Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2013 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, som gør tjeneste i tredjelande DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET I artikel 11, 12 og 13 i bilag X til personalevedtægten fastsættes bestemmelserne vedrørende betaling af vederlag til tjenestemænd, der gør tjeneste i et tredjeland. Ifølge artikel 10 og 118 i ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte finder disse bestemmelser tilsvarende anvendelse på midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i et tredjeland. Vederlaget udbetales i euro i Belgien, men efter anmodning fra en tjenestemand, en midlertidigt ansat eller en kontraktansat kan det helt eller delvis udbetales i det lands valuta, hvor tjenestemanden gør tjeneste. I sådanne tilfælde korrigeres vederlaget med den justeringskoefficient, der er fastsat for tjenestestedet, og konverteres efter den tilsvarende vekselkurs. For så vidt muligt at sikre tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Unionen samme købekraft uanset tjenestested tilpasser Rådet justeringskoefficienten en gang om året. For at fastsætte købekraftsækvivalenterne for forholdet mellem vederlag, der udbetales i referencebyen Bruxelles, med de øvrige tjenestesteder beregner Eurostat købekraftspariteterne. Justeringskoefficienten er den faktor, der fremkommer ved at dividere værdien af købekraftspariteten med vekselkursen. De anvendte vekselkurser fastsættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen og svarer til den dato, hvor justeringskoefficienterne finder anvendelse. Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2175/88 af 18. juli 1988 fastsatte de første justeringskoefficienter med virkning fra 10. oktober De seneste justeringskoefficienter blev fastsat af Rådet ved forordning (EU) nr. 679/2013 af 15. juli 2013 med virkning fra den 1. juli RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER De enkelte elementer i forslaget er blevet diskuteret med personalerepræsentanterne i overensstemmelse med de gældende procedurer. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET Retsgrundlaget er artikel 13 i bilag X til vedtægten. Med dette forslag til en rådsforordning tilpasses justeringskoefficienten for vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, der tjener i et tredjeland, fra den 1. juli Rådet bør ved skriftlig procedure inden en måned på forslag af Kommissionen træffe afgørelse ved kvalificeret flertal i henhold til artikel 16, stk. 4 og 5, i traktaten om Den Europæiske Union. Såfremt en medlemsstat anmoder om formel behandling af Kommissionens forslag, skal Rådet træffe afgørelse inden to måneder. Bilaget til den foreslåede rådsforordning fastsætter de justeringskoefficienter, der følger af de pariteter, som Eurostat har meddelt for juli 2013 for alle tjenestesteder uden for Den Europæiske Union. DA 2 DA

3 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Ifølge finansieringsoversigten er indvirkningen på budgettet lille (i procent). DA 3 DA

4 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2013 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, som gør tjeneste i tredjelande RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen, som fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 1, særlig artikel 13 i bilag X, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Der bør tages hensyn til udviklingen i leveomkostningerne i tredjelandene og fastsættes deraf følgende nye justeringskoefficienter med virkning fra den 1. juli 2013 for vederlag, som udbetales i tjenestestedets valuta til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Unionen, der gør tjeneste i tredjelande. (2) Justeringskoefficienter anvendt i forbindelse med udbetalinger på basis af Rådets forordning (EU) nr. 679/ kan medføre tilpasninger af vederlaget i opadgående eller nedadgående retning med tilbagevirkende kraft. (3) Der bør foretages efterbetaling, hvis vederlagene forhøjes som følge af de nye justeringskoefficienter. (4) Der bør foretages tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb, hvis vederlagene nedsættes som følge af de nye justeringskoefficienter, for perioden mellem den 1. juli 2013 og datoen for denne forordnings ikrafttræden. (5) En sådan tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb bør dog højst vedrøre de seneste seks måneder forud for datoen for denne forordnings ikrafttræden VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 1. De justeringskoefficienter, der gælder med virkning fra den 1. juli 2013 for vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Unionen, som gør tjeneste i tredjelande, og hvis vederlag udbetales i tjenestelandets valuta, er fastsat i bilaget. 2. De vekselkurser, der anvendes til beregning af vederlaget, fastsættes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober EFT L 56 af , s. 1. EUT L 195 af , s. 3. DA 4 DA

5 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 3, og skal svare til de gældende kurser den 1. juli Artikel 2 1. Såfremt anvendelse af de justeringskoefficienter, der er fastsat i bilaget, medfører en forhøjelse af vederlagene, foretager institutionerne de nødvendige efterbetalinger. 2. Såfremt de justeringskoefficienter, der er fastsat i bilaget, medfører en nedsættelse af vederlagene, foretager institutionerne en tilpasning i nedadgående retning med tilbagevirkende kraft for perioden mellem den 1. juli 2013 og datoen for denne forordnings ikrafttræden. 3. Tilpasninger med tilbagevirkende kraft, som indebærer tilbagesøgning af for meget udbetalte beløb, vedrører dog højst de seneste seks måneder forud for datoen for denne forordnings ikrafttræden. Tilbagesøgningen foregår over en periode på højst 12 måneder at regne fra samme dato. Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Rådets vegne Formand 3 EUT L 298 af , s. 1. DA 5 DA

6 BILAG Justeringskoefficienter gældende fra 1. juli 2013 TJENESTESTED Købekraftsparite ter Juli 2013 Vekselkurse r Juli 2013 Justeringskoefficie nter Juli 2013 Afghanistan (***) Albanien 82,78 140,580 58,9 Algeriet 75,76 104,367 72,6 Angola 172,1 127, ,3 Argentina (***) Armenien 423,1 539,500 78,4 Australien 1,485 1, ,1 Aserbajdsjan 1,024 1, ,2 Bangladesh 60,05 101,996 58,9 Barbados 3,182 2, ,4 Hviderusland ,0 62,9 Belize 1,882 2, ,5 Benin 657,7 655, ,3 Bolivia 6,241 9, ,3 Bosnien-Hercegovina (Banja Luka) 1,217 1, ,2 Bosnien-Hercegovina (Sarajevo) 1,438 1, ,5 Botswana 6,062 11, ,7 Brasilien 2,581 2, ,8 Burkina Faso 626,2 655,957 95,5 Burundi (***) ,63 62,6 Cambodja ,50 81,2 Cameroun 606,2 655,957 92,4 Canada 1,189 1, ,4 Kap Verde 78,24 110,265 71,0 Den Centralafrikanske Republik 666,9 655, ,7 Tchad 736,8 655, ,3 Chile 437,2 669,063 65,3 Kina 7,605 8, ,9 Colombia ,08 84,6 Comorerne 371,0 491,968 75,4 Congo (Brazzaville) 799,9 655, ,9 Costa Rica 631,9 650,623 97,1 Kroatien (****) 5,821 7, ,1 Cuba 0,9525 1, ,1 Den Demokratiske Republik Congo (Kinshasa) 1,944 1, ,2 Djibouti 214,2 231,606 92,5 Den Dominikanske Republik 33,21 54, ,0 Ecuador 0,9947 1, ,3 Egypten 5,680 9, ,9 El Salvador 0,9560 1, ,4 Eritrea 24,67 20, ,1 Etiopien 21,89 24, ,9 Fiji 1,639 2, ,0 Den Tidligere Jugoslaviske Republik 36,47 61, ,1 DA 6 DA

7 Makedonien Gabon 648,2 655,957 98,8 Gambia 31,22 51, ,2 Georgien 1,543 2, ,2 Ghana 2,075 2, ,1 Guatemala 8,092 10, ,3 Guinea (Conakry) ,17 77,3 Guinea-Bissau 605,6 655,957 92,3 Guyana 179,8 270,215 66,5 Haiti 48,81 57, ,5 Honduras 20,69 26, ,8 Hongkong 10,45 10, ,4 Island 157,5 162,050 97,2 Indien 49,68 78, ,3 Indonesien (Banda Aceh) ,1 70,3 Indonesien (Jakarta) ,1 76,8 Irak (***) Israel 5,076 4, ,1 Elfenbenskysten 634,6 655,957 96,7 Jamaica 123,8 131,208 94,4 Japan (Tokyo) 144,0 127, ,6 Jordan 0,9240 0, ,0 Kasakhstan (Astana) 196,4 198,460 99,0 Kenya 92,28 112,916 81,7 Kosovo (Pristina) 0,7282 1, ,8 Kirgisistan 48,77 63, ,0 Laos ,0 90,5 Libanon ,57 79,9 Lesotho 6,479 12, ,0 Liberia 1,504 1, ,4 Libyen (***) Madagaskar 2, ,05 84,8 Malawi 251,9 438,269 57,5 Malaysia 3,066 4, ,1 Mali 663,7 655, ,2 Mauretanien 239,9 396,710 60,5 Mauritius 31,65 40, ,5 Mexico 12,66 17, ,4 Moldova 10,66 16, ,5 Montenegro 0,6349 1, ,5 Marokko 7,845 11, ,5 Mozambique 31,95 38, ,0 Myanmar 745,8 1227,61 60,8 Namibia 8,744 12, ,4 Nepal 85,32 125,865 67,8 Ny Kaledonien 133,4 119, ,8 New Zealand 1,730 1, ,0 Nicaragua 18,44 32, ,3 Niger 543,2 655,957 82,8 Nigeria (Abuja) 214,8 202, ,2 Norge 10,38 7, ,7 Pakistan 65,63 128,896 50,9 DA 7 DA

8 Panama 0,8445 1, ,8 Papua Ny Guinea 3,680 2, ,1 Paraguay ,52 64,8 Peru 3,138 3, ,6 Filippinerne 44,45 56, ,8 Rusland 47,88 42, ,0 Rwanda 696,0 836,494 83,2 Samoa 2,969 3, ,9 Saudi-Arabien 3,645 4, ,6 Senegal 610,3 655,957 93,0 Serbien (Beograd) 83,27 114,460 72,8 Sierra Leone ,66 123,0 Singapore 1,990 1, ,9 Solomon-øerne 11,60 9, ,3 Sydafrika 6,702 12, ,7 Sydkorea ,51 98,5 Sydsudan (Juba) (***) Sri Lanka 122,9 168,790 72,8 Sudan (Khartoum) 5,479 7, ,6 Surinam 2,649 4, ,6 Swaziland 7,019 12, ,1 Schweiz (Bern) 1,520 1, ,3 Schweiz (Genève) 1,536 1, ,6 Syrien (***) Taiwan 33,79 39, ,4 Tadsjikistan 4,274 6, ,8 Tanzania ,16 70,3 Thailand 32,88 40, ,1 Østtimor 1,588 1, ,9 Togo 545,3 655,957 83,1 Trinidad og Tobago 6,945 8, ,6 Tunesien 1,391 2, ,5 Tyrkiet 2,249 2, ,7 Turkmenistan 2,208 3, ,4 Uganda ,28 72,0 Ukraine 8,002 10, ,8 De Forenede Arabiske Emirater (***) USA (New York) 1,246 1, ,6 USA (Washington) 1,212 1, ,0 Uruguay 26,25 26, ,0 Usbekistan ,73 58,0 Vanuatu 143,8 127, ,8 Venezuela 7,313 8, ,2 Vietnam ,9 55,9 Vestbredden Gaza-striben 5,344 4, ,8 Yemen 239,9 280,286 85,6 Zambia 6,854 7, ,9 Zimbabwe (***) (*) 1 euro = x enheder i den nationale valuta (eller USD for Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo og Østtimor). (**) Bruxelles = 100. (***) Foreligger ikke på grund af vanskeligheder forbundet med lokal ustabilitet eller på grund af manglende pålidelige data. DA 8 DA

9 (****) Finder anvendelse ved vedtægtsmæssigt personale i Kroatien op til 18 måneder efter tiltrædelsen i henhold til artikel 44 i Tiltrædelsestraktaten med Kroatien. Anm.: Ved købekraftsparitet eller økonomisk paritet forstås: Antal valutaenheder, der kræves for at købe det samme produkt som i Bruxelles (pr. euro). Tallet i den første kolonne (købekraftspariteten) fremkommer ved at gange vekselkursen med justeringskoefficienten. Den formel, der anvendes ved beregning af justeringskoefficienten, er således: købekraftspariteten (oplyst af Eurostat) divideret med vekselkursen = justeringskoefficienten Ved beregning af de beløb, som de ansatte har til gode, anvendes konstanten købekraftparitet i ovenstående tabel. Justeringskoefficienten ganges ikke med vekselkursen på transaktionsdagen, eftersom denne vekselkurs er variabel, og der derfor vil fremkomme en anden (forkert) købekraftsparitet. DA 9 DA

10 FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET 1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME 1.1. Forslagets/initiativets betegnelse Forslag til Rådets forordning om fastsættelsen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra 1. juli 2013 på vederlag til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved Den Europæiske Union, som gør tjeneste i tredjelande Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 4 Alle områder og aktiviteter er potentielt berørt Forslagets/initiativets begrundelse Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt For at sikre, at EU's tjenestemænd og øvrige ansatte den samme købekraft uanset deres tjenestested Varighed og finansielle virkninger Forslag/initiativ af ubegrænset varighed Gennemførelse med en indkøringsperiode fra 1. juli 2013 derefter implementering i fuldt omfang Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 5 Central forvaltning varetaget direkte af Kommissionen: Lønkontoret (PMO) 2. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER 2.1. Berørt(e) udgiftspost(er) i budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme Eksisterende udgiftsposter på budgettet Forslaget har finansiel virkning for alle budgetposter vedrørende personaleudgifter i Kommissionen og Udenrigstjenesten. I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne. Udgiftsområ de i den flerårige finansielle ramme Budgetpost Nummer [Betegnelse....] Udgifternes art OB/IOB (6 ) fra EFTAlande 7 fra kandidatlan de 8 Bidrag fra tredjeland e iht. artikel 18, stk. 1, litra aa), i finansforordningen ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgettering) Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: OB = opdelte bevillinger / IOB = ikke-opdelte bevillinger. DA 10 DA

11 Europa-Kommissionen: XX , , , , , Tjenesten for EU's Optræden Udadtil: 1100, 3000, IOB NO NO NO NO 7 8 EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning. Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan. DA 11 DA

12 2.2. Anslåede virkninger for udgifterne Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne i mio. EUR (3 decimaler) Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme: 5 "Administration" i mio. EUR (3 decimaler) Følgende år I ALT GD: <.> Menneskelige ressourcer Andre administrative udgifter I ALT GD <.> Bevillinger BGUEXX ,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01 Ikke angivet BGUEXX ,20-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40 Ikke angivet EEAS ,05-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10 Ikke angivet EEAS ,33-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66 Ikke angivet SUBTOTAL bevillinger under UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme (Forpligtelser i alt = bevillinger i alt) -0,58-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17 Ikke angivet DA 12 DA

13 Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme: Andre udgiftso mråder Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme i mio. EUR (3 decimaler) i mio. EUR (3 decimaler) Følgende år I ALT GD: <.> Menneskelige ressourcer Andre administrative udgifter BGUE ,02-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04 Ikke angivet BGUE ,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 Ikke angivet BGUE ,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01 Ikke angivet BGUE ,02-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03 Ikke angivet BGUE ,04-0,09-0,09-0,09-0,09-0,09-0,09 Ikke angivet BGUE ,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01 Ikke angivet SUBTOTAL bevillinger uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme (Forpligtelser i alt = bevillinger i alt) -0,09-0,19-0,19-0,19-0,19-0,19-0,19 Ikke angivet DA 13 DA

14 i mio. EUR (3 decimaler) Følgende år I ALT Bevillinger I ALT Forpligtelser -0,68-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35 Ikke angivet under UDGIFTSOMRÅDE 1-5 i den flerårige finansielle ramme Betalinger -0,68-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35 Ikke angivet DA 14 DA

15 Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne Resumé Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger Anslået behov for menneskelige ressourcer Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer Forenelighed med den indeværende flerårige finansielle ramme Forslaget/initiativet er foreneligt med nuværende flerårige finansielle ramme Tredjemands bidrag til finansieringen Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand Anslåede virkninger for indtægterne Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne. DA 15 DA

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 251 final 2013/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3).

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3). Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15386/16 ADD 1 STAT 17 FIN 863 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. november 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.8.2005 KOM(2005)358 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.09.2004 KOM(2004) 588 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten (Rådets forordning (Euratom, EKSF)

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 31.7.2014 L 228/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK 2 BEREGN PRISEN PÅ DIN FORSENDELSE 1. Bestem hvilken service, der passer bedst til dine behov 2. Vej din 3. Bestem destinationszonen

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 I dette dokument præsenteres en udvalgt del af de grundtal, som Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09 har som sit

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULI- US CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0539 DA 19.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Inkl.moms Excl. Moms. Afghanistan 7,11 5,688 Albania 3,45 2,760 Albania - Mobile

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune.

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. 1. Befolkningstilvækst 2007-2016 2. Fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner, nettoindvandring og interne flytninger

Læs mere

(EFT L 251 af 29.8.1992, s. 13)

(EFT L 251 af 29.8.1992, s. 13) 1992R2455 DA 14.03.2002 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 2455/92 af 23. juli 1992 om udførsel og indførsel

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila.

Hovedstæder 1. Chisinau. Sankt Lucia. Mikronesien. Bridgetown. Vanuatu. Castries. Melekeok. Palau. Malawi. Palikir. Montenegro. Port-Vila. Sankt Lucia Chisinau Mikronesien Bridgetown Vanuatu Castries Palau Melekeok Malawi Palikir Montenegro Port-Vila Moldova Podgorica Indien New Delhi Barbados Mbabane Swaziland Lilongwe Materiale ID: VEN.573.1.1.da

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Emerging Markets - Update Uge 34

Emerging Markets - Update Uge 34 Emerging Markets - Update Uge 34 Dato: 21. august 2017 Relaterede publikationer Investering Finansiel nyhedsoversigt Mange Emerging Markets økonomier voksede mere end forventet i 2. kvartal. En del af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 376 af 20/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-961-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Tilbudsspecifikationer AlertFind

Tilbudsspecifikationer AlertFind Tilbudsspecifikationer AlertFind Serviceoverblik AlertFind er en softwarebaseret meddelelsesservice til virksomheder, som leveres af Dell på abonnementsbasis. Den har til formål at automatisere og lette

Læs mere