Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v."

Transkript

1 Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. Delbetænkning XI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr København 2004

2 5 DELBETÆNKNING XI OM BEHANDLINGEN AF STØRRE STRAFFESAGER OM ØKONOMISK KRIMINALITET M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Resumé 16 KAPITEL 2. UDGANGSPUNKTET FOR OVERVEJELSERNE Straffesager vedrørende økonomisk kriminalitet Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 20 KAPITEL 3. TILTAG FØR DOMSFORHANDLINGEN Periodeopdeling af processen Efterforskningsperioden frem til anklageskriftet Forhold, der påvirker tidsforbruget EMK og sagsbehandlingstid Andre lande Udvalgets overvejelser om forhold der påvirker tidsforbruget Kontrol med langvarige sager Udvalgets overvejelser om kontrol med langvarige sager Beskæring af straffesager Udvalgets overvejelser om beskæring Berammelsestiden Retternes berammelsestider Anmodning om berammelse 67

3 Udvalgets overvejelser om anmodning om berammelse Forhåndsberammelse af domsforhandlingen Udvalgets overvejelser om forhåndsberammelse Forsvarerskift af hensyn til berammelsen Udvalgets overvejelser om forsvarerskift af hensyn til berammelsen Forberedende retsmøder Udvalgets overvejelser om forberedende retsmøder Forberedelse på skriftligt grundlag før domsforhandlingen Tidligere forslag Norsk og svensk ret Udvalgets overvejelser om forberedelse på skriftligt grundlag før domsforhandlingen 79 KAPITEL 4. DOMSFORHANDLINGEN Vidnebevis Retstilstanden i dag Tidligere forslag EMKs krav til vidnebeviset Norsk og svensk ret Udvalgets overvejelser om vidnebevis Forberedelse på skriftligt grundlag under domsforhandlingen Anvendelse af IT-dokumentation Engelsk praksis Persondataloven Udvalgets overvejelser om anvendelse af IT-dokumentation Bevisbyrden Udvalgets overvejelser om bevisbyrden Særlig sagkundskab ved domsforhandlingen Tidligere forslag Norsk ret Svensk ret Udvalgets overvejelser om særlig sagkundskab ved domsforhandlingen Flere dommere i 1. instans Norsk og svensk ret Udvalgets overvejelser om flere dommere i 1. instans 119 KAPITEL 5. UDVALGETS FORSLAG MED BEMÆRK- NINGER 123

4 Personaleressourcer til den enkelte sag Teknologianvendelse Det internationale samarbejde Revisionsberetninger og syn og skøn Tiltale trods manglende afhøringer Kontrol med langvarige sager Beskæring af straffesager Berammelsestiden Bevisbyrden Forhåndsberammelse af domsforhandlingen Forsvarerskift af hensyn til berammelsen Forberedende retsmøder Forberedelse på skriftligt grundlag Vidnebevis Særlig sagkundskab ved domsforhandlingen Flere dommere i 1. instans 134 BILAG 1: Justitsministeriets notat om effektive retsmidler i forhold til lang sagsbehandlingstid i straffesager 137

5 8

6 9 KAPITEL 1 INDLEDNING 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet blev nedsat den 21. oktober Udvalgets opgave er beskrevet således i kommissoriet: Udvalget skal have til opgave at fremkomme med forslag, der kan tage højde for den udvikling, som de ændrede økonomiske kriminalitetsmønstre og den moderne teknologi fører til. Med henblik på en sådan forstærket indsats mod den ny tids kriminalitet skal udvalget gennemgå straffelovens berigelsesforbrydelser samt vurdere behovet for skærpelser af strafniveauet for økonomisk kriminalitet, herunder i forhold til andre forbrydelsestyper. Udvalget skal behandle særlovgivningen, herunder navnlig behovet for ændringer af skatte- og afgiftslovgivningen med henblik på at imødegå økonomisk kriminalitet. Også selskabslovgivningen, hvidvasklovgivningen og den finansielle lovgivning skal behandles i denne sammenhæng. Endvidere skal de internationale tiltag på området, herunder i EU-regi, indgå i arbejdet. Udvalget skal tillige overveje længere forældelsesfrister på en række områder. Af andre spørgsmål, der skal behandles, er revisorernes rolle, medvirken af sagkyndige dommere ved sagernes behandling ved domstolene og en øget forskningsindsats vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Udvalgets anden opgave bliver at gennemgå navnlig straffeloven og retsplejeloven med henblik på at sikre tidssvarende bestemmelser om datakriminalitet. Gennemgangen skal således bl.a. omfatte straffelovens bestemmelser om urigtige erklæringer og dokumentfalsk og om industrispionage.

7 10 Endvidere skal udvalget vurdere de kriminalitetsformer, som informationssamfundet, herunder de elektroniske opslagstavler, giver mulighed for. Udvalget skal også overveje ændringer af retsplejelovens regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden i lyset af de nye telekommunikationsformer. Endelig skal udvalget vurdere, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt i kampen mod den økonomiske kriminalitet Udvalgets sammensætning Formand Landsdommer Hans Henrik Brydensholt Østre Landsret Øvrige medlemmer Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet Kontorchef Anne Kristine Axelsson Justitsministeriet (fra januar 2004) Afdelingschef Preben Bialas Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Susan Bramsen Fødevareministeriet Landsdommer Bent Carlsen Dommerforeningen (til juli 1999) Direktør Jørgen Christiansen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Politimester Michael Clan Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (til december 1999)

8 11 Politimesterforeningen (fra december 1999) Professor, lic. jur. Vagn Greve Københavns Universitet Fuldmægtig Alexander Houen Skatteministeriet (fra december 1998 til marts 2001) Fuldmægtig Annemette Vestergaard Jacobsen Skatteministeriet (til august 1998) Fuldmægtig Helle Jahn Økonomi- og Erhvervsministeriet (fra august 1998) Statsadvokat Poul Dahl Jensen Justitsministeriet (til januar 2004) Konsulent Claus Kargo Skatteministeriet (fra marts 2001) Statsadvokat Flemming Kjær Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (fra december 1999 til november 2000) Juridisk konsulent Christian Schmidt Klyhn Dansk Industri (fra september 2002) Statsautoriseret revisor Jesper Koefoed Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Advokat Lau Kramer Foreningen Registrerede Revisorer FRR Fuldmægtig Lisbeth Krener Erhvervsministeriet (til august 1998)

9 12 Advokat, dr. jur. Sysette Vinding Kruse Advokatrådet (til marts 1999) Professor Lars Bo Langsted Aalborg Universitet Advokat Jens Laursen Advokatrådet (fra februar 2002) Landsdommer Kaspar Linkis Dommerforeningen (fra juli 1999) Kontorchef Kirsten Mandrup Økonomi- og Erhvervsministeriet (til august 2004) Politimester Annemette Møller Politimesterforeningen (til december 1999) Konsulent Lene Nielsen Dansk Industri (til september 2002) Advokat Erik Overgaard Advokatrådet (til februar 2001) Advokat Jakob Lund Poulsen Advokatrådet (fra november 2001) Generalsekretær Henrik Rothe Advokatrådet (fra marts 1999 til november 2001) Kontorchef Malene Stadil Økonomi- og Erhvervsministeriet (fra august 2004)

10 13 Statsadvokat Henning Thiesen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (fra november 2000) Sekretariat Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Vicestatsadvokat Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Fuldmægtig Birgitte Grønborg Juul Justitsministeriet (til marts 1998) Fuldmægtig Lennart Houmann Justitsministeriet (fra marts 1998 til september 2003) Fuldmægtig Jeanie Sølager Bigler Justitsministeriet (fra september 2003) 1.3. Udvalgets arbejde Udvalget har på baggrund af kommissoriets emner nedsat 7 arbejdsgrupper, der udarbejder rapporter til udvalget til brug for udvalgets beslutninger og forslag. Arbejdsgrupperne er opdelt således: Arbejdsgruppe 1: Udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten. (Formand: Ulla Høg) Arbejdsgruppe 2: Straffeloven. (Formand: Vagn Greve) Arbejdsgruppe 3: Særlovgivningen. (Formand: Ulla Høg) Arbejdsgruppe 4: Rådgivere. (Formand: Lars Bo Langsted)

11 14 Arbejdsgruppe 5: Domsforhandling m.v. (Formand: Bent Carlsen til juli 1999, Kaspar Linkis fra juli 1999) Arbejdsgruppe 6: Datakriminalitet. (Formand: Mads Bryde Andersen) Arbejdsgruppe 7: Forskning. (Formand: Lars Bo Langsted) Udvalget har afgivet delbetænkninger, når en emnekreds var færdigbehandlet, således at udvalgets indstillinger løbende kunne gøres til genstand for de videre politiske overvejelser. Udvalget har herved især lagt vægt på, at nogle af de behandlede spørgsmål skulle behandles i flere arbejdsgrupper, og at en betænkning vedrørende samtlige de i kommissoriet nævnte problemstillinger derfor først ville kunne foreligge på et meget senere tidspunkt end færdiggørelsen af en del af de indeholdte problemstillinger. Udvalget har tidligere afgivet følgende delbetænkninger: Delbetænkning I (betænkning nr. 1371/1999) vedrørende udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten samt vedrørende hæleri og anden efterfølgende medvirken. Udvalgets forslag er gennemført ved lov nr. 465 af 7/ Delbetænkning II (betænkning nr. 1377/1999) vedrørende børnepornografi samt vedrørende IT-efterforskning. Udvalgets forslag vedrørende børnepornografi er gennemført ved lov nr. 441 af 31/ Udvalgets øvrige forslag er gennemført ved lov nr. 465 af 7/ og nr. 378 af 6/ Delbetænkning III (betænkning nr. 1379/1999) vedrørende rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Udvalgets forslag om reaktionspligt for revisorer ved viden om grov økonomisk kriminalitet er gennemført ved lov nr. 302 af 30/ om statsautoriserede og registrerede revisorer. Delbetænkning IV (betænkning nr. 1388/2000) vedrørende transaktioner mellem nærtstående parter. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning V (betænkning nr. 1396/2001) vedrørende straffelovens 289 m.v. berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler. Betænkningen har været sendt til høring.

12 15 Delbetænkning VI (betænkning nr. 1415/2002) vedrørende straffelovens 296 og 302. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning VII (betænkning nr. 1416/2002) vedrørende forskning i økonomisk kriminalitet. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning VIII (betænkning nr. 1417/2002) vedrørende IT-kriminalitet. Udvalgets forslag er gennemført ved lov nr. 352 af 19. maj Delbetænkning IX (betænkning nr. 1438/2003) vedrørende forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. Betænkningen har været sendt til høring. Delbetænkning X (betænkning nr. 1447/2004) vedrørende hvidvasklovgivningen. Betænkningen har været sendt til høring. Arbejdsgruppe 5 har ved behandlingen af spørgsmålet om domsforhandling m.v. haft følgende sammensætning: Kontorchef Anne Kristine Axelsson Justitsministeriet (fra januar 2004) Landsdommer Bent Carlsen (formand) (til juli 1999) Dommerforeningen Landsdommer Kaspar Linkis (formand) (fra juli 1999) Dommerforeningen Advokat, dr. jur. Sysette Vinding Kruse (til marts 1999) Advokatrådet Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Generalsekretær Henrik Rothe (fra marts 1999 til november 2001) Advokatrådet Advokat Jakob Lund Poulsen Advokatrådet (fra november 2001)

13 16 Vicestatsadvokat Jens Madsen (sekretær) Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet 1.4. Resumé Betænkningen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt behandlingen af en straffesag kan forbedres og effektiviseres på nogle punkter i hele perioden fra efterforskningens start til endelig dom. I kapitel 2 omtales udviklingen i ressourceforbruget og artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I kapitel 3 gennemgås de forskellige tiltag i en straffesag, der ligger før domsforhandlingen. Udvalget finder, at efterforskningshold i større økonomiske sager skal sammensættes således, at en sag ikke forsinkes på grund af underbemanding eller enkeltpersoners forhold, og at der bør være 2 anklagere på sagen. Udvalget anbefaler en teknologisering af hele processen (fra start til endelig dom). Herunder anbefales, at der bruges de nødvendige ressourcer på udvikling af systemer, der kan transaktionslogge, dvs. at man ikke alene skal kunne se, hvem der er inde hvornår, men også, hvilken transaktion (læse, skrive, ændre, slette) den pågældende har udført. Vedrørende revisionsberetninger finder udvalget det væsentligt, at den praksis, der normalt anvendes i dag, fortsætter. I denne sammenhæng anbefaler udvalget, at i det omfang forsvaret får tilladelse af retten til modrevision, bør revisionstemaer og udkast fremsendes til anklagemyndigheden i lighed med, at anklagemyndigheden fremsender temaer og udkast til forsvaret. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor retten stiller et beløb til rådighed for forsvaret til generel revisionsmæssig bistand. Hvis revisionen indebærer skønsmæssige vurderinger af et hændelsesforløb eller af en faktisk omstændighed, der, på trods af forsvarets mulighed for at påvirke revisionsberetningen, fortsat er omtvistet, finder udvalget, at syn og skøn kan være relevant. Udvalget finder, at der bør tages stilling til tiltalespørgsmålet, hvis det ikke er muligt at gennemføre ønskede afhøringer inden for en rimelig tid. Udvalget finder, at der bør etableres en administrativ kontrolordning, således at sager, hvor der 2 år efter, at sigtelse er rejst, ikke er truffet afgørelse

14 17 om tiltalen, skal udløse en indberetning til den overordnede anklagemyndighed med redegørelse for det hidtidige forløb af efterforskningen og hindringer for sagens fremme, påtænkte efterforskningsskridt samt en vurdering af tidspunktet for tiltalebeslutning i sagen. Sigtedes forsvarer skal tillige modtage en faktuel redegørelse for sagen, som bør indeholde følgende: 1) en sagsfremstilling, 2) angivelse af, at efterforskningen har verseret i 2 år siden sigtelsen, 3) oplysning om, at der er fremsendt en indberetning til den overordnede anklagemyndighed, 4) oplysning om, hvor længe efterforskningen endnu forventes at vare og 5) oplysninger om klagemuligheder, herunder muligheden for at klage til den overordnede anklagemyndighed over sagsbehandlingstiden. Udvalget peger på, at det er væsentligt, at spørgsmålet om eventuel beskæring af sagen indgår med høj prioritet i de løbende overvejelser. Ved sager, der forventes at blive berammet til mere end retsdage, finder udvalget, at sagen bør forelægges med formaliserede forelæggelsestemaer for en regional statsadvokatur med henblik på at sikre, at der på et velover-vejet grundlag tages stilling til beskæring af sagen. Udvalget finder, at der bør indsættes en udtrykkelig bestemmelse i retsplejeloven om retten til at anmode om berammelse af en sag samt en udtrykkelig regel om adgangen til at kære rettens beslutning om berammelse/nægtet berammelse. Udvalget finder endvidere, at der bør ske en forhåndsberammelse, så snart anklageren har tilstrækkelig overblik over sagen til at kunne vurdere tidshorisonten. Ligeledes finder udvalget, at forberedende retsmøder, især for ankesager, kan medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden, hvorfor udvalget anbefaler, at der ikke vises tilbageholdenhed med hensyn til at afholde sådanne retsmøder. I kapitel 4 gennemgås spørgsmål vedrørende domsforhandlingen. Udvalget finder, at der bør indsættes en bestemmelse i retsplejeloven om, at oplæsning af omfattende sagkyndige erklæringer eller andre sagsbilag kan undlades, men således at hensynet til offentlighed varetages ved særlige bestemmelser herom. Udvalget har set på spørgsmålet vedrørende vidnebeviser, og et flertal på 17 medlemmer af udvalget finder, at der bør indsættes en bestemmelse i

15 18 retsplejeloven om, at et vidnes forklaring til politirapport kan dokumenteres, hvis parterne er enige derom, og såfremt den person der har afgivet rapportforklaringen ville være omfattet af en pligt til at afgive vidneforklaring i retten. Et mindretal på 2 medlemmer er imod en sådan bestemmelse. Et mindretal på 8 medlemmer af udvalget finder, at der skal anvendes sagkyndige meddommere i sager, der kræver særligt kendskab til informationsteknologi, revision, bogføring eller regnskabs-aflæggelse, drift af virksomheder, international handel eller finanssektoren. Et flertal på 11 medlemmer finder, at afvejningen af, om man skal indføre sagkyndige meddommere er et overvejende retspolitisk spørgsmål, og flertallet finder derfor hverken at burde anbefale eller fraråde, at der indføres regler om sagkyndige meddommere. Endvidere finder udvalget, at der bør indsættes en bestemmelse i retsplejeloven om, at byretten i sager om økonomisk kriminalitet, der forventes at have en længere varighed, sammensættes af 2 dommere og 3 domsmænd. Kapitel 5 indeholder udvalgets forslag med bemærkninger.

16 19 KAPITEL 2 UDGANGSPUNKTET FOR OVERVEJELSERNE 2.1. Straffesager vedrørende økonomisk kriminalitet Store straffesager om økonomisk kriminalitet har altid været meget tidskrævende både i efterforskningsfasen og i domsforhandlingsfasen og dermed meget ressourcekrævende for hele retssystemet. Det har derfor løbende givet anledning til overvejelser, hvordan tids- og ressourceforbruget kunne begrænses inden for rammerne af de sædvanlige retssikkerhedskrav i forbindelse med straffesagers behandling. Problemstillingen omkring effektivisering blev også behandlet i en betænkning fra 1986 om økonomisk kriminalitet 1. En del af betænkningens forslag blev gennemført i , herunder regler om at opgive eller frafalde tiltale ud fra ressourcehensyn, om forberedende retsmøder og om skriftlig forelæggelse og procedure. Andre forslag, herunder spørgsmålet om at åbne mulighed for at anvende sagkyndige domsmænd i økonomiske straffesager, blev ikke gennemført. I den tid, der er forløbet siden 1986-betænkningen, er der i vidt omfang sket en stigning i ressourceforbruget i de enkelte sagskomplekser vedrørende økonomisk kriminalitet. Det skyldes bl.a., at der har været mange store straffesager, der har været meget komplicerede, og at der i flere sager end tidligere er internationale aspekter enten ved samvirkende kriminelle fra flere lande, ved at gerningsmænd og ofre er bosat i forskellige lande eller ved sagens økonomiske transaktioner. Til dette almindelige udviklingsbillede skal tilføjes alle selskabstømningssagerne, der i en årrække har lagt beslag på en meget stor del af de ressourcer, der er til rådighed til behandling af større økonomiske straffesager 3. En status medio 2004 viser, at alle selskabstømmersager er afsluttet ved byretterne, og at der kun resterer ganske få sager ved landsretterne. 1 Betænkning nr. 1066/1986 om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. 2 Ved lov nr. 385 af 10/ Vedrørende udviklingen i den økonomiske kriminalitet henvises til kapitel 3 i udvalgets betænkning nr. 1371/1999 om udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten samt vedrørende hæleri og anden efterfølgende medvirken.

17 20 Denne udvikling giver i sig selv anledning til fornyede overvejelser omkring muligheden for at effektivisere den samlede proces i større økonomiske straffesager. Dertil kommer, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention synes at blive tillagt betydning i stigende grad ved afgørelsen i sådanne sager, hvis sagsbehandlingstiden har været særlig langvarig, og at hensynet til den sigtede/tiltalte generelt taler for en hurtig sagsbehandling. Spørgsmålet om bevissikring er et yderligere argument for at effektivisere den samlede proces i større økonomiske sager. Værdien af vidnebeviser afsvækkes, hvis der forløber lang tid imellem det begåede forhold og tidspunktet, hvor vidnet føres. Udvalget har fundet det hensigtsmæssigt at se på den samlede proces fra anmeldelse/sigtelse til dom for dels at vurdere, om tiltag i relation til domsforhandlingen kan forventes at have en mærkbar effekt i den større sammenhæng, dels om andre dele af procesforløbet kan give anledning til tiltag, der kan effektivisere processen. Udvalget har ikke selvstændigt set på spørgsmålet om, hvad der vil kunne opnås ved tildeling af flere ressourcer eller en anden ressourceudnyttelse, men ressourcesspørgsmål medtages i et vist omfang, hvor dette er særlig relevant. Det skal især fremhæves, at mens ressourcesspørgsmålet ikke altid har direkte betydning for, i hvilket omfang den enkelte sag kan behandles hurtigere, kan det ofte have indirekte betydning, især ved at en sag ligger stille i perioder, fordi sagsbehandlerne er pålagt andre opgaver Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Danmark ratificerede i 1953 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMK) og inkorporerede konventionen ved en enkelt lovændring og i øvrigt ved konstatering af normharmoni. På baggrund af forskellige drøftelser om, hvilken indflydelse EMK havde på fortolkningen af danske lovbestemmelser, og hvad det ville betyde, hvis Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fortolkede EMK på en måde, der ikke harmonerede med danske retsregler, blev der i 1989 nedsat et udvalg. Udvalget afgav i 1991 en betænkning 4, hvor det anbefaledes, at EMK blev inkorporeret i sin helhed ved lov. 4 Betænkning nr. 1220/1991 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret.

18 21 Denne inkorporering skete herefter ved 1992-loven om EMK 5, der i 1 nævner, at EMK med tilhørende protokoller gælder her i landet. Den for straffesagers behandling særlig relevante bestemmelse er artikel 6, der lyder således: Art. 6. Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse. Dommen skal afsiges i et offentligt møde, men pressen og offentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af hensyn til sædeligheden, den offentlige orden eller den nationale sikkerhed i et demokratisk samfund, når det kræves af hensynet til mindreårige eller til beskyttelse af parternes privatliv, eller under særlige omstændigheder i det efter rettens mening strengt nødvendige omfang, når offentlighed vil skade retfærdighedens interesser. Stk. 2. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven. Stk. 3. Enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, skal mindst have ret til følgende : a) at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som han forstår, om indholdet af og årsagen til den sigtelse, der er rejst mod ham; b) at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar; c) at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som han selv har valgt, og, hvis han ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at modtage den uden betaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse; d) at afhøre eller lade afhøre imod ham førte vidner og at få vidner for ham tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod ham; e) at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis han ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten. Den del af indholdet, der især har interesse for udvalgets overvejelser, er spørgsmålene om rettergang inden en rimelig frist, bistand af en selvvalgt forsvarer og den sigtedes ret til at afhøre eller lade afhøre vidner. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har i stadig stigende grad beskæftiget sig med spørgsmål om strafferetsplejen. Også for så vidt angår ovennævnte tre punkter varighed, forsvarerbistand og vidneafhøringer er der afsagt adskillige domme. 5 Lov nr. 285 af 29/4 1992, jf. nu lovbkg. nr. 750 af 19/

19 22 Enkelte af afgørelserne nævnes i senere afsnit i den sammenhæng, hvor de har interesse.

20 23 KAPITEL 3 TILTAG FØR DOMSFORHANDLINGEN 3.1. Periodeopdeling af processen Udvalget har valgt at arbejde med en opdeling af processen i følgende hovedperioder: Perioden fra anmeldelse/sigtelse til anklageskrift (efterforskningsperioden), jf. afsnit 3.2 og 3.3. Perioden fra anklageskrift til domsforhandlingens start (berammelsestiden), jf. afsnit 3.4. Perioden fra domsforhandlingens start til dom, jf. afsnit 4. Disse perioder kunne eventuelt yderligere opdeles. F.eks. kunne det muligvis også være hensigtsmæssigt at se på perioden fra efterforskningens afslutning til anklageskrift. Der er imidlertid ikke umiddelbart tilgængelige oplysninger vedrørende denne periode. Det kunne endvidere overvejes at se på perioden fra proceduren til dommen. Af retsplejelovens 219 a, stk. 1, følger det, at dom eller kendelse i straffesager skal afsiges senest inden en uge efter domsforhandlingens slutning. Dog kan fristen fraviges ved særlige omstændigheder, jf. 219 a, stk. 2. For civile sager følger det af 219, stk. 1, at retten har 6 uger til at træffe afgørelse i byretssager og 3 måneder i landsretssager (med mulighed for forlængelse af fristen ved særlige omstændigheder, jf. 219, stk. 2). Det kunne overvejes at indføre absolutte frister for domsafsigelsen i straffesager på linie med fristerne i 219, stk. 1, men udvalget har valgt ikke at forfølge spørgsmålet videre, idet Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet har oplyst, at der i mange store økonomiske sager i praksis afsiges dom inden for fristerne i de civile sager 6. 6 Ved en gennemgang af 7 tilfældigt udvalgte større økonomiske sager hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (for perioden ) blev der ved behandlingen i byretten i 4 tilfælde afsagt dom inden for 6 uger efter domsforhandlingens afslutning. I yderligere 2 af de 7 sager blev der afsagt dom inden for 3 måneder efter domsforhandlingens afslutning. I den sidste sag blev der afsagt dom godt 6 måneder efter domsforhandlingens afslutning.

21 24 For de hovedperioder, som udvalget har valgt at arbejde med, har udvalget som udgangspunkt valgt at se på sagerne hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, der i vidt omfang er repræsentative for den tungere del af de økonomiske sager. Statsadvokaturen har oplyst, at det er statsadvokaturens vurdering, at der er et stigende antal sager i politikredsene, der ligeledes er meget omfattende, også selv om man ser bort fra, at der de seneste år har været en særlig belastning med de store selskabstømningssager. Statsadvokaturen har ikke statistiske oplysninger for alle sagerne, der kan anvendes til belysning. Den følgende oversigt vedrører 16 tilfældigt udvalgte sager. Udvalget er foretaget af journalen hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet i anden anledning, og der er ikke anvendt særlige udvælgelseskriterier for at gøre materialet repræsentativt 7. I den skematiske oversigt dækker A, B, C, D og E over følgende perioder: A : Anmeldelse/sigtelse til anklageskrift. B : Anklageskrift til domsforhandlingens start. C : Domsforhandlingens start i byretten til byretsdom. D : Byretsdom til domsforhandlingens start i landsretten. E : Domsforhandlingens start i landsretten til landsretsdom. A B C D E Sag 1 (87) 5 år 10 mdr 1 år 4 mdr. 1 år 5 mdr. 10 mdr. 5 mdr. Sag 2 (88) 3 år 4 mdr. 11 mdr. 4 mdr. 3 mdr. 3 mdr. Sag 3 (89) 2 år 3 mdr. 1 år 3 mdr. 8 mdr. 7 mdr. Sag 4 (90) 2 år 9 mdr. 1 år 2 mdr 1 år 9 mdr. 1 år 3 mdr. 10 mdr. Sag 5 (91) 8 mdr. 6 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 1 mnd. Sag 6 (91) 1 år 6 mdr. 10 mdr. 1 år 2 mdr. 8 mdr. 2 mdr. Sag 7 (92) 3 år 8 mdr. 10 mdr. 2 år 3 mdr. 11 mdr. 1 år 1 mnd. Sag 8 (93) 1 år 6 mdr. 10 mdr. 4 mdr. 10 mdr. 1 mnd. Sag 9 (93) 2 år 2 mdr. 3 mdr. 2 mdr. 10 mdr. 1 mnd. Sag 10 (94) 9 mdr. 10 mdr. 5 mdr. 9 mdr. 3 mdr. Sag 11 (94) 1 år 10 mdr. 6 mdr. 1 år 3 mdr. 7 mdr. 5 mdr. Sag 12 (94) 2 år 9 mdr. 9 mdr. 1 år 9 mdr. Sag 13 (95) 1 år 8 mdr. 6 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 1 mnd. Sag 14(95) 2 år 7 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 9 mdr. 3 mdr. Sag 15 (95) 2 år 4 mdr. 9 mdr. 9 mdr. 9 mdr. 3 mdr. Sag 16 (96) 1 mnd. 2 mdr. 1 mnd. 3 mdr. 1 mnd. 7 Udvælgelsen er foretaget til brug for interne overvejelser i statsadvokaturen vedrørende sagsbehandlingstider.

22 25 Som det fremgår af rubrikkerne B og C, er berammelsestiden ved byretten i halvdelen af sagerne længere end domsforhandlingen. Det fremgår endvidere, at en af de karakteristiske ting ved sagerne er, at de ankes. De medfører derfor også normalt en belastning af landsretterne. Som det kan ses af rubrikkerne D og E er berammelsestiden også ved landsretten typisk længere end selve domsforhandlingen i landsretten. Selve domsforhandlingen i landsretterne er imidlertid i næsten alle tilfælde væsentligt kortere end domsforhandlingen i byretten. At domsforhandlingen i landsretten er så forholdsvis kort sammenholdt med byretsbehandlingen hænger blandt andet sammen med, at domsforhandlingen kan foregå væsentligt mere koncentreret i landsretten, end hvad tilfældet er i byretten. Eksempelvis vil den forbrugte tid til afhøringer være kortere i landsretten end i byretten, idet man i vidt omfang kan dokumentere de tidligere afgivne vidneforklaringer (eventuelt med mulighed for supplerende spørgsmål) i stedet for at genafhøre. Ved fokusering på de andre perioder ses det f.eks., at af de 16 sager har 9 en periode mellem anmeldelse og anklageskrift (A) på over 2 år, og 3 er på over 3 år 8. Tiden mellem anklageskriftet og domsforhandlingens start (B) er i 8 af sagerne længere end domsforhandlingens varighed og i 1 sag af samme varighed. Som det fremgår af kolonne B, er der en ganske omfattende død periode i sagsbehandlingen mellem anklageskrift og domsforhandlingens start. I prak- 8 Kriminalkommissær Frode Z. Olsen foretog i foråret 1997 en undersøgelse af den efterforskningsmæssige indsats over for kvalificeret økonomisk kriminalitet til brug for en kursusopgave. Hovedresultaterne er gengivet i artiklen Forskning i efterforskning i Dansk Politi, 15/ , s. 14 ff. Der blev indhentet statistiske oplysninger fra Rigspolitichefens rejseafdeling og 3 udvalgte tjenestesteder (Gentofte, København og Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet) om perioden fra anmeldelse til sagen var færdigefterforsket (hvilket defineres som endelig aflevering til juristen) i de vanskeligste økonomiske sager i perioden Dette gav 86 sagskomplekser incl. selskabstømningskomplekser, hvoraf 23 havde varet i mere end 2 år og yderligere 17 forventedes at ville gøre det. Enkelte havde overskredet 5 år. Sagerne var incl. sager, hvor den sigtede var rejst til udlandet.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen.

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K DATO 19. juni 2006 JOURNAL NR. SA4-2006-115-0013 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER SAGSBEHANDLER: EC/TJ I AALBORG NYHAVNSGADE 9 POSTBOKS 539 9100 AALBORG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1447 København 2004 5 DELBETÆNKNING X OM HVIDVASKLOVGIVNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning i mediekontakt

Vejledning i mediekontakt ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere