Historik og resumé. Vedr. Gl. Strandvej 131A, matr. nr. 22c, Sletten, 3050 Humlebæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historik og resumé. Vedr. Gl. Strandvej 131A, matr. nr. 22c, Sletten, 3050 Humlebæk"

Transkript

1 Historik og resumé Vedr. Gl. Strandvej 131A, matr. nr. 22c, Sletten, 3050 Humlebæk Resumé og uddrag af teknisk dokumentation af husets tilstand, jvf. diverse rapporter og undersøgelser, foretaget i forbindelse med indenretslig syn og skøn efter overtagelse af ejendommen 1. april 2013, samt tidligere syn og skøn på ejendommen i forbindelse med anlægning af ny offentlig hovedkloakledning, september Bilagsliste: Bilag 1 Skønserklæring Sag nr.: KON100-R001 Vedbæk den Bilag 2 Supplerende erklæring I Sag nr.: KON100-R002 Vedbæk den Bilag 3 Indeklimaundersøgelse Hussvamp Laboratoriet ApS Sagsnr.: Dato: Bilag 4 Indeklimaundersøgelse Hussvamp Laboratoriet ApS Sagsnr.: Dato: Bilag 5 Indeklimaundersøgelse Hussvamp Laboratoriet ApS Sagsnr.: prøvetagningssteder med henvisning til bilag 3 og 4 Dato: Bilag 6 Van Deurs Geoteknik Skønserklæring vedr. syn og skøn Sag nr. (96)

2 Bilag 7 Van Deurs Geoteknik Geoteknisk rapport sag nr. (97) Bilag 8 Van Deurs Geoteknik Supplerende Skønserklæring nr. 1 Vedr. Helsingør Rets BS 71/96 Sag nr. (96) 1724 Bilag 9 Udskrift af dombogen for retten i Helsingør Den 27. august 1999, sag nr. BS 1-71/1996 Bilag 10 Entreprenør Berner Petersen 2

3 Historik Vi køber huset i november 2012, overtager det og flytter ind den 1. april Vores første mistanke om at noget ikke er som det skal være, indtræffer på dagen. Der ses rust i hullerne efter søm, som er taget ud og tydelig spor og lugt af skimmelsvamp i skabene. Vi bliver i løbet af få uger angrebet af det dårlige indeklima: Hovedpine, kvalme, svimmelhed, lungebetændelse, og irritation af hals og luftveje. Senere ledsmerter og enorm træthed. Vi kontakter Center for Bygningsbevaring Rådvad for rådgivning. Mistanken om skimmelsvamp og fugt bekræftes af laboratorieprøver, foretaget af Hussvamp laboratoriet. Vi kontakter Erik Møller Arkitekter for en renoveringsplan. Vi fraflytter ejendommen oktober 2013 pga. helbredsgener i det dårlige indeklima. Omfanget af en renovering bliver større, efterhånden som skaderne på huset bliver tydeliggjort af indledende undersøgelser. Da vores egne rådgivere er uenige med ejerskifteforsikring og forsikringsselskaber omkring skadernes omfang og karakter, tager vi skridt til indenretsligt syn og skøn januar Syn og skønsrapporten foreligger januar 2015, og erklærer huset ubeboeligt pga. nedstyrtningsfare og skimmelsvamp. Det er på baggrund af denne og tidligere rapporter, samt geotekniske undersøgelser, at vores rådgivere ikke kan garantere for, at en renovering af det eksisterende hus og fundament, vil være en holdbar løsning, og at fugtproblemer og sætningsskader, ikke vil fremkomme igen. At skulle sikre fundamentet ville man typisk skulle gøre ved at gennemsave huset og hamre fugtspærre ind. Dette er en risikabel affære, især når murstensfundamentet er lagt på syldsten. Man risikerer således at de nye fugtspærre skrider pga. deformering nedefra. Begrundelse og konklusion Huset ligger for enden af bakken og helt tæt ud til vejen og kloakhovedledningen. Det der adskiller situationen på Gl. strandvej 131A, til forskel for andre steder i området, er at grundvandsspejlet efter renoveringen af den offentlige hovedkloakledning i 1993, er hævet til et højere niveau. Dette er sandsynligvis fremkaldt af, at den nye kloak er lagt i grus, og virker som et sivedræn på de omkringliggende vandafledninger fra bakken, og andre vandførende lag, som ikke ledes væk, men opfugter omgivelserne. Samtidig med dette får ejendommen yderligere sætningsskader: - fra sugespidser brugt tæt på huset i forbindelse med etableringen af kloakken - fra ikke-funderet og alt for tunge tilbygninger opført i 1967, som trækker i huset ned mod øst og er medvirkende til at ødelægge eksisterende fugtspærre, fundament og statik i huset. - fra fugt som trænger op fra det nu højereliggende grundvandsspejl og får slaggelaget, som ligger under betondækket, til at ekspanderer 25 til 30%. En traditionel løsning med dræn rundt om huset vil ikke hjælpe, da syldstensfundamentet ikke er et tæt fundament. Det betyder at vand fra et evt. nyt dræn vil bevæge sig ind under huset og accelerer opfugtningen under huset. Det eneste som kan modstå vandpresset fra vejen er et helt nyt og tæt fundament, funderet til de bæredygtige niveauer, samt et dræn om og under huset, som kan lede noget af vandpresset væk fra huset. Dette kræver opgravning, fundering og støbning, som ikke er praktisk muligt, hvis huset står der. Efterfølgende er uddrag fra bilagene, som også er vedlagt i deres helhed. 3

4 Fugt, råd og svamp Bilag 1 Skønserklæring Sag nr.: KON100-R001 Vedbæk den Side 4 sidste afsnit: Der kan konstateres forhøjet fugtindhold i ydervægge bag den indvendige beklædning. Desuden kan konstateres fugt i indervæg mellem de to rum i underetagen. Side 5 - øverst: Der kan konstateres moderat forekomst af skimmelvækst bag den indvendige beklædning og isolering i underetagen. Side 5 - andet afsnit: Der er konstateret råd i etagebjælkelaget mod 1. salen i de steder mod øst, hvor der er skåret huller, ved skønsforretningen og efterfølgende ved besigtigelse den 18. december 2014 efter at ejer havde etableret flere huller i ydervæggene ved etagebjælkernes vederlag. Der kan desuden konstateres råd i liste bag den indvendige beklædning med bløde Masonite-plader i facaden mod vej. Side øverst: Ved gennemgang af ejendommen er der konstateret adskillige byggetekniske fejl, som alle på en eller anden måde er medvirkende til den konstaterede skimmeldannelse og råd. Der kan bl.a. nævnes, at ejendommens tagkonstruktion er forsynet med Monarfol undertag, desværre af en generation af undertage, som ikke var UV-bestandige. At undertaget er ukorrekt monteret, bukket ned mellem spærene. Det vil sige, at undertaget er monteret indefra, hvilket ikke kan lade sig gøre på en effektiv måde. Undertaget er også afsluttet ca. 10 cm fra facaden, så eventuelt vand blot ledes gennem udhængsbrædderne og ned ad facaden. Undertaget skulle have været afsluttet i tagrenden. Ved besigtigelse af den store kvist mod øst kunne det konstateres, at der er en kraftig lunke midt på tagrenden/taget hvilket vil betyde, at vand vil løbe ovenud fra tagrenden og ned på den murede brystning på 1. salens altan og er medvirkende til at der opstår tæringer mv. i altandækket. Forekomsten af skimmelsvamp bag de indvendige beklædninger er moderat, men udbredt over hele vægområdets nederste del, men skyldes fortrinsvis opstigende fugt i ydervæggene. 1e) Mange af de tiltag til bl.a. indvendige isoleringer af ydervægge, der er etableret gennem årene er ikke korrekt udført, hvilket har medført råd og skimmel bag disse. Der er ingen fugtspærre i bunden af hverken ydervægge eller skillevægge i stueetagen og dette medfører opstigende fugt, som ikke kan tørre ud på grund af de indvendige beklædninger og glasvæv. Enkelte steder kan man konstatere, at forsatsvæggene blot er monteret udenpå gammel tapet. Ejendommen er oprindeligt opført med 1-stens ydermure (i alt ca. 28 cm inklusiv 2 lag puds) hvilket ikke er atypisk for ejendomme med samme anvendelse, beliggenhed og alder. 4

5 De 2 tilbygninger, køkken og bad, er opført med 23 cm gasbetonblokke og adskiller sig væsentligt for hovedejendommen. Tagkonstruktionen på tilbygningerne er udført med meget lavere hældning og undertag af tvivlsom beskaffenhed. Tilbygning af betonaltan på 1. sal har medført risiko for vandindtrængning ved tilslutning til facade, idet der ikke er udført en lodret inddækning. Side 6 - nederst: Der er etableret en blyinddækning mellem brandkam og tegltag mod sydvendt naboejendom. Denne inddækning mod øst og vest skønnes imidlertid ikke at være udført i tilstrækkelig bredde, hvorfor der vil være risiko for, at regnvand og fygesne kan blive presset ind i tagkonstruktionen ved specielle vindretninger. Side 7 øverst: De revner der er i murværket kan også give anledning til at fugt kan presses ind gennem fugerne i de massive teglstensmure. Alle facader er samtidig opmuret uden et fugtspærrende lag mellem sokkel og murværk, som ville kunne begrænse den opstigende grundfugt. Den træbeklædte gavl mod nord er meget utæt, da brædderne er gået fra hinanden og gavlen er udført uden vindpap. Der er ingen inddækning mellem carporttag og ejendommen, hvilket medfører at gavlen, ved regn, bliver opfugtet. Denne konstruktion er yderst upraktisk. Side 7 midt: Det er en meget uheldig løsning kommunen har valgt i forbindelse med omlægning af den offentlige kloak i vejen. Udgravningen var meget dyb og alt for tæt på bygningens vestfacade. Dette sammenholdt med den manglende kvalitet af fundamentet og den ringe fundamentsdybde, kan være en af årsagerne til opfugtninger af facademur mod vest og evt. også af tværskillevæggen midt i stueplan Side 7 over midten: Fundamentet er et kampestensfundament og der er ikke fugtspærre mellem mur og fundament og kampestensfundamenter er ikke tilstrækkelige til at hindre opstigende fugt. Side 8 - sidste afsnit: Rådskaderne i den langsgående facade mod haven betyder, at væggen ikke har tilstrækkelig bæreevne til at bære 1. sal og betonbalkonen og der er risiko for sammenbrud. Utætheder i taget, som følge af undertagets fejlagtige udførelse, kan medføre fugtskader på lofter og vægge. Den utætte gavlbeklædning mod garage og den manglende inddækning mellem gavl og garage kan ligeledes medføre opfugtning af gavlvæg. Side 9 Den opstigende fugt i ydervæggene vil medføre større skimmelskader med tiden Den langsgående facade mod haven må fornyes helt i stueetagen. Taget må demonteres og der må monteres nyt undertag samt afstandslister og nye inddækninger. Gavlbeklædningen må udskiftes og der må inddækkes mellem gavl og garage. Alle de indvendige beklædninger og isoleringer må fjernes så ydervæggene kan afrenses for skimmel. Ydervæggene må skæres igennem, så der kan etableres en horisontal fugtspærre. Herefter udføres ny indvendig isolering af kalciumsilikat- eller Multipor-plader. Der må også etableres horisontal fugtspærre i den indvendige skillevæg mellem de 2 rum i stueetagen. 5

6 Side 10 - sidste afsnit: Som ejendommen er på nuværende tidspunkt, er denne ubeboelig og kan kun beboes med risiko for sundhedsmæssige konsekvenser. Der er desuden risiko for, at facade mod haven bryder sammen. Bilag 2 Supplerende erklæring I Sag nr.: KON100-R002 Vedbæk den Side 3 - over midten: Det skønnes at store dele af klinke/betondækket i stueplan er opfugtet og årsagen skønnes at være en kombination af manglende omhu ved udlægning af tagpapafdækningen oven på det udlagte Lecalag, som skønnes ikke tætsluttende og sandsynligvis også revner der, hvor klinkegulvet også er revnet. Det andet forhold, der kan være årsag til opfugtningen i betondækket, kan være opstigende grundfugt, idet betondækket er udstøbt på ikke bæredygtig bund. Dette sammenholdt med, at der i henhold til beskrivelse i bilag 15, er anvendt 30 cm slagger som kapillarbrydende lag. Et af problemerne med slagger er, at de som regel er fugtopsugende og ikke kapillarbrydende. Samtidig er de også ekspansive ved opfugtning på %. Det skønnes at være nødvendigt, at ophugge dækket i hele stueetagen og udstøbe et nyt isoleret dæk. Det vil samtidig være nødvendigt at foretage en understøbning af skillevægge hensat direkte på betondækket. Side 7 - nederst + 8 øverst: I forbindelse med sanering af 1.salen vil alle dele her blive fjernet, da tagkonstruktionen skal oprettes i forbindelse med ommuring af den østvendte facade i stueplan. Dette medfører, at alle vægge, beklædninger mv. fjernes. Det skønnes også at være nødvendigt at fjerne badeværelset på 1.sal, da dette ikke vil kunne bevares intakt, mens arbejderne på taget foregår. Side 9 - midt: Som ejendommen er konstrueret er det korrekt, at det primært vil være i ydervægge, at der kan forekomme opstigende grundfugt, men der forekommer også opstigende grundfugt i det meste af gulvkonstruktionen i stueplan, hvilket indikerer, at der må være tale om fejlkonstruktion, som tidligere nævnt. Da ejendommen oprindeligt blev opført i forrige århundrede skønnes det, at gulvkonstruktionen bestod af et lergulv med udlagte strøer og bræddegulve. Denne konstruktion har også givet problemer med opstigende grundfugt, da denne konstruktion blot er opbygget oven på den ikke bæredygtig jord. I BR 61 og BR 66, som er relevante for ombygninger i 1967, er der krav om kapillarbrydende lag i gulvet. 6

7 Bilag 3 Indeklimaundersøgelse Hussvamp Laboratoriet ApS Sagsnr Dato Side 9, første afsnit. Der forekommer arter, som kan producere helbredsskadelige giftstoffer (T) i prøve P.3. Det drejer sig om Aspergillus candidus, som dominerer i prøve P.3, dvs. at den formentlig gror på prøvestedet. Side 10 over midten: Der skal evt. ændres på konstruktionsopbygningen for at undgå fugtproblemer i fremtiden. Side 10 nederst afsnit: På baggrund af undersøgelsen vurderer vi, at der skal gennemføres en indeklimasanering af skillevæggene imellem de to stuer. I køkkenet skal ydervæggen fra gulv til loft samt fra ydervæggen og ca. 3-4 meter ind i køkkenet behandles. Ydervæggen mod gaden skal behandles fra gulvet og 1-2 meter op. Er der plader på de øvrige ydervægge, skal de formentlig ligeledes behandles. Bilag 4 Indeklimaundersøgelse Hussvamp Laboratoriet ApS Sagsnr Dato: Side 6 lige over midten: Prøverne P.1 og P.2 viste begge høj kimbelastning, som næsten udelukkende bestod af skimmelsporer. Side 7 - første afsnit: Der forekommer arter, som kan producere helbredsskadelige giftstoffer (T) i prøve P.2. Det drejer sig om Aspergillus candidus og Aspergillus versicolor, som dominerer i prøve P.2, dvs. at den formentlig gror på prøvestedet. Side 7 - sidste afsnit: I de områder, hvorfra overfladeprøverne P.1 og P.2 er udtaget, er kimbelastningen af skimmelsporer høj, ligesom der forekommer sundhedsskadelige arter. Det er derfor nødvendigt at foretage indeklimareparation, der kan fjerne forekomsten af skimmelvækst og årsagen til denne. Side 8 - øverst: Der skal evt. ændres på konstruktionsopbygningen for at undgå fugtproblemer i fremtiden 7

8 Sætningsskader og fundering Bilag 1 Skønserklæring Sag nr.: KON100-R001 Vedbæk den Side 12 - midt: Ejendommen er ikke forskriftsmæssigt funderet, gældende for alle ydervægge. Fundamenter er udført med syldsten og blot ført ca cm ned. Denne dybde er ikke i frostfri dybde, som kræver en funderingsdybde på min. 90cm. Ydervæggen mod haven burde have været funderet dybere end 90cm, idet huset ligger på en skråning mod havet. Denne væg har også fået en væsentlig merbelastning fra betonaltanen på 1. sal ved ombygningen i Bjælkelag mellem stueetage og 1.sal er ikke korrekt udført. Bjælker er nedbrudte ved vederlagene og understøtningerne er mangelfuldt udført (løse mursten med opklodsning af løs "pind"). På den nordøstlige bjælke ses, at nedbrydningerne i vederlaget er så kraftig, at den indvendige beklædning buler under bjælken. Side 13 - øverst ad 5.3) Gulvets hældning på 1.sal skyldes bl.a samt generelle sætninger af facade mod øst samt især på hjørne mod nordøst. Disse sætninger kan godt relatere sig til de 2 tilbygninger, samt den meget tunge betonplade der udgør altanen på 1.sal. ad 5.4) Der er konstateret revner i Hasle-klinkebelægningen flere steder. Disse revner skønnes at være gennemgående, således at betondækket også må være revnet. ad 5.5) Der er en tydelig lodret revne mellem toilettilbygningen og husets gavl mod nord. ad 5.6) Der er flere revner i badeværelsesvægge bl.a. i hjørne mod nord samt revner i klinkerne ved håndvasken. Fuge omkring badekar er revnet. Det skønnes at hele brystningsmuren i køkken mod øst er ved at "falde ud". Der ses alvorlige revner her. ad 5.9) Der er defekt brønd og kloakledning på hjørne mod nordøst. Der er så meget bagfald på denne kloakledning, at der siver kloakvand ud gennem defekte samlinger i betonrørene. ad 5.10) Der er konstateret råd mv. i de 10 x 10 cm store vinduesoverliggere, hvilke er væsentligt underdimensioneret, da vindueshullerne er ca. 1,2 meter brede. Dette er årsag til at dørpartier ikke kan åbnes, da belastningen oppefra skal bæres af disse. Der forekommer en forskydning på ca. 3 cm i læmurens sokkel mod nord. 8

9 Side 14 - over midten: I henhold til de fremlagte rapporter, så er der ikke bæredygtighed i de lag, syldstene er funderet på. Side 14 nederst + 15 øverst: Det oprindelige hus afviger ikke i væsentlig grad fra tilsvarende huse af tilsvarende type og alder. Men de udførte tilbygninger, nyt dæk i stueetage samt den tunge betonaltan på 1. sal har været medvirkende årsager til de opståede sætninger. I forbindelse med etablering af køkken og bad, har man blot anvendt de "gamle" læmure der var opført af 23 cm gasbetonblokke. Det er uvist hvordan disse gasbetonmure er funderet. Den belastning der kommer fra den betonstøbte altan er relativ stor, og kræver en god fundering. Side 15 sidste afsnit: Altanen mod øst er medvirkende til sætningerne af den østvendte facade samt de opståede skader i de 2 tilbygninger. Hvis forholdet ikke udbedres, vil der være risiko for, at de 2 tilbygninger vil kollapse og altanen styrte sammen. Side 16 øverst: Desuden er der risiko for at ydervæggen mod haven bryder sammen. ad 7b) Ydervæggen mod haven skal f.eks. fundere på nedpressede pæle og det samme gælder de to tilbygninger med køkken og badeværelser. For at rette væggene op, må disse ommures helt og dermed må både køkken og badeværelse fornyes. Bilag 2 Supplerende erklæring I Sag nr.: KON100-R002 Vedbæk den Side 9 - nederst og 10 øverst: De revner, der er i betondækket på altanen bevirker, at der siver vand ned i den underliggende facademur mod øst, så armeringsjern mv. bliver korroderet. Der ses også tæringer i det bærende damprør, der understøtter altanen på midten. Dækket er behæftet med flere fejl, hvorfor hele konstruktionen bør nedhugges og erstattes med en ny let konstruktion Side 15 - over midten: Som der fremgår af div. fotos, så er der tale om en ringe konstruktion, hvor etagebjælkelag mv. er ukorrekt anlagt på tilfældigt underlag af bl.a. træpinde mv. Facademuren mod øst i det oprindelige hus består af 1-stens mur (23 cm) samt 2 lag puds. Indvendigt er der efterisoleret. I de 2 tilbygninger mod nord og syd er der tale om gasbeton i ca. 20 cm tykkelse. Denne mur bærer også "brystningen" på 1.sal og da altandækket af beton samtidig er aflagt herpå, er der en stor belastning. Den murrem, der er anvendt, er et stykke 10 x 10 cm tømmer, der er alt for underdimensioneret, især når der etableres større vindueshuller eller alene, at vindueshullerne er så brede som de er. 9

10 Side 16 nederst: Det er forudsat at dette spørgsmål udelukkende omhandler badeværelset i stueplan mod nordøst. Badeværelset er opført af gasbetonblokke, men da betonaltandækket er aflagt herpå, har det medført at der, grundet den store belastning, er opstået flere sætninger. Det er vanskeligt at udskille badeværelset, da dette skal udbedres som led i udbedring af østfacade og altan. Side 18 - midt: Den østlige facade i hovedhuset belastes således både af balkon, træbjælkelag mellem stue og 1. sal samt af kvistvæg og tag. Side 21 - første afsnit: Ved undersøgelse af de i muren aflagte etagebjælker viser de da også tydelige tegn på nedbrydninger og fejlkonstruktioner. Ved grundig overvejelse af konstruktionen omkring altandækket og brystningsmuren på 1. sal er der virkelig risiko for, at hele konstruktionen vil kollapse. NB: Se i øvrigt fotos til erklæringerne og diverse prøveresultater bagest i skønserklæringerne Geoteknisk undersøgelse Bilag 6 Van Deurs Geoteknik Skønserklæring vedr. syn og skøn Sag nr. (96) 1724 Side 10 - tredje afsnit: Side 11 - første afsnit: 10

11 Side 14 - tredje afsnit linie 5: Side 15 - tredje afsnit: Bilag 7 Van Deurs Geoteknik Geoteknisk rapport sag nr. (97) Side 2 - sidste 2 linjer: Side 3: 11

12 Diverse dokumentationer for prøvegravninger: Se bilag 1-5 i denne rapport. Bilag 8 Van Deurs Geoteknik Supplerende Skønserklæring nr. 1 Vedr. Helsingør Rets BS 71/96 Sag nr. (96) 1724 Side 2- afsnit 2 Side 2 nederst: Bilag 9 Udskrift af dombogen for retten i Helsingør Den 27. august 1999, sag nr. BS 1-71/1996 Side 5-2. afsnit linje 11: 12

13 Kloakering Bilag 1 Skønserklæring Sag nr.: KON100-R001 Vedbæk den Side 17 nederst: Det er skønsmændenes vurdering, at kloakeringen ikke fungerer, idet der er bagfald på ledningerne hen til samlebrønden i skuret. Der bør derfor etableres nye ledninger fra samlebrønd foran huset og hen til samlebrønd i skur. Side afsnit: Der bør etableres kloak så regnvand på den vestvendte facade ledes til hovedkloaksystemet via den brønd der er anbragt ved carporten. 13

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: 1960- Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift: Skønsmandens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 Besigtigelse d. 31. august 2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tilsynsrapport efter besigtigelse af ejendommen med matr. nr. 1 A, St. Darum By beliggende Feilbergvej 15, 6740 Bramming.

Tilsynsrapport efter besigtigelse af ejendommen med matr. nr. 1 A, St. Darum By beliggende Feilbergvej 15, 6740 Bramming. Darum Menighedsråd Feilbergvej 15 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2011 Sagsbehandler Michael Fjord Telefon direkte 76 16 13 46 Sags id 2011-18071 Tilsynsrapport efter besigtigelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6163 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Manglende fundament under tilbygningen 2. Forkerte skruer i facadebeklædningen 3. Manglende redningsåbning. Forkert U-værdi 4.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10070 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi 1 Landsbyggefonden 18/10 2011 Studiestræde 50 mek/ 1554 København K Materialet omfatter: Tekniske forundersøgelser. Trin 1. Tilstandsundersøgelse. Rev. 1. december 2010. Udarbejdet af Cowi Tekniske forundersøgelser.

Læs mere

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1977-2006 (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1977-2006 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Halmballehus i Munksøgård

Halmballehus i Munksøgård Bygge- og Miljøteknik A/S Halmballehus i Munksøgård bebyggelsen erfaringer efter et Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 26.11.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

EF FASANHAVEN FACADER NOTAT E-02 Henrik Isidor 22.02.2009

EF FASANHAVEN FACADER NOTAT E-02 Henrik Isidor 22.02.2009 Emne Gennemgang af facader Dato Søndag d. 22.2.2009 kl. 10.00 12.00 Deltagere (HI) EF Fasanhaven Pos Emne 01 Baggrund I forbindelse med den forestående 1. års gennemgang af ejendommen, har EF Fasanhavens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 15.05. 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006 Tagpapbranchens Oplysningsråd Willemoesgade 32-36 Ventilation i tag Sag nr.: TOR347R-002 30. juni 2006 Dr. Neergaards Vej 15 Telefon: Telefax: Giro: Reg.nr.: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2970 Hørsholm (+45)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 7 Offentligt 2. oktober 2007 UDKAST Sag 07/05004 anl/lsf Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring I medfør af 25 B, stk. 7, 25 C, stk. 5, 25 E, stk. 4 og 25 F, stk. 4 og

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK

ARKITEKTFIRMAET OLE DREYER A/S FREDERIKSGADE 74 E DK 8100 ÅRHUS C TLF 86 19 25 55 FAX 86 19 25 16 E-MAIL AOD@ARK-DREYER.DK ABF Ankermedet, Skagen Besigtigelses notat Vedr. murværk/sokkel/fugt. DATO: 30.10.2012 Udført af Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S for ABF Ankermedet, Skagen Init: TA 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10 027 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fugt nederst i skorstenen Fugt i væg i entré Hængsler på indvendige døre Skade i spærhoved Tagbelægning understrøget

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Tilsynsrapport Sag: Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet Kunde: Ejerlejlighedsforeningen Belek Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Udgivet Dato: 02.11.2011 Underskrift:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014 Toftevej 15, 7620 Lemvig Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. oktober 2014 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn.

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn. NOTAT Projekt Afhjælpning af vandskader over varmtvandsbassin og tag over glassal samt mellemgang ud for varmtvandsbassin med tilstødende mellemgang mod syd Kunde Lemvig Idræts- og Kulturcenter Notat nr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070.

Bv B 5-ÅRS EFTERSYN. Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård. (andet eftersyn) rapport. Dato: 19. juni 2008. Sag nr. 2002 0070. - Sag nr. 2002 0070 Holmbladsgade 83 m.fl. Ejer: AB Vermlandsgård 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynsfirmaet (andet eftersyn) rapport Udført af: Wissenberg A/S Dato: 19. juni 2008 Bv B Indholdsfortegnelse Illustration

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod Købstædernes Forsikring GS Grønningen 1 1270 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag

Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag Opført i perioden: ca. 1960-1980 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: 1/2-2016, kl.9,00 Ejendommen: Klager: xx Kxx Beskikket bygningskyndig: xx Ansvarsforsikringsselskab: F.Sxx Tilstede ved skønsmødet: Bilag: K.K.) xx xx Bxx xx

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for dresse: Gavlbakken 21 Post nr.: 2730 Herlev Reference: HM Skønnede udbedringspriser for reparationer nævnt i tilstandsrapporten: 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.3 Skotrender/ inddækninger Der

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9005 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 El-installationer der er ulovlige installationer der umiddelbart kan ses med løse ledninger m.v. Pkt. 2 VVS-installationer

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7172 Oversigt over klagepunkter: 1. Utilstrækkelig tagrumsudluftning. 2. Fugtskjolder udvendig på facademur ved bryggers, bad og soveværelse. 3. Fugtaftegninger på lofter omkring

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT 2 for badeværelser i AB Vesterbrogade 99 Besigtigelsen er foretaget den 19. maj 2015 Rapporten er udført af Søren Ulff-Møller

TILSTANDSRAPPORT 2 for badeværelser i AB Vesterbrogade 99 Besigtigelsen er foretaget den 19. maj 2015 Rapporten er udført af Søren Ulff-Møller TILSTANDSRAPPORT 2 for badeværelser i AB Vesterbrogade 99 Besigtigelsen er foretaget den 19. maj 2015 Rapporten er udført af Søren Ulff-Møller Indledning: I forbindelse med aftale om udførelse af tilstandsrapport

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10038 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. K.K. klager over at kælderen er meget fugtig, samt at gulvet gynger kraftigt i det ene af ejendommens kælderrum. Ad.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 BOGÅVEJ Bogøvej 1 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Beregning af linjetab ved CRC altanplader

Beregning af linjetab ved CRC altanplader CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 CRC Technology ApS Beregning af linjetab ved CRC altanplader Maj 2006 Dokument nr Revision nr Udgivelsesdato 18 maj 2006 Udarbejdet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden

SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden J.nr. 20140054/0055, 791-S099, -S102 SÆRLIG UNDERSØGELSE Vedrørende murværk Gennemført og rapporteret for Byggeskadefonden Bygningsejer: Boligselskabet Viborg HC Andersensvej 8 8800 Viborg Afdeling: Afdeling:

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand:

Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 7244 Oversigt over klagepunkter: 1. Fundering undersøgelse af grundvandsstand og dræn 2. Der er revner i ydervægge i bolig 3. Der er rådangreb i bjælke over vindue i gavl mod vest 4. Tagplader er beskadiget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere