Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut"

Transkript

1 4. mødedag tirsdag den 11. Marts 2008 Dagsordenens punkt 81. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indlede forhandlinger med vore nabolande vedrørende beredskabet til bekæmpelse af eventuelle ulykker med miljøforurenende konsekvenser i havområderne mellem Grønland og Canada samt i området mellem Grønland og Island. (Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling) Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut Og forslagsstilleren er fra Inuit Ataqatigiit landstingsmedlem Josef Motzfeldt, vær så god. Josef Motzfeldt, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit. Den 24. oktober 2007 under Landstingets efterårssamling vedtog et enigt Landsting dagsordenspunkt 42, Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af mijøet. Til anden behandling af dette punkt og efter at have rejst en række spørgsmål til landsstyret fremkom Landstingets frednings- og Miljøudvalg med en betænkning, som blandt andet indeholder en række anbefalinger til landsstyret som til forveksling ligner intensionerne i Atassuts 1

2 landstingsgruppes beslutningsforslag. Under behandling af det omtalte ændringsforslag til miljøbeskyttelsesforordningen under landstingets efterårssamling i 2007, bemærkede Inuit Ataqatigiit netop Atassut ordførerens formanende ord om tålmodighed for realiseringen af ændringsforslagets omfangsrige mål. Atassuts ordfører sagde bland andet: Vi er alle bekendt med at større arbejdsopgaver ofte er tidskrævende og det er de når man skal sikre et kvalificeret og forsvarligt resultat. Under behandlingen af dagsordens punkt 42 under efterårssamlingen 2007 fremlagde Landstingets Frednings- og Miljøudvalg i enighed sin betænkning, som blandt andet indeholdt følgende anbefalinger til landsstyrets videre arbejde på området: - at landsstyreområdet udarbejder en stram plan for det videre arbejde med at fastsætte nærmere regler - at landsstyret arbejder på at synliiggøre og implementere de anførte miljøpolitikker - at landsstyret snarest i nærmere konkret omfang redegør foor, hvorledes de enkelte elementer af miljøpolitikken skal virkeliggøres - at landsstyret arbejder konstruktivt og målrettet videre med en fremadrettet og operativ løsning vedrørende affaldshåndtering i bygderne - at landsstyret nærmere informerer Landstinget om deres plan på miljøområdet og fremmer at de økonomiske elementer af planen snarligt bliver gjort til genstand for politisk drøftelse I sin besvarelse til disse anbefalinger var landsstyrets indstilling positiv. Og under udvalgets forberende arbejde til behandling af Atassuts herværende forslag har frednings- og miljøudvalget haft det ansvarlige landsstyremedlem til samråd. Under samrådet blev udvalget gjort bekendt med, at landsstyret efter efterårssamlingens behandling af ændringsforslaget til forordningen om beskyttelse af mijøet har arbejdet for at indfri sit løfte om at udarbejde Affaldshandlingsplanen. Planen kommer til at danne grundlaget for planlægnings- og prioriteringsarbejdet for de mange og ambisiøse mål inklusive finansieringsspørgsmålet, som omfatter et trecifret millionbeløb i anlæg alene. Det er nu tanken 2

3 at Affaldshandlingsplanen sendes til høring. Ikke desto mindre er Inuit Ataqatigiit overbevist om at der er dele i planen, som ikke tåler yderligere udsættelse til at blive implementeret. Som det første tænker vi på anlægsinvesteringsdelen som formodes at komme op på 300 mio kr for de næste 12 år. Allerede under efterårssamliingen 2007 blev Frednings- og Miljøudvalget gjort bekendt med en mulig løsning på affaldsbortskaffelse, som efter det oplyste er meget billigere end de hidtidige løsniinger, takket være brug af en helt ny teknologi på oområdet. Her vil Inuit Ataqatigiit igen opfordre landsstyret om at miljødirektoratet får vurderet planens duelighed. For umiddelbart synes den beskrevne løsning til at kunne være afløser for de mange bygdeforbrændingsanlæg, hvor et flertal af disse er ude af drift og ellers spreder sundheds- og miljøskadelige røggener ud i omgivelserne når de er i brug. Når direktoratet har fået vurderet den omtalte teknologi i samarbejde med producenten og finder metoden brugbar, vil Inuit Ataqatigiit bede landsstyret overveje et eventuelt forsøg gennemført i Tasiilaq og dens bygder. For det andet er det jernskrotproblematikken vi ikke kan lade vær med at berøre. Begrebet jernskrot omfatter gamle køretøjer, vaskemaskiner, køleskabe, frysere, elktronisk affald. For netop at få has på dette problem som vokser eksplosivt anbefalede opfordrer Inuit Ataqatigiit landsstyrets vurdering af et løsniingsforslag, som de kommunale tekniskchefer allerede fremkom med for flere år siden. Forslaget går i sin enkelthed ud på et fartøj som samler jernskrot hvert eller hvert andet år. Vi er ganske vist opmærksomme på den netop færdigudarbejdede Affaldshandlingspanen bl a omtaler, at der er igangsat et udredningsprojekt om oprydning af oplagret jern-/metal-skrot i byerne. Hvor og hvornår er dette orjekt igangsat? Hvem eller hvilken institution er tovholder i projektet? Hvis den foreslåede løsning med flydende skrotsamler skal realiseres effektivt og enkelt er det Inuit Ataqatigiits overbevisniing, at sortering af metalskrot tages med efter et nøje plan-lagt program i det kursusprogram for affalds- og miljøarbejdere som køres i Byggeanlægs-skolen. 3

4 For det tredie mener Inuit Ataqatigiit at det er på høje tid, at såvel alle husstande som arbejdspladser vænnes til affaldssortering. Vi opfordrer landsstyret om at være meget opmærksomme på dette. Ved indførelse af affaldssorteringen kan vi alle være med til at lette det rosværdige arbejde som medarbejderne i affaldsbortskaffelsen udfører. Idag overlader vi sorteringen af al skrald til skraldemændene. Madrester, flasker/glas, emballage, kasseret tøj m m. Med disse bemærkniinger konstaterer Inuiit Ataqatigiit at Affaldshandlingsplanen nu er klar til at blive sendt til høring hos relevante instanser inklusive kommunerne. Efter gennemført høring anbefaler Inuit Ataqatigiit afsluttende drøftelse for i hviilken rækkefølge implemen-tering af planen skal gennemføres herunder finasieringsspørgsmålet. Denne beslutning burde kunne gennemføres indenfor det næste års tid. Således er det vores opfattelse at målet med Atassuts landstingsgruppens beslutnings-forslag allerede er igangsat. Ikke desto mindre er det som sagt vores anbefaling - at miljødirektoratet tager straks sin vurdering af den omtalte løsning på affaldsbortskaffelse som Ammassallip kommunia har arbejdet med - at løsning på affaldshåndteringen i bygderne straks iigangsættes - at landsstyret behandler forslaget om sejlende jernskrotsamler i sit videre arbejde. - Og endelig at affaldssorteringen i hver husstand og arbejdsplads igangsættes snarest Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut Vi siger tak til forslagsstilleren og nu er det Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer med en besvarelse. Kim Kielsen, Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer, Siumut. 4

5 På vegne af Landsstyret vil jeg gerne takke for Landstingsmedlem Josef (Tuusi) Motzfeldts forslag. Dette giver mig anledning til at redegøre for de aftaler der er indgået, og de initiativer der er taget med henblik på at bekæmpe større forureningsuheld indenfor det grønlandske havområde. Samtidig fremmer det Landsstyrets ønske om, at der kommer fokus på det fremtidige forureningsberedskab for det arktiske område i det internationale samarbejde. Landsstyret er enig i, at det er vigtigt at der er et velfungerende beredskab mod forureningsulykker i grønlandsk farvand, ikke mindst set i lyset af den forøgede trafik med krydstogtskibe og forventningerne om en stigning i aktiviteten bl.a. som følge af mulig kulbrinteindvinding. Bekæmpelse af alvorlige forureningsulykker og katastrofer til havs er en opgave, der både kræver specialuddannet personel og store mængder tungt udstyr. På nuværende tidspunkt er der ikke stationeret bekæmpelsesmateriel til større ulykker på åbent hav i Grønland. Der er derfor indgået en aftale med Danmark om overførsel af bekæmpelsesudstyr og specialister, der i tilfælde af større ulykker, med relativt kort varsel, vil kunne overføres til Grønland med fly. Indsatsen mod forureningsulykker udenfor Grønlands 3-sømilegrænse påhviler Staten. Forsvarsministeren er bemyndiget til at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse af olie- og kemikalie forurening på havet i danske og grønlandske farvande og de tilgrænsende strande på kysten. Indenfor 3-sømilegrænsen har Grønlands Hjemmestyre selv ansvaret for forureningsbekæmpelsen, men i tilfælde hvor omfanget af forureningen gør det nødvendigt med dansk deltagelse, kan Staten assistere. Grønland vil i tilfælde af en større forureningskatastrofe også kunne modtage assistance fra andre lande på baggrund af en række internationale, regionale og bilaterale aftaler. CANDEN aftalen er en bilateral aftale mellem Danmark og Canada om gensidig bistand i tilfælde af en større forureningsulykke i Baffin Bugten, Nares Strædet eller Davis Strædet. På baggrund af 5

6 aftalen blev der i 1991 udarbejdet en fælles beredskabsplan. Aftalen pålægger de to lande at udvikle egnede beredskabsforanstaltninger, tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer til bekæmpelse af større forureningsulykker og kunne yde gensidig assistance. I henhold til CANDEN-aftalen foregår der løbende udveksling af informationer mellem Canada og Grønland. Københavnsaftalen indgået mellem Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, dækker gensidig assistance ved forureningsulykker indenfor de respektive landes søterritorier. Denne aftale dækker den Nordøstlige del af Atlanten. Der er således ikke indgået en egentlig bilateral aftale med Island, men et samarbejde ved forureningsulykker er omfattet af Københavnsaftalen. Ud over de bilaterale og regionale aftaler har Grønland som en del af rigsfællesskabet ratificeret en række internationale konventioner vedr. forebyggelse og bekæmpelse af forurening til søs; International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation (OPRCkonventionen) forpligter alle deltagende lande til at yde gensidig assistance i forbindelse med større forureningsulykker og til at etablere et beredskab til imødegåelse af forureningshændelser enten nationalt eller i samarbejde med andre lande. Grønlands forpligtelser dækkes af det danske beredskab via aftalen om overførsel af udstyr. I forbindelse med den kommende Arktiske Konference i maj i Ilulissat med deltagelse af udenrigsministrene fra Grønland, Danmark, USA, Rusland, Norge og Canada, er det planlagt at spørgsmålet vedr. operationelt samarbejde i forbindelse med miljøovervågning og miljøberedskab i Arktis skal diskuteres. Dette sker i erkendelse af, at der kan komme en stigende aktivitet i Polhavet, som man også sikkerhedsmæssigt må forholde sig til. Spørgsmålet om samarbejde vedr. miljøsikkerhed i Nordatlanten vil også blive behandlet på en konference om sikkerhed til søs, som Vestnordisk Råd afholder juni i Torshavn. I 2007 er der med oprettelsen af North Atlantic Coast Guard Forum etableret et samarbejde mellem kystvagterne i Atlanten. I dette forum kan emner som havmiljø og maritim sikkerhed behandles og 6

7 relevante lande kan indgå mere forpligtende samarbejde. Temaet for samarbejdet i 2008 er miljø. Grønlands Hjemmestyre er i fortsat dialog med de danske myndigheder omkring dette samarbejde, og deltager når det er relevant. Landsstyreformand Hans Enoksen tog ligeledes beredskabsspørgsmålet op til drøftelse med Statsminister Anders Fogh Rasmussen ved Rigsmødet i januar. Disse drøftelser vil fortsætte. Hvad angår råstofaktiviteter kan det oplyses, at det er et krav i henhold til råstoflovens 23, at alle råstofaktiviteter skal gennemføres i henhold til bedste internationale praksis. I forbindelse med alle olie- og gasaktiviteter stilles der internationalt anerkendte myndighedskrav til beredskabsplanen for oliespild. Det endelig ansvar for bekæmpelse af- og oprydning efter en forurening er selskabets. I forbindelse med udstedelse af efterforsknings- og udnyttelsestilladelser stilles der krav om milliardgarantier fra alle involverede olieselskaber for at sikre at der er penge nok til en eventuel miljøoprydning. En vigtig del af indsatsen mod forurening af havmiljøet er, at forebygge at ulykker sker. Den internationale MARPOL-konvention som Grønland har ratificeret, giver en lang række detaljerede anvisninger på konstruktion og indretning af skibe med henblik på at nedsætte forureningen fra skibe. Der ud over er min administration i øjeblikket i gang med et omfattende samarbejde med de danske myndigheder om forbedring af sejladssikkerheden i de grønlandske farvande. Der er således nedsat en række arbejdsgrupper, hvis arbejde det er at belyse en række mulige tiltag såsom; brug af isprojektører på større handels og passagerskibe, brug af kendtmand/isnavigatør, anbefalede sejladsruter, indførelse af lovpligtigt system til overvågning af fartøjer samt udarbejdelse af informationsmateriale på engelsk om særlige forhold i grønlandske farvande. Søfartsstyrelsen har igangsat et større arbejde for vedtagelse af en såkaldt Arktisk Kode i den Internationale Maritime Organisation (IMO). Koden vil indeholde krav til skibenes konstruktion, 7

8 redningsudstyr, uddannelse af besætningen mv. Formålet hermed er at sikre, at skibe og besætning der sejler i arktiske farvande har en tilstrækkelig standard. Uanset at beredskab ved større forureningsulykker er en statslig opgave og der er igangsat initiativer til forbedring af forureningsberedskabet mellem Grønland og Danmark indstiller Landsstyret, at forslaget sendes til behandling i Frednings- og Miljøudvalget. Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut Vi siger tak til landsstyremedlemmet for boliger, infrastruktur og råstoffer, og nu går vi over til partiernes ordfører, først Siumut Jonathan Motzfeldt. Jonathan Motzfeldt, Siumuts ordfører. Vi forstår ganske klart Landstingsmedlem Josef Motzfeldts forslag og har et ganske godt kendskab til den. I et samfund som vores skal miljøberedskabet tages seriøst, vi skal samarbejde med vore naboer, om de er De Vestnordiske eller De Nordamerikanske lande. Samarbejdet er også allerede i gang, dette kan læses i Landsstyrets svarnotat. Olieudslip eller anden miljøforurening udenfor 3-sømilegrænsen som varetages af staten i dag vil ikke vedblive et dansk anliggende, det ved alle der har visioner om selvstændighed. Vores egen ansvarlighed vil øges, og ikke blive mindre. Der vil ikke være problemer med samarbejdet med Danmark, men vi er også enige om det vigtige i at samarbejde med vore nabolande. I denne sammenhæng vil Siumut ikke udelade at give udtryk for kortlægningen af vore kyster, kortlægning af sejlruter etc. at vi ser det som en selvfølge, at de offentlige i Grønland overtager denne opgave, og vi vil gerne anbefale Landsstyret i, at starte den dialog herom med den danske regering. 8

9 Landsstyret fremhæver i deres svarnotat den nugældende ordning med Canada der er kommet i stand i samarbejde med den danske regering som vedtaget i København. Samarbejdet beskriver procedurer i forbindelse med miljøforurening i vore farvande. Da sådan et samarbejde er af yderste vigtighed vil vi anbefale Landsstyret, i at udføre sådan en ordning med Island også, Island er ikke omfattet af sådan en aftale i dag fra vores side. Ved siden af sådan en aftale med vore nabolande, er det også vigtigt at vi er en del af den globale miljøforureningsbekæmpelse. Derfor er vi i Siumut tilfredse med den beredskabsindsats vi udfører i samarbejde med danskerne, vi er forpligtet i at være med i dette arbejde. Vi ønsker desuden, at vi medvirker i bestræbelserne på samarbejdvisionerne i form af arktiske aftaler. Vi glæder os også til at deltage i miljøkonferencen der skal ske i Torshavn til juni. Men det er yderst vigtigt, at der sker forebyggelse før der sker ulykker. Derfor mener Siumut, at MARPOL aftalen som også vi har ratificeret, der indeholder retningslinjer i hvordan et skib skal bygges en nødvendighed. I samarbejde med De Vestnordiske lande anstrenger vi os, på at der skal være sikre søvejsregler for skibe der skal befarte vore farvande. Ikke kun i forbindelse med skibskonstruktioner, men også i kravet om hvilken uddannelse og viden i skibsfart besætningen i disse skibe skal have ved sejlads i vore farvande osv. for at forebygge farer. Siumut er glade og støtter, at også verdenssamfundet er begyndt at samarbejde om denne problemstilling. Vi skal også anbefale, at fremsættelserne behandles i miljøudvalget. 9

10 Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut Vi siger tak til Jonathan Motzfeldt, Siumut og nu er det Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit og efterfølgende Jørgen-Ole Nybor Nielsen, Demokraterne. Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiits ordfører. Dette forslag afspejler, at Inuit Ataqatigiit er et miljøbevidst og miljøvenligt parti, til trods for at landsstyret siger, at alle tiltag allerede er igangsat. Men vi mener, at det stadig er et relevant forslag, fordi vi skal forberede os på selvstyre og senere selvstændighed. Det er meget vigtigt, at beskyttelse af vores miljø sættes højt på dagsordenen. Det skal være således, at vi til enhver tid er klar til at beskytte os imod forurening. I vores samfund bliver naturen brugt meget. Der er mange der går på jagt, især er fugle følsomme overfor forurening. Landsstyret skriver, at udstyr til bekæmpelse af havforurening kan være til rådighed indenfor få timer (med relativ kort varsel). Timer er også det der skal til, for at for eksempel olie som findes ombord på alle større skibe kan nå kysten. Men med den rigtige vindretning og vindstyrke kan det gå rigtig stærkt. Inuit Ataqatigiit mener, at der burde være udstyr og specialister klar i flere regioner. Man kunne have passende udstyr og specialister i hver af de nye storkommuner. De mennesker, som skal have med det at gøre, kunne være fra brandvæsenet, eller også kunne politikutternes besætning videreuddannes i samarbejde med brandvæsenet. Inuit Ataqatigiit mener, at det er på tide, at vi forbereder os på vores eget beredskab. En del af forberedelserne skal være at finde ud af, hvilke krav vores nabolande gerne vil stille til os, og hvilke krav vi skal stille til dem. Derefter kan vi få en pris på hvad et sådant beredskab vil koste og handle ud fra det. Landstyreformand Hans Enoksen har haft drøftelser om beredskabet med Statsministeren - hvad 10

11 handlede disse drøftelser om? Er det muligt at landstinget kan få udleveret et referat fra dette møde? Således at vi ved, hvad der sker på hele beredskabsområdet. Inuit Ataqatigiit indstiller forslaget til videre behandling i Frednings- og Miljøudvalget. Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut Vi siger tak til Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit og nu er det Jørgen-Ole Nybor Nielsen, Demokraterne. Og efterfølgende Godmann Rasmussen, Atassut. Jørgen-Ole Nybroe Nielsen, Demokraternes ordfører. Beredskabsområdet er af vital betydning for Demokraterne. Jeg stillede den 27. december 2007 spørgsmål til Landsstyret om, hvorvidt det grønlandske katastrofeberedskab er i stand til at håndtere større katastrofer f.eks. i forbindelse med kollision af krydstogtsskibe, hvorunder der er tale om flere tusinde ombord, og ligeledes sker et omfattende olieudslip. I svaret ønskede jeg redegjort for, hvor stor en katastrofe det grønlandske katastrofeberedskab kan løfte. Af Landsstyrets svar fremgik det klart, at der på nuværende tidspunkt ikke er stationeret materiel i Grønland til bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening på havet udenfor basislinjen. Ved større uheld og katastrofer overføres materiel fra Danmark og evt. andre lande i henhold til internationale aftaler - så vidt muligt som luftfragt. I det omfang det er muligt, vil der samtidig blive overført personel til betjening af udstyret. Derudover står Grønlands Kommando til rådighed med bistand. Grønland får årligt op til 7 millioner kroner i tilskud fra den danske stat med henblik på et tilfredsstillende eftersøgnings- og redningsberedskab i Midtgrønland og Diskoområdet. Sølle 7 millioner kroner. På baggrund af Landsstyrets svarnotat til mine spørgsmål er det så ikke snart på tide, at Landsstyret træder i karakter over for den danske stat, og kræver en opdatering af det udstyr, der i dagens Grønland er påkrævet? Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at Grønland verdens største Ø den snarlige port til nordvestpassagen, der uden tvivl bliver den nye handelsvej, står uden beredskab til bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening på havet uden for basislinjen. 11

12 Jeg vil dog ikke undlade at rose den danske regering for, at Søfartsstyrelsen har igangsat et større arbejde for vedtagelse af en såkaldt Arktisk Kode i den Internationale Maritime Organisation (IMO). Formålet hermed er at sikre, at skibe samt besætning har en tilstrækkelig standard. Derfor vil koden indeholde krav til skibenes konstruktion, redningsudstyr, uddannelse af besætningen mv. Med hensyn til muligheden om, at man kan afdække fordele og ulemper ved at etablere en to skibs ordning i nogle områder af Grønland, så er vi fra Demokraterne positive over for dette. En ordning, hvor man kan stille krav om, at skibe skal sejle med en max. afstand til hinanden, hvorved de vil være i stand til at aftage hinandens passagerer i tilfælde af en ulykke. Landsstyrets oplyste mig endvidere i sit svar til mine spørgsmål, at Grønlands Kommando er i dialog med de islandske myndigheder om udarbejdelse af en fælles plan for redningsoperationer på Østkysten. Planen ventes færdig i indeværende år. Vi venter hos Demokraterne spændt på udfaldet. Da havet udenfor basislinien henhører under den danske regerings ansvar, så ser vi fra Demokraterne ingen muligheder for, at Landsstyret kan indlede forhandlinger med Island og Canada vedrørende beredskabet, hvorfor vi fra Demokraterne henviser forslaget til udvalget for boliger og infrastruktur med henblik på en løsning af problematikken. Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til Jørgen-Ole Nybroe Nielsen, Demokraterne og nu er det Godmann Rasmussen, Demokraterne. Og efterfølgende Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Godmann Rasmussen, Atassuts ordfører. Det er af overordentlig vigtig betydning for os i ATASSUT, at der til enhver tid er den bedst mulige beredskab til bekæmpelse af enhver form for ulykke med miljøforurenende konsekvens, vi mener derfor at man med jævne mellemrum bør tage beredskabet op til revision. Med hensyn til de til stadighed stigende råstofaktiviteter og med hensyn til storindustripotentialerne samt med hensyn til den stigende søtrafik i det grønlandske farvande, er det ifølge vores 12

13 overbevisning i ATASSUT, yderst nødvendigt, at vi i Grønland har gode og effektive samarbejdsrelationer med vores nabolande samt andre lande. Vi er fra ATASSUT godt tilfredse med at Landstyret nu målbevidst undersøger mulighederne for at pålægge udefrakommende skibe der sejler i vore farvande at have kendtmænd, for vi er i ATASSUT ikke i tvivl om at en ordning med at have kendtmænd i stor grad vil være med til at forebygge ulykker med forurening til følge. Set i et, mener vi at nærværende forslag giver mulighed for revision af vores beredskab og de aftaler vi har forbundet med dette, og vi hilser derfor forslaget velkomment, og skal indstille forslaget til velvillig behandling, og at forslaget bliver sendt til Landstingets Miljøudvalg inden andenbehandlingen. Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til Godmann Rasmussen, Atassut og nu er det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattuseqatigiit Partiaats ordfører. Jeg vil fra Kattusseqatigiit Parti kommentere Landstingsmedlem Josef Motzfeldt s forslag med støtte samt Landsstyrets besvarelse således: Kattusseqatigiit Parti mener beredskab hvad angår redskaber for bekæmpelse af pludseligt opstået nødsituationer må vurderes som højst utilstrækkelige, skønt beredskabet til bekæmpelse af eventuelle ulykker i havområderne mellem Grønland og Canada er sikret ved forhandlinger med forskellige lande. Dog forhandlinger om beredskab og miljøforurenende konsekvenser med andre lande i grundlaget er god nok, er det ikke nok at drøfte muligheden for transportering af redskaber fra København til landet. 13

14 Idet bedst mulig beskyttelse af miljøet må søges ved ulykker eller forurening. Hvorfor Grønlands Hjemmestyre og den danske regering snarest må tage stilling til beredskab hvad angår redskaber, langt bedre end hidtil. Kattusseqatigiit Parti vil derfor også opfordre Landsstyret til, at bearbejde en tilføjelse af indskærpelse af beredskabsplan hvad angår beredskabsredskaber i Canada i eksisterende forhandlinger. Idet man også må berede sig på forestillinger om nye fragtskibsruter i takt med klimaændring, der bl.a. omfatter en rute nord for Grønland. Med disse bemærkninger og støtte til forslaget indstiller jeg sagen til behandling i landstings frednings- og miljø udvalg inden anden behandling. Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Og det er korrekt at samtlige partiordførere ønsker at sagen videresendes til udvalgsbehandling og flertallet af dem der indstiller, de indstiller til behandling i miljøudvalget. Og så er det forslagsstilleren Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit med en besvarelse. Vær så god. Josef Motzfeldt, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit. Og tak. Også for at der gives en positiv modtagelse af beslutningsforslaget, det er jeg glad for. I Landsstyrets svarnotat så sagde de korrekt, at havområdet ud for 3 sømil, det er dansk anliggende og de skal arbejde med eventuelle ulykker der. Og derfor må man mene, at Landsstyret må indlede 14

15 forhandlinger med Forsvarsministeriet omkring dette, selvom Demokraterne har sagt, at Grønland ikke kan indlede forhandlinger med Canada, fordi vi ikke har ansvaret omkring området og vedrørende ud for 3 sømilsgrænsen. Vi må blot opfordre til forhandlinger. Ja i 1983 da Canada indgik en aftale med Danmark, så er der tale omkring eventuel fælles beredskab omkring forurening og dette indebære, at man skal uarbejde en fælles beredskabsplan. Jeg mener, at man må bemærke, at der er forpligtelser i disse aftale, således at disse lande må udbygge beredsskabet, det vil sige Canada og Grønland. Og det er så dem, der skal står for bekæmpelsen, samt at de skal have det nødvendige udstyr til bekæmpelse. Det er det jeg er ude efter i mit forslag. Det vil sige, at man forinden man skal transportere husdyr og pr. Luftfragt hvad enten man bor i Canada og transportere dem. Her er der tale om Davidsstrædet og Hudson Bay, og Narestrædet, det er altså farvandet mellem Grønland og Danmark, at hvis sådanne hjælpeforanstaltninger skal realiseres, så er det nødvendigt at man må have udstyr der er tæt på disse farvande. Det er derfor at beredskabsplanen der er udarbejdet i 1991, at det er nødvendigt at der kommer et tillæg til den, fordi vi er meget langt væk fra Danmark og vi er fra Danmark. Det er ligesom om giver skjolde for at udarbejde nogen sager som blot skal ses som venligheder. For Siumut sagde, at Danmark skal varetage miljøforurening eller bekæmpelse af olieudslip udenfor 3 sømilgrænsen, således at vi her har udstyr til bekæmpelse af olieforurening og at det er nødvendigt at Grønland forbereder sig til sådanne noget. Det vil sige, at denne internationale aftale med hensyn til bekæmpelse og beredskab omkring olieudslip og det er det UBAC-aftale og i henhold til den, så har de deltagende lande, der er forpligtet til i aftalen at yde gensidig assistance i forbindelse med større forureningsulykker til at etablere et beredskab til imødekommelse af forureningshændelser. Og jeg erindre endnu engang om dette, at vi selv især nu, hvor der skal gennemføres olieefterforskning i vores farvande, at vi ligesom ikke ser disse overhørigt, og at vi må arbejde mere aktivt for at udfylde disse aftaler. 15

16 Og derudover, så er det sidste år, da de Vestnordiske lande og i samarbejde med kystberedskabet, der blev det nævnt, at Grønlands Hjemmestyre og den danske regering indgik en diaglog om at når det er nødvendigt, at det så bliver placeret. Det burde ikke være sådan, at vores Grønland er placeret således at man kan sejle nord om grønland i Norges passager til østkysten. Det er ligesom vi har et land, hvor man har en nøgle til alle sejlruterne. Og dette år, hvor dette nordatlantiske coastguard og når de snakker om havmiljø, det er korrekt, at landsstyreformaden har haft en dialog med den danske regeringschef i januar og har snakket om beredskab, og dem ville man fortsætte med. Jeg vil gerne spørge, hvad er det for nogen aftaler, man har indgået og hvornår og i hvilken retning har statsministeren og Landsstyret indgået aftale om at fortsætte. Men grund til at vi bliver nødsaget til at spørge, det er at landsstyreformanden på vegne af Landsstyret og Landstinget, når de har indledt sådanne aftale med andre lande, at de så blot orientere Landstinget med sådanne småbidder, det finder vi er utilstrækkeligt. Og som man må sige som noget vigtigt med hensyn til skibskonstruktioner og med hensyn til redningsudstyr og lignende, hvordan de skal være og hvordan besætningen skal være uddannet. Og det er taknemmeligt. Og jeg vil gerne spørge om det, at sådanne? af en standard omkring skibes konstruktioner, fordi der er mange skibe der kommer til i vores farvande, det er krydstogtsskibe, om disse er omfattet af denne aftale? Fordi nogle af disse krydstogtsskibe med op til har et tyndere skrog, der er ikke ret meget tykkere end et papir og kommer ind i vore farvande. Derfor vil vi gerne sige, om man i???? og andre internationale aftale omkring aftale omkring skibskonstruktioner, det er noget man til stadighed får præciseret. Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit og der er ikke flere, der har markeret sig, dermed er 16

17 behandlingen af punkt 81 færdigbehandlet. Og som jeg har nævnt, så vil den blive sendt til behandling i miljøudvalget. Og vi går videre til næste punkt, det er punkt 63 og punkt 73, de vil blive behandlet under et. 17

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets medlemmer /Her

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

konkret besvarelse af spørgsmål i betænkningen til 2. behandling af EM 2008/31

konkret besvarelse af spørgsmål i betænkningen til 2. behandling af EM 2008/31 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets Frednings- og

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103.

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. 4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, krage og måger, som bl.a. er blevet

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål C vedrørende det danske havmiljøberedskab Torsdag den 11. oktober 2012

DET TALTE ORD GÆLDER. Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål C vedrørende det danske havmiljøberedskab Torsdag den 11. oktober 2012 Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 40 Offentligt Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål C vedrørende det danske havmiljøberedskab Torsdag den 11. oktober 2012 Taleseddel Spørgsmål C er stillet efter

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

L 154, herunder Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande (Grønland)

L 154, herunder Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande (Grønland) L 154, herunder Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande (Grønland) Erhvervsudvalget v/hr. Henning Hyllested stiller spørgsmål til Erhvervsministeren; og svarene fra Erhvervsministeren

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut.

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. 6. mødedag, torsdag den 13. marts 2008. Dagsordens punkt 31. Forslag til forespørgsel om, hvad vi kan gøre for at motivere børn og unge til at være mere fysiske aktive. (Landstingsmedlem Lene, Knüppel,

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut. 5. mødedag, onsdag den 12. marts 2008. Dagsordens punkt 10. Forslag til forespørgselsdebat om hvilke initiativer Landsstyret agter at igangsætte for at afhjælpe den massive lærermangel parallelt med den

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

På hvilke måder vil man forbedre servicen af bygderne og bygdebeboerne?

På hvilke måder vil man forbedre servicen af bygderne og bygdebeboerne? 11. mødedag, torsdag den 25. april 2002 kl. 13:00 Daniel Skifte, Landstingsformand. Mødet er åbent. Formandskabet har modtaget nogen flere henvendelser fra flere landstingsmedlemmer, som er forhindret

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 103 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 1. oktober 2007 FM 2007/79 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive

Læs mere

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 4. mødedag, tirsdag den 11. marts 2008. Dagsordenens punkt 73. Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe

Læs mere

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69 12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27 Dagsordens punkt 69 Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der kan fremme uddannelsesmulighederne for de grønlandsk sprogede borgere, samt hvordan

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

Også den øgede efterspørgsel efter flydende gas forventes at medføre tilsvarende overførsler til søs.

Også den øgede efterspørgsel efter flydende gas forventes at medføre tilsvarende overførsler til søs. NOTAT 30. januar 2015 Vores reference: Sag Arkivkode Maritim regulering og besætning/sn STS operationer STS-operationer er ikke et nyt begreb Ship To Ship (STS) -operationer er ikke et nyt begreb STS operationer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord

Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord December 2015 Skrevet af: Jon Burgwald Email: jon.burgwald@greenpeace.org Telefon: +45 40 81 88

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 158 Offentligt Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Goddag, I relation til den

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

7. maj 2008 FM 2008/54

7. maj 2008 FM 2008/54 7. maj 2008 FM 2008/54 Politisk-økonomisk beretning 2008 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat Det går godt for Grønlands økonomi. Den økonomiske vækst er høj og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1.

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. 14. mødedag, onsdag den 30. april 2008. Dagsordens punkt 75 Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling)

Læs mere

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2016 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det

Læs mere

Svar på spørgsmål nr. 95 til Landsstyret på baggrund af deltagelse i seminar vedrørende sælskind d. 13. oktober 2008

Svar på spørgsmål nr. 95 til Landsstyret på baggrund af deltagelse i seminar vedrørende sælskind d. 13. oktober 2008 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Hr. Landstingsmedlem Ane Hansen HER

Læs mere

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30.

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Strukturudvalget Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. EM 2007/ 30 (Forslag

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Landstingets Formandskab har på sit møde den 25. april 2007 anmodet om en retlig vurdering af spørgsmålet, hvorvidt

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Helsinki-konventionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

På ovennævnte baggrund har Forsvarskommandoen således om de øvrige landes forhold oplyst følgende:

På ovennævnte baggrund har Forsvarskommandoen således om de øvrige landes forhold oplyst følgende: (MPU alm.del-spørgsmål 46) Spørgsmål nr. 46: Vil ministeren oversende en detaljeret oversigt, hvor det punkt for punkt er muligt at sammenligne det tyske olieberedskab, det svenske beredskab, det norske

Læs mere

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden,

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I erkendelse af den særstilling, som Grønland i national, kulturel og geografisk henseende indtager

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE. Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede

NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE. Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede skibe Regeringens implementeringsudvalg har besluttet, at der skal udføres et nabotjek af, hvorvidt dansk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere