O V E R E N S K O M S T mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O V E R E N S K O M S T 2007-2010. mellem SAMSØ LINIEN A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE"

Transkript

1 O V E R E N S K O M S T mellem SAMSØ LINIEN A/S OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING FOR CATERINGPERSONALE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE LØNNINGER ANDRE TILLÆG ARBEJDSTID FERIE FERIEFRIDAGE SYGDOM BARSEL UDDANNELSE TILLIDSMANDSREGLER OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE VARIGHED PROTOKOLLATER HYRETILLÆG

3 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE A. Generelt Sømandsloven er gældende for ansættelsesforhold, der etableres i henhold til nærværende overenskomst, under iagttagelse af overenskomstens særlige vilkår. Cateringpersonalet omfattet af nærværende overenskomst er pligtige til at gøre tjeneste i såvel rederiets skibe som ved køkken og restaurant "Perlen", hvorfor Sømandsloven tillige finder anvendelse ved ansættelsen i land. Stk. 3 Den ansatte er pligtig til at forrette tjeneste på alle rederiets skibe - og lade sig skifte mellem disse. Cateringpersonale er efter rederiets/-ledelsens anvisning pligtig til at udføre alt arbejde inden for cateringområdet - herunder rengøring i passagerområder. Stk. 4 Såfremt den ansatte uberettiget udebliver fra tjenesten eller forlader denne inden opsigelsesfristens udløb, ophører ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning, og rederen har krav på en erstatning svarende til hyren i den resterende del af opsigelsesperioden, dog maksimalt 10 dages hyre. Stk. 5 Konstant opsigelse, dvs. en opsigelse der gentages med intervaller svarende til et gældende opsigelsesvarsel, er ugyldig. Stk. 6 Opsiges en ansat, der har været uafbrudt beskæftiget i Samsø Linien i mindst 6 måneder, har den ansatte ret til at begære skriftlig oplysning om grunden til opsigelsen. Antages opsigelsen ikke at være rimelig begrundet i den ansattes eller Samsø Liniens forhold, kan sagen indbringes for en voldgiftsret. Voldgiftsretten kan, såfremt opsigelsen findes ikke at være rimeligt begrundet i den ansattes eller Samsø Liniens forhold, bestemme, at opsigelsen underkendes, eller at Samsø Linien betaler en godtgørelse som fastsættes af Voldgiftsretten, der dog ikke kan overstige 52 ugers hyre. Stk. 7 Rederiets opsigelsesvarsel kan, i forbindelse med havari der medfører værftsophold, eller isforhold der medfører driftsstop på mere end 14 dage, nedsættes til halvdelen af det pågældende opsigelsesvarsel. 3

4 Stk. 8 I tilfælde af fratræden som følge af indskrænkning eller lukning af rederiet, ydes den enkelte en fratrædelsesgodtgørelse, således at den ansatte med uafbrudt anciennitet på: 6 år modtager en godtgørelse svarende til 1 måneds hyre 9 år modtager en godtgørelse svarende til 2 måneders hyre 12 år modtager en godtgørelse svarende til 3 måneders hyre Stk. 9 Ansatte, som er fyldt 60 år, og har 9 års uafbrudt ansættelse i rederiet, og som ønsker at fratræde for at forlade arbejdsmarkedet, er berettiget til en godtgørelse svarende til 1 måneds hyre. B. Fastansatte - fuldtid og deltid Opsigelse skal ske med følgende varsel fra henholdsvis rederiet eller den ansatte: Anciennitet Rederi Ansat 0-3 måneder 7 dage 7 dage 3 måneder - 3 år 1 måned 1 måned Efter 3 år 3 måneder 1 måned Ved sygdom ydes sygehyre i forhold til det antal tjenestetimer, der var planlagt i det tidsrum den søfarende var syg. Stk. 3 Uanset bestemmelserne i overenskomstens 4, kan deltidsansættelse ske på nedennævnte vilkår: 1. Der kan som minimum aftales 75 timer om måneden. Det aftalte garanterede månedlige timetal skal fremgå af ansættelsesbeviset. 2. Anciennitet tilskrives med løbende dage/kalendermåneder, tilsvarende fuldtidsansatte. 3. Løn ydes med overenskomstens timelønssatser, for det antal normal timer, der er aftalt pr. måned i den pågældende stilling, respektive overtidssats for timer herudover. 4. Eventuel overtid beregnes over en 3 måneders periode, således at periodens timetal minus det aftalte garanterede timetal for samme periode, udbetales som overtid ved periodens slutning. Perioderne opgøres i henhold til årets kvartaler. 5. Såfremt et fuldtidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse, der arbejder på deltid efter denne overenskomst, får andet arbejde med længere 4

5 arbejdstid end der kan tilbydes i virksomheden, ses bort fra opsigelsesvarslet overfor arbejdsgiveren. 6. Deltidsansatte kan højst udføre 25% af de samlede tjenestedage udført i rederiets skibe af cateringpersonalet over en periode over ½ år (opgjort pr. 30. juni og 31. december). 7. Ved barns første sygedag fragår den aftalte månedsnorm maximalt det antal arbejdstimer, der forholdsmæssigt falder på en dag i forhold til kalendermåneden (mdl. arbejdstid/30 dage). 8. Ved besættelse af fuldtidsstillinger, har deltidsansatte fortrinsret. C. Afløsere Afløsere kan ansættes for navngivne personer i tilfælde af: Sygdom, graviditet, afvikling af ferie og fridage og kursusophold, samt i tilfælde af tidsbegrænset udvidelse af sejladsen. Det gensidige opsigelsesvarsel er 24 timer. Stk. 3 Tjenesteforholdet afsluttes senest når den afløste er arbejdsklar eller sejladsen igen normaliseres. D. Ad hoc ansatte Uanset ovenstående bestemmelser kan Samsø Linien tilknytte timelønnede som tilkaldevagter ved weekendvagter, søn- og helligdage, fastansattes afspadsering, samt pludselig opstået sygdom. Ad hoc-ansatte kan højst udføre 10% af de samlede tjenestedage udført i rederiets skibe af cateringpersonalet over en periode over ½ år (opgjort pr. 30. juni og 31. december). 5

6 Stk. 3 Der udbetales gældende timelønssats for hver time, hvori der er udført tjeneste ombord. Stk. 4 Ved beregning af anciennitet tillægges den ansatte løn- og opsigelsesanciennitet med 1 måned for hver 155 timer, hvori der er udført tjeneste. Stk. 5 Ved senere fastansættelse sammentælles anciennitet fra forudgående ansættelse som "ad hoc ansat", opgjort ved det samlede antal af tjenestedage. Stk. 6 Der er ikke noget opsigelsesvarsel for nogen af parterne, og tjenesten/ansættelsesforholdet betragtes som indledt og afsluttet, ved påmønstring og afmønstring af det enkelte skib. Stk. 7 En ansættelsesaftale kan indgås ved første tiltrædelse og aktiveres ved næste tiltrædelse af tjenesten. Tjenesteaftalen er således sat i bero mellem tjenesteperioderne medmindre den bringes til ophør af en af parterne med 24 timers varsel. Af ansættelsesaftalen skal det klart fremgå, at der er tale om ansættelse i henhold til denne aftale, og at der intet ansættelsesforhold findes mellem parterne, medmindre den pågældende aktuelt er tjenestegørende på rederiets skibe. 2 LØNNINGER De forskellige lønninger og tillæg fremgår af det til enhver tid gældende tillæg til denne overenskomst. Tillægget udgør bilag til ansættelseskontrakten. Fratræder en ansat sin stilling efter opsigelse, bevares forudgående løn- og opsigelsesanciennitet ved eventuel genindtræden i rederiet indenfor 24 måneder. Stk. 3 Ved eventuel genindtræden i rederiet indenfor 24 måneder bortfalder anciennitet for så vidt angår andre anciennitetsbestemte forhold, således som dette fremgår af overenskomstens tekster. 6

7 Stk. 4 Med hyreafregningen i december 2007 udbetaler rederiet 0,5 % af den ferieberettigede løn i perioden 1. marts 2007 til 31. december 2007 til den søfarende. Såfremt den søfarende fremsætter ønske herom senest den 1. december, vil beløbet i stedet blive indbetalt i tillæg til det aftalte pensionsbidrag. Pr. 1. december 2008 forhøjes beløbet til 0,75 % og pr. 1. december 2009 til 1 % af den ferieberettigede løn. Beløbet indeholder feriepenge. 3 ANDRE TILLÆG For rejsetid i forbindelse med oplægning i anden havn end fast udgangshavn, ydes ud over rimelige rejseudgifter et tillæg for hver påbegyndt time, indtil den ansatte når sin bopæl. Når skibet er borte fra hjemmehavn (start, ophold ved værft, oplægning el. lign.) i 24 timer eller derover, betales pr. påbegyndt 24 timer kostpengetilskud med en sats svarende til højeste kostpengesats, såfremt forplejning i sådan tilfælde ikke gives af rederiet. Stk. 3 Til medarbejdere der kan varetage særlige opgaver, som har betydning for stillingen, kan rederiet yde et kvalifikationstillæg på kr. 600,00 pr. måned. 4 ARBEJDSTID Den månedlige arbejdstid (månedsnorm) er i gennemsnit 155 timer beregnet over en 3 måneders periode. Der kan højst indgå 20 normal arbejdstimer ud over den gennemsnitlige norm i den enkelte arbejdsmåned. Arbejde herudover honoreres som overtid. Ved afspadsering af fridage samt afvikling af lovpligtig ferie, reduceres månedsnormen i henhold til 4 stk. 1, med 155/30 timer pr. dag. De i 4 stk. 1 omtalte normal arbejdstimer, tillægges i så fald denne reducerede norm. Afspadsering forudsætter at der er tilgodehavende timer til rådighed. Stk. 3 Arbejde udover 155 timer i gennemsnit over 3 måneder, samt arbejde udover 175 timer i den enkelte måned, erstattes med overtidsbetaling i henhold til hyretillæg. 7

8 Stk. 4 Overtidsbetaling beregnes som månedsløn inkl. anciennitetstillæg divideret med 155 og med tillæg af 50%. Overtid beregnes for hver påbegyndt halve time. Stk. 5 Den normale daglige arbejdstid lægges i henhold til gældende fartplan. Stk. 6 Vagtlister udfærdiges i samarbejde med den valgte tillidsrepræsentant for 1 måned, og skal foreligge mindst 14 dage inden de træder i kraft. Fordelingen af de forskellige vagter, skal ske efter en ligelig fordeling. Ændringer i vagtplanen skal for fastansatte med 9 måneders anciennitet ske med 2 dages varsel, medmindre grunden er anden ansats frihed på grund af barns første sygedag. Stk. 7 Som kompensation for skiftende arbejdstider ydes et fast månedligt tillæg. Tillægget er indregnet i den faste månedshyre. Stk. 8 Som kompensation for gener ved delte vagter og for at vagtskiftet sker i den daglige sejltid, med fremmøde til vagtskiftet så betids at skiftet sker ansvarligt, ydes et ulempetillæg. Ulempetillægget dækker en tidsfaktor på 30 minutter i forbindelse med hvert vagtskifte og tillægget er indregnet i den faste månedshyre. Der beregnes ikke arbejdstid for det pågældende vagtskifte, ligesom der ikke beregnes overtid for de eventuelle forsinkelser ved færgens ordinære ankomst og afgang, der ligger inden for disse 30 minutter. Stk. 9 Overtidsgodtgørelse kan efter fælles aftale henstå til senere afvikling med frihed af hensyn til medarbejderens faste beskæftigelse i rederiet. Henstående overtid kan af rederiet anvendes ved vagtplanlægningen til afspadsering, ligesom den ansatte kan anmode om afspadsering. Den ansatte kan altid anmode om udbetaling af henstående overtid til en førstkommende lønafregning. Anmodningen skal være rederiet i hænde senest d. 19. i den pågældende måned. 0 Afvikling af overtidsgodtgørelse med fuld frihed sker i forholdet 1 times overtid = 2 timers frihed. 8

9 5 FERIE Cateringpersonale erholder ferie med løn og alle faste tillæg i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ferie for søfarende pt. bekendtgørelse nr. 12 af Ferien skal gives i sammenhængende perioder, hvoraf den ene periode skal udgøre mindst 21 dage. 6 FERIEFRIDAGE Ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i Samsø Linien i mindst 9 måneder, har ret til 5 feriefridage. Ved beregning af anciennitet gælder reglerne i 2. Feriefridage placeres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte lønmodtager. Lønmodtagerens ønsker bør imødekommes, medmindre hensynet til virksomhedens drift hindrer dette. Stk. 3 På feriefridage ydes løn med 155/30 af månedshyren. Feriefridage som ikke er afholdt inden kalenderårets udløb, kontanterstattes tilsvarende. 7 SYGDOM Cateringpersonalets ret til hyre og dagpenge i sygdomstilfælde er de i Sømandslovens 29 og 35 anførte bestemmelser samt bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om dagpenge til søfarende ved sygdom eller fødsel. De i Sømandslovens 29 anførte 2 måneder forlænges til 3 måneder for ansatte med 3 måneders opsigelse. Ved barns første sygedag ydes der til medarbejdere med 6 måneders uafbrudt ansættelse, frihed med løn for den pågældende medarbejder til pasning af medarbejderens syge, hjemmeboende barn under 14 år. Friheden ydes kun til den ene af barnets forældre og omfatter alene barnets første hele sygedag, dog maksimum 8 timer. Denne ret kan kun bruges 5 gange i en 365-dages periode. 9

10 Stk. 3 Til søfarende med mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet gives der frihed med fuld løn, når det er nødvendigt at den søfarende indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Den søfarende skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Evt. refusion fra kommunen tilfalder rederiet. Stk. 4 Rederiet betaler lægeordineret kiropraktorbehandling eller fysioterapeutbehandling (max. 5 behandlinger pr. henvisning). 8 BARSEL Indtil 30. juni 2007 gælder de i overenskomsten af 1. marts 2004 anførte bestemmelser om barsel. Pr. 1. juli 2007 gælder bestemmelserne i stk Har den kvindelige søfarende på det forventede fødselstidspunkt /adoptionstidspunkt mindst 9 måneders uafbrudt ansættelse, ydes hyre i 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. I forlængelse heraf ydes hyre under orlov i indtil 14 uger efter fødsels- /adoptionstidspunktet (barselsorlov) inklusive de i Sømandslovens 18 c (tidligere 29) nævnte 2 måneders hyre. Stk. 3 Forudsætningen for rederiets betaling af hyre efter stk. 2 er, at rederiet oppebærer refusion af dagpenge i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stk. 4 På samme vilkår ydes søfarende fædre hyre under 2 ugers orlov (14 kalenderdage), som skal placeres inden udløbet af 14 uger efter fødslen/ adoptionen, samt under yderligere 2 ugers orlov (14 kalenderdage), som skal placeres efter aftale med rederiet. Stk. 5 Pr. 1. juli 2007 betaler rederiet hyre under fravær i indtil 9 uger i ugerne efter fødslen, hvoraf hver af forældrene har ret til betaling i 3 uger. Holdes orlov, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betaling i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Stk. 6 Betaling efter stk. 4 udgør maksimalt 135 kr. pr. time. Det er en forudsætning for betaling, at rederiet oppebærer refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt 10

11 refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til den søfarende pro rata. Hvis rederiet ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til den søfarende. Stk. 7 Det er en forudsætning for rederiets betaling af hyre efter stk. 2, 4 og 5, at den søfarende senest 4 måneder (120 kalenderdage) før det forventede fødsels- eller adoptionstidspunkt, retter skriftlig henvendelse til rederiet herom. 9 UDDANNELSE Under forudsætning af at rederiet kan modtage den ansattes dagpengerefusion, ydes fuld løn ved uddannelsesorlov af max. 2 ugers varighed pr. år. Ordningen gælder virksomhedsrelevant erhvervsfaglig efteruddannelse. Ordningen omfatter medarbejdere med over 2 års uafbrudt ansættelse. Søfarende, der har været uafbrudt beskæftiget i rederiet i mindst 2 år, og som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, lukning af rederiet eller andre hos rederiet beroende forhold, er i opsigelsesperioden eller i tilslutning til fratrædelsen berettiget til at deltage i et for den søfarende relevant kursus af indtil 2 ugers varighed indenfor f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Deltagergodtgørelsen tilgår rederiet. Rederiet dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til maksimum kr ,- Der kan efter aftale mellem den søfarende og rederiet ydes større beløb til deltagerbetaling. Disse regler finder dog ikke anvendelse overfor søfarende, der er berettiget til efterløn eller pension fra rederiet eller det offentlige. 10 TILLIDSMANDSREGLER På enhver arbejdsplads, hvor der er beskæftiget mindst 3 ansatte, som er omfattet af denne overenskomst, kan disse ansatte vælge en tillidsrepræsentant. Vælges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten har stedfortræderen ingen særlige rettigheder. Den valgte tillidsrepræsentant underretter Samsø Linien, skibsføreren og Dansk Sø- Restaurations Forening om valget. På arbejdspladser, hvor cateringpersonalets arbejde er inddelt i vagter, og tillidsmanden ikke er til stede, herunder fravær på grund af sygdom, ferie og frihed, deltagelse i kurser eller lignende, kan tillidsrepræsentanten udpege en stedfortræder til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet eller bringe sagen videre til tillidsrepræsentanten. Samsø Linien og skibsføreren underrettes i tilfælde, hvor stedfortræder udpeges. 11

12 Når en tillidsrepræsentant er valgt, kan Samsø Linien inden 8 dage over for Dansk Sø- Restaurations Forening gøre indsigelse mod det foretagne valg, dersom den valgte tillidsrepræsentants forhold antages at gøre den pågældende uegnet til hvervet. Stk. 3 Tillidsrepræsentanten er talsmand i faglige spørgsmål over for Samsø Linien og skibsføreren eller disses stedfortræder(e) om bord eller i land. Stk. 4 Agter Samsø Linien at opsige en tillidsrepræsentant underrettes Dansk Sø- Restaurations Forening herom. Har en tillidsrepræsentant et års uafbrudt anciennitet i Samsø Linien, kan pågældendes arbejdsforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før Dansk Sø-Restaurations Forening har fået lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal påbegyndes inden 1 uge og afsluttes hurtigst muligt. Tillidsmandens opsigelsesvarsel er forøget med en 1 måned i forhold til opsigelsesvarslet nævnt i 1, B, stk. 1. Pågældendes virke som tillidsrepræsentant kan ikke gyldigt begrunde opsigelse eller anden forringelse af pågældendes forhold. Stk. 5 Er en ansat, som er omfattet af denne overenskomst, valgt som sikkerhedsrepræsentant, er pågældende beskyttet mod opsigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanten. 11 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE Denne overenskomst dækker Samsø Liniens ruter til og fra Samsø. Nærværende overenskomst gælder endvidere arbejde i køkken og restaurant ved restaurant "Perlen" i det omfang restaurantens drift fortsætter på hidtil kendt grundlag. 12

13 12 VARIGHED Denne overenskomst er gældende fra og med den 1. marts 2007, og kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftligt varsel til ophør en 1. marts dog tidligst 1. marts København, den / 2007 Dansk Sø-Restaurations Forening Samsø Linien A/S 13

14 PROTOKOLLATER 1. KOMPETENCEUDVIKLING Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden etableres en kompetenceudviklings-fond. Parterne er endvidere enige om, at indbetaling skal ske til en samlet/fælles kompetenceudviklingsfond i regi Rederiforeningerne, såfremt en sådan oprettes. Alternativt skal beløbet indbetales til en mellem parterne etableret kompetenceudviklingsfond. Med virkning fra 1. april 2008 indbetales et beløb på 260 kr. pr. år pr. fuldtidsansat medarbejder omfattet af parternes overenskomst Beløbet reguleres pr. 1. april 2009 til 520 kr. For deltidsansatte indbetales pro rata. Der betales ikke bidrag for løsarbejdere/reserver. De nærmere retningslinier skal, uden konfliktret, aftales mellem parterne inden udgangen af Der er enighed om at følge de overordnede principper i det mellem Dansk Industri og CO-Industri aftalte, for så vidt angår frihed til uddannelse og anvendelse af de indbetalte midler. Hvis Folketinget i overenskomstperioden vedtager regler, der på efteruddannelsesområdet fastsætter yderligere betalingsforpligtelser eller forpligtelser i øvrigt for overenskomstparterne, medlemsvirksomhederne og/eller medarbejderne, bortfalder nærværende aftale. R:\LIB\BR\OVERENSK\OVK2010\SamsøLinien-DSRF catering - Red. BIRE (2).doc 14

15 HYRETILLÆG TIL OVERENSKOMST MELLEM SAMSØ LINIEN OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (gældende pr. 1. marts 2007) 15

16 CATERINGPERSONALE OVER 18 ÅR: Hyre pr. 1. marts 2007 Under 1 år Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år Efter 6 år Månedshyre Anciennitetstillæg Løn incl anc. tillæg Pension arbejdsgiver (6,2%) Pension ansat (2,4%) Timeløn Rejsetid/time Overtid/time Pensionsbidrag pr. 1. juli 2007 Under 1 år Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år Efter 6 år Pension arbejdsgiver (6,4%) Pension ansat (2,5%) Hyre pr. 1. marts 2008 Under 1 år Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år Efter 6 år Månedshyre Anciennitetstillæg Løn incl anc. tillæg Pension arbejdsgiver (6,4 %) Pension ansat (2,5%) Timeløn Rejsetid/time Overtid/time Pensionsbidrag pr. 1. juli 2008 Under 1 år Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år Efter 6 år Pension arbejdsgiver (7,0 %) Pension ansat (2,8%) Hyre pr. 1. marts 2009 Under 1 år Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år Efter 6 år Månedshyre Anciennitetstillæg Løn incl anc. tillæg Pension arbejdsgiver (7,0 %) Pension ansat (2,8%) Timeløn Rejsetid/time Overtid/time

17 NYANSAT CATERINGPERSONALE MELLEM 18 OG 20 ÅR: Hyre pr. 1. marts 2007 Månedshyre Pension arbejdsgiver (6,2%) 990 Pension ansat (2,4%) 383 Timeløn 103 Rejsetid/time 26 Overtid/time 154 Pension pr. 1. juli 2007 Pension arbejdsgiver (6,4%) Pension ansat (2,5%) 399 Hyre pr. 1. marts 2008 Månedshyre Pension arbejdsgiver (6,4 %) Pension ansat (2,5%) 418 Timeløn 108 Rejsetid/time 26 Overtid/time 162 Pension pr. 1. juli 2008 Pension arbejdsgiver (7,0 %) Pension ansat (2,8%) 468 Hyre pr. 1. marts 2009 Månedshyre Pension arbejdsgiver (7,0 %) Pension ansat (2,8%) 489 Timeløn 113 Rejsetid/time 26 Overtid/time 169 Nyansat cateringpersonale mellem 18 og 20 år aflønnes i de første 9 måneder efter satsen for nyansatte eller indtil den ansatte fylder 20 år. 17

18 CATERINGPERSONALE UNDER 18 ÅR Hyre pr. 1. marts 2007 Månedshyre Timeløn 76 Rejsetid/time 20 Overtid/time 115 Hyre pr. 1. marts 2008 Månedshyre Timeløn 81 Rejsetid/time 20 Overtid/time 122 Hyre pr. 1. marts 2009 Månedshyre Timeløn 86 Rejsetid/time 20 Overtid/time

19 KOK Hyre pr. 1. marts 2007 Under 1 år Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år Efter 6 år Månedshyre Anciennitetstillæg Løn incl anc. tillæg Pension arbejdsgiver (6,2%) Pension ansat (2,4%) Timeløn Rejsetid/time Overtid/time Pensionsbidrag pr. 1. juli 2007 Under 1 år Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år Efter 6 år Pension arbejdsgiver (6,4%) Pension ansat (2,5%) Hyre pr. 1. marts 2008 Under 1 år Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år Efter 6 år Månedshyre Anciennitetstillæg Løn incl anc. tillæg Pension arbejdsgiver (6,4 %) Pension ansat (2,5%) Timeløn Rejsetid/time Overtid/time Pensionsbidrag pr. 1. juli 2008 Under 1 år Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år Efter 6 år Pension arbejdsgiver (7,0 %) Pension ansat (2,8%) Hyre pr. 1. marts 2009 Under 1 år Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år Efter 6 år Månedshyre Anciennitetstillæg Løn incl anc. tillæg Pension arbejdsgiver (7,0 %) Pension ansat (2,8%) Timeløn Rejsetid/time Overtid/time KOSTPENGE: Under tjenesteperioder hvor kost ikke kan gives: kr. 158 pr. dag 19

20 ADRESSELISTE Dansk Sø-Restaurations Forening Mose Allé 13 DK-2610 Rødovre Tlf.: Fax: Kontortid: Man. tors. 9-16, fre Formand A. Ole Philipsen SAMSØ LINIEN A/S Sælvig Havn Samsø Tlf.: Danmarks Rederiforening Amaliegade København K Tlf.: Rederiforeningen for mindre skibe Amaliegade København K Tlf.: Søfartsstyrelsen Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf.: Handelsflådens Velfærdsråd Hejrevej 39, København NV Tlf.: Udligningskontoret for Dansk søfart Amaliegade 33, opg. B 1256 København K Tlf.: Jobcenter Aalborg Vestre Havnepromenade Aalborg Tlf.: Jobcenter Århus Værkmestergade Århus C Tlf.: Jobcenter Esbjerg Exnersgade Esbjerg Tlf.: Jobcenter København Skelbækgade København V Tlf.: Jobcenter Lolland Nørrevold Nakskov Tlf.: Jobcenter Bornholm Landemærket Rønne Tlf.: Jobcenter Svendborg Ramsherred Svendborg Tlf.:

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter)

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter) DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (skibsassistenter) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Gældende for perioden 1. oktober 2008 til 30. april 2010. 1. - Ansættelse og Opsigelse

Gældende for perioden 1. oktober 2008 til 30. april 2010. 1. - Ansættelse og Opsigelse (midlertidig) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt Cateringpersonale i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. oktober

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T. mellem. Maskinmestrenes Forening ERRIA A/S. af 1. april 2007

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T. mellem. Maskinmestrenes Forening ERRIA A/S. af 1. april 2007 D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T mellem Maskinmestrenes Forening og ERRIA A/S af 1. april 2007 2 0 0 7 2 0 1 0 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE 1. Maskinmestre i skibe tilhørende, eller i management i ovennævnte

Læs mere

DAS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (skibsassistenter)

DAS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (skibsassistenter) DAS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og METAL SØFART (skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring...2 2. Hyre m.m...2 3. Arbejdstid

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERGANGSOVERENSKOMST AF 1. APRIL 2012. (Erstatter overenskomst mellem Rederiforeningen af 1895 og Søfartens Ledere) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010

OVERGANGSOVERENSKOMST AF 1. APRIL 2012. (Erstatter overenskomst mellem Rederiforeningen af 1895 og Søfartens Ledere) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERGANGSOVERENSKOMST AF 1. APRIL 2012 (Erstatter overenskomst mellem Rederiforeningen af 1895 og Søfartens Ledere) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og SØFARTENS LEDERE

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og SØFARTENS LEDERE For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse... 1 2

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2007-2010 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/) For offshore skibe registreret i Dansk

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister)

DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister) DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) 2012 2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2007/2010. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING 3 F-TRANSPORT. (Trosseførere)

O V E R E N S K O M S T 2007/2010. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING 3 F-TRANSPORT. (Trosseførere) O V E R E N S K O M S T 2007/2010 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og 3 F-TRANSPORT (Trosseførere) Gældende fra 1. marts 2007 3. udgave af 18. september 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE...

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

OVERENSKOMST 2012-14. mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST 2012-14. mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2012-14 mellem DANSKE FÆRGER A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DAS) Gældende fra 1. maj 2012 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1.

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem Rederiforeningen af 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Særoverenskomst D.F.D.S. Metal Søfart

Særoverenskomst D.F.D.S. Metal Søfart Særoverenskomst mellem D.F.D.S. og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010. SÆRAFTALE GÆLDENDE FOR FORHYREDE I DFDS A/S skibe I OSLO/NORDSØFART Denne ordning er gældende for tjeneste i skibe registeret

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020 mellem 3F/SØMÆNDENE og METAL MARITIME og ESVAGT A/S For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister DIS-SÆROVERENSKOMST mellem 3F/Sømændene og Metal

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

DAS O V E R E N S K O M S T 2007/2010. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (skibsassistenter)

DAS O V E R E N S K O M S T 2007/2010. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (skibsassistenter) DAS O V E R E N S K O M S T 2007/2010 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og METAL SØFART (skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2007 2. udgave af 17. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART

OVERENSKOMST. mellem. Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART OVERENSKOMST mellem Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og METAL SØFART Nærværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) jfr. DIS-lovens

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. marts 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse i rederiet

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening. for

OVERENSKOMST. North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening. for OVERENSKOMST mellem North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 til

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2010. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2010 til 29.

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2010. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2010 til 29. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2010 mellem DANMARKS REDERIFORENING og METAL SØFART (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter)

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter) DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2017-2020 mellem Rederiforeningen af 2010 og METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere