nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr."

Transkript

1 Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 5 - oktober 2011 nyt i dette nummer: Besøg ved Noret alt om lønmodtagerfradrag faglige sager og noter historien om faglige sager og noter side 7 og 8 SK-stafetten konkurrence...og meget mere sikring kompetencer samlende kraft kollegial service kraft solidaritet

2 SKnyt oktober 14. årgang - nr. 5 nyt Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Ansvarshavende redaktør Ib Skoubo Layout Anja Poulsen informationsmedarbejder Hans Philipsen Mobil: Leder Historien om SK Faglige sager og noter Det maritime folkekøkken Tidl. næstformand Kaj Friborg SK-stafetten med Anna Mejlhede Det besværlige lønmodtagerfradrag Bjarne ved Noret Konkurrence Tillidsmænd og kontaktpersoner Bagsiden Er SKnyt forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: Layout Anja Poulsen Husk at melde adresseændring til SK. Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag Ca Næste nummer Udkommer 7. december 2011 Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde 21. november eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SK's adresse eller som e-post til: ISSN Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i SKnyt, er ikke nødvendigvis udtryk for SK s officielle holdning, bortset fra lederen. Redaktionen forbeholder sig ret til at anvende og redigere modtagne artikler og billeder, med mindre andet er aftalt. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Alle fagblade lægges på SK s hjemmeside - - nyt Fotografer: Jonatan Leer, Anja, Arkiver Annoncepriser: 1/1 side kr inkl. moms 1/2 side kr inkl. moms 1/4 side kr inkl. moms Priserne er inkl. 4 farver 2

3 SKnyt oktober årgang - nr. 5 Leder af formand Ib Skoubo En ny sammensætning I skrivende stund sidder jeg ombord på ABSALON og nyder den ro, der også kan være ombord på så stor en organisme i de stille nattetimer efter endnu en lang dag med arbejde, bjærgningsrulle, brandrulle og hvad det nu hedder alt sammen, som skal til for at skib og besætning kan operere sikkert i alle prøvede og tænkte situationer. Besætningen er en broget flok af sammensat personel fra de nye fregatter, militærpoliti, OPLOG og sikkert også andre enheder. For nogen er det første gang, de skal med på mission ved Afrika, mens andre har prøvet det før; fælles for alle er, at de har travlt. Travlt med at lære hinanden og ikke mindst skibet at kende og gjort det klar til de måneder der kommer, hvor det skal være deres hjem, arbejde og sikre platform for alle de enkelt-missioner som vil komme, hvor Absalon bliver dansk udenrigspolitiks forlængede arm. En arm med et hoved som kan tænke selvstændigt og med mange hjerter, der banker. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de vil løse deres opgave til alles, undtagen piraternes, tilfredshed og at vi herhjemmefra vil give dem alt den støtte, de måtte få brug for under vejs. Så kan man jo håbe, at hjælpsomheden og forståelsen er lige så stor, når besætningen, efter mange måneder, kommer hjem igen til deres egne enheder. Mange af dem som er af sted, lever i forhold forhold som uden tvivl vil knirke og for nogens vedkommende også gå itu, måske ikke den første uge, men stille og roligt fordi folk forandrer sig og livet er gået videre, mens de var så langt væk. Jeg vil derfor håbe, at søværnet i højere grad vil give folk mulighed for at afvikle opsparet frihed uden dårlig samvittighed umiddelbart efter hjemkomst, i stedet for at udbetale den. Den lim som holder mennesker sammen, næres i højere grad af nærvær end af penge. Det burde forsvaret, af alle, vide, med de lønninger de giver stampersonalet. Vi er heldigvis blevet rigtig gode til at snakke om problemerne, desværre er vi tilsyneladende blevet dårligere til at gøre noget ved dem. Lige om lidt går turen, for mit vedkommende, tilbage mod Frederikshavn til fokusmøde, førstehjælpskursus, arbejdsmiljømøder mm. Alt sammen rigtig gode ting, som skal til i en moderne verden og som hjælper os i vores dagligdag, men som også tager tid fra de daglige vedligeholdelsesopgaver. En tid som forsvarets ledelse kompenserer for ved at skære ned i bemandingen i yderste bæredygtige led. Måske det er på tide, i stedet at gå den anden vej op til regeringen, ikke for at bede om penge, for dem har de jo ingen af, men for at få dem til at melde klart ud med, hvad det er af det nuværende arbejde de mener, er overflødigt og som vi ikke længere skal udføre. Der er kommet en ny sammensætning i vort lands parlament og måske også en ny politik. Nu bliver det så spændende, om de bedre magter opgaven med at få mål og midler til at gå op i en højere enhed. 3

4 SKnyt oktober 14. årgang - nr. 5 historien Af Ole Strandberg SK blev stiftet i 1997 som protest mod sergent-dominansen i Centralforeningen for Stampersonel (CS). På arbejdspladsen er sergenterne de overordnede, og i fagforeningen sad de med flertal og bestemte arbejdsvilkår og betingelser for de underordnede. Allerede i 1984 fik konstablerne og korporalerne fra en anden værnsenhed, hæren, nok og udmeldte sig af CS. Formænd: Vagn Munkholm: Bjarne Krogh: Ib Skoubo: 1/

5 SKnyt oktober årgang - nr Det besluttes at opløse søværnsfællesskabet i CS. Sergenterne og mekanikerne vil forblive i CS, og konstablerne vil ud af CS og stifte deres egen forening (SK). SK optages i det som nu hedder OAO (Offentligt Ansattes Organisation). Mens hærens konstabler fik overført 1984 Hærens konstabler og korporaler (HKKF) melder sig ud af CS CS afgiver forhandlingsretten til HKKF for denne gruppe. forhandlingsretten uden større komp l i k a t i o n e r, lægger der 1970 Centralforeningen for Stampersonel oprettes som et interessefællesskab mellem konstabler og sergenter fra de tre værn (hæren, søværnet og flyvevåbnet set bort fra Hjemmeværnet). De tre værnsenheder havde egen formand og forhandlede egne aftaler gennem CFU-systemet (CFU = stort forkromet forhandlingsfællesskab på det statslige område hvorfra puljemidler udloddes). sig al- ver Landsretten afgiver sin kendelse den 22. juni Det er en kendelse som på det overordnede forståelsesplan ikke bestrider at SK burde have forhandlingsretten, men på den anden side heller ikke kan tvinge Finansministeriet til at indgå dobbeltoverenskomst. Hovedpunkterne i kendelsen er: dens sten i vejen for søværnets konstabler. Der er mest tale om nogle tåbelige personrelaterede magtstridigheder, som faktuelt medfører at der oprettes en selvstændig afdeling for konstabler i CS, hvorefter centralforeningen sætter sig tungt og ubøjeligt på forhandlingsretten Der er rigtig mange rævekager, På vegne af SK lægger advokat tilsagn og frasagn, i Lars Svenning historien. Andersen sag an mod Finansministeriet og CS med krav om at få overført forhandlingsretten til SK. Baggrunden for at man valgte den retslige vej var, at man som professionel soldat er udelukket fra strejkeretten, og derfor ikke har denne mulighed for at gennemtvinge en overenskomstaftale. * SK opfylder væsentlige kriterier for at være forhandlingsberettiget (repræsenterer en majoritet af en afgrænset personalegruppe). * Ifølge Højesterets-dom fra 1999 skal domstolene være forsigtige med at blande sig i spørgsmål om forhandlingsret på det offentlige område. * Det forhold at SK s medlemmer ikke har strejkeret skærper dog kravene til Finansministeriets saglige forvaltning af de forvaltningsretslige principper. * Finansministeriets saglige interesse i at undgå dobbeltoverenskomster har betydelig vægt. * Det er ikke under sagen påvist at CS ikke varetager konstablernes faglige interesser. * Da det ikke er retsligt dokumenteret at CS i 1997 indgik aftale om overførsel af forhandlingsretten, kan SK s krav ikke imødekommes. dommen ankes til højestreret fortsættes > 5

6 SKnyt oktober 14. årgang - nr. 5 < fortsat 2002 Højesteret afgiver kendelse 24. januar om forhandlingsretten, og Højesteret stadfæster stort set med samme begrundelser landsrettens kendelse. Hele denne sag kom til at koste SK rigtig mange penge (samlet pris i størrelsesorden 3,5 millioner kroner) og energi, og blev ført på baggrund af jubeloptimisme fra en dyr anerkendt privat advokat Med virkning fra 15. maj 2009 blev SK optaget som medlem af CO-Søfart, og efterfølgende flyttede foreningen fra bo- og sekretariatsfællesskab med hærens konstabelforening til CO Tiden efter de store retssager, har været noget af en kamp for overlevelse og indflydelse. Det lykkedes SK at etablere gode forbindelser til søværnets direkte ledelse, og derigennem har foreningen været i stand til at varetage medlemmernes interesser i al almindelighed. Forholdet til den statslige forvaltning har imidlertid gennemgående været drilagtigt og stridbart. Søfart i Rødovre. Her er etableret et nyt fællesskab, hvor SK til en pris af 1,3 millioner om året fuldt ud anvender sekretariat (advokat, bogholderi m.v.) og kontorfaciliteter, samt lønninger til ansatte som hovedsageligt beskæftiger sig med SK-gøremål. Forud for optagelsen kendte SK og Dansk Sø-Restaurations Forening hinanden gennem fælles medlemsskab af bl.a. samme a-kasse-fællesskab (det som nu hedder Min A-kasse ). MEDLEMSTAL OG ØKONOMI Medlemstallet har været stabilt en årrække, men har været svagt faldende de sidste par år, blandt andet på grund af omlægninger i søværnet og aldersdemografi. SK har kæmpet for sin eksistensberettigelse, men har også måtte indkassere nogen deprimerende nederlag. skal man være bagklog er der nok også undervejs truffet nogen valg, som medlemmerne havde været bedre tjent med foruden, sådan er det vel altid. Økonomien har været belastet efter de store retssager. Siden 2009 er situationen blevet markant forbedret. Med flytningen, og medlemsskabet af CO-Søfart, har den nye formand og bestyrelsen fået tid til at fokusere på det, det hele startede med. At yde en indsats for at forbedre forholdene for søværnets konstabelgruppe, uden at have den daglige ledelsesgruppe, sergenterne, åndende i nakken. PERSONALE / BESTYRELSE SK s forretningsfører siden 2006, Bjarne Mørup Olsen, ønskede at bruge den resterende del af sin aktive tjenesteperiode og vende tilbage til stilling i marinen, og fratrådte med udgangen af juli Næsten samtidig fratrådte SK s mediemedarbejder Anja Poulsen med udgangen af september, fortrinsvis på grund af problemer med bopæl på Fyn og arbejdsplads i Rødovre. Personalesituationen for foreningen er derfor en topprioritet netop nu. Udover at Bjarne Krogh-Pedersen er trådt tilbage som formand og bestyrelsesmedlem, er også bestyrelsesmedlem og næstformand siden kongressen i 2007, Kaj Friborg, trådt ud af bestyrelsen. 6

7 SKnyt oktober årgang - nr. 5 GUL FAGFORENING I forbindelse med SK s ønske om medlemsskab i CO-Søfart, og i andre sammenhænge tidligere, har CS i LOkredse forsøgt at slå på tromme for at SK måtte behandles som en gul fagforening. Det er naturligvis noget propagandistisk vrøvl, fordi SK kun optager konstabler fra marinen og altså er en fagligt afgrænset faglig forening. Herudover har SK en legal og efterstræbt overenskomstret - som landsretten konstaterede, og som statslige vilkår forhindrer foreningen i at realisere. Samtale med formand for SK Ib Skoubo v. Ole Strandberg Ib er kommet noget hovedkuls ind på en formandspost i en forening, hvor der er akut brug for et koldt hoved til at styre mod fremtiden. Ib Skoubo giver udtryk for, at han ønsker at gennemtænke hele spektret omkring SK de førstkommende måneder, og ønsker ikke at give udtryk for personlige vægtninger af valgmuligheder på nuværende tidspunkt. For Ib er alt muligt, også den mulighed at en nøgtern analyse af situationen medfører, at tankerne om en selvstændig forening for marinens konstabler, for tiden må opgives, hvor ubehagelig tanken om at vende tilbage til sergentskolen med hatten i hånden egentlig er. Det bliver et spørgsmål om medlemsopbakning. Personalesituationen Der skal snarest muligt, men uden panik, ansættes den rette i en fuldtidsstilling og herudover måske en i en halvtidsstilling, primært til kommunikationsopgaver. Det vigtigste er, at man finder den rette person til at servicere medlemmerne. Økonomien Med det nuværende medlemstal løber foreningen fornuftigt rundt med et solidt overskud, men som med alt andet, skal der naturligvis holdes et vågent øje med medlemmernes penge. Overenskomstretten Tænker meget på om denne overenskomstret i virkeligheden har så stor betydning. I realiteten er der tale om en minimal indflydelse i nogen forkromede store forhandlingsfællesskaber, som munder ud i udlodning af nogle puljemidler, som igen er småpenge fra de overordnede statslige overenskomster. Måske ligger den egentlige og rigtige vej snublende nær. At fungere som interesseorganisation for medlemmerne i det daglige og udnytte samarbejdsrelationerne med søværnets daglige ledelse optimalt. Heller ikke CS har nogen mærkbar indflydelse på CFU-forliget, og de puljemidler som kommer ud af det fordeles af cheferne, så den helt store betydning har jeg lidt svært ved at få øje på i vores sammenhæng. Fokuspunkter for den umiddelbare fremtid Udover personalesituation, medlemssituation og foreningens økonomi, som de helt centrale fokusområder, er Ib Skoubo s tanker koncentreret om at få engageret de unge i deres egen arbejdssituation, og tænker på en strategi som ikke skal røbes på nuværende tidspunkt. Medbestemmelse om arbejdsmiljøet på arbejdspladserne er overordnet set ved at glide fagforeningerne af hænde, og ud i et teknisk og fremmed regi af arbejdsmiljø-konsulenter ansat i erhvervsforgrenede organisationer. Vi skal have det tilbage på vores eget bord hvor det hører hjemme. Vi skal også have fundet en endelig løsning på vores hovedpine om medlemsskabet af OAO, som koster den nette sum af kroner om året. I dag ser det nærmest ud som om pengene betales alene for at legitimere vi ikke er en gul fagforening. Det er slet ikke den pris værd. Enten skal vi kunne udnytte organisationen og få noget for pengene, eller også må vi ud. Det spørgsmål vil jeg bruge de kommende møder i OAO s hovedbestyrelse til finde min egen mening om. Lige nu er jeg åben for det hele. Baggrunden for SK er åbenlys rigtig. Nu skal vi have fundet vores plads og ikke bruge mere fyrværkeri i baggårdene. Som central del af den ordinære overenskomstret hører også konfliktretten, og den ret har vi alligevel ikke. 7

8 SKnyt oktober 14. årgang - nr. 5 faglige sager og noter Søværnets Konstabelforening giver aldrig op vi kæmper for vores sag. Gennem Bent Bøgsted (som du kunne læse om i SKnyt nr ) har SK tidligere på året stillet følgende spørgsmål til Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V). SK forsøgte, men fik et forventeligt svar. Det er tydeligt, at det er gennem andre kanaler der skal arbejdes, hvis den gordiske knude skal løses op. Her er afskrift af dokumentet: Spørgsmålets ordlyd: Er ministeren enig med spørgeren i, at den i begrundelsen beskrevne problemstilling virker urimelig og vil ministeren være indstillet på at finde en fornuftig løsning, der tilgodeser Søværnets Konstabelforening og de ansatte? Skriftlig begrundelse: Søværnets Konstabelforening (SK) opstod som følge af en opdeling af en bestående faglig organisation, hvor SK repræsenterer en stor del af konstabelgruppen i Søværnet, og har ikke kunnet opnå en aftale- og forhandlingsret for sine medlemmer hverken gennem det etablerede forhandlingssystem i staten eller gennem domstolene. Selvom SK er medlem af centralorganisation (OAO), tvinges de til at være underlagt aftaler og forhandlinger i en anden centralorganisation (CO10). Foreningen har herudover de sidste par år oplevet en modvilje fra vissemyndigheder, som opleves som en klar magtfordrejning til fordel for foreningens modstandere i det etablerede fagbevægelse. Svar: Søværnets konstabler er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010/Lærernes Centralorganisation samt organisationsaftalen mellem Forsvarets Personeltjeneste og Centralforeningen for Stampersonel. Staten prioriterer færrest mulige overenskomster. Få overenskomster indebærer alt andet lige et mere entydigt og enkelt overenskomstsystem og dermed et mere gennemskueligt og effektivt administrationsgrundlag. Finansministeriet har derfor en klar interesse i at undgå en overenskomst på et område, som allerede er dækket af en overenskomst. I det foreliggende tilfælde har Finansministeriet lagt til grund, at der var en gældende overenskomst, der regulerede området. Finansministeriet anerkender som udgangspunkt ikke forhandlingsret for en organisation, som ønsker overenskomst på et område, som allerede er overenskomstdækket, således som det er tilfældet for søværnets konstabler. Jeg kan i øvrigt oplyse, at Højesteret i en dom afsagt 2002 kom frem til, at Finansministeriet ikke har pligt til at forhandle en overenskomst med Søværnets Konstabelforening. Jeg kan afvise, at der er tale om magtfordrejning til fordel for andre dele af den etablerede fagbevægelse. Der er udelukkende lagt vægt på arbejdsgivernes og forsvarets interesser. Jeg er derfor ikke enig med spørgeren. Med venlig hilsen Claus Hjort Frederiksen. 8

9 SKnyt oktober årgang - nr. 5 faglige sager og noter Overflytning fra værn til værn SK har haft flere sager der har angået overflytning fra et værn til et andet eller omhandlende tilbageflytninger til Søværnet. Vi har igennem sagerne oplevet, at ikke alle har fået samme behandling, hverken hvad angår anciennitet, omskoling eller karrieremæssige muligheder. Da Søværnet er et system tilrettelagt efter regler og skemaer, skulle man tro, at sagen var såre enkel, når der skal ske overflytninger. Sådan er det desværre bare ikke altid, har vi erfaret. Myndigheder oplyser, at man tager individuelle vurderinger i brug, når der sker overflytninger, så man kan altså ikke regne med at skulle igennem et forløb, som ens kollega har været igennem ved overflytning. Tjenesterejser Både Personaleadministrativ Vejledning (PAV) og Tjenestemandslove fastslår, at samtlige udgifter i forbindelse med tjenesterejser refunderes af forsvaret mod dokumentation. Det kan ske for alle, at man begår fejl på en tjenesterejse eksempelvis at have for meget bagage med på flyrejse, og dermed blive afkrævet betaling for overvægt, uden at have gjort det med forsæt. Som lovene siger, utvetydigt, er det stadig forsvaret, der skal hæfte for udgifter i forbindelse med en tjenesterejse og dermed også eventuelle forseelser gjort af den tjenesterejsende. Kun ved grov uagtsomhed, skal vedkommende selv hæfte økonomisk for det. Hvad der er grov uagtsomhed eller ikke kan være et spørgsmål om holdning, men loven skal følges, og det agter vi at gøre i SK. Når et medlem tager på tjenesterejse hører vedkommende ind under forsvaret og dermed må forsvaret også betale, hvad det koster. Føler du dig uretfærdigt behandlet i sådan et tilfælde, så kontakt Søværnets Konstabelforening. Vi finder ud af sagerne og kræver begrundelser fra de, der bestemmer, hvem der skal igennem dette eller hint. 9

10 SKnyt oktober 14. årgang - nr. 5 Historieteksten til denne måneds opskrift er skrevet uden tanke på nutidens pirateri. Det kan nok bringe nogens blod i en helt anden slags kog. På den anden side er det også ganske mange eftertanker værd, hvor kort tid siden det er, vi opfattede den blodrøde pirat med drengesindets blanke øjne og træsværdet i den anden hånd. Historien gentager sig selv i nye skikkelser, og når en uhyrlighed er på passende afstand, genfortæller vi den som ren underholdning. Den knaldrøde pirats rødbedecarpaccio I min barndom var gamle heltefilm et hit. Om det så var den gamle Robin Hood med Errol Flynn eller Ørneborgen med Clint Eastwood. Sørøvere var også populære, særligt Den Knaldrøde Pirat. Her spiller den atletiske Burt Lancaster hovedrollen som den driftige pirat, der hærger i de caribiske have. Bare titlen fremkalder den barnlige begejstring. Originaltitlen, The Crimson Pirate, betyder direkte oversat den karmoisinrøde pirat. For dem, der ikke ved hvad karmoisinrød er, kan det oplyses, at det er en stærk rød farve med et blåligt skær som fx ved solnedgang, når skyerne bliver intenst rødlige med himlens blå som bagtæppe. Det er alt sammen meget romantisk, men det var nu godt, at oversætteren i sin tid valgte knaldrød i stedet for karmoisin, det er der en dejlig swung over. Når man er vokset op i denne sørøverromantik, er det herligt at se den komme tilbage i de senere år med film som Master and Commander. Her følger vi Russell Crowe som en britisk kaptajn, der under Napoleonskrigene jager en fransk kaper. En kaper er en særlig form for sørøver. Når to lande i gamle dage var i krig, hyrede man sømænd til at plyndre fjendens handelsskibe. Det skadede modestanderen dobbelt: både ved at genere fjenden og ødelægge grundlaget for dennes skatteindtægter, og ved at skaffe sig varer til egne hære. Disse statsansatte sørøvere kaldte man for kapere. De var ofte til stor gene for modstanderen, men svære at styre og beholdt ofte byttet selv! En anden serie film, der har genoplevet sørøvermyten er Pirates of the Carribean, hvor Johnny Depp giver den hele armen som den karismatiske og kuleskøre kaptajn Jack Sparrow. Han inkarnerer myten om den ægte sørøver. En grov og skrupelløs karl, der dog altid viser sig at have hjertet på det rette sted. Han elsker sit skib, The Black Pearl, og er uløseligt forbundet med det frie liv til søs. Som han siger: Vi kan drage hvorhen vi vil. Det er det, et skib er. Et skib er ikke bare kølen, skibsskroget og nogle sejl. Det er hvad et skib har brug for, ikke hvad det er. Hvad The Black Pearl egentligt er, er frihed. Det er uden tvivl denne frihedsjagt, der i århundrede har fascineret os ved sørøverne. Nu nærmer de mørke efterårsaftener sig, og de er om noget velegnede til at gense de gamle piratklassikere. Inden kunne man passende spise en knaldrød ret, nemlig rødbedecarpaccio. Carpaccio er oprindeligt med tyndestrimler råt kød, men her er en nordisk version med rødbede og en dressing med honning, sennep og masser af peberrod. Den kan spises som forret eller som tilbehør til fisk, fx stegt laks eller bagt torsk. 10

11 Rødbedecarpaccio SKnyt oktober årgang - nr. 5 til fire personer: 1 kilo rødbeder 2 spsk. Sennep 3 spsk. Honning ½ dl balsamico 2 dl. olivenolie Et bundt persille En porre En citron Reven peberrod efter smag Salt, peber 1) Skyl rødbederne, og lad skrællen blive på. Kog dem i rigeligt saltet vand i en gryde til de er møre ca. en time. 2) Imens laves dressingen. Rør sennep og honning sammen med balsamicoen Pisk olien i lidt efter lidt. 3) Riv skallen af citron, og kom den i dressingen. Pres saften og kom så meget i, som du finder passende. Hak det hvide af porren og persillen og kom også det i dressingen. 4) Smag til med salt, peber og peberrod + evt. lidt citronsaft el. honning til at justere sur/sødbalancen. 5) Hæld koldt vand over bederne, og smut skindet af dem. Det kommer af meget nemt. 6) Skær dem i tynde skiver, og læg dem lagvis med dressing imellem på et fladt fad. 7) Slut af med lidt fint strimlet porretop og et lag revet peberrod. I glasset: Et glas fyldig hvidvin, fx tysk el. østrigsk riesling. Husk caribisk rom til filmen. Velbekomme Af Jonatan Leer 11

12 SKnyt oktober 14. årgang - nr. 5 Tidl. næstformand og nedlæggelse af tjenestested Kaj Friborg har siddet som næstformand for Søværnets Konstabelforening i fire år, bestyrelsen siden oprettelsen 5 juni 1997, men valgte ved kongressen i maj at træde tilbage. Kaj er en befaren mand både indenfor søværnet og indenfor SK, da det i sin tid var ham, der var med til at opstarte foreningen. Det er selvfølgelig en stor ændring for Kaj, at han nu udelukkende er menigt medlem i foreningen, men der sker også andre store ændringer for ham for tiden: han arbejdsplads står for nedlæggelse. SK-nyt har taget en snak med Kaj Friborg om CAOC 1 i Finderup, nedlæggelse af arbejdspladsen, spilleregler i en fagforening og behov for samme. Angående din tjeneste i søværnet: hvordan har du det med, at dit tjenestested gennem mange år nu skal til at lukke? Det er jeg ked af, for jeg er glad for det job, jeg har og glad for NATOmiljøet i det hele taget. Hvorfor tror du at NATO synes, det er en god idé at lukke bunkeren i Finderup? Jeg tror, det er et resultat af 'de muliges kunst' for NATOs generalsekretærer at få sat gang i omstruktureringen, fordi NATO er et stort og dyrt apparat. Danmark havde på forhånd meldt ud, at de ikke ville bruge særligt mange ressourcer på at kæmpe for NATO-afdelingen i Danmark. De arbejdsopgaver vi har udført, skal fremover styres fra Üdem i Nordvesttyskland og jeg tror, at de ansatte i Finderup bliver spredt ud til nationale tjenestesteder, hvor der nu er behov og mangler. Vores CAOC overtages af den enhed i Üdem, der ligger der i forvejen. Det er jo to ens enheder, der skal lægges sammen til een enhed, som så bare skal dække et større område. Vi har indtil nu overvåget hvert vores luftrum, og det bliver så slået sammen nu. Bliver det efter din bedste overb e v i s n i n g optimalt? For overvågning af luftrummet ja. Men ikke for D a n m a r k s fremtidige engagement i NATO. NATO's tilstedeværelse i Danmark er med til at uddanne forsvarets medarbejdere til at arbejde i NATO og den struktur, man har i NATO. Det bliver langt sværere for Danmark fremover at forstå, hvordan NATO arbejder. Kontaktfladen med NATO kommer til at blive væsentligt mindre, end den er nu. Hvad burde man gøre i stedet for at lukke ned i Finderup? Man burde slå Üdem og CAOC Finderup sammen og placere det i Danmark. Vi burde overtage den funktion, de har nede i Nordvesttyskland, for Tyskland har mange andre NATOinstallationer og har ikke det samme behov for det og ville ikke miste den værdi, vi mister ved lukningen af vores NATO-installation. Tyskland har flere NATO-installationer i forvejen. Hvad tror du bunkeren skal bruges til i fremtiden? Tja, jeg ved ikke om man skal lave ost her ude eller hvad fa'en man skal lave... Det er sådan en intern joke vi har herude. Jeg ved ikke om man kan bruge sådan en bunker til noget. Det har altid været kutyme, at når forsvaret forlader noget jord, river man forsvarets bygninger ned. Det bliver nok lidt svært med sådan en bunker her... Der er nedsat et udvalg bestående af politikere, som skal kigge på, hvad man eventuelt kunne bruge bunkeren til. Rent funktionelt tror jeg ikke, man kan bruge den til noget andet end hvad man bruger den til nu. Hvordan ser dine fremtidsplaner ud? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Der går lidt rygter om, at man i flyvevåbenet i Karup mangler en hel del IT-fagligt personel og at vi sandsynligvis kan blive tilbudt arbejde derude. Jeg ved ikke, om jeg kunne være interesseret i det, for mit hjerte banker for søværnet. På den anden side set har jeg syv år tilbage i søværnet, og det vil jeg ikke flytte for. Skal jeg så ud at sejle, så må jeg ud at sejle. Hellere det, end at ligge og køre frem og tilbage hver dag til SOK eller til Frederikshavn. Det er ikke holdbart at køre så langt det er alt for meget fritid at bruge på transport. Du har været i søværnet i mange år og også fulgt SK i al den tid, foreningen har eksisteret. Hvorfor sidder du ikke som næstformand længere? Jeg valgte på grund af personlige overvejelser ikke at opstille til bestyrelsen igen. 12

13 SKnyt oktober årgang - nr. 5 Kaj Friborg: har været i søværnet i 32 år gør tjeneste som IT-supporter ved CAOC 1 i Finderup er gift og har tre børn hvoraf de to er fløjet fra reden er 53 år gift med Solveig er bedstefar har siddet som næstformand i SK i fire år Hvilken udvikling i fagforeningens rolle har du set i din tid i søværnet? Jeg har været med, også i CS-tiden, og været med til at danne kernegruppen og var også med til at danne SK. Så den udvikling har jeg været med til. Jeg har været med hele vejen. Mener du, at der stadig et behov for Søværnets Konstabelforening? Ja, helt sikkert. Så længe CS har de udemokratiske spilleregler, de har, er der helt sikkert et behov for SK. Jeg synes det er vigtigt at være opmærksom på de udemokratiske metoder, man har i CS. Hvordan man tilsidesætter en hel gruppes rettigheder og stjæler af deres løn og jeg mener stjæler, det kan jeg se på min egen lønseddel. Der er stadig en kamp, der skal kæmpes. Men hvis de får indrettet deres demokratiske spilleregler ordentligt, så skal jeg da være den første til at melde mig ind i CS igen. Hvad er det, der skal laves om? Der skal ikke være en hovedbestyrelse og et repræsentantskab, eller en kongresdelegeret skare, der hovedsagligt består af sergenter. Der skal være lige mange af hver. Man burde eventuelt også gå ind og fastfryse lønsummen i de forskellige grupper, således at man ikke går på strandhugst. Det har man jo gjort igennem mange år. Det var årsagen til vores 'skilsmisse' dengang: man havde en hovedbestyrelse på 25 mand, hvoraf de 16 var sergenter. Sådan som hovedbestyrelsen i CS er skruet sammen i dag, er der, ifølge CS' vedtægter, langt flere sergenter end konstabler i deres hovedbestyrelse. Det er efter min bedste overbevisning meget udemokratisk. Det har altid ligget mig meget på sinde, og det er én af årsagerne til, at SK eksisterer. Hvorfor tror du, at de menige bliver i CS? Det er fordi, sergenterne truer dem ved at sige urigtige ting om SK. At vi ikke har vores forhandlingsret og så videre... Det er også en skændsel, at arbejdsgiveren, både finansministeriet og forsvarsministeriet, accepterer tingenes tilstand velvidende, at det jeg har beskrevet, er sandt. De trækker bare på skuldrene. Der er stadigvæk en højesteretsdom der siger, at arbejdsgiveren har en særlig forpligtigelse til at beskytte søværnets konstabler og den synes jeg ikke, de lever op til. Hvorfor tror du, man tager så let på det i 'de højere luftlag'? Fordi lige meget hvor meget vi råber og skriger, kommer det ikke op til dem. Vi har ingen gennemslagskraft i forhold til topledelsen. Hvad skal der til for at ændre på det? At konstablerne melder sig ind i SK... så enkelt er det. Fakta: CAOC 1 (Combined Air Operation Center) er det sidste stykke af NATO i Danmark. CAOC 1 har til huse, eller skulle man sige til bunkers, i Finderup vest for Viborg. Bunkeren i Finderup er en atom- og giftgassikret installation, der har til opgave at sikre luftovervågning af dansk, norsk, britisk og islandsk luftrum, samt havområderne mellem landene. Der er ca. 200 ansatte tilknyttet CAOC 1. Tidligere på året besluttede NATO s forsvarsministre, på grund af en reform af kommandostrukturen, at det danske NATO-hovedkvarter skal lukkes i

14 SKnyt oktober 14. årgang - nr. 5 SK-stafetten Seks skarpe til orlogspræst Anna Mejlhede Af Anja Poulsen Dette er den tredje artikel i den serie, som vi har valgt at kalde SK-stafetten. De tre foregående ofre var folketingsmedlem Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti, Kontreadmiral Finn Hansen, chef for Søværnets Operative Kommando, samt formand for DMMA og CO-Søfart A. Ole Philipsen. SK-stafetten består af seks spørgsmål, som vi stiller til en person, som er aktuel eller som kan være interessant for vore læsere at kende til. Hvilke forskelle er der på at være kirkepræst og på at være præst på et skib? At være præst på et skib er på mange måder meget anderledes end at være præst i sit sogn derhjemme. Ikke mindst fordi man er sammen med besætningen døgnet rundt hver dag, tre måneder i træk. Dermed kommer man til at kende hinanden langt bedre, end en præst sædvanligvis kender menigheden hjemme i sognet. Det er jo også nogle helt andre situationer, man kommer ud for på et krigsskib, og nogle andre typer samtaler man har med besætningen end med menigheden hjemme. Som præst på et skib er man også både samtalepartner, laver udflugter for besætningen og fungerer lidt som turguide, når man er i havn. Præsten skriver nyhedsbreve hjem og er ind imellem også bingovært. Det er meget alsidigt at være præst om bord, og når man afholder gudstjenester, er de en del anderledes, end hjemme i kirken ikke mindst fordi der jo ikke er noget orgel, ingen kordegn eller kirkesangere. På skibet er det præsten og besætningen der sammen finder ud af, hvordan gudstjenesten ser ud. Der er noget helt specielt over det, at holde gudstjeneste til søs! Har din opfattelse af søværnets indsats og formål ændret sig efter din tur med Esbern Snare i starten af året? Ja, for søværnets internationale opgaver er blevet langt mere tydelige og nærværende for mig, end de var før. Inden togtet var søværnets opgaver jo noget, jeg hørte andre fortælle om og selv læste om. Men der er meget stor forskel på det, og så på selv at være en del af opgaverne, leve med dem hver dag og stå midt i det sammen med en besætning. I kirken kommer folk af lyst, mens du på et skib sættes ind blandt ikke-troende folk. Hvordan har du det med det? I kirken kommer der nu også mange forskellige mennesker f.eks til barnedåb, hvor det ikke er alle, der er troende, eller som jævnligt kommer i kirken. Det er mit indtryk, at der på et skib er ligeså bred en vifte af forskellige mennesker repræsenteret som udenfor skibet. På et skib har præsten jo i øvrigt også mange flere funktioner, end den at afholde gudstjeneste og tale om tro mv. Om bord på et skib bruges præsten i høj grad som samtalepartner, og her er det så langt fra kun samtaler om tro, der kommer på banen, men også helt almindelige menneskelige problemstillinger. Søværnets præster kan så absolut tale med både troende og ikke troende. 14

15 SKnyt oktober årgang - nr. 5 SK-stafetten Ville det have gjort forskel, hvis du istedet for uniform var iklædt præstekjole ombord? Jeg tror, det ville have skabt en afstand, som havde virket kunstig på et skib. Der er netop en meget fin tanke bag det, at præsten om bord på et skib, har nøjagtig det samme på som resten af besætningen, også til gudstjenester. Hvad vil du gøre, hvis du en dag kommer ombord til en besætning, hvoraf flere af dem f.eks. er muslimer? Allerede nu er der jo ind imellem besætningsmedlemmer med om bord, der har et andet religiøst ståsted end Folkekirken, og det er der overhovedet intet problem i. Præsten kan og skal kunne tale med alle, om det, der er behov for at tale om! Om det så handler om, at præsten skal hjælpe et muslimsk besætningsmedlem med at finde en moske ved et havneophold, så hjælper vi selvfølgelig også med det. Nu findes orlogspræster - er der i fremtiden, af hensyn tilforsvarets ansattes diversitet, udsigt til eksempelvis orlogs-imamer eller orlogsrabbinere? Orlogspræst Anna Mejlhede Det tror jeg ikke umiddelbart. Dels fordi det stadigvæk er Folkekirkemedlemmer, som udgør den største del af en besætning og dels fordi at præsterne i forvejen er i stand til at tale med alle, ligegyldigt hvilket forhold det enkelte besætningsmedlem har til det religiøse. Anna Mejlhede, 42 år Orlogspræst Har i år tilbragt 90 dage som præst på Esbern Snare under Operation Ocean Shield. Har været landsbypræst og bypræst Blev indsat som sognepræst i Holmens Kirke 16. maj 2010 Anna Mejlhede er Teolog fra Kbh s universitet, tidl. højskolelærer og sognepræst ved Sædder kirke (ved Køge). Udover bøgerne: "Kys dit kaos" (sammen med skuespiller Nastja Arcel), "Du som er i himlene, bønner til livets gang", børnebogen "Victoria og den røde silkekåbe" og "Må man godt danse alligevel - guide til din personlige finanskrise" har hun også bidraget til bøgerne: "Rundt om tidsånden - fra overlevelse til overflod" og "12 bud på 2012". 15

16 SKnyt oktober 14. årgang - nr. 5 FORRETNINGSFØRER til Søværnets Konstabelforening Søværnets Konstabelforening (SK) søger forretningsfører til at varetage den daglige medlemskontakt og agere på vegne af formanden og bestyrelsen. SK er en forening for konstablerne i søværnet, og varetager disses interesser overfor arbejdsgivere og myndigheder. I det daglige virke vil du være placeret sammen med det faglige team i Centralorganisationen for Søfart (CO-Søfart), og vil derfor, udover at skulle servicere medlemmerne af SK, også have nær kontakt til de øvrige søfarende personalegrupper og disses overenskomstområder. Dine primære opgaver vil omhandle personelsager og arbejdsskadesager, hvorfor kendskab og erfaring med forsvaret, og de regler der gælder for tjenestemænd og overenskomstansatte i værnet, vil være udgangspunktet for at søge stillingen. Du vil også på den politiske front, skulle hjælpe formand og bestyrelse, med at få den nødvendige indflydelse, for eksempel gennem udarbejdelse af høringssvar, møde med politikere og repræsentanter for arbejdsgiverne, samt deltagelse i møder med vores hovedorganisation Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Ud over det faglige, vil du også blive knyttet til udarbejdelse af stof til vores medlemsblad SK-nyt, som udgives seks gange årligt, og udkommer i et oplag på ca stk. Endelig vil du også, i samarbejde med bogholderiet, skulle bistå med at udarbejde og sikre overholdelse af foreningens budget og generelle økonomi, hvorfor et overordnet kendskab hertil vil være en fordel, men ikke et krav. Der må forventes nogen rejseaktivitet. Vi tilbyder: - et job med selvstændigt ansvar og deraf affødte udfordringer. - et uformelt arbejdsmiljø hvor engagement er det vigtigste. - gode muligheder for kollegial sparring i CO-Søfarts faglige afdeling. - kontor på Mose Allé i Rødovre. - muligheder for efteruddannelse. - fri mobiltelefon, samt betalt internetforbindelse. - løn og øvrige vilkår, der matcher dine kompetencer. Om dig: - du har erfaring fra arbejde i forsvaret, enten som sagsbehandler eller som tidligere ansat. - du lægger vægt på, at dine arbejdsopgaver løses effektivt og med højest muligt serviceniveau. - endvidere skal du være i besiddelse af et kørekort til personbil. For den rette person, vil der endvidere kunne opnås arbejdsopgaver i andre dele af CO-Søfart, hvorfor der er mulighed for beskæftigelse med arbejdsret, overenskomstforhandlinger eller andre dele af vores fælles virke. Ansøgning sendes til: Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Nærmere oplysninger: formand Ib Skoubo Tlf.: Ansøgningsfrist: 20. oktober Se også annonce på (til venstre efter nyhedslink) vedrørende kommunikationsmedarbejder Tiltrædelse: Efter aftale 16

17 SKnyt oktober årgang - nr. 5 DET VANSKELIGE LØNMODTAGERFRADRAG Af Lis Lindager, master i skat Piaster Revisorerne Ved udarbejdelse af selvangivelsen har alle lønmodtagere i princippet fradrag for nødvendige meromkostninger i forbindelse med den løn, vedkommende har modtaget i indkomståret. På selvangivelsen er fradragsberettigede lønmodtageromkostninger kategoriseret således: - Fagligt kontingent - A-kasse og efterlønsbidrag - Befordringsfradrag - Rejsefradrag - Øvrige lønmodtagerfradrag over kr I forbindelse med skatteomlægningen i 2010 er der sket væsentlige stramninger for fradragsretten for fagligt kontingent og rejseudgifter: - Fagligt kontingent kan fra og med 2011 kun fradrages med op til kr Rejsefradraget kan fra og med 2010 højst udgøre kr Øvrige lønmodtagerfradrag omfatter f.eks. udgifter til dobbelt husførelse, faglitteratur og kontor i hjemmet. Alle omkostninger skal kunne dokumenteres og kun den del af udgiften der overstiger kr kan fradrages. Historisk set ligger den største udfordring i korrekt beregning af befordrings- og rejsefradrag, da reglerne er relativt komplicerede. Disse regler er derfor gennemgået nærmere på næste sider. 17

18 SKnyt oktober 14. årgang - nr. 5 Befordringsfradrag En lønmodtager kan fradrage udgifter til befordring mellem sædvanlig bopæl og fast arbejdsplads. Der kan foretages fradrag efter følgende satser: Når en lønmodtager udstationeres til en midlertidig arbejdsplads af sin arbejdsgiver, gælder der særlige regler for fradrag for befordring til denne arbejdsplads. En arbejdsplads der hele tiden flytter sig som f.eks. et skib, er pr. definition et midlertidigt arbejdssted. Selve befordringen til og fra det midlertidige arbejdssted kategoriseres som erhvervsmæssig, og kan derfor dækkes efter reglerne om Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse af arbejdsgiveren. Ydes en fuld omkostningsdækning vil der ikke være skattepligt for lønmodtageren, men lønmodtageren vil til gengæld heller ikke kunne foretage noget fradrag på sin selvangivelse. Ifølge Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2011 om tjenesterejser ydes der ved befordring for staten kun delvist fuld omkostningsdækning. Det betyder, at der muligvis vil være yderligere befordringsfradrag for pågældende. Beregningen foretages således: 1. Kilometerantal mellem sædvanlig bopæl og flyveplads ganges med 2,00 kr., og tillægges 2. Flybillet jf. dokumentation, og tillægges 3. Kilometerantal mellem flyveplads og skibets destination gange 2,00 kr., så fradrages 4. Bundfradrag på 24 km á 2,00 kr. 5. Samlet befordringsudgift 6. Den udbetalte godtgørelse fra søværnet for samme transport Hvis resultatet bliver, at den samlede befordringsudgift (5) er mindre end den udbetalte godtgørelse (6), bliver der ingenting at fradrage. I modsat fald overføres merudgiften til fradrag på selvangivelsen. 18

19 SKnyt oktober årgang - nr. 5 Rejsefradrag Ved rejser, udstationering, skole og kursusophold (efteruddannelse) i Danmark, i udlandet samt på Færøerne og Grønland kan der udbetales Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, hvis rejsen varer med end 24 timer og lønmodtageren ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl. Gennem årene har der været nogle diskussioner med SKAT omkring muligheden for overnatning på sædvanlig bopæl. Dette har medført, at SKAT har fastsat en tommelfingerregel om, at den daglige transport mellem hjem og uddannelses-/ arbejdssted skal overstige 3 timer pr. dag, dog ikke hvis arbejdsgiver forlanger, at lønmodtager skal overnatte på stedet. Der skal altid vurderes i den enkelte sag, så hvis man er i tvivl, må det anbefales at kontakte SKAT for en afklaring af problemet. Rejsegodtgørelsen kan udbetales efter regning eller efter satser fastsat af SKAT. Såfremt der ikke ydes kompensation fra arbejdsgiver med mindst den fastsatte sats, har lønmodtageren mulighed for at foretage yderligere fradrag på sin selvangivelse. Da det i mange tilfælde må konstateres, at søværnet ikke udbetaler maksimal godtgørelse kan der foretages fradrag på selvangivelsen. Som eksempler på beregning af fradragssats nævnes direkte afskrevet fra medlemsbrev af december 2010: Antallet af rejsedage vil fremgå af skriftlig oplysning fra pågældende tjenestested. Der tælles såvel dage som tilknyttede rejsetimer. Hvis der for en rejse foreligger dokumentation for at omkostningerne til kost har oversteget SKATs takst, er der mulighed for at bruge dette højere fradrag. MEN det forudsætter at al dokumentation for fradraget kan forelægges hvis SKAT spørger. SKAT har mulighed for at spørge efter dokumentation i de 3 senest afsluttede indkomstår. 19

20 SKnyt oktober 14. årgang - nr. 5 Alt fra Brændstof til og defibrillatorer KIKKERTER og STØVSUGERPOSER SK s tidligere forretningsfører og sagsbehandler, Bjarne Mørup Olsen er, som du kunne læse i sidste udgave af SKnyt, vendt tilbage til Søværnet. I dag gør han tjeneste i Korsør ved forsyningsafdelingen i varemodtagelsen på Depot Noret. SKnyt tog et lille smut til Korsør en solrig efterårsdag i september for at se, hvad Bjarne laver nu, og hvordan han har det med at vende tilbage til Søværnet. Han fortæller, at der på hans tjenestested er både civilt og militært ansatte en skøn blanding, kalder han det. Det er tydeligt at se, at han trives godt i jobbet og tonen blandt de ansatte er da også lige så hjertelig og bramfri, som det sig hør og bør i Søværnet. På Forsyningsdepotet er der hele tiden noget at se til. I de store haller er der stablet og stakket kasser, stregkoder, varer så langt øjet rækker og alle varer er nogle, der enten er modtaget eller skal sendes til forskellige enheder. På lageret er der alt lige fra våben til støvsugerposer, så ingen skulle komme til at mangle noget. Varemodtagelsen på depotet foregår både fra Lager Danmark og ved lokalindkøb. 20

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

nyt Ny formand i SK Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 4 - august 2011 i dette nummer: Læserbrev Konkurrence Indkvartering SK-stafetten

nyt Ny formand i SK Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 4 - august 2011 i dette nummer: Læserbrev Konkurrence Indkvartering SK-stafetten Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 4 - august 2011 nyt i dette nummer: Ny formand i SK Læserbrev Konkurrence Indkvartering SK-stafetten...og meget mere sikring kompetencer samlende kraft kollegial

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

nyt Kongres 2011 Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 3 - juni 2011 i dette nummer: Den ny næstformand Konkurrence 5.

nyt Kongres 2011 Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 3 - juni 2011 i dette nummer: Den ny næstformand Konkurrence 5. Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 3 - juni 2011 nyt i dette nummer: Kongres 2011 Den ny næstformand Konkurrence 5. maj i Aarhus SK-stafetten...og meget mere sikring kompetencer samlende kraft

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat

Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat Funky, flot, stribet rødbede-, gul bede-, (rød) grønkåls-, appelsin- og gulerodssalat 2 mellemstore stribede rødbeder 1 lille gul bede 4-8 små fine blade af rød eller grøn grønkål 4 gulerødder 2 økologiske

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Læs mere

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Den videre udvikling af DSUKs arbejde

Den videre udvikling af DSUKs arbejde Den videre udvikling af DSUKs arbejde Gruppearbejde ved landsmøde den 20. august 2014 Ca. 180 deltagere inddelt i 17 grupper Mål: Formulere 3 hovedpunkter for den videre udvikling af DSUKs arbejde Indhold:

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Velkommen til endnu en kokkeskole

Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole Januar er måneden hvor vi kigger på en klar himmel, en lavt stående sol og en temperatur efter disse forhold. Vi må hige efter friske råvarer men realisere at sylteglas

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere