FISSURFORSEGLING SOM KARIES- FOREBYGGELSE OG -BEHANDLING AF TASJA VILLÉGAS, DISTRIKTSTANDLÆGE, HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FISSURFORSEGLING SOM KARIES- FOREBYGGELSE OG -BEHANDLING AF TASJA VILLÉGAS, DISTRIKTSTANDLÆGE, HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJE"

Transkript

1 AF TASJA VILLÉGAS, DISTRIKTSTANDLÆGE, HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJE VEJLEDER: METTE BORUM, OVERTANDLÆGE, PHD, MASTER PP DKTE FISSURFORSEGLING SOM KARIES- FOREBYGGELSE OG -BEHANDLING

2 Indholdsfortegnelse 1) OPGAVEFORMULERING 2) LITTERATUR-GENNEMGANG AF FISSURFORSEGLING ANVENDT PROFYLAKTISK SAMT SOM BEHANDLING AF AKTIV KARIES PÅ PERMANENTE OKKLUSALFLADER. 3) KLINISK FORSKNINGSPROJEKT SEAL-DK, BEHANDLING AF OKKLUSAL KARIES I DET PERMANENTE TANDSÆT. HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJES DELTAGELSE OG RESULTATER. 4) DISKUSSION AF HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJES SEAL-RESULTATER 5) OVERORDNET DISKUSSION OG RELEVANS 6) REFERENCER 2

3 1) OPGAVEFORMULERING: Formålet med denne opgave er at gennemgå den vigtigste litteratur vedrørende fissurforseglinger på permanente tænder, både som et forebyggende tiltag samt som behandling af okklusal karies, samt derudover at beskrive resultaterne fra Høje Taastrup Kommunale Tandplejes deltagelse i det kliniske forskningsprojekt SEAL-DK Behandling af okklusal karies i det permanente tandsæt,

4 2) LITTERATUR-GENNEMGANG OM FISSURFORSEGLING ANVENDT PROFYLAKTISK SAMT SOM BEHANDLING AF AKTIV KARIES PÅ PERMANENTE TYGGEFLADER. Baggrund Der er gennem tiden sket et skift i tandlægevidenskabens betragtning af korrekt behandling af karies. G. V. Black satte dagsordenen for tandlægelige behandlingsprincipper for over 100 år siden med princippet om, at karieret væv skulle bortexcaveres, tanden præpareres med extention for prevention og restaureres med et restorativt materiale. 1 Siden er udviklingen gået over en mere tandbesparende behandling, til at rette fokus mod helt non-operative tiltag. Dette er sket ud fra betragtninger om, at ethvert operativt indgreb nedsætter langtidsprognosen for overlevelse af tanden. 2 3 Den kommunale tandpleje udfører i dag non-operative tiltag både på individog populations-niveau og både profylaktiske samt tidligt intervenerende tiltag: kost- og hygiejne-kontrol, fluor-applicering og fissurforseglinger. Ifølge et Cochrane-review fra 2010 findes der nogen evidens for, at fissurforsegling af okklusalflader har en større karies-forebyggende effekt end jævnlige fluor-appliceringer. 4 4

5 I 1969 beskrev Keyes 5, at karies-progression kræver 3 samtidigt forekommende faktorer: 1) En modtagelig vært, 2) kariogen mikroflora og 3) tilgængeligt substrat, hovedsageligt sukker i værtens kost. Heraf antages, at kariesprogression standser, når næringstilførslen til de kariogene bakterier i læsionen afskæres. 6 Dette er udgangspunktet, som ligger bag den forskning, der er lavet med fissurforsegling af okklusalflader på permanente tænder. Fissurforseglinger er udført både som profylaktisk tiltag samt som intervention ved manifest okklusal karies. Fissurforsegling som intervenerende tiltag er udført i forsøget på at skabe en fysisk barriere mellem kariogene bakterier i dentinen og næring fra mundhulen og dermed hæmme kariesprogressionen. I det permanente tandsæt hos 15-årige i Danmark er ca. 70% af DMFSindekset relateret til okklusale flader, mens fyldninger på okklusalflader i primærtandsættet kun udgør 15%. 7 5

6 Vigtig forskning indenfor fissurforseglinger De første studier i at modificere okklusalrelieffet og derved mindske risikoen for plakakkumulation, blev udført helt tilbage i 1905 af Miller, der som et profylaktisk tiltag forsøgte at udfylde fissursystemets furer med sølvnitrat for at muliggøre lettere renhold. Han fandt dog ikke i sine forsøg evidens for en kariesreducerende effekt med dette materiale. 8 I 1970 erne, viste Handelman et al., at antallet af levende bakterier i karieret dentin faldt dramatisk efter fissurforsegling, med det største fald forekommende umiddelbart efter forseglingen og med et stadigt fald over tid. Sammenlignet med prøver fra karieret dentin på kontrol-tænder med karierede okklusalflader, som ikke blev fissurforseglede, fandt man bakterietal, som var 1000 gange lavere et år efter forsegling og 2000 gange mindre to år efter. Der blev ifølge to-års rapporten fra forsøget ved røntgen-kontrol af de karierede læsioner ikke fundet synlig progression på de forseglede tænder. Deraf konkluderede Handelman et al., at den efterladte bakterieflora, når forseglingen havde afskåret næringsforsyningen, ikke længere var i stand til at ødelægge dentalvævet. 9 I et mindre studie med 108 karierede og ikke-karierede permanente første molarer, viste Handelman i 1981, at der ikke sås signifikant progression af karies, målt på røntgen-optagelser, på forseglede tænder, som blev fulgt fra to til fem år. Denne undersøgelse fandt et signifikant fald i vurdering af kariespenetrationsdybden på tænder, hvor forseglingen ved kontrol var fundet 6

7 intakt. For tænder, som blev vurderet med progression af karieslæsionen, havde 78% af forseglingerne været insufficiente ved seneste kontrolbesøg. 10 Også Mertz-Fairhurst har med mikrobiologisk dyrkning fra forseglede karieslæsioner vist, at læsioner, som forsegles, bliver sterile og klinisk inaktive. I et forsøg lavet tilbage i 1979 sås kun lille eller ingen progression i læsionsdybden på forseglede karieslæsioner målt ved standardiseret opmåling på røntgen. 11 Fissurforseglingsmaterialer Siden Miller i 1905 udfyldte okklusalrelieffer med sølvnitrat, er mange forskellige materialer blevet anvendt i samme henseende. I dag anvendes resin-baserede fissurforseglingsmaterialer og glasionomercementer. De resinbaserede fissurforseglingsmaterialer inddeles i I. generation, som aktiveres af ultraviolet lys. II. generation som er autopolymeriserede. III. generation, som polymeriseres af synligt lys til IV. generation, som desuden indeholder fluor. I. og II. generations materialer findes ikke længere i handlen. 7

8 De resinbaserede fissurforseglingsmaterialer retinerer til tandoverfladen efter syre-æts-behandling og deres karies-reducerende effekt består i en tæt aflukning af overfladen, som forhindrer næringstilførsel til bakterierne i den karierede læsion. Det er af stor betydning at de resinbaserede materialer appliceres under effektiv tørlægning. Det er tvivlsomt om IV-generations materialerne i kraft af fluor-tilførsel har en yderligere kariesreducerende effekt. 12 Glasionomercementer retinerer kemisk til tandoverfladen og er derfor mindre følsomme overfor fugt i forbindelse med appliceringen. Glasionomerer er fluorafgivende, som måske giver nogen kariostatisk effekt. Der er modstridende resultater af sammenlignende undersøgelser af såvel den kariesreducerende effekt som retentionsevne mellem glasionomer og resinbaserede forseglingsmaterialer. 12 Undersøgelser har vist en lavere kariesfrekvens på okklusalflader, som har været forseglet med glasionomercement, end ikke-forseglede flader, selv efter glasionomercement-forseglingen tilsyneladende har svigtet. Dette indikerer, at der muligvis er en effekt af cement, som er blevet tilbage i den dybeste del af fissursystemet. 13 Det er blevet foreslået, at glasionomercementer kan anvendes mere som fluorreservoir end som egentlig fissurforsegling, særligt i forbindelse med 8

9 begyndende eruption af permanente molarer, hvor det ikke er muligt at tørlægge tilstrækkeligt. 14 Et Cochrane-review fra 2009 har forsøgt at samle resultaterne af undersøgelser af fissurforsegling som forebyggende tiltag på tyggeflader af permanente tænder. 12 Der indgik 16 studier i reviewet. Alle deltagerne var børn og unge under 20 år. Syv studier sammenlignede forseglede okklusalflader med ikke-forseglede og ti sammenlignede forskellige forseglingsmaterialer anvendt overfor hinanden. Reviewet fastslår, at der er evidens for en forebyggende effekt af fissurforseglinger, men at der mangler undersøgelser på forseglingers forebyggende effekt set i forhold til forskellige karies-risiko-niveauer. De samlede resultater af undersøgelser af kvalitetsforskelle mellem forskellige fissurforseglingsmaterialer er modstridende. En ny dansk, klinisk undersøgelse har vist, at operativ behandling her i Danmark igangsættes tidligt i det unge, permanente tandsæt. Ifølge undersøgelsen blev ca. hver fjerde okklusale fyldning lavet som behandling af en læsion, som radiologisk var begrænset til emaljen eller emalje-dentingrænsen. Dette på trods af at der i sådanne læsioner stort set aldrig vil være bakterie-indtrængning i dentinen. 7 9

10 På baggrund af de undersøgelser, der gennem tiden er lavet af behandling med fissurforseglinger som profylaktisk tiltag, og hvoraf de vigtigste her er medtaget, anbefaler nutidige protokoller for behandling af okklusal karies fissurforseglinger som profylaktisk tiltag og behandling ved karieslæsioner, som radiologisk begrænser sig til emaljen. 14 Resultaterne fra nyeste igangværende forskning i det kliniske forsøg SEAL-DK, Behandling af okklusal karies i det permanente tandsæt peger i retning af, at det også kan forsvares at anvende fissurforsegling behandlende ved dentinlæsioner. 10

11 3) KLINISK FORSKNINGSPROJEKT SEAL-DK, BEHANDLING AF OKKLUSAL KARIES I DET PERMANENTE TANDSÆT. HØJE TAASTRUP KOMMUNALE TANDPLEJES DELTAGELSE OG RESULTATER. SEAL-DK SEAL-DK, Behandling af okklusal karies i det permanente tandsæt, som er påbegyndt i 2006, er et klinisk forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Tandlægeskolen i København og 9 kommunale tandplejer, hvorfra 69 behandlende tandlæger har deltaget. Forskningsprojektet blev startet for at afdække mulighederne for forsegling af okklusal karies på permanente tænder frem for konventionel fyldningsterapi. Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité. 15 Der indgår 521 børn og unge i forsøget. Deltagerne måtte højst være 15 år på behandlingstidspunktet. Inklusionskriterier: Kun tænder med okklusale karieslæsioner, som tandlægen på behandlingstidspunktet vurderede som værende fyldningskrævende, er indgået i projektet. Patienterne skulle på behandlingstidspunktet være under 15 år, for at kunne følges i Den Kommunale Tandpleje i minimum tre år efter behandling. Forældrene skulle før behandling give samtykke til deltagelse i forsøget. Det var påtænkt, at karieslæsionerne, som indgik i forsøget, maximalt måtte strække sig halvt ind i dentinen. Der er dog også medtaget dybere læsioner. 11

12 Fra 2006 til 2009 er der som led i forsøget lavet 368 fissurforseglinger i seks forskellige fabrikater og 153 plastfyldninger i otte forskellige fabrikater. Forsøgsopsætning: Forsøget blev udført som en randomiseret undersøgelse af non-operativ versus operativ behandling af okklusal karies. Valget af behandling foregik ved blindet, computer-randomiseret lodtrækning, således at der blev lavet 2/3 lakeringsbehandlinger og 1/3 fyldninger. Der var frit materialevalg til behandlingerne, mellem eksisterende resinbaserede fissurforseglingsmaterialer hhv. fyldningsmaterialer. SEAL-behandlinger fra Høje Taastrup Kommunale Tandpleje: I forbindelse med Høje Taastrup Kommunale Tandplejes deltagelse i SEAL-DK, har HTK-tandpleje deltaget med behandling af 127 patienter, hvoraf 90 blev behandlet med fissurforseglinger. De 90 forseglinger er udført med randomisering af forseglingsmaterialer mellem Delton LC og Helioseal F. Delton er et transparent materiale, som var og er standard-materiale til fissurforsegling i Høje Taastrup Kommunale Tandpleje, hvor Helioseal F, der er hvidt og fluor-afgivende, ved forsøgets start var nyt på det danske marked. Der blev i HTK udført 43 forseglinger med Delton LC og 47 forseglinger med Helioseal F. 12

13 På behandlingstidspunktet registreredes karieslæsionens udstrækning klinisk og radiologisk. Det ses af figuren, at HTK deltog med flere læsioner, som ikke var så dybe: 25% af de udførte lakeringer var på karieslæsioner, som begrænsede sig til emalje-cement-grænsen. I den samlede gruppe var andelen af disse kun det halve, 12%, mens der i den samlede gruppe var 30% dybere læsioner, 1/3-2/3 inde i dentinen. Disse dybere læsioner udgjorde kun 22% af forseglingerne fra HTK. 13

14 Udførsel af forsøget: Efter udvælgelse af en egnet karieslæsion og familiens tilsagn til deltagelse i forsøget, blev der udtrukket en kuvert med valget af behandlingen af den pågældede læsion. Faldt randomiseringen ud som lakering, randomiserede vi i Høje Tåstrup Kommune endvidere mellem to forseglingsmaterialer: Delton LC og Helioseal F: gav summen af de sidste 2 cifre i patientens CPR-nr et lige tal, anvendtes Delton LC, og gav summen af de sidste 2 cifre i patientens CPR-nr et ulige tal, anvendtes Helioseal F. Forseglingerne blev udført efter Københavns Tandlægeskoles aktuelle protokol. 16 Opfølgning: Behandlingerne er efter forsøgets start blevet kontrolleret årligt med en klinisk vurdering af forseglingens kvalitet samt radiologisk med bw. Tandlægen har ved hver årlig kontrol analyseret det nye røntgenbillede og vurderet, om der fandtes kariesprogression eller evt. regression i forhold til læsionens udseende på bw taget ved forsøgsstart. Ud fra de kliniske og radiologiske fund, er den enkelte behandling årligt evalueret og der er truffet beslutning om et eventuelt behov for reparation/omlavning eller operativ fyldningsterapi af læsionen. Bw bliver desuden indsendt til Københavns Tandlægeskole efter hver årlig kontrol for en systematisk opmåling af karieslæsionens relative dentindybde og sammenlignende beregning af progression/regression af læsionen. 14

15 Resultater: SEAL-DK 5-års resultater viser 55% velfungerende forseglinger, 16% omlavede/reparerede og 29% omlavet til fyldning. Kontroltiden er opgjort som gennemsnitstid. Således kan der fra den enkelte behandling til dato være mere eller mindre end 5 år, da behandlingerne, som indgår i projektet, er udført løbende i perioden Der foreligger nu også 5-års resultater for de behandlinger, som HTK-tandpleje har bidraget med til SEAL-DK-forskningsprojektet. 15

16 Sammenligner man antallet af lakeringer som ved 5-års kontrollen var velfungerende/reparerede/udskiftede med fyldning, fra HTK med det samlede antal, ses det, at 37% af lakeringerne i HTK er udskiftet med en fyldning mod 29% i den samlede gruppe. Antallet af reparerede fyldninger er næsten lige, idet 18% er reparerede/omlavede i HTK mod 16% i den samlede gruppe. Der er følgelig flere velfungerende lakeringer, 55% i den samlede gruppe, mod 45% i HTK. Ser man på Kaplan-Meier 5-års-overlevelseskurven for de forskellige anvendte fissurforseglingsmaterialer i den samlede SEAL-gruppe, kan man se at de to materialer, Delton LC og Helioseal F, som HTK anvendte i SEAL-forsøget, er de to materialer, som har klaret sig dårligst. 16

17 Måske er materialerne ikke kvalitativt dårligere, idet vi på den kumulative overlevelseskurve kan se, at Delton LC, som også er blevet anvendt i andre kommuner, har klaret sig bedre i den samlede gruppe end i HTK. Resultaterne fra HTK har måske trukket overlevelsesraten for Delton LC og Helioseal F ned. Der var ikke i HTK signifikant flere eller færre omlavninger af forseglinger med Delton LC i forhold til forseglinger med Helioseal F. 17

18 4) DISKUSSION AF HTK-TANDPLEJES SEAL-RESULTATER I HTK har vi efter forsøgets start oplevet flere kliniksammenlægninger og et generationsskifte med udskiftning af behandlere og vi har skiftet røntgensystem fra analog til digital røntgen. Noget tyder på, at overgangen til digital røntgen kan have givet usikkerhed i vurderingen af progression af den forseglede læsion i forbindelse med kontrol efter behandling, idet mange omlavninger fra lakering til fyldning er lavet efter første digitale røntgenkontrol. Generationsskiftet kan have betydet, at nye behandlere ikke har været tilstrækkeligt velinformerede om forsøget og kliniksammenlægningerne har betydet, at de samme behandlere ikke har fulgt den enkelte patient, som har deltaget i forsøget og måske har en anden behandler vurderet den enkelte karieslæsion anderledes end den tidligere. Disse faktorer kan have været af betydning for, at flere lakeringer er blevet udskiftet med fyldning hos os, end i den samlede forsøgsgruppe. Det ses også at mange HTK-omlavninger er lavet umiddelbart inden 18-års udskrivning af patienten. Vores behandlere har måske været usikre på prognosen af forseglingen og/eller på hvorvidt patienten fremtidigt ville vedligeholde jævnlig undersøgelse hos privat tandlæge. Når opmålingerne af læsionernes udvikling over tid er færdiggjort, vil det vise sig, hvor mange af lakeringerne, som vi omlavede til fyldninger, der reelt progredierede efter lakering. 18

19 Andre faktorer kan muligvis også have gjort sig gældende, uden man direkte kan se det af tallene. Der er ikke påvist signifikant flere karies-høj-risiko deltagere fra HTK, men da vurderingen af karies-risikoen for den deltagende patient var den enkelte tandlæges subjektive vurdering, kan det meget vel tænkes, at den er vurderet forskelligt afhængigt af geografi. I Vestegnskommunerne, inkl. Høje Taastrup, er karies-hyppigheden større end i de nordsjællandske kommuner. Det kan derfor tænkes, at dette kan have påvirket vurderingen af karies-aktivitet i retning af, at der i Vestegnskommunerne er vurderet lavere risiko ved samme kariesmanifestation, fordi det her i større grad hører til normal-billedet. Undersøgelser har vist at større initialkaries-frekvens betød hyppigere tab af fissurforsegling og udvikling af okklusal karies på permanente molarer

20 5) OVERORDNET DISKUSSION OG RELEVANS Hvor vi gennem årene siden Black har bevæget os i retning fra extention for prevention mod minimal invasiv operativ behandling for bevarelse af mest mulig tandsubstans, står vi med fissurforsegling af okklusal karies på permanente tænder overfor et egentligt paradigme-skifte. Det er af stor interesse for børnetandlæger, såvel som alle andre kariesbehandlende tandlæger, at forskningen bevæger sig i retning væk fra konceptet om, at karieret væv skal fjernes, før tanden dernæst restaureres, mod at kariesprogressionen i stedet kan standses, ved at næringstilførslen til de kariogene bakterier afskæres med en plastforsegling af karieslæsionen. På baggrund af 5-års data fra SEAL-DK er det rimeligt at udvide kriterierne for ikke-operativ behandling af okklusale læsioner i det permanente tandsæt. Det ses af SEAL-DKs hidtil opnåede forskningsresultater, at fissurforsegling over okklusal karies på permanente tænder er et sikkert behandlingsvalg i mange år, såfremt forseglingen forbliver intakt. Hvis den operative kariesbehandling kan udskydes i en årrække, vil svækkelsen af tanden ved udboring udsættes tilsvarende og behovet for omlavning af fyldninger, med en mulig yderligere svækkelse af tanden, ligeså udskydes og tandens levetid forlænges. På netop unge permanente tænder, som SEAL-forsøget omhandler, vil det desuden være en fordel at udskyde 20

21 operativ behandling, for at give den unge pulpa tid til at modnes og efterhånden indsnævres, så risikoen for overbelastning af pulpa mindskes. Såfremt forseglingen af den okklusale læsion kan vedligeholdes, ser det ud som om, vi bevæger os i retning af, at vi helt kan undgå at bore i okklusale karies-læsioner, såfremt vi finder dem, før de har nået for stor en dybde. SEAL-DK er endnu ikke afsluttet, bl.a. udestår den multivariable statiske analyse af det samlede resultat, som måske kan gøre os klogere på, under hvilke omstændigheder SEAL-behandling er den bedste behandling. 21

22 6) REFERENCER 1 Cavity preparation. Volume II: The technical procedures in filling teeth. Black GV. A work on operative dentistry in two volumes, 1908: Longevity of restorations: the death spiral, Qvist V., Dental caries, the disease and its clinical management 2nd edition 2008, kapitel 24, 3 Does the cycle of re-restoration lead to larger restorations? Branley CF et al., Journal of Am. Dent. Assoc, Vol. 126, October Pit and fissure sealants versus fluoride varnishes for preventing dental decay in children and adolescents, Hiiri A, Ahovuo-Saloranta A, Nordblad A, Mäkelä M, Cochrane review, Present and future measures for caries control. Keyes PH., Journal of Am. Dent. Assoc 1969; 79(6): Ultraconservative and cariostatic sealed restorations: results at year 10. Mertz-Fairhurst et al., JADA, Vol. 129, January Plastforsegling og infiltration af okklusale og approksimale carieslæsioner, Bakhshandeh, Ekstrand, Qvist. Tandlægebladet 2013, 117, nr.4 8 Fissure sealants and dental caries (review) Murray JJ., Williams B, Journal of Dentistry Vol.3, No.4, Handelman SL, Washburn F, Wopperer P, Journal of Am. Dent. Assoc. 93 (1976) Use of adhesive sealants over occlusal carious lesions: radiographic evaluation. Handelman, Leverett, Solomon, Brenner, Commuity Dent. Oral Epidemiol. 1981, 9: Clinical progress of sealed and unsealed caries. Part II: standardized radiographs and clinical observations. Mertz-Fairhurst EJ, Schuster GS, Williams JE, et al., J Prosthet Dent 1979;42(6): Pit and fissure sealants for preventing dental decay in the permanent teeth of children and adolescents (review) Ahovuo-Saloranta A, Hiiri A, Nordblad A, Mäkelä M, Worthington HV Cochrane review, prepared and maintained by The Cochrane Collaboration and published in The Cochrane Library 2009, Issue 2 13 Glass ionomer cement and resin-based fissure sealants are equally effective in caries prevention (meta-analyse), Sachin S, J Am Dent Assoc May;142(5): EAPD guidelines for the use of pit and fissure sealants. Welbury R, Raadal M, Lygidakis A; European Academy of Paediatric Dentistry., Eur J Paediatr Dent Sep; 5(3): Forsøgsprotokol SEAL-DK Behandling af okklusal caries i det permanente tandsæt, version 2: , Københavns Universitet, Tandlægeskolen 16 _Forsegling_af_okklusal_caries_p voksne.pdf/ 22

23 17 Fissure sealant retention and caries development after resealing on first permanent molars of children with low, moderate and high caries risk, Oulis CJ, Berdouses ED, Dept. of Paediatric Dentistry, Dental School, University of Athens, Greece 23

Fissurforsegling år 2006

Fissurforsegling år 2006 Fissurforsegling år 2006 sven poulsen, göran koch og lill-kari wendt Metoder til forebyggelse af caries i okklusale fissurer har eksisteret længe. De tidligste metoder var de såkaldte profylaktiske fissurrensninger

Læs mere

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Non-invasiv behandling af carieslæsioner Plastforsegling er en gængs non-invasiv behandling til standsning af superficielle okklusale carieslæsioner i det unge

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet Præklinisk kursus i plastiske restaureringer, 4. sem. B Plastiske restaureringer 1, 5. sem. B Vejledning nr. 9 FISSURFORSEGLING

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Forsegling af okklusal dentincaries. i permanente molarer. syvårs resultater af en randomiseret klinisk undersøgelse ABSTRACT

Forsegling af okklusal dentincaries. i permanente molarer. syvårs resultater af en randomiseret klinisk undersøgelse ABSTRACT VIDENSKAB & KLINIK Sekundærpublikation ABSTRACT Forsegling af okklusal dentincaries i permanente molarer Formålet med nærværende studie var at undersøge muligheden for at udskyde fyldningsbehandling af

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Kliniske observationer som epidemiologiske undersøgelser

Kliniske observationer som epidemiologiske undersøgelser Fissurforsegling til behandling af caries hos børn og voksne Et litteraturstudie suppleret med en kasuistik Karen Mørup og Kim Ekstrand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Kollektiv eller individuel profylakse?

Kollektiv eller individuel profylakse? Kollektiv eller individuel profylakse? sven poulsen Forebyggelsen er til stadig diskussion som følge af en lang række forhold. Men ét af de hyppigst stillede spørgsmål er: Skal vi fortsætte med den brede

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Caries i pædodontien

Caries i pædodontien Caries i pædodontien Caries i pædodontien Det enkelte barns behov Clara Mohammad Caries i pædodontien Carieserfaring Forekomst, progression og behandling af caries Det primære tandsæt ( ca. 0-6 år) Blandingstandsættet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Om brugen af fluorider i cariesforebyggelsen

Om brugen af fluorider i cariesforebyggelsen videnskab Artiklen er udarbejdet i samarbejde mellem TNT og Tandlægebladet og bringes i julinummeret af Tandlægebladet Om brugen af fluorider i cariesforebyggelsen Sven Poulsen, professor, dr.odont., Afdeling

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger

Læs mere

Hvordan vil Du behandle case 1?

Hvordan vil Du behandle case 1? DOFT EFTERÅRSKURSUS NYBORG 2014! Dyb caries behandling Pulpotomi Ekskavering Lars Bjørndal, Lektor, ph.d., dr.odont. Odontologisk Intistut, Københavns Universitet labj@sund.ku.dk Hvordan vil Du behandle

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13-18 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 2 Tandens opbygning 3 Brug fluortandpasta Tandplejen anbefaler at du bruger en tandpasta

Læs mere

EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det

EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det til? Hanne Berthelsen 1, Gro Haukali 2,3, Birthe Høgsbro Østergaard 3, Birgitte Uldum 4, Ulla Kirkegaard 4, Pia Clemmensen 5, Pia Wogelius 5,

Læs mere

Dentincaries: Udvikling og klinisk håndtering

Dentincaries: Udvikling og klinisk håndtering FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 626 33 Lars Bjørndal Dentincaries: Udvikling og klinisk håndtering Buonocore Memorial forelæsning 2002 Operativ cariesbehandling udføres typisk med fokus på

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn?

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? - Ny viden om udsatte børn og unge Alva Albæk Nielsen, Forskningsassistent Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI) Dagsorden Introduktion til emnet Diskussion

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) til

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13 18 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Pulpabevarende metoder til behandling af profund caries

Pulpabevarende metoder til behandling af profund caries Pulpabevarende metoder til behandling af profund caries - et litteraturstudie DKTE opgave 2012/2013 Else Reintoft, Vejle Kommune Line Wøldike Risak, Vejen Kommune Vejleder Nuno V. Hermann DDS,PHD. 2 Indledning

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2011

Forebyggelsesstrategi 2011 Forebyggelsesstrategi 2011 Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent Jane

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 10 2007 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Armelius B-Å, Andreassen TH: Cognitive-behavioral treatment for antisocial behavior

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Disposition Afgrænsning af litteraturen Hvad ved vi om effekten af beskæftigelsesrettede indsatser for kort-

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Overgangen fra amalgam til plast har i et vist omfang ikke indflydelse på tandsundheden Af miljømæssige grunde er plastmateriale i dag første valg, når fyldninger

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Teknologi og evidensvurdering

Teknologi og evidensvurdering Teknologi og evidensvurdering Onsdag d. 27. april 2011 Susanne Wulff Svendsen, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Formål For patienter med impingement syndrom / rotator

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 0-5 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 Nej - du blev ikke downloaded, du blev født! 2 Mælketænder Ved fødslen er mælketænderne

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

Skal primære tænder behandles?

Skal primære tænder behandles? Skal primære tænder behandles? Lis Almer September 2011 3 år medio 1960 erne Lis Almer 2006 Lis Almer 2006 5 år Før småbørnstandplejen Hvorfor tandlægebesøg? Smerter ekstraktion Lige før skolestart nedcarieret

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 1. Nuværende optagelsesprocedure I 2002 startede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter forudgående aftale

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Hvert år møder ca årige på session, og ca.

Hvert år møder ca årige på session, og ca. Cariesaktivitet og cariesbehandling på 18-26-årige mænd under værnepligt Birgit Petersen, Marianne Geisler og Kim Ekstrand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Pædagogik og didaktik/øvrige

Pædagogik og didaktik/øvrige S K O L E N F O R K L I N I K A S S I S T E N T E R O G T A N D P L E J E R E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Pædagogik og didaktik/øvrige Grundforløbsprøven 1. JUNI 2012 Grundforløbsprøven På

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader?

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader? NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte risikoen for syreskader? Erosioner syreskader på tænderne Tandlæger oplever

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014 Rejseholdet Tandplejens rejsehold er etableret for at understøtte den forebyggende indsats mod huller i tænderne. Rejseholdet rejser

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

KLIMAÆNDRINGER - SET I EN HISTORISK SAMMENHÆNG

KLIMAÆNDRINGER - SET I EN HISTORISK SAMMENHÆNG KLIMAÆNDRINGER - SET I EN HISTORISK SAMMENHÆNG Afdelingsleder Richard Thomsen Natur og Miljø, Århus Amt ATV MØDE KLIMAÆNDRINGERS BETYDNING FOR VANDKREDSLØBET HELNAN MARSELIS HOTEL 4. oktober 2006 INDLEDNING

Læs mere

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Plastrekonstruktion 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm rgsmål 4. semester Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Forbehandling af tanden Forbehandling

Læs mere