Fanget af fortiden - igen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanget af fortiden - igen!"

Transkript

1 Lost Highway. Den klassiske film noir-fatale Alice med tilhorende nostalgisk bil, som hun ser ud da Pete forst f 'r oje pi hendc'l Fanget af fortiden - igen! Hyper noir i 90'erne af Helle Kannik Haastrup Hyper noir er en betegnelse for en gruppe af selvbevidste, genre-kombinerende og intertekstuelle neo noirs i 1990'erne. I denne sammenheng skelner jeg overordnet mellem den klassiske film noir og neo noir; hvor neo noir kan opdeles i periode noir og samtids- og fremtids noir. Og som kan betegnes hyper noir, og det er dem jeg vil fokusere pi her. Indledningsvis viljeg dog kort definere hver af disse noir typer, som ikke skal opfattes restriktivt, men som et forsog pi at overskue noir-landskabet som det ser ud i dag. Karakteristikken af hyper noir vil omfatte to (kortfattede) Tarantino, 1994) og SeTen (David Fincher, 1995), hvorefter analysen koncentreres om Strange DaTs (Kathryn Bigelow, 1995) og Lost Highway (David Lynch, 1997).I analyserne vil jeg legge vegt pa filmenes inkorporering af andre genrer, brugen af intertekstualitet (1) og deres tolkninger af noir'ens estetiske og tematiske dimensioner og dermed hvordan de kvalificerer sig til at vrre hyper noirs. Den klassiske film noir - estetik og tematik i sort/hvid. Den klassiske noir kan overordnet defineres som film produceret i l940erne og 1950'erne,fra The Maltese Falcon i 1941 til Touch of Evili i958. Det er muligvis problematisk at kalde noir for en genre, fordi film noir omfatter forskellige genrer fra melodramaet Mildred Pierce (1945) til den realistiske The Naked City ( 1948), horrorfilmen Cat People (19a2\ og science fiction-filmen Invasion of The Body Snatchers ( 1956). Men hvis man kigger pi flere af de klassiske noir essays, tegner der sig pi trods af de mange modsatninger og uenigheder, et variabelt monster af kombinations-muligheder bestiende af et bestemt persongalleri, tematikker og ikonografiske og stiiistiske figurer - som tilsammen danner film noir - en slags genre! Og som det ofte argumenteres nir en fuldblods genre defineres, si er det sjeldent at alle genrens mulige elementer er til stede i 6n og samme film. Jeg vil tilslutte mig fames Naremores frustration, udtrykt i More than Night (1998), over de trattende diskussioner om hvilke film der er rigtige noirs og hvad der konstituerer genren og i stedet fastholde (selvom hans udgangspunkt er et andet end mit), at film noir (genre eller ej) besidder en bemerkelsesvrrdig fleksibilitet, rakkevidde og mytisk et filmhistorisk perspektiv vist sig at vare en underafdeling af samtids- og fremtids analyser af film fra hver sin ende af hyper kaft (Naremore:277) og, kunne man tilfoje, filmene og interessen for dem har jo i den dyrkede kontrast mellem sort og vesentligste visuelle motiver som netop 106 noir findes en mindre gruppe af film som noir-spektret: Pulp Fiction (Quentin r07 ved. Film noirs rodder tilskrives som regel en blanding af den hirdkogte amerikanske detektivroman (Hammett, Chandler og Cain), den tyske ekspressionisme (Lang, Wiene og Murnau) og den franske poetiske realisme (Renoir og Carn6). I deres klassiske essay fra 1955, hvor film noir defineres som film produceret indenfor et bestemt tidsrum i historien, konkluderer Raymond Borde og Etienne Chaumeton folgende: Film noir karakteriseres af uklarheden mellem hvem der er gode og hvem der er onde, offeret er ligesi skyldigt som forbryderen (han gor jo bare sit job) og fremviser det moralske centrum som forvranget. Heltinden er depraveret, hevn lysten, afhangig af narko eller fordrukken, helten er svag og fir sin straf, handlingen er ofte uigennemskuelig. Det er den moralske ambivalens, kriminaliteten, de komplekse modsigelser i motiver og hendelser der preger noir filmens formil nemlig at skabe fremmedgorelse (Borde og Chaumeton : 25). I sit essay fremhaver Paul Schrader (1972) film noir primart som stil og stemning, men kommer ogsi i sin karakteristik til at berore enkelte handlingsfunderede elementer. De estetiske trak som lyssetning i udendorsscener der fortrinsvis filmes'night for nightl skeve vinkler som i den tyske ekspressionisme, en (som han skriver) nesten freudiansk fascination af vand og vide gader, en ofte romantisk fortellen om en'temps perdu' og en kompliceret kronologisk orden (Schrader: 57-58). Det er film som skildrer en mork verden, glinsende gader, kriminalitet og korruption. Udover ovenn vnte stilistiske trak fremhever faney Place og Lowell Peterson i deres artikel film noirs

2 Fanget af fortiden - ryvtt! af Helle Kannik HaastruP hvidt, brugen af vidvinklens forvrengende effekt, klaustrofobisk indramning af de fiktive personer i dore, vinduer, trapper eller af skygger og brug af spejle som ofte tir varslende betydning pi grund af deres centrale placering i billedkompositionen (Place og Peterson:65-68). Sidst men ikke mindst fremhever Robert Porfirio i sit essay om film noir'ens eksistentielle elementer, at det er en serlig sensibilitet der i oversat form gor'sorte film sorte', mere end det er lyssatning og fotografering (Porfirio: 80). Helten i films noirs er som nevnt ikke helteagtig, han er en der har Iidt tab og er offer for krcfter som han ikke har kontrol over. Han holder ofte sit folelsesengagement i forhold til andre mennesker pi et absolut minimum, hvilket giver en fornemmelse af kontrol, men som ogsi har en pris: ensomhed. Noirhelte foler sig ofte som fremmede i en fendtlig verden. Femme noir bliver i denne udgave kort defineret som dominerende kastrerende ludere, utro hustruer eller sorte enker. f'elles for hovedpersonerne er ofte at de frygter doden, men ikke selv er bange for at do (Porfirio: 89). Noir'en er altsi sammensat af en blanding af persontyper (anti-helte og heltinder, femmes fatales og hirde negle), tematiske elementer som den tabte fortid, de manglende moralske vardier og fraveret af t tte menneskelige relationer. Filmen har ofte et kompliceret fortalt narrativ med flashback-struktur, suppleret af en voiceover. De stilistiske udtryk for klaustrofbbi, paranoia og dobbeltspil udtrykkes bl.a. i indramninger, slagskygger og spejle og de visuelt fascinerende lysreflekterende vlde city-scapes. Dette monster af tematikker, narrative elementer og stiltrak er altsi transporterbare til, eller kombinerbare med, andre genre, fra horror til melodra- 108 ma og krimi til science fiction. I den klassiske noir er den samtidige kulturelle og samfundsmrssige kontekst Anden Verdenskrig og efterkrigstiden, hvor den ofte er fort up to date i neo noir'en, der netop kornbinerer ovenstiende karakteristika tolket i forhold til sin aktuelle kontekst. Neo noir. Neo noir kan forelsbig defineres som film der kan karakteriseres som noir, men som ikke er produceret i I940'erne og 1950'erne. I sin artikel om neo noir Kill Me Again: Movement becomes Genre (1996) peger Todd Erickson pi iser to faktorer der er medvirkende til at film noir har udviklet sig og er kommet sterkt igen - ogsi i 1960'erne og 1970'erne - men isrr i 1980'erne og 1990'erne. Den tekniske udvikling har nu gjort det muligt at opni de strrke kontraster mellem lys og morke pi farvefilm, der er si kendetegnende for den sort/hvide noir kombineret med en udbredt noir-sensibilitet blandt filminstruktorer. Neo noir er altsi film produceret senere end den klassiske noir, men som genbruger dens monster af astetiske, tematiske og stilistiske muligheder i anderledes fortolkede udgaver. Men ligesom den klassiske noir omfatter et bredt spektrum af film si har neo noir'en ogsl mange ansigter. For at fi et overblik har jeg valgt overordnet at opdele neo noir'en i periode noir og samtids- og fremtids noir. Periode noir: Periode-noir omfatter film hvor handlingen foregir pi det tidspunkt hvor den klassiske noir eksisterede dvs. i 1940'ernes og 1950'ernes USA, f.eks. Chinatown (Roman Polanski, 1974) og senest L.A.Confidential (Cwtis Hanson, 1997). Andre nyere eksempler er The Two Iakes (1990), sequel tll Chinatown, The Public Eye (1992) og Mulhollnnd Falk (1996), alle i farver. Undtagelsen er den sort/hvide noir-parodi Dead Men Don't Wear Plaid (Carl Reiner, 1982) der pi intertekstuel vis fletter klip fra bla. Notorious (1946) ogthe Killers (1946) sammen med en nutidig perioderekonstruktion: Her ses RachelWard og Ingrid Bergman som forforende kvinder og Steve Martin som detektiven, der har Humphrey Bogart som hjelper. Pi det rekonstruerede niveau genfortolkes ogsi flere kendte sekvenser fra klassiske noirs. Pi den mide bliver Dead Men Don't Wear Plaid et intertekstuelt new rk af klassiske noir film, periode noir og genfortolkninger af kendte noir sekvenser. Gensyn og genkendelse er den halve fornojelse og de citerede film afslores, som forbrugervejledning, i filmens slutning. Samtids- og fremtids noir er pi sin vis ogsa en bred ramme for en lang rakke af film der tolker film i deres samtid eller flytter noir'en ud i en science ficiton-sammenheng, men felles for dem er at noir er et v sentligt estetisk, tematisk og/eller stilistisk trrk. Samtids noir: Et eksempel er Body Heat (Lawrence Kasdan, l98l) der, selvom den foregir i 1980'erne, gor sig mange anstrengelser for i mise en scdne, i kostumer og selv i plotelementer at lene sig op ad den klassiske noir (2). Ogsn BlueVelvet (1986) med Isabella Rossellini, Frzral Attraction (1987) med Glenn Close og Basic Instinct (i987) med Sharon Stone har pi forskellig vis benyttet noir karakteristika - bl.a. skildringen af femme fatale-figuren overfor den mindre kekke mandlige hovedperson. I nyere films noirs er femme fatale'n ofte knyttet til en arbejdskontekst i film som Disclosure (1994) med Demi More og The Last Seduction (1994) med Linda Fiorentino. Ifolge Yvonne Tasker i Working Girls (1998) udforsker og udnytter den nye film noir sammenblandingen af sex og arbejde i modet mellem den forfulgte helt og en kombination af den aggressive femme fatale og den uafhengige karrierekvinde ( Tasker: I 22 ). Heat (Michael Mann, 1995) er en nyere samtids noir der i hojere grad fokuserer pi manden (og familien) og som pi effektiv vis fir skildret et natte-lysende forkromet high-tech Los Angeles og to professionelle mends eksistentielle kamp mod desillusionen pi hver sin side af loven. Robert De Niros professionelle bankrover Neil og Al Pacinos politimand Vincent lever og inder begge kun for deres job, der ofte bringer dem tet pi doden. Neil har overlevet i sin branche ved ikke at have menneskelige relationer og ved at efterleve sit mantra: Engagdr dig ikke mere i et andet menneske end at du kan forlade vedkommende "in 30 seconds flat if the heat is on". En klassisk cool noir attitude, som Neil ikke formir at fastholde da han moder kerligheden. Det bliver hans skebne at han tover og Vincent ikke gor (som omvendt har fulgt Neils rid om ikke at binde sig) i det endelige showdown mellem de to. Filmens personers desillusion suppleres eminent af den gennemforte stromlinede mise en scene hvor personernes nodvendige opretholdelse af ufolsomhed som sindstilstand, reflekteres i det kuldsliede postmoderne interior-design. Fremtids noir: De forskellige typer af neo noir er udtryk for en fascination og genbrug af en filmisk fortid i takt med den tid de er lavet i, hvadenten det er i form af periode-, samtids eller fremtids noir. ]eg vil her blot nevne et par eksempler pl fremtids noir, hvor noir og science fiction kombineres: Fra den tidlige Alphaville (Jean-Luc Godard, 1965) til klassikeren Blade Runner (Ridley Scott, 1982) og senest film (ogsi kaldet'tech noir') som RoboCop l-3 (1987,1990, 1993), Alien l-4 109

3 Fanget affortiden -.o-,r! denne hyperbevidsthed. Det er primcrt popul rfilmen som Collins beskriver i sit kapitel "When the Legend Becomes Hyperconscious, Print the...'l og han fremhaver siledes ogsd, at disse film i 1980'erne og 1990'erne ofte demonstrerer en sofistikeret hyperbevidsthed der tillige inkluderer en refleksion over betingelserne for deres egen cirkulation og reception i nutiden (Collins: 133). Intertekstualitet bliver uadskillelig fra narration, hvor citaterne bestemmer rakkevidden af intertekster og bruges til at drive handlingen fremad (Collins: 135). Selvom de umiddelaf Helle Kannik Haastrup bart ikke har det store tilfelles er bide Pulp Fiction og SeTen eksempler pi hyper noir i hver sin ende afdenne kategori. Pulp Fiction er et eksempel pi hvorledes film noirske stereotyper og forskudt narrativ konstruktion modes i en populerkulturel cocktail og i flere tilfelde udsattes for en utraditionel nytolkning. Filmens titel bliver understottet af filmplakatens grafiske design i form af en 'bogforside' med PuIp Fiction som titel, henover titlen er "En film af Quentin Tarantino" (der antyder, at her er tale om en auteur), og undertitlen brrer producenten Lawrence For og efter. Overst: Den lysende kuffert, hvis indhold vi aldrig ser, hverken i den klassiske noir Krss med Deadly (t.v.) eller i Pulp Fiction (t.h,). Nederst: Pulp liction. Vincent og.lulcs som henholdsvis cool gcnrestereotyper (t.v.) og knap si cool. I l0 (1979,1986, 1992, 1997) ogterminator l- 2 (1984,1991). Hver isrr trekker disse film pi noir-restetikken, ofte i forkromede blilysende industrielle metalliske udgaver, som i A/iefl-filmene kombineres med et mere organisk design i bide monstre og mise en scene. Indenfor opdelingen af neo noir i periode- og samtids- og fremtids noir er der en gruppe af film der skiller sig ud. Disse film er en undergruppe af samtids- og fremtids noir, men er dog af en ganske sarlig stobing - nemlig hyper noir'en. Hyper noir - fra Pulp Fiction tl Se7en. Betegnelsen hyper noir er inspireret af den mere generelle betegnelse'hyperbevidsthed'som den benyttes i Jim Collins' Architectures of Excess ( 1995). Her karak- teriseres hyperbevidsthed som en vigtig forudsetning for at forsti 1980'ernes og I 990'ernes eklektiske genrefilm, ligesom det er en forudsrtning for at producere dem. Det er altsi et begreb der omfatter bide tilskuer og instruktor.legvil afgrense hyperbevidstheden til at fungere som et estetisk koncept med henblik pi konkret filmanalyse. Hyper noir er (som en kategori indenfor neo noir, men tilhorende samtids- og fremtids noir) en videretolkning af de klassiske noir elementer pi forskellige niveauer. Men omfatter herudover ogsi en problematisering og en reflektion over, bide stetisk og tematisk, hvorledes det mediemettede nutidssamfund og dets mange forskellige mulige medierede oplevelser plvirker realitetsopfattelsen og vores perception. Tilgangeligheden af utallige former for fiktioner er selve forudsetningen for udviklingen af Pulp Fi ctions selvbevidste tilmplakat som bog- forside ir la kiosklitteratur eller'pulp fictionl

4 Fanget affortiden -..-,r! af Helle Kannik Haastrup t.v.: Raderingen med det afhuggede hoved, som Somerset ser pl biblioteket. Overst t.h.: Mills lobende i kontrastrig film noir-lysregn. Nederst t.v.: Noir-estetik med lyskegler, der penetrerer morke og ekstra kontrast etableret af persiennerne. Nederst t.h.: Close-up af regnvid pistolmunding rcttet mod Mills' tinding; i baggrunden anes fohn Doe. tt2 Benders navnetrek. I hojre side er der et prisskilt som fort ller at denne'bog' koster l0 cents.'bogforsiden' er i'sensationsfarverne'gul, rod og sort, med en forforende cigaret-rygende Uma Thurman ifort sorte stiletter, en pistol ved sin side og igang med at lese en bog der berer titlen Pulp Fiction. Pi denne mide fremhaver filmens plakat, bide filmen og sig selv som fiktionskonstruktion, samtidig med at den ironisk og elegant s tter en are i at tilhore den mere slibrige ende af populerlitteraturen. Dette bliver, fsr forteksterne i filmen, understreget af en leksikalsk definition af hvad pulp er. Det er ikke i sin visuelle stil at Pulp Fiction trakker pi noir'en, men i sin groteske udlagning af velkendte genrefigurer: Gangsterbossen Wallace er sort og bliver voldtaget af to hvide rnend, femme fatale'n Mia er n sten ved at ombringe sig selv i stedet for andre, og de to cool hitmen Jules og Vincent bryder ikke bare den hirdkogte stil ved at sludre uafbrudt, men fir ogsi hver for sig en utraditionel skabne - Vincent bliver ganske vist skudt, men pa et toilet og efter at have fordybet sig i hirdkogt kulort populerfiktion, og ules bliver religios og vil forlade hit-man-faget. Vincenf og lules bliver ogsi udsat for en serdeles coolness- krenkende tvungen omkledning, fra sorte jakkeset med smalle slips (d la Melvilles gangsterfilm) til shorts og fhrvede t-shirts med tryk. Som i flere noirs er Pulp Fiction fortalt i'forkert' rekkefolge, si Travolta er i live nir filmen slutter. Filmen peger ofte tilbage pi sig selv som konstruktion og benytter et utal af intertekstuelle referencer pi alle mulige niveauer. For at n vne et par genfortolkninger af velkendte scener: Kiss me Deadly fra 1955 (den lysende kuffert, hvis indhold vi aldrig ser) og Psycho fra 1960 (Wallace der genkender Butch ved fodgengerovergangen). Centralt stir Mia og Vincents date pi restauranten Jack Rabbitt Slims, en lengere sekvens der pi flere niveauer bide i dialog, mise en scdne og person galleri bliver en tour de force gennem et udvalg af amerikansk populerkultur (3). Vincent kalder det et "wax museum with a pulse"; serveringen foretages af tjenere udkladt som Marilyn Monroe, Iames Dean,Zorro og Buddy Holly og man kan bl.a bestille en Douglas Sirk steak - bloody as hell. Og som en optakt til den nu velkendte dansekonkurrence hvor Mia og Vincent twister afsted, ses Monroe-dubletten fi blest luft op under sin hvide plisserede kjole (som Monroe ogsi gor i 1955-filmen The Seven Year ltch). Det er nu at voksdukkerne flr pustet liv i sig og ganske rigtigt ser vi dansestjernen fra Saturday Night Fever (1977) give den hele armen pi dansegulvet og vinde. Pulp Fiction er pi denne mide en film der pi humoristisk og grotesk vis fortroligt spiller med popularkulturelle referencer og ubesveret og elegant tegner tidens eklektiske genrefilm, med en legende omvending af noir'ens stereotyper. I den mere alvorlige ende af hyper noir'en finder vi Se7en. Filmen er en krimiiserial killer/horror og noir film, med en gennemfort noir estetik, der modsvarer kriminal gidens uigennemskuelighed og filmens karakter af at vare en form for "kulturkritik, med hentydninger til moderniteten som praget af undergang og depravation" (Christensenr I l8) og hvor "kriminaliteten fremstilles som vilkir" (Christensen: 126). De to detektiver Mills (Brad Pitt) og Somerset (Morgan Freeman) er det typiske makkerpar: En gammel resigneret detektiv, Somerset, der har accepteret kriminaliteten som vilkflret, der ikke kan rndres pi og desuden er han pi vej pi pension. Og den hibefulde yngre 'rookie', Mills, der oprigtigt tror pi at opklaringen af forbrydelser kan medfore forandring og miske forbedring, med andre ord at hans arbejde gor en forskel. Men begge bliver de fanget i Iohn Does (Kevin Spacey) projekt hvor opklaringen viser sig at v re nodvendig for forbrydelsens fuldforelse. De noirske mise en scene elementer er i udendorsscener en konstant regn, undtagen i den afsluttende scene der foregir i klart solskin. En lysende klarhed der fiungerer som en tydelig kontrast til det morke som handlingen afsluttes med; at Mills fuldforer fohn Does projekt ved at drebe ham, fordi han, John Doe, har drebt Mills'gravide kone, og dermed begir Mills selv den sidste synd: vrede. Seriemorderen, der har planlagt sine syv mord pi syv dage meget grundigt, finder de to detektiver frem til ved et tophemmeligt biblioteksregistreringssystem. Somerset studerer de klassiske verker af Chaucer, Milton og Dante, i originalversionerne, hvor vi via de intertekstuelle referencer med billeder og oversigter prasenteres for den religiose mytologi der omgiver de syv dodsynder, mens Mills kaster sig over klassikere i lrse-let udgaven. Men fordi der visuelt dveles ved illustrationer til de klassiske tekster, som Somerset laser flr han implicit en signifikant information som Mills ikke ser. Udpegningen fungerer som en varsling af Mills'kones afhuggede hoved; et af kobberstikkene viser nemlig et sidant og bliver dermed et eksempel pl, at intertekstualiteten ogsi knyttes sammen med plottets konstruktion. John Doe er betegnelsen for en hr. Hvemsomhelst (jf. Frank Capras Meet lohn Doe, l94l ). Han er derfor den I I 3

5 .::a:a..ra::-..:: I,;t.ti.r'.^,, ;u,":., Fanget af fortiden - af Helle Kannik Haastrut Strange Natte noir slagskygger pa (gul) mur, da Lenny skal ind af bagindgangen. Overst t.h.: lris'oje i closeup ir Ia Psycho,hvori man kan skimte morderens maskerede ansigt. Nederst t.v.: En af filmens mange spejlsekvenser, hvor Lenny vender sig og flr oje pi Max med pistol i doren.- Nederst t.h.: den afsluttende'bi-racial'-forening af Mace og Lenny." ll4 ukendte hevner, der tilsidesatter sig selv og sit eget liv (udover de ofre, han har efterladt pi sin vej) for gennemforelsen af sit projekt. Et moralsk morke der i estetisk udformning senker sig over den navnlose storby, som handlingen udspiller sig i (optagelserne foregik i Downtown Los Angeles), den konstante regn, de lasede, nedslidte, forsomte interiorer i mange af bygningerne. Selv kontoret hvor Mills og Somerset sidder har en IBM skrivemaskine anno 1980 og indretningen er ellers i la 1940 i meget brugt udgave. Nir der er luksus i indretningen, som hos den draebte forsvarsadvokat, er det art d6co, Le Corbusier mobler og moderne kunst. Men filmens mise en scdne domineres af en brugt nutidig fortidighed, der blot gor fortellingen mere ildevarslende. SeTen er altsi hyper noir, hvor det gennemforte morke ofte penetreres af lommelygters lyskegler, der bevirker at det er svart at orientere sig og klart fastholde detaljer. Dette kombineres med en lydside hvor der, (selv nir der er stille) er stoj, indvarslet af den dissekerende, metallisk-lydende, visuelt ridsede (i celluloiden) og lagdelte, jump-cut-klippede titelsekvens. Sekvensen afsluttes med at vi ser en saks klippe "God" ud af en dollar-seddel, hvor der som bekendt stlr "In God We Trust", si er stemningen for filmen utvetydigt lagt an - Gud er dod! Det intertekstuelle netverk er knyttet til John Does inspirationskilder og giver det en skremmende mytisk tfngde. Det fascinerende ved SeTen som hyper noir er isar at morket (estetisk) og det sorte (i overfort betydning det onde) n sten materialiserer sig i filmens billeder, og i mindre grad den intertekstuelle mytificering af Iohn Does projekt. Pi den vis er SeTen ogsi en videretolkning af den Strange Days. Den elegant stromlinede actionkvinde Mace der endnu engang mi beskytte og hjalpe Lenny ud af en knibe. klassiske noir hvor der var fokus pi kontrasten - her er det ikke kun kontrasten, men ogsi dunkelheden i sig selv der dominerer bide estetisk og tematisk, visuelt og moralsk. Strange Days. Noir stilen i Strange Days er en blanding af mettede skarpe'farve'- noir-billeder. domineret af skaeve vinkler. store slagskygger, gennemlyst rog og oplyste flader i sterke bli, gule og rode nuancer der bryder byens morke. Et morke der dominerer hele filmen, hvor Los Angeles stort set ikke ses i dagslys. Der hesker bide estetisk og tematisk en undergangsaglig fin de siecle- stemning i filmen ll5

6 Fanget af fortiden- -.r! af Helle Kannik Haastrup I f 6 underbygget af at handlingen foregir de sidste par dage i Lange kamerabevegelser og jump-cuts viser i en af de forste sekvenser Lenny Nero (Ralph Fiennes) og hans koretur gennem et Los Angeles tilsyneladende i permanent undtagelsestilstand. For at sette det moralske forfald og vaerdilosheden i perspektiv ser vi to ludere overfalde og berove en julemand pi lben gade og ingen forarges eller griber ind. Spejle i biler og i huse dominerer filmen igennem; f.eks. ved konversation via bakpejl og i den afgorende scene pi hotellet hvor Lenny opdager vennens bedrag. Indramningerne understreger ofte den klaustrofobiske stemning hos filmens personer og spejlene understreger flere af personernes dobbelthed, hvad enten det viser sig at de er bedragere eller har et hjerte af guld. Stilmessigt kombinerer Strange Days de dynamiske velkomponerede sekvenser, med en slags cin6ma v rit6-sekvenser (4) i de sikaldte s.q.u.i.d.- optagelser, hvor kameraets bevegelser 'mimer' synsvinkler i ojenhojde. Optagelserne foretages via ojnene og bevegelserne er derfor meget abrupte. Den mandlige hovedperson Lenny er tidligere ansat ved politiet, men er giet til bunds som dealer pi det sorte marked hvor han salger optagelser af personlige oplevelser. Det er dette specielle apparat (s.q.u.i.d.) der kan optage "via ojnene" sidan som man subjektivt oplever, dvs. bide ser og foler. S.q.u.i.d. er en forkortelse (Superconducting quantum interference device), der dog ogsl henviser til at man, nir man skal se og/eller optage, skal have en blrkspruttelignende indretning pi hovedet, i filmen hedder det "doing play back" eller at vere "wired". Disse optagelser kan ses via en afspiller (med discs). Der er ikke nogen skerm eller ledning, man ser optagelserne med sine egne ojne. Det er ikke virtual reality man ser, det er levet og oplevet liv, som man foler og oplever som den person der forestod optagelsen. Det er derfor bide muligt at genopleve egne oplevelser igen og igen, eller at opleve ellers utilgengelige verdener, en mand uden ben kan fi sig en lobetur pi stranden, en nygift advokat kan opleve hvordan det foles at vere en ung pige der kertegner sig selv under bruseren. Og det er vanedannende si det at se playback bliver en slags narkotika. For Lenny har det resulteret i, at han har svcrt ved at leve i den virkelige verden. Han flygter til gladere dage hvor han stadig var kareste med Faith (luliette Lewis) og nyder eskapistisk disse simulacra. Senere i filmen bliver en s.q.u.i.d.-optagelse et vesentligt bevis for to hvide betjentes henrettelse af en populrr og indflydelsesrig sort rapmusiker (en henvisning til Rodney King-sagen). De intertekstuelle monstre i Strange Days fordeler sig fortrinsvis pi plot niveau som Hitchocks Vertigo (1958) (5) og pi de s.q.u.i.d.-optagelser, der i to tilfalde viser sig at v re genfortolkninger af sekvenser fra voyeurklassikerne Vertigo og Michael Powells PeepingTom (1960). Det forste citat indleder filmen i et ultra nerbillede af Lennys oje og der klippes til et rystende, lettere kornet billede set fra bagsadet af en bil. Det viser sig, at vi ser en mental optagelse foretaget af et medlem af en forbryderbande der skal til at lave et hold-up i en restaurant.imidlertid ankommer politiet, og'vor' synsvinkel mi flygte henover tagene, for til sidst at hoppe fra et hustag til et andet. Hans partner griber ham i faldet, men bliver skudt af politiet og vor synsvinkel falder de mange etager og dor, billedet gir i sort. Herefter klippes der til Lenny der river s.q.u.i.d.- udstyret af hovedet og riber til sin leverandor, at han hader at se snuffs (optagelser af folk, der virkelig dor), for som han siger "it ruins your whole day!". Denne sekvens er en intertekstuel fortolkning af indledningen til Vertigo hvor Scotty (James Stewart) er den forfolgende politimand og det er hans kollega der falder i doden og han selv trekker sig tilbage med hojdeskrak (vertigo). At netop Vertigo citeres i den forste sekvens i Strange Days viser sig at give noglen til en del af filmens videre forlob, ihvertfald til romance-delen: Lenny er ogsi tidligere politimand som Scotty, selvom Lennyjo er giet i hundene tildels pi grund af en ung kvinde Faith. Lenny har, med Paul Schraders ord om den klassisk noir helt, "en passion for fortiden og nutiden, men frygter fremtiden. Noir helte ynder ikke at se fremad, men prtver istedet at tage een dag ad gangen og hvis det ikke lykkes, si flygter de ind i fortiden. (...) I sidan en verden bliver stilen altafgorende" (Schrader: 58, min oversettelse). En fin karakteristik af Lenny der har svert ved at losrive sig fra fortiden og som ser sit Armani jakkeset og sit Rolex som det der netop adskiller ham fra den pobel han omgiver sig med, i sit job som selger af play back eller som Mace kalder det "porno for wireheads". Lenny er forgabt i den nu uopnielige kvinde Faith (for Scotty var det Madeleine) og Lenny forsoger da ogsl hele tiden at komme i kontakt med den trolose Faith, der gerne vil vrre rockstjerne og derfor kerester med Philo der ejer et pladeselskab. Selvom hun afuiser ham, genopliver Lenny hende som han onsker at se hende pa playback optagelser. Privatdetektiven i Strange Days er Max (Tom Sizemore) som er Lennys ven og han bliver hyret af wanna-be-rockstjernen Faiths nuverende kereste Philo, til at holde oje med hende. Og som Max siger til LennS sl kan han jo samtidig holde oje med Faith for Lenny. I Vertigo har Scotty en god veninde Midge (Barbara Bel Geddes) der designer brystholdere. I Strange Days er hun aflost af en ganske anden nemlig Mace (Angela Bassett) og her er det at romance plottet ogsi bevrger sig over i actiongenren. For Mace, som vor anti-helt ikke har blik for fordi han er forblendet af drommen om Faith. er ikke nogen traditionel veninde. Den gode kvinde fremstar som en stromlinet actionkvinde der er trenet til kamp, sofistikeret klcdt og med en elegant kontrolleret fremtoning. Hun er det moralske holdepunkt for Lenny og er selvfolgelig forelsket i ham, hvilket han ikke aner for tilsidst. Vi ser i et flashback dengang Lenny var betjent, hvor han tog sig af Maces son, da faderen blev arresteret. Lenny er med andre ord god nok pi bunden. Hvor Lenny inkarnerer den svekkede, moralsk anlobne og egoistiske mand si placerer noir- action kvinden Mace sig i en forholdsvis ny tendens indenfor action filmen, der bide berorer kvindens rolle som action figur og romantik pi wers af racer: I Strange Days forenes Mace og Lenny, mens Geena Davis og Samuel L. Jackson f.eks. ikke fdr hinanden i The Long Kiss Good Night (1996). Ifolge Yvonne Tasker i Working Girls (1998) er kvindens mere aktive rolle og centrale placering i 1990'ernes actionfilm blevet en del afgenrens fornyelsesproces; fra den enlige helt (Rambo i First Blood,1982) over buddy filmen (Lethal Weapon, 1987) til kvindelige side-kicks i (True Lies,1994) og senest de film hvor kvinden er selveste hovedpersonen, som Sigourney Weaver i Alien-fi,lmene og Geena Davis The Long Kiss Good Night. (Flere af Pam Griers film i 1970'erne kan ogsi ses som forgengere for Mace-figuren, men befandt sig i blaxploitation-genren. Senest er hun set i Tarantinos hyldest til hende, lackie Brown, 1997). En afde nye typer afkvindelige ll7

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Pige med mobil. Introduktion

Pige med mobil. Introduktion Titel: Pige med mobil Instruktion: Anja Kvistgaard Produktionsår: 2005 Længde: 38 min. Målgruppe: Folkeskolens mellemtrin Undervisningstimer: 2 3 Pige med mobil Af Bettina Buch Introduktion Pige med Mobil

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 Michael Würtz Overbeck VINDEREN AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 PÅ ÅRHUS Michael Würtz Overbeck modtog onsdag d. 25. april Publikumsprisen

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN Program 1. Billedromanen som genre Medier og modaliteter lidt fra sidste gang I forhold til Bakhtin 2. Opgaver og øvelser omkring Engelbert H Analyse

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Nybegynder Guiden Utopia 2015

Nybegynder Guiden Utopia 2015 Nybegynder Guiden Utopia 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL VIDEN... 2 HVAD ER ROLLESPIL?... 2 NY I ROLLESPIL... 2 FORKORTELSES FORKLARING... 3 ROLLE/KARAKTER... 3 AT LAVE EN ROLLE... 3 KOSTUMER, EVNER O.L...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen Metode Kære Læser, Et novellescenarie af Frederik Berg Olsen til Orkons Højhus-koncept Natural Born Holmers København 2002 Velkommen Hvis du har modtaget dette som en række A4-ark, så er det meningen,

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering Opgaven Der skal laves en plakat, som skal illusterer krig fra den negative side, den skal minde folk om at krig har konsekvenser. Målgruppe og Budskab Målgruppen er alle der er eller overveje karriere

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

i en galakse langt væk

i en galakse langt væk Caroline Legrands lejlighed i London er et univers for sig selv. Indretningsarkitekten har skabt en unik parallelverden med vintagefund fra 1900-tallet og eksklusiv kunst. Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas

Læs mere

Skriv med afsæt i tekstuddraget et essay om at turde flytte sig.

Skriv med afsæt i tekstuddraget et essay om at turde flytte sig. At turde flytte sig Skriv med afsæt i tekstuddraget et essay om at turde flytte sig. "Heldet følger de dumme/' trøstede min mor altid, hvis tingene ikke lige flaskede sig for mig. Det er løgn. Jeg håber,

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Anja Hende 1 DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Hvorfor er de så mærkelige? www.youtube.com/watch?v=2jvycar3qqa#t=11 www.jhoconsult.dk JHO Consult v/rikke og Jan Have Odgaard, Gl. Byvej, 5792 Årslev - Tlf.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. Undervisningsforløb. Tid Indhold og metode Mål Læringsniveau Lektion 1+2 Ons. d. 16. jan.

BILAG 1 BILAG 2. Undervisningsforløb. Tid Indhold og metode Mål Læringsniveau Lektion 1+2 Ons. d. 16. jan. BILAG 1 BILAG 2 Undervisningsforløb Tid Indhold og metode Mål Lærings 1+2 Ons. d. 16. jan. Læring på 0. og 1. Præsentation og begrundelse af forløb Samtale om betydning af medier i elevernes hverdag på

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

MINICARDS GRAFISK DESIGN DOKUMENTATION

MINICARDS GRAFISK DESIGN DOKUMENTATION MINICARDS DOKUMENTATION OPGAVEN I samarbede med en grafisk designer, ar eg for Netstof.dk været med til at formidle otte budskaber på små minicards, som er alv størrelse af et visitkort. Arbedet bestod

Læs mere

Hvor stor er den myre?!... Overordnet idé: Udstillingen bygges op over begreberne Mikro og Makro. Med dette udgangspunkt bevæger børnene sig igennem 6 rummeligheder, de genkender fra deres egen hverdag,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Energiskabere. Energiskabere

Energiskabere. Energiskabere Energi er vigtigere end arbejdstimer Hans Mikkelsen, adjungeret professor, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Pernille Eskerod, lektor, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk

Læs mere

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Den som flaskehalsen peger på...!"

Den som flaskehalsen peger på...! Den som flaskehalsen peger på...!" Filmen er bygget op omkring 5 små afsnit, som sker under den samme fest, hvor 14 unge deltager. De unge skuespillere har selv bidraget med egne og andres erfaringer til

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere