Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer."

Transkript

1 Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer. v/ole Rintek Madsen Smertebehandling af perifere frakturer volder som regel ikke problemer, men patienter med osteoporotiske kompressionsfrakturer i columna (sammenfald) kan være vanskelige at behandle og underbehandles ofte. Hos kvinder, der har pådraget sig en eller flere symptomgivende sammenfald indenfor de sidste få år, er forekomsten af rygsmerter øget med en faktor 2-3. Patienter med ældre sammenfald rapporterer også betydeligt højere grad af smerter og rygbesvær og brug af analgetika end patienter uden sammenfald (1-4). Smertemekanisme Den specifikke smertemekanisme ved frakturer er ikke endeligt klarlagt. Ved vævsbeskadigelse sker lokal frigørelse af en lang række algogene substanser fra vævsceller, kredsløb og nerveterminaler. Disse substanser aktiverer sensoriske smertereceptorer (nociceptorer), hvorved der føres smerteimpulser til rygmarvens baghorn, hvor de ved synapser aktiverer anden ordens neuroner. Andet neuron krydser over til kontralaterale side og løber bl.a. via spinoretikulære baner til thalamus, hvorfra 3. neuron fører smertebanen til cortex. Systemer til sensibilisering, aktivering og inhibering af transmissionen findes på alle niveauer i smertesystemet. Afhængigt af vævspåvirkningens karakter kan smerterne opleves som f.eks. skarpe, skærende, borende eller dumpe. Ved langvarig skade sker der forandringer i det kemiske miljø, som øger nociceptorernes følsomhed (5). Ved osteoporotiske sammenfald kan nociceptorer påvirkes i den knuste og instabile spongiosa, i den omgivende normale knogle, i periost, i ledkapsler og i de paraspinale bløddele. Der findes til gengæld ikke nociceptorer i kompakt knoglevæv og i nucleus pulposus. Smerte ved sammenfald er typisk lokaliseret til frakturniveauet og har næsten aldrig radikulære kvaliteter, idet medulla og nerverødder sjældent påvirkes. Medicinsk smertebehandling Der foreligger hverken ukontrollerede eller kontrollerede studier af medicinsk smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer, herfra dog undtaget enkelte ukontrollerede studier af f.eks. transdermal fentanyl og buprenorfin (6,7). Som basis- 1

2 behandling anvendes traditionelt paracetamol og NSAID, ofte suppleret med tramadol eller kodein. Ved sværere smerter anvendes stærke opioider (typisk peroral morfin). Heller ikke for andre typer af ikke-maligne frakturer synes der at foreligge nogen sikker dokumentation. Det er i flere kontrollerede randomiserede undersøgelser vist, at opioider reducerer smerter hos patienter med knoglemetastaser (8,9). Epidural eller intrathekal infusion af opioider samt epidurale steroid blokader (10-12) har ingen dokumenteret effekt ved osteoporotiske sammenfald, og disse metoder anvendes da også kun sjældent i Danmark til patienter med osteoporose. Det er muligt, at nogle patienter med osteoporotiske sammenfald udvikler sekundære myoser. Intramuskulære injektioner med glukokortikoid og/eller lokalanalgetika (blokader) kan virke lindrende, men effekten af blokader er generelt ringe dokumenteret, og der findes ingen undersøgelser af effekten hos patienter med sammenfald. Blokadebehandling er sjældent indiceret og bør kun foretages af erfaren læge. Der skal udvises stor forsigtighed, når der injiceres thoracalt på grund af risiko for iatrogen pneumothorax. Bisfosfonater har ingen kendt virkning på CNS, men er vist at kunne reducere smerter ved knoglemetastaser (13), og der er også beskrevet effekt ved osteoporotiske sammenfald (14,15). Et større randomiseret, kontrolleret studie viste, at daglig behandling i 3 år med bisfosfonatet alendronat medførte signifikant færre sengedage og dage med reduceret aktivitet p.g.a. rygsmerter end i en kontrolgruppe. Dette kunne delvis forklares ved færre nye frakturer i interventionsgruppen (14). Kontrollerede studier, herunder randomiserede studier, har vist, at calcitonin administreret såvel intranasalt som parenteralt og rektalt har analgetisk effekt ved akutte smerter p.g.a. osteoporotiske sammenfald (16-18), men behandlingen har ikke vundet indpas i Danmark. Mekanismen bag den analgetiske effekt er ikke klarlagt. Der er aldrig påvist nogen analgetisk effekt af PTH, men meta-analyser viser, at behandling med teriparatid er associeret med færre rygsmerter som følge af en reduceret risiko for nye sammenfald (19-20). I et nyligt kontrolleret randomiseret studie sås fortsat aftagende rygsmerter under behandling med teriparatid (21). I et andet nyligt kontrolleret randomiseret studie, rapporteredes strontium ranelat at reducere forekomsten af rygsmerter i forhold til placebo (22). 2

3 Fysioterapi Træning eller mobilisering anvendes hyppigt til patienter med smerter som følge af nyopståede eller ældre sammenfald, men der findes ingen standardiserede træningsprogrammer og effekten er kun beskrevet i få studier (23). Værdien af træning i bassin, herunder varmtvandsbassin, hos patienter med osteoporotiske eller maligne sammenfald er aldrig undersøgt, men kan erfaringsmæssigt virke smertelindrende. Støttekorset anvendes kun sjældent og kan være til mere besvær end gavn. Effekten er aldrig undersøgt hos patienter med osteoporotiske eller maligne sammenfald. Varme og kolde pakninger samt massage anvendes på nogle hospitalsafdelinger i den akutte fase, medens akupunktur, laserterapi og Transcutan Nerve Stimulation (TNS) formentlig anvendes af nogle behandlere i primærsektoren. Effekten af disse metoder er imidlertid ikke undersøgt hos patienter med osteoporotiske sammenfald. Kasuistisk er der rapporteret effekt af akupunktur og TNS ved cancersmerter. Perkutan vertebroplastik og kyfoplastik Omtales andetsteds i rapporten. Praktiske retningslinjer for smertebehandling I den daglige håndtering af patienter med osteoporotiske sammenfald bør tilstræbes smertefrihed i hvile og acceptable funktionssmerter. Det er sjældent muligt at sikre smertefrihed, når patienten ikke er i hvile, navnlig ikke i de første dage til uger efter frakturen. I denne periode anbefales hyppige hvil på fladt leje. Fast sengeleje medfører hurtigt tab af både knogle- og muskelmasse og bør derfor undgås. Følgende behandlingsregime kan anbefales: T. paracetamol 1 g x 4 i kombination med t. tramadol 50 mg x 4 + p.n. max x 4. I tilfælde af akut sammenfald kan evt. tillægges behandling med NSAID, f.eks. t. ibuprofen 400 mg x 3 dagligt, men man skal være opmærksom på den øgede risiko for gastrointestinale bivirkninger hos ældre. Det er tilrådeligt at supplere NSAID-behandling med en syrepumpehæmmer, f.eks. t. pantoloc 40 mg x 1 dagligt. Behandlingsvarigheden for NSAID bør højest være én uge. Hvis målet for smertebehandlingen ikke er nået efter timer øges tramadoldosis til 100 mg x 4 dagligt, og der suppleres med t. morfin 5-10 mg p.n. maximalt x 4 dagligt. Tramadol kan efter nogle dage med fordel gives som depotpræparat, der doseres 1-2 gange dagligt. Hvis behandlingen med opioider skønnes at blive langvarig kan man efter et par uger overgå fra tramadol og morfin til contalgin i ækvipotente doser. Ved brug af 3

4 opioider, skal man være opmærksom på bivirkninger, som optræder særligt hyppigt hos ældre, og på afhængighed og abstinenser ved for hurtig udtrapning. Behandling med både svage og stærke opioider suppleres altid med laksantia, initialt f.eks. med mixt. lactulose 15 ml x 2 dagligt. I yderst sjældne tilfælde kan der være tale om neurogene smerter (overfladiske sviende, brændende, evt. jagende smerter, oftest med udbredelse sv. t. specifikke dermatomer). Disse smerter er som regel aktivitetsudløste og kan skyldes instabil fraktur med deraf følgende rodtryk eller tværsnitssyndrom. Ved mistanke herom skal der foretages supplerende billeddiagnostik mhp. evt neurokirurgisk intervention. Neurogene smerter behandles med tricycliske antidepressivae (TCA), som dog har dog mange bivirkninger, specielt hos ældre. Såfremt TCA ikke tåles eller er kontraindiceret, kan forsøges med gabapentin. Fysioterapi i form af mobiliserende øvelser, evt. i bassin, anvendes som supplement til medicinsk smertebehandling, specielt i den akutte fase. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at henvise patienten til en smerteklinik. Her vil man udover medicinjustering ofte kunne tilbyde kognitiv smerteterapi. Smerteklinikkerne kan have meget lange ventetider. 4

5 Litteratur 1. Cooper C. Epidemiology and public health impact of osteoporosis. Baillieres Clin Rheumatol 1993; 7: Nevitt MC, Ettinger B, Black DM et al. The association of radiographically detected vertebral fractures with back pain and function: a prospective study. Ann Intern Med 1998; 128: Hall SE, Criddle RA, Comito TL et al. A case-control study of quality of life and functional impairment in women with long-standing vertebral osteoporotic fracture. Osteoporos Int 1999; 9: Hansen SE, Christensen TH, Kryger P. Osteoporotisk fraktur i columna hos ældre kvinder. Risikofaktorer, udløsende faktorer og forløb. Ugeskr Laeger 1992; 154: Bishop B. Pain: its physiology and rationale for management. Part I. Neuroanatomical substrate of pain. Phys Ther 1980; 60: Radbruch L. Buprenorphine TDS: use in daily practice, benefits for patients. Int J Clin Pract Suppl 2003; Ringe JD, Faber H, Bock O et al. Transdermal fentanyl for the treatment of back pain caused by vertebral osteoporosis. Rheumatol Int 2002; 22: Portenoy RK, Payne R, Coluzzi P et al. Oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC) for the treatment of breakthrough pain in cancer patients: a controlled dose titration study. Pain 1999; 79: Wiffen PJ, Edwards JE, Barden J, McQuay HJ. Oral morphine for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev 2003; 4: CD

6 10. Smith TJ, Staats PS, Deer T et al. Randomised clinical trial of an implantable drug delivery system compared with comprehensive medical management for refractory cancer pain: impact on pain, drug related toxicity, and survival. J Clin Oncol 2002; 20: Thimineur MA, Kravitz E, Vodapally MS. Intrathecal opioid treatment for chronic nonmalignant pain: a 3-year prospective study. Pain 2004, 109: Stanczak J, Blankenbaker DG, De Smet AA et al. Efficacy of epidural injections of Kenalog and Celestone in the treatment of lower back pain. Am J Roentgenol : Wong R, Wiffen PJ. Bisphosphonates for the relief of pain secondary to bone metastases. Cochrane Database Syst Rev 2002; 2: CD Nevitt MC, Thompson DE, Black DM et al. Effect of alendronate on limited-activity days and bed-disability days caused by back pain in postmenopausal women with existing vertebral fractures. Fracture Intervention Trial Research Group. Arch Intern Med 2000; 160: Dursun N, Dursun E, Yalçin S. Comparison of alendronate, calcitonin and calcium treatments in postmenopausal osteoporosis. Int J Clin Pract 2001; 55: Blau LA, Hoehns JD. Analgesic efficacy of calcitonin for vertebral fracture pain. Ann Pharmacother 2003; 37: Lyritis GP, Ioannidis GV, Karachalios T et al. Analgesic effect of salmon calcitonin suppositories in patients with acute pain due to recent osteoporotic vertebral crush fractures: a prospective double-blind, randomized, placebo-controlled clinical study. Clin J Pain 1999; 15: Knopp JA, Diner BM, Blitz M et al. Calcitonin for treating acute pain of osteoporotic vertebral compression fractures: a systemic review of randomized, controlled trials. Osteoporosis Int 2005; 16: 6

7 19. Nevitt MC, Chen P, Dore RK et al. Reduced risk of back pain following teriparatide treatment: A meta-analysis. Osteoporosis Int 2006; 17: Nevitt MC, Chen P, Kiel DP et al. Reduction in the risk of developing back pain persists least 30 months after disontinuation of teriparatide treatment: a meta-analysis. Osteoporosis Int 2006; 17: Lindsay R, Miller P, Pohl G et al. Relationship between duration of teriparatide therapy and clinical outcomes in postmenopausal women with osteoporosis. Osteoporosis Int 2009; 20: Meunier PJ, Roux C, Ortolani S et al. Effects of long-term strontium ranelate treatment on vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis. Osteoporos Int 2009; 20: Malmros B, Mortensen L, Jensen MB et al. Positive effects of physiotherapy on chronic pain and performance in osteoporosis. Osteoporos Int 1998; 8:

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion

Lændesmerter. Dansk Selskab for Intern Medicin. Ad hoc-redaktion Udgivet af Den Almindelige Danske Lægeforening Journal of the Danish Medical Association Lændesmerter Dansk Selskab for Intern Medicin Ad hoc-redaktion Troels Mørk Hansen, Tom Bendix, Cody E. Bünger, Petet

Læs mere

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud

Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Forord. 2 Styregruppe.. 3 Grad af evidens og

Læs mere

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær.

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Titel Søgeord Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Andre søgeord: Symptomkontrol, palliativ behandling, lindring,

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for behandling og pleje af uhelbredeligt syge kræftpatienter med dyspnø. Dyspnoe OR Dyspnea OR Breathlessness AND Advanced cancer AND Symptom management

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Baggrund Komplementær smertebehandling (massage, zoneterapi, fysisk træning, TENS, akupunktur og musikterapi) til voksne patienter med cancer Hoved søgeord: Smerter og sanseindtryk Indeks

Læs mere

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ******

Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** Reumatoid*Artrit* *Klinisk*Retningslinje* Dansk*Reumatologisk*Selskab,*2012* ****** DanskReumatologiskSelskab 2 www.danskreumatologiskselskab.dk 2 DanskReumatologiskSelskabsKliniskeRetningslinjeforDiagnostik,BehandlingogMonitoreringafReumatoidArtrit*

Læs mere

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge)

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Benny Dahl (DOS), Lotte Ebdrup (DSI), Lars Christian Gormsen (DSKFNM), Terese Katzenstein(DSI), Vibeke Andreé

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG rådgivning fra Sundhedsstyrelsen 2006 Faldpatienter i den kliniske hverdag rådgivning fra Sundhedsstyrelsen rådgivning fra Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Fødeepidural: Epidural analgesi til vaginal fødsel. Klinisk Guideline

Fødeepidural: Epidural analgesi til vaginal fødsel. Klinisk Guideline Fødeepidural: Epidural analgesi til vaginal fødsel Klinisk Guideline DASAIM Obstetrisk Anæstesiudvalg Ulla Bang (tovholder) Charlotte Albrechtsen Anja Mitchell Desiree Rosenborg Michael Sprehn Eva Weitling

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: indikation for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

RYGMARVSSTIMULATION (SCS) Information om: læge Kaare Meier. Dansk Smerteforskningscenter og Neurokirurgisk Afdeling Aarhus Universitetshospital

RYGMARVSSTIMULATION (SCS) Information om: læge Kaare Meier. Dansk Smerteforskningscenter og Neurokirurgisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Foto fra operation med rygmarvsstimulation, Aarhus Universitetshospital. Information om: RYGMARVSSTIMULATION (SCS) læge Kaare Meier Dansk Smerteforskningscenter og Neurokirurgisk Afdeling Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Lia E. Bang (formand), Niels Eske Bruun, Kent Lodberg Christensen, Hans Ibsen, Tage Lysbo Svendsen Dansk Hypertensionsselskab 2009 Indledning I 1999 udgav

Læs mere

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status Titel Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling Forfattere og korrespondance Erik Christensen Anette Dam Fialla Henning Grønbæk (tovholder) Jesper Bach Hansen Peter Jepsen Jens Kondrup

Læs mere

HAR DISULFIRAM FORTSAT EN PLADS I BEHANDLINGSTILBUDDET TIL KRONISKE ALKOHOLIKERE?

HAR DISULFIRAM FORTSAT EN PLADS I BEHANDLINGSTILBUDDET TIL KRONISKE ALKOHOLIKERE? HAR DISULFIRAM FORTSAT EN PLADS I BEHANDLINGSTILBUDDET TIL KRONISKE ALKOHOLIKERE? Foråret 2012 Af Katrine Errboe Bilenberg, Mette Stabel og Patrick Rosenberg Vejleder: Jette Kolding Kristensen 1 FORMÅL

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Dansk læge, afdelingsoverlæge

Dansk læge, afdelingsoverlæge w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 2 mar ts 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l a

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer for patienter med degenerative cervikale lidelser. September 2009.

Nationale kliniske retningslinjer for patienter med degenerative cervikale lidelser. September 2009. Nationale kliniske retningslinjer for patienter med degenerative cervikale lidelser. September 2009. Materialet betragtes som godkendt af de faglige selskaber DNKS og FSNS samt af afdelingsledelserne ved

Læs mere

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV)

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) OM/CO Side 1/19 Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) Forfattere Kristine Chemnitz Mette Juul Hansen John Dræby Kristiansen Helene

Læs mere

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER)

I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) I N D I V I D U E L DIÆTBEHANDLING MED ERNÆRINGSTERAPI (VOKSNE PATIENTER) Revideret af Anne Marie Beck og Birthe Stenbæk Hansen FaKD, 3. reviderede udgave december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2.

Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Øger glucocorticoid behandling risikoen for Diabetes Mellitus type 2. Forskningsopgave -et litteraturstudie foråret 2013 Af Pernille Damsted, Tina Schnoor og Lotte Brogaard Vejleder: Jette Kolding Kristensen

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD Dokumentalistrapport Version 1.2 Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING... 3 HØRINGSVAR OG ÆNDRINGER FRA VERSION 1.0 TIL VERSION 1.1... 4 ÆNDRINGER FRA VERSION

Læs mere

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Nr. 100. August 2009. 17. årgang DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Kan et vægttab vedligeholdes på en fed kost? Læs mere på side

Læs mere