ØDC Økonomistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØDC Økonomistyring 11-04-2015"

Transkript

1 NOTAT ØDC Økonomistyring Ældre- og Sundhedsudvalget Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale plejeboliger Ældreudgifter Kerneydelserne på politikområdet omfatter praktisk hjælp (f.eks. rengøring, indkøb, tøjvask og madservice), personlig pleje, sygepleje, træningstilbud (i form af genoptræning og vedligeholdende træning), hjælpemidler, omsorgstandpleje samt sociale aktiviteter. Området omfatter også opgaver i forhold til social- og sundhedsuddannelserne, en visiterende bevillingsenhed, kommunens forebyggelseskonsulenter, demensindsatsen og dagtilbud på plejecentrene i form af daghjem og aktivitet. Endelig omfatter området aktiviteter, der finansieres af pulje til varigt løft af ældreområdet (finanslovspuljen 2014), som i 2014 og 2015 udmøntes efter ansøgning fra kommunerne. Regionale sundhedsudgifter Området omfatter den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter efter lov om regionernes finansiering. Endvidere omfatter det den ambulante genoptræning på hospital. Kommunale plejeboliger Politikområdet omfatter udgifter og indtægter til ældreboligerne på plejecentrene. Området administreres af DAB. For området gælder, at der skal være balance mellem huslejeindtægter og driftsudgifter samt afdrag og renter. tet er ekskl. afdrag og lån, og den største del af budgettet består af lejeindtægter fra plejehjemsbeboerne. Økonomisk oversigt Tabel 1: Økonomisk oversigt for Ældre- og Sundhedsudvalget Politikområder Opr. budget (Netto mio. kr.) Ældrepleje- og omsorg 333,0 344,4 339,9 343,0 345,0 Regionale Sundhedsudgifter 178,3 177,9 177,9 177,9 177,9 Kommunale plejeboliger -3,1-5,7-6,9-6,7-6,6 I alt 508,2 516,6 510,9 514,3 516,3 Heraf Serviceudgifter 343,2 354,1 349,2 352,7 354,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering 176,7 176,3 176,3 176,3 176,3 Ældreboliger -11,7-13,8-14,6-14,8-14,8 Anm.: 2015 er angivet i 2015-priser og budget er angivet i 2016-prisniveau. Udvalgets økonomi er nærmere beskrevet under hvert politikområde. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LeneStr /15 15/95

2 2. Politikområde Ældreudgifter Udfordringer og aktuelle problemstillinger Den demografiske udvikling I Høje-Taastrup Kommune forventes en markant stigning i antallet af 80+årige frem mod 2027 og gruppen ændres fra at udgøre 3,1 pct. af befolkningen i 2015 til at udgøre 5,1 pct. af befolkningen i Dertil kommer en mindre stigning i antallet af 65-79årige. Samtidig forventes andelen af borgere i den erhvervsaktive alder stort set uændret fra 2015 til 2027, og der bliver således flere ældre pr. erhvervsaktiv borger frem mod Den demografiske udvikling bidrager til øgede udgifter inden for ældreområdet, men som følge af forskellige igangsatte tiltag, som blandt andet hverdags- og døgnrehabilitering samt tidlig opsporing gøres borgerne mere selvhjulpne. Disse indsatser forventes at medføre en mere dæmpet fremtidig udgiftsstigning. Livskraft - et fælles ansvar Ældre- og Sundhedsudvalget har fokus på hverdagsrehabilitering og en mere selvhjulpen ældrebefolkning fordi livskraft er et fælles ansvar. Hverdagsrehabilitering Det er vigtigt, at arbejde systematisk med hverdagsrehabilitering både for at sikre og styrke den enkelte borgers livskvalitet og for at imødekomme det fremtidige behov for hjælp og pleje. Ved at give borgeren hverdagsrehabilitering fremmes borgerens funktionsniveau, og dermed borgerens livskvalitet, hvorved fremtidig behov for hjælp kan udskydes eller begrænses. I tråd hermed er det som noget nyt i Servicelovens 83a vedtaget, at en borger skal motiveres til rehabilitering før end borgeren kan modtage varig hjælp. Ved at rehabilitere borgeren til et forbedret funktionsniveau får borgeren styrepinden i eget liv. Kommunen er med den nye 83a i Serviceloven, således forpligtet til at gennemgå alle borgere med henblik på at vurdere, om borgerne har et rehabiliteringspotentiale eller ikke. Hvis borgerne har et rehabiliteringspotentiale, skal de tilbydes et rehabiliteringsforløb. Efterfølgende bliver det vurderet, om og i givet fald hvilken hjemmehjælp, også med fokus på hverdagsrehabilitering, borgeren er berettiget til. Plejeboligkapacitet Høje-Taastrup Kommune har pt. den rette kapacitet af plejeboliger, idet kommunen sidste år overholdt plejeboliggarantien. Der er opmærksomhed på plejeboligkapaciteten, hvilket dels skyldes, at opfattelsen af at være ældre ændre sig og flere ældre tager ansvar for eget liv og derfor ikke i samme omfang efterspørger plejeboligpladser. Årsagen formodes at være bedre tilbud til ældre borgere i eget hjem. Derudover ses det, at både salg og køb af pladser er aftaget, som et udtryk for at de fleste kommuner har tilstrækkelig plejeboligkapacitet. Døgnrehabilitering I 2015 blev der igangsat etablering af i alt 14 døgnrehabiliteringsplader på Torstorp Plejecenter. Med en målrettet og systematisk indsats kan døgnrehabiliteringspladser, udover at hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalerne, desuden hjælpe borgere til at genvinde tabte funktioner eller mindske funktionstab i forbindelse med sygdom og svækkelse. Dette mindsker behovet for hjemmehjælp samtidig med, at det øger borgernes generelle livskvalitet. Det forventes, at døgnrehabiliteringsindsatsen i 2016 vil medføre en samlet reduktion i udgifterne til færdigbehandlede pladser, sundhedsudgifter og hjemmehjælp på i alt 11,6 mio. kr. stigende til 15,9 mio. kr. i 2018 hvor indsatsen har fuld effekt. Rekruttering af kvalificerede medarbejdere For at imødekomme behovet for hverdagsrehabilitering, pleje og hjælp til den stigende ældrebefolkning er det nødvendigt, at ansætte yderligere medarbejdere i ældreplejen frem til For at være i stand til at rekruttere kvalificerede medarbejdere skal der fortsat fokuseres på at uddanne personale til social og sundhedsområdet, samt på at fastholde og forbedre borgernes 2

3 funktionsniveau og effektivisere arbejdsprocesser, arbejdsgange, kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel. Med udgangspunkt i den demografiske udvikling og effekten af de nuværende indsatser forventes der i 2027 at skulle ansættes yderligere omkring 50 personer for at imødekomme, at befolkningen i Høje-Taastrup Kommune bliver ældre og mere plejekrævende. Medarbejderne skal have de rette kompetencer til at kunne arbejde med den hverdagsrehabiliterende arbejdsmetode for at omstillingen kan lykkes. Implementering af udbud Ved begrænsningen i antallet af leverandører af hjemmeplejeydelser til 2 private leverandører samt den kommunale leverandør og for at sikre implementering af den hverdagsrehabiliterende arbejdsmetode skal der indledes et nyt og tættere udviklingssamarbejde mellem leverandørerne. Dette skal sikre kvalitetsudvikling, ensartethed og maksimal effekt. Mål Seniorpolitikken har opstillet følgende strategiske målsætninger som er relevante for politikområdet Ældreudgifter: Den enkelte borger bliver understøttet i at klare sig selv eller med hjælp fra sit netværk så længe som muligt. Alle borgere kan, så længe de ønsker det, være aktive og ydende i lokalsamfundet. Kommunen arbejder sundhedsfremmende og forebyggende, og det sunde valg skal være det nemme valg. Alle borgere mødes med venlighed, respekt og værdighed, og med udgangspunkt i den enkeltes livssituation og formåen. I mødet med kommunen oplever alle borgere og pårørende helhed og tryghed og pleje- /omsorgsydelser af høj kvalitet. Der arbejdes ud fra en tankegang om, at hjælpen skal understøtte at borgeren bliver selvhjulpen så hurtigt som muligt, og pårørende inddrages, hvor det er muligt. Alle borgere har krav på en værdig livsafslutning, og livskvalitet i livets sidste fase er uafhængigt af, om man bor i eget hjem eller på plejecenter. Der anvendes velfærdsteknologi, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Der tilstræbes mangfoldighed i kommunens tilbud, seniorerne er en målgruppe for kulturog foreningslivet og de involveres i kommunens tilbud omkring kultur, sport og motion. Seniorer med anden etnisk baggrund end dansk oplever, at blive behandlet ud fra en helhedstilgang. Iværksættelse af tiltag for at skabe sociale netværk og inkludere flere seniorer med anden etnisk baggrund end dansk i kultur-, sports- og anden foreningsaktivitet. Etablering af plejeenheder, hvor der gives mulighed for at afprøve nye former for sammensætning af beboere og medarbejdere. Økonomisk oversigt på politikområde Ældreudgifter er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2015 tillagt pris- og lønudviklingen. Dertil kommer ændringer som er tekniske korrektioner, demografikorrektioner, ny lovgivning og politiske beslutninger. 3

4 Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Ældreudgifter Aktivitetsområde (Netto mio. kr.) Opr. budget Plejecentre 92,1 125,5 125,5 125,5 125,5 Hjemmeplejen og sygeplejen 83,3 75,0 71,2 72,3 73,7 Træningsområdet 16,0 16,2 16,6 16,8 17,1 Private leverandører 26,5 27,4 26,2 26,3 26,2 Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp 6,6 8,0 8,0 8,0 8,0 Hjælpemiddelområdet 34,9 35,3 35,8 36,5 37,2 Sundhedselevområdet 9,1 9,2 8,8 8,8 8,8 Ikke fordelt kapacitetspulje -1,4 0,1 0,2 0,2 0,1 Øvrig pleje og aktiviteter til ældre 66,0 47,6 47,6 48,5 48,5 I alt 333,0 344,4 339,9 343,0 345,0 Heraf Serviceudgifter 331,9 343,3 338,9 341,9 343,9 Ældreboliger 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Anm.: 2015 er angivet i 2015-priser og budget er angivet i 2016-prisniveau. Plejecentre Området Plejecentre indeholder budgettet til kommunens 5 plejecenter (Baldersbo, Sengeløse, Henriksdal, Torstorp og Birkehøj). Årsagen til stigningen i budgettet fra 2015 til 2016 skyldes, at der i det oprindleige budget for 2015 ikke var indlagt budget til Birkehøj Plejecenter. Dette budget var placeret på området Øvrig pleje og aktiviteter til ældre. Nettobudgettet på området omfatter et udgiftsbudget på 136,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 11,2 mio. kr., jf. tabel 4. Hjemmeplejen Aktivitetsområdet indeholder budget til hjemmeplejen og sygeplejens levering af personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje til hjemmeboende borgere. Der er indarbejdet et fald i budgettet i de kommende år. Dette fald skyldes indsatserne i forbindelse med tidlig opsporing og døgnrehabilitering, som forventes at gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed mindske behovet for hjemmehjælp. Træningsområdet Aktiviteten indeholder genoptræning og vedligeholdende træning på træningscentret Espens Vænge. Stigningen i budgettet skyldes den demografiske udvikling. Private leverandører Aktivitetsområdet omfatter udgifter til de private leverandører af ydelser til følgende områder: Personlig pleje og praktisk hjælp Indkøbsordningen Madservice for hjemmeboende Tøjvaskeordningen for hjemmeboende Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp Området omfatter køb af plejehjemspladser og hjemmehjælp til borgere fra Høje-Taastrup Kommune, der er bosiddende i andre kommuner. Nettobudgettet omfatter et udgiftsbudget på 18,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på -10,5 mio. kr. tet er i tilpasset til det forventede antal købte og solgte plejehjemspladser. Hjælpemiddelområdet Aktivitetsområdet omfatter tekniske og kropsbårne hjælpemidler til borgere. Endvidere indeholder området støtte til bil, boligindretning og støtte til individuel befordring. Stigningen i budgettet i årene fremover skyldes den demografiske udvikling. 4

5 Nettobudgettet på området omfatter et udgiftsbudget på 37,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,5 mio. kr., jf. tabel 4. Sundhedselevområdet Området indeholder Høje-Taastrup Kommunes samlede udgifter til uddannelse af SOSUhjælperelever og SOSU-assistentelever. Øvrige aktiviteter til ældre Øvrige aktiviteter til ældre indeholder de resterende budgetter inden for politikområde som f.eks. tilskud til personlig hjælp og pleje, som borgeren selv modtager ( 95), ergoterapeuter, forebyggende hjemmebesøg og vederlagsfri fysioterapi samt projekt- og puljemidler inden for sundhedsområdet. Årsagen til faldet i budgettet fra 2015 til 2016 og fremover skyldes, at der i det oprindelige budget for 2015 på dette område var placeret budget for Birkehøj Plejecenter. Mængder og forudsætninger Tabel 3: Mængder og forudsætninger Mængde/forudsætning Opr Pleje og hjælp til plejecenterbeboere (timer) Pleje og hjælp til hjemmeboende (timer) Geoptræning- og vedligeholdende træning (timer) Pleje og hjælp til ældre fra private leverandører (timer) Madserviceordningen (antal borgere) Indkøbsordningen (antal borgere) Vaskeordningen (antal borgere) Køb af plejehjemspladser i andre kommuner Salg af pladser til borgere i andre kommuner (antal borgere) Sundhedselever (gns. antal elever) Pleje og hjælp til plejecenterbeboerne (timer) Indeholder de forventede timer der forudsættes leveret til visiterede plejecenterbeboere på de somatiske pladser. Timerne er udregnet på baggrund af det nuværende serviceniveau, kvalitetsstandarderne og borgernes funktionsniveau. Udregningen foretages i ældreområdets budgetmodel. Årsagen til faldet i timer fra 2016 skyldes konvertering af pladser til døgnrehabilitering. Pleje og hjælp til hjemmeboende (timer) Indeholder de forventede timer, der forudsættes leveret til visiterede hjemmeboende borgere i Høje-Taastrup Kommune. Timerne leveres af kommunens hjemmepleje. Timerne er udregnet på baggrund af det nuværende serviceniveau og borgernes funktionsniveau. Udregningen foretages i ældreområdets budgetmodel. Antallet af timer falder fra 2015 til 2016 med 10 pct. hvilket skyldes de nye indsatser vedr. tidlig opsporing, døgnrehabilitering og støttestrømper. Disse indsatser forventes samlet set at gøre borgerne mere selvhjulpne og mindske behovet for pleje og hjælp. Herudover stiger antallet af timer på grund af den demografiske udvikling. Genoptræning- og vedligeholdende træning (timer) Indeholder de forventede timer, der forudsættes leveret til visiterede borgere til genoptræning og vedligeholdende træning på træningscentret Espens vænge. Timerne er udregnet på baggrund af det nuværende serviceniveau, kvalitetsstandarderne og borgernes funktionsniveau. Udregningen foretages i ældreområdets budgetmodel. Stigningen i det forventede antal timer skyldes den demografiske udvikling og det øget behov for genoptræning på grund af øget fokus på rehabilitering af borgere og genoptræningsplaner fra sygehusene. Pleje og hjælp til ældre leveret af private leverandører (timer) Indeholder forudsætninger om antallet af timer, der forventes leveret af de private frit valg leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede hjemmeboende borgere. Som følge af 5

6 de nye indsatser vedr. specielt døgnrehabilitering og tidlig opsporing forventes antallet af timer til de private leverandører at falde i de kommende år, for derefter at stige som følge af demografi. Indkøbsordningen (antal borgere) Forudsætningen indeholder antallet af hjemmeboende borgere, som forventes at være visiteret til kommunens indkøbsordning. Ydelsen leveres af private leverandører. Stigningen i antallet af modtager skyldes den demografiske udvikling. Tøjvaskeordningen (antal borgere) Forudsætningen indeholder antallet af hjemmeboende borgere, som forventes at være visiteret til kommunens tøjvaskeordning. Ydelsen leveres af private leverandører. Stigningen i antallet af modtager skyldes den demografiske udvikling. Madserviceordningen (antal borger) Forudsætningen indeholder antallet af hjemmeboende borgere, som forventes at være visiteret til kommunens madordning. Ydelsen leveres af private leverandører. Stigningen i antallet af modtager skyldes den demografiske udvikling. Køb af plejehjemspladser i andre kommuner (antal borgere) Angiver det forventede antal plejehjemspladser som forudsættes købt i andre kommuner til borgere fra Høje-Taastrup Kommune. Antallet af købte pladser forventes at falde i 2016 og fremover på grund af bortgang af borgere. Salg af plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner (antal borgere) Indeholder de forventede antal plejehjemspladser, som forudsættes solgt til borgere fra andre kommuner. Antallet af solgte plejehjemsplader falder fra 2015 til 2016 hvilket primært skyldes, at der sælgers færre pladser på Birkehøj Plejecenter end forudsat. Sundhedselever (gns. antal elever) Forudsætningen indeholder antallet af SOSU-hjælperelever og SOSU-assistentelever, som forventes at blive uddannet i Høje-Taastrup Kommune. Økonomisk oversigt fordelt på udgift og indtægt Tabel 4: Økonomisk oversigt for politikområde Ældreudgifter Aktivitetsområde (Netto) (Udgift) (Indtægt) (Mio. kr.) Plejecentre 125,5 136,7-11,2 Serviceudgifter 125,5 136,7-11,2 Hjemmeplejen og sygeplejen 75,0 74,9 0,1 Serviceudgifter 75,0 74,9 0,1 Træningsområdet 16,2 16,3-0,0 Serviceudgifter 16,2 16,3-0,0 Private leverandører 27,4 27,4 - Serviceudgifter 27,4 27,4 - Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp 8,0 18,5-10,5 Serviceudgifter Hjælpemiddelområdet 35,3 37,9-2,5 Serviceudgifter 35,3 37,9-2,5 Sundhedselevområdet 9,2 9,2-0,0 6

7 Aktivitetsområde 2016 (Netto) 2016 (Udgift) 2016 (Indtægt) (Mio. kr.) Serviceudgifter 9,2 9,2-0,0 Ikke fordelt kapacitetspulje 0,1 0,1 - Serviceudgifter 0,1 0,1 - Øvrig pleje og aktiviteter til ældre 47,6 56,9-9,3 Serviceudgifter 46,5 55,8-9,3 Ældreboliger 1,1 1,1 - I alt på politikområdet 344,4 377,8-33,4 Serviceudgifter 335,3 358,2-22,9 Ældreboliger 1,1 1,1-7

8 3. Politikområde Regionale sundhedsudgifter Udfordringer og aktuelle problemstillinger Tidlig opsporing Høje-Taastrup Kommune har de seneste år haft fokus på tidlig opsporing for at blive bedre til at opfylde de sundhedsmæssige kommunale forpligtelser, der blandt andet beskrives i Rammepapiret for somatik og som er aftalt i oplægget om det nære sundhedsvæsen. Det drejer sig f.eks. om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, undgå færdigbehandlede på hospitalerne og en koordineret indsats for de borgere, der skal håndteres på tværs af sektorovergange. Administrationen arbejder i den forbindelse med faglig optimering ved at få sikret de rette faglige kompetencer og ansvar mellem hjemmesygeplejen og leverandørerne af hjemmehjælp. Effekten heraf forventes at være en mere sammenhængende organisering og med tydelige snitflader mellem aktører i det nære sundhedsvæsen. Yderligere skal der udarbejdes, ledelsesinformation, som skal benyttes til monitorering og kvalitetssikring. Sundhedscenter Ulighed i sundhed er identificeret i sundhedsprofilerne og tydeliggør behovet for at styrke forebyggelsesindsatsen i Høje-Taastrup Kommune. Borgerne i Høje-Taastrup Kommune har i højere grad end gennemsnittet for resten af regionen en uhensigtsmæssig livsstil og dermed udsigt til både en kortere middellevetid og langt større risiko for 3 eller flere samtidige kroniske sygdomme. I tråd hermed har Byrådet besluttet at etablere et sundhedscenter for at skabe en organisatorisk ramme, der sikrer gode betingelser for udførelsen af de helhedsorienterede borger- og patientrettede sundhedstilbud. Det forventes, at sundhedscentret kan åbne i efteråret Arbejdet med at styrke forebyggelsesindsatsen er allerede igangsat. Indsatserne planlægges udfra erfaringer fra projekt Sundhed i Gadehavegård, og det nye sundhedscenter vil fokusere på fremskudte indsatser med tværgående forankring. Akutteamet Akutteamet i Høje-Taastrup Kommune blev oprettet i forbindelse med frigivelse af midler fra Finanslovspuljen til løft af ældreområdet. Akutteamet skal i borgernes eget hjem udøve en indsats, der hindrer uhensigtsmæssige indlæggelser gennem et tæt samarbejde med hjemmeplejen og det nære sundhedsvæsen i øvrigt. Indlæggelser er dyre i kommunal medfinansiering og har stor negativ påvirkning af borgernes funktionsevne og livskvalitet i øvrigt. Derfor er det relevant at søge at hindre disse indlæggelser og håndtere udfordringerne så tidligt, at de kan håndteres i kommunalt regi. Mål Et aktivt liv er et af temaerne i kommunens udviklingsstrategi, hvor visionen er, at Høje- Taastrup Kommune skaber rammerne for, at borgerne forbliver sunde og raske længst muligt, og kan bevare deres livskvalitet og engagement. Dette sker ved, at det sunde valg bliver det lette valg. Visionen for den kommende sundhedspolitik, som netop er blevet politisk godkendt i juni 2015, er at fremme sundheden og øge ligheden i sundhed for borgerne i Høje-Taastrup Kommune. Visionen i politikken nås ved, at kommunen arbejder med følgende principper:. Tæt på og sammen med borgerne Udsatte borgere prioriteres Sundhedsfremmende rammer En opsøgende tilgang baseret på samarbejde. Økonomisk oversigt på politikområde Regionale sundhedsudgifter dannes, hvad angår den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter, etårigt på baggrund af kommuneaftalen. tet til 8

9 ambulant genoptræning på hospital er et rammebudget, som fremskrives med pris- og lønudviklingen. Tabel 5: Økonomisk oversigt for politikområde Regionale Sundhedsudgifter Funktion 3.niveau Opr. budget (Netto mio. kr.) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 176,7 176,3 176,3 176,3 176,3 I alt 178,3 177,9 177,9 177,9 177,9 Heraf Serviceudgifter 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Aktivitetsbestemt medfinansiering 176,7 176,3 176,3 176,3 176,3 Anm.: 2015 er angivet i 2015-priser og budget er angivet i 2016-prisniveau. Ambulant genoptræning på hospital Dette område vedrører udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus efter sundhedslovens 140. Kommunen medfinansierer genoptræningsudgiften, mens hospitalet visiterer til ydelsen. Kommunen kan ikke påvirke udgifterne på kort sigt. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunerne har siden kommunalreformen medfinansieret det regionale sundhedsvæsen med ca. 20 pct. af de regionale sundhedsudgifter. Formålet hermed er, at give kommunerne et incitament til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme og herigennem reducere omfanget af indlæggelser på hospital. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter indgår som en aftalebestemt del af regionernes finansiering og afspejler således den mellem regionerne og staten aftalte forventede aktivitet. Såfremt kommunernes udgift til kommunal medfinansiering under ét overstiger det aftalte niveau, tilbagebetales beløbet til kommunerne iht. bloktilskudsnøglen, ifbm. efterreguleringen af bloktilskuddet i 4. kvartal det efterfølgende år. Udgifterne til medfinansiering siger med 9,3 mio. kr. fra 2015 til 2016 hvilket skyldes, at udgifterne til det regionale sundhedsvæsen har været stigende i 2014, hvilket få indflydelse på udgiftsniveauet i Kommunerne kompenseres for udgiftsstigningen. Mængder og forudsætninger Tabel 6: Mængder og forudsætninger i budget Kommunal medfinansiering (Mio. kr.) Antal (Udskrivninger/besøg) Aktivitet Stationær somatik (udskrivninger) 87,0 90,2 92, Ambulant somatik (udskrivninger) 62,2 65,3 67, Stationær psykiatri (udskrivninger) 2,9 3,2 2, Ambulant psykiatri (besøg) 5,1 5,6 6, Sygesikring 17,0 17,0 16,6 I alt 174,3 181,4 186, Stationær somatik På det somatiske behandlingsområde er medfinansieringen bygget op omkring regionernes takstsystem. For stationære indlæggelser beregnes den kommunale medfinansiering som 34 pct. af DRG- taksten dog maksimalt knap kr. pr. indlæggelse. Somatiske indlæggelser udgør politikområdets mest udgiftstunge område med 92,8 mio. kr. i Antallet af stationære indlæggelser er steget med 6 pct. fra Ambulant somatik For ambulante besøg på somatisk hospital betales maksimalt kr. pr. besøg. Udgiften til ambulant somatik var i ,7 mio. kr. Antallet af ambulante besøg på hospital er steget med 13 pct. fra

10 Stationær psykiatri Inden for psykiatrien betales 60 pct. af sengedagstaksten - dog maksimalt knap kr. pr. indlæggelse. Der har mellem været en stigning i antallet af indlæggelser på psykiske hospitaler på 20 pct. Ambulant psykiatri For ambulante besøg i psykiatrien betales 30 pct. af den ambulante besøgstakst - dog maksimalt ca. 500 kr. pr. besøg. Antallet af ambulante behandlinger i psykiatrien er steget med 2 pct. fra Sygesikring (Praksisområdet almen og speciallæge) På praksisområdet betales generelt 10 pct. af honoraret med undtagelse af speciallægeområdet, hvor der betales 34 pct. af honoraret dog maksimalt kr. pr. besøg. Økonomisk oversigt fordelt på udgift og indtægt Tabel 7: Økonomisk oversigt for politikområde Regionale Sundhedsudgifter Funktion 3. niveau (Netto) (Udgift) 2016 (Indtægt) (Mio. kr.) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1,6 1,6 - Heraf Serviceudgifter 1,6 1,6 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Heraf 176,3 176,3 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 176,3 176,3 - I alt 177,9 177,9 - Heraf Serviceudgifter 1,6 1,6 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 176,3 176,3-10

11 4. Politikområde Kommunale plejeboliger Mål Seniorpolitikken har opstillet følgende strategiske målsætninger: Boliger til seniorer skal understøtte det selvstændige og gode liv. Udbuddet af boliger til seniorer skal være varieret, og indrettes med fleksibilitet og variation for øje. Boliger til seniorer integreres i den eksisterende boligmasse, men indrettes med hensyn til de specielle behov seniorer kan have. Økonomisk oversigt på politikområde kommunale plejeboliger er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2015 tillagt pris- og lønudviklingen. Dertil kommer tekniske korrektioner, ny lovgivning og politiske beslutninger. Tabel 8: Økonomisk oversigt for politikområde Kommunale plejeboliger Funktion 3.niveau Oprindeligt (Netto mio. kr.) Ældreboliger -12,8-14,9-15,7-15,9-15,9 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 9,7 9,2 8,7 9,2 9,3 I alt -3,1-5,7-6,9-6,7-6,6 Serviceudgifter 9,7 9,2 8,7 9,2 9,3 Ældreboliger -12,8-14,9-15,7-15,9-15,9 Anm.: 2015 er angivet i løbende priser og er angivet i budgetårets priser. Ældreboliger Området indeholder udgifter og indtægter fra plejeboligerne på de 5 plejecentre i kommunen. tet er ekskl. renter og afdrag på lån. Pleje om omsorg m.v. af ældre og handicappede Aktiviteten indeholder Høje-Taastrup Kommunes udgifter og indtægter til servicearealerne på kommunens 5 plejecenter Mængder og forudsætninger Tabel 9: Mængder og forudsætninger i budget Område Sted Almindelige Aflastning Skærmet Skærmet I alt boliger boliger aflastning Hedehusene Plejecentret Baldersbo Høje-Taastrup Torstorp Plejecenter Sengeløse Sengeløse Plejecenter Taastrup By Plejecenter Henriksdal Taastrup By Birkehøj plejecenter Hele kommunen

12 Økonomisk oversigt fordelt på udgift og indtægt Tabel 10: Økonomisk oversigt for politikområde Kommunale plejeboliger Funktion 3. niveau (Netto) (Udgift) 2016 (Indtægt) (Mio. kr.) Ældreboliger -14,9 10,2-25,1 Ældreboliger -14,9 10,2-25,1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 9,2 9,2 - Serviceudgifter 9,2 9,2 - I alt -5,7 19,4-25,1 Serviceudgifter 9,2 9,2 - Ældreboliger -14,9 10,2-25,1 12

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget NOTAT ØDC Økonomistyring 1. bemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget -20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalgets ansvarsområde består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter

Læs mere

1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreområdet Regionale sundhedsudgifter Kommunale plejeboliger Ældreområdet

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget , NOTAT ØDC Økonomistyring 11-07- 1. bemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalgets ansvarsområde består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Det nære sundhedsvæsen v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Demografiske udvikling Fra land til by Flere ældre og færre erhvervsaktive Udviklingen i sundhedsvæsnet

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Temadrøftelse på Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018

Det nære sundhedsvæsen. Temadrøftelse på Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018 Det nære sundhedsvæsen Temadrøftelse på Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018 Disposition KL s udspil Styrk det nære sundhedsvæsen Den nationale udvikling Kommunale sundhedsopgaver i det nære sundhedsvæsen

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Sundhedsområdet Byrådets plankonference marts 2016 Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Historik udviklingen i samarbejdet form og indhold 2007: Strukturreform Kommunerne får en rolle i finansieringen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr. Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i afsat 306,6 mio. kr. Dertil skal tillægges

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed Bemærkninger til 2019 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 Budgetbemærkninger på Social- og Sundhedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Social- og Sundhedsudvalget varetager opgaver omkring det specialiserede voksenområde, kommunale

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats

Læs mere

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT NATIONAL HANDLINGSPLAN 2016 Indhold 1 Indledning 3 2 Vision og værdier 8 3 Hvem er den ældre medicinske patient? 11 4 Derfor er der brug for en styrket

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune oplever stigende ventelister til plejeboligerne, rehabiliteringspladser og øvrige tilbud under

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere