Årsregnskab 2012 Socialudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2012 Socialudvalget"

Transkript

1 Side 1 af 17 Ældreområdet I 2012 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv mhp. at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet sam reducere udgifterne. I forhold til nye borgere, viser projektet, at ca 80% er egnede til at være med i projektet og heraf bliver 72% selvhjulpne. Projektet evalueres i marts og løber til juni Fortløbende anvendes ny teknologi til såvel at sikre smartere arbejdsgange som til at sikre bedre livskvalitet for borgerne. Der anvendes bla. loftlifte og mobile lifte, gives tilbud om automatiske vaske- og tørretoiletter, robotstøvsugere, hjælpemidler til støttestrømper og øjendrypning. Desuden er projektet Tale til tekst startet i forhold til dokumentation samt afprøvning og udvikling af elektroniske låsesystemer. Fortsat samarbejdet med ældreområdet i Langeland og FOA, AOF og Jobcenteret i Svendborg omkring jobrotationsprojektet. I de første 8 måneder af 2012 har 27 ledige fra Svendborg Kommune fået job som rotationsvikarer. Heraf er 4 optaget på SOSU uddannelsen i Udmøntet fastholdelses- og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel og uddelt Arbejdsglædens Pris til medarbejdere, der har gjort en ekstra indsats for trivslen. Videreført seniorlivspolitikken ved bl.a. at indgå samarbejde med Marselisborg Centret og 24 andre kommuner omkring projektet Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg. Desuden bliver det tænkt ind i projektet Nye Veje til aktivt liv. Arbejdet videre med sund og ernæringsrigtig kost til de ældre borgere med særligt fokusområde i 2012 på uddannelse af SUPER BRUGERE, der alle har været på 6 dages uddannelsesforløb. Produceret hovedretter i Det Gode Madhus. Leveret timers praktisk bistand og pleje. En boligmasse på 306 ældreboliger og 563 plejeboliger. Socialområdet I 2012 har socialområdet: Arbejdet videre med bolighandlingsplan herunder ombygning og renovering af boligerne på Trappebæksvej og Tvedvej. Desuden er antallet af midlertidige boliger til handicappede og sindslidende udvidet med 5 boliger og boliger til handicappede udvidet med ekstra 8 boliger. Der har i 2012 været særligt fokus på frivilligt socialt arbejde, bl.a. ved at etablere og drive et Frivillighus. Der er i budgetforliget 2012 afsat ekstra kr. årligt til at understøtte det frivillige sociale arbejde, herunder Frivillighuset. Haft fortsat fokus på overgange fra Barn til Voksen bl.a. sikret større sammenhæng og helhed i indsatsen. På baggrund af erfaringerne fra Udsatte Team, er den udegående og opsøgende sagsbehandlerfunktion styrket for de svageste borgere ved ansættelse af en opsøgende sagsbehandler.

2 Side 2 af 17 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 524,5 536,0 541,1 539,3-1,8 Myndighedsafdelingen 124,3 233,5 135,7 134,1-1,6 Hjemmepleje Øst 69,4 21,1 69,8 67,4-2,4 Hjemmepleje Vest 71,0 23,7 69,5 69,4-0,1 Plejecenter Øst 135,3 130,5 135,2 138,0 2,8 Plejecenter Vest 124,5 127,2 130,9 130,4-0,5 Socialområdet exl. takstinstitutioner 228,1 257,8 253,5 251,3-2,2 Socialfagligt center 210,7 237,8 229,1 226,8-2,3 Handicap 4,7 6,5 9,5 10,1 0,6 Psykiatri 9,1 10,0 11,1 10,8-0,3 Misbrug 3,6 3,5 3,8 3,6-0,2 Socialområdet incl. takstinstitutioner 215,1 246,9 244,9 240,5-4,4 Takstinstitutioner -13,0-10,9-8,6-10,8-2,2 Sekretariatet -8,3-13,9-14,0-16,4-2,4 Serviceudgifter i alt 731,3 769,0 772,0 763,4-8,6 Indkomstoverførsler 3,9-4,8-4,7-7,2-2,5 i alt 735,2 764,2 767,3 756,2-11,1 Heraf overføres til ,5 Anlæg: 24,0 4,0 15,0 11,8-3,2 Anlæg i alt 24,0 4,0 15,0 11,8-3,2 Heraf overførs til 2013 i alt 755,3 773,0 787,0 775,2-14,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

3 Side 3 af 17 Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Organisationspulje (0,3%) 1,7 Barselspulje midler 2,0 Mindreforbrug på demografpuljen fra Barn til Voksen -3,3 Reduktion af indkøbsbesparelse - diabetes (netto) 0,3 Reduktion af indkøbsbesparelse - generelt 0,5 Indkøbs og Udbudsbesparelser -0,2 Diverse reguleringer (f.eks.telefoni) 0,2 Omfordeling af tolkebudgettet til B&U, KP og AU -0,9 Trepartsmidler til voksen elevløn 3,8 Overførsel fra 2011 vedr. statsfinansierede projekter 1,5 Ekstraordinær indtægt vedr. vundet mellemkommunal sag- tilgår råderumspulje -2,8 Tillægsbevilling til ældreboliger vedr. tomgangshusleje 1,7 Bidrag fra div. Udvalg til Tilgængelighedspuljen - lette og bedre adgang for handicappede 0,2 Unge & Rusmidler - SFU`s bidrag til etablering af ungeenhed 0,1 Finansiering af deponeringen på Faaborgvej/Hjemmeplejen -1,5 Lånetilpasning Vindeby Pilevej -0,3 Driftsbevillinger i alt 3,0 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra ,4 Bevilling til Trappebæksvej 7,4 Anvendelse af Vindeby Pilevej mindreforbrug (servicearealer) til deponering -0,8 Anlægsbevillinger i alt 11,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen i forventet regnskab Sammenholdes s regnskab på serviceudgifterne på 763,4 mio. kr. med september forventningen, fremgår det, at det faktiske regnskab er 3,5 mio. kr. lavere end forventet. Det skyldes hovedsageligt en forbedring på takstinstitutionsområdet samt færre udgifter forbrugt i de statslige projekter end forventet pr. september. I forbindelse med regnskab 2011, blev der restancebogført 3,5 mio. kr. vedrørende to ankesager, hvor det var forventningen, at sagerne ville blive afgjort i Svendborg Kommune vandt den mellemkommunale ankesag på 2,8 mio. kr. Dette beløb blev efterfølgende givet som en negativ tillægsbevilling pr. september, dvs. tilgået Kassen. Der er ikke faldet nogen afgørelse i den anden sag endnu, hvorfor de 0,7 mio. kr. er tilgået udvalgets drift. Desuden fik sekretariatet pr. september en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til de stigende udgifter til tomgangshusleje på det almene ældreboligområde. Dermed har samlet set fået en negativ tillægsbevilling på netto 1,1 mio. kr. siden september. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Sammenholdes udvalgets korrigerede budget på 772,0 mio. kr. med regnskabet, fremgår det, at har et samlet mindreforbrug på 8,6 mio. kr. på serviceudgifterne.

4 Side 4 af 17 Mindreforbruget på 8,6 mio. kr. fordeler sig som følgende: Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der primært vedrører: fritvalgspuljen, der har et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. merforbrug på hjælpemidler på 4,9 mio. kr. merforbrug på plejevederlag på 0,7 mio. kr. merforbrug på SOSU-uddannelserne på 1,4 mio. kr. mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på puljen vedr. dyre enkeltsager & statsrefusion mindreforbrug på projektet Jobrotation på 1,3 mio. kr. mindreforbrug på hjemmeplejens og plejecentrenes løn- og driftsbudgetter på 0,2 mio. kr. Socialområdets budget har et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., der primært vedrører: mindreudgift til Borgerstyret Personlig Assistancer (BPA) ordninger på 0,8 mio. kr. mindreforbrug på takstinstitutionerne på 2,2 mio. kr. mindreforbrug på behandling af misbrugere på 2,0 mio. kr. mindreforbrug på statsfinansierede projekter på 1,7 mio. kr. merforbrug på ophold i botilbud på 1,6 mio. kr. merudgift til forsorgscentre på 0,7 mio. kr. Sekretariatet har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der primært vedrører: mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på 2,8 mio. kr. mindreforbrug på boliger på 0,9 mio. kr. merforbrug på administrationen på 1,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes ekstraordinære udgifter på 0,2 mio. kr. til IT-udstyr/systemer og 0,5 mio. kr. på inventar/kontorhold. Af s samlede mindreforbrug på 8,6 mio.kr, skal de ca. 1,7 mio. kr. overføres til 2013 til de statsfinansierede projekter. Desuden skal 1,5 mio. kr. af takstinstitutionernes mindreforbrug på 2,2 mio. kr. overføres til drift i Hertil kommer, at de almene ældreboligers mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. overføres til indkomstoverførselsområdet i 2013, hvor boligerne fremadrettet er placeret jf. Indenrigsministeriets nye konteringsregler. Således overføres der i alt 3,2 mio. kr. til serviceudgifterne og 0,9 mio. kr. til indkomstoverførselsområdet i 2013 De resterende 4,5 mio. kr. overføres til Heraf tilgår godt 0,6 mio. kr. til takstregulering på takstinstitutionsområdet og endelig skal ca. 0,1 mio. kr. overføres til Ældrerådet og de selvejendes samlede merforbrug på 0,3 mio. kr. tilgå disse. Således er der reelt godt 4,1 mio. kr. til disponering i 2014 se nedenstående oversigt. Mindreforbrug 2012: 8,6 mio. kr. Overførsel til 2013: Takstinstitutioner (drift) Statslige projekter Boligernes mindreforbrug (flyttes til Indkomstoverførselsområdet) Overførsel til 2014: Takstinstitutioner (takstregulering) Selvejende institutioner + Ældrerådet Mindreforbrug til disponering i ,5 mio. kr. -1,7 mio. kr. -0,9 mio. kr. -0,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. 4,1 mio. kr.

5 Side 5 af 17 Indkomstoverførselsområdet har et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., der fordeler sig med 1,4 mio. kr. på kontakte ydelser til sociale formål og 1,1 mio. kr. vedrørende statsrefusion særligt dyre enkeltsager. Mindreforbruget tilgår Kassen. Desuden overføres boligernes mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra serviceudgifterne til indkomstoverførselsområdet i 2013 jf. ovenstående. Anlæg: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring I 2012 har s anlægsbudget primært været fordelt til færdiggørelse af om- og udbygningen af Vindeby Pilevej, til opførelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej samt til renoveringen af boliger på Tvedvej. I august 2012 blev slutregnskabet for Vindeby Pilevej forelagt udvalget. Slutregnskabet viste et mindreforbrug på den kommunale del (servicearealer) på 0,8 mio. kr. ex. moms og 1,1 mio. kr. incl. moms på boligdelen. Førstnævnte mindreforbrug på 0,8 mio. kr. er overført til deponering vedrørende nye lokaler til Hjemmepleje Vest. Der overføres en indtægt på 1,1 mio. kr. til 2013, hvilket svarer til det statslige tilskud til servicearealerne. Indtægten forventes primo Ultimo marts 2012 bevilgede Byrådet 8,6 mio. kr. til opførelse af 8 nye almene boliger på Trappebæksvej, hvoraf den kommunale udgift er 1,5 mio. kr., der er finansieret af drifts mindreforbruget fra Boligerne forventes indflytningsklare og projektet forventes afsluttet i april Der er samlet set overført 2 mio. kr. til Der er ligeledes overført 0,4 mio. kr. til 2013 vedrørende renovering af boligerne på Tvedvej. Desuden overføres der knap 1,0 mio. kr. til primært renoveringspuljen, hvor udgifterne først falder i En manglende tilretning af anlægsbudgettet til renovering af badeværelser på Mærskgården i 2011, betyder nu at der overføres 0,2 mio. kr. til 2013, således så budgettet svarer til den oprindelige bevilling. Tilretningen finansieres af Vindeby Pilevej mindreforbruget, dvs. af kassen. Der overføres samlet set 2,5 mio. kr. af s anlægsbudget til Ældreområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Ældreområdet har et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i Myndighedsafdelingen og 0,2 mio. kr. på hjemmeplejens- og plejecentrenes løn og driftsbudgetter. Myndighedsafdelingens mindreforbrug skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fritvalgspuljen på 4,2 mio. kr., 2,6 mio. kr. på puljen til dyre enkeltsager incl. statsrefusion samt 1,3 mio. kr. på projektet Jobrotation, der modsvares af et merforbrug på 4,9 mio. kr. på hjælpemidler, 1,4 mio. kr. på SOSU uddannelserne og 0,7 mio. kr. på plejevederlag. Hjælpemiddelområdets merforbrug er steget væsentligt i 2012, hvilket hovedsageligt skyldes ekstraordinære udgifter til indretning af hjælpemiddeldepotet samt stigende udgifter til især høreapparater og boligindretning.

6 Side 6 af 17 Hvad nåede vi i 2012? Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Befolkningsudviklingen og udviklingen i medarbejdersammensætningen gør det fortsat nødvendigt med en proaktiv indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet i Svendborg Kommune. For fortsat at kunne yde optimal service inden for kommunens rammer har ældreområdet udarbejdet en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Strategien er at tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere ved at fremme god trivsel og godt arbejdsmiljø, således at området til stadighed kan levere service af høj kvalitet. Målet med strategien er, at: Sikre at ældreområdet er en attraktiv arbejdsplads have tilfredse medarbejdere, der trives have et godt arbejdsmiljø have lavt sygefravær, som minimum på nuværende niveau Ældreområdet vil nå målene via: Måling af medarbejdertrivsel med efterfølgende handleplaner for arbejdsmiljøet. Uddeling af Arbejdsglædens Pris til medarbejdere, der gør en særlig indsats for trivsel på arbejdspladsen. Mentoruddannelse for nyuddannet personale og elever. Lederevaluering og -samtaler for sektionsledere. Kommunens tilbud om diplom- og projektlederuddannelse suppleres med tilbud specielt til Ældreområdets ledere Et kulturprojekt med fokus på at vedligeholde og skabe god kultur. Projektet vedr. rekruttering- og fastholdelse har betydet, at der er foretaget mere strategiske overvejelser i forhold til rekruttering. Der vil igen for 2012 blive udarbejdet en årsrapport for det foregående år, som skal lægge op til en statusvurdering i forhold til såvel udvikling som behov for revurdering eller yderligere initiativer. Kostpolitik sund mad Svendborg Kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på ernæring for at fremme ældres sundhed, funktionsniveau og trivsel. At have fokus på mad og måltider hele døgnet Mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet Samarbejdet omkring mad og måltider skal integreres i alle aspekter - både forebyggelse, omsorg, pleje og behandling. Målrettet indsats omkring mad og måltider skal ske i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner Veje til målet: Der vælges årligt et fokusområde gældende for hele ældreområdet Alle borgere der er visiteret til personlig pleje tilbydes årligt ernæringsscreening Der gennemføres en gang årligt en borgerundersøgelser i.f.t. kostpolitikken for borgere på ældreområdet.

7 Side 7 af 17 Der afholdes 2 årlige temaeftermiddage for kost- og ernæringsfaglige og superbrugere omkring Kostpolitikken. I 2012 var fokusområdet uddannelse af SUPER brugere og samarbejdet med de kost- og ernæringsfaglige Alle SUPER brugere har i 2012 gennemgået 6 dages uddannelse Temaeftermiddagene havde fokus på uddannelse og samarbejde Tilfredshedsundersøgelsen bliver gentaget i starten af Fokus området for 2013 er endnu ikke fastlagt. Seniorlivspolitik Svendborg Kommune har siden 2009 arbejdet med en overordnet seniorpolitik, der som en paraply samler de igangværende indsatser/politikker på området. Fokus på seniorpolitikken fortsætter ind i Den overordnede seniorpolitik er et element i fremtidens udvikling af ældreområdet. Målet er at udfordre, inddrage og understøtte en udvikling, hvor seniorernes mange ressourcer i form af tid, viden, evner og erfaringer bliver sat i spil samt at skabe tryghed og sikkerhed for de borgere, der har behov for hjælp og støtte. Seniorpolitikken koncentrerer sig om 6 emner; 1) Aktivt seniorliv, 2) Omgivelser og boliger, 3) Pleje og omsorg, 4) Mødet med borgeren, 5) Sundhed og forebyggelse og 6) Trafik, transport, tilgængelighed Seniorpolitikken beskriver mål og indsatser inden for hvert af de ovenstående emner. Status for målopfyldelse: Rehabiliteringstilbud til borgere med hjertekarsygdomme, KOL, diabetes og kræft. Etablering af sygeplejeklinikker. 12 demensboliger og 8 gæsteboliger er indviet på Vindeby Pilevej. Implementering af gæsteboligprojektet samt kurser for personalet ift. rehabiliteringstankegangen. Beskrivelse af sygeplejerskeprofiler for at styrke og udvikle sygepleje i kommunen. Proaktiv demenspolitik Projekt Nye Veje til aktivt liv (Se nedenfor) er med til at sikre fortsat udvikling af ældreområdet. Svendborg Kommune er i samarbejde med Marselisborg Centret og 24 andre kommuner med i projekt "Ensomt eller aktivt ældreliv - et frivilligt valg". I projektet skal vi i fællesskab udvikle nye ideer og afprøve forskellige måder at få flere ældre med i foreninger og fastholde dem, som allerede er der. Målet er at øge livskvaliteten gennem forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre. Det skal ske bl.a. gennem understøttelse af et aktivt ældreliv i kommunernes frivillige foreninger og organisationer. Målene i seniorlivspolitikken vil blive tænkt og arbejdet ind i enhver sammenhæng, hvor det er relevant. Områderne, som politikken beskriver, er alle i udvikling, og Svendborg Kommune støtter og medvirker til denne udvikling. Ældrerådet har på sit møde vurderet, at seniorlivspolitikken fortsat indeholder de elementer der er relevante for et godt seniorliv, og at det fortsat er en politik der er relevant at inddrage i arbejdet på ældreområdet. Ældrerådet finder det ikke aktuelt relevant at evaluere på seniorlivspolitikken.

8 Side 8 af 17 Bolighandlingsplan Ældreområdet i Social og Sundhed følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Det er målet, at Svendborg Kommune både nu og i fremtiden kan leve op til de udfordringer, der kommer af den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Leve op til ventelistegarantien Administrationen har en sammenhængende plan for udbygning af boligmassen på ældreområdet, som til stadighed opdateres for at give mulighed for en proaktiv indsats i forhold til udviklingen. En årlig opdateret bolighandlingsplan skal give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv samt give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger med udbuddet af boliger. Svendborg Kommune har siden indførelse af ventelistegarantien pr kunnet overholde lovkravet om, at ingen borgere på garantiventeliste til pleje- og demensboliger må vente over 2 måneder. Velfærdsteknologi Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Ældreområdet ønsker at være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver i forhold til arbejdskraftbesparende teknologier. Vi ønsker at bruge teknologien, hvor det giver mening. Velfærdsteknologi dækker også over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der forbedrer borgeroplevelsen. Social og Sundhed tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre livskvalitet for borgerne på. Vi vil arbejde med velfærdsteknologi ved at, Udnytte eksisterende teknologi og sikre at vi følger udviklingen på området Præge udviklingen ved at indgå aktivt i udvalgte projekter med eksterne aktører Præge udviklingen ved selv aktivt at idéudvikle og opstarte innovative processer. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi samkører ligeledes med velfærdsteknologien og indeholder for Social og Sundhed: Telemedicinsk sårbehandling Telemedicin Fjernbehandling af kronikere i eget hjem Analyse af best practice ved digital rehabilitering Hjemmesygeplejens integration til Det Fælles Medicinkort MedCom meddelelser Kommunerne på Sundhed.dk Fælles Sprog III på ældre- og sundhedsområdet Der er nedsat en velfærdsteknologiarbejdsgruppe i Social og Sundhed. Gruppens opgave er at: Koordinere og skabe overblik over velfærdsteknologiske tiltag Medvirke til at sikre retningen for den velfærdsteknologiske udvikling samt komme med anbefalinger til projekter Dagsordensætte velfærdsteknologi og formidle tiltag Der er i iværksat en række konkrete projekter og initiativer Borgere, hvor det er relevant, tilbydes i stedet for rengøringshjælp en robotstøvsuger Automatiske vaske- og tørretoiletter, kan monteres i borgerens hjem Hjælpemidler til støttestrømper, øjendrypning og lignende anvendes hvor det er relevant Forflytninger via loftlifte og mobile loftlifte betjent af én person Opstart af projekt omkring Tale til tekst i forhold til dokumentation på ældreområdet

9 Side 9 af 17 Afprøvning og udvikling af elektronisk låsesystem i hjemmeplejen Ansøgninger til div. fonde ift. velfærdsteknologiske løsninger. Innovationsprojekt i forhold til skærmløsninger for ældre Nye veje til aktivt liv Den demografiske udvikling betyder, at der på landsplan bliver flere ældre, hvilket i fremtiden vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne. I Svendborg Kommune var der i borgere over 70 år der fik hjemmehjælp. Dette svarer til 24 % af alle borgere i denne aldersgruppe. Hvis det fortsat er 24 % af de +70-årige, der modtager hjemmehjælp i 2025, vil antallet være borgere. I løbet af 15-årig periode sker der således en fordobling af borgere over 70 år, der modtager hjemmehjælp. På ældreområdet er der derfor fokus på, hvordan ældre medborgere kan hjælpes, på en anden og mindre ressourcekrævende måde. Der har i de senere år været øget fokus på mulighederne for rehabilitering og velfærdsteknologi, og der er i flere af landets kommuner sat konkrete projekter i gang, med rigtig gode resultater. i Svendborg Kommune besluttede på deres møde i februar 2011 at Nye Veje til aktivt liv skulle være et af s fokusområder i resten af byrådsperioden. Formålet er: At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp Der er nedsat en projektorganisation med styregruppe, projektgruppe og 5 arbejdsgrupper, der arbejder med projektet velfærdsteknologi, visitation/træningspakker, uddannelse, formidling rehabilitering på plejecentre. Projektet er gået i drift pr Der er lavet en tidsplan der indebærer at der startes med nye borgere i hjemmeplejen, dernæst plejecenterborgere og til sidst eksisterende borgere i hjemmeplejen. Projektet afsluttes som projekt i juni Projektet viser, at ift nye borgere, er 80% egnede til at være med i projektet, og af dem bliver 72% selvhjulpne. Der er udarbejdet hjemmeside hvor projektet kan følges. Evaluering vil forelægge ultimo marts Rotationsprojektet I efteråret 2011 startede ældreområdet i Langeland og Svendborg sammen med FOA, AOF og jobcentret i Svendborg et jobrotationsprojekt. Der blev søgt LBR-midler til at gennemføre projektet og gøre erfaringer, som skal danne grundlag for en fremtidig organisering. Kort om jobrotation: Jobrotation er en ordning, hvor virksomheder sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. Jobrotation er en beskæftigelsespolitisk ordning, der giver gevinster for alle involverede interessenter: Virksomhederne: får opkvalificeret medarbejderne uden stor nedgang i produktionen, reducerer deres omkostninger for uddannelse og styrket deres rekrutteringsgrundlag.

10 Side 10 af 17 De ansatte: får efteruddannelse på fuld løn, øger deres mulighed for at fastholde deres job og opnår ofte øget arbejdsglæde og selvtillid. De ledige vikarer: får nye kompetencer, øger deres markedsværdi, får ofte ordinært job i forlængelse af jobrotationsprojektet, får udvidet deres netværk og dermed styrket deres jobsøgning. Formål med projektet: At udvikle jobrotationsordning som en del af en rekrutterings, fastholdelses- og kompetenceudviklingsmodel for ansatte i ældreområdet i Svendborg og Langeland Kommune. At ufaglærte social- og sundhedshjælpere i Svendborg og Langeland Kommune gennem jobrotation får tilbud om SOSU-hjælperuddannelsen på SOSU-skolen At et antal forsikrede og ikke-forsikrede ledige i matchgruppe 1 gennemgår forløb, der opkvalificerer dem til at kunne varetage en række funktioner i ældreplejen. Ordningen er bygget op således, at der opstartes oplæringskurser klar til plejen 2 gange årligt for ledige, der hvis de gennemfører tilfredsstillende vil blive tilbudt ansættelse som jobrotationsvikarer for de medarbejdere, der ønsker uddannelse på SOSU-skolen. Der opstartes ligeledes uddannelse på SOSUskolen 2 gange årligt. I 2012 startede 2 hold Klar til plejen med 28 deltager pr. hold. Heraf 20 fra Svendborg pr. hold. Klar til plejen er et 4 måneders forløb, hvor de ledige følger en mentor i ældreområdet og således oplæres i færdigheder indenfor plejen. I forløbet er der 3 x 1 uges skolegang fordelt over de 4 måneder. 5 er optaget på SOSU-uddannelsen efter klar til plejen-forløbet og har derfor ikke været i spil til et jobrotationsjob. I de første 8 måneder af 2012 har 27 ledige i Svendborg Kommune fået job som jobrotationsvikarer. De første jobrotationsforløb er ved at være afsluttede (ultimo februar) og heraf er 4 optaget på SOSUuddannelsen på marts 2013 holdet. Der er nu opbygget en organisering som betyder, at jobrotationsprojektet fortsætter efter projektperiodens ophør. Der vil forsat starte 2 hold klar til plejen årligt og blive ansat et antal jobrotationsvikarer i stedet for ansatte, som går på SOSU-uddannelse.

11 Side 11 af 17 Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet (årsbasis og på kvartalsbasis) Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Regnskab 2012 Timer i traditionel hjemmepleje Udgifter ved projekt Nye Veje omregnet til timer (opstart 1. september 2011) Samlet timeforbrug Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Ovenstående tabel viser udviklingen i timer i hjemmeplejen i forhold til sidste år. I forbindelse med indførelse af projekt Nye Veje til et aktivt liv i september 2011, er timerne til traditionel hjemmepleje reduceret. Fremskrives timeforbruget i 2011 til 2012 i forhold til de demografiske forventninger, giver det et timetal på ca timer. Forbuget i 2012 er på timer, hvilket er en reduktion i forventede timer på Reduktionen skyldes primært projekt Nye Veje, men skyldes også eventuel øget sundhedstilstand blandt de ældre. Udgiften til projekt Nye Veje i 2011 var forholdsmæssigt mindre i 2011 end i Dette skyldes, udgiften i 2012 er med helårseffekt, mens den i 2011 alene vedrører 4 måneder. Desuden er indsatsen i projekt Nye Veje til et aktivt liv øget i perioden. Aktivitetsforudsætninger for traditionel hjemmepleje gennemsnit om måneden. 1. kvt kvt kvt kvt Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere (1) Total Hjemmehjælpsmodtagere (1) Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmeplejen

12 Side 12 af 17 (1) Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, derfor er der borgere som er registreret i både Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen. Oversigten indeholder kun traditionel hjemmepleje, hvilket betyder, at projekt Nye Veje ikke indgår. Projekt Nye veje til et aktivt liv har ændret forventningen til timeforbruget i hjemmeplejen. Resultaterne af projektet viser indtil nu, at antallet af modtagere - og dermed timeforbruget - har været faldende. Fra opstart af projektet i september 2011 er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet fra til modtagere i december Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet på årsbasis Regnskab 2011 Regnskab 2012 Private leverandører antal modtagere Private leverandører antal timer praktisk hjælp Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp i hjemmet fra privat leverandør har i en lang periode været stigende, men siden opstart af projekt Nye veje til et aktivt liv har antallet af modtagere og antal timer af praktisk hjælp fra private leverandører imidlertid været uændret. De private leverandørers andel af praktisk bistand udgjorde i gennemsnit 20% af det samlede timetal leveret til praktisk bistand i I 2012 er andelen: Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen gennemsnit pr. kvartal 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandørers andel af praktisk hjælp 21,6% 22,4% 23,1% 23,0% Stigningen i den private andel fra 1. kvartal til 3. kvartal 2012, skyldes ikke flere timer til private leverandører, men en reduktion i antallet af timer leveret af kommunen. Udviklingen fra 3. til 4. kvartal viser et stort set uændret niveau. Fra 3. til 4. kvartal 2012 er timetallet til praktisk hjælp faldet for både kommunalt såvel som privat leverede timer. Faldet af timer skyldes projekt Nye Veje til et aktivt liv. Nøgletal for ældreområdet: ECO Nøgletal for ældreområdet 1, Regnskab Udgifter og behov Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) - indeks 88,6 94,8 89,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov indeks 101,9 100,6 98,9 100,0 Beregnet service indeks 86,9 94,2 90,5 100,0 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 88,6% i forhold til hele Landet. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger knap 2,0% over Hele Landet 1 Kilde: ECO Nøgletal, AKF, regnskab 2011.

13 Side 13 af 17 og 1,3% over Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger på knap 87% i forhold til landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab Personale pr ældre over 67 år. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 2,5 1,8 2,4 2,7 Pleje og omsorg 90,6 101,5 92,8 96,7 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.) 9,4 9,2 9,3 9,2 Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning) 102,5 112,5 104,6 108,6 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommune bruger næsten 10% færre personaler til ældreomsorg pr ældre over 67 år end Sammenligningsgruppen og knap 6% færre personaler end Hele Landet. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 12% færre personaler end Sammenligningsgruppen og knap 7% færre end Hele Landet. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg med 2,5 personaler pr ældre over 67 år, er på niveau med Region Syddanmark og til dels Hele Landet, men næsten 40% højere end Sammenligningsgruppen. Socialområdet Økonomisk redegørelse Drift: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Socialområdet har et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Socialfaglig Center har et mindre forbrug på 2,2 mio. kr., heraf er 1,7 mio. kr. fra de statsfinansierede projekterer. De takstfinansierede institutioner har et samlet overskud på 2,2 mio. kr. Af dette overskud overføres afvigelser på op til 5 % af beregningsgrundlaget til Budget Afvigelser over 5 % indgår som takstregulering i De væsentligste årsager til socialområdets mindreforbrug: Mindreforbrug: Takstinstitutioner Statsfinansierede projekter Behandling af misbrugere Borgerstyret personlig assistance (BPA) Merforbrug: Midlertidig og længerevarende Botilbud Ophold på forsorgscentret Beløb -2,2 mio. kr. -1,7 mio. kr. -2,0 mio. kr. -0,8 mio. kr. Beløb 1,6 mio. kr. 0,7 mio. kr.

14 Side 14 af 17 Hvad nåede vi i 2012? Social bolighandlingsplan Det er Svendborg Kommunes målsætning at kunne tilbyde en bred og differentieret vifte af boligtilbud, der sikrer målgruppen mulighed for en livsførelse så tæt på egne idealer som muligt. For at sikre tilstrækkelig kapacitet på området er der udarbejdet en bolighandlingsplan for det sociale område. Bolighandlingsplanen giver et samlet overblik over kommunens behov for boliger til handicappede, sindslidende og socialt udsatte borgere. I bolighandlingsplanen er der opstillet følgende mål: 1. udvide antallet af midlertidige boliger til handicappede 2. udvide antallet af midlertidige boliger til sindslidende 3. etablere 6-8 boliger til handicappede borgere med behov for en længerevarende boforanstaltning 4. renovere husvildeboligerne på Trappebæksvej og Tvedvej 5. udvide antallet af boliger til socialt udsatte borgere, der ikke kan bo i tæt bynær beboelse, 3-5 boliger Status på udmøntningen Boliger til handicappede og sindslidende borgere Der opføres 12 nye længerevarende handicapboliger. Boligerne opføres i tilknytning til eksisterende boliger på Ryttervej. Boligerne forventes færdige omkring sommer I 2012 er antallet af midlertidige boliger til handicappede og sindslidende borgere udvidet. Der er etableret et nyt støttecenter til sindslidende borgere på Høje Bøge Vej 5 med plads til 5 borgere. Til huset er der ligeledes tilknyttet borgere, der modtager ydelser i egen bolig. Der er samtidigt sket en udvidelse af midlertidige boliger til handicappede borgere på i alt 8 boliger 2 boliger på Stubbevangen, 4 boliger på Enghavevej og 2 boliger på Teglbakken. Udvidelsen er sket ved overtagelse af boliger fra andre kommunale områder. Trappebæksvej og Tvedvej Renoveringen af boligerne på Tvedvej er gennemført i Opførelsen af nye boliger på Trappebæksvej er igangsat i De forventes indflytningsklare pr. 1. april Frivilligt socialt arbejde har besluttet at sætte særlig fokus på frivilligt socialt arbejde i resten af byrådsperioden. I den forbindelse er der i budgetforliget for 2012 afsat kr. årligt til understøttelse af det frivillige sociale arbejde. Midlerne er afsat i en frivilligpulje, der bl.a. skal sikre udmøntningen af kommunens Frivilligpolitik. Hovedparten af puljen er afsat til etablering og drift af et af et frivillighus på Havnegade. De øvrige midler er afsat til de frivillige sociale foreninger. Det har blandt andet betydet, at det har været muligt at bevillige midler til etablering af en gældsrådgivning i Svendborg. Udsatte team Erfaringerne fra Udsatte Team viser, at en udgående og opsøgende sagsbehandlerfunktion øger fleksibiliteten og kvaliteten i sagsbehandlingen for de svageste borgere. Muligheden for øget tilstedeværelse på væresteder og i borgerens eget hjem virker fremmende for sagsbehandlingen. Erfaringerne fra Udsatte Teamet er i 2012 implementeret i Socialafdelingen. I den forbindelse er der ansat en opsøgende sagsbehandler i afdelingen i Socialfagligt Center.

15 Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i 2012: 85 socialpædagogisk bistand Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal Gns. udg Gns. udg , BPA , Misbrug , døgn 103 Beskyttet beskæftigelse , , Samværstilbud 107 Midlertidig botilbud , Længerevarende , botilbud Sidste 2 kolonner er den gennemsnitlige årlige myndighedsudgift i 2011 og 2012 pr. foranstaltning i kr. ECO Nøgletal for tilbud til voksne med særlige behov. Regnskab Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidig ophold Kontaktperson- og ledsageordning Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse Samlet * - Sammenligningsgruppen Morsø, Svendborg, Vordingborg, Guldborgsund, Nyborg, Slagelse, Odsherred, Lolland. Samlet udgift for områderne, som primært dækker det specialiserede socialområde, viser at Svendborg Kommune ligger lavere end sammenligningsgruppen - og højere end Region Syddanmark og hele landet. Udgiften til Behandling af stofmisbrugere er høj i forhold til sammenligningskommuner og andre kommuner. Årsagen hertil er primært, at der i Svendborg Kommune er forholdsvis mange borgere i misbrugsbehandling. Derudover har kommunen en stor huslejeudgift i behandlingscenter for voksen. Side 15 af 17

16 Side 16 af 17 Løbende priser ECO Nøgletal - udvikling i Svendborg Regnskab 2010 Regnskab 2011 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidig ophold Kontaktperson- og ledsageordning Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse Samlet Den positive udvikling skyldes lavere udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance, hvor antal sager er reduceret. På øvrige områder er den samlede udgift uændret fra 2010 til Sekretariatet Økonomisk redegørelse Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Sekretariatet har et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der primært skyldes de mellemkommunale betalinger på 2,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på de almene ældreboliger. I den anden retning trækker et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. på administrationen, hvilket bl.a. skyldes ekstraordinære udgifter til IT/EDB systemer på 0,2 mio. kr., og inventar/kontorhold på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget på de almene ældreboliger på 0,9 mio. kr. skyldes forbrugsafgifter (aconto-reguleringer), der vedrører 2012, men som ikke var afregnet ved regnskabsafslutningen. Pr. januar 2013 flyttes det almene ældrebolig område fra serviceudgifterne til indkomstoverførselsområdet, hvorfor de 0,9 mio. kr. fra 2012 flyttes til indkomstoverførselsområdet i Pr. september fik sekretariatet en samlet netto tillægsbevilling på 1,1 mio. kr., hvilket omfatter tilførsel af 1,7 mio. kr. til stigende udgifter til tomgangshusleje i de almene ældreboliger. Desuden afleverede udvalget 2,8 mio. kr. vedrørende den mellemkommunale ankesag, som Svendborg Kommune vandt. De væsentligste årsager til sekretariatets mindreforbrug: Mindreforbrug: Mellemkommunale betalinger Almene ældreboliger Merforbrug: Administration Beløb -2,8 mio. kr. -0,9 mio. kr Beløb 1,3 mio. kr.

17 Side 17 af 17

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Socialudvalgets ansvarsområde

Socialudvalgets ansvarsområde 2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter

Læs mere

Ældreområdet Socialområdet

Ældreområdet Socialområdet Side 1 af 14 I 2011 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet Udmøntet I 2011 har fastholdelses- socialområdet: og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel - f.eks. uddelt

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden Side 1 af 7 Socialudvalget Ældreområdet I har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring 310.000

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 01-09-2014 Kl. 15:00 Damgården, Kærvej 8, Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 01-09-2014 Kl. 15:00 Damgården, Kærvej 8, Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 01-09-2014 Kl. 15:00 Damgården, Kærvej 8, Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit, Curt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015 Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550,6 2.614,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet:

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet I 2010 har ældreområdet: - I fortsat 2010 har udmøntningen socialområdet: af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien - videreført Gennemført seniorlivspolitikken omstrukturering

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 06-04-2016 Kl. 15:00 Strandlyst Plejecenter, Strandstien 1, Hesselager Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Udvalg: Måloverskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Vækst med nye perspektiver Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling,

Læs mere

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013.

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013. Personalepolitiske og økonomiske overvejelser vedr. seniorjob Assens, den 6. marts 2013/CB 1. Formål Nedenfor følger en beskrivelse af krav og forventninger til kommunale seniorjob og herunder økonomien,

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Okt.2011 Maj 2013 Målgruppe : Projektansvarlig organisation

Læs mere