Sftan&tnaotens Stjerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sftan&tnaotens Stjerne."

Transkript

1 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 3of ft. e>mitfc, af^olbt i bet tine Sabernafel, alt ben 6te Dftober (3fra «Deseret News«.) Det er altib en ftilbe til læbe for mig at $abe 2ejligb>b til at forfamles meb mine 58røbre og øfire i (Sbange- Iiet8 $agt. 3eg gloeber mig oberorbentlig beb 3efu ftrtfti (Sbangelium og at jeg tjar bet $ri»ilegium at bære talt blanbt be tøellige af be fibfte Dage. 3eg er tafnemlig for be SSelfignelfer, bi font et Bføtt nt>be b> i biefe Dale, famt for be mange 33ibneSbt;rb, bi &>be yaa ub8 9taabe og æejtyttelfe. 3eg er tafnemlig, for at jeg t)ar boeret iftanb til at fe tyans tøaanb i bor SBefrielfe fra bore ftjenberg onbe Slnjlag og flaner fra ben tibligfte tb af bor Jtlbcerelfe fom et 3følf, cg jeg er tafnemlig, for at jeg er iftanb til at fe erren8 tøaanb ober 08 for 9tørbærenbe ligefaa tåbeligt og Hart, fom nogenfinbe for i bor tøiftorie. 5Si læfe i be Slabenbartnger, fom bi Ijabe mobtaget baabe gjennem ælbre og ntyere profeter angaaenbe herren? tøen^ figter i be fibfte Dage og GtoangelietS iengibelfe til 3orben beb en bedtg (Sngel, fom jlal præbife«for enb>et lægt, tamme, Sungemaal og ffolf unber al tøtmlen, for at enb>er en og Datter af Slham fan tya&e Sejligtyeb til at b>re og annamme bet, beltage i bets SSelftgnelfer og blibe frelft beb bet«kraft. SSi lafe, at tøerren bil gjøre bette, og at tjan bil ubføre et forfortet Slrbejbe i SRetfærbigf)eb; at bet er fjans 5JJlon at inbfamle be Oprigtige af tøjeriet bem, fom ere billige til at tyttt til $an8 gtaab og abtybe b>n8 Cobe. Det er tyans tøenfigt at ubfamle alle aabanne fra 3orben8 kationer, for at an af bem maa funne banne fig et jjolf, fom er bærbigt til b>n8 Wabn og t)an8 SSelfignelfer, og berebe bem til at møbe f>am, naar an flal fomme for at famle fine ftlenobier, naar fyan ffal

2 162 fanbinaoiens tierne. fomme for at tage aon ober be )nbe og Ugubeltge, fom itfe fjertbe ub, ej- ^eeler t)olbe t>an8 SBub paa Sorben. genens aanb Ijar baret ft/nlig i Snbfamltngen af bette golf for be fibfte 28 2Iar, ja for be fibfte 45 Star, bog iffe mere f)eri ertb i ent)toer anben Sting, fom t)ar ftaaet i gorbinbelfe meb r)an8 Stjenere8 2lrbejbe, beres 9taab til og bere? Sebelfe af Sollet beb ben almægtige? 3nfpi«ration, fom t)ar baret bem tilbel fra 53egtmbelfen. Sffe til nogen SEib i benne ftirfes #iftorie Ijar tøerrens Jjjiaanb baret unbbraget bette golf, t)an8 2Ragt baret forminbjfet eller fjan8 Øje flumret, men b>n8 je b>r baret paa 08, b^ans aanb t)ar baret ober 08 og t)an8 faberlige Omførg f)ar fjarlig omfluttet 08. Dmftanbigpeberne t)abe beb gorft>net8 3nbgriben benbt fig til unft for 08, meben8 gienben8 aanb er bleben lammet, og be UgubeligeS Seftrabelfer for at øbelagge 08 t)abe ført til bere8 eget Sfteberlag og bragt tam og fjanbfel ober bem felb. 3o jlørre be Seftrabelfer fjabe baret, fom bore gjenber fjabe gjort for at øbelagge 08, befto [tørre f)ar ub3 ftirfe8 og 9cige8 gremgang baret, og befto nøjere r)abe bi fluttet 08 fammen, befto bebre Ijabe bi baret iftanb til at fe erren8 aanb ober 08 og ben 5Hlmagttge8 Smfpiration i f>an8 S jenere8 Sftaab, og befto mere fyabe bi baret tilbøjelige til at refpeftere og efterlebe be 08 gibne SRaab. Sfletop ben ftjenbggjerning, at ben bitre Slanb, fom for SJtarbarenbe er raabenbe i be UgubeligeS fjerter imob 08, er ligefaa ffarp og bitter fom nogenfinbe og i enb,ber tøenfeenbe lig ben, fom aabenbarebe fig imob be forrige 3)ageé tøeflige, imob grelferen, ba t)an bar fjer paa Storben, og imob ljan8 >ifciple eller ub8 golf t nogen tibligere SibBalber af SSerben, er et umisfjenbeligt SEegn paa, at herren ben 3Umagttge er meb 08 ibaa, ligefaa meget, fom f)an no«genfinbe bar meb noget golf, fom t)an anerfjenbte fom fit ftben 33erben8 SBeg^nbelfe. 3eg tror iffe, ber nogenfinbe bar et golf, fom bar lebet beb 31abenbaring eller anerfjenbt af tøerren fom f; an«golf, ber iffe bar Ijabet og forfulgt af be Ugubelige og gorbarbebe, og maaffe intet golf nogenfinbe bilbe bare mere forfulgt enb bette, om bet ftob i gjenbens SJiagt ibag at forfølge 08, fom bet forbum bar gibet SRero og SRomerne at forfølge be Redige paa beres SEib. 2)er bar albrig en Slib, ba ber bar \atkt en faftere 33eflutning i be Ugubelige? fjerter at ftribe imob og ubflette Stiget fra Storben enb nu, ogbere«mi8ib,ffebe gorføg bil fun bare en gølge af Umuligtjeben beb bet Slrbejbe, be fjabe paataget fig. )g bette er et n^t SSibneSbt>rb fom befibber ben minbffe nift af ben eaig-2lanb8 fyi og ffulbe bare for f)ele 2Jlenne feflagten SRige er oprettet, at fyan8 ${5ra[tebømme er t)er, og at be Retlige eller mange af bem are beres Salbelfe og Spraftebømme faabelfom herren, baabe meb beres Cib og meb bere8 SDIibler, t)bilfe ere r>an8. gor min 3)el fragter jeg iffe faa meget for Smbfltybelfen af bore gjenber ubenfra, fom Snbflijbelfen af bem, ber fomme inbenfra. (Sn aaben og erflaret gjenbe, fom bi funne fe og møbe i aahm Wlaxl, er langt minbre farlig enb en fnigenbe, lumff og forraberff gjenbe, fom ligger jfjult i bor egen S3arm. 3)er er mange af bor falbne menneffelige Statur? bagbeber, fom for ofte tiqabes et for frit piqerum, ibet be omtaage bort <5inb og lebe 08 bort fra bor Jtjarligljeb til ub og fjan«anbfjeb og tilfibft unbergrabe og fticte felbe ritnbbolben for bor STro o ubenfor 2Kultgl)eben eller aabet om gorløsning enten i benne eller ben tilfommenbe 25erben. DiSfe ere gjenber, fom bi 21de b>be at fjampe meb, be ere be ftørfte, bi t>abe at befjampe i SSerben,

3 ; fanbinaoicns Stjerne. 163 og be banffeligfie at oberbinbe. De ere ftølgen af Ubibent/eb, font i Stlminbelig«t)eb opfiaar beb ubablet r>nb og Qnbe i bore egne fjerter. Det Slrbejbe, font t/biler paa 08, er at unbertbinge bore Sibenflaber, oberbinbe bore tnbborte8 ffjenber og fe til, at bore fjerter ere rette for tøerren, faa at ber 3niet er, ber fan bebrøbe t/an8 Slanb og lebe 08 bort fra SligtenS ti. De alene, font befibbe ub8 2lanb8 2t/é og (Sbangeliet8 SEro, ber tun fan er- I)olbe8 beb Srofaftt/eb og fiv)btgr>eb tit imlen8 gorbringer, funne opbage og fjenbe ben fanbe t>rbes Sftøft, naar be t)øre ben. Si bet/øbe iffe at bente, at bære iftanb til at opbage bet Sftette fra t>tt gejlagtige, anbt/eb fra Silbfarelfe og 2t/8 fra Stførfe, ntebminbre bi ganjle t/abe erflæret 08 for ub og t/an8 Særf., bt8 bi ere belte i bore Santer, jetlbøje«iigt)eber og 3ntere fer lig ben øbrige Serben, beløbe bi itte bente at forftaa herrens Siflie, naar ben bliber 08 funbgjort, Ugenteget t/bor fraftig eller birette ben maa blibe fremfar. Det bil bære atbele8 bet amme for 08, mebminbre bi ere i en rifling, faa bi funne mobtage fit/fet og anbt/eben, naar bet tilbt/be8 08. bab ftufle bi gjøre, bbi8 bi t/abe forfømt bore Sønner? Sab 08 begribe at bebe. abe bi forfømt nogen anben Sligt, ba lab 08 føge t/en til erren, at bi maa ert/olbe t/an8 2lanb og funne bibe, t/bori bi t/abe fejlet og tabt be gunftige Sejligt/eber til at forbebre 08. Sab 08 føge herren i $bmr/gt/eb meb ben fafte Seftutning at forfage 2llt, fom funbe t/inbre 08 fra at mobtage ben ftunbffab og bet v/8, bi beløbe, og et bar paa bore Sønner, faa at bi tiflib8fulbt maa funne nærme 08 b,am, faa bore Sønner befbarebe og brage t/an8 alerte til 08, faa at bore tmber maa bære 08 tilgibne, bort inb oplt/[i 3nbflr/belfe og tfraft, og bi maa funne ] forftaa bore pligter og t/abe en SEilbojeligfyebpil at ubføre famme. 8ab 08 iffe opfatte f/er«meb eller fige i bore ^jetter: Si maa tjene Serben eller Djæbelen libt længer bi ere enbnu iffe berebte til at?tjene herren fulbfommen, til at opgibe bore flette Saner og bortlægge benne eller t/in Daarffab og banbre fremab paa Sligten8 ti; bi maa tjene Serben enbnu en tunb, inben bi fulbftænbig btjlutte 08 til at tjene herren og gjøre t}an8 Siflie paa3orben, ba bi bibe, b>oriebe8 bi ffulle gjøre ben, naar bi blot bilbe bife Cpbigt)eb til Cr/fet, fom er fommen til Serben." 9Ren naar bi fe, t/bab ber er nøbbenbigpfor 08 at gjøre, er bet bor Sligt at tage fat meb al bor Kraft og gjøre bet, Itgemeget t/bab bore n(ier maatte bære til bet 2Jlobfatte. babfomb,eift ber fommer fra Sræfiebømmet beb 3n piratton, '" ffulbe bi bære billige til at mobtage fom ben StlmægtigeS DZaab, t/bilfet bi nobbenbigbis maa ablt/be og ubføre, for at bi funne antage8 af t/am. Dette er en fieftie, fom bi fom ub8 ftolf meb læbe ffulbe lære. ro 3, mine øbffenbe, at bi funne fiatre op nogen anben Sej eller træbe inb ab en anben Dør? ro 3, at 3 funne tage ub8 SEing og gjøre meb bem, fom 3 bille, eller afpa8fe 3efu Jtrtfti (Sbangelium8 Snnciper efter bore 9tegler? 5Ero 3, at bet nogenfinbe bilbe It/ffe8 08 at foreffribe ben Sllmægtige Settngelferne for bor grelfe? Dm bi tro, tage bi mærfetigen fejl, tt/t bi funne iffe gjøre bet. Den 2llmægtige8 tøenfigter ere ufornnbrebe og uforanberlige, f/an8 Sobe bebbare, og t/an er ben amme igaar, ibag og til ebig SEib. an8 enfigter bille mobnes og fulbenbes, >g f/ans Slaner blibe fulbførte. bt8 bi berfor iffe unberfafte 08 \,a\\% SSiflie, ablbbe b,an8sobe og efterfomnte t/an8 ftorbrtnger i benne

4 164 fanbinaoiens teerne. SBerben, bille bi blibe fatte i gorbarmg i gangliet", Ijbor bi bitte forblibe, inbtil bi abe betalt ben ftbfte bib. Dette er en bibelff, en fornuftig og fanb Sarbom, tlji bet er en Satbom i 3efu Jtrtfti bangelium, og be Retlige forftaa ben, men ber funbe maafle boere -Kogle Ijer, fom ilfe giøre og for toere? abn, faabelfom for at opfrifle bereg ^ufommelfe, fom maafle ilfe for nogen SEib fyabe oberbejet bette $rincib, bil jeg fortelig berøre famme, fom ftnbeg omtalt i bet 3bie og 4be kapitel af SPeterg førfie Sreb. Der bil man fe,, at Sfefug felb prabifebe (Sbangeltet for UJanberne, fom bare i gorbartng og fom»forbum bare gjenftribige, ber ubg Sangmobigfyeb bentebe i 9ioa Dage, ba 5lrfen btyggebeg, i r)btlfen faa, nemlig otte jale blebe frelfte i 3Sanb»* Det fan tøneg befynberltgt for Stogle, at Sefug ffutbe gaa og prabife bangeliet for be ugubelige, oprørfie Slntebilubianer, tjbig Segemer bare blebne øbelagte i rmbfloben paa runb af, at be forfaftebe 3toa SSibnegbb,rb, ber bar bleben fenbt for at irettefatte bem for bereg Ugubeligbeb og abbare bem for ben fcelaggelfe, ber bilbe ramme bem, berfom be iffe ombenbte fig, bog er bet iffe beftominbre fanbt. Sif bette friftfieb faa bi iffe alene bereé SEilftanb at bibe, fom ere bortrebne i bereg tynber paa runb af bereg Ugubeligljeb i at fcette fig op imob ubgjsobe cg forfafte b,an genere, men aabanne, fom iffe b,abe tønbet imob ben edig-3lanb, b,bor ugubelige be enb funne b,abe baret i benne SSerben unbtagen be fyabe htqaatt t)in utilgibelige r>nb bille faa Sejligljeb til at fyøre bangeliet i Slanbeberbenen; tlji," fom Slpofielen figer, af benne runb bleb bangeliet ogfaa prabifet for bem, fom ere bøbe." 3a," figer n, bøbe i t/nb, men iffe bøbe i Svøbet.* 3Jten Slpoftelen figer iffe faalebeg, tyan figer berimob bet SHobfatte, tfyi be Døbe, fom b,er ere omtalte, bare omfomne i fljøbet, og Slpofielen fortfætter: Paa bet be funne blibe bømte i Sigfyeb mebsotennefler i Ki øb et, men lebe for ub i Slanben'; bet bil fige, ubenfor Segemet inbtil SJpftanbelfen fra be Døbe. 2Hen førft maa be forblibe i elbebe»gangflet*, inbtil be &abe betalt for bereg t>n«ber i ftiøber, ja enbog til ben fibfte bib". 2Hen," figer man, er bette muligt?" 3 uropa, &>or bi b«bbe Sejligljeb til at prabife, bleb man i b«>i rab forbaufet og forunbret, naar bi omtalte benne Sarbom. 25i fyabbe formøbel," fagbe be, at fom Sraet falbt, faa flulbe bet ligge," og at ber ingen grelfe bar i råben." i b, eller er ber nogen grelfe i råben, og fom Sraet falber, faa ligger bet," men bette angaar j?{øbet. Qpljolber Slanbenfigba frembeleg i Segemer, mebeng bette flumrer i tøbet, eller er Slanben inbefluttet i råben? Stfej;. om Segemet falber, faa bil bet ligge inbtil Dpftanbelfen; ber er ingen grelfe i råben, men i tfrifto, fom er Sibetg Sr/g", og Slanben Ijaber fig b,inftbeg råben; ben flumrer iffe i tøbet, men føreé til bet teb, fom er berebt for ben i 2lanbeberbenen for at mobtage fin belønning eller traf, efter at fyabe unberfaftet fig ubg førfte Dom, og ber oppebie fyang 5ftaabe og Opftanbelfen fra be Døbe famt ben enbelige Dom paa ben ftore tjberfie Dag. aalebeg fe bi, at bigfe ugubelige, ubobfarbige Slntebilubianer, fom enbog b,abbe bet Spribilegium at b,øre (Sbangeliet i ftjøbet, ba bet bleb prabifet for bem af 3toa, men fom autgebel forfaftebe t/in ubg 5Ejenerg SBubflab, birfelig blebe btføgte i gangflet" af grelferen felb og b,ørte bangeliet af b,ang egen 2Hunb, efterat b,an bar bleben brabt og forgfaftet af Søberne, Dereg gangfel bleb oplabt, og

5 fanbinatriens tjente. 165 griljeb bleb bent forfbnbt i bereg ftangenjiafc font en Dpfplbelfe af profeten (Sfajæ ftorubfigelfe, t)borom man fanlæfe i t/an 61be tapitel, faa at be, naar be engang t/abe ubftaaet ben bent tbømte traf i ftængflet efler elbebe, maa funne fomme frem cg gjøre be førfic jerninger, fom ere nøbbenbige til grelfe, fybilfet be nægtebe at gjøre i 23egpnbelfen. er bil 33rincipet 1)aal for bexøbe tifligemeb gulbmagt og Sirberet giøre fig gjælbenbe, fom bet er bleben aabenbaret giennem profeten Sofef mirt/, faa at be maa funne err)oibe en ftrelfe og en )pb>jelfe, jeg bil iffe fige en gr/tbe af SSelfignelfe og erligt/eb, men en 33eløn«ning, fom fiaar i gorb^olb til bereg gortjenefte og ubs 9ietfærbigb>b og SRaabe, ligefom bet bil boere meb (Sber og meb mig. SJien ber er benne gorfljel mellem o? og SIntebilubtaneme be forfaftebe (Sbangeliet, følgelig annammebe be iffe anfcf/eben, ei t)efler Sefu Krifti SSibne?- btyrb; berfor ftmbebe be iffe imob en gu,lbe af 2r/?, mebens bi t/abe mobtaget gliben af (Sbangeliet, f/abe Slbgang til 3efu trifli SSibne?br/rb og en Sunbjfab om ben fanbe og lebenbe ub, l)bt? SSiOie bet og faa er bort ^ribilegium at fjenbe, faa at bi funne gjøre ben. bi? bi ftmbe, fr>nbe bi imob 2r/ og Sunbflab og maajfe funne bi blibc ffr/ibige i 3>efu Hrifti 23Iob, for b>ilfen t>nb ber ingen Silgtbelfe er b>erfen i benne efler i ben tilfommenbe SSerben. SfefuS felb erflærer (3Wattt>. 12, 31), at al pnb og 33efpottelfe ffal forlabe? 2Rennejfene, men 33efpottelfe imob ben efltg4lanb jlal iffe fortabes, bberfen i benne SSerben efler i ben tilfommenbe." 2)ette er iffe en nb, Særbom, fom netop er bleben aabtxibaxtt beb profeten Sofef mit!) efler 5Præfibent 23vigt)am $oung, men bet er Sefu Særbørn og en Spart og 2)el af bet (Scangelium, fom er en ubs Kraft til a- Itggjørelfe efler ijorbømmelfe. $(ji ben, fom bil tro, ombenbe fig og blibe bøbt til fine t/nberg gorlabelfe, ffal borbe frelft, men ben, fom iffe tror og iffe bliber bøbt, jfalf forbømme?. Dg ben, fom tror, bliber bøbt og mobtager 3efu tfrifti r/8 og 2Stbne?br/rb, banbrer bel for en $ib og mobtager ^r/iben af (Sbange- HetS SBelftgnelfer i benne SSerben, men fiten efter benber fig ganffe til rmd og brt/ber fine fagter, t/an bil bære blanbt bem, fom bangeliet albrig bil funne naa i Slanbeberbenen; alle aabanne oberffiibe bet? frelfenbe SWagt, be bille fmage ben anben 35øb og for ebig blibe banlbjie fra ub8 Slatøn. 3eg beftnber mig bel i Sefu ftrifti (Sbangeltum. 3ieg beb, at bet er fanbt, og jeg t/olber albrig af at labe en Cejligt/eb gaa mig forbi uben at bare mit SSibne8bt/rb berlil. 3eg bærer berfor mit 23ibne bt.rb til ber, at ub t>ar gjengibet Sbangeliet, at Sfofef mitlj bar og er en fanb profet, og at SPræfibent gjoung er f)ans retmæsfige ftertræber. 3eg f>ar aflerebe før forunbret mig ober at f/øre 33etnærfnhtger af be 5D?iéfornøjebe og 2lpoftater imob SPræftebømmet, fom om ber laa noget fræffeligt ffjult unber bette 5tabn. bab ubgjør spræfiebømmet? n loblig og birefte gulbmagt fra ub til 9Henneflet. Dg b>em er beflæbt meb bet? SRtmbtgt/eb og 3Jtøat? $ræftbent Sjoung? 3a. 2Ke«er Ijan ben enefie 9Hanb, fom inbefiaber spræftebømmet? efler ere 1>cm$ gtaabgibere og be SEolb be (Snefte, fom inbetiabe bet, men ^øjpræfterne, be^ialbfjerbs, kræfterne, Særerne og 2>iafonerne, alle inbebabe en >el af bet hellige Spræfiebømme. Der er neppe et 2Hebtem af Sirfen, fom iffe tæfleg ibere? SRæffer, ber ere beflæbte meb benne 2Ragt; bet for^olber fig bigfelig faa meb enb;ber 3Kanb, fom t;ar mobtaget SSelftgnelfer i

6 166 fatibinawiens (Stjerne. pertens u8, forfaabibt font $an er bcbbleben trofaft, og of aabanne er Kirfen fammenfat, t^i be SEroløfe afffjcere fig paa en 5CRaabe baabe fra Kirfen og fra ^rcefiebømmet8 2Ragt og SPrtbilegier og ere iffe til at ftole paa. SRaar berfor $rcefiebømmet efler bent, ber inbefjabe bet fpotte8, $abe8 og forfølges, er laget rettet efter og Dnbet befterr.t intob ben Ijele Rirfe og iffe Snbibtber, omenbffiønbt bore gjenber ubføge Snbibtber til tybejfiber, mob f)bem be rette bere8 Uorbitrelfe og SSrebe. (5t lag, font aabent et rettet efter Sfrcefibent gfoung, er Nemlig beftemt imob bet tyele golf, ber ubgjør Rirfen, fytocxobtx tyan prcepberer; et Ijbilfetfomljelft CJorføg paa at jfabe eller øbe- Icegge fjant eller I)an8 Srøbre font 3nbibiber paa runb af beres Snbftybelfe eoet tilling blanbt bette golf, er forfaabibt inbirefte et gorføg baa at jfabe og øbelcegge bet ele antfunb, Ijboraf be blot ere 3Jteblemmer, og etb,bert 2J?eblent af amfunbet jfulbe, b.bilfet be ogfaa ftfferligen gjøre, forfaabibt font be ere lebebe af en pa8fenbe gølelfe af 9ftetfcerbigljeb og Sftet, betragte ftg font perfonlig forurettebe og forncermebe beb noget faabant gorføg. Jpbor foragtelige ntaa berfor iffe be bcere i b, ele bette golfs jne, font jpotte ;mob SPrceftebømmet, og font paa fantnte tb brbjte fig af beres ttlfpnelabenbe SSenffab for SDicengben. Deefterlabe beree flaner? Dctffe for tt>nbt til at jfjule beres galffljeb og beres fborne S3itterb,eb og gjenbjfab golf og Diafon i Ktrfen ffulbe ubøbe SKpnbigbeben af fit Kalb i Sprceftebøtnmet og cere fin tilling ligefaa oprigtig og trofaft font en øjprceft eller en Slpoftel fin og burbe føle, at l)an boerer en Del af Slnfbarltgbeben beb ub8 Sftige i SSerben i forening nteb alle fine 3Jlanb jfulbe føle i fit fjerte 9?øbbenbigfjeben af at gjøre fin Del i bet ftore fibfte Dage8 33cerf. SlOe ffulbe føge at bare SRebjfaber til at rulle bet fremab. S cerbele8ljeb er Spiigt, font beftbber nogen Del af bet billige SPrceftebemmeS SRimbigljeb, til at optyøje og ære fin Kalbelfe, og ingenftebs funne bi begpnbe at gjøre bet til mere abn for 08 felb enb netop b, er, og naar bi b,abe renfet bet 3nbbenbige af SSaffen, renfet bore egne fjerter, forbebret bore egne tb, fcejtet bore inb paa at gjøre bor ffplbige Spiigt mob ub og bore 2Hebmenneffer, førft ba bille bi bcere berebte til at føre en Snbftybelfe meb 08 til bet obe faabel i bor gamiliefreb8 fom i amfunbet og paa alle Sibet8 SSeje. SSi ffulbe føge at gjøre obt og felb at bcere gobe. Det er fanbt, at 3efu8 jiger: 3ngen er gob nemlig ub;" bi maa antage bette t )rbet8 fulbefte SBetpbning, men ber er anbre råber af obbeb, faa at bi funne bcere gobe, retfcerbige og enbog fulbfomne i bore fcerer, fom ub er gob, retfcerbig og fulbfommen i b,an8 opfyøjebe og herlige fcere, Di8fe fortrinlige, fjcelelige (Sgenjfaber jfulbe lebe bort ib iblanbt bore familier og Naboer, iblanbt bore SBrøbre af roen8 u8fyoibning og i Ijele bort 3KeHembcerenbe meb 3JJenneffeflcegten, faa at bi maa funne binbe jcele fra SBilbfarelfe, Ubibentyeb, Daarjfab og gorbrbbelfe til ub og Kriftum, og bjcelpe bem at ftaa, inbtil be blibe ftcerfe i SEroen og faalebe8 borbe grelfere paa 3ion8 SBjerg, bcerbige bor ub8 Sftabn. Waa Jperren belfigne (Sber og al 38- rael og ifcer l)an8 bebctgebe STjener, fom ftaar fom bort obeb, famt tyan8 gjjebforbunbne i SfJaab, b,bt8 eljfebe Slnftgt, jeg, beb at fe mig om, forgjcebes opbager, b,ar forlabt 08, men b, an8 lib8lange (Sjempel leber frembele8 t)o8 08 og bil lebe Ijo8 08 for beftanbig. Slmen.

7 fanbtnamens tjente. 167 $lnbv<iqenbe tii Høitgtcéfen af 33,696 Utrinbet ilttdi), forntylig inbbrogt i be gorenebe tater8 enat af belbaarne 3(. 21. argent fra Californien og i gfteprafentanterne8 Jpu8 af belbaarne eo. JQ. annon. (gra Omaha Bee.") Z\\ be gorenebe tater8 ærebe enat og SRepræfentanterneS u8, forfamlet i at t)abe bore egne Domfiole og funne bælge bore Hgefom i tibligere Dage, ba bore 23r>er bare fri for SSi, forfattere af nærbærenbe 3lft» ftbffe, ftbinber i Uta$, t)enbenbe o? Ijerbeb, tiljtynbebe af 3ftetfærbigb>ben8 br;«benbe remme cg i betragtning af be lige JRettigljeber, fom faalænge tyabebæret be amerifanffe 23orgere8 tolttyeb, til be i Kongre? forfamlebe ærebe errer meb Slnmobning om at tilftaa 08 bor Slnføgning, fom nebenfor nærmere bil blibe fpecificeret. SSi fom et golf ere bitlige til at itnberfafte 08 og ftrengt ablr/be be gorenebe tater8 ftonfiitution og Sobe, fom be ere bletne 08 oberleberebe fra bort anb8 gabre ; og bi bebe alborlig om, at 2lnti- SPotygamiloben af 1862 tifligemeb bet unber Sflabn af $olanbbill befienbte Sobforjlag maa blibe optyæbet, efterfom begge ere farlige og ufonftitutioneue Cobforetagenber imob golfet i Utal), meben8 bore ib, oor greis g t/ffe fiabig ftaa i gare og»ore 3J?ænb og gabre b>er Dag og Stime ere ubfatte for at blioe arrefterebe og fængjlebe, r)oiifct itfe alene bilbe berebe 08 bere8 elffab, men ogfaa bere8 Siftanb og SSeftyttelfe. fora ben ubøbenbe 2Hagt i en ftor og mægtig gation t)enbenbe bi 08 for Sejtyitelfe imob bi fe gvujomme og trt>ffenbe Sobe, ber t)abe betaget bor herlige ffonfiitution ben8 Kraft og 08 enb>er SSejtyttelfe uben ub8 fit/renbe SHagt. SSi bebe om at blibe befriebe for be uretfærbige og lobobertræbenbe (Smbeb8- mænb, ber ere blebne 08 paatbungne af 3Je. gjeringen, faa at bi maa Ijabe SRettigljeb til fjænfeftuer, pilletyuler og berrjgtebejjjufe. om 3Høbre og øftre og meb fitlb 211- bor anraabe bi ber om SSiftanb, faa bore ønner og 23røbre maa bære bebarebe fra Druffenffab og fiaft og bore Døtre fra forførerens 9flagt. nbbibere bebe bi om, at aoesobe maablibe opt}æbebe, fom bille Dtnbre 08 i Ubøbelfen af bor religiøfe SEro, efterbi Konftitutionen ub» trtyffelig erflærer:»tongreåfen tttao ilte uebtage nogen 2o» angaaenbe en9?elt= gton ^nbftiftelfe, efier forljtnbre ben frie Hbøbelfe beraf;" Iigelebe8: ^ngen beftemt religiøs 23efienbelfe maa nogen= ftnbe ublræbeå font e«^balififatton for noget (Sntoebe etter offentlig il= libåliberb unber be ^orenebe tater." )g i Dtoeren8ftemmelfe meb bor hellige Konftttution, ber bleb 08 fljænfet fom et befliærmenbe obe fra bore gabre, og i betragtning af ben aranti, ben tyber 08, for ambittigtyeb8fri!jeb, bønfalbe bi, 6ber8 3lnføgere, bbmr>gt om, at intet Sobubfaft eller gorflag, ber paa nogen mulig Sflaabe maatte fomme i 2Hobfirib til bor SEro paa og Ubøbelfe af glerfoneri, fom for^arbarenbe prafticere8 af mange af Utap S3orgere, og fom be flefte af (Sber8 Slnføgere t)abe antaget fom en Del af bere8 religiøfe SEro, maa erljolbe be ærebe 2JJebIemmer8 anftion, faameget mere fom bi i prigtigbeb tro, at næbnte princip itfe alene er nøbbenbigt forat raabe S3ob paa be Ijerffenbe Onber og er beregnet paa at mebføre gabnlige 3Reful= tater i bor nærbærenbe SEilbarelfe, men

8 168 fanbinameng tjente. at itbcn bet fan SFienneffet derefter tffe opnaa en gojbe of Opfyøjelfe. 33i bebe ligelebes om, at entyber gift flbinbe i Utab, maa l)abe SRettigbeb til at optage eller erfyolbe gorfjøbgret til 160 2lfre8 Canb i fit eget 9?abn; enb«bibere at Sorgerne i Utab, maa tyabe SRetttgtyeb til for bere8 eget 33ebfie at benr/tte be! raer, fom bo$e paa SRegjeringen8 Sanb i Utab,, bybillet til bor ftore fabe b.ar baret 08 forbubt af Sftegjeringen8 mbebémanb, ber faalebes b>be beløbet 08 bet nøbbenbige SHateriale til >pførelfen af 33oIiger og pga anben 2Jtøabe forbebre bore >}em. Og pbermere bebe bi alborlig om, at Utab, maa blibe optaget fom tat i Unionen meb ode be 9fettigb>ber og Spribilegier, fom garanteres enb>er anben tat i benne ftore SJiepublif. 2lt ub i fin SHaabe maa faa lebe be arebe 3Heblemmer af #ongre8fen i ben? fiobgibning, at bi fnart maa erb>ibe ben jalp, bi faa inbftanbig bebe om, ffal ftebfe bcere GSberS SlnføgereS S3øn. 3ngen af be 23,626 Unberflrifter paa bette Dofument tyar baret ert/olbt t/berfen beb STifloffelfe eller bang, og Sngen unber 12 2lar t>ar baret tiflabt at unbertegne. Shandinaviems Stjerne. Den lfte 3Hart8. #rjai) Der fjor fremfalm SinDraoeubct til tongregfen. SSi optage i bette 9lx. af tjernen" et Slnbragenbe til ben amerifanffe ftongreg fra Sbinbeme i Utab,, t>bori, fom man bil fe, be anmobe om at maatte forblibe i 53efibbelfe af be SRettigbeber, fom ben amerifanjfe ftonftitution bjemler alle frie borgere af ben ftore SRepublif. Dette 3lnbragenbe fan maaffe fr>ne8 unberligt for bem, ber iffe fjenbe be fanbe gorb>lb, b>orunber Volfet i Utab, er ftiflet, og for bere8 fylb bille bi føge at forflare nogle af be hårfager, fom b,abe fremfalbt benne petition fra bore øftre8 ibe i Utab,. Xa be forffjeflige territorier i be gorenebe tater iffe felb b,abe SReitigtyeb til at balge beres egne uoernører, Dommere tidigemeb nogle anbre mbebsmanb, men er et &berb, fom paafybiler felbe SPrafibenten for be tforenebe tater, bil bet flarligen fe8, at golfet i Utab. b,ar baret nøbfaget til at mobtage be 2Kanb, fom bet b,ar bedaget b,am at inbfatte i be nabnte tininger. Og at biefe 2Ranb, ber i 2llminbeligbeb b>be baret SPrafibentenS S3?nner, bet mi fige, b,an8 politiffe ffalbgfafler, jufi iffe altib b,abe baret be bcbfte, t-ar bere8 lobløfe Slbfarb i Utab, forlangft gobtgjort. 3ftebetfor fom bife Dommere og SRegieringSmanb at b,aanbl;abe Cøbene og birfe for 2anbet og golfetg S3ebfte, tjabe be gjort Sllt for at unbertrpffe og muligbi«berøbe golfet bet8 SRetiigtyeber. abe blanbet fig i bets religiøfe Slnliggenber og mebbirfet til Slntagelfen af Slnti-^ol^gomiloben af 1862, trofes KonftituticnenS ubtrpffelige gorbub mob 8obgibningen8 Snbblanbing i be religiøfe 2lnliggenber, ibet ber i en af ben8 paragrafer tyebber: StongreSfen maa iffe bebtage nogen Cob angaaenbe en 5Religion8 Snbftiftelfe, eder forfyinbre ben frie Ubøbelfe beraf.' Dg at

9 fanbmamens tjente. 169 benne fiob bar ftribenbe mob Stonfiitutionen, Ijabe felb be, [om inbførte ben, gobt fotftaaet ; af famme $arfag $ar Sngen af be mange dommere, fom i 2Iarene8 Søb ere blebne fenbte til Utal), prøbet paa at fatte ben i Kraft, inbttl fur ntylig Utat)8 Derbommer 3Hr. 2Bf)tte i ét Silfcelbe b>r ibømt en 2J?anb gcengfel og 33øber efter benne fiob. agen er imiblertib inbappetleret til be ftorenebe tater? øje[teret, b>or ben ubentbibl bil blibe forfaftet fom ftribenbe mob runblooen. (Sn anfcen fiob bleb af Kongregmanben Spolanb i 1874 meb megen nilbljeb bragt tgjennem i Songregfeng Unberljug, men bleb af enatet t/elt omarbeibet og foranbret og tabte berbeb fin forønjfebe SBirfning, tlji Sormaalet meb ben bar egentlig at betage 23orgerne i Utalj 5Reltigb>ben til at balge bereg egne lotale (Smbebgmcenb og felb bare balgbare til noget mbebe, trobs.ftonftttutionen, ber ubtrtyffelig figer :,3ngen beftemt religiø? Sefjenbelfe maa nogenfinbe ubfrcebeg fom en ftbaltfifation for noget Smbebe eller offentlig JXiOibgljberb unber be gorenebe tater." Sltter Slnbre $abe føgt at bringe bereg fiobforflag igjennem, fom, b>ig bet fjabbe Ityffebeg bem, bilbe Ijabe berøbet ftolfet enfyber 3ftettigf)eb fom amertfanjle SSorgere og betaget bem bereg 5Jrit)eb. Ter gibeg iffe et mere lotjalt og lobltjbigt %olt enb be ibfie- ageg Retlige i Utal?, faa at bet altfaa iffe er af SHangel b«paa, at bere? gjenber føge at faa ubgitoet fpccteoe fiobe imob bem, men be Retlige fyabe beb bereg glib og 5kbeibfomb>b fortyberbet ftg et gobt iem i Klippebjergene og beb bere? Ubb>Ibenf)eb og bife ftremganggmaabe bragt rfenen til at blomftre Hgefom SRofen, f/bilfet er en Som i bereg SjenberS jne. 2)ere8 Spian er berfor at faa gjennemført fiobe, fom funbe bringe be Retlige til at gjøre 2J?obftanb, b>orbeb be funbe faa fiejligljeb til at oberfalbe, pir/nbre og frarøbe bem bereg SBejibbelfer. ftor at blice fri for btgfe uretfcerbige (Smbebémcenb beb at faa Utafy optaget blanbt taterne? Staffer og for at formaa Kongregfen til at opfjcebe fiotoene af 62 & 74, tyabe ftbinberne i Utalj for nt/lig en masse inbgibet bet ncebnte Slnbragenbe til ftongregfen. 2)ette fribt gjør Kbinberne i Utalj megen 5Sre, ibet man beraf fer, meb ftbilfen 3)jcerbl)eb be optrabe forat forfoare bereg ^ettigfyeber, og er tidige et SEegn paa bereg ilfreb8f)eb meb be fociale gorbolb bjemme. 2>et fociale fiib i Utal) t/ar, grunbet paa patriartalfle fior>e, efter 28 2Iar8 erfaring, bebift at tyabe be bebfte følger paa amfunbgforbolbene, tlji i Utalj finbeg ingen offentlige ftbinber, og man b>rer iffe ber STale om SSarnemorb og uægte ftøbfler. 2)bben er»cernet om, meben? t/nbere ftraffeg, og be i ben friftne SSerben befjenbte fociale nber fjenbe? iffe i Utal), uben forfaabibt be ere inbførte og blibe ubøbebe af bem, ber iffe ere af og. 6nb>er ftbinbe t)ar ber ficjtigljeb til at inbgaa SSgteffab og faalebeg opfr/ibe fabereng ftore og førfte 33ub, at borbe frugtbar og opft/lbe Sorben. Digfe gorbele og uffatterlige SSelfignelfer ere Sbinberne iffe blinbe for, men bife bere? gorfjeerligtyeb for et faabant ))ftem i jerningen, ibet be, fom aflerebe anført, i et Slntal af ober 23,000 i grib>ben8 og fretfoetbigtjebens 9ca«n fjabe bønfalbet Sflegieringen om at ubrceffe gtir)ebens aano til Utal;? 33eboere i bette bet ftore Subelaar.

10 170 SfctnbinatnenS tjente. $e forffiefftge Sonfcrcncemøbcr i fanbinabien blibe at afbolbe i følgenbe Drben og til følgenbe iber: øteborg konference ben 22be & 23be SUprtl ihiftiania - 29be & 30te tocff/olm - 6te & 7be 2Hai SHalborg - 13be & 14be 2lar$u8-20be & 21be faane - 27be & 28be 5?iøbenf/abn - 3bie & 4be Sitnt 35 1 bille, om 5llt er bel, bceve ntttbærenbe beb bisfe tfonferencemøber. m. 6. Stygare, SJSræfibertt ober ben ffanbinabijle 2Jii8fion. &t>rrefptm >mtcc. Slmenfa. Utaf/, ben 17be 3anuar SPrcef. 5R. 6. glt-gare. ftjare Srober! tjernen" mobtages regelmcegfigt, og ben? Snbf/olb IcefeS rneb 3ntere?fe af en ftor SJtøngbe foruben be birfelige ubffribenter. 2)et er i anbf/eb opmuntrenbe at fe af fibfte m., at 818 joele, fom 2lar8rapporten ubtoifer, ere blebne tillagte 3flenigt/eben»eb 3)aa6 i bet forgangne Star. 2)en i famme 9lt. forefommenbe Sirtifel Det er fulbbragt* er naturlig og minber 08 meget om ben f/erjfenbe Vantro i SSerben. 2llt er for Sførbarenbe meget roligt i Uta >. 2)en lobgibenbe ftorfamling for Utal) territorium er netop i bisfe 35age traabt fammen og bleben forelagt ubernør Gsm ørt/8 33ubff ab, ber er bolbt i en moberat Sone, men be?uagtet røber Ubefienbtflab til bort Sanb og golfs fanbe ftor^olb, ba t/an iffe fjenber til 5lnbet enb f/bab aabanne, fom ere bore ffjenber, t/abe funnet ftge f/am. Giinbnu en ang t/ar bet bift fig, at bore SienberS flaner forat bringe Størael unber Slaget t/abe ftranbet, og SRingen", ber rneb Dberbommer 2Kc ean i pibfen f/ar regjeret rneb en faaban 5Bilfaarltgf/eb, er opløft og ejifierer iffe mere. Sføbnte 3J?cS?ean, paa t/bi8 ftoranlebning profeten bleb faftet i ftoengfel, er bleben ftrengt trettefat af be føberale Slutoriteter og f/ar faaet fin»fjfeb. 2>e Sorenebe taters 2RarfIaI, Tit, 2J?ar.roelI, er af en 3urt> af Sigemænb, fom ere r>an egne SSenner, be«jft/lbt for binbel og SRan fra Sftegieringen. 3)en belarbærbige friftne ubeinør 2Boob8 fjar forlabt og, og S3r. eo. J. (Sannon birfer i fåongregfen fom bor 3)elegerebe, og bil rimeligbis inbtage benne tioing faalcenge, fom bi ønffe, b,an jlal bære ber. Sfllt bette bebifer, at ben 33ejlutnitig, fom herren f/ar taget, og fom faa ofte f/ar baret omtalt af profeterne, er uigjentalbelig, nemlig at, ub?

11 fanbtnawiens Stjerne. 171 SRige i benne fibfie Ubbeling albrig mer jtal borttages fra Sorben, e^eller blibe gibet til noget anbet golf, og Sftarttyrerne? 33Iob, fom ere blebne brcebte, jfal tffe længe forgffcbes raabe til herren om Jpcebn.* greben forfbinber fra Storben, og ben Slanb, fom leber til 23i8bom, SRaab og ifferljeb, Ijar flugtet fra be lebenbe 3Jtønb i Sffegjeringer og amfunb. 3)et ftore nattonale SRaab (ftongre?fen), fom for SJJærbcerenbe er unber amltng i 2Bafb,ington, er fortiben inbfciflet i en faa jijanbig trib, at bet enbog bilbe»cere en fam for folebrenge at befatte fig meb noget Signenbe. Demofraterne^abe naturligbis Oberboegten i Unberfyufet, mebens Ultra-SRepubltfanerne ubgjøre SWajoriteten i enatet, Ijbilfet fibfte SJJarti unberfiøttes af Sftegjeringen, og fompetente SJtønb erfloere meb 33eftemtt)eb, at 3ntet uben fttb, trib og en Slabenbarelfe af Ijinanbene SJitSgierninger bil boere 2llt, b>ab ber bil blitoe foretaget i inbebcerenbe esfion. Det fr/nes iffe, fom om et enefte Sobforjlag fan blibe bebtaget i benne esfion, ba be to ufe ere ligefaa fjenbtlige imob bjnanben, fom om be funbe bcere to fiæmpenbe a>re paa lag» marfen. DagenS Orben b,er i 3ion er gorbebring i entyber SRetning, baabe meb^enfim til SEing, ber f)ent}øre til ubélftige, og b>ab ber fan tjene til amfunbets Ubbtfling i bet ele. Semplet i t. eorge er nu ncer fin gulbenbelfe. (Sn koloni af unge 2Kcenb og gamilier bil afgaa derfra i ncefte 2J?aaneb for at folonifere btéfe Dele af Slrijona, t)bor gobt Sanb er bleben opbaget. SSort golf beljøber mere $lab, ibet 3ion? tabe fnart bille ftroeffe fig fra ab til ab. Den gorenebe Drben gaar ftabig fremab. SPrceftbent S. notø ubfører et gobt og ftort Slrbejbe t 58rigbam 6ity, Ijbor anbel og Snbuftri maa figes at florere unber benne Drben. SSt t)abe en kapital paa flere t)unbrebe tufinb Dollars t 3Sirffomt)eb i bore forffjellige gorretningsgrene, og nigljeb og goo gorfiaaelfe gjør fig gialbenbe felanbt bort golf. Qeg maa flutte og unbertegner mig DereS i SionS ag, 31. ffriftenfen. &<mbheb og 3fJetfærfctøl>e&. (gra Millennial Star'.) Der er en mebføbt SJoerligljeb til anbtyeb tyo8 alle 2Renneffer. S5t t)abe ofte beunbret ben Siærligfyeb for anbb.eb, fom er bleben lagt for Dagen i folen, naar et SBarn er bleben funben jlr/lbtg i at fortcelle en iftorie" om en Stfebfamrat. Den Jparme, fom affpejler fig i SSørneneg Slnfigter mob ben lioe gorncermer, er meget flaaenbe. (,] ^eller aftager SBeftyrtelfen, førenb (Srfienbelfe er giort, SEilgibelfe føgt og erljolbt af ben gor» narmebe. 33arnet8 tnb er rentogujfrjlbigt, inbtil bet bliber forbærbet beb urigtige Cærbomme og flette jempler. Der er mere obt b,o2 S3ørn enb Dnbt. Seeren om Slrbefrjnben eller jælens forbærbebe SEilftanb, naar ben fommer til SSerben, btfer fig falfi beb bor baglige (Srfaring. Den ftriber mob ub8 Slabenbaringer, og er en fioere, fom tiqigemeb IBarnebaab bleb opfunben forat opbygge og bebliger)o!be felblatoebe Steligiongf^ftemer. Dpbrag SSarnet i SSilbfarelfe og 3D?ørfe, leer bet eller nøb bet til at tilbebe en Slfgub,

12 172!onbinat)ten tjente. cg bet til tcr,e et til en Retning, fem maaffc albrig til bate mcralff ftraft til at affajie fetenffabet? <enfer; beté iverftanb er fertenbt cg bet? fjerte forbartet. Xette er SRaaben, bterp aa TTiftfililfi ubbrebe? cg ubibelffe Sbecrier tetligeligebclte?. 6rt -Slnfialt, btet Xbeclcc.i lære«, er Sflartteffole fer en religiøs Drganifaticn. Xer er imttlerttt antbeter, aabenbatete af ut cg faa totelig fremfarte i te bedige ftifter, ter Icefer tem, maa funne forftaa tern. aaletel bate ti til (rjempel 2 ro paa ut ter etige gater cg paa ter ferre cg grelfer Oefum ftrijium. Xet er meget let tet Utetelfen af ten menneffelige gernuft at fatte Xiltoereljen af et b, ejere 3>æfen. 3iaar ti fe et fib, hinne ti fe meb ter jcelc je en fib«btgger. 9taar ti beffue ten ftfernebefaaete himmel, funne ti meb XrcenS Cje fe en ut. Xer fan ingen STrganifaticn toere iiten en Set, ingen Set uten en Sctgiter. 2?er ut er i fimlene ban bater gjort, bt>at am bebaget.*, >g nu, 3=rael, b^ab beajoerer ferren tin ut af Xig, uten at Xu ffal fregtt herren tin ub, at tantre i alle $ané Sej cg a: elffe b,am cg at tjene f emn tin ub af tit ganffe fjerte cg af tin ganjle i«ij et bolte.ferren? 2?ub cg t?an? fiffe, fem jeg btber Xig itag, at bet Pal gaa Xig tel. e, fimlene og Jfimleneå f imle fiøre ferien tin ut til, ja Sorten cg alt tet, fem teri er.- (5 SRofeb. lo, ) grtgter ut, og giter barn 2 re; og tilbeber ben, fem bater gjort fimlen og Sorten og Jfatet eg Sanbene! fliiter.* ($ab. 14, 7.) 2Jien uten 2r? er bet umuligt at bebage barn; ibi bet bør ben, fem femmer frem for ut, at tre, at ban er til, cg at b,an bliter bereé 33elønn.r, fem Sften ten Xime femmer,i ja er nu, ta te fante Xitbebere ffulle tilbebe pateren i 2lant og anbfjeb; tbi cg goteren føget aabanne, fom fjant faalebes tilbebe." (3ob. 4, 23.) SefuS figer:,3eg er Sejen, anbbeten cg Sttet; ter femmer 3ngen til gateren uten tet mig." ('3cb /. 14, 6.),3JZen 3eful raabte cg fagte: t)tc, fom tror taa mig, tror iffe paa mig, men paa ben, fom mig fjater utfenbt. Cg to, fem fer mig, fer ten, fem mig bater utfentt. 3eg er femmen et EpS til 3>aten, at b,ter ben, fom tror paa mig, iffe pal blite i SRørfet. Og em Smogen bører mine Drt, og trer iffe, b<nn tømmer jeg iffe; tb,i jeg er iffe femmen fer at tømme SSerben, men fer at frelfe Serben. f to mig fcragter, cg annammer iffe mine Crt, bater ten, fem barn tømmer; tet )rb, fem jeg b,ater talet, bet ffal bømme barn paa ten tterftexag. Xbi jeg teater iffe talet af mig felt, men gateren, fem mig fjater utfenbt, b«n bater gifcet mig SBefaling, b,tat jeg ffal fige, eg $tab jeg jlal tale. Cg jeg»eb, ban? befaling er et etigt Sit. Xerfcr, btab jeg taler, taler jeg faalebes, fom gaberen b,ater fagt mig." (3ob. 12, )..Xbi faa elfftt Serten, at ban b,ater gitet fin Søn ben enbaame, at b,ter ben, fem tror poa b^am, iffe ffal fortabe!, men bate et etigt Eic. Xbi ut bater iffe fentt fin Søn til Setten, at tyan ffal tømme Serben, men at SSerben ffal blite falig tet b,am." (3cb,. 3, 16, 17.) Xa Sefef mitb tar i fit femtenbe Star*, paafalbte b,an ferten i ro og bat em at maatte faa SiSbcm til at optage grelfen» Sej, og motteg fom tar berpaa et fjerligt on. Xo Serfener tijte fig fer b,am, btem b,an fpurgte, føge Mk' (feb. 11, 6.)»btilfen af alle efter tar ben rette.''

13 ;fanbmaoien Stjerne. 173»året løb, at be oqe bare urigtige', og t/an bleb forbubt at jlutte fig til nogen af bent." fer Ijar man et paa XrcenS Kraft cg Sirfningen af bebbarente ibrig Søn, tf/t i Sønnen ligger [tor Kraft. Xet er bet Xibbef, tyborbeb at ljtmmelffe Seljignelfer, fom eftertragte? i Zio, funne ertjclcee.»sebet uten 21flabelfe." 5 ade Utteltnger af (Seangeliet bar Sønnen«Orten tæret at bebe til paceren i bane 1 Søn«3em ffrifti *Rabn. 5l0t SRenneffer t/olbe af at bpgge paa en folib runtbolb* i bere rimelige Sffærer; bet»ilte tære»el, cm te ogfca gjorte tet i aanbelige Sager. Xer ftaar ffreset, at,3ngen fan lægge en anten runtbolb, enb ben, fem lagt er»eb Sefum tfrijtum." Xe feflige, fom lebete, før grelferen lom ber i Kjøtet, erbolbt oeb Stabenbaring ftuntjfab om, at f/an tilbe blite føbt til Serten paa en befiemt Xib, og be ffuebe fremab til benne Segibenbeb meb fior (Slæbe, ^cøtbenbigljeten af en jenløfer bleo fira; efter ga'bet aabenbaret til Utam b>jet paa ftorfet, ligefem JJcofeS epbøjete Slangen i Erfenen, paa bet at alle Ulen«neffer bet ban«gubtomlige gorfening funce blibe frelfte, betfom te bilte rro raa barn og f)olbe ban«sut, fem ffrecet ftaar: f fan fom til fit gger, og ban* Sgne annammete b]am iffe. -IRen faa 2Jcange, fem f/am annammete, tern fjaber ban og gibet aflagt at borte uts Søm, tern, fom tro paa t/ans 5ftatn. (3ob, , 12) Si antage 3efu Rtini gorfoning fom en abfclut 9løtbentigbet. 2Jcenneffet faltt og obertraacie Socen, og»eb at gjøre terte, bleb bet bærtig ril Xøten og ebig goriabelfe fra ut 2ai»n. (Sfttrat 5ibam»eb fin Ulbbigbet batte paabraget fig ut? 2J?i bag, bleb ban uttreben fare og maatte fitert r torfe forben", inbril ban tøte i en Slter af 930 2lar. fan»ilte baoe flumret i Xøter.S 2lrme fer ebig, terfem ber iffe babte bæret en grelfer til at gjenløfe barn berfra. Sigelete* tunte ber tffe bare»æret ncgen fultftæntig Sa'tgbeb eder Cp«øjelfe, tbt for at b'.ibe opbøjet, maa fan bleb unberrertet om bet en t)eqtg (jngel, atdfringen af et 2am utensb.be, fjortens gørfieføtte, ffulte tære gcrbillebe paa en grelfer. Krifti gorfening tannete runttolten for ade te fortum«fediges faab om ebigt i» og Opbøjelfe. 3>a bor grelfer perfonltg fom ber ril Sorten fom ub«søn, føbt af Semfru 2Raria, bleb ban antagen af tun en meget ringe SJitneritet af golfet fom ben længe bentebe 2Jce fta fer 3 rael= fu» cg t)ele 2Rennejfejlægtenl grelfer. fan fom iffe paa ben 2Jiaate, fem be t/abbe bentet, an tilte b^abe bift fig iblanct bem. 3 ben r/tmt/ge 9ca;aræer gjenfjentte be iffe ten berlige Serfen, bet ffulbe»gjengibe 3«tael Stigetl" JtrifiuS fom i JRitten af Xiben fer at blibe op* Slanten eg Segemet gjen f erene^. >et Øiimelige bcb gerfenin^en er inclofenbe for ten, ber ftucerer Sibelen. Set ten fritiqige Opefrelfe af fit 8ib, gjenløfer grelfeien 2Jienneffet fra galtetl gølger, uten $enge eder Setaling. Spcftelen SauluS figer, itet t;an taler em benne fer 2ftenneffet5 Setfcmmente uberingete og almintelige grelfe: Stgefom 2tde t>e i Sltam, faa ffuqe og 2lQe lebentegiere«t tfnjio.' SflenneffenS Sen er en Søfepenge* fer 3Qe. 3J?en for at 2Kennejfet maa funne nijte bet fulte atn af b,an gorfening, maa bet atlsjbe ben celeftiale Sot, tet bil pge, bet ebige 6bangelium i tete gblte, bbi«førjie Srincip er Zx e paa ub gater cg paa ten ferre 3efum Krijtum.

14 174 fonbinaoicrts tjente. &ibt af *vv StMe$ føijtvtie. (ijta Juvenile Instructor".) (gortfat). 3)a be broge nebab lang? an $Pebro- Poben? 33recber, t/bor ber bat et tætsrat, blebe bttfe bilbe 2)pr8 3lngreb faa yppige, at bet til 2flanbffabet8 ifferfceb anfaas for nøbbenbigt at markere meb labebe SKujfetter og fcerbige til at affyre en albe, faafnart biife 2tyr ncermebe fig. 2>e SSejbifere, fom bare fenble fontb for 23atalIionen, lom en Siften tilbage og berettebe, at ben fortefte S8c\ for bent førte igjennem ben gamle arnifonsbi) uc on, ber laa fyenbeb en to 35age8 SKarfd) foran bent, men at be efter al anbfpnligfyeb bilbe ftobe paa SSanffeligfyeber beb at pacere berigjennem, ba ber bar en [tor tr/rfe af mejifanfle olbater ber, b>ilfe blanbt Snbbaanerne meb Setfyeb funbe faa gribiaige til at forene fig meb bem for at hjælpe bem i atgjøre SKobftanb, og at bere2 Jpenfigt bar at fortyinbre Sataflionen fra at tomme inb i bere? 33t>. STiaige berettebe be, at en iblanbt bem, >oftor gofier, bar bleben b>lbt tilbage i SEucgon fom pejber. Oberft Soofe bar imiblertib iffe ben Sftanb, ber lob fig flrcemme af en mejifanjt arnifon til at brage en fyunbrebe engelffe SHile ub af fin 33ei, men b,an mønftrebe fine golf, unberføgte beres SSaaben, ubbelte en ejtra gortøning af ammunition iblanbt bem og ubfiebte følgenbe >rbre: 3Jiormonbataflionen ^obebtoarter i Sejren beb an 5PebrofIoben ben I3be december #ibinbttl tyabe bi paa bor SUtarfd) til Californien fulgt be SBejbifere, fom eneralen gab 08. 2>i$fe ubpege nu SucSon, en arnifonsbty, fom bor 35ej, og forfifre, at r/bilfenfomfyelfi anben Sftute, bi bilbe tage, ligger ljunbrebe Srøilc ub af Sejen og gaar ober en fporlø«rfen af 33jerge, glober og øje. SSi bide berfor marfdjere til SucSon. SSi ere iffe fomne for at føre Ærig mob onora, og enbnu minbre for at forftbtre en bigtig Ubpoft til gorfbar imob Snbianerne. S3i bille imiblertib tage ben fortefte 2Sei, ber ligger for o? og oberbinbe al SRobfianb, men ieg bil minbe ber om, at mejifanfle olbater ftebfe bife Sftetfarbig^eb og 33enlig^eb mob be SSaabenløfe og bem, fom iffe fatte ftg til 2Kobbcerge. for uframfeltg; 33eboerne af onora ere itfe bore gjenber. Sfølge Drbre af Dberftløjtnant Goofe. G. «p. SWerrit, Slbjutant.«23ataDionen fortfatte berpaa 3flar= fd)en tit SEucgon. SJSaa SSejen møbte be tre fpanfle olbater, ber bragte 33ubflab fra ubernøren i gort SEucSon til Dberft Soofe meb ben efterretning, at tyan meb fin tt/rfe maatte gaa ubenom 23r>en, og i mobfat galb maatte tyan bente at tomme til at flaas. 2>igfe olbater blebe ifølge OberftenS Orbre tagne tilfange for at blibe tyolbte tilbage fom tbfler til iffer&eb for 2)oftor gofier, ber bar bleben anljolbt af 2He$ifanerne. &an fenbte berpaa tossejbifere til SucSon og lob ubernøren unberrette om, b>ab Ijan Ijabbe gjort, og at b>n ifte agtebe at foranbre fin 23ejlut» ning meb tøenfim til ben SSej, tøan bilbe tage, men Ijan bilbe brage igjennem 33i>en meb greb. amme Viften fom en 3>el paniere fra SucSon til SataUioneng Sejr og bragte >oftor gofier famt be to fibft ubfenbte SSejbifere meb fig, og be fpanjle ganger, ber bare blebne t)olbte

15 fanbincunenå tjente. 175 tilbage fom ibfler, blebe felbfølgeltg ftraj fatte i grifjeb. 2) en følgenbe 2Rorgen marfdjerebe benne 3Rilitærftt;rfe til SEucSon, b>or be iffe møbte nøgen Sflobfianb, ba baabe citaterne øg en [tor 3)el af Snbøaanerne bare blebne faa betagne af træf beb efterretningen om 33ataflionen8 9iærmelfe, at be bare ftygtebe, tbet be mebtoge bere8 to Kanoner og t>bab bærbtfulb Sienbom, be funbe føre meb fig, og oberlob tåben og Sftefien af SBeboerne til beres formobebe gjenbers Sarmbjertigljeb. 35e, ber blebe tilbage, befyanblebe olbaterne paa ben bebft mulige 2J?aabe, og lobe bent faa 2Kel, Søn* ner, SEobaf, ofb. for gamle Slæber og anbre ager, fom golfene nogenlunbe funbe unbbære. 6t ftort Oplag af bebe, ber tilførte ben fpanffe SRegiering, fanbte? i Styen, af Ijbilfet gørraab Oberften gab Drbre til, at 3Hulæjleme jlulbe føbe?, og at ber tidige ffulbe mebtagel SEifiræffeligt til at føbe bem meb paa SSeien t en træfning af 90 2Rile, men omenbjli&nbt t)an tillob fig benne grtljeb meb 3ftegferingenS (Sjenbom, gab b>n bog ftreng S3tfaling til ftne golf, at be iffe jlulbe røre 9ioget, ber tilførte SPribate, røebens be broge igfennem Sb,en. (Sfterat b]abe forlabt uc on, fjabbe 33atafltønen en ubftraft rfen at brage ober, b>ilfet atter fatte golfenes Ubb>lbenb>b paa en Ijaarb SJJrøbe. 3)e marfdjerebe ober en træfning paa 75 2Jiile uben SSanb til 2Jiulæjlerne og fun meget libt til nogle faa iblanbt 2ttanbflabet, og bette Sibet bar fun faabant, fom be funbe fuge i fig eder opfamle af SKubberljuler paa et eller anbet mofeagtigt teb, fom be fanbt. Omenbfljønbt Oberft Soofe, ben fommanberenbe Officer, bar meget ftreng tmob fine at ubtrbjfe fin toltljeb ober ben SBerebbilligb>b, b>ormeb IjanS Unbergibne imøbegif garer, ubb>ibte trababfer og abløbe b>n Orbrer. Gsfterat be bare fomne ober Orfenen, giorbe l)an ben 3emærfning, at r)bi8 b>n b>bbe fjenbt 6gnen og bibft, t)bor befoærligt bet bar at brage ober famme, Jbiloe f>an albrig Ijabe bobet at begimbe berpaa. an Ib,fønffebe fine golf ober beres elb i at fomme tyffelig ober, og fagbe, at l)an iffe troebe, at ber iblanbt anbre SDtennejIer funbe ftnbes en faaban fare, t)bilfen funbe fyabe ubført bet amme, fom be fyabbe gjort, uben at bife Segn paa Dpfætfigb>b. Da be naaebe ilafloben, møbte be -giunbreber afsfnbianere af spimaftammen, ber fyilfe&e bem hjerteligt, folgte bemsebnetgrnioler og gabe bem SEtllabelfe til at brage igjennem bereg Sanbebtyer. Digfe Snbianere bare frebelige og beltilfrebfe famt ftore og ftærfe SWenneffer, ber i en- Ijber J&enfeenbe fiooe paa et tyøjere SErin enb bem, fom SataUionen tøibinbtil babbe feet paa fin SKarfd). 2>e tilbragte fyøbebfagelig SEtben meb at btyrfe Størben og tilbirfe øjer, i b>ilfe SRæringgbeje be ubbifte en ret anfelig 2)tygtigb>b. 3)a Sfflejifanerne erfarebe, at SSatallionen nærmebe fig, føgte be at obertale bilfe Snbianere til at forene fig meb bem for at gjøre aftobftanb, ibet be lobebebembet l)ele 58t>tte, fom be maatte gføre i Sonfliften. øbbingen afflog bette gorflag meb 33eftemtl)eb, og erflærebe, at fyans tamme albrig Ijabbe ubgtybt be bibe8 331ob, og Ijan ønjiebe b^efler iffe. at ben ffulbe gføre bet. 2)a SBatafltonen ^abbe naaet ilafloben, fom ben paa famme 23ej, fom eneral Searneij fyabbe taget; benne t)abbe nemlig lige til benne SEib benyttet en SRute, ber laa betijbelig længere mob S'lorb. golf og nøjagtig i at opretb>lbe Difciplinen, funbe fyan bog iffe afljolbe fig fra (gortf.)

16 176 fanbmcuriens tjente. $8lanbittQet. ifølge fceit berømte fhejfenbc, Dr. Robert SrotonS 33eretmng, betragtes ftøbjlen af SEbitlinger i SJlfrifa fom et baarligt Omen, Sngen uben Skillingerne felb og beres ncermefte Icegininge iioabes bet at tomme inb i ben tytte, beboet be ere føbte. 2)et bliber iffe titlabt Sørnene at lege meb anbre 33ørn, og alle -Møbler og u$geraab maa ifte berette? af Slnbre. SRoberen maa iffe tale til Slnbre enb fine ncermefte loegtninge. bi8 begge SSernene lebe, inbtil be blibe fej Slår gamle, ba formobes bet, at Gaturen tyar fiittet fig felb tilf reb? meb tøentøn til beres STxlbcerelfe, og efter ben Slib tioabes bet Sørnene at omgaas bercs 2KebmennefIer* 2Ren bet er itfe alene i Slfrifa, at gøbflen af Stillinger inbgtyber 9tebfel, tb,i ipaa ensali i 9tan> beben af 3aba maa enb>er Sbinbe, ber er faa ultyffelig at føbe SEbillinger, ftytte neb til tranbbrebben, l?bor bun er bligtig til at obbolbe fig tikigemeb ftn 3Ranb en bel 2Raaneb efter Sobften. Sblanbt Sljnoerne blibe altib en af SEbiOingeme brcebt, og i Slrabo baa uinea blibe baabe SWoberen og SEbiOingerne øiebliffelig brcebte. ty, t Z. SRunbquiftS uftru, Jpanna, afgit beb Døben ben 2lbe 3an. i alt Cafe (Sity. Slfbøbe bar føbt i Jpbitabb,, berig, ben 5te ebtb. ]846. un efterlaber lo S3ørn. ffatbarine (S. Sunb, 3.. golfmamts puftru, bøbe af SSatterfot ben 7be januar 1876 ffl. 11 ftorm. i oba»rings, Oneiba tfountr;, 3babo. Sif bøbe bar føbt ben 6te flb i fljøbenbabn; bleb inblemmet isefuitrifti Jtirfe af ibfte-x>age«hellige oeb 1)aab i 3)ecember 1853; emigrerebe til Utaty til«ligemeb fine ftorælbre i 1854; Meb gift ben 13be <yebr. 1857; b>bbe en øn føbt ben ISbe Dftb og bøbe ben 23be ebtb ; bar elflet af 2We, fom fjenbte benbe, og efterlaber en 2flamgbe loegtninge og 33enner. un bøbe, fom bun b<n>be lebet, et trofaft 3Reblem af Sirfen og meb fulbt &aab om en herlig Dpftanbelfe. (D. N.) Sfnbtjolb. ibe. Sale af pifefie 3ofef &. mii$.. 3,61. Slnbragenbe til ftongregfen 167. IRebaftionenS Semoerfninget korrefponbance 170. ibe. anbbeb og SRetfærbigbeb 171. Sibt af bor ffirfes i torie 174. Slanbinger 176. SøbSfalb 176. Ubgtoet og forlagt af 9t. S. $lngare, SorenfeenSgabe 14, Ifte Sal. Zxtft b,o«g.. Sorbing.

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt.

2)tennejiei'3 5Bef/ob, og ben formaaer at. røre web ub8 XjenereS fjerte, fa«be. til enfyber ib funne tale om bet, ber et. gabnligt. 113 Sftanbinaotens Stjerne. $rpn før åt $iåp < aø*8 Iriltjj*. anbf/eben, tfunbflaben, Dtyben og 2jroen ere forenebe. 21. Aarg. Nr. 8. Den 15 Januar 1872. Priis : g Sk. pr. Sale af SSlbfte Drfon %xatt i

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne 241 Slianbtnaotens Stjerne. rpn før k $>U$t Daøfli gttliø*. anbfyeben, $unbf!aben, 2)l)ben og STroen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. 16. Den lå. Mai 1864, Priis : 6 Sk. pr. &&U af tytæfihent 8Svi$ham $}vntiq

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe 12i* Sftanbtnaotens Stjerne. < rpn for de j5td(fte faørø {tilfør anbfjeben, ftunbflaben, 2>tyben og roen ere forenet- e«2(1. Aars. Ir. 9. Z)e Rattime* Ubfttelfe.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

bets Drbinantfer, SSeffignelfer og $ribile» gier. 2)e ibfte=2)age Redige er bet enefte golf, fom nu ntyber faaban fær*

bets Drbinantfer, SSeffignelfer og $ribile» gier. 2)e ibfte=2)age Redige er bet enefte golf, fom nu ntyber faaban fær* 321 Sftanbtnaotens Sfjerne tørpn for k jsmftø IJåfltø WØ&t> anbfyeben, Jxunbflaben, Dfyben og Sroen erc forenebe. 8. Aarg i\r. E Den 1. August 1859. Priis : 6 Sk. pr. Exp. (gtmngcltcté fbelflgtielfetf,

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve af arkivar, dr.phil. Erik Nørr Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling modtager om kort tid over hundrede

Læs mere

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg 193 Sftaiibtuaoiens Stierne. n for åt jlidftø gaø*8 Iplttg*. anbr)eben, ftunbffaben, 2>»ben og roen ere forenebe. 13. Aar». Ir. 13. Den 1. April 1864. Prns : 6 Sk. pr. Exp. %a\t af tytæfibent ^ri^am fjjpuita,,

Læs mere

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb.

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb. 177 S&an&tnaoiens Stierne. i for k $UtU 3)*0* 8 gdtig*. anb^eben, ftunbffaben, X>b>en cg roen ere forenebe. 21. Aarg. Kr. II Æ«i /tf. lam i 72. Friis: 6 Sk. pr. Ii>l. Ste ^efltges pligter«sale aj tølbfc

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere