Narrativer som redskab i tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Narrativer som redskab i tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn"

Transkript

1 Narrativer som redskab i tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn - et læringsforløb for 10 kommuner i samarbejde med KL, finansieret af Bikubenfonden. I aftalepapiret mellem kommunerne og KL fremgår: Der er to centrale mål for de lokale projekter i kommunerne: at sikre en tidlig opsporing af behov for særlig støtte hos børn i dagtilbud og at skabe mere inkluderende dagtilbud i forhold til de børn, som har behov for særlig støtte. Deltagerkommunerne vil i projektet koncentrere fokus på to temaer, som kan bidrage til både tidlig opsporing og inklusion: 1. Pædagogiske faglighed og praksis 2. Tværfaglighed Der er enighed om, at de to temaer er helt afgørende for, at dagtilbuddene kan lykkes med en tidligere opsporing og bedre inklusion. Der er også enighed om, at der fortsat ligger et uforløst potentiale i dagtilbuddene i forhold til både opsporing og inklusion, som kan forløses gennem stærkere fokus på disse to temaer. Overordnet mål med læringsforløbet Narrativer som redskab i tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn er: at uddanne det pædagogiske personale i udvalgte institutioner i at bruge narrativer som redskab i tidlig opsporing og inklusion af børn, pædagogisk udvikling, forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde Konkrete mål med læringsforløbet: 1. Læringsforløbet vil styrke den pædagogiske refleksion og deltagernes evne til at formidle den pædagogiske indsats i skriftlige narrativer, som de træner i øvelser mellem modulerne. 2. Læringsforløbet vil styrke pædagogernes evne til at dokumentere deres indsats i forhold til det tværfaglige samarbejde, fordi deltagerne undervejs i forløbet vil træne det at formulere deres iagttagelser af og indsats over for barnet skriftligt, så samarbejdspartnere bedre kan se barnet for sig. 1

2 3. Læringsforløbet har tillige den sidegevinst, at det ruster pædagogerne til at indgå positivt i et forældresamarbejde: At kunne gengive over for barnets forældre præcis i hvilke situationer barnet har problemer, og hvornår det fungerer godt, vil styrke dialogen, fordi forældre vil opleve, at pædagogerne har dokumentation for den bekymring, de har for deres barn. Det vil styrke pædagogernes evne til at indgå i en ligeværdig dialog med forældre. Forløb: Læringsforløbet er på 4 moduler. Det løber fra oktober 2008 til oktober I 1. del af forløbet (modul 1-2) lærer mindst to (gerne flere) repræsentanter fra 0-6 års institutioner selv at arbejde med narrativer (praksisfortællinger) om børn, der vækker bekymring. I 2. del af forløbet (modul 3-4) tilrettelægger kommunernes institutioner selv et forløb, hvor praksisfortællinger er redskabet til at skabe pædagogisk refleksion, udvikling og dokumentation. Emne efter eget valg. Deltagerne fra de enkelte kommuner modtager undervejs i 2. del faglig sparring fra konsulenterne på deres individuelle forløb. Forudsætning & ansvar: Kommunerne deltager med to institutioner, repræsenteret af en leder og en medarbejder fra den enkelte institution samt en pædagogisk konsulent. Den pædagogiske konsulent skal være tovholder og understøtte den lokale del af læringsforløbet, 3 og 4. modul. Se også forudsætninger og arbejdsfordeling, der er uddybet side 6. Deltagere: 10 kommuner: fem fra Østdanmark, fem fra Vestdanmark. Udbytte konkret i forhold til projektbeskrivelsen og aftalepapiret: 1. Videndeling og gensidig inspiration mellem kommunerne er et af succeskriterierne i projektet. Det narrative læringsforløb for pædagoger og forvaltningsmedarbejdere kan bidrage til at videndele ved at klæde deltagerne på til at reflektere og formidle fortællinger (narrativer) fra deres praksis. Videndeling og gensidig inspiration mellem de deltagende kommuner sker under de enkelte moduler undervejs i projektforløbet, hvor deltagerne møder hinanden og arbejder sammen i grupper på tværs af kommunerne (fx opdelt i et Øst-hold på 5 kommuner og et Vesthold på 5 kommuner). Den skriftlige formidling sker ved, at deltagerne skriver narrativer under hele projektforløbet. De skrevne narrativer lægges løbende ind på det digitale forum, hvor kommunerne kan logge sig på og læse hinandens narrativer og ad den vej lade sig inspirere af hinanden. Ved afslutningen af forløbet er det planen at udgive en pamflet, bog eller pjece med gode fortællinger, som alle kan lade sig inspirere af. 2. Samarbejdsprojektet mellem kommunerne skulle gerne tilvejebringe gode eksempler/cases på metoder og forløb. Helt overordnet har vi i læringsforløbet meget fokus på barnet ressourcer. Det skulle gerne afspejle sig i de skriftlige cases, der kommer ud af forløbet, så man i narrativerne kan se betydningen af at arbejde ud fra et ressourcesyn på barnet. I første omgang har vi fokus på bekymringen, men i næste ombæring er det netop ressourcesynet (som metode), der kommer i centrum for narrativerne. Senere i forløbet bliver der mere frit slag for, hvad deltagerne vil arbejde med i deres narrativ. Dog skal de leve op til læringsforløbets overskrift: Narrativer som redskab i tidlig opsporing og inklusion. 2

3 3. Læringsforløbet skulle gerne styrke kommunernes kompetencer til at finde og formidle de gode cases vedr. udsathed, tværfagligt samarbejde og inklusion. At finde og formidle de gode cases vedr. udsathed, tværfagligt samarbejde og inklusion handler i første omgang om at arbejde med et udvalgt emne over længere tid fx inklusion. Derefter handler det om at finde dét, vi kalder for paradigmecases, som er fortællinger, der er gode, fordi der er meget klare læringspointer i dem. Vi vil lægge op til, at deltagerne får fokus på deres egen andel i at inkludere udsatte børn, så narrativerne kan bruges til gensidig inspiration blandt institutioner. Formidlingsmæssigt kan man fx vælge at offentliggøre månedens gode historie på institutionens hjemmeside, i et kvartalsskrift eller i en pamflet, hvor fortællingen illustrerer en pædagogisk praksis og betydningen heraf for det udsatte barn. Det kan fx være en illustration af en praksis, der er bevidst og i bevægelse, eksempelvis i en anerkendende retning. At arbejde med skriftlige narrativer er netop et redskab til at sætte gang i en pædagogisk udviklingsproces, der bevidstgør praksis, så den kan formidles. Formen på formidlingen vælger institutionen selv. 4. Læringsforløbet skulle gerne styrke kommunernes kompetencer til at dokumentere og evaluere deres arbejde med udsathed, tværfagligt samarbejde og inklusion. Læringsforløbet vil styrke pædagogernes evne til at dokumentere deres indsats over for tværfaglige samarbejdspartnere og til at indgå i et ligeværdigt samarbejde med forældrene. Dét at arbejde med narrativer skærper pædagogers faglige bevidsthed, fordi narrativerne tvinger pædagoger til at blive mere bevidste, reflekterede og nuancerede i deres iagttagelse af og indsats over for barnet, og det er alfa og omega i det tværfaglige samarbejde om børn, der vækker bekymring. Med andre ord: 1. skridt fundamentet i læringsforløbet er at træne pædagogers præcise iagttagelser og refleksionen bag iagttagelserne. 2. skridt er at formulere iagttagelser og indsats på skrift. 3. skridt er at bruge de skriftlige narrativer som udgangspunkt for systematisk refleksion og diskussion af den pædagogiske praksis på personalemøder. 4. skridt er at inddrage de skrevne fortællinger i en formidling af det pædagogiske arbejde, hvad enten den foregår som led i det tværfaglige samarbejde, som formidling af den gode praksisfortælling over for forvaltning og politikere, som led i en evaluering af den pædagogiske praksis (hvor narrativerne kan give et kvalitativt billede af dagligdagen i institutionen, og hvad den pt er optaget af rent pædagogisk) eller som led i et systematisk pædagogisk udviklingsarbejde med et bestemt emne som fx inklusion. Vi vil lægge op til, at pædagogerne dagligt bruger 5-10 minutter til at notere episoder ned om børns gode og dårlige stunder for at styrke deres fokus på pædagogisk dokumentation. 5. Måling/indikatorer af effekten af arbejdet med narrativer som led i tidlig opsporing. Arbejde med narrativer er ikke et kvantitativt målingsapparat af pædagogisk arbejde. Men det medvirker til at ændre og udvikle praksis på sigt, og det skulle gerne kunne aflæses i de skriftlige narrativer. I sidste halvdel af forløbet forestiller vi os, at deltagerne opsætter nogle mål for, hvad det er, de ønsker at forandre/udvikle ved at arbejde med praksisfortællinger i egen institution, hvorefter de opstiller et eller to succeskriterier, når de skal til at vælge deres lokaleforløb, som har hovedoverskriften: tidlig opsporing og inklusion. Det sker under modul 3 og 4 på læringsforløbet. Afsluttende narrativer om forløbet vil give et fingerpeg om effekten af forløbet. 3

4 Metoder & teori: Læringsforløbet tager udgangspunkt i deltagernes praksis og veksler mellem teori og øvelser. På modulerne anvender vi narrative interview og David Epstons eksternaliseringsmodel til at skærpe ressourcesynet på barnet samt vi træner det at skrive narrativer som redskab til at skabe refleksion over den pædagogiske praksis i den enkelte institution. I konsulenternes teoretiske fundament indgår blandt andet følgende litteratur: Bent Madsens Socialpædagogik Integration og inklusion i det moderne samfund fra 2005 (Hans Reitzels Forlag). Michael White: Kort over narrative Landskaber fra 2007 (Hans Reitzels Forlag). Søren Smidt og Henning Kopart: Iagttagelse og fortælling (Forlaget Børn og Unge). Den lærende pædagog pædagogiske kompetencer i praksis (Alinea): Alice Morgan: Narrative samtaler (Hans Reitzels Forlag), Susanne Idun Mørch: Pædagogiske praksisfortællinger (Systime Academic) fra 2004, Lisbeth Lenchler-Hübertz og Lene Bagger: Vi arbejder med forældresamarbejde fra 2008 (Dafolo). Opgaver: Deltagerne skriver narrativer som optakt til første modul og mellem første og andet modul. Som optakt til tredje modul udarbejder deltagerne en kort skitse over deres lokale, individuelle narrative forløb. Som afslutning på det samlede læringsforløb udarbejder deltagerne et evaluerende narrativ eksempelvis med en eller flere læringspointer. Indhold: fremgår af skemaet over de enkelte moduler, se side 7 & 8. 4

5 Skitse over læringsforløbets moduler og lokal sparring Rødt = Deltageropgaver. Grønt =individuelle kommunale narrative forløb. Blåt = Formidling ved KL. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec X X X X X X X X Narrativ skrives som optakt til modul 1 og sendes Modul 1 Fra tankegods til skriftlighed Narrativer skrives og sendes X Deadline 17/10 Lokale sparringsgrupper Digitalt forum for projekterne ved KL 2009 Modul Fra bekymring til handling Bearbejde Materiale Skitse til lokal forløb sendes Bearbejde Materiale Modul 3 Fra deltager til i gangsætter af lokale forløb Bearbejde Materiale Lokale narrative forløb begynder Formidle. Materiale Lokal sparring Lokale narrative forløb fortsætter Formidle Materiale Lokal sparring Narrativer om de lokale forløb sendes Publicere Slut X X Lokale narrativer som evaluering Narrativer skrives og sendes Modul 4 Praksisfortællinger om lokale forløb X X Deltagere: 50 personer fra de 9 deltagende kommuner (Aalborg deltager ikke i narrativforløbet). Der oprettes to hold a 25 personer, et i Østdanmark og et i Vestdanmark. De enkelte kommuner stiller hver med 5 personer: 1 tovholder (pædagogisk konsulent), 2 ledere og 2 medarbejdere (fra to institutioner). Vest: Øst: Faaborg - Midtfyn Albertslund Hjørring Herlev Randers Slagelse Fredericia Næstved Gribskov 5

6 Datoer for samling af deltagerne i læringsforløbet samt datoer for konsulenternes faglige sparring lokalt: Datoer for modul 1: Øst: Vest: Datoer for modul 2: Øst: Vest: Datoer for modul 3: Øst: Vest: Uger for lokal faglig sparring: Øst: uge 22 i 2009 Vest: uge 24 i 2009 Datoer for modul 4: Øst: Vest: Forudsætninger og arbejdsfordeling: Vedr. kommunerne: o Forudsætning for udbytte to deltagere fra hver institution (en leder og en medarbejder) fra de to deltagende institutioner i hver kommune o Hver kommune stiller med en tovholder (pædagogiske konsulent). Tovholderen indgår i den netværksgruppe der etableres på det første modul. Tovholderen følger hele forløbet og er ansvarlig for at følge op i forhold til at støtte op om de lokale narrative udviklingsforløb. o Inklusion i forhold til udsatte børn er det gennemgående tema for alle narrativer i hele læringsforløbet. Vedr. KL: o KL sørger for udsendelse af materiale i forbindelse med projektet og læringsforløbet og foretager og betaler kopiering af materiale til kursister, kursusmapper mm. ifølge aftale med konsulenterne o KL tager sig af logistik, i form deltagerlister, adresser, udsendelser, hjemmeside mm. (med cc. til konsulenterne). o KL indsamler narrativer: Sørger for overholdelse af deadline og sender remindere ud, og videresender de indkomne narrativer til konsulenterne. o KL sørger for lokaler, AV udstyr og forplejning ifølge aftale med konsulenterne o KL yder sekretærbistand til konsulenterne ifølge fælles aftaler ved indgåelse af den endelige kontrakt Vedr. konsulenterne: o Konsulenterne indgår løbende i tæt samarbejde med KL undervejs i læringsforløbet o Konsulenterne står for i alt 8 hele undervisningsdage (4 dage moduler x 2 hold = 8 dage) o Konsulenterne yder i alt 10 dages sparring (inklusiv tidsforbrug på rejseaktiviteter). Sparring ½ dag til hver netværksgruppe. De lokale netværksgrupper etableres på modul 1 i læringsforløbet. o Læser narrativer og forløbsbeskrivelser o Udarbejder 5-10 siders skrivelse til Bikubenfonden 6

7 7

8 Mål og indhold i læringsforløbets moduler Modul: Mål: Indhold: 1. Fra tankegods til skriftlighed o At arbejde med at dokumentere sine iagttagelser som fundament for et frugtbart, anerkendende forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde og ikke mindst som redskab til at udvikle pædagogisk praksis o At formulere og underbygge en bekymring, som første skridt i tidlig opsporing o At bruge situationsbeskrivelser som redskab til at sætte ord på iagttagelser af barnet o At komme i gang med at skrive og give redskaber til at dræbe den indre censor o Præsentation af konsulenter, læringsforløb og forventet udbytte o Præsentation af deltagerne o Sætte ord på deltagernes værdier, intentioner og erfaringer i arbejdet med udsatte børn (narrative interview) o Refleksion over det første narrativ med fokus på bekymringen (barnets problem) - og barnets ressourcer o Synliggøre forforståelsen og dens betydning for det, vi ser (ved hjælp af filmklip og dialog) o Træne iagttagelser og skriftlighed af episoder og oplevelser med fokus på barnets ressourcer o Etablering af sparringsgrupper i de enkelte kommuner o Skriveøvelser, oplæg til skriftlig hjemmeopgave 2. Fra bekymring til handling - med fokus på barnets ressourcer o At synliggøre barnets ressourcer og de fælles handlemuligheder i samarbejdet med forældre o At udarbejde strategier for, hvordan de voksne kan støtte barnet og skabe flere gode oplevelser o At evaluere deltagernes udbytte af at benytte narrativer som redskab i tidlig opsporing o Skærpe opmærksomheden på barnets ressourcer og mestringsstrategier samt de voksnes handlemuligheder (anvendelse af David Epstons eksternaliseringsmodel) o Præsentation af en samarbejdsmodel til samarbejde med forældre i relation til tidlig opsporing (cirkelmodellen) o Dialog om forskellige anvendelsesmuligheder af narrativer i forhold til tidlig opsporing o Introduktion til at udarbejde lokale skitser for det videre forløb i kommunerne o Etablering af studiegrupper, der inden modul 3 formulerer en skitse til de individuelle lokale forløb, som danner grundlag for resten af forløbet. 8

9 Modul: Mål: Indhold: 3 Fra deltager til igangsætter af lokale forløb o At deltagerne får indblik i forskellige modeller til at arbejde med praksisfortællinger o At formulere den endelige skitse til de individuelle lokale forløb o Oplæg om forskellige måder at anvende praksisfortællinger i de lokale forløb (anvendelse af narrativer om inkluderende praksis, forældreinddragelse, anerkendende relationer, individ/gruppe, tværfagligt samarbejde mm.) o Workshop: Gensidig tværkommunal sparring med henblik på at inspirere, justere og udvikle de narrative lokale forløb o Introduktion til lokal sparring fra konsulenterne 4 Praksisfortællinger om lokale forløb o Fremlæggelse af erfaringerne fra de lokale forløb o Drøfte muligheder og begrænsninger i anvendelsen af praksisfortællinger o Deltagerne udveksler evalueringer i form af praksisfortællinger o Narrative interview om de væsentligste læringspointer o Ideer og inspiration til formidling af resultaterne aflæringsforløbet 2008 Else Marie Andersen og Gitte Klitgaard 9

10 Narrativer som redskab i tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn Et læringsforløb for 10 kommuner & KL, finansieret af Bikubenfonden Hvem underviser? Organisationskonsulent Gitte Klitgaard. Tlf , Organisationskonsulent med speciale i den offentlige sektor. Arbejder med ledelses og teamudvikling, pædagogisk udvikling og metoder til at sikre samarbejde på tværs af organisationer. Systemisk organisationskonsulent v. Gitte Haslebo; Coach v. Attractor og DISPUK. Oprindelig uddannet socialpædagog med mange års erfaring i at arbejde med narrativer som et redskab til pædagogisk udvikling. Forfatter til en række bøger om arbejde med praksisfortællinger, tværfagligt samarbejde, ungdomspolitik og pædagogisk arbejde med udsatte børn og unge. Socialjournalist Else Marie Andersen, Tlf , Socialjournalist med speciale i børn og unge, socialpolitik og kommunale forhold. Skriver artikler, udarbejder pjecer, inspirationskataloger, bøger og tekst til web, udfører PR- og kommunikationsopgaver samt underviser. Har læst voksenpædagogik på Københavns Universitet og har mange års erfaring i at undervise i skriftlighed, dokumentation og i narrativer (praksisfortællinger). Fast freelancer for pædagogers fagblad Børn og Unge. Forfatter til flere bøger om pædagogisk arbejde med udsatte børn og unge. Til efteråret 2008 udkommer: På vej til det professionelle klubarbejde, erfaringer fra Frederikssund Kommunes fritidsklubber. 10

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor.

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor. Effektive samtaler Skab mere effektive samtaler At have effektive samtaler på din arbejdsplads er essentiel for jeres trivsel, effektivitet og sammenhængskraft. På kurset får du en introduktion til muligheder

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Slutrapport for aktiviteter og resultater fra projekter i satspuljen Ung og sund

Slutrapport for aktiviteter og resultater fra projekter i satspuljen Ung og sund Slutrapport for aktiviteter og resultater fra projekter i satspuljen Ung og sund Sundhedsfremme for unge uden for eller på vej ud af uddannelse 2007-2011. Projekttitel: Du bestemmer du handler nye veje

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

SLITTER. Målstyret og planlagt sprogpædagogisk arbejde i Dagtilbud Højvangen

SLITTER. Målstyret og planlagt sprogpædagogisk arbejde i Dagtilbud Højvangen SLITTER Målstyret og planlagt sprogpædagogisk arbejde i Dagtilbud Højvangen Dagtilbud Højvangen DAGTILBUD HØJVANGEN I SKANDERBORG Dagtilbud Højvangen Et dagtilbud i Skanderborg Kommune Består af 5 integrerede

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge?

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Kursusprogram Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Brogaarden, Strib 24. 26. oktober og 28. 30. november 2016 samt opsamlingsdag den

Læs mere

Akkreditering i SOF 2015

Akkreditering i SOF 2015 Akkreditering i SOF 2015 Akkreditering i SOF - formål Vi arbejder med akkreditering i SOF, fordi vi har en ambition om at være en organisation, hvor vi sammen udvikler tilbud af høj kvalitet. Kvalitetsmodellen

Læs mere

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion N O TAT Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion Spørgeskemaet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem KL og de 10 projektkommuner i projekt Udsatte børn i dagtilbud. Herudover har vi fået sparring

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2010 Adresse. Postnr. og By. Tlf.nr. Mail-adr. Hjemmeside. Praktikansvarlig. Praktikstedets målgruppe. Proaktiv Entreprenørvej

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

B A R N E T S K U F F E R T

B A R N E T S K U F F E R T BARNETS kuffert BARNETS KUFFERT Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune Forord Der er mange milepæle i de fleste menneskers liv, og overgang

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

Læsevejledning til kompendium

Læsevejledning til kompendium Læsevejledning til kompendium Dokumentet hjælper dig med at skabe overblik over, hvilke tekster du skal læse fra gang til gang på uddannelsen. Derudover er det vist i hvilke tekster du kan finde information

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Kurset. Udbytte. Styrk teamsamarbejdet. Hvem deltager? På kurset arbejder du med:

Kurset. Udbytte. Styrk teamsamarbejdet. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Teamledelse Styrk teamsamarbejdet På dette lederkursus får du styrket din rolle som teamleder. Du lærer at opbygge, understøtte samt udvikle dit team, og du får redskaber til at motivere til et godt teamsamarbejde.

Læs mere

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune.

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Børn og Kultur vil hermed præsentere Assens modellen for hvordan der arbejdes konkret og pædagogisk med overgange for børn. Modellen indeholder

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Daginstitution Drejens. Agerøvej 2. 6000 Kolding. Drejens@kolding.dk. www.didrejens.kolding.dk. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015

PÆDAGOGISK. Kvalitet i dagplejen. Landskonference 2015 PÆDAGOGISK Kvalitet i dagplejen Landskonference 2015 Indhold Forord 3 Propgram for Landskonference 2015 7 Velkomst v. Jakob Sølvhøj 7 Børns følelsesmæssige udvikling 7 Didaktik i dagplejen 8 0-2-årige

Læs mere

AFRAPPORTERING Ovinehøj

AFRAPPORTERING Ovinehøj Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt anmeldt tilsyn den 6. september 2013 kl. 9.00 Deltagere i tilsynssamtalen:

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Formål med ressourceteam

Formål med ressourceteam Hver dag møder over 30.000 børn og unge op i en af Københavns Kommunes daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Der har vi muligheden for i samarbejde med forældrene at skabe trygge, livsduelige

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Afdeling: Sirius Udfyldt af gruppe: Fisk Dato: 31.12.2015 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis Læreres Læring Aktionsforskning i praksis 1 Læreres Læring - aktionsforskning i praksis Martin Bayer Mette Buchardt Jette Bøndergaard Per Fibæk Laursen Lise Tingleff Nielsen Helle Plauborg 1. version,

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV

FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Kære Forældre! FORÆLDREBESTYRELSENS NYHEDSBREV Vi håber I alle er kommet godt i gang med det nye år! Dette er nyhedsbrevet fra forældrebestyrelsen for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Som noget nyt

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015 Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015 Formål med ansøgningen Beskriv det overordnede formål med ansøgningen til kompetenceudvikling Jobcenter Herlev samt a-kasserne

Læs mere

Projekt læselyst på Midtbyskolen aug-dec 07 Sammenhæng: Mål:

Projekt læselyst på Midtbyskolen aug-dec 07 Sammenhæng: Mål: Projekt læselyst på Midtbyskolen aug-dec 07 Afrapportering: affyring af 3 læselystlunter omkring den faglige læsnings akse. Beskrivelse af erfaringer og selve projektet Sammenhæng: Midtbyskolens bibliotek

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 Dagtilbud Holbæk VELKOMMEN OGSÅ TIL NYE TOVEHOLDERE AL 2016 NU SKAL VI SIKRE EN GOD FÆLLES OPSTART OG REALISTISK PLANLÆGNING AF AL I 2016 Fordi vi har lært hvad der er udfordrende:

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Lene Metner & Peter Storgård. KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende

Lene Metner & Peter Storgård. KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Lene Metner & Peter Storgård KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik Lene Metner & Peter Storgård KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik 1. udgave, 4. oplag, 2009

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Tegn på læring sådan gør I

Tegn på læring sådan gør I Tegn på læring sådan gør I 1 2 3 Tegn på læring sådan bruger I materialet At sætte ord på læring sådan gør I At evaluere læring sådan gør I 4 Redskaber sådan holder I fokus 5 Cases sådan kan det gøres

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. 16. september 2010 5. og sidste møde

Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. 16. september 2010 5. og sidste møde Digital formidling - med udgangspunkt i Ting 16. september 2010 5. og sidste møde Morgensang Dagens program Partnerskaber Gaveboden er åben Danskernes Digitale Bibliotek Netværk Evaluering evalueringsskema

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Morten Berg Dagtilbudsleder Dagtilbud

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af et praktisk forløb i en virksomhed og et parallelt

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed 2 til DIN virksomhed ÜBERHYPERTYPER STRØMSTYRKE til DIN virksomhed Strømstyrke er titlen på et 9 måneders kompetenceudviklingsforløb for kreative iværksættere, der har været i gang i 1-3 år HVAD er Strømstyrke

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere