Høringssvar. Ældrepolitik - Sammen vælger vi vejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. Ældrepolitik - Sammen vælger vi vejen"

Transkript

1 Høringssvar Ældrepolitik - Sammen vælger vi vejen

2 Høring I januar 2012 godkendte Social- og Sundhedsudvalget 1. udkastet til Egedal Kommunes nye Ældrepolitik. Udkastet blev derefter sendt i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden startede torsdag den 9. februar 2012 og sluttede tirsdag den 10. april Egedal Kommune har modtaget ni høringssvar, som alle vil indgå i arbejdet med at formulere den endelige Ældrepolitik. Samtlige indkomne høringssvar kan læses i indeværende dokument. Har du nogen spørgsmål kan du kontakte projektleder Rune Thielcke på telefon eller på Høringssvar Høring... 2 Høringssvar... 2 Høringssvar fra Egedal Kommunes Seniorråd... 3 Høringssvar fra DBS... 4 Høringssvar fra DH Egedal... 7 Høringssvar fra Hans P. Petersen... 8 Høringssvar fra Orla Fruerlund Høringssvar fra Lotte og Henning Schmidt Høringssvar fra Liz Trayhorn Høringssvar fra Lokal-MED i CSO Høringssvar fra TR erne i Genoptræningscenteret

3 Høringssvar fra Egedal Kommunes Seniorråd Seniorrådet har behandlet forslag til Ældrepolitik på sit møde d. 5. marts Seniorrådet har været glad for, at vi har været involveret i udarbejdelsen af forslaget næsten helt fra start. Vi er generelt positive over for forslaget, men har dog nogle bemærkninger. 1. I forslaget side 3 står, at det stigende antal ældre og et stort set uændret budget kræver nytænkning, prioriteringsvilje og mod til at drøfte alternative løsninger. Dette kunne komme til udtryk ved, at Kommunalbestyrelsen fremadrettet beslutter, at tildelte Statsmidler til ældreområdet alene og i fuldt omfang anvendes på ældreområdet, uden at det i øvrigt får indflydelse på det øvrige budget for området. 2. Seniorrådet er positivt over for indførelse af ny teknologi, og er enige i, at det skal ske efter grundig forberedelse og i samarbejde med borgeren. Seniorrådet vil dog gerne slå fast, at indførelse af teknologi ikke må ske på bekostning af medarbejderresurser. 3. Der henvises til Kommunens ny hjemmeside flere steder i materialet. Hjemmesiden blev introduceret som enklere og mere borgervenlig. Seniorrådet deler ikke denne opfattelse og foreslår derfor, at der nedsættes et hjemmesideråd med deltagelse af relevante ældre borgere og medarbejdere, der skal følge udviklingen på ældreområdets hjemmeside og komme med konkrete anbefalinger til, hvilken optimal hjemmeside kommunen bør have. 4. Under de forskellige punkter er der med rødt skrevet en slags handleplan, som bl.a. lægger op til, at der gennemføres 8 analyser af div. områder. Seniorrådet finder det betænkeligt at sætte så mange analyser i gang, så længe personalenormeringen er på nuværende niveau. Hvis det alligevel fastholdes at gennemføre analyserne, vil Seniorrådet gerne deltage i en prioritering af rækkefølgen. 5. Vedr. fremtidige kommunale byggerier er det vigtigt, at man stiler efter at anvende afprøvet teknologi, ligesom man skal gøre klar til kommende teknologi. Man skal være på forkant med såvel økonomisk behov som fysisk behov, og man skal fremtidssikre byggeriet så meget som overhovedet muligt. Det er for dyrt at komme med ændringerne, når byggeriet er gået i gang. 6. Seniorrådet er fortsat af den opfattelse, at en kommunalt ansat frivilligkoordinator ikke er en god løsning. En kommunal opbygning af samarbedet med frivillige kan lægge hindringer i vejen for det spontane i frivilligheden. Frivillige hjælpere skal have muligheden for at yde en spontan indsats, der hvor den enkelte finder, at det er dagens behov. Lysten til at yde en kommunal indsats hæmmes, hvis man hele tiden har en kommunal logbog, der fortæller, hvad man må og ikke må. Det må overvejes meget grundigt, hvor grænsen for frivilligt arbejde skal gå fx i forhold til meget plejekrævende borgere, hvor man ikke kan gå på akkord med en professionel indsats. Seniorrådet ser frem til, at der vedtages en Ældrepolitik, som bør blive en aktiv inspirator i det daglige arbejde med kommunens ældre borgere. Ældrepolitikken skal være et dokument, der for alvor sætter fokus på, at de ældre borgere får et aktivt, positivt og værdigt ældreliv. På Seniorrådets vegne Sille Jantzen formand 3

4 Høringssvar fra DBS Dansk Blindesamfund Nordsjælland (DBS) takker for muligheden for at afgive høringssvar til Egedal Kommunes udkast til en ældrepolitik. Vi har følgende bemærkninger: Generelt Som høringsberettigede bør kommunens Ældreråd og Handicapråd have den endelige version i høring, inden Kommunalbestyrelsen vedtager ældrepolitikken. For troværdighedens og et bredt ejerskabs skyld anbefales det, at politikken renses for de mange politiske holdninger, der for manges vedkommende ikke har hold i lovgivningens bestemmelser men alene er udtryk for subjektive politiske holdninger. Sammen vælger vi vejen Det bemærkes, at fremskrivningen af ældreandelen af befolkningen indtil 2021 er en hypotese, som kommunen også har mulighed for at påvirke konsekvenserne af gennem udvikling af andre områder som boligpolitikken, uddannelsespolitikken, erhvervspolitikken samt gennem samarbejde om senior- og handicappolitik i forhold til arbejdsmarkedet m.m. Det bør fremgå af ældrepolitikken, at den spiller sammen med udviklingen af disse politikområder. Det er glimrende, at kommunen inddrager borgerne så meget som muligt i processen med udvikling af en ældrepolitik. Men politikerne bør tage ansvaret for, at en lang række forhold, som det også fremgår af materialet, baserer sig på politiske beslutninger, som borgerne ikke kan tages til indtægt for. Det er derfor ikke retvisende at fremstille ældrepolitikken som en aftale mellem kommunen og borgerne. Ældrepolitikken og dens fokusområder Ældrepolitikken kan aldrig beskrive, hvad borgerne kan forvente af kommunen, der altid skal leve op til lovgivningens bestemmelser. Kommunens forpligtelse til at levere hjælp til borgerne efter gældende lov bestemmes af en individuel konkret vurdering af den enkelte borgers behov og mulighed for selv at løse opgaven. Denne forpligtelse kan hverken en ældrepolitik, kommunens kvalitetsstandarder eller andre politiske beslutninger tilsidesætte, hvilket er slået fast i en række afgørelser hos Ankestyrelsen. Det betyder også, at kommunens mulighed for at begrænse, at gruppen, der får brug for hjælp vokser, kun kan ske inden for lovgivningens rammer og ikke efter en kommunal politisk beslutning. Boliger til ældre Det bør fremgå af ældrepolitikken, hvordan kommunen vil understøtte, at nybyggeri indrettes tilgængeligt, så boligerne kan benyttes hele livet også under ændrede vilkår, samt hvordan man vil arbejde for tilgængelighed til ældre boligbyggeri, tilgængelighed til læger, helseklinikker, andre sundhedsfaciliteter m.m. Frivillige på ældreområdet Det kan være udmærket at fremme frivillighed med besøgsvenner etc. Men kommunen er stadig bundet af lovgivningens bestemmelser for, hvilke ydelser kommunen under givne vilkår er forpligtet til at yde borgerne. Kommunens lovgivningsbestemte hjælp må derfor aldrig basere sig på frivilliges inddragelse som en del af hjælpen. Teknologi til ældre Selvbetjeningsløsninger må aldrig være den eneste mulighed for at få den hjælp, som borgeren måtte have behov for, eller for hvor lang tid det tager. Dertil er det afgørende, at kommunens selvbetjeningsløsninger indrettes tilgængeligt for personer med funktionsnedsættelse. Kommunale tilbud til ældre Kommunen og borgerne kan forvente det af hinanden, som er beskrevet i lovgivningen, hvilket kommunen er forpligtet til at informere borgerne om. Derudover kan kommunen ikke indgå aftale med borgerne om, hvad man forventer af hinanden, hvis dette går ud over lovgivningens bestemmelser. 4

5 Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Vi skal holde de sunde sunde DBS bakker op om kommunens intentioner om sundhedsfremme og forebyggelse som en central del af den kommunale indsats. Man bør dog medtænke, at lovgivningen sætter rammerne for den hjælp, kommunen er forpligtet til at levere, og kommunen har mulighed for at udvikle og prioritere på og mellem alle områder. Det er derfor forkert at angive, at begrænsning af antallet af ældre med behov for hjælp er den eneste mulighed for at fastholde et forsvarligt serviceniveau for pleje og hjælp. De gode historier smitter Kommunens hjemmeside skal være tilgængelig for personer med funktionsnedsættelse. Boliger til ældre Borgeren har det primære ansvar Uanset at borgere formentligt i det omfang, de er i stand til det, tager ansvar for at flytte til egnet bolig alt efter funktionsniveau, har kommunen stadig en forpligtelse til at hjælpe borgerne med tilgængelighedsforhold i det omfang, det er nødvendigt for, at borgeren kan blive i eget hjem. Dette vil endvidere i mange situationer være langt billigere, end hvis borgeren skal flyttes til et bosted for ældre. Kommunen bør ligeledes fastlægge retningslinier for og informere om, i hvilket omfang, der efter lovgivningen kan ydes støtte til tilgængelighedsforanstaltninger i egen bolig. Plads til alle Ældre bør kunne leve i egen bolig som en naturlig del af en mangfoldig befolkning. Derfor bør der som en overordnet del af kommunens planlægning udvikles boligområder, hvor borgere kan bo hele livet uanset ændringer i deres funktionsniveau, frem for at planlægge ghettoer for ældre. Kommunalt anviste boliger Da man aldrig i tilstrækkeligt omfang har stillet krav om tilgængelige boliger, vil det have konsekvenser for behovet for ældreboliger i mange årtier frem. Med en så arrogant holdning om, at man ikke vil være boligselskab for de 65+, risikerer kommunen, at behovet for at komme i plejebolig eksploderer, hvilket er en udgift kommunen må påtage sig. Der er derfor behov for en langt mere nuanceret og langtidsskuende politik på dette område. Derudover har kommunen ikke lovhjemmel til at anvise boliger ud fra, om en funktionsnedsættelse er opstået akut. Frivillige på ældreområdet Parat til de frivillige Frivillige må under ingen omstændigheder være afgørende for, om borgerne får den omsorg og hjælp, som de har behov for. Hvor frivillige inddrages i løsning af opgaver på det kommunale område, plejecentre m.v. skal der ligge klare retningslinier for kompetencer, ansvar, håndtering og beredskab, hvis der sker borgeren noget som følge af sygdom, funktionsnedsættelse eller uheld eksempelvis hvis en borger dør i en frivilligs varetægt iværksat af kommunen/plejecentret. Frivillige skal have kendskab til at håndtere borgerens funktionsnedsættelser som diabetes, epilepsi, astma m.v. og ikke kun demens. Grundlaget for et eventuelt samarbejde med frivillige skal ikke kun udarbejdes i samspil med de frivillige men også i samspil med de berørte borgere og eventuelt pårørende. Teknologi på ældreområdet Det er afgørende, at valg af hjælp til den enkelte borger beror på en individuel konkret vurdering af borgerens behov og mulighed for selv at løse opgaven. Heri kan også indgå, om teknologiske hjælpemidler/løsninger kan bidrage til dette. Her skal man dog være opmærksom på, at der kan være udfordringer og sondringer, som man ikke tidligere har været vant til at skulle håndtere, fx at en robotstøvsuger kan være en uoverkommelig udfordring for blinde og 5

6 stærkt svagsynede, da den er lydløs, hvis den sætter sig fast, at børster skal renses med værktøj m.v. Kommunens Ældreråd og Handicapråd bør have sæde i det foreslåede teknologiråd. Forberedelsen er vigtig Når man vil indføre teknologi bredt, er det afgørende, at man er i stand til at afklare og vurdere tilgængeligheden. Det gælder også, når man iværksætter et pilotprojekt med robotstøvsugere, at kommunens sagsbehandlere har kendskab nok til støvsugerne i samspil med forskellige funktionsnedsættelser eksempelvis blindhed, inden man iværksætter projektet. Det kunne anbefales at have et afsnit om kompetenceudvikling. Når der bygges nyt Vil man have fuldt udbytte af at forberede nybyggeri til teknologiske løsninger, er det afgørende, at byggeriet også bygges fuldt tilgængeligt, hvilket kan betyde, at man bør benytte de større krav i bygningsreglementet end standardanbefalingerne. Den teknologi, der forberedes for, skal anvendes med respekt for den enkeltes ønsker, integritet og rettigheder eksempelvis til at være uovervåget i eget hjem. Fremtidens borgerservice er digital Ved indførsel af digitale løsninger er det afgørende, at disses anvendelse gøres fuldt tilgængelige for personer med funktionsnedsættelse eksempelvis blinde, der benytter computer med talesyntese. Det er endvidere vigtigt, at alternative løsninger til de digitale ikke kun indrettes som en nødløsning men ud fra, at personer med funktionsnedsættelse kan være afhængige af hjælp uanset alder eller kendskab til computere. Pilotprojekt med telemedicin og teletræning skal også indrettes efter, at personer med funktionsnedsættelse som blindhed ikke kan benytte muligheden, og at borgere kan være afhængige af fysisk hjælp, mens aktiviteten pågår. Kommunale tilbud til ældre Det anses for at være nedladende og en unødig belæring af borgerne, at alder i sig selv ikke udløser ret til kommunal hjælp. Det fremgår klart af lovgivningen, at hjælp kun bevilges, når der er et behov, og det er en myte, at borgere rager til sig, så snart de bliver 65. Langt de fleste om ikke alle borgere henvender sig først til kommunen, hvis de føler behov eller problemer med at løse tingene selv. Det har de ret til, og så må en individuel konkret vurdering afdække, om borgeren kan rehabiliteres eller vejledes til at løse opgaverne selv eller må have konkret hjælp. De midler, kommunen har til rådighed på området, beror af en politisk prioritering og er ikke en given størrelse. Ønsker politikerne, at det fremgår af ældrepolitikken, anbefales det at lave et afsnit, hvor lovgivningens retningslinier beskrives nøgternt uden politisk løftede pegefingre. Information, rådgivning, vejledning, træning og pleje og i den rækkefølge Kommunen må anerkende, at der altid vil være borgere, som åbenlyst ikke kan profitere af en lang afprøvning og sagsbehandling for at undgå at give borgeren hjælp, og at sådanne borgere skal have hjælpen umiddelbart. Kan vi tænke anderledes? Det er afgørende for drøftelserne og beslutningerne, at lovgivningens rammer i alle situationer medtænkes. Det vil være at stikke borgerne blår i øjnene at fremstille det som om, alle kreative tanker kan gennemføres, blot der er flertal for det i Kommunalbestyrelsen. Med venlig hilsen Dansk Blindesamfund Nordsjælland Pia Nordlund Hansen Kredsformand Tlf

7 Høringssvar fra DH Egedal Fra Danske Handicaporganisationer - afdeling Egedal (DH Egedal) Høringssvar Forslag til Egedal kommunes ældrepolitik 'Ældrepolitik - sammen vælger vi vejen' Forslaget til en ældrepolitik er blevet til gennem en dialogbaseret proces; bla. med arbejde i fokusgrupper med inddragelse af ældre borgere, pårørende, interesseorganisationer, administrative medarbejdere mm. Dette bærer forslaget også på en positiv måde præg af ved på samme tid at lægge en mere langsigtet strategi for de fremtidige ældre i kommunen, og samtidigt rummer forslaget også meget konkrete forslag til initiativer i form af analyser, projekter osv. Fra DH Egedal vil vi gøre opmærksom på, at vores medlemmer - heldigvis - også bliver ældre borgere med den funktionsnedsættelse, de nu har. Det betyder i alt korthed, at samtlige fokuspunkter i forslaget berører dem. Det være sig sundhed / forebyggelse, boliger, teknologi, de kommunale tilbud samt de frivilliges rolle på ældreområdet. Specielt vil DH Egedal understrege vigtigheden af, at - citat: 'hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte'. Endvidere noterer vi os kommunalbestyrelsens signaler om, at det ikke er alder, men den enkeltes funktionsniveau og livssituation, der er det afgørende. Samtidigt vil DH Egedal opfordre til, at kommunalbestyrelsen i de analyser, initiativer og projekter der bliver igangsat umiddelbart de næste par år aktivt indtænker handicappede ældre - og ældre der bliver handicappede. Eksempelvis kan nævnes analysen af hvor og hvordan 55+ årige (handicappede?!) ønsker at bo. Et andet eksempel må blive teknologiområdet, der på den ene side har en helt central rolle for mange personer med funktionsnedsættelse. På den anden side kan teknologiske løsninger sætte uoverstigelige barrierer for den handicappedes muligheder for at fungere i hverdagen som en aktiv borger. Helt konkret vil DH Egedal opfordre til, at der ved visitationen er ekstra opmærksomhed på de mange ældre med høreapparater. For at undgå at apparatet ender i skuffen og for at sikre en optimal udnyttelse af høreapparatet er det vigtigt, at ældre får den nødvendige hjælp og støtte til batteriskifte mm. Samtidigt vil DH Egedal understrege vigtigheden af, at der på kommunens plejecentre er de nødvendige teleslynger, så ældre hørehandicappede ikke bliver isoleret i deres alderdom. DH Egedal vil se frem til at blive inddraget i den åbne dialog, der lægges op til mellem politikere, medarbejdere og borgere omkring de initiativer, der nu efterfølgende vil blive igangsat. Venlig hilsen Lea Jensen formand DH Egedal 7

8 Høringssvar fra Hans P. Petersen Til Egedal Kommune Min baggrund for besvarelsen er som borger i kommunen siden 1970, og som pårørende på Porsebakken til min kone dèr i en periode fra december 2006 til oktober Derefter som frivillig hjælper på Porsebakken (hvor jeg er et af de mange forskelligartede medlemmer af foreningen Porseklubben). Denne besvarelse er imidlertid personlig og helt "for min egen regning"! Høringssvar: Jeg har læst Høringsudgaven, hentet på nettet fra kommunens hjemmeside sammen med de tilhørende dokumenter. Besvarelsen er baseret på de nummererede "handleforslag", og jeg kan, som situationen er, kun have de nedenfor skrevne bemærkninger til, og indvendinger imod dem: 1. og 2. Udmærket (og med tilbud, ikke tvang) 3. Vigtigt (har hørt om tilfælde, hvor man fx ikke måtte bruge en pc, hvis der ikke var personale til stede) 4. Vigtigt, at der står "rundt i" kommunen, altså flere steder. Den er jo geografisk stor 5. til og med 8. Udmærket 9. Er formodentlig væsentlig for dem, som tager imod paragraf 18-midler. Porseklubben tager ikke imod dem. Den har mange gavmilde sponsorer 10. Udmærket 11. Indvending: Kan grænserne mon ikke fastsættes lokalt på det pågældende plejehjem? Hvis der som på Porsebakken er et fint samarbejde. Se indvendingen mod punkt Indvending: Hvilke kvalifikationer har mon en frivilligkoordinator i sammenligning med fx personalets SOSU-assistenter, teamledere og sygeplejersker vedrørende "indsats i forhold til de svageste ældre" på fx Porsebakken? Foreningen Porseklubben er opbygget "selvkoordinerende", idet klubbens store medlemsskare foruden beboere, frivillige fra Ledøje-Smørumområdet og beboerpårørende også omfatter personalerepræsentanter. I klubbens bestyrelse på mindst 9 personer er der 2 repræsentanter for personalet og 3 beboerrepræsentanter. Ydermere har man en fast kontaktperson mellem "bakken" og "klubben". Jeg ved jo ikke, om man arbejder så tæt og godt sammen på alle kommunens plejehjem - og måske kan funktionen som "brobygger" eventuelt andetsteds blive en nødvendig "mæglefunktion" ved uoverensstemmelser dèr? 8

9 13. Udmærket. Her kunne jeg foreslå undersøgelse af "udflugtsalarm", i alt fald på visse plejehjem 14. Udmærket med afprøvning i et pilotprojekt 15. Fornuftigt at "fremtidssikre" 16. Tilgængeligheden porblematisk, hvis kun èt sted 17. Økonomisk værdi, eller også sikkerhedsværdi? 18. Udmærket, hvis gjort forsigtigt 19. Udmærket 20. og 21. Godt, hvis sikkert og rentabelt Med venlig hilsen Hans Peder Petersen, Bastkær 4, Smørumnedre 9

10 Høringssvar fra Orla Fruerlund Ældrepolitik Høringssvar Tema: Kommunale tilbud til ældre Konklusion: Antallet af boliger til aflastningsophold foreslås udvidet Motivering: Nedsat fysisk funktionalitet f.eks. forårsaget af bortfalden mobilitet indebærer først og fremmest stor ændring i den ramte borgers liv, men også ægtefællens/pårørendes/andet netværks tilværelse påvirkes. Alle involverede parters daglige tilværelse og livskvalitet ændres i stor grad. Det er derfor vigtigt hurtigt at kunne honorere, når behov opstår. I forbindelse med bortfald af mobilitet opstår natten over et stort behov for hjælp (fysisk plejebehov). Såvel af hensyn til den ramte borgers som de pårørendes livskvalitet er det ofte en dårlig og uønsket løsning, at der ydes hjemmehjælp, etableres hjælpemidler i hjemmet og foretages ændringer i boligens indretning indtil en plejebolig kan tilbydes. I perioden fra sygdommens indtræden til plejebolig kan anvises, efterspørges ofte i stedet aflastningsophold. Efter min viden og erfaring er det ikke tilstrækkeligt, at der i en kommune af Egedals størrelse og med borgernes værende alderssammensætning alene er i alt 7 midlertidige boliger til rådighed til aflastning i forskellige behovssituationer. Det foreslås derfor, at antallet af boliger til aflastningsophold udvides og at teksten i kommunens kvalitetsstandard for aflastningsophold ændres til også at omfatte tilbud om visitering til akut aflastning. Afslutningsvis anføres, at de foreslåede ændringer bør gennemføres hurtigt og ikke afvente evt. etablering af nyt sundhedscenter m.v. Med venlig hilsen, Orla Fruerlund 10

11 Høringssvar fra Lotte og Henning Schmidt Efter at have deltaget i gårdsdagens rigtig gode og oplysende Høring i HEP huset forstår vi ikke at ikke alle bifalder forslaget om en frivilligkoordinator - det må være helt rigtigt at ansætte en sådan da der er mange tråde der skal bindes sammen (koordineres) for at få det største udbytte af arbejdet. Mange hilsener fra Lotte & Henning Schmidt Kornvænget 9, Stenløse 11

12 Høringssvar fra Liz Trayhorn Jeg har ikke kunnet deltage i det forberedende arbejde med Ældrepolitikken, så jeg ved ikke, om følgende forslag indgår i udkastet: Kommunen ansætter en handyman, som kan hjælpe de ældre med små reparationer i hjemmet. Der er mange ting, man ikke kan klare, hvis man ikke kan stå på en stige, og hvordan kan en enlig ældre eller handicappet efterse sit loft efter vinteren? Alt sammen nødvendige ting, men ikke ligefrem et arbejde for en udlært tømrer eller snedker. Hjælperen kunne måske også rydde sne og om sommeren udføre lidt havearbejde. Vedkommende skulle ikke være bundet af klokkeslæt, kun en bestemt dato. Hjælpen skulle være gratis; men en mindre betaling kunne komme i betragtning. Et mønster kunne være 10 besøg om dagen (højest en halv time) + kørsel + pauser og diverse. Hvis der ikke er brug for de 10 besøg om dagen, så kan kommunen nok på en anden måde drage nytte af et par ledige hænder! Tak for jeres arbejde og venlig hilsen fra en computerløs 90-årig. Liz Trayhorn Ganløse 12

13 Høringssvar fra Lokal-MED i CSO Rehabiliteringsafsnittet savner ordet forebyggelse flere steder i forslaget til Ældrepolitik. Teknologi på ældreområdet: Der kunne evt. sætte links på Egenettet til sider der viser teknologiske landvindinger inden for velfærdsteknologi. 13

14 Høringssvar fra TR erne i Genoptræningscenteret Side 6 pkt. 3. Tænker at det skal præciseres at borgere skal være visiteret til selvtræning. Ellers læses det som om at alle kan benytte faciliteterne, og det er vist konkurrenceforvridende. Side 7, andet afsnit. Her kunne terapeuternes knowhow benyttes. Ved ikke om det skal skrives nogle steder, men synes det er en oplagt mulighed. Side 9, andet afsnit, prik 4: Skal teknologien absolut være afprøvet andre steder? Kan vi ikke være forgangsmænd, og sætte Egedal på landkortet med forhåbentlig en god historie, eller bare med en historie om at vi tænker ud af boksen?- Pkt. 13,- kunne dette teknologiråd indføre en plads, hvor alle ældre, som unge, kan komme med forslag til teknologieffektivitet? Side 9. Pkt. 17. Hvad forstås med hvornår det giver værdi at igangsætte. (Præcision) Side 10. Andet afsnit. Synes det er forkert at træning kommer så sent. Træning (læs: forebyggelse) skal på før. Hvis alle 3 fortløbende forslag er gået galt, skal der trænes meget længere tid, og måske er der sket en uoprettelig funktionsnedsættelse. Faktisk burde der være et tilbud om træning efter hvert af de 3 fortløbende forslag. Med venlig hilsen TR erne fra Genoptræningscentret Ergoterapeut Maibrit Bager og Fysioterapeut Tina Friman 14

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune Beretning for perioden 1/1 31/12-2007 for HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Høring af handicaprådet Side 3 Handicaprådet kan tage sager op af egen drift Side 3

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Botilbuddet Munkehatten 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

IT Cafe for ældre, blinde og svagtseende borgere på Fyn. Afsluttende rapport

IT Cafe for ældre, blinde og svagtseende borgere på Fyn. Afsluttende rapport IT Cafe for ældre, blinde og svagtseende borgere på Fyn Afsluttende rapport 1 Med økonomisk støtte fra Ensomme Gamles Værn (EGV) har IT afdelingen ved Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Syn,

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Årsrapport 2014 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam 0 Indhold Forord: Vi hjælper med at kunne selv... 2 1. Køge Kommune og hverdagsrehabilitering... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 2. Rehabteamet... 4 Rehabteamets

Læs mere

Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Østjylland

Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Østjylland Til: Byrådet i Aarhus kommune Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Østjylland Aarhus, den 3. juli 2014 Kommentarer til byrådsindstilling vedr. serviceniveau 2015 for pleje,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015 Seniorrådet i Gladsaxe v/ formand Carl Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søborg Formanden træffes på telefon 40 19 54 43 Formandens e mail: carl.e.andersen@gmail.com 3. marts 2015 Seniorrådets høringssvar

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Siden tilsynet 2012, har der været meget lille udskiftning i

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Det talte ord gælder.

Det talte ord gælder. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Det talte ord gælder. Spørgsmål A: Mener ministeren, at de gældende regler i forhold til ældres mulighed for at beholde egne

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden

Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden Der deltog 142 mennesker i ældrerådets temadag, heraf var 13 kommunalt ansatte, foredragsholdere og medlemmer af ældrerådet. Af de 129 gæster

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kvalitetsstandard for genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel...5 Ydelsesbeskrivelse for genoptræning...9 Ydelsesbeskrivelse for

Læs mere

1. Dialog med Esben Vognsen og Erik Petersen. Bilag: Ref.: Div. drøftelser vedr. byggeri af Rådhus, Sundhedscenter og midlertidige boliger.

1. Dialog med Esben Vognsen og Erik Petersen. Bilag: Ref.: Div. drøftelser vedr. byggeri af Rådhus, Sundhedscenter og midlertidige boliger. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 08.04.2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 8. april 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Ældrepolitik. Sammen vælger vi vejen

Ældrepolitik. Sammen vælger vi vejen Ældrepolitik Sammen vælger vi vejen Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Sammen vælger vi vejen... 4 Ældrepolitikken og dens fokusområder... 5 Sundhed og forebyggelse på ældreområdet... 6 Boliger til ældre...

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Relevante telefonnumre: Visitationen Telefon 39 57 55 53 Akutpladserne Træningcenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Søborg Telefon 39 57 40 31 Egeklubben Telefon 39 57 46 86 gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere