Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter beskriver formål, lovgrundlag, målgruppe, indhold og omfang, sagsbehandlingstid, information til borgeren, dokumentation til borgeren, godkendelse samt administration. Kvalitetsstandarden er udarbejdet for at afstemme forventningerne mellem borgere, politikere og rådgivere om, hvornår borgeren kan forvente økonomisk støtte til dækning af merudgifter fra Greve Kommune. Borgere og pårørende, som ønsker at søge om økonomisk kompensation til dækning af merudgifter, kan henvende sig til Center for Job & Socialservice i Greve Kommune. Efter ansøgningen er modtaget, vil den ansvarlige rådgiver indkalde borgeren til en samtale for at afklare om merudgiften er omfattet af den almindelige sektoransvarlighed samt hvorvidt merudgiften er et led i den daglige livsførelse. I enkelte sager kan der også være behov for hjemmebesøg inden ansøgningen bliver endelig afklaret. Tildelingen af ydelsen sker på baggrund af en individuel vurdering i forhold til målgruppe og behov. Rådgiver anvender voksenudredningsmetoden (se bilag 2) til at kvalificere ansøgningen om merudgifter. Voksenudredningsmetoden er med til at sikre en helhedsvurdering af borgeren og dennes ansøgning Voksenudredningsmetoden anvendes ikke i sager fra borgere med cøliaki, PKU (følingssyge), laktoseintolerance eller cystisk fibrose. Det skyldes, at disse borgere kun kan ansøge om dækning af merudgifter til kost, og disse ansøgninger vurderes derfor alene ud fra relevante lægelige dokumenter. 1

2 Kvalitetsstandard for merudgifter efter Lov om Social Service 100 Formål Formålet er at yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, med henblik på at borgere med et fysisk eller psykisk funktionsevne får mulighed for at leve et almindeligt liv. Lovgrundlag Lov om Social Service 100 Bekendtgørelse nr om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Målgruppe Greve Kommune foretager altid en konkret, individuel målgruppevurdering. Den overordnede målgruppe for merudgifter er borgere fra det fyldte 18. år til det 65. år, samt borgere som har opsat udbetalingen af deres folkepension. Den ansvarlige rådgiver indhenter altid relevante lægelige dokumenter for at vurdere om borgeren tilhører målgruppen. Derudover anvender rådgiveren voksenudredningsmetoden (VUM) med undtagelse i de sager, som vedrører cøliaki, PKU (følingssyge), laktoseintolerance eller cystisk fibrose. Rådgiveren tager ikke højde for borgerens specifikke VUM score. Det skyldes, at dækning af nødvendige merudgifter kan bevilges til borgere, uanset om de har en lav eller høj VUM score. VUM anvendes derimod til at vurdere om borgeren opfylder tre væsentlige målgruppekriterier: Borgeren har en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Den varigt nedsatte funktionsevne har indgribende konsekvenser for borgeren Den varigt nedsatte funktionsevne medfører, at der oftest må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger Personer, der er tilkendt førtidspension inden den , er ikke omfattet af målgruppen, medmindre de har fået bevilget tilskud efter 95 og 96 efter Lov om Social Service. Ydelsens indhold og omfang Indholdet i ydelsen er økonomisk kompensation til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse for borgere med en fysisk eller psykisk funktionsevne. Følgende betingelser skal være opfyldt inden en borger kan få bevilget dækning af merudgifter: Merudgiften er nødvendig Merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne Merudgiften er et led i den daglige livsførelse. Det betyder, at merudgiften skal udspringe af borgeren private liv og ikke af behandling, uddannelse eller arbejde Merudgifter efter Lov om Social Service 100 er altid subsidiær til andre ydelser 2

3 Generelt om udmåling af merudgifter Merudgiftsydelsen fastsættes ud fra Socialministeriets retningslinjer og takster. Greve Kommune tager altid udgangspunkt i borgerens sandsynliggjorte og nødvendige merudgifter. Ydelsen er enten en kontant ydelse eller en naturalieydelse. Ydelsen er skattefri og uafhængig af modtagerens indkomst og formue. Ved udmåling af tilskud gælder følgende: Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100 Bevillingen er gyldig fra den 1. i måneden efter ansøgningstidspunktet, uanset sagsbehandlingstiden I udmålingen af merudgifter tages altid højde for om dele af opgaven kan løses af en eventuel ægtefælle/samlever eller børn Som hovedregel medregnes alle udgifter i en månedlig udbetaling. Men der kan altid forekomme uforudsigelige udgifter, fx boligindskud, flytteudgifter og bilreparationer. Hvis der er særlige behov for at dække engangsudgifter kan der ydes en enkeltstående udbetaling uden regulering i det månedlige tilskud. Engangsudgifter skal altid søges inden udgiften er afholdt. Hvis en borger ønsker at søge om økonomisk kompensation til dækning af engangsudgifter, skal borgeren i forvejen være berettiget til den løbende merudgiftsydelse efter Lov om Social Service 100. Bistands- eller plejetillæg Er borgeren tilkendt bistands- eller plejetillæg, gælder der særlige regler ved udmålingen af merudgifter efter Lov om Social Service 100. Bistands- eller plejebehov skal som udgangspunkt dækkes af pensionslovens regler. Den ansvarlige rådgiver vil i hvert tilfælde foretage en konkret, individuel vurdering af hvor stor en del af bistandseller plejetillægget skal indgå i udmålingen af merudgifter. Det skal gøres for at sikre, at det samme behov ikke bliver dækket to gange. Oversigt over merudgifter Greve Kommune har ingen udtømmende liste over hvilke merudgifter, der kan ydes økonomisk kompensation til. Nedenfor er eksempler på merudgifter: Briller Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til briller, hvis udgiften er direkte relateret til funktionsnedsættelsen. Der skal altid vælges den billigste løsning. Der skal tages hensyn til et eventuelt tilskud fra sygeforsikring Danmark. 3

4 Daglige håndsrækninger Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til daglige håndsrækninger. Daglige håndsrækninger er alt fra at skifte en elpære til at vaske gardiner. Timeprisen er baseret på FOAs overenskomst løntrin 11. Forsikringer Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til den fulde udgift til forsikring af kørestol samt 3-hjulet knallert. Derudover kan Greve Kommune bevilge økonomisk tilskud til forskellen mellem en almindelig forsikring og den faktiske udgift ved dyrere forsikring på en bevilget invalidebil samt dyrere husforsikring som følge af flere kvadratmeter, når de ekstra kvadratmeter er nødvendige på grund af en funktionsnedsættelse. Greve Kommune bevilger ikke økonomisk tilskud til sygeforsikring Danmark, Falck abonnement, ulykkeforsikring eller andre private frivillige forsikringsordninger. Fritidsaktiviteter Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til særlige handicaprettede fritidsaktiviteter. Hvis fritidsaktiviteten kan sammenlignes med en aktivitet inden for normalområdet, bevilges økonomisk tilskud til forskellen mellem den almindelige udgift og den faktiske udgift. Hvis fritidsaktiviteten derimod ikke kan sammenlignes, skal borgeren selv betale et beløb på 2000 kr. årligt hvorefter Greve Kommune dækker resten. Havehjælp Havehjælp, som er alt havearbejde, snerydning og rensning af tagrender, beregnes som nødvendig håndsrækning efter timeforbrug. Timeprisen er baseret på FOAs overenskomst løntrin 11. Som udgangspunkt bevilger Greve Kommune maksimalt økonomisk tilskud til græsklipning én gang om ugen i 6 måneder årligt. Med hensyn til snerydning kan tilskud til dette bevilges i max 3 dage om ugen i 3 måneder om året. Klipning af hæk og rydning af ukrudt skønnes nødvendigt én gang årligt. Invalidebil Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til invalidebil. Der skelnes mellem borgere med bil inden deres funktionsnedsættelse, og borgere uden bil inden deres funktionsnedsættelse. For borgere, som ikke ville have haft bil uden deres funktionsnedsættelse, kan Greve Kommune dække følgende udgifter til biler under 6 år: Selvrisiko (selvrisiko på minimum kr.), serviceeftersyn, reparationer (enkeltstående ansøgning) samt grøn afgift/udligningsafgift. For borgere, som ville have haft bil uden deres funktionsnedsættelse, kan Greve Kommune dække merudgifter til en dyrere forsikring til biler 4

5 under 6 år. Greve Kommune dækker aldrig merudgifter til biler over 6 år. Derudover skal borgeren selv betale Falck abonnement, selvrisiko, driftsudgifter (fx vinterdæk) og fornyelse af kørekort. Kurser Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til relevante kurser til borgere og deres pårørende. Kurser behandles som en enkeltstående udgift. Malerarbejde og anden vedligeholdelse Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til arbejdsløn til nødvendig vedligeholdelse og reparation. Det gælder kun i de sager, hvor rådgiveren vurderer, at borgeren selv ville have udført arbejdet hvis pågældende ikke havde haft en funktionsnedsættelse. Ved vedligeholdelse af udvendig træværk, kan der bevilges økonomisk tilskud til arbejdsløn hvert 5. år. Malerarbejde og anden vedligeholdelse behandles altid som en enkeltstående udgift. Medicin Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til medicin, der er direkte relateret til funktionsnedsættelsen. Mere specifikt ydes tilskuddet til: Borgerens egenbetaling efter at generelt og individuelt tilskud er fratrukket, egenbetaling hos borgere med kronikertilskud samt tilskud til cremer og kosttilskud. Det er altid en forudsætning at medicinen er receptpligtig eller lægeligt dokumenteret. Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til håndkøbsmedicin. Transportudgifter Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til transportudgifter. Mere specifikt drejer det sig om transportudgifter til: Kontrol/behandling, sportsaktiviteter med større afstande, forskellen mellem handicaptransport og offentlige transportmidler, til arbejde (hvis borgeren inden sin funktionsnedsættelse brugte offentlige midler), til uddannelse og til vederlagsfri fysioterapi (ydes i maksimalt 4 uger om året). Transporten refunderes med taksten for billigst offentlige transportmidler, medmindre borgeren ikke kan anvende offentlige transportmidler og/eller det er nødvendigt at anvende en bil. Ved behov for bilkørsel, skelner Greve Kommune mellem borgere som havde bil inden funktionsnedsættelsen, og borgere som ikke havde bil inden funktionsnedsættelsen. For borgere med bil inden funktionsnedsættelsen, kan der bevilges økonomisk tilskud efter Skats satser for befordringsfradrag. 5

6 For borgere uden bil inden funktionsnedsættelsen, beregnes merudgiften med udgangspunkt langt bilen kører pr. liter, prisen pr. liter brændstof og beregnet kilometerantal. Hvis borgeren ikke har bil og af helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for at anvende offentlige transportmidler, kan der undtagelsesvist bevilges tilskud til taxikørsel. Tøj Greve Kommune bevilger økonomisk tilskud til tøj. Mere specifikt bevilges dette ved ekstra slid, og hvis borgeren på grund af sin funktionsnedsættelse har en særlig adfærd, som kræver stor udskiftning af tøj. Rådgiveren foretager altid en individuel vurdering af borgerens behov og tager især hensyn til borgerens alder og køn. Tøjvask Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til ekstra tøjvask, hvis tøjvasken er en følge af funktionsnedsættelsen. Der ydes kun tilskud til tøjvask, som ligger ud over det almindelige for en person/familie i samme livssituation. Varme Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til varme, hvis funktionsnedsættelsen kræver et større varmeforbrug. Vinduespudsning Greve Kommune kan bevilge økonomisk tilskud til vinduespudsning. Timelønnen er baseret på FOAs overenskomst løntrin 11. Som udgangspunkt kan tilskuddet blive bevilget to gange årligt. Opfølgning Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren Godkendt af Den ansvarlige rådgiver laver en opfølgning på ydelsen én gang årligt. 10 uger Voksenudredningsmetoden (VUM) Skriftlig afgørelse og klagevejledning Administreres af 6

7 Bilag 2 Voksenudredningsmetoden (VUM) Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice arbejder ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM). Socialministeriet og KL har udviklet metoden til brug i sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. Ved ansøgningen om merudgifter anvender rådgiverne tre dele fra VUM: Sagsåbning, udredning og faglig vurdering. Metoden er bygget op omkring 11 temaer, som er illustreret i figuren på side 2. Temaerne skal danne grundlag for en helhedsorienteret individuel afdækning af borgerens behov. Med afsæt i borgerens ansøgning og situation vil der blive taget stilling til, hvilke temaer der er relevante at anvende. VUM indeholder to vurderinger: En Tema vurdering og en samlet vurdering. Tema vurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema. Den samlede vurdering er derimod et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er ikke et gennemsnit af 7

8 funktionsniveauerne for de enkelte temaer. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger. Tema vurdering er skaleret med tal: 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) 1 = Let problem (en smule, lidt) 2 = Moderat problem (middel, noget) 3 = Svært problem (omfattende, meget) 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver: A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) B = Let problem (en smule, lidt) C = Moderat problem (middel, noget) D = Svært problem (omfattende, meget) E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) 8

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Frederikshavn Kommune Indhold 1 Beskrivelsens indhold... 2 1.1 Generelle forudsætninger for nødvendige merudgifter... 2 1.2 Generelt

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere