Skriftlig beretning for Pharmadanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning for Pharmadanmark 2014-15"

Transkript

1 Beretning Skriftlig beretning for Pharmadanmark Pharmadanmarks omverden Pharmadanmark kunne i sidste års årsberetning konstatere, at der var tegn på, at Danmark var på vej ud af den økonomiske recession, bl.a. var ledigheden generelt faldende på arbejdsmarkedet, og i særdeleshed på lægemiddelområdet. Disse positive takter er fortsat i det forløbne år, og for Pharmadanmarks vedkommende har ledigheden lagt sig på et fast, meget lavt niveau. Apotekersektorens fremtid blev endelig afklaret efter næsten 10 års spekulation og debat om, hvorvidt sektoren i større eller mindre grad skulle liberaliseres. Det endte med en cementering af sektorens tilknytning til sundhedssektoren og en overskuelig justering af den hidtidige lovgivning. Og så fik Danmark ny regering, som i dens regeringsgrundlag nævnte konkrete indsatser, som skal understøtte den danske life science industri, men som efterfølgende har varslet bekymrende besparelser på uddannelsesområdet. I regeringsgrundlaget nævnes på det sundhedspolitiske område en ambition om at forbedre ældres og kronikeres medicinering. Medlemsudviklingen i Pharmadanmark Pharmadanmark fortsætter sin positive medlemsudvikling og har nu aktive medlemmer. Væksten i antal medlemmer gør sig også gældende, hvis man ser på antallet af studentermedlemmer, idet foreningen nu har studentermedlemmer. Blandt de erhvervsaktive medlemmer har mellem hver fjerde og hver femte nu en anden uddannelse end farmaceutuddannelsen. De erhvervsaktive kommer både fra de nye uddannelser, der retter sig mod lægemiddelområdet, men i stort omfang også fra andre universitetsuddannelser, der ikke er rettet mod lægemiddelområdet, men hvor de pågældende er beskæftiget der. Arbejdsmarkedet generelt Ledigheden har i adskillige år været en stor bekymring for Pharmadanmark, idet den har ligget betydeligt højere, end man har været vant til. Den generelle ledighed er dog nu meget lav de seneste tal fra Akademikerne viser en generel ledighed på 2,0 procent. Særligt dimittendledigheden har de senere år bekymret, men også de nyuddannedes ledighed har en klar faldende tendens. Den ligger på 14,8 procent, men har ellers i perioder ligget på mellem 35 og 45 procent. Det er dog endnu for tidligt at erklære problemet med ledighed blandt nyuddannede for løst, og Pharmadanmark har fortsat fokus på udviklingen i denne gruppes ledighed og har afholdt jobsøgningskurser og karrierearrangementer for dimittender på dansk og engelsk. Den meget lave generelle ledighed blandt Pharmadanmarks medlemmer betyder, at der nu er en reel risiko for, at der opstår mangel på lægemiddelakademikere. Derfor er der også behov for at drøfte, hvordan Danmark kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Især inden for QA/ RA området har der det seneste halve år været et stort antal ledige stillinger. Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse PDA har i de senere år udbetalt mere støtte end tidligere, hvilket både skyldes højere ledighed og flere medlemmer. I august 2015 blev der udbetalt støtte til 66 medlemmer. PDA udbetalte knapt 5,6 millioner kroner i 2014 og 5,2 millioner kroner i Centralorganisationen Akademikerne gennemførte tidligere på året en stor arbejdsmiljøundersøgelse, og Pharmadanmark udsendte i den forbindelse et spørgeskema til alle foreningens erhvervsaktive medlemmer. Rapporten Pharmadanmark-medlemmernes psykiske arbejdsmiljø viser, at 38 procent af medlemmerne mener, at deres arbejdsmængde på jobbet er for stor. Rapporten konkluderer, at det moderne arbejdsliv har konsekvenser for Pharmadanmarks medlemmer og for andre akademikere. Grænseløshed, selvledelse, konkurrence- og præstationskultur og til tider dårlig ledelse skaber mange ud- 32 pharma oktober 2015

2 fordringer for den enkelte ansattes psykiske arbejdsmiljø. Det kan bl.a. være stress og manglende balance mellem privatliv og arbejdsliv. Samlet set oplever over halvdelen af alle medlemmer (54 procent), at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, 37 procent har i nogen grad et godt psykisk arbejdsmiljø, mens 9 procent ikke har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Undersøgelsen viser i den forbindelse i øvrigt, at de privatansatte har et bedre arbejdsmiljø end de offentligt ansatte, og at der kun er en lille forskel mellem kønnene, idet over halvdelen af både mænd og kvinder giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø. Medlemsrådgivning Juridisk rådgivning om løn- og ansættelsesretlige spørgsmål er fortsat en vigtig og efterspurgt service, som Pharmadanmark tilbyder medlemmerne. Pharmadanmarks jurister har i det forløbne år bl.a. bistået medlemmerne i forbindelse med afskedigelsessager, herunder forhandling af fritstilling, godtgørelse og outplacementforløb. Mange medlemmer benytter sig også af tilbuddet om at få lavet en gennemgang af deres ansættelseskontrakt, når de skifter job. Derudover omhandler rådgivningen ofte almindelige ansættelsesretlige spørgsmål, bl.a. ferie og barsel. Pharmadanmarks jurister rykker også ud i forbindelse med masseafskedigelser, senest på Lundbeck i august i år. Her var Pharmadanmark efter aftale med Lundbecks ledelse til stede på virksomheden hele dagen, og afskedigede medlemmer havde mulighed for at få juridisk rådgivning. Dagen efter afskedigelsesrunden holdt Pharmadanmark også åbent hus for berørte medlemmer i foreningens egne lokaler. Her kunne man uden forudgående aftale søge rådgivning hos Pharmadanmarks jurister og/eller PDA-sagsbehandler. Rådgivningen omfattede bl.a. opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelser, bonusordninger, aktieoptioner, fritstilling, løn og sygdom. Apoteksområdet Folketinget vedtog i april i år den nye apotekerlov (L 35, Forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed), som er fundamentet for moderniseringen af apotekssektoren. Alle Folketingets partier stemte for lovforslaget undtagen Liberal Alliance. Loven indebærer, at apotekernes eneret på at sælge receptmedicin bevares. Farmaceutejerskabet til apotek bevares også. Målet med den nye lovgivning er bl.a. at øge konkurrencen imellem apotekerne. Dette sker ved, at apotekere nemmere kan oprette nye apoteksenheder, bl.a. apoteksfilialer og såkaldte shop-i-shopenheder i andre butikker. En opgørelse fra Danmarks Apotekerforening viser, at der inden årets udgang vil være oprettet mindst 53 nye filialer. Godt to tredjedele af de nye filialer er opgraderinger af tidligere apoteksudsalg, så de nu kan ekspedere recepter med det samme. Loven indebærer, at der fremover kun blive ydet økonomisk tilskud til apoteksfilialer i områder, hvor forsyningssikkerheden ellers ikke kan sikres. Vagtordningen for apoteker beskæres også. Døgnvagt, der i dag findes på 11 apoteker landet over, afskaffes. Og byer især i provinsen står umiddelbart til at miste deres vagtapotek, når loven reducerer antallet af byer med vagtapotek i nærheden af de regionale akutklinikker fra 50 til 34. Pharmadanmark glæder sig over, at sektoren nu med den nye lov endelig får arbejdsro efter adskillige års usikkerhed om rammerne for dens virke. Det er også positivt, at det er et så bredt flertal i folketinget, som står bag lovgivningen. Det styrker dens holdbarhed, at der nu er så klar politisk enighed om, hvilken apotekssektor man fra politisk side ønsker, og hvad den skal kunne. På positivsiden er også, at loven understreger apotekssektorens tilknytning til sundhedssektoren ved at give apote- pharma oktober

3 Boksord kerne flere sundhedsfaglige opgaver. Fremover skal apotekerne således tilbyde nydiagnosticerede kronikere såkaldte medicinsamtaler, som skal udføres af farmaceuter. Kronikere behandles ofte med mange forskellige slags medicin og kan miste overblikket over deres behandling. Derfor skal de nu kunne tale med en specialist om deres medicin. Det vil givetvis både øge kvaliteten og sikkerheden i deres behandling, mener Pharmadanmark. Den nye lov indebærer også, at der skal startes et projekt for at finde den rigtige model for at implementere egentlige medicingennemgange bredt. Ved medicingennemgang laver farmaceuten en systematisk og kritisk vurdering af den enkeltes lægemiddelbehandling, fx en gang om året. Der er betydelige problemer med fx plejehjemsbeboernes medicinering, og medicingennemgange vil utvivlsomt gøre en stor forskel. Pharmadanmark er derfor tilfreds med, at man nu erkender behovet for medicingennemgange, og foreningen har forståelse for, at man ønsker at få flere praktiske erfaringer, før man ruller ordningen ud på landsplan. Pharmadanmark mener i øvrigt, at medicingennemgange ikke nødvendigvis behøver at finde sted i regi af de lokale apoteker de kan også foretages i regi af kommunen. Der ligger også i vedtagelsen af loven, at Sundhedsstyrelsen skal se nærmere på, om der kan opstilles en ramme for farmaceuters og farmakonomers udlevering af lægemidler uden en gyldig recept, fx i forhold til visse grupper af receptpligtige lægemidler, hvor det kan ske uden at give køb på patientsikkerheden. Som led heri vil der bl.a. blive indhentet erfaringer fra udlandet. Pharmadanmark mener, at der i den nye lov er nogle uhensigtsmæssigheder, ikke mindst at der fortsat ikke vil være krav om farmaceuttilstedeværelse på apoteksfilialerne. Det mangler der desværre politisk forståelse for værdien af. Det er uheldigt, fordi fagligheden på disse apoteksenheder vil være svagere end på moderapotekerne. Det er særligt uheldigt, fordi loven vil betyde etablering af flere filialer. Pharmadanmark har i forbindelse med den politiske behandling af loven været i kontakt med flere af folketingets sundhedsordførere og bl.a. fokuseret på spørgsmålet om farmaceutbemanding på filialer. Ved udgangen af december 2014 var der 221 apoteker, 17 supplerende enheder (som ejes af eksisterende apotekere), 74 apoteksfilialer, 116 apoteksudsalg, cirka 600 håndkøbsudsalg og cirka 250 medicinudleveringssteder, der alle er tilknyttet et af apotekerne. De senest tilgængelige tal viser, at der omregnet til fuldtidsansatte var ansat 513 farmaceuter på apotekerne. Til sammenligning er der farmakonomer. Den nye apotekerlov trådte i kraft 1. juli. Industri Lægemiddel-, medico- og biotekindustriens samfundsøkonomiske betydning fortsætter med at stige i Danmark. Life science-industrien har nu medarbejdere og ansvaret for 11 procent af Danmarks samlede vareeksport. Privatansatte i life science-branchen betaler hele 76 procent mere i skat end den gennemsnitlige lønmodtager. Via indkomstskatten henter den danske stat knap ni milliarder kroner fra branchens ansatte, og gennem selskabsskatten bliver hele 5,6 milliarder inddrevet til den danske statskasse. Tager man de afledte effekter med i regnskabet, bidrager dansk life science hvert år med 41,3 milliarder kroner til den danske samfundsøkonomi. Novo Nordisk er gået i gang med at opføre en ny fabrik på kvadratmeter til 1,5 milliarder kroner. Fabrikken skal producere lægemidler til bløderbehandling. Investeringen vurderes at ville skabe 100 nye produktions- og ingeniørjob i Kalundborg, hvor Novo Nordisk i forvejen beskæftiger over medarbejdere. Novo Nordisk investerer også i bygningen af en ny færdigvarefabrik i Måløv i Danmark. Samtidig investerer Novo Nordisk i et nyt produktionsanlæg i USA. Investeringen i de to fabrikker er på 13,1 milliarder kroner de næste fem år. Også Leo Pharma ansætter mange nye medarbejdere. Det sker i forbindelse med virksomhedens ambitiøse vækststrategi Helping Sarah, som indebærer et stratetisk mål om, at lægemiddelvirksomheden i 2020 skal nå ud til 70 millioner patienter. I 2014 nåede den ud til 48 millioner. Leo Pharma meddelte tidligere i år, at den udvider produktionen i Danmark. Frem for selskabets produktionsfaciliteter i Irland, Frankrig og Australien er valget faldet på hovedkvarteret i Ballerup. Forklaringen er, at Leo Pharma mener, det er afgørende, at der er nærhed mellem produktionen og forskning og udvikling. Konkret drejer det sig om produktionen af et device mod akne, som selskabet sidste år købte rettighederne til at producere og markedsføre fra en canadisk biotekvirksomhed. 34 pharma oktober 2015

4 Medicinalvirksomheden Lundbeck varslede i august i år en omfattende spareplan, der skal fjerne tre milliarder kroner af selskabets omkostninger og nedlægge i alt omkring stillinger. Omkring en tredjedel af stillingsnedlæggelserne faldt i Danmark. Pharmadanmark havde forventet, at Lundbecks nye topchef, Kåre Schultz, på et tidspunkt ville have behov for at se på Lundbecks strategi og udgifter og lave en organisationsændring. Men Pharmadanmark beklager, at omfanget af afskedigelser blev så stort. Foreningen trøster sig dog med, at ledigheden er så lav på lægemiddelområdet, at der er håb om, at de afskedigede relativt hurtigt kommer i job igen. Det har man set i forbindelse med andre masseafskedigelser, senest hos Takeda Pharma. Medicovirksomheden Coloplast meldte i september ud, at den planlægger at skære samlet 300 stillinger væk til foråret. Fyringerne rammer på Coloplasts afdelinger i henholdsvis Thisted og i Mørdrup i Nordsjælland. I dag er der samlet 700 medarbejdere de to steder. Lægemiddelvirksomheden Actavis har gennemført en større fyringsrunde i Danmark. Fyringerne skyldes planlagte omstruktureringer i den globale koncern, som Actavis Danmark er en del af. Pharmadanmark bistod medlemmer blandt medarbejderne i forhandlingerne om fratrædelsesvilkårene Myndigheder Efter at have været en del af Sundhedsstyrelsen (SST) i godt fire år bliver Lægemiddelstyrelsen igen en selvstændig styrelse. Regeringen besluttede nemlig i august i år at udskille de afdelinger i den nuværende Sundhedsstyrelse, som bl.a. godkender kliniske lægemiddelforsøg og markedsføring af ny medicin i Danmark. Pharmadanmark er meget tilfreds med beslutningen, fordi foreningen har kunnet konstatere, at lægemiddelområdet ikke har fået det nødvendige fokus i den fusionerede styrelse. Det skyldes ikke mindst, at SST har mange andre vigtige ansvarsområder end lægemidler. Problemerne har vist sig ved, at styrelsens sagsbehandling ifølge lægemiddelvirksomhederne er blevet dårligere og langsommere, og ved at styrelsens ellers stærke netværk i den fælles europæiske lægemiddelmyndighed EMA er blevet svækket. Den danske indflydelse på beslutninger omkring retningen på lægemiddelområdet i Europa er derfor blevet mindre, hvilket er uhensigtsmæssigt for et land som Danmark med en så stor og vigtig lægmiddelindustri. Pharmadanmark argumenterede derfor senest i et brev til den nye sundhedsminister før sommerferien for, at lægemiddelområdet burde have en selvstændig styrelse eller i det mindste være en selvstændig enhed i SST. Pharmadanmark sendte også tidligere på året en henvendelse sammen med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) til sundhedsministeren og Folketingets sundhedsudvalg for at gøre opmærksom på problemerne og på behovet for organisatoriske ændringer i SST. Pharmadanmark mener, at det nu er afgørende, at den nye styrelse får de nødvendige økonomiske-, personalemæssige og it-mæssige ressourcer til at løse opgaverne. Organisationsændringen i SST indebærer også, at der etableres en styrelse for patientsikkerhed og en styrelse med ansvar for sundhedsdata. Den nye Lægemiddelstyrelse bliver en realitet ved årsskiftet 2015/2016. Regeringen vil i de kommende år flytte cirka statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets fire andre regioner. For den nye Styrelse for Patientsikkerhed betyder det, at 100 ud af styrelsens cirka 300 medarbejdere flyttes til Aarhus. Ingen medlemmer af Pharmadanmark bliver berørt af dette. Sygehuse Sygehusenes stærkt stigende udgifter til lægemidler har været i centrum, fordi de ifølge Danske Regioner bl.a. vil betyde personalenedskæringer. Udgifterne til sygehusmedicin beløb sig i 2007 til fire mia. kroner, men var sidste år steget til 7,2 mia. kroner. Regionerne estimerer, at de årlige medicinudgifter i 2020 vil været steget til 13,2 milliarder kroner et tal, som der dog sættes spørgsmålstegn ved fra flere sider. Stigningen drives ikke mindst af nye dyre biologiske lægemidler. Regionerne ønsker mulighed for at prioritere i lægemidlerne, men der er ikke noget, der tyder på, at de får lov til at fravælge medicin pga. prisen. Lande som England og Tyskland har taget konsekvensen af de stigende medicinudgifter og indført prioriteringsinstitutter. Ens for dem alle er, at de må tage økonomi med i overvejelserne, når de ser på nye lægemidler. I Danmark har vi RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) og KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin), som begge ikke inddrager økonomi i deres vurderinger af, om et lægemiddel skal tages i brug. Pharmadanmark mener, at man bør sætte spørgsmålet om et prioriteringsinstitut på den politiske dagsorden, men at pharma oktober

5 Boksord det er væsentligt, at det ikke ender med et institut, som har et ensidigt fokus på økonomien og ikke har tilstrækkeligt fokus på faglighed og kvalitet i brugen af lægemidler. I den nye økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen fra august i år fik regionerne halvanden milliard kroner ekstra til hospitaler og sygehuse. Det er en halv milliard mindre, end regionerne havde håbet på. Den ene milliard skal bl.a. gå til stigende medicinudgifter og øget kapacitet på sygehusene. Lønudvikling, overenskomster m.v. Pharmadanmarks lønstatistik for 2014 viste, at de privatansatte medlemmer i gennemsnit opnåede en lønstigning på 3,2 procent i Det er mere end året før, hvor den gennemsnitlige stigning var 2,8 procent, og det er pænt over prisudviklingen. Lønniveauet og lønudviklingen på privatområdet er fortsat blandt de førende sammenlignet med andre faggrupper. Det skyldes utvivlsomt bl.a., at ledigheden blandt Pharmadanmarks medlemmer er meget lav. Den gennemsnitlige løn for en privatansat ligger på kroner, inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt værdien af benefits, men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Gennemsnitslønnen for privatansatte betyder, at denne gruppe fortsat er lønførende blandt Pharmadanmarks medlemmer, endda med en solid margin. Gennemsnitslønnen på apotek er således kroner om måneden og kroner for offentligt ansatte. Stigningstaksten er også lavere for de to andre områder. De apoteksansatte formåede i 2014 at hente en lønstigning på 2,2 procent året før var det 1,6 procent. De offentligt ansatte fik 1,6 procent i ,1 procent. Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening måtte i Forligsinstitutionen, før det 2. juni lykkedes at nå frem til en ny overenskomst for de cirka 600 farmaceuter ansat på privat apotek. Der blev tale om en vedligeholdelsesoverenskomst, hvor lønnen bliver reguleret. Stigningerne over tre år svarer til 4,5 procent af lønsummen. Derudover bliver vagthonoreringen tilpasset den nye vagtordning, som forventes at blive gennemført i januar 2017 med den nye lov om modernisering af apotekssektoren. Overenskomsten fastholder vilkårene på en lang række vigtige områder, bl.a.: Ingen ændringer i reglen om sygdomsbeskyttelse. Beskyttelsen mod, at farmaceuter ansættes tidsbegrænset uden begrundelse, består. Der sker ingen ændring af forskudttidstillægget mellem kl. 19 og 20. Den betalte spisepause, som apoteksfarmaceuter har ret til, når der arbejdes efter kl. 19, består. Der sker hverken forbedring eller skærpelse af reglerne for barns sygedag. I en urafstemning stemte Pharmadanmarks apoteksansatte medlemmer ja til den nye overenskomst. Pharmadanmark forhandlede også ny overenskomst for medlemmerne på Takeda Pharma. Her var udfordringen, at Takeda ønskede en fælles overenskomst for alle virksomhedens ansatte. Pharmadanmark skulle derfor mødes med de andre faglige organisationer og nå til enighed om, hvilke krav der skulle stilles. Den nye overenskomst indeholder bl.a. en økonomisk ramme på 4,2 procent over to år. Overenskomsten indeholder også forbedringer på de bløde områder, bl.a. er der skrevet mere tryghed ind i overenskomsten. Det indebærer bl.a. godtgørelse og outplacementforløb ved afskedigelse, hvis afskedigelsen skyldes Takedas forhold. Det er også skrevet ind i overenskomsten, at der fortsat skal arbejdes med tiltag, som kan fremme et sundt psykisk arbejdsmiljø på Takeda, herunder fokus på medarbejdernes arbejdspres. Medlemmerne på Takeda stemte ja til overenskomstresultatet i en urafstemning. I juni i år blev der også indgået aftale om en tre-årig overenskomst med virkning fra 1. maj 2015 for farmaceuter på forsknings- og uddannelsesinstitutionen Pharmakon i Hillerød. Aftalen indeholder bl.a. en lønramme over tre år, svarende til 4,5 procent af lønsummen. Det svarer til overenskomsten på apotek. Som noget nyt indføres der et nyt tidsbegrænset tillæg, som kan tildeles den enkelte efter ledelsens vurdering. Tillægget finansieres af midler fra frigjorte kvalifikationstillæg. Medlemmerne på Pharmakon stemte ja til overenskomstresultatet i en urafstemning. Uddannelse/efteruddannelse Regeringen har bebudet, at der skal spares miilarder af kroner på uddannelse over de kommende år. En stor del af pengene skal findes på uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsens område. 36 pharma oktober 2015

6 Pharmadanmark mener, at besparelserne er ukloge, og er bekymret for, at de vil gå ud over uddannelsen af arbejdsmarkedets næste generation. Besparelserne risikerer direkte at blive en hæmsko for virksomhedernes vækstmuligheder. Ikke mindst på lægemiddelområdet afhænger væksten af virksomhedernes muligheder for rekruttere højtuddannede medarbejdere. Pharmadanmark indrykkede i september på initiativ af Danske Studerendes Fællesråd, og sammen med en lang række faglige organisationer, en fælles annonce, som advarede imod nedskæringerne. Pharmadanmark har tilsvarende kritiseret regeringens planer om nedskæringer inden for den offentlige forskning. Studiefremdriftsreformen fra 2013, som skal få de studerende til at afslutte deres studie hurtigere, skaber fortsat bekymring. En stor undersøgelse af konsekvenserne af studiefremdriftsreformen, som Pharmadanmark, Dansk Magisterforening, Djøf og IDA stod bag, viser, at de universitetsstuderende forventer mere stress, mindre glæde ved studiet og dårligere muligheder for at arbejde ved siden af studiet på grund af fremdriftsreformen. Pharmadanmark er bekymret for, at studiefremdriftsreformen vil forringe de studerendes faglighed, bl.a. fordi de mister den meget vigtige forståelse for sammenhængen i deres studie. En anden problemstilling ved reformen er, at den kan have negative konsekvenser for forskningsår/skolarprojekter. Forskningstalenter har hidtil kunnet søge orlov for at lave disse projekter og på den måde bl.a. kunnet dygtiggøre sig i videnskabelig metode. Men da universiteterne skal opfylde kravene om reducering af den gennemsnitlige studietid, kan man nu frygte, at de laver deres orlovsregler sådan, at muligheden for at holde orlov til et skolarprojekt fjernes. Det finder Pharmadanmark meget uheldigt og mener også, at dette direkte strider imod den nye Venstreregerings annoncerede målsætning om at styrke eliten på universiteterne en målsætning, som Pharmadanmark bakker op om, forudsat at det ikke betyder, at bredden nedprioriteres. Pharmadanmark sendte i august i år sammen med studieledere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet en fælles henvendelse til Folketingets forskningsordførere for at få dem til at ændre denne meget uhensigtsmæssige og utilsigtede konsekvens af fremdriftsreformen. I brevet fastslår Pharmadanmark og de andre afsendere, at studiefremdriftsreformen naturligvis ikke bør have som konsekvens, at ambitiøse, talentfulde unge forskerspirer forhindres i at dygtiggøre sig. Derfor bør et skolarstipendium ikke indgå i beregningen af studietiden. Flere af forskningsordførerne har kvitteret for inputtene og sagt, at de vil blive taget med, når forhandlingerne om en justering af fremdriftsreformen genoptages. Esben Lunde Larsen har svaret, at han er opmærksom på problemstillingen, og at han er meget optaget af at understøtte talentfulde studerende. Pharmadanmark indledte sidste år et samarbejde med tænketanken DEA og Lægemiddelindustriforeningen med henblik på at undersøge kvaliteten af ph.d.er. Baggrunden er det store antal ph.d.er, som i disse år uddannes fra universiteterne. Pharmadanmark stillede i den forbindelse en række spørgsmål til færdige ph.d.er blandt foreningens medlemmer, fx hvordan de oplever, at deres kompetencer matcher det, som arbejdsgiverne efterspørger. Ph.d.erne peger i undersøgelsen på, at publiceringspres og arbejdspres er to af de væsentligste barrierer for at øge kvaliteten af deres uddannelse. De nævner også for meget tidsforbrug på andet end forskning, manglende finansiering og uklare karriereperspektiver. Til gengæld mener ph.d.erne, at de modtager kompetent og god vejledning på universiteterne. Mangelfuld vejledning, har de ældre ph.d.er ellers ment, var den største udfordring. Sammen med DEA og Lif arrangerede Pharmadanmark i februar en såkaldt Vidensalon, hvor kvaliteten på ph.d.-uddannelserne inden for sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab blev diskuteret. Hensigten med mødet var at komme med svar på, om ph.d.er er i risiko for at blive udvandet, og om der reelt set skabes værdi for aftagerne. Nicolaj Strøyer Christophersen, medlem af Pharmadanmarks Hovedbestyrelse, gav et oplæg på vidensalonen. Her fastslog han, at det er relevant at reflektere over ph.d.-uddannelsens kvalitet og samfundsmæssige merværdi, når eksempelvis hver fjerde universitetskandidat i naturvidenskab og sundhedsvidenskab optages på ph.d.-studiet. Han understregede, at det er de dygtigste med et særligt drive og talent for at forske, der skal rekrutteres. Samtidig repræsenterer de ph.d.-studerende en stor investering, og det er derfor vigtigt, at de studerende og samfundet får det optimale ud af uddannelsesforløbene. pharma oktober

7 Boksord Nyt fra foreningen Pharmadanmarks bestyrelse igangsatte sidste år et generationsskifte i foreningens ledelse. På den baggrund tiltrådte Niels Fugmann 15. november som adm. direktør for Pharmadanmark. Han kom fra en stilling som ressourcecenterchef i trafikselskabet Movia, hvor han også var medlem af direktionen. Niels Fugmann er 46 år, cand.polit., og har bred erfaring fra centraladministrationen. Under sin ansættelse i Erhvervsog Vækstministeriet havde han i en årrække ansvaret for medicoområdet og var bl.a. involveret i etableringen af Copenhagen Bio Science Park (COBIS). Rikke Løvig Simonsen er ny næstformand for Pharmadanmark. Hun afløste Christina Grønlund Jensen på posten. Rikke Løvig Simonsen har meddelt, at hun er kandidat til formandsposten. En ny formand skal vælges i forbindelse med Repræsentantskabsmødet 2015 i november, idet Antje Marquardsen ifølge vedtægterne ikke kan genvælges. På Repræsentantskabsmøde 2014 lagde Hovedbestyrelsen op til en diskussion af medlemmernes vurdering af foreningen og dens service over for medlemmerne. Diskussionen tog udgangspunkt i en gennemgang af den seneste medlemstilfredshedsundersøgelse (MSI). Pharmadanmark fik i undersøgelsen topkarakterer på alle parametre, men der var også resultater, der peger på områder, som foreningen skal være særligt opmærksomme på fremover. Hovedbestyrelsen har således igangsat en strategiproces, som skal munde ud i en strategiplan Planen præsenteres på et udvidet repræsentantskabsmøde i november i år. Pharmadanmark anmodede sidste år sundhedsministeren om, at farmaceuter underlægges samme autorisationslovgivning som andre sundhedspersoner i Danmark. Henvendelsen blev udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter for universiteterne og Danmarks Farmaceutiske Selskab og med støtte fra EAHP (European Association of Hospital Pharmacists). Men i oktober 2014 afviste Sundhedsstyrelsen, at der er behov for autorisation af farmaceuter. Pharmadanmark var meget skuffet over holdningen, men noterede sig dog, at styrelsen i svaret faktisk anerkender, at der eksisterer et hul i lovgivningen, som resulterer i manglende sanktionsmuligheder over for farmaceuter, der ikke er ansat på apotek. Ligeledes skrev styrelsen, at den jævnligt får henvendelser fra farmaceuter, som ønsker at arbejde i udlandet og har brug for et certifikat. Det er netop to af Pharmadanmarks argumenter for at skulle indgå i autorisationsordningen, og af den grund mener foreningen, at der er grund til at tro, at foreningen vil kunne komme igennem med sit ønske på et senere tidspunkt. I forbindelse med regeringsskiftet henvendte Pharmadanmark sig direkte til tre nye ministre, nemlig sundhedsministeren, erhvervsministeren og uddannelsesog forskningsministeren. I brevene redegjorde Pharmadanmark for, hvor foreningen mener, at der på de pågældende ministres ressortområder er særlige problemstillinger, som skal løses. For sundhedsministerens vedkommende er det bl.a. et spørgsmål om at få løst problemerne med dårlig kvalitet i ældres og kronikeres medicinering. Mens erhvervsministeren og uddannelses- og forskningsministeren bør prioritere det højt, at den danske life science industri har adgang til tilstrækkeligt mange højtuddannede. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen skrev i et svar til Pharmadanmark, at han også prioriterer de problemstillinger, som Pharmadanmark påpeger i brevet, højt. Han skrev også, at han sætter stor pris på, at organisationer som Pharmadanmark stiller deres viden til rådighed for ministeriet, og at han ser frem til et godt samarbejde. Pharmadanmark henvendte sig i september til Kommunernes Landsforening (KL). Det skete på baggrund af et indlæg fra Erik Nielsen, KL s næstformand, hvori han fastslog, at de nære sundhedstilbud skal op i gear. I den forbindelse skrev han, at der er behov for samarbejde imellem kommunerne og en række andre både offentlige og private aktører. Pharmadanmark inviterede derfor KL til et uformelt møde om, hvordan foreningens medlemmer kan medvirke til at styrke det nære sundhedsvæsen, fx ved at kommunerne ansætter farmaceuter til en forstærket indsats over ældre medicinske patienter. KL accepterede hurtigt invitationen, og mødet er under planlægning. Andre foreningsaktiviteter Pharmadanmark afholdt i november for femte gang netværksarrangementet Pharma på Tværs. Arrangementet fokuserede på udviklingen inden for stamcelleterapi, herunder hvad denne nye teknologi vil komme til at betyde for sygdomsbehandling og brugen af medicin. Megadata og forfalsket medicin var også på dagsordenen. Hovedbestyrelsen har eva- 38 pharma oktober 2015

8 lueret årets arrangement og deltagelse og har besluttet, at Pharma på Tværs fremover kun afholdes hvert anden år. Næste Pharma på Tværs afholdes altså i Pharmadanmark deltog på årets folkemøde på Bornholm, bl.a. med deltagelse af formand og næstformand samt direktør. Udover at tale med relevante aktører og samarbejdspartnere deltog direktør Niels Fugmann i en debat med bl.a. Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance. HB har besluttet, at Pharmadanmark i 2016 skal være en aktiv spiller på folkemødet. Faglige netværk er fortsat en vigtig del af Pharmadanmarks strategi, og foreningen tilbyder derfor netværksaktiviteter inden for en bred vifte af faglige områder. Pr. 1. juli er der 988 medlemmer, som er medlem af et eller flere faglige netværk. I efteråret 2014 er blevet afholdt 11 netværksmøder, i foråret 2015 er der afholdt 9 netværksmøder. Ifølge evalueringer er de primære grunde til, at Pharmadanmarks medlemmer deltager i faglige netværk, at de ønsker at holde sig fagligt opdateret og få fagligt input/ny viden i forhold til deres nuværende job, samt at styrke deres egne faglige netværk og møde nye samarbejdspartere. Netværksmøderne vurderes altovervejende positivt af medlemmerne, idet 96 procent af deltagerne er tilfredse eller meget tilfredse med de møder, de har deltaget i. Pharmadanmarks mentorordning kørte igen i år denne gang med 25 mentorpar. Ordningen blev startet i 2009 og giver mulighed for sparring mellem den erfarne mentor og den yngre mentee, som har brug for input til, hvordan han eller hun kommer videre i karrieren eller får bedre balance i sit arbejds-/familieliv. En ny årgang er startet med 28 mentorpar. Pharmadanmark har lige som sidste år været meget aktiv i forbindelse med studiestart på flere forskellige lægemiddelfaglige studier. Foreningen er til stede på de mest relevante studier og tilbyder de studerende medlemskab af foreningen. Erfaringen er, at de studerende som hovedregel bliver i foreningen, når de er færdiguddannet. Indsatsen over for studerende omfatter også mange arrangementer i løbet af året i år har det særligt været karrierearrangementer. Det lykkedes også at arrangere et karrierearrangement i Aarhus, hvor bl.a. kommende kandidater i molekylær medicin, molekylærbiologi eller medicinalkemi kunne blive klogere på deres muligheder på lægemiddelområdet. Dertil kommer usædvanligt mange virksomhedsbesøg, bl.a. på Novo Nordisk og ALK Abelló. Pharmadanmark har også holdt arrangementer om studieteknik og præsentationsteknik og støttet et populært arrangement om hurtiglæsning på Aarhus Universitet afholdt af Molekylærmedicinsk Forening (MMF). Pharmadanmark lancerede sidste år et særligt elektronisk nyhedsbrev, PharmaStudent, til foreningens studerende medlemmer. Konceptet for dette nyhedsbrev er blevet evalueret og vil fremover blive udsendt månedsvis. pharma oktober

NFU 2015. August. Hændt siden sidst

NFU 2015. August. Hændt siden sidst NFU 2015 August Hændt siden sidst Beretning fra Pharmadanmark Ændringer i Pharmadanmarks omverden Pharmadanmark konstaterede sidste år, at der var tegn på, at Danmark var på vej ud af den økonomiske recession,

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Bedre service og mere sundhed

Bedre service og mere sundhed 10 FARMACI 06 JUNI 2015 APOTEKERLOV Ny apotekerlov: Bedre service og mere sundhed Apotekernes nye lov, L 580, skaber mulighed for flere apoteksenheder og flere sundhedsydelser på apotekerne. Det giver

Læs mere

Apoteker sikrer sundhedsfaglighed og øger tilgængelighed i byerne men yderområder og vagt presses

Apoteker sikrer sundhedsfaglighed og øger tilgængelighed i byerne men yderområder og vagt presses Danmarks Apotekerforening Analyse 24. juni 2015 Ny apoteksregulering 1. juli 2015: Apoteker sikrer sundhedsfaglighed og øger tilgængelighed i byerne men yderområder og vagt presses Den 1. juli 2015 træder

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres.

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres. Flygtninge Af Anne Cathrine Schjøtt Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres Farmaceut Ayman Sanjo kom til Danmark for snart et år siden. I øjeblikket kæmper han med at få mulighed

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 2. april 2014 MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Et markant flertal på tre ud af fire danskere siger nej til en liberalisering af apotekerne,

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014 20 FARMACI 05 MAJ 2014 PORTRÆT Apoteker med vilje I ni år har Niels Kristensen stået i spidsen for Danmarks Apotekerforening. I den tid er apotekerne blevet endnu bedre til at løfte deres store opgave

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed

Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Danmarks Apotekerforening Analyse 14. januar 2015 Lovforslaget forskelsbehandler apoteker og efterlader borgere i yderområder i usikkerhed Over 200.000 danskere i mindre byer og landdistrikter risikerer

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K 6. juni 2013 Pr. e-mail: ui@ui.dk C.c.: Udvalget for Forskning, Innovation

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 Et registertræk over 5 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Endelig version /22. april 2015

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2015

Indhold Lønstatistik 2015 Lønstatistik 2015 Indhold Lønstatistik 2015 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2015 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2015 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Entreprenørskab på erhvervsakademierne

Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 237 Offentligt Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens tale på konference "Fra Talentmasse

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Ulighed i medicin Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 14. februar 2006 Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet Den 2. februar offentliggjorde

Læs mere

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 Del: Mange kommuner ved ikke, om borgerne er tilfredse med ældrepleje,

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen 2010/1 BSF 120 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Bjarne Laustsen (S), Christine Antorini (S), Orla Hav (S), Kim Mortensen (S) og

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00

MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00 MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00 Del: Unge kvinder søger mod store byer i jagt på uddannelse og job, mens unge mænd ofte

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Pharmadanmark. Sekretariatet. Sundhedsstyrelsens udtalelse om autorisation af farmaceuter respons fra Pharmadanmark og samarbejdspartnere

Pharmadanmark. Sekretariatet. Sundhedsstyrelsens udtalelse om autorisation af farmaceuter respons fra Pharmadanmark og samarbejdspartnere Sekretariatet Pharmadanmark Sundhedsstyrelsens udtalelse om autorisation af farmaceuter respons fra Pharmadanmark og samarbejdspartnere 01.12.2014 Opsummering af bemærkninger 1. Vi noterer med tilfredshed,

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

22. august 2014. Sagsnr. 11-0200 / kl. Høring vedr. forslag til lov om ændring af apotekerloven

22. august 2014. Sagsnr. 11-0200 / kl. Høring vedr. forslag til lov om ændring af apotekerloven 22. august 2014 Sagsnr. 11-0200 / kl Høring vedr. forslag til lov om ændring af apotekerloven Farmakonomforeningen har længe efterspurgt en modernisering af apotekssektoren med fokus på tilgængelighed,

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Projektet KLAP i Danmark

Projektet KLAP i Danmark Projektet KLAP i Danmark Specialkonsulent for beskæftigelse og uddannelse Dan Schimmel, Landsforeningen LEV, Danmark e-post: drs@lev.dk Fra ønsket om tilknytning til arbejdsmarkedet til faktisk beskæftigelse.

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Arbejdsmarkedet På flere måder er det ved at lysne med beskæftigelsen. Ledigheden er stagneret i forhold til sidste år, og flere nyuddannede har

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 ID-nr 42222 Sorteret Magasinpost (SMP) Årsberetning 2012-2013 pharma oktober 2013 43 2 pharma oktober 2013 Arbejdsmarkedet er

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre 2012/1 BSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt- Nielsen (EL) og

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 179, SUU Alm.del Bilag 529 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere