A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 9 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab Kommunens årsberetning Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse Balance Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Noter C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Anlæg Renter, tilskud, udligning, skatter mv Balanceforskydninger D. Finansiel status Finansiel status E. Personaleoversigt 61 Sammendrag af personaleoversigt Personaleoversigt F. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger G. Specielle bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter mv Balanceforskydninger Bemærkninger til finansiel status H. Tværgående artsoversigt Tværgående artsoversigt I. Forskellige opgørelser Forskellige opgørelser

2

3 A Indledning BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

4 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

5 Indledning Indledning Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for Med hjemmel i lov om kommunernes styrelse har Økonomi- og Indenrigsministeren (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeren) fastsat de nærmere regler for kommunernes regnskab. Reglerne fremgår af det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdede "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Ifølge budget- og regnskabsreglerne består årsregnskabet af en række oversigter samt af bemærkninger. Der er kun fastsat formkrav til de oversigter, der skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Danmarks Statistik. Kommunalbestyrelsen fastlægger derfor i høj grad selv, hvordan regnskabet udformes. Kommunens officielle årsregnskab består af nærværende publikation, der er forelagt for og godkendt af Kommunalbestyrelsen. Kapitel B indeholder en kort redegørelse for kommunens regnskabsresultat og en regnskabsopgørelse samt dertilhørende noter. Fra kapital C og frem findes de mere specificerede regnskabsoversigter tilpasset den vedtagne mål- og rammestyring og med angivelse af alle bevillinger. Her findes også de specielle regnskabsbemærkninger (kapital G), hvori indgår de stående udvalgs redegørelser for de opnåede resultater i forhold til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte mål. BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

6 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

7 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

8 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

9 Revisionspåtegning Den uafhængige revisors påtegning Til kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Ballerup Kommune for regnskabsåret 1. januar december 2011, som er udarbejdet efter regnskabsbestemmelserne i Budgetog regnskabssystem for kommuner. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt for valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for kommuner. BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

10 Revisionspåtegning Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for kommuner som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte oprindelige og ajourførte budget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. København, den 1. maj 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Keld Østerdal statsautoriseret revisor BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

11 B Årsberetning og sammenfatninger af årsregnskab BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

12 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

13 Kommunens årsberetning Kommunens årsberetning Hovedresultater Finanskrisen og den globale stagnation satte præg på vedtagelsen af budget Forud for budgetvedtagelsen indgik Kommunalbestyrelsens partier aftale om en økonomisk strategi samt tilpasnings initiativer på 120 mio. kr. i Den økonomiske strategi indeholder en målsætning om fortsat fokus på økonomi og stram styring. Herunder at eventuelle udgiftsdrivende beslutninger skulle modsvares af kompenserende besparelser. Jævnfør budget 2011 forventes et overskud på de løbende poster på 130 mio. kr. I budgetåret var forudsat et nettoanlægsprogram på 166 mio. kr. og et underskud efter anlæg på 36 mio. kr. I 2011 har Kommunalbestyrelsen iværksat forskellige tiltag for at overholde budgettet. Der blev godkendt en flerårig økonomisk strategi, som blandt andet indebar, at anlægsprojekter for 27 mio. kr. blev udskudt. Ved anden budgetopfølgning blev den økonomiske strategi skærpet, og nye besparelser blev indarbejdet. Regnskabsresultatet for 2011 viser et resultatet på de løbende poster på 111 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. mindre end forudsat. Dette skyldes primært faldende skatteindtægter som følge af medhold i klagesager over ejendomsvurderingerne samt færre skatteindtægter og øgede udgifter på beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Anlægsprogrammets budget var igen i 2011 meget stort, selvom det var 10 mio. kr. mindre end i Der var et fald i salgsindtægterne i forhold til budgettet på 3 mio. kr. I modsat retning trak faldende brutto anlægsudgifter på 1 mio. kr. På trods af dette mindreforbrug på anlægsudgifterne blev netto udgifterne på 2 mio. kr. mere end budgetteret. Samlet set viser regnskab 2011 på det skattefinansierede område, inkl. anlæg, et underskud på 58 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 37 mio. kr. Det brugerfinansierede område, renovation, gav et underskud på 0,4 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat for 2011 er således et underskud på 58 mio. kr. og en reduktion af kassebeholdning med 91 mio. kr. mod forventet 71 mio. kr. BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

14 Kommunens årsberetning 3 ÅRS HOVEDTAL mio. kr. netto Driftsudgifter ekskl. Forsyningsvirksomhed , , ,3 Skatter i alt 2.433, , ,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 28,3 222,0 110,7 Resultat af det skattefinansierede område -191,3 31,0-57,9 Resultat af det brugerfinansierede område 53,8-1,7-0,4 Resultat i alt -137,6 29,4-58,3 Ændring af kassebeholdning -112,2 98,5-91,4 - = udgifter/underskud + = indtægter/overskud 3 ÅRS CENTRALE NØGLETAL kr. pr. indbygger Kassebeholdning ultimo Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Gæld ultimo Driftsudgifter ekskl. forsyningsvirksomhed Skatter i alt Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 Grundskyldspromille 28,89 28,89 28,89 Personaleforbrug antal pr. 100 indbyggere 9,2 9,3 8,0 Folketal pr. 31. december BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

15 Kommunens årsberetning Den ordinære driftsvirksomhed De samlede nettodriftsudgifter var mio. kr. i 2011 eller knap 34 mio. kr. højere end i 2010 svarende til en stigning på 1,1 pct. Efter korrektion af pris- og lønstigninger er realvæksten på 0,3 pct. Ændringen i forhold til 2010 skyldtes især øgede udgifter på beskæftigelsesområdet herunder til kontanthjælp og forsikrede ledige. De samlede skatteindtægter blev reduceret med 264 mio. kr. fra 2010 til Den største reduktion var på selskabskat, som blev reduceret med 346 mio. kr. svarende til 52 %, men også dækningsafgiften blev reduceret, men kun med 13 mio. kr. Indkomsskatterne steg med 75 mio. kr., og grundskylden steg med 19 mio. kr. hvilket for begge områder trækker i den modsatte retning. Nettoindtægten fra de generelle tilskud og kommunale udligningsordninger blev forøget med 194 mio. kr. i forhold til året før, hvilket dækker over flere store modsat rettede bevægelser. Den store merindtægt skyldes især en meget stor mindreudgift til udligning af selskabsskat på 166 mio. kr., som opstår, fordi der i 2010 var en stor ekstraordinær merindtægt fra selskabsskatter. Anlægsvirksomheden Anlægsvirksomheden på det skattefinansierede område resulterede i en nettoudgift på 169 mio. kr., mens nettoudgiften i 2010 var på 191 mio. kr. Det mindre niveau end i 2010 skyldtes mindre anlægsarbejde stort set på alle områder. Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område er blevet væsentligt reduceret, idet forsyningen blev udskilt i et selvstændigt selskab Forsyning Ballerup A/S i Det brugerfinansierede område indeholder derfor kun renovation, som havde en udgift på 0,4 mio. kr. BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

16 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

17 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende love, herunder de regler som Økonomi- og Indenrigsministeriet (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) har fastlagt herom i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Drifts- og anlægsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kommunen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden udløbet af supplementsperioden, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Der henvises i øvrigt til de uddybende regler i kommunens vejledning af 10. oktober 2007 senest revideret den 24. november Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over kr. og en forventet levetid på mere end 1 år, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Infrastrukturelle anlægsaktiver som gader, veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Ejendomme erhvervet 1. januar 1999 eller senere måles til anskaffelsessummen med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger. For ejendomme erhvervet før 1. januar 1999 er måling sket til den offentlige vurdering (årsomvurderingen pr. 1. januar 2004). BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

18 Anvendt regnskabspraksis For øvrige aktiver erhvervet før 1. januar 1999 er måling som udgangspunkt sket til kostpris og fratrukket akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Tekniske anlæg, maskiner mv. Transportmidler Inventar, it-udstyr mv år år 5-8 år 3-10 år Der afskrives ikke på materielle anlægsaktiver under udførelse. På renovationsområdet anvendes de af Kommunalteknisk Chefforenings udmeldte fælles retningslinjer. Immaterielle anlægsaktiver Udgifter til it-systemudvikling og visse softwareanskaffelser indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver er indregnet med de faktiske beholdninger ultimo året. Langfristede tilgodehavender er nedskrevet med forventede tab. Selskaber mv., som Kommunen er medejer af, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. Omsætningsaktiver Varebeholdninger over 1 mio. kr. skal optages. Varebeholdninger mellem kr. og 1 mio. kr. indregnes, hvis der er væsentlige forskydninger. Grunde og bygninger bestemt til videresalg blev i åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 som hovedregel optaget til den offentlige vurdering (årsomvurderingen pr. 1. januar 2004). Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 2004 optages til kostprisen. Finansielle omsætningsaktiver er indregnet med de faktiske beholdninger ultimo året. For værdipapirer er kursværdien pr. 31. december anvendt. Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når Kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på Kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Hensatte forpligtelser omfatter forventede pensionsforpligtelser til pensionerede, fratrådte og ansatte tjenestemænd, hvor forpligtigelsen ikke er forsikringsafdækket. Forpligtigelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning på baggrund af forudsætninger om en pensionsalder på 62 år og en grundlagsrente på 2 %. Den aktuarmæssige beregning skal foretages minimum hvert 5. år. Den hensatte pensionsforpligtigelse er baseret på en aktuarberegning foretaget pr. 31. december 2009 af SamPension, der som beregningsforudsætninger har benyttet en rentesats på 5 pct. BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

19 Anvendt regnskabspraksis Beregningen af pensionsforpligtelsen for lærere i den lukkede gruppe er foretaget ved en fremskrivning af indbetalingen til staten for december måned 2009 inkl. regulering for forventet antal måneder indtil det fyldte 63½ år. Beregningen omfatter kun opsagte lærere. Kommunen har vurderet, at virkningen af afgangen af lærere før det 63½ år ikke er væsentlig. Forpligtelser vedrørende arbejdsskader, åremålsansættelser og bonusbetalinger indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Fremmedkapital Fremmedkapital er indregnet med kursværdien ultimo året i forhold til modtagne årsopgørelser fra långivere. Gæld i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter kursen pr. 31. december. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Værdien opgøres på grundlag af de foreliggende leasingkontrakter, årsopgørelser fra leasingselskaberne og registrerede betalinger i regnskabet. Supplementsperiode Supplementsperioden svarer til budget- og regnskabssystemets mindstekrav, idet der kun bogføres på gammelt regnskabsår til og med 17. januar Omposteringer mv. mellem konti uden likviditetsmæssig virkning kan dog ske i en længere periode, men normalt ikke senere end ultimo februar. Eventualrettigheder I forbindelse med åbningsbalancen er der givet mulighed for at ændre i disse rettigheder. Kommunen har vurderet, at der ikke har været behov for at ændre i disse. Forsyningsvirksomheder I overensstemmelse med kravene i vandsektorloven er Ballerup Kommunes vandog spildevandsforsyning pr. 1. januar 2010 udskilt i et særskilt aktieselskab, Forsyning Ballerup A/S 1, der er 100 % ejet af kommunen. I forbindelse med udskillelsen skal mellemværendet mellem Ballerup Kommune og Forsyning Ballerup A/S udlignes. Mellemværendet, som er i Forsyning Ballerups A/S favør, skal tilbagebetales til selskabet over 10 år. Derudover er aktiver og passiver udskilt pr. 1. januar Selskabet består af Forsyning Ballerup A/S og 4 datterselskaber Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S, Service Ballerup A/S og Måløv Rens A/S. BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

20 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

21 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse kr. (netto) A Det skattefinansierede område Oprindeligt budget 2011 Regnskab 2011 Ajourført budget 2011 Regnskab Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter: ekskl. Forsyningsvirksomheder Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter: ekskl. Forsyningsvirksomheder Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Resultat af det skattefinansierede område: B Forsyningsområdet / renovation Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Resultat af det brugerfinansierede område: C Resultat i alt (A+B) Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver 4 Afdrag på lån (Langfristet gæld) Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld I alt Kursregulering likvide aktiver Ændring af kassebeholdningen Fortegn: - = indtægter/overskud/tilgang + = udgifter/underskud/forbrug BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

22 Regnskabsopgørelse BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

23 Balance Balance Note kr. Primo Ultimo Aktiver Anlægsaktiver 5 Materielle anlægsaktiver - Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 6 - Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder I alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger bestemt til videre salg Tilgodehavender hos staten Kortfristede tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital - Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Fremmedkapital - Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld vedr. finansielt leeasede aktiver Nettogæld vedr. fonds, legater mv Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt Fremmedkapital i alt PASSIVER I ALT BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

24 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

25 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Det af kommunen garanterede beløb restgæld pr. 31. december 2011: Garanti for lån og regarantier i henhold til lov om almene boliger mv kr. Garanti for Den Erhvervsdrivende Fond Grantoftegårds leasingforpligtelse kr. Garanti vedrørende Top Danmark Hallen kr. Garanti vedrørende renovering af lejede daginstitutionslokaler kr. Kommunens solidariske forpligtelse i Miljølaboratoriet Storkøbenhavn kr. Kommunens forpligtelse i I/S Vestforbrænding kr. Kommunens forpligtelse i I/S Movia kr. 1 Ballerup Kommunes solidariske forpligtelse i Hovedstadsregionens Naturgas I/S kr. 2 Center for Tandregulering... 0 kr. 3 Spildevandscenter Avedøre... Vand Ballerup... Selvskyldnerkaution, Service Ballerup... Kaution, Måløv Rens kr. 4 kr. 5 kr. kr. Voldgiftssager/Erstatningssager kr. 6 Operationel leasing kr. 7 Af kommunes 82 rammeaftaler/kontrakter (leasing) er 15 aftaler opfattet som operationelle (dvs. lejeaftaler) og indgår derfor ikke som en del af Kommunens langfristede gæld. Aftaler har typisk en løbetid på 3-9 år. Den samlede restgæld inkl. restværdi udgør 2,2 mio. kr. ekskl. moms. Der er i regnskabsåret 2011 afholdt leasingafgifter på 0,8 mio. kr. ekskl. moms i henhold til disse kontrakter mv. 1 Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk, og at Ballerup Kommune i værste fald hæfter for 480,0 mio. kr. 2 Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk, og at Ballerup Kommune i værste fald hæfter for 3.792,0 mio. kr. 3 Det er et 60 selskab der haves i fællesskab med Egedal- og Furesø Kommune og kommunerne garanterer solidarisk. 4 Det bemærkes, at kommunerne i henhold til vedtægterne garanterer solidarisk. 5 Ballerup Kommune hæfter som garant for optagelse af lån. 6 Flere juridiske tvister afventer afgørelser og kan i værste fald koste Ballerup Kommune 15,4 mio. kr. 7 Kommunes garantiforpligtigelser androg pr. 31. december 2010: kr. dvs. at garantiforpligtelsen er faldet med kr. i BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

26 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

27 Noter Note 1 Skatter og generelle tilskud For 2011 blev den kommunale indkomstskatteprocent fastsat til 25,5, mens grundskyldspromillen blev fastsat til 28,89. Kommunalbestyrelsen har for 2011 valgt statsgaranti for kommunens provenu af indkomstskat og for de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Skatteindtægterne fordeler sig således på hovedposter: Mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab 2010 Indkomstskat Grundskyld Dækningsafgift Selskabsskat Andre skatter og afgifter 2 1 I alt Kommunes nettoindtægter fra de generelle tilskud og kommunale udligningsordninger kan specificeres således: Mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab 2010 Lands- og hovedstadsudligning Statstilskud Udligning af selskabsskat Efterregulering 4 35 Tilskud/udligning vedrørende udlændige Bidrag til region Særlige tilskud Momsudligning 1-1 I alt Pga. afrunding svarer I alt ikke til summen af de enkelte tal. Note 2 Driftsudgifter Driftsudgifterne er i regnskabsopgørelsen opgjort som nettoudgifter og specificeret på udvalgsområder. Bevillingsmæssigt er driften opdelt i 27 bevillingsområder, hvoraf 1 vedrører det brugerfinansierede område. I det specificerede årsregnskab er der i regnskabsoversigten vist en detaljeret opgørelse af driftsudgifter og - indtægter. BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

28 Noter Note 3 Det brugerfinansierede område På det brugerfinansierede område blev kommunes vand- og spildevandsområde udskilt i et selvstændigt aktieselskab pr Der er foretaget en 0-stilling af området og nettoresultatet er opført som kommunens mellemværende med Forsyning Ballerup A/S. Mellemværendet der udgør 51,7 mio. kr. vil blive afviklet over 9 år. Det brugerfinansierede område omfatter herefter kun renovationsområdet hvor årets resultat og mellemværendet med kommunekassen kan specificeres således: Mio. kr. netto Resultat 2011 Regulering på status Mellemværende pr Renovation -7,4 0,7-6,7 I alt -7,4 0,6-6,6 Anm.: + = overskud/tilgodehavende, - = underskud/gæld Note 4 Låneoptagelse, afdrag på lån og langfristet gæld I 2011 blev der optaget lån på 30,0 mio. kr. og betalt 44,9 mio. kr. i afdrag. Sammen med beregnet kurstab på 2 mio. kr. betyder det, at den langfristede gæld er faldet med 13,2 mio. kr. i Note 5 Anlægsaktiver Mio. kr. Immaterielle Skattefinansieret Brugerfinansieret Grund Tekniske anlæg mv. Inventar mv. Bygninger Materielle under opførelse I alt 568, ,8 46,4 35,9 269,3 3, ,4 0 2, ,1 Selvejende institutioner 0,8 1, ,8 I alt 568, ,9 46,4 35,9 269,3 3, ,3 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

29 Noter Årets afskrivninger fordeler sig således på hovedgrupper af aktiver: Mio. kr. I alt Heraf renovation Grunde 0 0 Bygninger 51,3 0,1 Tekniske anlæg, maskiner mv. 7,3 0 Inventar mv. 19,7 0 Immaterielle 1,5 0 I alt 79,8 0,1 Note 6 Langfristede tilgodehavender Kommunens tilgodehavende i Landsbyggefonden skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke fremgå af kommunes statusbalance, men kun medtages som en oplysning. Dette tilgodehavende er derfor trukket ud af såvel primo - som ultimo saldoen. De langfristede tilgodehavender er øget med tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter med 20,9 mio. kr., og med opskrivning af kommunens indskud i virksomheder den såkaldte indre værdi med 64,0 mio. kr. Årets indskud i Landsbyggefonden på 17,2 mio. kr. medfører, at kommunens tilgodehavende ultimo 2011 udgør 150,7 mio. kr. Kommunens udlæg vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter er i løbet af året forøget med 21,1 mio. kr., således af kommunens tilgodehavende ultimo udgør 217,8 mio. kr., der omfatter låneforhold. De deponerede beløb er formindsket med 0,4 mio. kr. Dette skyldes bl.a. ny pavillon på Magleparken og fjernelse af pavilloner på rådhuset og Grønnemarken. Note 7 Kortfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender er steget med 44,6 mio. kr., dette skyldes bl.a., at mellemregnings- og restancekonti vedrørende debitor er faldet med 27,2 mio. kr., andre tilgodehavender er faldet med 15,1 mio. kr., og mellemregninger mellem året er steget med -2,9 mio. kr. De finansielle aktiver vedrørende de selvejende institutioner er steget med 8,1 mio. kr., og tilgodehavender hos andre kommuner er steget med 5,9 mio. kr. Note 8 Likvide beholdninger De i balancen opgjorte likvide beholdninger afviger fra det, der traditionelt betegnes som kommunes kassebeholdning. Kassebeholdningen ultimo er opgjort til 85,1 mio. kr., hvilket fremkommer som nettotallet af følgende balanceposter: likvide beholdninger 97,1 mio. kr., kortfristet gæld til pengeinstitutter 133,2 mio. kr. og deponerede beløb (indgår i den langfristede gæld) 120,7 mio. kr. Et mere reelt billede af kommunens likvide stilling er den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet over årets 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning for 2011 er på 228,2 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, dvs. med fraregning af deponerede midler. Det tilsvarende tal for 2010 var 142,2 mio. kr. BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

30 Noter Note 9 Balancekonto Bevægelser på balancekontoen Mio. kr. Balancekonto pr ,7 Regulering af statuskonto -1,8 Korrigeret primo saldo -651,5 Nedenstående poster er direkte posteringer på balancekontoen: Automatiske bogføringer hovedkonto ,3 Hensatte tjenestemandspensioner 40,6 Regulering af mellemværende renovation 0,7 Afslutning af forsynings restancer 2,5 Landsbyggefonden -17,2 Boligindskudslån forventet tab -0,3 Udlån til beboerindskud 0,3 Regulering af indre værdi 64,0 Korrektion i forbindelse med udskillelse af forsyningen -7,2 Kursregulering vedr. obligationer 6,0 Regulering af åremålsansættelser og arbejdsskade forsikringer -7,6 Uerholdelige debitorer -0,8 Leasing - nyoprettede kontrakter 8,2 Regulering af leasing -0,7 Jobcenter bonus til anden aktør -1,4 Diverse afskrivninger 1,0 Regulering invalidebiler og hjælpemidler 1,4 Kursreguleringer vedr. indeks- og valutalån -2,0 Selvejende institutioner regulering -0,1 Bevægelser i alt 26,2 Balancekonto pr ,3 Note 10 Egenkapital Egenkapitalen er blevet forøget med 22,8 mio. kr. Reguleringen skyldes blandt andet manglende statushenvisning på støtte til køb af bil i henhold til 114. Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres som følger: Udvikling i egenkapital Mio. kr. Egenkapital pr ,8 Regulering af statuskonto -3,5 Udvikling på balancekontoen, jf. note 8 26,2 Egenkapitalen pr ,6 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

31 Noter Note 11 Hensatte forpligtelser Af balanceposten på 1.395,6 mio. kr. omfatter 26,0 mio. kr. arbejdsskader, åremålsansættelser 6,5 mio. kr., bonusbetaling vedrørende jobcentre 2,4 mio. kr. og 1.360,7 mio. kr. den aktuarmæssigt opgjorte pensionsforpligtelse vedrørende den ikke forsikringsafdækkede tjenestemandspension. Opgørelsen er baseret på en aktuarmæssig beregning pr. 31. december Årets hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet med en vækst svarende til 20,3 pct., det vil sige 18,2 mio. kr. af den pensionsgivende løn i ansættelsesperioden. Den samlede forpligtelse er reduceret med årets faktiske pensionsudbetaling på 58,8 mio. kr. Note 12 Langfristet gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Der er i årets løb oprettet nye leasingkontrakter for 18,3 mio. kr. og afdraget 26,5 mio. kr. Nettogælden er således formindsket med 8,2 mio. kr. BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

32 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

33 C Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten indeholder regnskabstallene for de enkelte bevillingsrammer fordelt på udvalg sammenholdt med det vedtagne budget og meddelte tillægsbevillinger. Oversigten udgør sammen med mål- og rammebeskrivelserne (afsnit G) resultatet af de kommunale aktiviteter i regnskabsåret. BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

34 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

35 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2011 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 10 Teknik- og Miljøudvalget VVS-afdelingen Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Fælles formål Fritidsområder mv Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 14 Spildevandsanlæg Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg Fælles formål Vandløbsvæsen Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 48 Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. 22 Trafik og infrastruktur Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning 05 Driftsbygninger og pladser 28 Kommunale veje Vejvedligeholdelse mv Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Renovation mv BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

36 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2011 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 01 Forsyningsvirksomheder mv Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 63 Ordninger for glas, papir og pap 64 Ordninger for farligt affald 65 Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Øvrige miljøforanstaltninger mv. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 55 Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

37 SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2011 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 30 Skole- og Uddannelsesudvalget 30 Folkeskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Øvrige folkeskolevirksomhed 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 05 Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

38 SKOLE- OG UDDANNELSESUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2011 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 10 Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 30 Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal sundhedstjeneste Fritidshjem og fritidsordninger 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

39 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2011 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 40 Kultur- og Fritidsudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 74 Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed Folkebiblioteker Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Klubber og byggelegepladser 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

40 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

41 SOCIALUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2011 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 50 Socialudvalget ######### Førtidspension Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 68 Førtidspension med pct. refusion 69 Førtidspension med pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v af ældre og handicappede 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

42 SOCIALUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2011 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 57 Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Dagtilbud til 0-5 årige Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner 19 Tilskud til puljeordninger, privat klubber og privatinstitutioner 51 Pæd. psyk. Rådgivning Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Særlige dagtilbud og særlige klubber 57 Kontante ydelser Sociale formål Tilbud til ældre pensionister 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 90 Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg m.v af ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

43 SOCIALUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION *** REGNSKABSOVERSIGT *** REGNSKAB 2011 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 58 Boligstøtte Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Kontante ydelser Boligydelse til pensionister 77 Boligsikring Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Kontanthjælp og aktivering m.v. 08 Støtte til frivilligt socialt arbejde 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

44 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

45 *** REGNSKABSOVERSIGT *** SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED INKL. REFUSION REGNSKAB 2011 BEVILLING TILLÆGSBEVILLING HELE KR. HELE KR. HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 55 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 05 Sundhed og forebyggelse Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 85 Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse 89 Kommunal sundhedstjeneste 90 Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne med særlige behov 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2011

Ballerup Kommune årsregnskab 2014

Ballerup Kommune årsregnskab 2014 Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning... 9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt

A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 9 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 11 Kommunens årsberetning... 13 Anvendt regnskabspraksis... 17 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt

A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 9 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 11 Kommunens årsberetning... 13 Anvendt regnskabspraksis... 17 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Mogens Jørgensen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Vesterled 7 6830 Nr Nebel CVR-nummer: 17 98 44 46 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 8. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/10/2014 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Space Copenhagen Design ApS CVR-nr.

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere