Kina Senest opdateret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kina Senest opdateret"

Transkript

1 Kina Senest opdateret: Juni 2006 af Anna Bloch Langskov Kina Baggrund Den seneste politiske udvikling Menneskerettighedssituationen Tortur Fængsling uden dom og uretfærdig rettergang Dødsstraf Ytringsfrihed og medierne Ytringsfrihed og politiske dissidenter Religionsfrihed, Falungong og andre religiøse grupper Forsamlingsfrihed og utilfredse arbejdere og landmænd Forsamlingsfrihed og fagforeninger Interne migranter Nordkoreanere i Kina Kvinder og børn Et-barns politikken, tvangs-sterilisation og -abort HIV/AIDS-aktivister og homoseksuelle Kinesiske provinser Tibet Xinjiang Hong Kong Dansk asylpraksis Politiske dissidenter Falungong Et-barns politikken Udrejse og udsendelse Vigtigste kilder

2 1. Baggrund Folkerepublikken Kina ligger i Østasien, er ca. 9,6 millioner kvadratkilometer stort og har en befolkning på ca. 1,3 milliarder. Kina består, foruden hovedlandet og de autonome provinser (Tibet, Xinjiang, Indre Mongoliet, Ningxia og Gunngxi), af de særlige administrative regioner Hongkong og Macao. Den kinesiske regering har siden 1949 gjort krav på suveræniteten over Taiwan. Folkerepublikken Kina blev oprettet den 1. oktober 1949 efter en indædt borgerkrig mellem kommunistiske oprørstropper og den siddende Koumintang-regering, der flygtede i eksil til ø-provinsen Taiwan. Den kommunistiske borgerkrigshelt Mao Zedong blev leder af landet og var det til sin død i I slutningen af 1950 erne søsattes kampagnen Det Store Spring Fremad, som var et forsøg på at bringe Kinas sværindustri op på vestligt niveau på rekordtid. Forsøget mislykkedes med en katastrofal hungersnød til følge, der kostede 50. mill. mennesker livet. I endnu et forsøg på at samle nationen iværksatte det kommunistiske styre ledet af Mao i 1966 Kulturrevolutionen, en ideologisk kampagne rettet mod dele af den kinesiske administration og ikke mindst mod systemkritikere. Kulturrevolutionen medførte en massiv forfølgelse af Maos kritikere, men også kaos i en så høj grad, at Mao selv få år senere måtte afblæse revolutionen. Med Maos død i 1976 skiftede den politiske diskurs, idet det nu blev muligt for andre politikere at komme til orde. I 1978 blev Deng Xiaoping, som Mao tidligere havde sat i husarrest, landets nye leder. Deng Xiaoping indførte omfattende reformer på alle niveauer af statsadministrationen, hvilket førte til en rekordstor vækst i økonomien. Deng Xiaoping døde i 1997 og blev efterfulgt af Jiang Zemin. Ud over Jiang Zemin har den meget magtfulde premierminister Zhu Rongji haft en del indflydelse på den politiske kurs de seneste år. 2. Den seneste politiske udvikling Vicepræsidenten Hu Jiantao blev ved den 16. partikongres i Beijing i november 2002 valgt som ny leder af kommunistpartiet og ved den Nationale Folkekongres i 2003 efterfulgte han Jiang Zemin som præsident. Overgangen til den nye ledelse har ikke medført nævneværdige ændringer i den overordnede reformpolitik. Det kinesiske kommunistpartis magtmonopol er opretholdt, men siden 1990 erne har der været eksperimenteret med såkaldte landsbyvalg, på Kinas laveste administrative niveau Den hastige økonomiske udvikling har skabt stigende ulighed og korruption er et stort problem for den kinesiske regering, der har gjort korruptionsbekæmpelse til en politisk topprioritet. Den kinesiske hær har i en årrække gennemgået en kraftig modernisering med henblik på at transformere den til en mindre, men langt mere højteknologisk, hær. Kina har siden 1955 været en atommagt og har også i en årrække haft en ikke ubetydelig våbeneksport.

3 3. Menneskerettighedssituationen Fastholdelse af stabilitet og høj økonomisk vækst har, siden Deng Xiaopengs reformer satte skub i økonomien i 1980 erne, været styrets højeste prioritet. Det har blandt andet haft store konsekvenser for overholdelsen af selv de allermest fundamentale menneskerettigheder, såsom retten til liv, retten til ikke at blive udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling og retten til en retfærdig rettergang. Politiets hårdhændede behandling af demonstrerende studenter på Den Himmelske Fredsplads i 1989 (også kaldet Massakren på Den Himmelske Fredsplads) er en klar manifestation af, hvor langt det kinesiske styre var villig til at gå i bestræbelserne på stabilitet og fremgang dengang. Officielle tal siger, at 200 omkom på selve dagen og helt op til 200 skønnes fortsat at være frihedsberøvet på grund af deltagelse i demonstrationerne den dag i dag. Den kinesiske regering anerkender, at der findes universelle menneskerettigheder, men er samtidigt uforstående over for omverdenens indblanding og kritik af menneskerettighedskrænkelser i landet, idet kritikken opfattes som en unødig indblanding i interne affærer. Indtil videre har Kina dog underskrevet og ratificeret adskillige menneskerettighedsinstrumenter, herunder FN s Konvention om kvinders rettigheder og Børnekonventionen, ligesom Kina i 1997 og 1998 underskrev de to mest centrale FN-konventioner; Konventionen om sociale og økonomiske rettigheder og Konventionen om civile og politiske rettigheder. Konventionen om sociale og økonomiske rettigheder blev ratificeret i 2001 (med et forbehold over for retten til at danne fagforeninger), mens den sidstnævnte endnu ikke er blevet ratificeret. I 2005 ratificerede Kina ILO s (den internationale arbejderorganisation) Konvention nr. 111, som omhandler diskrimination på arbejdsmarkedet. Generelt kan det siges, at den egentlige implementering og overholdelse af de underskrevne konventioner er særdeles mangelfuld. EU's udenrigsministre udtrykte eksempelvis i 2005 fortsat dyb bekymring over menneskerettighedssituationen i Kina og har derfor valgt at fastholde våbensanktionerne mod landet. I de senere år har styret dog vist en øget åbenhed over for omverdenen, når det handler om menneskerettighedssituationen i Kina, eksempelvis blev grundloven ændret i marts 2005 således, at det nu står nedskrevet, at staten har pligt til at respektere og overholde menneskerettighederne. 3.1 Tortur Tortur er forbudt i Kina, men trods forbudet er anvendelsen af tortur stadig meget udbredt, hvilket FN s specielle udsending, Manfred Nowak kunne bekræfte efter et besøg i landet i Ifølge rapporten var 2/3 af ofrene for tortur tilhængere af Falungong, mens resten er indsatte i fængsler, varetægtsfængslede, demonstranter og personer, der er involveret i stridigheder med embedsmænd. Regeringen udstedte i 2004 vejledninger til domstolene og politiet om, at anvendelse af tortur eller anden umenneskelig behandling medfører, at eventuelle tilståelser ikke har gyldighed. De ansvarlige personer risikerer desuden afskedigelse, men dette sker yderst sjældent i praksis. 3

4 3.2 Fængsling uden dom og uretfærdig rettergang En del personer er blevet fængslet uden en egentlig rettergang, og forsvarsadvokater risikerer retsforfølgelse for at forstyrre den offentlige orden ved at repræsentere politiske dissidenter. Personer som forstyrrer den offentlige orden - Falungong tilhængere og kriminelle - er blevet fængslet og sendt til arbejdslejre (re-education-throughlabour camps) i op til tre år uden at have været stillet for en dommer. Kinas ministerium for opretholdelsen af sikkerheden driver specielle psykiatriske højsikkerhedshospitaler for kriminelle sindssyge. Ifølge flere kilder har myndighederne placeret adskillige politiske aktivister på disse hospitaler sammen med psykisk syge. International Røde Kors (ICRC) har endnu ikke opnået en aftale med den kinesiske regering vedrørende adgang til fængsler og sikkerhedshospitaler. Politiet har adgang til at tilbageholde en person i op til 37 dage uden en formel sigtelse. Det brutale mord på Sun Zhiang der i 2003 blev frihedsberøvet og banket til døde for ikke at have sit ID-kort på sig, har skabt fornyet fokus på politiets magtanvendelse. Retssystemet i Kina har længe været kritiseret for at mangle basal retssikkerhed. I de senere år har regeringen forsøgt at reformere retsvæsenet i retning af et mere vestligt system. Dette er især gjort for at tiltrække udenlandske investeringer, men hvorvidt det også har haft en effekt på strafferetten er usikkert. Senest har regeringen i juni 2003 afskaffet den udvidede adgang til frihedsberøvelse af migranter, men internationale organisationer reporterer, at dette stadig forekommer. 3.3 Dødsstraf Et stort antal mennesker bliver hvert år idømt dødsstraf i Kina. I dag medfører 65 typer af lovovertrædelser dødsstraf, blandt andet skattebedrageri, smugleri, korruption, økonomisk kriminalitet, rufferi, manddrab, voldtægt, men også voldeligt tasketyveri. Den kinesiske straffelov tillader ikke at mindreårige dømmes til døden, men dette sker dog i praksis. Anti-terrorændringer til straffeloven i december 2001 tilføjede nye kriminalitetsformer til dødsstraffen herunder anvendelse af denne overfor terrorister uden dog at definere begrebet terror yderligere. Dødsdømte nægtes ofte klageadgang, da mange henrettes kort tid efter dommens afsigelse i første instans. Den nationale liste over dødsdømte og henrettede betragtes som en statshemmelighed. Amnesty International reporterer, at cirka 6000 blev dømt til døden og cirka henrettet i En officiel antikriminalitetskampagne ( strike hard kampagne) startede i april Antikriminalitetskampagnen går blandt andet ud på, at dømte personer føres gennem gaderne i offentlige parader til folkelig spot efterfulgt at offentlige henrettelser. Kampagnen har specielt været praktiseret i Xinjiang provinsen. 3.4 Ytringsfrihed og medierne Den kinesiske grundlov sikrer ytringsfrihed, men i praksis overholder regeringen den ikke. Regeringen strammede i 2005 kontrollen med aviser, fjernsyn og internet. Flere redaktører for forskellige aviser er blevet 4

5 fyret af politiske årsager, og illegale medier blev forsøgt lukket. I slutningen af 2005 introducerede myndighederne en ny kampagne mod det trykte medie og fremtrædende politiske kommentatorer og skribenter blev frihedsberøvet. Lokale NGO er rapporterer om, at omkring 43 journalister blev fængslet i 2005 og organisationen Journalister Uden Grænser estimerer, at mindst 27 journalister fortsat var fængslede ved udgangen af I januar 2006 blev Bingdian Weekly (et tillæg til China Youth Daily) lukket med den begrundelse at bladet i nogen tid havde publiceret artikler uforlignelige med den politiske linie i landet. Styret har desuden udvist dyb skepsis overfor kinesernes adgang til og brug af internettet og i januar 2005 blev der ved flere lejligheder signaleret om flere stramninger i brugen af internet og sms-beskeder. En række internetcafeer er blevet lukket og de kinesiske myndigheder kontrollerer så godt som al trafik på internettet. Kinas enhed for kontrol med internettet beskæftiger mellem og mennesker ligesom særlige politienheder er nedsat til at bekæmpe udbredelse af pornografi og regeringsfjendtlig propaganda. I januar 2006 indgik den internet-baserede søgemaskine Google Inc. en aftale med de kinesiske myndigheder, der gav dem adgang til det hastigt stigende kinesiske marked til gengæld for at installere filtre, der vil kunne frasortere søgeord, der af regeringen er dømt politisk sensitive. Personer, som har offentliggjort artikler om demokrati på internettet, er blevet idømt langvarige fængselsstraffe. Ved årets udgang var mere end 60 kinesere fængslede for at have udtrykt sig over internettet. Kommunikation med vestlige medier og menneskerettighedsorganisationer anses stadigvæk som landsforræderi. 3.5 Ytringsfrihed og politiske dissidenter Regeringen fastholder, at streng kontrol med politisk aktivitet er nødvendig. En kinesisk avis rapporterede, at mere end mennesker blev arresteret i 2005 og anklaget for at have truet den nationale sikkerhed. Kritik af kommunistpartiets magtmonopol i landet accepteres ganske enkelt ikke, hvorfor der også slås hårdt ned på systemkritikere og andre personer, som er ildeset eller bliver betragtet som en trussel mod styret. Ligeledes risikerer familiemedlemmer til profilerede dissidenter og systemkritikere overvågning og forfølgelse. Ledende folk i det forbudte Kinas Demokratiske Parti (CDP) er siden parties oprettelse i 1998 blevet idømt strenge straffe for deres politiske aktiviteter. CDP står som det mest fremtrædende oppositionsparti til kommunistpartiet og har særligt markeret sig i udlandet, hvor oversøiske kinesere har skabt et stærkt netværk via internettet. Ved udgangen af 2005 var mere end 40 medlemmer af CDP i fængsel eller tilbageholdt i arbejdslejre. Personer, der arbejder for uautoriserede organisationer, hvis formål er at bekæmpe korruption, har også været udsat for myndighedsforfølgelse og langvarige fængselsstraffe. 3.6 Religionsfrihed, Falungong og andre religiøse grupper Officielt sikrer Kinas grundlov religionsfrihed, men i praksis overvåger og regulerer regeringen strengt al udøvelse af religion, specielt hvis der er mistanke om en bagvedliggende politisk dagsorden (eksempelvis overvåges tibetanernes åndelige leder Dalai Lama og praktiserende tibetanske munke samt uigurmuslimer 5

6 nøje). Tolerancen er generelt størst overfor ikke vestlige religioner såsom buddhisme og taoisme, mens udøvere af kristendommen generelt møder mere forfølgelse og flere restriktioner fra myndighedernes side. I 1999 blev Falungong forbudt som værende en kult, der spredte overtro. Mange observatører mener dog, at forbuddet reelt bunder i den kinesiske regerings frygt for at bevægelsen udvikler sig til at blive en trussel mod styret. Falungongs ledere har massiv opbakning blandt tilhængerne og de er generelt ikke tilbageholdende med at deltage i omfattende, men fredelige demonstrationer, rettet mod den kinesiske regering. Der er stor uenighed blandt iagttagere om, hvorvidt Falungong er en politisk bevægelse eller en meditationsbevægelse med en fredelig og ikke-politisk dagsorden. Alene det faktum, at Falungongs ledere tør og kan samle medlemmerne til omfattende demonstrationer, gør Falungong til en politisk bevægelse i manges øjne. Forbuddet mod bevægelsen har medført meget hårde fængselsdomme eller ophold på psykiatriske hospitaler på ubestemt tid til ledende Falungong medlemmer. Mange tusinde medlemmer udsættes hvert år for hårdhændet behandling i fængslerne, ligesom en hel del er døde i fængsler og detentioner, heraf mange som følge af tortur (et sted mellem 50 og 2000 menes at være omkommet i ). Forfølgelsen af Falungong tilhængere blev intensiveret i 2001, og straffene blev skærpet og håndhævet strengt - i særdeleshed i det nordøstlige Kina. US Department of State oplyser, at medlemmer, der sympatisører med bevægelsen uden egentlig offentlig manifestation, risikerer chikane i relation til job, medicinsk behandling etc. og i nogle tilfælde idømmelse af fængselsstraf. Andre meditationsgrupper eller de såkaldte Qi Gongs har i forlængelse af forbuddet mod Falungong oplevet lignende problemer med forbud, fængslinger osv., herunder gruppen Zhong Gong. En række protestantiske og katolske bevægelser har ligeledes været under pres fra styret, idet det kinesiske styre er yderst årvågne overfor eventuelle trusler og sammensværgelser, der kan komme fra disse grupper. Medlemmer af blandt andre Fangcheng Church, Chinese Catholic Church og Full Circle Church har oplevet detentionsanbringelser, fængselsdomme og kirkelukninger. Personer, der smugler uautoriserede bibler ind i Kina via Hong Kong, er også blevet idømt strenge straffe. 3.7 Forsamlingsfrihed og utilfredse arbejdere og landmænd Den kinesiske grundlov sikrer forsamlingsfrihed, men i praksis nedsætter regeringen skrappe restriktioner på udøvelsen af denne rettighed, eksempelvis må forsamlingsfriheden ikke medføre kritik af det kommunistiske partis ledere eller være til gene for statens interesser. En skævvridning i den kinesiske økonomi har skabt en stadig større kløft mellem indkomsterne i landområder og i by samt en voksende arbejdsløshed - et hidtil ukendt fænomen. Dette har resulteret i stor utilfredshed i store dele af befolkningen, hvilket kommer til udtryk i forskellige protestaktioner og omfattende demonstrationer vendt mod regeringen. Myndighederne er ved flere lejligheder gået hårdhændet til værks overfor deltagere i demonstrationer, og flere ledende demonstranter er blevet idømt forholdsvis hårde fængselsstraffe blandt andet ved de meget omfattende demonstrationer i Heilongjiang i marts Senest i december 2005 protesterede 6

7 cirka 100 civile mod de kinesiske myndigheders ekspropriation af deres jord uden fornøden kompensation. Myndighederne oplyser, at tre civile blev dræbt af politiet under demonstrationen, mens lokale organisationer oplyser, at tallet er mindst tyve. Et ikke nærmere defineret antal demonstranter er tilbageholdt på ubestemt tid. 3.8 Forsamlingsfrihed og fagforeninger Fagforeningerne i Kina er reguleret af myndighederne og i løbet af 2005 blev der strammet kraftigt op på implementeringen af regulativerne. Personer, der opretter eller er medlemmer af illegale fagforeninger, risikerer forfølgelse i form af fængsling og grov chikane. De eneste tilladte fagforeninger i landet hører under All China Federation of Trade Unions (ACFTU), som er kontrolleret af kommunistpartiet. Mange fagforeningsaktivister er i øjeblikket fængslede som følge af ovennævnte demonstrationer i Heilongjiang i Ledende fagforeningsaktivist Ye Guozhu blev fængslet i august 2005 for at søge tilladelse til dannelsen af en forsamling af civile mod tvangsflytning på grund af bebyggelse af større statsprojekter bl.a. i forbindelse med forberedelserne til de olympiske lege i Beijing i Ifølge rapporter er fagforeningsaktivister blevet idømt tvangsbehandling på psykiatriske hospitaler, hvor elektriske stød har været en del af behandlingen. 3.9 Interne migranter En enorm og stadigt stigende mængde mennesker emigrer hvert år fra land til by. Dette skyldes hovedsageligt, at den økonomiske fremgang er koncentreret i de østlige kystprovinser, i eksempelvis Shanghai. Emigranterne, der estimeres til at være på mellem millioner rejser fra provins til provins efter arbejde og er ofte ikke registrerede nogle af de steder, hvor de opholder sig. I Kina kan man ikke frit bevæge sig rundt uden myndighedernes godkendelse, og det er derfor vigtigt, hvis man vil beholde sine rettigheder, at man er registreret der, hvor man faktisk opholder sig. Ofte bliver disse uregistrerede mennesker behandlet som lovløse og er udsat for overgreb fra mange sider. Det er meget ofte et problem for dem at klage til myndighederne over udnyttelse og overgreb på grund af deres manglende status Nordkoreanere i Kina Kina har underskrevet Flygtningekonvention af 1951 og den tilhørende Protokol af Der mangler dog tilstrækkelig lovgivning og procedurer til en egentlig implementering, hvilket blandt andet betyder, at Kina pt. ikke anerkender flygtninge eller giver opholdstilladelse på den baggrund. De seneste år har der været en massiv tilstrømning af nordkoreanere til Kina. De flygter fra hungersnød og forfølgelse i Nordkorea, men den kinesiske regering anser dem for at være økonomiske emigranter og accepterer ikke, at de får adgang til at søge om asyl i Kina. Ifølge Amnesty Internationals 2005 rapport blev hundrede - måske op til flere tusinde sidste år tvangsmæssigt sendt tilbage til Nordkorea. Der er meget stærke formodninger om, at de udsendte nordkoreanere bliver udsat for massive menneskerettighedskrænkelser ved hjemkomsten til Nordkorea. 7

8 I august 2003 intensiverede Kina den militære tilstedeværelse langs grænsen for at stoppe nordkoreaneres adgang til kinesisk territorium. Flere gange er nordkoreanske asylansøgere trængt ind på diplomatiske repræsentationer i Beijing for at søge asyl. Trods den massive kinesiske tilstedeværelse på grænsen til Nordkorea peger kilder på, at der opholder sig flere hundrede tusinde illegalt indrejste nordkoreanere i Kina. De kinesiske myndigheder tillader ikke UNHCR s tilstedeværelse ved grænsen til Nordkorea, hvorfor der kun er sparsomme oplysninger om de faktiske forhold i området. Kina samarbejder dog med UNHCR om genbosætning af etniske Han-kinesere, som ønsker at vende tilbage til Kina fra bl.a. Vietnam og Laos Kvinder og børn Et stigende antal kvinder og børn er i de senere år blevet udsat for menneskehandel hvor prostitution eller tvangsægteskaber ofte er det primære formål. Det kinesiske forsvarsministerium oplyser, at ca kvinder og 1000 børn kidnappes om året. Lokale eksperter uddyber, at det høje tal for især kidnappede kvinder er en direkte konsekvens af etbarns-politikken. Uagtet, at abort af pigefostre er ulovligt, har det fundet sted i mange år i landområder i Kina og det har med tiden medført en efterspørgsel på giftefærdige kvinder. En undersøgelse i Hainan provinsen viste, at 68 % af alle aborter var af pigefostre og at hele 35 % kvinder havde fået en abort, fordi de ventede en pige. Menneskehandlerne truer ofrene med overgivelse til myndighederne som illegale immigranter og/eller gengældelsessanktioner mod familien, hvis de ikke accepterer deres situation. Myndighederne har i visse tilfælde slået hårdt ned på bander, der står bag denne handel, men problemet er langt fra løst. Der er ikke tilbundsgående undersøgelser af, hvad der sker med de kidnappede børn, men undersøgelser har vist, at mange børn ender som prostituerede eller som børnearbejdere. Hjemløse børn er også udbredt i Kina. I særdeleshed lever mange piger på gaden, som et produkt af et-barns politikken og familiers præference af drengebørn. Internationale kilder udtaler desuden, at børn, enten sammen med forældre eller alene, udgør ca. 20 % af de der er frihedsberøvede i en kort periode. I juni 2003 døde en tre-årig pige i detentionen af sult, da politiet ikke ville tillade hendes moder at tage sig af hende Et-barns politikken, tvangs-sterilisation og -abort Kinas et-barns politik blev indført i slutningen af 1970 erne for at dæmme op for den meget voldsomme befolkningstilvækst, som Kina oplevede. Loven forbyder offentligt ansatte at bruge af fysisk tvang for at leve op til reglerne om, at kinesiske par kun må få et barn, men intenst pres fra højerestående myndigheder har ført til flere tilfælde af tvangssterilisation og tvangsaborter. Administrative bøder, i størrelsesorden af ti gange en gennemsnitlig arbejders årlige løn, for overtrædelse af et-barns politikken blev standardiseret i den nye befolkningsog familieplanlægningslovgivning, som trådte i kraft den 1. september Børn, der bliver født i modstrid med 8

9 reglerne nedlagt i etbarns-politikken, kaldes i daglig tale sorte børn. Officielt eksisterer de ikke og derfor har de ikke adgang til sociale ydelser, såsom skolegang. UK Home Office 2005 er vurderingen at der lever op mod 100 millioner uregistrerede børn i Kina. Ifølge lokale kilder kan myndigheder i visse tilfælde ved bestikkelse overtales til at registrere børnene, men det sker i få tilfælde idet der udskrives betydelige bøder til de ansvarlige i administrationen, hvis det opdages. Den australske højesteret har afsagt en dom, hvor det blev fastslået, at disse børn skulle betragtes som en særlig socialgruppe omfattet af FN s Flygtningekonvention af 1951). Etbarns-politikken har også vist sig at have store utilsigtede bivirkninger på befolkningssammensætningen, eksempelvis har man i Kina, stik mod den internationale norm, registreret en uforholdsmæssig stor dødelighed blandt nyfødte piger. I landområder har forældre, der har brudt reglerne om kun at få et barn, været udsat for chikane. En vis opblødning af et-barns politikken, i form af tilladelse til at få barn nummer to, er registreret i landsbyområder, hvor 2/3 af befolkningen bor, hvis den førstefødte er af hunkøn eller handicappet HIV/AIDS-aktivister og homoseksuelle Kinas forhold til HIV/AIDS har længe været et ømtåleligt emne. Indtil for ganske få år siden benægtede man fra officiel side, at HIV/AIDS overhovedet eksisterede i Kina. Adskillige advarsler fra international side og dyrekøbte erfaringer har dog fået regeringen til at skifte kurs og anerkende HIV/AIDS som et problem for landet. En af grundene til dette kan være udsigten til, at den rekordhøje økonomiske vækst i landet kan stagnere, hvis en HIV-epidemi rammer landet. Den kinesiske regering kontrollerer dog stramt distribution af alt information vedrørende HIV/AIDS til offentligheden. De kinesiske myndigheder introducerede et lovgivningstiltag i august 2005 for at styrke AIDS forebyggelse og forbyde diskrimination af AIDS ramte i Kina. Medlemmer af lokale organisationer for bedre vilkår for AIDS ramte chikaneres stadigvæk. Erkendelsen af eksistensen af HIV/AIDS har også betydet, at den kinesiske regering til en vis grad har måtte erkende eksistensen af homoseksuelle i landet. Det er blevet lettere at være homoseksuel i Kina (særligt i de store byer), idet styret ikke længere forfølger homoseksuelle så aktivt som tidligere, og homoseksualitet betragtes ikke som tidligere af myndighederne som en psykisk sygdom. Det kan dog ikke udelukkes, at der stadig finder forfølgelse af homoseksuelle sted. I slutningen af 1990 erne fik verden kendskab til de såkaldte AIDS-landsbyer i provinsen Henan, hvor næsten alle indbyggere var HIV-smittede eller havde udviklet AIDS. Indbyggerne var blevet smittet fordi de havde doneret blod til lokale blodbanker og i den forbindelse blev der anvendt brugte kanyler og manglende screening af det donerede blod. Kinas regering forsøgte længe at holde denne tragedie skjult, men AIDSaktivister i ind- og udland skabte international opmærksomhed om disse landsbyer. I august 2002 forsvandt Wan Yankai, som havde været en meget fremtrædende AIDS-aktivist. Det viste sig senere, at han var blevet tilbageholdt af de kinesiske myndigheder, fordi han udbredte statshemmeligheder om landsbyerne til 9

10 udenlandske medier og på internettet. Wan Yankai blev løsladt tre uger efter, hvorefter han muligvis nu risikerer en straffesag eller bøde for forholdet. 4. Kinesiske provinser 4.1 Tibet Kina annekterede Tibet og gjorde det til en kinesisk provins i 1959 og har siden nedkæmpet oprør med hård hånd, opfordret etniske Han-kinesere til at bosætte sig for at afbalancere den etniske sammensætning i bjergregionen og indført restriktioner på tibetanernes sprog og kultur og udøvelsen af den buddhistiske religion. Det har medført, at hundredvis af munke er fængslede af politiske årsager eller hvad de kinesiske myndigheder anser som separatistisk aktivitet. To højtstående tibetanske munke blev dømt til døden i 2003, og den ene henrettet efter tvivlsom rettergang på grund af påstået tilknytning til en række eksplosioner i Garze og Chengdu i Sichuan.. I 2005 blev to munke idømt 11 års fængsel for at have hejst det tibetanske flag, ligesom der er givet store bøder til folk, der opbevarer billeder og videooptagelser af Dalai Lama. Kina opfordrer nabolande såsom Nepal, Pakistan og de central asiatiske lande til at tvangstilbagesende tibetanere, der flygter fra Kina. I maj 2003 blev 18 tibetanske flygtninge og en uighur refouleret fra Nepal til Kina. De blev efterfølgende tortureret, idømt dødsstraf og henrettet. Udenfor selve Tibet viser de kinesiske myndigheder større åbenhed overfor privat tilbedelse af Dalai Lama. I år 2005 var der positive tiltag såsom benådning af de første politiske fanger og en noget større adgang for udlændinge til regionen - dog stadigvæk under streng overvågning. 4.2 Xinjiang I Kinas Xinjiang-provins er størstedelen af befolkningen muslimer og grupper i provinsen kæmper for uafhængighed, hvilket har ført til en massiv kampagne i regionen for at nedkæmpe oprør og adfærdskontrollere befolkningen. En lang række medlemmer af formodede separatist- og terroristgrupper i provinsen er blevet henrettet i , ofte efter tortur og tvivlsom rettergang. Provinsen er den eneste, hvor der i perioden blev henrettet politiske fanger. Derudover er der fængslet tusindvis af politiske aktivister, flere hundrede af dem for at propagandere for indførelse af Sharia en (islamisk lovgivning). Kina har efter den 11. september 2001 sammenkædet kampen mod separatistbevægelser i provinsen med den globale kamp mod terror, hvilket har medført en række stramninger i straffelovgivningen med henblik på at bekæmpe terrorisme og religiøs fanatisme i Xinjiang. Udover stramninger i straffeloven har Kina sammen med Rusland og fire centralasiatiske lande underskrevet den såkaldte Shanghai-traktat, der skal fremme et øget samarbejde på tværs af grænser for at bekæmpe terrorismen og separatistbevægelser i Xinjiang og de tilstødende lande. Et særligt problem er opstået med konflikten i Afghanistan, hvor tilfangetagne Taleban-krigere med kinesisk statsborgerskab risikerer dødsstraf ved 10

11 hjemsendelse til Kina. I december 2003 publicerede det kinesiske Ministerium for Opretholdelsen af Sikkerheden en liste over eftersøgte uighurer, som Kina betragter som terrorister på grund af deres kamp for selvbestemmelse og løsrivelse af Xinjiang provinsen, og som ønskes udleveret til retsforfølgelse. Uighurer, herunder visse andre flygtningegrupper, bliver løbende refouleret til Kina af lande som Nepal, Pakistan og de central asiatiske lande. For mere information henvises til Uighurerne, baggrundsnotat om en glemt minoritet i Kina og Centralasien udarbejdet af Dansk Flygtningehjælp, september Hong Kong Hong Kong, der i 1997 blev overgivet til Kina efter 155 års britisk styre, er i dag en særlig administrativ region i Kina. Der har siden Kinas overtagelse været visse tendenser til censur og anden begrænsning af ytringsfriheden. Der er blevet lagt et moderat pres på journalister, især hvad angår meget sensitive emner som Taiwan-problematikken. Falungong er ikke forbudt i Hong Kong, og tilhængerne forfølges ikke af myndighederne her. Den kinesiske regering er dog i færd med at implementere lovgivning, som kriminaliserer politiske organisationer, som undergraver landets sikkerhed var desuden det første år i Hong Kong, hvor tilhængere af Falungong blev dømt for ikke at følge politiets anvisninger i forbindelse med en demonstration. 5. Dansk asylpraksis I perioden januar 2001 til maj 2006 har Flygtningenævnet behandlet 107 sager fra kinesiske asylansøgere. Af dem fik seksten meddelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 7, stk.1 (K-status), fem fik opholdstilladelse efter 7, stk. 2 (F-status/B-status), og de resterende 83 asylansøgere fik afslag. I skrivende stund er der ikke givet opholdstilladelse i henhold til 7 i udlændingeloven i Størstedelen, der fik asyl, fik det som følge af politiske aktiviteter (herunder forbindelse til CDP) eller medlemskab af Falungong. Flygtningenævnet tildelte asyl i en enkel sag i april 2003, hvor ansøgeren ved en tilbagevenden til Kina risikerede en uforholdsmæssig straf på grund af handel med pornografiske film. 5.1 Politiske dissidenter Blandt dem, der har fået asyl, havde otte personer været involveret i forskellige demokratiske bevægelser. Den ene havde også været involveret arbejde for en udenlandsk kinesisk demokratibevægelse i USA. Flygtningenævnet tillagde ikke politisk profilering særlig betydning, da begrænset politiske aktiviteter oftest var tilstrækkeligt til at bringe ansøgeren i fare for repressalier. Flygtningenævnet lagde derimod stor vægt på, om den politiske involvering var kommet de kinesiske myndigheder til kundskab - eventuelt i form af husransagninger eller kortere eller længerevarende tilbageholdelser. 11

12 5.2 Falungong Forfølgelse, som følge af medlemskab af Falungong, har siden 1999 været det hyppigste asylmotiv. Det er imidlertid kun få der har fået opholdstilladelse som følge heraf. I vurderingen af asylmotivet er der blandt andet lagt vægt på intensiteten af myndighedsforfølgelsen. Det er især ledende eller meget aktive medlemmer af bevægelsen som har fået asyl, men også andre har fået asyl, hvor der har været konkrete grunde til at ansøgeren har haft et beskyttelsesbehov. I den forbindelse skal to sager fra april 2005 nævnes. I den ene sag, fik en kvindelig ansøger K-status med begrundelsen, at hun havde praktiseret Falungong både som menig i Kina, hvor hun havde været tilbageholdt og i Danmark. Efter skilsmisse fra sin mand, som arbejdede på den kinesiske ambassade i Danmark, kunne Flygtningenævnet ikke udelukke, at hun var i risiko for forfølgelse ved en tilbagevenden til hjemlandet, idet det kunne antages, at hun ville tiltrække sig de kinesiske myndigheders opmærksomhed. I den anden sag, fik en mandlig ansøger B-status. Flygtningenævnet kunne ikke med sikkerhed lægge til grund, at ansøgeren eller hans familie havde nogen tilknytning til Falungong, men Flygtningenævnet udtalte, at den massive omtale af sagen i medierne herunder UNHCR s indgriben og efterfølgende officielle kritik af Kina, betød, at man ikke kunne udelukke, at ansøger ville være i en konkret og reel risiko for at blive udsat for overgreb fra de kinesiske myndigheders side. Mange Falungong tilhængere fik afslag fordi Flygtningenævnet fandt at deres sager virkede utroværdige. I mange af sagerne, hvor der blev givet afslag, blev det fremhævet, at ansøgerne var udrejst legalt og problemfrit fra Kina og ikke havde søgt asyl straks ved ankomsten til Danmark. 5.3 Et-barns politikken I mange år var det hyppigste asylmotiv diskrimination som følge af Kinas et-barns politik. Dette asylmotiv er i dag meget sjældent. I nogle få tilfælde ses det dog brugt subsidiært i forhold til andre asylmotiver som f.eks. forfølgelse som følge af medlemskab af Falungong. En gravid kvindelig ansøger fik afslag på asyl af Flygtningenævnet i 2003 med henvisning til, at det, at hun risikerer en tvangsabort eller at hendes fremtidige barn ville blive diskrimineret og chikaneret som følge af overtrædelse af et-barns politikken, ikke havde tilstrækkelig intensitet til at udgøre umenneskelig behandling. 6. Udrejse og udsendelse I de seneste år er der sket en lempelse af reglerne for udstedelse af pas, således at enhver kinesisk statsborger som udgangspunkt kan få udstedt et pas. Dette gælder dog ikke, hvis der benyttes falske papirer ved ansøgningen, hvis den pågældende er under retsforfølgelse, eller hvis vedkommende af myndighederne er under mistanke for at have begået noget ulovligt. Det er ikke muligt for en person, der er eftersøgt af de kinesiske myndigheder at få udstedt et pas i Kina eller på en kinesisk repræsentation i udlandet. Det er en betingelse for pasudstedelsen, at den lokale 12

13 politistation i det område, hvor personen er registreret, attesterer, at den pågældende ikke er straffet for nogen kriminel handling eller eftersøgt af politiet. Der er ingen problemer med at udsende kinesiske asylansøgere til Kina. Sagsbehandlingstiden ved udstedelse af hjemrejsedokument kan dog være lang. Ifølge Rigspolitiets Udlændingeafdeling kan sagsbehandlingstiden for udlændinge, der ikke er i besiddelse af originale ID-dokumenter, være op til et år. Kinesere, der er udrejst illegalt risikerer en bøde ved hjemkomsten og hvis de hjemsendes for anden gang, efter at være udrejst illegalt, risikerer de arbejdslejr eller endnu en bøde. Menneskesmuglere risikerer strafferetlige sanktioner. Kina fastholder adgangen til at retsforfølge for overtrædelser begået i udlandet, som kan medføre en straf på tre år eller mere i hjemlandet (dobbelt strafbarhed). 13

14 7. Vigtigste kilder Nedenstående kilder, der ikke er udstyret med et link til hjemmesiden, kan findes via UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) - The People's Republic of China and the International Human Rights System (16 November 2005) Amnesty International Report 2006 (covering 2005) - China (25 May 2005, Amnesty International Country Chapters of Annual Reports) Amnesty International, China: Briefing on EU concerns regarding human rights in China, Prepared for EU- China Summit 5 September 2005 Amnesty International - Report on Plight of Members of China's mainly Muslim Uighur Community Fleeing Human Rights Violations in the Xinjiang Uighur Autonomous Region (7 July 2004) Amnesty International - Report on the Death Penalty in China (22 Marts 2004) UK Home Office, Country of Origin Information Report China, April 2006 UK Home Office - UK Immigration & Nationality Directorate Country Assessment - China (November 2005, U.K. Immigration and Nationality Directorate Country reports) UK Home Office Operational Guidance Note China (29 November 2005) U.S. Department of State Country Report on Human Rights Practices China (March 8, 2006, U.S. Department of State Country Reports on Human Rights Practices) Human Rights in China, Monthly Brief, January 2006 Human Rights in China, Monthly Brief, February 2006 Human Rights in China, Monthly Brief, March 2006 Human Rights Watch, Annual report on human rights situation in Country Summary China, January 2006 Human Rights Watch - China: Dongzhou Killings Need Independent Investigation (15 December 2005) Human Rights Watch - Report on Repression of Tibetan Community (9 February 2004) Reporters Sans Frontieres/Reporters Without Borders - Report on Restrictions of Internet use (August 2004) Udenrigsministeriets udtalelser i flygtningesager: Pornografisk materiale, juni 2002, Generhvervelse af statsborgerskab, december 2001, Udrejseforhold, juli 2001 Praksis vedrørende Kina, Udlændingestyrelsen: Udenrigsministeriet: 14

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Kinas nye kamp mod kristendommen

Kinas nye kamp mod kristendommen 1 Kronik i dagbladet Politiken 22.12.2014 Kinas nye kamp mod kristendommen (i Politiken var overskriften: I Kina bliver det alligevel ikke jul Af JAN LARSEN Tilslutningen til kristendommen eksploderer

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Menneskerettigheder i Rusland. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Rusland

Menneskerettigheder i Rusland. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Rusland LANDEPROFIL RUSLAND. Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Er det en forbrydelse at søge asyl?

Er det en forbrydelse at søge asyl? Er det en forbrydelse at søge asyl? Danmark er et retssamfund, som respekterer internationale aftaler, og hvor man ikke kommer i fængsel uden at være kendt skyldig i noget kriminelt. Ja, det troede jeg

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Menneskerettigheder i Kina. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Kina

Menneskerettigheder i Kina. Menneskeretsrisici for virksomheder med leverandører i Kina LANDEPROFIL KINA Denne landeprofil er udarbejdet i 2007 af Institut for Menneskerettigheders Human Rights and Business Project i samarbejde med Dansk Industri og Økonomi- og Erhvervsministeriet. For mere

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja NYHEDSBREV Januar 2014 Cambodja Året der gik 2. del 2013 var på mange måder et historisk år for Cambodja: Landet har holdt et relativt fredeligt valg, d med omfattende valgsvindel som har født de største

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 22. december 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-65 Sagsbeh.: SWE/LEJ Fil-navn: Lovforslag jan II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning,

Læs mere

FLYGTNINGE UNDER JORDEN. Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden TEMA: KVINDER & ASYL

FLYGTNINGE UNDER JORDEN. Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden TEMA: KVINDER & ASYL Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden FLYGTNINGE UNDER JORDEN TEMA: KVINDER & ASYL ISSN: 1604-8385 Støt vores arbejde: Giro nr. 456 3719 Netbank: 1551-4563719 www.flygtningeunderjorden.dk

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning November 2005 Rapport fra regeringens arbejdsgruppe om betinget udvisning

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2014-15 ASYL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Bemærkninger til konventionen

Bemærkninger til konventionen Bemærkninger til konventionen 1. Indledning Baggrunden for den nordiske konvention er et ønske om på grundlag af konklusionerne fra det nordiske justitsministermøde på Svalbard i juni 2002 at forenkle

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Uledsagede mindreårige asylansøgere Uledsagede mindreårige asylansøgere Opdateret: marts 2005 Udarbejdet af Eva Green Meinel, Asyl og Repatriering 1. Baggrund Definition på en uledsaget mindreårig asylansøger En uledsaget mindreårig asylansøger

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Rapport fra fact-finding mission til Kazakstan og Kirgizistan. 27. maj 10. juni 2001. Udlændingestyrelsen og det norske Utlendingsdirektoratet

Rapport fra fact-finding mission til Kazakstan og Kirgizistan. 27. maj 10. juni 2001. Udlændingestyrelsen og det norske Utlendingsdirektoratet 27. maj 10. juni 2001 Udlændingestyrelsen og det norske Utlendingsdirektoratet Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 2. KAZAKSTAN...6 2.1 GEOGRAFI OG DEMOGRAFI...6 2.2 HISTORIE OG POLITISK STRUKTUR...6

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Rigslov Denne lov gælder for Palenia og omegn, samt vasaller deraf. Stk. 2: Palenia og omegn været Palenia by samt

Læs mere