1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt"

Transkript

1 1 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospekt

2 Prospekt for Kulturtorvet i Stationsområdet Prospektet for Kulturtorvet i Stationsområdet er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten A/S og Grontmij A/S. Layout forside og bagside af Basicly. Prospektet er udarbejdet i januar 2013 som fortroligt bilag til konkurrenceprogrammet for Kulturhuset. Prospektet er herefter offentliggjort i februar 2013, i forbindelse med offentliggørelsen af skitseprojektet for etape ST 1. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og videredistribuering af prospektet i dets helhed kan dog ske uden samtykke. Prospektet kan hentes på Kontaktpersoner: Projektdirektør Køge Kyst P/S Jes Møller. Tlf Chefkonsulent Køge Kyst P/S Lisbet Østrup. Tlf Køge Kyst P/S Havnen Køge 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Prospektets kobling til udviklingsplanen side 5 Om prospektet side 7 Temaplaner Kontekst side 8 Naboområder og fodgængerforbindelser side 10 Byggefelter side 12 Byggeretter og arealanvendelse side 13 Byrum og friarealer side 14 Trafik side 16 Køgeskala side 18 Snit og visualiseringer Snit A, B og C, 1:400 side 20 Visualisering 1, Underføringen set mod Havnepladsen side 22 Visualisering 2, Underføringen set mod Køge Bymidte side 24 Visualisering 3, Underføringen set mod Havnen side 26 Visualisering 4, Strædet mellem Teaterbygningen og kulturhuset side 28 Visualisering 5, Strædet syd for Underføringen side 30 3

4 4 Illustration fra udviklingsplanen.

5 Prospektets kobling til Udviklingsplanen for Køge Kyst Køge Kysts udviklingsplan Livet før byen - byen for livet er en plan for, hvordan Køge Kyst-området skal tage sig ud over de næste godt 20 år. Udviklingsplanen er baseret på resultatet af en international parallel konkurrence i 2009/10. Planen er endeligt vedtaget af Køge Kysts bestyrelse i oktober Den overordnede vision er at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. Det forventes, at den nye bydel kommer til at rumme nye arbejdspladser og nye beboere. Udviklingsplanen er særlig ved, at den både rummer en plan for, hvordan Køge Kyst skal se ud rent fysisk, og en række strategier for, hvad der skal drive byudviklingen på områder som kultur og byliv, bæredygtighed, erhvervsudvikling og dialog. Udviklingsplanen kan hentes på På luftfotoet overfor ses Køge Kyst udviklingsområde markeret med hvidt modelbyggeri, i forgrunden ses Køge Torv og Vestergade. I midten ses underføringen, der skal binde Køge bymidte bedre sammen med Køge Bugt og afløse den nuværende jernbaneoverskæring. Til venstre for underføringen ses broen over banen, der skal binde Stationsområdet sammen med Collstropgrunden. Bagerst i billedet til højre ses Søndre Havn og Strandøen. Udviklingsplanen tager i bund og grund afsæt i stedet: Køge som en gammel industri- og havneby med en velbevaret historisk bymidte, med en stærk position som hovedstadsnært trafikknudepunkt og gode fremtidsmuligheder, som er blevet understreget af beslutninger om en ny jernbane, et supersygehus mv. Men Køges særlige identitet omfatter også et aktivt kultur-, idræts- og foreningsliv, som allerede nu spiller en rolle i realiseringen af Etape 0, hvor Køge Kyst sammen med køgenserne har taget forskud på byudviklingen med nye aktiviteter og byrum. På den baggrund skal udviklingsplanen vise vejen for en ambitiøs udvikling af den ny bydel, som vil tiltrække nye virksomheder og borgere samt investorer, der kan se et perspektiv i at gennemføre projekter netop her. Mindst lige så vigtigt får alle nuværende køgensere en række nye muligheder i kraft af udviklingen. 5

6 Illustrationsplan fra udviklingsplanen. prospekt for ST1, udarbejdet marts 2012 COLLSTROPGRUNDEN C DE EN EN KØGE HAVN Prospekt for Kulturtorvet ROKLUB DÆKMOLE BADEANSTALT STRANDØ TRAND STRANDENGSPROMENADE LAGUNE KØGE BUGT STRANDENG prospekt for SH1 og SH2, under udarbejdelse 2012/2013

7 Om prospektet Udviklingsplanen er opdelt i 13 etaper på hver m2 byggeretter, som sælges til investorer, der vil opføre byggerierne i tråd med udviklingsplanens intentioner. Tempo og rækkefølge er bestemt af afsætningsmulighederne, ønsket om en velfungerende by gennem hele processen og afviklingen af de nuværende erhverv på Søndre Havn. Prospektet er en fysisk detaljering af udviklingsplanens intentioner og greb, men der er fortsat tale om en overordnet tilgang til områdets udformning med spillerum for videre bearbejdning i tråd med kvalitetsmålene, der er nærmere beskrevet i kvalitetsprogrammet. Dette prospekt er en viderebearbejdning af den del af prospektet for ST1, der omfatter underføringen og de tilgrænsende byggefelter, der tilsammen danner Kulturtorvet. Prospektet for Kulturtorvet erstatter således prospektet for ST1, hvad angår byggefelterne B1, B2, B2v og B3 samt underføringen. Prospektet er udarbejdet i forbindelse med beslutningen om at udskrive en konkurrence for Køge Kommunes nye kulturhus på byggefeltet B3 og reservere byggefeltet B2 til en biograf. Prospektet fungerer derudover som udgangspunktet for den videre projektudvikling af Kulturtorvet, der vil ske sammen med investorerne. Prospektet vil også danne grundlag for lokalplanlægningen og fungere som afsæt for den fortsatte dialog med køgenserne. 7

8 Kontekst Torvet KULTURHUS U B3 itfeldtsv ej Teatervillaen n BIOGRAF Apothekerhaven bane tracé Slippe B2 Ivar Hu ban kslip pen B2v Strædet rådh ussli ppen und erfø ring en Stræd et B1 8 Ivar Hu itfeldts vej Oluf Jensens Gård Havnepladsen

9 Kulturtorvet udgør et centralt omdrejnings- og krydspunkt i Køges nye bymidte. Den ny Ivar Huitfeldtsvej grænser op til B3 og B1 på østsiden, mens den brede ny underføring for cyklister og gående mellem Køge By og Havnen danner en livlig overgang til de to byggefelter, der yderligere markeres af det skrånende terræn. Den ny butiksgade Strædet, der indgår i et gågadeforløb sammen med Jernbanegade og Nørregade, fører også frem til og gennem Kulturtorvet. Endelig bindes Kulturtorvet sammen med Køge Torv via slipperne. 9

10 Naboområder og fodgængerforbindelser Køge Rådhus rådhusudvidelse Strædet rådhusarkade Torvet rådhusslippen ny rådhus indgang ST1 rådhusudvidelse B2v B2 bankslippen BIOGRAF Apothekerhaven KULTURHUS B3 kulturhusslippen kulturhusslippen Teatervillaenen teaterpladsen Ivar Huitfeldtsvej Østre Banevej underføringen Oluf Jensens Gård SIGNATURFORKLARING: prospektområde primær byforbindelse Køge C - Søndre Havn Fodgængerforbindelse byggefelt indenfor prospektet byggefelt udenfor prospektet Str trædet B1 Ivar Huitfeldtsvej Toldbodvej Havnepladsen ekst. byggeri underføring med overdækket del ST2 tråden 10 tråden, etape 0

11 P P P P P Kulturtorvet kan anskues som Køges ny centrum eller en udvidelse/knopskydning af Køge Torv mod Havnen. Kulturhus og biograf udgør sammen med en tredje endnu ukendt kulturfunktion og den tilgrænsende rådhusudvidelse et nyt samlingssted og knudepunkt i byen, som samtidig kobler byen til Havnen og Køge Bugt på tværs af jernbanen. Etape 0 projektet Tråden, der forbinder Køge By med Søndre Havn via en række aktiviteter og nedslag, leder også gennem området. Byggefeltet B1 ønskes anvendt til en udadvendt kulturel funktion, der kan understøtte Kulturtorvet. Den sydligste del af underetagen vil kunne anvendes til kælderparkering, der i givet fald skal forbindes med p-kælderen under ST2. Byggefeltet B2 består af et større sammenhængende byggefelt reserveret til en biograf, mindre butikker og en restaurant samt et mindre byggefelt B2v, der er udlagt til erhverv og boliger. Samtidig er adgangsforholdene til ejendommene langs Brogade/ Nørregade forbedret, idet slippen nu giver direkte mulighed for varelevering, renovation og ærindekørsel. Byggefeltet B3 til kulturhuset rummer den gamle Teaterbygning, der består af den oprindelige Teatervilla, en tilbygget teatersal samt nogle senere tilbygninger. I Udviklingsplanen har det været udgangspunktet, at Teatervillaen skal bevares. Efterfølgende er det i forbindelse med konkurrencen for kulturhuset besluttet, at lade konkurrencens udfald afgøre om Teatervillaen skal bevares og indgå i det fremtidige kulturhus. B1 og B3 byggefelterne strækker sig ned i underføringen og skaber mulighed for at aktivere forløbet. Tilsvarende er overgangen mellem B1 og B3 og trappesiderne i underføringen vigtige at aktivere og skabe synergi mellem bygning og uderum. illustrationen ovenfor viser planerne for udviklingen af området nord for kulturtorvsprospektets område (illustration: årstiderne arkitekter) 11

12 Køge Rådhus Råd huss lippe n snit A Stræd et Nørr egad e Byggefelter y gefe felter lter B2v B 2v Torvett Kulturhus Kulturhus B2 B 2 Biograf B i B3 B Apothekerhaven A ve 2 1 un de rfø rin ge n Stræd et B1 B1 Ivar H uittfeld dtsvej unde rføri ngen ST ST 2 1/ K U snit C LTU RTO RV snit B

13 Byggeretter 2. sal 1. sal stueetage underetage kulturhus m2 kulturhus m2 kulturhus m2 kulturhus m2 B2v B2 B3 B2v B2 B3 B2v B2 B3 B2v B2 B3 biograf m2 B1 biograf m2 B1 biograf m2 B1 biograf m2 B1 SIGNATURFORKLARING detailhandel boliger erhverv SIGNATURFORKLARING kultur B2 ST 1 ST 2 byggefelt med benævnelse byggeri stueetager byggeri 1. / 2. sal etapegrænse I ALT 2.SAL 1.SAL STUEETAGE UNDERETAGE B1 : byggefelt til kultur, erhverv, bolig, (evt. med p kælder) (op til) m2 B2 : byggefelt til biograf, butik og restuarant m2 B2v : m2 B3 : byggefelt til kulturhus m2 13

14 Køge Rådhus Stræd et Nørr egad e Byrum og friarealer1:1000 Råd huss lippe n Torvet rv B2v B 2v K l urhus Kulturhus Ku Apothekerhaven A ven Stræd et Ivar H uititfeld dtsvej unde rføri ngen un de rfø rin ge n

15 Kulturtorvet består af to større byrum; en genanlagt Apothekerhave og en nyanlagt Underføring. Apothekerhaven er et grønt bymæssigt rum med mulighed for ophold. Fra Apothekerhaven kan man i klart vejr se gennem havnebassinet og videre ud i Køge Bugt. Underføringen er et mere belagt og travlt rum, der i stor bredde folder byens gulv ned under jernbanen og munder ud på Havnepladsen. Teaterpladsen ligger indenfor B3 byggefeltet mellem Strædet og Underføringen. Teaterpladsen er således både en forbindelse og et opholdsrum, der afsluttes i et trappeforløb i mødet med Underførigen. Pladsens karakter og udformning skal ses i nær sammenhæng med udformningen af Kulturhuset og Teatervillaens fremtid. SIGNATURFORKLARING: slippe - forbindelse mellem Brogade / Nørregade og Strædet del af rundtur taghaver, offentlige grønne taghaver i 1. sals højde pladsrum større offentlig plads / byrum træplantning 15

16 Østre Banevej 16 cp B2v cp B2 Apothekerhaven ca. kt:2.25 cp P B3 ca. kt:2.25 cp 1:20 P B1 1:20 Havnepladsen ca. kt:1.5 ind/ud ST1 Strædet ind p kælder ca. kt:2.15 banetracé Ivar Huitfeldtsvej underføringen Ivar Huitfeldtsvej Strædet Toldbodvej banetracé rådhusslippen BIOGRAF P kælder ST1 Teatervillaen ind/ud Kulturtorv / ST1 ind/ud B1 og ST2 Trafikplan KULTURHUS P kælder ST2 ind p kælder, ST2 adgang adgang bankslippen adgang adgang

17 Der er adgang til byggefelterne fra Ivar Huitfeldtsvej via de tilgrænsende slipper. Kørsel henover Kulturtorvet er ikke tilladt. Parkering sker i parkeringskælderen under ST1 eller ST2, hvor der erhverves det antal parkeringspladser, som det enkelte byggeri udløser. Til kulturhuset i B3 kan taxaholdepladser, handicapparkering, samt af- og påsætning og vareelevering samt tourbusser etableres i det ca. 40 m lange parkeringsspor på Ivar Huitfeldtsvej, og/ eller indenfor byggefeltet. Til biografen i B2 kan taxakørsel, handicapparkering samt af- og påsætning ske i Bankslippen på vestsiden af B2. Bankslippen giver desuden adgang til de eksisterende ejendomme. P P kælder ST1 cp SIGNATURFORKLARING: fordelingsvej intern vej, adgang til byggefelter og ekst. byggeri indkørsel fra IH vej adgang til P kælder for gående cykelparkering Cykelparkering sker på terræn samt indenfor byggefeltet i overensstemmelse med normerne. På trafikplanen er illustreret mulige cykelparkeringspladser på terræn udenfor byggefelterne. Underføringen etableres med en hældning på ca. 1:20, for at sikre tilgængelighed for alle på tværs af jernbanen. 17

18 Køgeskala Køge Rådhus B2v B2 BIOGRAF Køge Rådhus, udvidelse KULTURHUS B3 Teatervilla Oluf Jensens Gård underføring B1 Ivar Huitfeldtsvej, banetracé og Østre Banevej Nyhavn underføring 18 Havnepladsen

19 Køgeskalaen, der handler om at læse de eksisterende strukturer i Køge og respektfuldt indpasse nyt byggeri i den omkringliggende by, skal særligt udfoldes ved Kulturtorvet i kraft af koncentrationen af flere store bygningsvoluminer inden for et begrænset og centralt område. Køgeskala handler om størrelse, højde og udstrækning, materialevalg, orientering og byen i øjenhøjde i forhold til de nære omgivelser. Køgeskala er derfor mere harmonisk end ikonisk. Køgeskala vedkender sig sin tid og mimer ikke nybyggeri ældre end det faktisk er. Prospektets temaplaner, visualiseringer og snit illustrerer, hvordan en læsning og fortolkning af byens historik og karakteristika vil kunne udformes. Ligeledes er det vist, hvordan byggefelterne vil kunne disponeres. På illustrationerne i prospektet er Teatervillaen vist bevaret. I kulturhuskonkurrencen er det lagt op til deltagerne at foreslå, om teatervillaen skal indgå i det fremtidige kulturhus. Isometrien på siden overfor viser byggefelterne i Kulturtorvsprospektet og gengiver en principiel bebyggelsesmulighed med afsæt i køgeskala, indlejring i byen og orientering imod underføringen. 19

20 B1 B3 ekst. bebyggelse Oluf Jensens Gård ny bebyggelse ny bebyggelse passage taghave lille sal tagterrasse foyer `Slippe p kælder passage, slippe evt. kulturtilbud Biograf/ restaurant Apothekerhaven B2 café trappeforløb glashjørne Teatervilla Teaterpladsen foyer depot, teknik øvelokaler Underføringen passage trappeforløb kælderforbindelse Snit A, 1:400 B2 B2v B3 ekst. kastanjetræ Kulturhus byggemulighed i Nordeagården tagterrasse tagterrasse biograf bio ograf biografcafé kst. gårde og baghuse Apothekergården bassin Snit B vest, 1: bankslippe Apothekerhaven Strædet kt:2.25 p kælde

21 Snit A, B og C 1:400 STRÆDET taghave adgang til taghaver 1 3 rabat dobbeltrettet cykelsti regnbed leder 7m kørebane bro 2 kanstensparkering og vareleveringszone pladsstøbt beton/asfalt 2 fortov vandrende Snit C, 1:400 udadvendt facade langs Ivar Huitfeldtsvej 2,5 7 m Stræde e omlagt Ivar Huitfeldtsvej dræn høj stueetage spormidte forslag til skel B1 6m lysstander siddemøbel inventar tagterrasse omlagt Ivar Huitfeldtsvej kt:2.20 g las shjø ø glashjørne banetracé kt:2.15 Østre Banevej / Toldbodvej i nyt tracé teatertrappe Snit B øst, 1:400 Underføringen 21

22 22

23 1: Underføringen set mod Havnepladsen og Søndre Havn Underføringen binder Havnen og Søndre Havn sammen med Køge bymidte på tværs af jernbanen i et nyt og spændende byrum. I øst munder underføringen ud i Havnepladsen og i vest i det ny kulturtorv. Rampe- og trappeanlæg udgør naturlige opholds- og mødepladser og appellerer samtidig til forskellige former for fysisk aktivitet. Pladsen er stor og bred. Det er byens gulv, der foldes ned under jernbanen samt Ivar Huitfeldtsvej og Toldbodvej. Til venstre ligger Køges Nyhavn og monumentet over slaget i Køge Bugt. I baggrunden ses den ny havnefront på Søndre Havn, som den vil kunne tage sig ud. 23

24 24

25 2: Underføringen set mod Køge bymidte Underføringen er Køges nye spektakulære byrum. De store rampe- og trappeanlæg udgør naturlige opholds- og mødepladser og appellerer samtidig til forskellige former for fysisk aktivitet. Til højre ligger det nye kulturhus og i baggrunden byggefelt B2, der rummer den nye biograf. De eksisterende bygninger i billedets venstre side, danner kant i en af slipperne der fører videre op til Køge Torv. Det er tilstræbt at vise potentialet i begrebet Køgeskala de relativt store bygningsvoluminer er nedbrudt i skala og indeholder tilsvarende elementer som taghaver, elaborering af tagformer, underskæringer m.v. Udtrykket er tilstræbt med samme tyngde som i resten af stationsområdet og det er bevidst at egentlige glasbygninger er undgået. Bygningerne bør dog indrettes med en stor kontaktflade til det offentlige rum i stueetagen. 25

26 26

27 3: Underføringen set mod Havnen Underføringen og det nye offentlige og spektakulære byrum, her set mod Havnen, hvor masterne og Søndre Havn anes i baggrunden. Langs kanterne i underføringen etableres mulighed for mindre butikker eller andre funktioner, der kan medvirke til at skabe liv og tryghed i underføringen. Det er intentionen at skabe et forbindelsesrum, der har karakter af et byrum, hvorfor indretningen af selve underføringen skal have høj kvalitet. Byggefeltet B1 danner et markant hjørne og giver signal om en ny udvikling i byen. Bygningens funktion er ikke fastlagt, den centrale placering ved underføringen lægger op til en udadvendt kulturel funktion. Til højre ses en eksisterende gulpudset bygning i tre etager og illustrerer et eksempel på koblingen mellem nyt og gammelt byggeri og Køgeskalaen. Trappe- og rampeanlæg sikrer, at forbindelsen til Strædet mod syd opretholdes og fungerer oplagt som et af de nye mødesteder i byen. 27

28 28

29 4: Strædet mellem Teaterbygningen og Kulturhuset Det nord/syd gående Stræde skaber en rundgang i Køge, hvor shoppere i Brogade og Nørregade ledes videre ad Jernbanegade og Rådhudslippem til Strædet. Den bymæssige karakter og den rumlige intensitet fremgår af illustrationen. Skalaen er det vi kalder Køgeskala og betydningen af de knækkede og bevægede huskroppe er tydelig. Der er variation i udtrykket og forskellige materialiteter anvises, samtidig med at ambitionen om soliditet og tyngde er opfattelig. Opmærksomheden henledes på forskellen i udformning af stueetagen, til venstre en mere klassisk isætning af vindueshuller i mur, på modsat side tilbagetrukne underetager med glas og stor transparens. Mellem de hvidlige bygninger aner man trappen op til gårdhaven, og den overordnede strukturelle transparens. Man oplever samme tæthed og rumlige intensitet i et mere lineært forløb af 29

30 30

31 5: Strædet syd for underføringen Strædet. For enden ses den gamle og oprindelige teaterbygning. Igen er skalaen det væsentlige og illustrationen et forsøg på, at godtgøre at nyt og gammelt kan mødes og befordre hinanden, når blot en række grundlæggende spilleregler er overholdt. På begge sider af Strædet ses betydningen af slipperne, der er hovednerven i det øst-vestgående bevægelsessystem i byen. Spillereglerne er enkle de handler om højder og drøjder, tætheder og transparens mere end om at fastlægge konkrete og målsatte frem- og tilbagerykninger. Det handler om dynamiske byrumsforløb og elaborering af bygningsvoluminer og tagformer og forbindelserne mellem byens gulv, det offentlige rum, og de mere halvprivate, hævede gårdrum. Det handler også om tyngde og soliditet og dermed om kvalitet og robusthed i materialevalg. Sammenholdt med en arkitektonisk læsning af byens historik og karakteristika, udgør disse få grundelementer en unik mulighed for at skabe intensitet og byliv. 31

32 32

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet

Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet 23 Indholdsfortegnelse Prospekt for etape ST1 i Stationsområdet Kolofon Prospektet for etape ST1 i Stationsområdet er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie facader mm. bearbejdes følgende / i visualiseringerne er faldende terræn angivet som flader med 50 cm spring 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

Prospekt for etape SH3 på Søndre Havn

Prospekt for etape SH3 på Søndre Havn Prospekt for etape SH3 på Søndre Havn Prospekt for etape SH3 Søndre Havn KOLOFON Prospektet for etape SH3 på Søndre Havn er udarbejdet af Køge Kyst P/S i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten A/S og Sweco

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 J U U L F R O S T A R K I T E K T E R - B Y, B Y G N I N G S - O G L A N D S K A B S A R K I T E K T E R - R E F S H A L E V E J 1 4 7-1 4 3 2 K Ø B E N H A V

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

MIDDELFART BYCENTER MIDDELFART

MIDDELFART BYCENTER MIDDELFART MIDDELFART BYCENTER MIDDELFART Indholdsfortegnelse Unik lokalitet 3 Middelfart oversigt 4 Middelfart stemninger 5 Hovedtraffik 6 Bevægelses diagrammer 7 Siteplan 8 Perspektiv 9 Stemninger - Byrum 10 Plan

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

Investér i Køge Kyst og få del i

Investér i Køge Kyst og få del i Investér i Køge Kyst Investér i Køge Kyst Køge Kyst-området (markeret med modelbyggeri) ligger i umiddelbar nærhed af Køges bymidte, vand og natur. Investér i Køge Kyst og få del i Køges vækst, som yderligere

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

TJØRRING HOVEDGADE 42

TJØRRING HOVEDGADE 42 TJØRRING HOVEDGADE 42 SKITSEFORSLAG, JUNI 2015 INDHOLD Oversigtskort 4 Projektdata 5 Diagrammer 6 Situationsplan 7 Planer 1:200 8 Snit og opstalter 1:200 10 Perspektivisk illustration 12 Arkitektur og

Læs mere

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade Områ 1 Pladsdannelse ved Sønrga og Freriksga A Pladsdannelsen set fra Sønrga Freriksga Nyt træ og evt. bænk Plads med grus og sidmulighed Belægning r afviger fra kørebanen i samme udstrækning som i dag,

Læs mere

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals plannr Tillæg nr 34 Dato for

Læs mere

Ny bydel på Gormsvej

Ny bydel på Gormsvej Ny bydel på Gormsvej Byen og grunden STATION IDRÆT SKOLE HANDELSSKOLE PARK GYMNASIUM SITE PARK 2 CENTRUM Indhold INTRODUKTION 5 VISION 5 KONCEPT 6-9 BOLIGERNE 13 SITUATIONSPLAN 14 LEJLIGHEDSEKSEMPEL 15-16

Læs mere

DAGSORDEN. Dialog om udviklingsplan for Hjallerup 12. Februar 2013. Velkomst. Præsentation (ca.30 min) Delområde A centerområdet (20min) Pause

DAGSORDEN. Dialog om udviklingsplan for Hjallerup 12. Februar 2013. Velkomst. Præsentation (ca.30 min) Delområde A centerområdet (20min) Pause DAGSORDEN Velkomst Præsentation (ca. min) Dialog om udviklingsplan for Hjallerup. Februar Delområde A centerområdet (min) Pause Delområde B Søndergade mv. ( min) Delområde C Østergade ( min) Opsamling

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

Ryesgade 2A-2M. 35 nye boliger til leje i Horsens

Ryesgade 2A-2M. 35 nye boliger til leje i Horsens Ryesgade 2A-2M 35 nye boliger til leje i Horsens Afdeling 952-0 Lejerbo Horsens Regionskontor Kolding 35 boliger i 4 etager med både altaner og fælles tagterrasse. Pakhustorvet 4 6000 Kolding Telefon 3812

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012

KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012 KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012 27-04-2012 INTRODUKTION Området for Klubøen er i dag vand og den pælebårede ø, som bærer bygningen placeres, så den danner

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

Bynatur og Byliv i centrum og periferi. Konkrete eksempler på skabelse af merværdi, økonomisk, miljømæssigt og socialt

Bynatur og Byliv i centrum og periferi. Konkrete eksempler på skabelse af merværdi, økonomisk, miljømæssigt og socialt Bynatur og Byliv i centrum og periferi Konkrete eksempler på skabelse af merværdi, økonomisk, miljømæssigt og socialt Sønder Boulevard før Sønder Boulevard efter princip: Design så lidt så muligt, kun

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.004 for Østre Havn Den 26. marts 2012 er kommuneplantillæg 1.004 for en ændring

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Århusgadekvarteret - en livlig oase

Århusgadekvarteret - en livlig oase Nordhavn - ny dynamisk bydel ved vandet Nordhavns historie strækker mere end 100 år tilbage og har gennem årene afspejlet den industrielle udvikling i København. Hårdt arbejdende havnearbejdere og fiskere

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Udbudsannonce. Udbud af Budolfi Plads, Aalborg - Prækvalifikation. Udvælgelseskriterier. Aarhus December 2015

Udbudsannonce. Udbud af Budolfi Plads, Aalborg - Prækvalifikation. Udvælgelseskriterier. Aarhus December 2015 Aarhus December 2015 Sagsnr. 020789-0092 tb/tb/kkp Udbudsannonce Udbud af Budolfi Plads, Aalborg - Prækvalifikation Udvælgelseskriterier København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

HAVNEHOLMEN-AARHUS LAD DET BEDSTE AF AARHUS BLIVE EN DEL AF DIN HVERDAG

HAVNEHOLMEN-AARHUS LAD DET BEDSTE AF AARHUS BLIVE EN DEL AF DIN HVERDAG HAVNEHOLMEN-AARHUS LAD DET BEDSTE AF AARHUS BLIVE EN DEL AF DIN HVERDAG BELIGGENHED ET MODERNE CENTRUM I EN HISTORISK BY Havneholmen ligger lige ud til vandet på Aarhus Ø. aarhusianere. En kort gåtur fra

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

HVIDOVRE BYMIDTE Synergi og fællesskab/status og arbejdsmappe juni 2016

HVIDOVRE BYMIDTE Synergi og fællesskab/status og arbejdsmappe juni 2016 HVIDOVRE BYMIDTE Synergi og fællesskab/status og arbejdsmappe juni 2016 HVIDOVRE BYMIDTE SYNERGI OG FÆLLESSKAB indkørsel til Sansehaven parkering i INTRODUKTION Sundhedshus FORSTADENS UDVIKLING OG BYLIV

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ANTONIHØJEN 22482 22482 1 01. HOVEDIDÉ Vi foreslår at den nye bebyggelse opdeles i en række individuelle boligenheder, der friholdes fra toppen af Antonihøjen og de områder, hvor der er vandhuller og særligt kuperet.

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere