sekretariatet blev indtil den 15. maj 2005 ledet af sekretariatschef, cand. jur. Gerd Sinding. Den 23. maj 2005 tiltrådte fuldmægtig i Justitsministeriet, cand. jur. Rasmus Blaabjerg, som ny sekretariatschef. Sekretariatet har i 2005 desuden bestået af de juridiske fuldmægtige, Tanja Moon Leisner (til den 31. marts og igen fra den 21. september 2005), Berit Jakobsen (til den 1. december), Louise Isabell Pansa, Lise Bitsch (fra den 21. februar), Christian Buch Sørensen (fra den 14. marts), Palle Møller Sørensen (fra den 5. september), Nina Grønbæk Ringsted (fra den 15. september, udlånt fra Justitsministeriet), Lisbeth Jensen (fra den 1. oktober), Louise Marie Jespersen (fra den 14. november), afdelingsleder Kirsten Hastrup, overassistenterne Irma Brødsgaard, Lene Holm, Marianne Riising og Rikke Bisgaard (til den 17. maj) samt et antal juridiske studerende. Desuden har 1-2 fuldmægtige fra Justitsministeriets departement gjort delt tjeneste i nævnet ca. 1 dag om ugen hver. Som sagkyndig konsulent vedrørende tandskader, har overtandlæge lic. odont. Jens Thorn, Esbjerg, været tilknyttet nævnet indtil den 21. april Ledende overtandlæge, lic. odont. Troels B. Folkmar, Viborg Sygehus, er herefter tiltrådt som ny tandlægekonsulent for nævnet. 4 TALMÆSSIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE 2005 Erstatningsnævnet har i 2005 modtaget ansøgninger om erstatning. På grund af ændrede opgørelsesmetoder medio april 2004 kan tallene for 2005 og 2004 ikke umiddelbart sammenholdes. Korrigeret for den ændrede opgørelsesmetode udgør det sammenlignelige tal for 2004 ca erstatningssager. Der har således været en stig- 6

7 ning i antallet af erstatningssager fra 2004 til 2005 på ca. 9 pct. De nye opgørelsesmetoder fra og med 2004 indebærer endvidere et vist statistikbrud i forhold til tidligere år, hvorfor sagsantallet disse år ikke umiddelbart kan sammenholdes med tallene for 2004 og Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af modtagne ansøgninger i årene : Modtagne ansøgninger Ved udgangen af december 2005 udgjorde det samlede antal uekspederede sager mod 948 ved udgangen af Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af uekspederede sager ved årets udgang i perioden : Uekspederede sager ultimo året Ved opgørelsen af liggetiden i nævnet dvs. den tid der går, fra en sag modtages i nævnet, til sagsbehandlingen påbegyndes har nævnet hidtil skelnet mellem såkaldte forlodssager og andre sager. Forlodssager er mere simple sager, der ved visitation vurderes at kunne afgøres på det foreliggende grundlag (bl.a. sager, hvor ansøger har retskrav på erstatningen), og som derfor udtages til hurtig behandling. Forlodssager behandles som udgangspunkt inden en måned fra sagens modtagelse i nævnet. I 2005 udgjorde andelen af sager, der ved visitation blev udtaget til forlods behandling ca. 31 pct. af det samlede antal modtagne sager. Oplysningerne om liggetiden omfatter således ikke disse 31 pct. af sagerne, der som udgangspunkt er blevet behandlet inden for en måned. Liggetiden i nævnet udgjorde ved udgangen af 2005 optil 7 måneder mod en liggetid på optil 6 måneder ved udgangen af december Civilstyrelsen har i 2005 nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan Erstatningsnævnet i fremtiden vil kunne redegøre for den samlede sagsbehandlingstid i nævnets sager, idet nævnet tidligere alene har kunnet afgive oplysninger om den tid, der går fra en sag modtages i nævnet, til sagsbehandlingen påbegyndes den såkaldte liggetid. Nævnet har som led i dette arbejde og til belysning af sagsbehandlingstiden i nævnet i 2005 i efteråret 2005 foretaget en gennemgang af 53 tilfældigt udvalgte sager, hvori nævnet har truffet endelig afgørelse i perioden fra den til den Der er ikke i undersøgelsen af sagsbehandlingstiden skelnet mellem såkaldte forlodssager og andre erstatningssager. 7

8 Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige (brutto)sagsbehandlingstid dvs. den samlede sagsbehandlingstid inkl. liggetiden i de gennemgåede 53 sager udgjorde ca. 198 dage dvs. ca. 6,5 måneder. I undersøgelsen indgår som nævnt også forlodssager uden nogen opgjort liggetid, men hvis resultatet af undersøgelsen sammenholdes med liggetiden i 2005 for de nævnssager, der ikke behandledes forlods og hvor liggetiden kunne være op til ca. 7 måneder viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, at nævnet i langt hovedparten af sagerne traf afgørelse kort tid efter, at nævnet havde påbegyndt sagsbehandlingen. I 2 af de 53 sager har nævnet forelagt sagen for Arbejdsskadestyrelsen. Høringstiden hos Arbejdsskadestyrelsen udgjorde i disse 2 sager henholdsvis 556 dage og 816 dage, og den samlede sagsbehandlingstid udgjorde henholdsvis 810 og 1181 dage. Hvis disse 2 sager ikke medtages ved beregningen af sagsbehandlingstiden, udgjorde nævnets gennemsnitlige (brutto)sagsbehandlingstid ca. 167 dage dvs. ca. 5,5 måneder. I 11 (21 pct.) af de 53 gennemgåede sager udgjorde sagsbehandlingstiden under 30 dage. I 7 af sagerne (13 pct.) udgjorde sagsbehandlingstiden mere end 300 dage. I 3 af disse sager har sagen på ansøgers foranledning været genoptaget i nævnet mere end én gang. I 2 af de 3 sager har nævnet forelagt sagen for Arbejdsskadestyrelsen. Som anført ovenfor, udgjorde høringstiden hos Arbejdsskadestyrelsen i disse 2 sager henholdsvis ca. 1½ år og 2¼ år. I 11 (21 pct.) af sagerne har nævnet genoptaget sagsbehandlingen en eller flere gange. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i genoptagelsessagerne dvs. den tid, der går fra modtagelsen af anmodningen om genoptagelse, til nævnet træffer afgørelse i sagen udgjorde ca. 63 dage. Der er foretaget høringer af ansøger (eventuelt ansøgers advokat) eller andre myndigheder mv. i 10 sager (19 pct.). Den gennemsnitlige samlede høringstid udgjorde ca. 157 dage. Hvis man ser bort fra de 2 sager, hvor der er sket forelæggelse af sagen for Arbejdsskadestyrelsen, udgjorde høringstiden i de resterende 8 sager gennemsnitligt 25 dage. 8

9 Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de gennemgåede 53 sager Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage 100% 80% hurtigste 60% hurtigste 40% hurtigste 20% hurtigste Civilstyrelsen har i januar 2006 implementeret et nyt fælles journalsystem. Det nye journalsystem skal bl.a. gøre det muligt for nævnet fremover at redegøre løbende for sagsbehandlingstiden i nye sager. Nævnet har i 2005 tilkendt erstatning med i alt kr., hvortil kommer gebyrer til Arbejdsskadestyrelsen, honorarer for lægeerklæringer mv. med i alt kr., således at der i alt er tilkendt kr. 1. I medfør af offererstatningslovens 17 er det i 2005 lykkedes politiet at inddrive i alt kr. fra skadevolderne, svarende til 11,4 pct. af det, der inkl. renter i alt er udbetalt i 2005 til ansøgerne via politiet. Udviklingen i de udbetalte erstatninger i årene fremgår nedenfor af figur 2. Som bilag til årsberetningen er endvidere vedhæftet et skema, der viser fordelingen på de enkelte poster af den udbetalte erstatning fra staten i Ifølge Rigspolitichefen er det alene muligt at oplyse hvilket samlet beløb inkl. renter, politiet i 2005 har udbetalt i henhold til offererstatningsloven. Der er i 2005 gennem politiet samlet udbetalt kr. 9

10 Figur 2: Tilkendte erstatninger m.v Tilkendte erstatninger Gebyr til Arbejdsskadestyrelsen m.v. Da Erstatningsnævnet som anført ovenfor med virkning fra den 15. oktober 2004 organisatorisk er placeret under Civilstyrelsen, har sekretariatet ikke i 2005 haft nogen særskilt bevilling. Oplysninger om Erstatningsnævnets økonomiske forhold skal derfor søges i Civilstyrelsens årsrapport for OPFYLDELSE AF NÆVNETS OG SEKRETARIATETS MÅL FOR 2005 Som det fremgår ovenfor, har det ikke været muligt at opnå de mål for sagsudviklingen i 2005, som nævnet tidligere har opstillet. I nævnets indsatspunkter for 2005 blev det således bl.a. fastsat som mål, at antallet af uekspederede sager skulle reduceres til 775 sager pr. 1. juni 2005 til 650 sager pr. 1. december På baggrund af den negative udvikling i bl.a. antallet af uekspederede sager i nævnet, har nævnet sammen med Civilstyrelsen og Justitsministeriet i september 2005 tilrettelagt en samlet handlingsplan for en varig nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i Erstatningsnævnet. Handlingsplanen indeholder bl.a. en nærmere beskrivelse af årsagerne til den stigning, der har været i antallet af uekspederede sager i Handlingsplanen fastsætter endvidere en række initiativer, der på henholdsvis kort og længere sigt er iværksat eller tilrettelagt med henblik på en varig nedbringelse af nævnets sagsbehandlingstider. På kort sigt drejer det sig først og fremmest om en betydelig personaletilførsel til nævnets sekretariat svarende til en forøgelse på ca. 50 pct. Det nye personale er blevet tilført sekretariatet i slutningen af september Da en del af nævnets sager omfatter vanskelige faktiske og juridiske problemstillinger inden for blandt andet strafferet, bevisbyrdeproblematik, erstatningsret, forsikringsret, forvaltningsret, socialret mv., er der en vis oplæringsperiode, før nye medarbejdere bliver fortrolige med nævnets område og i fuldt omfang kan medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden. 10

11 Bl.a. som følge af den nævnte midlertidige personalemæssige styrkelse af nævnets sekretariat, er det lykkedes at nedbringe antallet af uekspederede sager fra ved udgangen af september 2005 til ved udgangen af december 2005 svarende til en reduktion på ca. 18 pct. Liggetiden er i samme periode reduceret fra at udgøre op til ca. 9 måneder til at udgøre op til 7 måneder. Målet med de samlede initiativer i den nævnte handlingsplan fra september 2005 er bl.a. at nedbringe antallet af uekspederede sager i nævnet til under 450 sager ved udgangen af Nævnet så meget gerne, at antallet af uekspederede sager bliver reduceret yderligere end målsætningstallet for udgangen af Imidlertid er det nævnets opfattelse, at den opstillede målsætning for 2006 må betegnes som meget ambitiøs set i forhold til sagsantallet samt berettigede krav til korrekte og holdbare afgørelser sammenholdt med de ressourcer, som er til rådighed. Sekretariatets personalemæssige og økonomiske ressourcer, er uanset den markante forøgelse heraf i efteråret 2005 betydelig mindre end de tilsvarende ressourcer, som er til rådighed for sammenlignelige danske nævn eller de tilsvarende Erstatningsnævn i Norge og Sverige. 6 HVAD BETALER NÆVNET ERSTATNING FOR? Erstatningsnævnet betaler erstatning for personskade som følge af overtrædelser af straffeloven og for visse afgrænsede personlige ejendele samt mindre kontantbeløb, der er blevet ødelagt, eller som mistes i forbindelse med straffelovsovertrædelsen. Nævnet betaler ikke i øvrigt erstatning for tingsskade, medmindre straffelovsovertrædelsen er begået af den personkreds, der er nævnt i offererstatningslovens 3, der hovedsageligt omfatter personer, der er tvangsanbragt i institutioner under Kriminalforsorgen. Nævnet betaler ikke erstatning i forbindelse med færdselsforseelser, overtrædelse af politivedtægten og andre lovovertrædelser, der ikke er omfattet af straffeloven. I det omfang ansøgerens krav betales af skadevolderen eller arbejdsskadeforsikringen, betaler nævnet ikke erstatning. Dette følger direkte af bestemmelserne i offererstatningslovens 7, stk. 1, og arbejdsskadeforsikringslovens 77. Nævnet betaler heller ikke erstatning for konkrete udgifter, f.eks. helbredelsesudgifter og udgifter som følge af beskadiget beklædning, hvis disse udgifter dækkes af ansøgerens forsikringsselskab eller af andre, jf. herved offererstatningslovens 7. I øvrigt betaler nævnet erstatning efter dansk rets almindelige regler. Det betyder bl.a., at erstatningen udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven, og at nævnet har mulighed for at nedsætte erstatningen eller helt lade den bortfalde, hvis ansøgeren har udvist en egen skyld, der berettiger til det. 11

12 7 KONKRETE AFGØRELSER FRA NÆVNET 7.1 INDLEDNING I det følgende er refereret afgørelser, som nævnet har fundet er af mere almen eller principiel betydning. Som påpeget i tidligere årsberetninger, kan der ved en sådan gennemgang af udvalgte sager ikke være tale om noget repræsentativt udsnit af de flere tusind sager, som nævnet har påkendt i OFFERERSTATNINGSLOVENS 1 LOVENS OMRÅDE Nævnets stillingtagen til, om skaden skyldes en overtrædelse af straffeloven Som omtalt ovenfor betaler nævnet kun erstatning for skader, der er sket som følge af overtrædelse af straffeloven. Hvis dette spørgsmål ikke er afgjort ved dom, foretager nævnet en selvstændig vurdering af, hvorvidt den anmeldte hændelse falder inden for straffelovens område, både for så vidt angår det objektive gerningsindhold og det subjektive forsæt. N.j.nr I forbindelse med en musikfestival blev ansøger påkørt af et motorredskab (en golfvogn), mens hun lå og sov i sit telt på festivalens campingplads. Skadevolderen blev ved byretten dømt for overtrædelse straffelovens 293, stk. 1, (brugstyveri) og færdselslovens 53, stk. 1, (spirituskørsel) ved uberettiget at have brugt golfvognen, som tilhørte en golfklub beliggende i nærheden af festivalpladsen, og ved at have ført golfvognen med en promille, der oversteg 1,2. Nævnet fandt, at forholdet var omfattet af offererstatningsansvarsloven, jf. 1. Nævnet lagde herved vægt på, at skadevolderen ved sin handling ud over overtrædelse af straffelovens 293, stk. 1, og færdselslovens 53, stk. 1, ligeledes havde gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens 252 om forsætlig fareforvoldelse eller muligvis 249 om uagtsom legemsbeskadigelse, og at ansøger i den forbindelse havde lidt personskade. I n.j.nr afslog nævnet ansøgers krav om erstatning, idet retten i sagen havde fundet, at den person, som ansøger havde udpeget som skadevolder, var straffri i henhold til straffelovens 13, stk. 2. I forbindelse med indgriben i en slåskamp satte ansøger sig ovenpå en af deltagerne i slåskampen (A) for at holde denne nede. Ansøger tog i den forbindelse fat om halsen på den pågældende. Da den tiltalte i sagen kom til stedet, så han sin kammerat (A) ligge på jorden, mens ansøger sad ovenpå kammeraten og tog kvælertag på ham. Tiltalte så ikke, hvad der var gået forud for dette. Episoden fik tiltalte til at sparke ansøger hårdt i ansigtet en gang, hvorved ansøger bl.a. fik et brud på næsen. Retten fandt, at tiltalte ved at have sparket ansøger havde overtrådt straffelovens 244. Tiltaltes spark fandtes at have overskredet grænserne for lovlig nødværge, og tiltalte kunne derfor ikke anses for at være straffri efter straffelovens 13, stk. 1. Tiltaltes overskridelse af grænserne for lovlig nødværge fandtes derimod at være rimeligt begrundet i den skræk, som ansøgers angreb på A havde fremkaldt, hvorfor retten fandt tiltalte straffri i medfør af straffelovens 13, stk. 2. Under hensyn til, at tiltalte af retten fandtes at være straffri, jf. straffelovens 13, stk. 2, afslog nævnet ansøgers krav om erstatning. Nævnet henviste i sin afgørelse til offererstatningslovens 1, hvorefter nævnet kun kan betale erstatning og godtgørelse for personskade, der er sket ved overtrædelse af straffeloven. Afgørelsen er i overens- 12

13 stemmelse med forarbejderne til offererstatningsloven, jf. herved betænkning nr. 751/1975, side Direkte og indirekte skadelidte Nævnet betaler som udgangspunkt kun erstatning til ansøgere, der er direkte forurettede ved en straffelovsovertrædelse. Det vil sige, at man ikke kan få erstatning, hvis man blot har været vidne til en straffelovsovertrædelse. Man kan imidlertid have været så tæt på begivenhedernes centrum, at man som indirekte skadelidt alligevel er erstatningsberettiget. Der henvises herom til årsberetningen for 2003, afsnit N.j.nr Ansøger havde i forbindelse med sit arbejde som pædagogmedhjælper og pedel tidligere været udsat for vold, idet en af skolens elever under tumult med ansøger havde sparket ansøger i ansigtet, hvorved ansøger bl.a. pådrog sig lændesmerter. Ved en episode ca. 3 måneder senere var en af ansøgers kollegaer udsat for trusler af samme elev. Som følge af episoden med ansøgers kollega sygemeldte ansøger sig, idet han ikke længere følte, at han kunne bestride sit job. Ansøger søgte i den anledning nævnet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Nævnet afslog at yde erstatning i anledning af truslerne fremsat over for ansøgers kollega. Nævnet henviste i den forbindelse til, at skaden ikke var sket ved en overtrædelse af straffeloven i forhold til ansøger, jf. offererstatningsansvarslovens 1. Nævnet lagde herved vægt på, at ansøger efter det oplyste ikke havde været til stede i forbindelse med episoden. N.j.nr Ansøger var ansat i et posthus, hvor hun var til stede i forbindelse med et røveri. Røveriet foregik ved, at gerningsmanden kontaktede en af ansøgers kollegaer ved at give hende en seddel, hvorefter han sagde læs. Det fremgik af sedlen, at der var tale om et røveri, og at der var anbragt en tidsindstillet bombe i lokalet, som ville blive udløst, hvis ekspedienten ikke adlød. Gerningsmanden sagde ikke yderligere under forløbet. Efter at have fået penge udleveret, gik gerningsmanden roligt mod udgangen. Ansøger havde ikke lagt mærke til røveriet, men fik først kendskab hertil, efter at gerningsmanden havde forladt posthuset. Ansøger søgte om krænkelsesgodtgørelse. Nævnet afslog at tilkende godtgørelse i medfør af erstatningsansvarslovens 26, stk. 3, idet ansøger ikke fandtes at have været udsat for en straffelovsovertrædelse. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at det forhold, at gerningsmanden havde efterladt en plasticpose i lokalet, ikke kunne medføre, at bombetruslen ansås for fremsat over for ansøger. Nævnet fandt således ikke, at gerningsmanden kunne anses for at have haft forsæt til, at bombetruslen skulle udbredes til en videre kreds, herunder til ansøger. Nævnet lagde endvidere vægt på, at ansøger først blev bekendt med røveriet og de skriftlige trusler, efter at røveriet havde fundet sted, og at ansøger ligeledes derfor ikke kunne anses som forurettet ved episoden. I sagen n.j.nr fik ansøgeren ligeledes afslag på erstatning, idet nævnet ikke fandt, at der var sket en overtrædelse af straffeloven i forhold til hende. Gerningsmanden blev dømt for røveri ved i en forretning ved under trussel med en gaspistol at have truet personalet til at udlevere omkring kr., idet han, der var maskeret, holdt pistolen i hånden, samtidig med at han råbte det er et røveri, åbn kassen ligesom han klikkede med pistolen, hvorefter han tilegnede sig pengene fra kassen. Ansøgeren havde forklaret til politiet, at hun var til stede i forretningen som 13

14 kunde. Hun gik bagerst i forretningen, da hun hørte noget larm og tumult fra kasserne og en person, som råbte få nu det kasseapparat åbnet. Hun blev stående lidt tilbagetrukket i lokalet og kunne herfra se gerningsmanden, der med en pistol forsøgte at true kassedamen til at åbne kasseapparatet. Herefter skubbede han kassedamen til side og forsøgte forgæves at åbne kasseapparatet, hvorefter han tog kasseapparatet og løb ud af forretningen med det. Ved afgørelsen om at afslå erstatning, lagde nævnet vægt på, at ansøgeren alene havde været vidne til røveriet. Ansøger havde således ikke selv været udsat for trusler eller lignende i forbindelse med røveriet og kunne derfor ikke anses for at være forurettet Årsagssammenhæng og påregnelighed For at kunne få erstatning fra nævnet må der være årsagssammenhæng mellem den begåede straffelovsovertrædelse og skaden, ligesom skaden i medfør af de almindelige erstatningsretlige regler må være en påregnelig følge af straffelovsovertrædelsen. N.j.nr Ansøgeren søgte om erstatning i forbindelse med sin hustrus død. Nogle ukendte gerningsmænd havde affyret en chrysantemumbombe i den opgang, hvor ansøgeren boede sammen med sin hustru. Bomben var så kraftig, at samtlige døre i opgangen blev sprængt ind i lejlighederne. Ved sprængningen fik ansøgerens hustru, der var 72 år og svækket, et chok og døde heraf samme dag. Sagen blev af politiet behandlet som en sag om groft hærværk. Nævnet fandt, at det kunne lægges til grund, at der tillige var sket en overtrædelse af straffelovens 252 om fareforvoldelse, og at døden havde været en følge heraf. Nævnet fandt derimod ikke, at døden i det konkrete tilfælde var en påregnelig følge af straffelovsovertrædelsen. Ansøgeren fik derfor afslag på erstatning. En lidt speciel sag forelå i n.j.nr Ansøger blev i juni 1990 udsat for vold, som medførte tandskade på flere tænder. Nævnet tilkendegav i januar 1991 at ville betale for enten en 4-leddet bro til erstatning af tænderne eller en implantatbehandling, som foreslået af ansøgers tandlæge. Nævnet gjorde udtrykkeligt opmærksom på, at betalingen for implantatbehandlingen ville ske til fuld og endelig afgørelse, idet der var risiko for, at behandlingen ville være fejlslagen, ligesom der ville være usikkerhed omkring holdbarheden og prognosen for tandbehandlingen. Dette skyldtes, at implantatbehandling på det pågældende tidspunkt var en forholdsvis ny behandlingsteknik til erstatning af tænder eller fastholdelse af proteser. Nævnet skrev derfor, at ansøgeren selv måtte bære risikoen for eventuel fejlslagen implantatbehandling. Ansøger valgte implantatbehandlingen, og nævnet tilkendte i februar kr. i erstatning for udført behandling. I januar 2005 søgte ansøger om betaling af en fastsiddende bro, idet implantaterne nu var løsnet og kæbeknoglen ikke længere god nok til implantatbehandling. Nævnet afslog ansøgningen. Nævnet henviste til, at sagen allerede var afgjort til fuld og endelig afgørelse i 1991 på grund af usikkerheden omkring implantatbehandlingen Erstatning for tingsskade Efter offererstatningslovens 1, stk. 2, kan der som udgangspunkt kun tilkendes erstatning for tingsskade i form af erstatning for tøj og andre sædvanlige personlige 14

15 ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som skadelidte havde på sig, da personskaden blev forvoldt. Efter offererstatningslovens 3, stk. 1, ydes der imidlertid erstatning for tingsskade uanset om der samtidig er forvoldt personskade hvis tingsskaden er forvoldt af den i bestemmelsens nr. 1-6 nævnte personkreds. Det drejer sig bl.a. om personer, der er tvangsanbragt på institution under Kriminalforsorgen, er anholdt med henblik på fængsling eller er varetægtsfængslet, samt personer som er tvangsindlagt på psykiatrisk hospital mv. Erstatning ydes i medfør af 3, stk. 2, for skade, der forvoldes på institutionens område eller under ophold uden for dette med tilladelse eller i forbindelse med udeblivelse eller undvigelse. Anvendelsen af bestemmelsen forudsætter, at skadelidte har godtgjort eller sandsynliggjort med den fornødne sikkerhed, at skadevolder er en person, som er omfattet af den nævnte personkreds. N.j.nr Skadevolder var dømt for under udgang fra Vridsløse Statsfængsel at have indfundet sig i ansøgers lejlighed, hvor skadevolder udøvede grov vold mod ansøger samt hærværk mod inventaret i lejligheden. Nævnet tilkendte i medfør af offererstatningslovens 3, stk. 2, og i overensstemmelse med landsrettens dom, bl.a. ansøger erstatning på kr. for tingskade i form af ødelagt inventar. 7.3 OFFERERSTATNINGSLOVENS 6 A Nedsættelse pga. egen skyld eller accept af risiko Efter offererstatningslovens 6 a finder dansk rets almindelige regler om skadevolderens erstatningsansvar, herunder om nedsættelse eller bortfald af erstatning på grund af skadelidtes medvirken til skaden eller accept af risikoen for skade, tilsvarende anvendelse. N.j.nr Ansøger var blevet slået i ansigtet af ukendte gerningsmænd og havde herved brækket næsen. Nævnet afslog i medfør af offererstatningslovens 6 a at yde erstatning, idet kravet måtte anses som bortfaldet på grund af ansøgers egen skyld. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøger i landsretten var blevet dømt for umiddelbart inden tilskadekomsten at have forsøgt at voldtage en kvinde, og at volden mod ham var blevet udøvet med henblik på at forhindre voldtægten. 7.4 OFFERERSTATNINGSLOVENS 7 FRADRAG I ERSTATNINGEN PÅ GRUND AF BETALING FRA ANDEN SIDE Efter offererstatningslovens 7, stk. 1, betaler nævnet ikke erstatning, hvis ansøgers skade godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning. Nævnet betaler endvidere ikke erstatning, i det omfang skaden er en arbejdsskade og godtgøres af arbejdsgiverens forsikring, jf. herved arbejdsskadesikringslovens 77. N.j.nr Ansøger havde siddet i et S-tog, da der blev kastet en sten mod toget. Stenen gik igennem vinduet ved ansøgers plads og ramte ansøger i hove- 15

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 575 Offentligt Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Politi- og Strafferetsafdelingen Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2014

Erstatningsnævnet Årsberetning 2014 Erstatningsnævnet Årsberetning 2014 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2008

Erstatningsnævnet Årsberetning 2008 Erstatningsnævnet Årsberetning 2008 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Ny vejledning om offererstatning http://www.justitsministeriet.dk/print/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/ny-vejle... Side 1 af 2 04-05-2016 Ny vejledning om offererstatning Onsdag 27. april 2016 Den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2009

Erstatningsnævnet Årsberetning 2009 Erstatningsnævnet Årsberetning 2009 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2004

Erstatningsnævnet Årsberetning 2004 Erstatningsnævnet Årsberetning 2004 Erstatningsnævnet Borgergade 28, 2. sal, 1300 København K Telefon 33 91 35 00 Telefax 33 91 35 40 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2013

Erstatningsnævnet Årsberetning 2013 Erstatningsnævnet Årsberetning 2013 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 Sag 145/2016 (2. afdeling) A (advokat Bo Hansen, beskikket) mod Erstatningsnævnet (Kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) I tidligere instanser

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2012

Erstatningsnævnet Årsberetning 2012 Erstatningsnævnet Årsberetning 2012 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 29. juni 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0078

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2011

Erstatningsnævnet Årsberetning 2011 Erstatningsnævnet Årsberetning 2011 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN?

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? 1. Udsættelse for vold på arbejde er en arbejdsskade: Udsættelse for vold på sin arbejdsplads er en arbejdsskade, som skal anmeldes til Arbejdsmarkedets

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A.

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A. Retten i Kolding DOM Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A X-by Sagens baggrund Ved Retten i Koldings dom af 19. december 2007 blev

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere