FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere"

Transkript

1 Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi de ønsker at arbejde og derved bidrage til det danske samfund. Ligesom de tusinder af danskere, der rejser til Tyskland eller Storbritannien for at arbejde, gør også de europæere, som kommer til Danmark, brug af en af de mest grundlæggende fordele medlemskabet af EU giver alle, nemlig retten til frit at slå sig ned og arbejde i et andet land. Når Danmark foretager ændringer af velfærdsydelser, er det vigtigt, at det også indgår, at Danmark mere og mere er en del af et stort indre marked. EU kan ikke fastlægge, hvordan Danmark indretter velfærdssystemet, så længe der ikke sker forskelsbehandling af andre EU-borgere. Det er op til Danmark at skabe et socialt system, der ikke lægger op til utilsigtet brug af danskere eller personer fra andre EU-lande. Kort fortalt Medarbejdere fra andre EU-lande kommer til Danmark for at arbejde og bidrager derved positivt til de offentlige kasser. De ligner danskere i forhold til træk på offentlige ydelser. Der er ikke noget, der tyder på misbrug af danske ydelser. Der er derfor ikke i øjeblikket noget faktuelt velfærdsturismeproblem i Danmark. Det er lykkedes at integrere medarbejdere fra andre EU-lande på det danske arbejdsmarked, herunder også i a-kasserne. Medarbejdere fra EU-landene har, i vidt omfang fuldstændigt som danskere, optjent deres dagpengerettigheder gennem arbejde. Ikke-vestlige indvandrere har et omfattende merforbrug af offentlige ydelser. Medlemslandene i EU bør benytte den kommende forhandling om forordning 883/4 om koordinering af social sikring og fri bevægelighed til at tilpasse de regler, som de selv i enighed og sammen med Europa-Parlamentet vedtog for 1 år siden. Et dansk arbejdsmarked og danske ydelser i en global verden De offentlige ydelser i Danmark skal fungere i et åbent samspil med omverdenen, herunder EU-lovgivningen om arbejdskraftens fri bevægelighed. EU-retten giver i en række tilfælde europæiske borgere og arbejdstagere adgang til de samme velfærdsydelser som danskere. 23

2 Udenlandsk arbejdskraft er blevet en fast del af det danske arbejdsmarked Udenlandsk arbejdskraft har de seneste fem år udgjort 5-6 pct. af beskæftigelsen i Danmark 1. Udenlandsk arbejdskraft er blevet en fast integreret bestanddel af medarbejderstyrken på det danske arbejdsmarked. Udfasning af Østaftalen og overgangsordningerne for øst- og centraleuropæiske lande har bevirket, at flere borgere fra disse lande er blevet en del af det danske arbejdsmarked. EU-borgere kommer til Danmark for at arbejde De fleste EU-arbejdstagere i Danmark er i alderen år 2, og de har ofte taget deres uddannelse i et andet land. De ligner på mange måder danskere. Blandt de 16. personer, som kom til Danmark i 28 for at arbejde, var knap halvdelen fortsat i landet fem år efter, og blandt dem var langt størstedelen i arbejde i 212, jf. figur 5.1. Figur Udenlandsk arbejdskraft forbliver beskæftigede Udenlandsk arbejdskraft indvandret i 28 og personernes primære status i de følgende år, 1. personer Beskæftigede og under udd. Offentligt forsørgede Udvandret ANM.: Offentligt forsørgede inkluderer dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, orlov, fleksjob m.v. KILDE: Egne beregninger på baggrund af en specialkørsel fra Danmarks Statistiks vandringsdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-registerdata. Vestlige indvandrere ligner danskere Personer med vestlig (EU, EØS, USA, Canada, New Zealand og Australien) modtager ikke offentlig forsørgelse hyppige end danskere gør, jf. tabel

3 Tabel 5.1 Vestlige borgere ligner danskere 213, årige Andel af befolkningsgruppen der modtager offentlig forsørgelse, pct. Dansk Vestlig Ikke-vestlig Personer i alt Dagpenge 4,5 5,3 8, Kontanthjælp 3,5 3,2 13, Førtidspension 6,8 4,1 11, KILDE: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og Ankestyrelsen. Ikke-vestlige indvandrere modtager hyppigere forsørgelse Personer med ikke-vestlig baggrund modtager offentlig forsørgelse væsentligt hyppigere end personer med dansk baggrund eller personer fra vestlige lande, herunder EU-landene. I gennemsnit får hver somalier i Danmark 12. kr. om året i offentlige ydelser. Til sammenligning modtager hver dansker i gennemsnit 46. kr. om året, hvilket er mere end en polak, som får godt 42. kr., og en rumæner som gennemsnitlig modtager 25. kr. jf. figur 5.2. Figur Stor forskel i træk på velfærdsydelser Gennemsnitlig årlig udgift til ydelser pr. person, 212, år, 1. kr. Efterløn Folke- og førtidspension, Skattepligtig kontanthjælp Arbejdsløshedsdagpenge Andre ydelser fra kommuner Stipendier fra Statens Udbetalte børnetilskud Korrigeret boligstøtte Somalia Irak Afghanistan Tyrkiet Pakistan Danmark Sverige Polen Tyskland USA Rumænien ANM.: Øvrige ydelser er sygedagpenge, kursusgodtgørelse, revalideringsydelse, aktiveringsydelse, pasning af børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, etableringsydelse, særlig støtte til kontanthjælpsmodtagere, f.eks. uforudsete udgifter. KILDE: Danmarks Statistiks Indkomst- Befolknings- og Vandringsregister og egne beregninger. 25

4 Udlændinge kommer til Danmark for at arbejde Det er faktisk lykkedes at få integreret EU-borgerne rigtig godt på det danske arbejdsmarked, herunder i a-kasserne. De har, ligesom danskere hvis de bliver ledige, optjent deres dagpengerettigheder igennem arbejde i Danmark. EU-borgere optjener rettigheder gennem arbejde Ifølge tal fra Beskæftigelsesministriet 3 var der dagpengemodtagere fra EU og EØS-landene i 213. Heraf modtog kun 37 personer dagpenge inden for et år efter, at de var registreret i det danske CPR-register, det vil sige som følge af beskæftigelsesperioder i hjemlandet. Samspil mellem reglerne konkrete justeringer For at danske virksomheder kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft, er det afgørende, at: reglerne er sammenhængende, så medarbejdere ikke bliver fanget i et ingenmandsland, hvor de sikringsmæssigt hverken hører til i det nye eller det gamle arbejdsland regelændringer ikke gør det dyrere for virksomhederne at have udenlandske end danske medarbejdere ansat eller indebærer forskelsbehandling Behov for ændringer i forordning 883/4 om koordinering af de sociale sikringsordninger EU-kommissionen vil i løbet af 214 fremsætte forslag til revision af forordning 883/4 om koordinering af social sikring og fri bevægelighed af arbejdskraft. Der er her mulighed for, at medlemslandene og Europa-Parlamentet ændrer en række bestemmelser, som er unødvendige i forhold til at sikre fri bevægelighed, og som i teorien kan åbne op for velfærdsturisme. Danmark bør gå sammen med de mange andre EU-lande, som forventes at ville foreslå ændringer. I det følgende gives en række eksempler på bestemmelser, som kunne ændres i forordning 883/4. Artikel 7 Det fremgår af artikel 7 i forordning 883/4, at ydelser som for eksempel børnechecken ikke må gradueres efter f.eks. leveomkostningerne i børnenes opholdsland. Det vil ikke skade arbejdskraftens frie bevægelighed, hvis man går over til at beregne efter leveomkostningerne i børnenes opholdsland. Artikel 64 I henhold til artikel 64 kan en EU-borger rejse til et andet EU-land og søge arbejde med dagpenge fra den kompetente stat (hjemlandet) op til tre måneder, såfremt vedkommende har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i fire uger. Reglerne kunne ændres til f.eks. tre måneder. Så ville der være en større indsats for at opnå beskæftigelse i hjemlandet, inden hjemlandet skal betale for at søge arbejde i en anden medlemsstat. Artikel 21 Det følger af artikel 21, stk. 2, i forordning 883/4, at man kun må beregne kontantydelser på baggrund af den seneste arbejdsindkomst i landet, hvor man beder om en kontantydelse. Det betyder, at ved beregning af f.eks. barselsdagpenge eller sygedagpenge i Danmark må man kun bruge arbejdsindkomsten i Danmark, også selv om der kun er ydet en dags arbejde i Danmark, og beregningsperioden i Danmark er længere. Bestemmelsen kunne ændres, så man i beregningen kan medtage arbejdsindkomsten i det tidligere arbejdsland. Dermed ligestiller man også danskere og andre EU-borgere ved beregningen. 26

5 Artikel 62 Det følger af artikel 62, stk. 1, i forordning 883/24 om koordinering af de sociale sikringsordninger, at man kun kan beregne arbejdsløshedsdagpenge på baggrund af den seneste arbejdsindkomst i landet, hvor man anmoder om arbejdsløshedsdagpenge. Man kan altså kun bruge arbejdsindkomst i Danmark til at beregne størrelsen af arbejdsløshedsdagpenge i Danmark. En afvikling af artiklen vil bevirke, at man kan foretage en beregning af arbejdsløshedsdagpenge for EU-borgere i Danmark på baggrund af indkomster i Danmark samt indkomster fra andre lande, hvor den pågældende har arbejdet, dermed ligestiller man danskere og andre EU-borgere. Sag mod Finland om beskæftigelseskrav EU-Kommissionen har rejst en sag ved EU-Domstolen mod Finland, som handler om, hvilket krav et land kan stille for, at en EU-borger bliver anset for at være beskæftiget og dermed gøre brug af muligheden for at sammenlægge forsikrings- og beskæftigelsesperioder på tværs af EU-lande. Finland har et krav om fire ugers fuldtidsbeskæftigelse for at blive anset for at være beskæftiget. De danske regler Kravet for, at en EU-borger kan anses for at være i beskæftigelse i henhold til det danske dagpengesystem, er, at pågældende har haft mindst 296 timers beskæftigelse inden for de sidste tre måneder. En EU-sag kan få danske konsekvenser Ved allerede nu at arbejde for en afvikling af artikel 62, stk. 1, i forordning 883/24, så forebygger man i et vist omfang eventuelle konsekvenser for Danmark, hvis Finland taber sagen. Kan Danmark ikke fastholde det nuværende 296 timers krav, så kan det betyde, at EU-borgere får nemmere ved at opnå dagpengeret i Danmark. Hvis artikel 62 afvikles, så vil de personer, der måtte have opnået dagpengeret i Danmark efter en kort beskæftigelsesperiode i landet, skulle have beregnet dagpenge på baggrund af indkomst i hjemlandet, hvilket kan resultere i lavere dagpenge. Fordeling af omkostninger mellem medlemslandene Der er behov for at overveje, om der bør indføres karens-/forsinkelsesperioder inden udbetalinger flyttes fra tidligere arbejdsland til et nyt arbejdsland. Dernæst bør der være mere effektive muligheder, herunder de rette økonomiske incitamenter for medlemslandene til at foretage effektiv kontrol af EU-borgere, som tager en ydelse f.eks. sygedagpenge med til et andet EU-land. Behov for øget kontrolindsats m.v. Ud over ændring af bestemmelser i forordning 883/4 er der behov for at sikre en langt mere effektiv kontrol i Danmark og gennem bilaterale aftaler med andre EU-lande at sikre en mere effektiv kontrol, når danske ydelser udbetales til personer bosat i et andet EU-land. Noter 1) DA, Arbejdsmarkedsrapport 213, tabel ) DA, Arbejdsmarkedsrapport 213, figur ) faktaark EU/EØS-borgeres brug af arbejdsløshedsdagpenge 27. marts

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudv., Socialudv. Skatteudv., Udv. for Forskning, Innovation og Videregående Uddan., Erhvervsudv. og Udv. for Udlænd.

Læs mere

Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt

Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt Velfærdsturisme og afkobling af ret og pligt Jon Kvist Introduktion Velfærdsturisme er et af de mest debatterede socialpolitiske emner og kan få afgørende betydning for dansk velfærdspolitik. Spørgsmålet

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966)

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966) FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) Artikel 1 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre

Læs mere

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK Kontanthjælp Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK European Minimum Income Network December 2013 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Panorama.

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 1 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2 Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene

Læs mere

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser En almindelig families liv i et Norden med grænser 1 Historien om Jyrki og Jóhanna En almindelig families liv i et Norden med grænser ANP 2012:724 Nordisk Ministerråd, København 2012 ISBN 978-92-893-2341-3

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere