b) Ansogers navn, adresse, tlf., , fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b) Ansogers navn, adresse, tlf., e-mail, fax"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE /obcenter Roskilde ANS0GNINGSSKEMA Det Lokale BeskaeftigelsesrSd Jobcenter Administration Ansogningsfrist 28. oktober GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn "Langtidsledighed en intensiveret og samordnet indsats" b) Ansogers navn, adresse, tlf., , fax Inhouse Consulting Amaliegade 14, parterre 1256 K0benhavn K Tlf.: Fax: c) CVR og P nr. CVRnr d) Projektansvarliges navn, adresse, tlf., , fax Direkt0r, seniorkonsulent Karsten Hillestrom Inhouse Consulting Amaliegade 14, parterre 1256 Kobenhavn K Tlf.: Fax: e) Okonomisk ansvarliges navn, adresse, tlf., , fax (Er som udgangspunkt den projektansvarlige). Direkt0r, seniorkonsulent Karsten Hillestrom Inhouse Consulting Amaliegade 14, parterre 1256 Kobenhavn K Tlf.: Fax:

2 2. PROJEKTOPLYSNINGER Projektets malgruppe a) => Langtidsledige borgere i Roskilde Kommune indenforalle malgrupper og med saerligt fokus pa borgere med foraeldede eller begraensede kompetencer. => Medarbejdere og ledelse i Jobcenter Roskilde. => LBR Roskilde. => Medarbejdere og ledelse, akasser og uddannelsesinstitutioner. => Politiske beslutningstagere i Roskilde Kommune. => De forskellige forvaltningsgrene i Roskilde Kommune. b) Projektets formal Projektets overordnede formal er: => At reducere antallet af langtidsledige i Roskilde Kommune gennem en intensiveret og samordnet indsats med saerligt fokus pa borgere med foraeldede eller begraensede kompetencer. => At bryde "f0dekaeden" frem mod langtidsledighed ved at modvirke, at ledige borgere udvikler sig til at blive langtidsledige. Til de overordnede formal er der knyttet en raekke delmal omfattende: => At der blandt virksomheder i Roskilde Kommune/lokalomradet gennemf0res en kortlaegning af de fremadrettede kompetencebehov. => At der implementeres og anvendes et vaerkt0j, som (med et meget begrasnset ressourceforbrug) g0r det muligt I0bende at male den lokale arbejdsmarkedsbalance, omfattende savel udbuds som eftersp0rgselssiden. => At der implementeres og anvendes et vaerkt0j, som samtidig abner mulighed for at udbrede borgernes arbejdsmarkedsperspektiv og styrke motivation til efteruddannelse/opkvalificering, samt at fa gennemf0rt en kompetenceafdaekning med anvendelse af savel IKV som RKV. => At der etableres et systematisk samarbejde mellem Jobcenter Roskilde, akasser og uddannelsesinstitutioner omfattende savel de strategiske som operative aspekter. c) Projektets succeskriterier (malbare resultatkrav) Projektets succeskriterier er: => At antallet af langtidsledige borgere i 2012 reduceres med mindst 10 pet. (og i de f0lgende ar med mere end 10 pet. arligt). :=> At antallet af borgere, der bliver langtidsledige i 2011, reduceres med mindst 10 pet. (og i de f0lgende ar med mere end 10 pet. arligt).

3 => At mindst % af de medarbejdere og ledere i henholdsvis Jobcenter Roskilde, akasser og uddannelsesinstitutioner, som operativt har medvirket i projektet, oplever, at den intensiverede og samordnede indsats i h0j grad er effektiv. =^> At der i den fremadrettede drift i Jobcenter Roskilde benyttes et (elektronisk) vasrktoj, der abner mulighed for lobende at male den lokale arbejdsmarkedsbalance omfattende savel udbuds som eftersporgselssiden. => At der i den fremadrettede drift i Jobcenter Roskilde benyttes et vaerktoj, der samtidig abner mulighed for at udbrede borgernes arbejdsmarkedsperspektiv, styrke motivation til efteruddannelse/ opkvalificering, samt gennemforelse af IKV. => At der i den fremadrettede drift i Jobcenter Roskilde gennemfores et systematisk samarbejde mellem Jobcenter Roskilde, akasser og uddannelsesinstitutioner med det formal at styrke intensiteten og samordningen af indsatsen overfor langtidsledige. d) Aktiviteter og tidsplan Projektet indeholder 4 faser omfattende: => => => => Forberedelsesfasen Afprovningsfasen Evalueringsfasen Implementeringsfasen Forberedelsesfasen, der har en varighed pa 3 maneder, vil omfatte folgende hovedaktiviteter: => Visitering af langtidsledige, der skal deltage i projektet. Visiteringen af langtidsledige til deltagelse i projektet foretages af Jobcenter Roskilde. => Kortlasgning af de fremadrettede kompetencebehov blandt virksomheder i Roskilde Kommune/lokalomradet. Kortlaegningen gennemfores af Inhouse Consulting og ved, at der etableres et virtuelt virksomhedspanel omfattende (garanteret) 100 virksomheder i Roskilde Kommune, repraasenterende forskellige storrelser og brancher, som modtager et sporgeskema, der udsendes og besvares elektronisk. Forud herfor vil der blive taget kontakt til hver enkelt af virksomhederne med henblik pa at afklare, om virksomhederne vil vaere indforstaet med at vaere omfattet af panelet, og i bekraeftende fald at fa oplyst navn og adresse pa den person i virksomheden, der skal besvare sporgeskemaet. Derforventes en besvarelsesprocent pa mindst 75 ved kortlaegningen. ^> Tilpasning af (elektronisk)vaerkt0j, der I0bende (og med et saerdeles begraenset internt ressourceforbrug) muliggor malinger af den lokale arbejdsmarkedsbalance, saledes at det svarer til de konkrete behov i Jobcenter Roskilde.

4 Det pagasldende vaerktoj er allerede udviklet af Inhouse Consulting og er p.t. i drift i 6 jobcentre, nemlig Fredensborg, Hiller0d, Helsing0r, Halsnaes, Egedal og Frederikssund. (Som led i projektet vil Inhouse Consulting vasre indforstaet med, at vaerktojet vederlagsfrit kan stilles til radighed for projektet). => Tilpasning af vaerkt0j, der samtidig abner mulighed for at udbrede arbejdsmarkedsperspektivet, styrke motivation til efteruddannelse/ opkvalificering, samt gennemforelse af savel IKV som RKV. Vaerktojet er allerede udviklet af Inhouse Consulting og anvendes i flere sammenlignelige projekter i andre jobcentre, fx Jobcenter Fureso. Der skal ske en tilpasning af vaerktojet til de lokale forhold i Jobcenter Roskilde. => Udvikling af samarbejdsmodel mellem Jobcenter Roskilde, akasser og uddannelsesinstitutioner omfattende savel de strategiske som operative aspekter. Der tages afsaet i det allerede eksisterende samarbejde mellem Jobcenter Roskilde, akasser og uddannelsesinstitutioner, samtidig med at der via interview med parterne foretages en kortlaegning af detfremadrettede behov for (yderligere) samarbejde, forventningerne hertil, samt organiseringen af samarbejdet, herunder konkrete snitflader og processer mv. => Etablering af projektlogistik, omfattende savel arbejdsgange, processer og snitflader i forbindelse med afpravningsfasen. Projektlogistikken saetterfokus pa, hvordan afprovningsfasen organiseres, dels intemt i Jobcenter Roskilde, dels i forhold til de deltagende akasser og uddannelsesinstitutioner. Som led heri beskrives behovet i indsatsen for de deltagende borgere og hvilke "leverancer", derforventes fra de enkelte deltagende parter. => Planlaegning og gennemforelse af workshop (1/1 dag) for de medarbejdere og ledere i henholdsvis Jobcenter Roskilde, akasser og uddannelsesinstitutioner, der medvirker i projektet. I forbindelse med workshoppen introduceres og droftes savel vaerktojer som projektlogistik. Afprovningsfasen, der haren varighed pa 6 maneder, vil omfatte folgende hovedaktiviteter: => Afpr0vning af den intensiverede og samordnede indsats i forhold til de langtidsledige, der er visiteret til projektet. Det forventes, at projektet omfatter 100 borgere i malgruppen, som er visiteret til projektet. I forbindelse med afprovningsfasen forventes opgaverne i hovedtraek fordelt mellem de deltagende parter pa folgende made: Jobcenter Roskilde: Kontakt til virksomheder i forbindelse med bl.a. virksomhedsrettet aktivering.

5 => Vejledning og samtaler med deltagende borgere med anvendelse af de "nye" vaerkt0jer. Hvis forsikrede deltagere, da i samarbejde med akasser. => Udarbejdelse af uddannelses og jobplan for deltagende borgere. => Udpegning af intern "tovholdertsuperbruger", der kan understotte den driftsmaessige koordinering i afprovningsfasen. => Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om opkvalificering/ kompetenceloft for deltagende borgere. Akasser: => Samarbejde med Jobcenter Roskilde i forhold til vejiedning og samtale med deltagende forsikrede. => Samarbejde med Jobcenter Roskilde om udarbejdelse af uddannelses og jobplan for deltagende forsikrede. Uddannelsesinstitutioner: => Gennemforelse af IKV/RKV for deltagende borgere. => Vejledning til Jobcenter Roskilde om muligheder i forbindelse med uddannelse og opkvalificering. Inhouse Consulting yder processtotte i forbindelse med afpr0vningen. Processt0tten vil have fokus pa, at den udviklede projektlogistik fungerer, samt pa at afklare eventuelle tvivlssp0rgsmal. Evalueringsfasen, der har en varighed pa 1 maned, vil omfatte f0lgende hovedaktiviteter: => Registrering af det (aktuelle) fors0rgelsesgrundlag for de langtidsledige, der har deltaget i projektet. => Udsendelse af elektronisk sp0rgeskema til de langtidsledige, der har deltaget i projektet. Temaerne vil bl.a. omhandle, hvordan deltageme har oplevet henholdsvis indsatsen og resultatet af indsatsen. => Udsendelse af elektronisk sp0rgeskema til de medarbejdere og ledere i henholdsvis Jobcenter Roskilde, akasser og uddannelsesinstitutioner, som har medvirket i projektet. Blandt temaerne vil bl.a. vaere, hvordan medarbejdere og ledere har oplevet de benyttede vasrkt0jer, resultaterne af indsatsen, samt den projektlogistik, der har vaeret anvendt i forbindelse med afpr0vningen. => En analyse af det indsamlede datamateriale og udarbejdelse af en (kortfattet) evalueringsrapport, der indeholder hovedresultaterne af evalueringen.

6 => Planlaegning og gennemforelse af en workshop (1/1 dag), hvor hovedresultateme af evalueringen praesenteres og droftes. Workshoppen vil have samme deltagerkreds som den workshop, derer indeholdt i forberedelsesfasen, jf. foran. Implementeringsfasen, der haren varighed pa 2 maneder, vil omfatte folgende hovedaktiviteter: => Gennemforelse af eventuelle justeringer af vaerktojer, arbejdsgange, processerog snitflader, jf. den gennemforte evaluering. => Implementering af vaerktojer og processer mv. i Jobcenter Roskilde, akasser og uddannelsesinstitutioner. Inhouse Consulting etablerer i tilknytning til implementeringsaktiviteterne en hotline (mail/telefonisk) svarende til en ramme pa 15 konsulenttimer. Savel Jobcenter Roskilde, akasser, som uddannelsesinstitutioner kan traekke pa hotline i forbindelse med implementeringsaktiviteterne. Projektets tidsplan er vist i nedenstaende oversigt i forhold til de forskellige projektfaser: 2012 Januarmarts Aprilseptember Oktober Novem berdecem ber e) PROJEKTFASE Forberedelsesfasen Afpr0vningsfasen Evalueringsfasen Implementeringsfasen Egen plan for evaluering Der henvises til de aktiviteter, der er omtalt foran i pkt. 2. d) vedr0rende hovedaktiviteteme i evalueringsfasen. f) Beskrivelse af patasnkt formidling af projektets resultater til andre aktorer Formidlingen af projektets resultater til andre aktorer vil i lobet af projektperioden blive konkretiseret ved droftelser mellem LBR Roskilde/Jobcenter Roskilde. Blandtformidlingsaktiviteterne vil forventeligt bl.a. indga: =^> I forbindelse med projektets afsluttende aktiviteter praesenteres projektets resultater, vasrktojer mv. for de involverede medarbejdere og ledere i Jobcenter Roskilde, akasser og uddannelsesinstitutioner. => Presentation af resultater og erfaringer for LBR Roskilde/Jobcenter Roskilde i ovrigt. => Forankring af projektets resultater og erfaringer pa hjemmesiden for LBR Roskilde og Jobcenter Roskilde.

7 g) Eventuelle samarbejdspartnere? Vedlaeg samarbejdserklasring som hentes pa hjemmesiden Som led i projektet vil der operativt blive samarbejdet med: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget Roskilde jf. vedlagte samarbejdserklaering. Samarbejdet vil derudover omfatte Jobcenter Roskilde, jf. projektindholdet, samt et antal akasserog uddannelsesinstitutioner i 0vrigt. (Hviike akasser og uddannelsesinstitutioner, der vil blive opfordret til at deltage i projektet, vil blive fastlagt efter dr0ftelser med Jobcenter Roskilde. Derfor er der ikke vedlagtsamarbejdserklaeringerfra de pagaeldende). 3. PROJEKTVARIGHED OG ANS0GT BEL0B a) Projektvarighed angives i maneder Fra d til d Ans0gt st0ttebe!0b i DKK (ekskl. moms): ,00 Hvis flerarigt projekt; angiv st0ttebe!0b fordelt pa ar: 20XX: 3 20XX: H 20XX: D b) Budget (projektets budgetposter angives i f0lgende hovedgrupper, og uden moms ) L0nninger Eksternt rekvireret undervisning og/eller konsulentbistand Formidling Forankring Materialer/udstyr Kontorhold Revision Andre udgifter (transport) I ALT , , , , ,00 Specificeret budget vedlaegges som bilag (anvend gerne nedenstaende Budget og Regnskabsskabelon) 4. REVISION Autoriseret eller registreret revisors navn, adresse, tlf. og AP/Statsautoriserede Revisorer N0rre Farimagsgade 11, 1364K0benhavn K Tlf.: Statsautoriseret revisor Carsten Ingemann Johansen

8 5. ELEKTRONISK FAKTURERING Betalingsforbindelse med kontaktperson og adresse Danske Bank Erhverv Direkte HolmensKanal212, 1092 Kobenhavn K Tlf.: Reg.nr. og kontonr.: Leverandorer der handler med det offentlige, skal sende elektronisk faktura til EAN nr Kontakt evt. for yderligere oplysninger 6. ANS0GERS UNDERSKRIFT Dato: Dato: Karsten Hillestrom Ansvarshavende for organisationen Karsten Hillestram Projektansvarlig Ansogning skal vaere modtaget senest d. 28. oktober Sendes til eller Jobcenter Administration, Plan og Udvikling Postboks 100 Radhusbuen 3, 4000 Roskilde Att.: Det Lokale Beskaeftigelsesrad KH/AR

9 Bilag: Budget og Regnskabsskabelon. (Det anbefales at nedenstaende skabelon udfyldes ved budgetlaagning, og sendes sammen med ansogningsskemaet. Skabelonen kan derefter anvendes ved evt. tilpasning af budget, og ved endeligt regnskab) Regnskab for projektet: "Langtidsledighed en intensiveret og samordnet indsats" 2012 Budgetposter (Specificeres evt.) Lonninger: Budget 2012 (ex. moms) Evt. Tilpasning af Budget 2011 * (ex. moms) Regnskab 2010 (ex. moms) Eksternt rekvireret undervisning og/eller konsulentbistand 1 ': Formidling: Forankring: Materialer/udstyr: Kontorhold 2) : Revision 3 ': Andre udgifter (Transport) 4) : , , , ,00 I alt 379,000,00 Noter: Antallet af konsulenttimer er estimeret til 360 til en konsulenttimepris pa DKK 1.000,00 (ekskl. moms). 2) Budgetteret med i gennemsnit DKK 1.000,00 (ekskl. moms) manedligt i projektperioden og baseret pa erfaringer pa gennemf0re/se af sammenlignelige projekter. 3) If0lge indhentet tilbud. 4) Transport i egen bit i forbindelse med bl.a. projektm0der, gennemf0relse af workshops, samt interview. Det n&vnte be!0b er maksimeret. Timer, der anvendes til transport, faktureres ikke. Dato: Karsten Hillestr0m

10 ROSKILDE /obcenter Roskilde Skabelon for samarbejdserklaeringer Til brug for samarbejdsparter i projekter, der anseger om midler fra Det Lokale Beskaeftigelsesrad i Roskilde Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67,4000 Roskilde Samarbejdsparts navn /organisation Bekraefter hermed at vaere interesseret i at samarbejde med: Inhouse Consulting, Amaliegade 14, parterre, 1256 K0benhavn K v/direkt0r, seniorkonsulent Karsten Hillestr0m (Projektans0gers navn / organisation) Om projekt: "Langtidsledigheden intensiveret og samordnet indsats" Langtidsledighed en intensiveret og samordnet indsats Undertegnede organisation skal bidrage til projektet i form af: Gennemf0relse af IKV for malgruppen Gennemf0relse af RKV for deltagende borgere Vejledning til Jobcenter m.fl om muligheder i forbindelse med uddannelse og opkvalificering For rigtigheden af de afgivne oplysninger og med forpligtigelse til at meddele projektet og Det Lokale Beskaeftigey&rad i Roskilde, hvis projektsamarbejdet oph0rer. skilde Handelsskole Kutsuscentiet (Dato, stempel o^m^r^ifflra ansvarslrifl/ende for organisa!ionen)

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere