UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG"

Transkript

1 UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet April 2015 FORSLAG Roskilde Kommune, VANDHANDLEPLAN planperiode

2 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb... Side Indsatser og prioriteringer søer (P-vådområder)... Side Indsatser og prioriteringer fjorde (N-vådområder)... Side Indsatser og prioriteringer spildevand... Side Indsatser og prioriteringer grundvand... Side Øvrige indsatser... Side Miljøvurdering og forholdet til anden relevant planlægning... Side 24 Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 26 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 32 Bilag 3: Fosfor-Vandoplandsplan (P-VOP)... Side 34 Bilag 4: Kvælstof-VandOplandsPlan (N-VOP)... Side 35 Bilag 5: Høringssvar til ændringer i Vandplan... Side 37 2

3 Forord Vandhandleplanen beskriver hvordan Roskilde Kommune frem til og med 2015 vil realisere det indsatsprogram som Miljøministeren har lagt fast i de statslige vandplaner for planperioden for Isefjord og Roskilde Fjord og for Køge Bugt. Vandplanerne skal ifølge lovgivningen 1 sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet god økologisk og kemisk tilstand inden udgangen af For grundvand er miljømålet god kvantitativ og kemisk tilstand. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. Vandplanerne indeholder også generelle retningslinjer for myndighedernes administration af sektorlovgivningen. Resumé af vandplanerne kan findes i Bilag 1, og vandplanernes indsatsprogrammer fremgår af afsnit 1. Forsinkede Vandplaner Arbejdet med Vandhandleplanen har været præget af, at Statens Vandplaner er blevet stærkt forsinket. I henhold til Miljømålsloven skulle vanplanerne for første planperiode være udsendt senest den 22. december På grund af mange klager og Miljøankenævnets hjemvisning af tidligere forslag til Vandplaner er der gået 4 år fra første forslag til Vandplaner blev udsendt i oktober 2010 til Miljøministeren kunne udsende de vedtagne Vandplaner den 30. oktober Forløbet er beskrevet i Bilag 1 (side 26) Vandplan og kommunal handleplan Vandplanernes mål nås dels ved generel statslig regulering udmøntet i bekendtgørelser om de såkaldte generelle virkemidler, dels ved indsatser som kommunen skal iværksætte. Indsatserne er fastlagt i vandplanernes indsatsprogram, som kommunerne er forpligtet til at følge. Indsatsprogrammet beskriver i hvilke udvalgte søer, åer og grundvandsområder, kommunerne skal gøre en indsats for at nedbringe påvirkningen af vandområderne i den første planperiode Dette forslag til vandhandleplan beskriver, hvordan Roskilde Kommune vil gennemføre vandplanernes indsatsprogram for de kommunale indsatser i de 4 måneder der resterer af planperioden Handleplanen indeholder en prioritering af indsatserne og forventet tidsplan for gennemførelse. Desuden er der i handleplanen kort over, hvor indsatserne skal ske og en redegørelse for vandhandleplanens konsekvenser for andre planlægningsområder. Selvom omfanget Vandplanens bindende indsatsprogram er blevet væsentligt reduceret i forhold til de tidlige forslag er det ikke realistisk at samtlige indsatser kan være gennemført inden planperioden udløber den 31. december Målet er nu at indhente Naturstyrelsens godkendelse af de sidste indsatser inden årsskiftet Et forslag til vandhandleplan for Roskilde Kommune har tidligere været udsendt i offentlig høring fra juni til september i Vandplanen som handleplanen skulle realisere blev imidlertid kendt ugyldig af Miljøankenævnet og hjemvist til Miljøministeriet i december De 16 bemærkninger der indløb i høringsperioden i 2012 blev indarbejdet i en hvidbog, der udsendes sammen med nærværende forslag. Nærværende forslag til handleplan bygger langt hen ad vejen på forslaget fra 2012 dog med en indarbejdelse af Vandplanens reducerede indsatsprogram. Forslaget udsendes nu i offentlig høring i 8 uger - fra den 20. april 2015 til den 15. juni EU s Vandrammedirektiv samt lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 3

4 Forslaget fremlægges sammen med indkomne høringssvar til endelig vedtagelse i Byrådet den 2. september Statens indsatsprogrammer er fastlagt med den endelige vedtagelse af Vandplanerne den 30. oktober (se afsnit 1). Forslag til vandplaner og dermed indsatsprogrammer har været i offentlig høring inden vedtagelsen. Indsatsprogrammerne er derfor ikke omfattet af den offentlige høring af kommunens vandhandleplan. De lokalt berørte lodsejere og interesseorganisationer vil blive inddraget når de konkrete indsatser skal planlægges og gennemføres så lokale ønsker og idéer bliver indarbejdet. Vandoplandene til Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt går på tværs af kommunegrænser. En række indsatser på vådområdeområdet og grundvandsområdet blev igangsat i 2010 i henhold til aftale mellem Miljøministeren og Kommunernes Landsforening. Disse indsatser har været samordnet med de øvrige kommuner i oplandet i Vandoplands-Styregruppen (VOS). Roskilde Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for dette samarbejde. Indsatser på vandløbs- og grundvandsområdet koordineres i første række med nabokommunerne Lejre, Egedal og Høje-Taastrup Kommune. Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr af 15. december 2011). Roskilde kommunes Vandhandleplan er vedtaget af Byrådet den xxxxxxxxxxx Joy Mogensen Borgmester Henrik Kolind Kommunaldirektør 4

5 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune Staten har udarbejdet indsatsprogrammer for de enkelte vandområder Indsatsprogrammerne i de to vandplaner der berører Roskilde Kommune fastlægger de indsatser der skal gennemføres i indeværende vandplanperiode fra Indsatsprogrammerne er bindende for kommunerne. Når Roskilde Kommunes vandhandleplan vedtages i september 2015 resterer der kun 4 måneder af 2015 til at realisere denne planperiodes miljømål og indsatser. Selvom omfanget af indsatsprogrammerne er reduceret i de endelige vandplaner vedtaget i oktober 2014, er det åbenlyst urealistisk at de kan være fuldt gennemført ved årsskiftet 2015/2016. Indsatsprogrammer for hovedoplandene til Isefjord og Roskilde Fjord og til Køge Bugt Roskilde Kommune er omfattet af to hovedvandoplande, og dermed af vandplaner og indsatsprogrammer for både Isefjord/Roskilde Fjord og Køge Bugt. (se Figur 9, Side 30). Vandplanernes mål i de to oplande skal nås ved en kombination af den generelle statslige regulering og den kommunale indsats i specifikke del-vandområder. Staten er ansvarlig for de såkaldte generelle virkemidler, som sættes i værk ved lovgivning, bekendtgørelser og støtteordninger. Som eksempel kan nævnes de nye 10-meter randzoner langs vandløb og søer. Kommunen har ansvar for brugen af de specifikke virkemidler. Virkemidlerne der er anført i indsatsprogrammerne er vurderet som de mest omkostningseffektive til opnåelse af vandplanens miljømål, og kommunerne anbefales derfor at benytte netop disse virkemidler. De to indsatsprogrammer som Roskilde Kommune skal realisere er optrykt i deres fulde omfang i resumeet af vandplanerne i Bilag 1. Her er til sammenligning også vist indsatsprogrammerne fra forslag til Vandplaner fra De kommunale indsatser i Roskilde kommune kan sammenfattes som følger: Isefjord og Roskilde Fjord Kommunale indsatser i Roskilde Kommune 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale m.h.p. fosforfjernelse Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse 2. Vandindvinding påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb) Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder I hele oplandet Omfang af virkemiddel I Roskilde kommune 67 ha ca. 30 ha 335 ha 0 ha 7 mio. m 3 Én vandløbsstation Ændret vandløbsvedligeholdelse Fjernelse af faunaspærringer 12 stk. 3 stk. Vandløbsrestaurering 17 km 0,7 km 5

6 Genåbning af rørlagte vandløb 8,4 km - Sørestaurering 1-4. Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning 1 anlæg - Spredt bebyggelse forbedret spildevandsrensning 119 ejd. Op til 64 ejd. (ejd. = ejendomme) Regnbetingede udløb bassiner 34 udløb 0 Køge Bugt Kommunale indsatser i Roskilde Kommune 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale m.h.p. fosforfjernelse Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse 2. Vandindvinding påvirkning af Overfladevande (vandføring i vandløb) Flytning af kildepladser og/eller kompenserende udpumpning 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder I hele oplandet Omfang af virkemiddel I Roskilde kommune 5,3 ha - 0 ha - 0 mio. m 3 - Ændret vandløbsvedligeholdelse Fjernelse af faunaspærringer 7 stk. - Vandløbsrestaurering 5 km - Genåbning af rørlagte vandløb 1 km - Sørestaurering 0-4. Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning 1 anlæg - Spredt bebyggelse forbedret spildevandsrensning Ca. 267 ejd. op til 6 ejd. (ejd. = ejendomme) Regnbetingede udløb bassiner 37 udløb - Vandhandleplanen beskriver i afsnit 2 til 6, hvordan og hvornår Roskilde Kommune vil realisere indsatsprogrammet inden for kommunens geografiske område Af Miljøministeriets kortværk vandplanerne og især Miljøministeriets GIS, som kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside 2, fremgår de specifikke indsatser som Roskilde Kommune er ansvarlig for at gennemføre. Det er disse specifikke indsatser som er nærmere beskrevet i nærværende handlingsplan. Indsatsprogrammet for de to relevante oplande er optrykt i Bilag 1. I statens vandplaner og indsatsprogrammer er der fastsat specifikke miljømål for i alt ca. 75 km vandløb i Roskilde Kommune. I bilag 2 redegøres der nærmere for miljømål for vandløb. Vandløbsindsatserne i første planperiode omfatter: 2 6

7 - restaurering af en ca. 1 km lang vandløbsstrækning - fjernelse af 3 faunaspærringer der forbedrer muligheder for faunaopgang til ca. 45 km vandløb i Roskilde Kommune. - overvågning af belastning med specifikke forurenende stoffer ( stofbestemt indsats ) på en 3 km lang vandløbsstrækning. Virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse er taget ud af Vandplanens indsatsprogram. Læs mere om vandløbsindsatserne i afsnit 2.1. Statens vandplaner fastlægger indsatser i oplandet i form af etablering af oversvømmelser af ådale med henblik på fjernelse af fosfor (P) og etablering af vådområder med henblik på fjernelse af kvælstof (N). Disse indsatser er allerede igangsat med særlige bekendtgørelser og prioritering og udpegning af vådområderne foretages af en tværkommunal VandOplandsStyregruppe (VOS). I de seneste VandOplandsPlaner VOP som VOS har vedtaget er forslag om kvælstofvådområde i Roskilde Kommune bortfaldet, mens der fortsat planlægges for 2 fosfor-vådområder. Læs mere om fosfor- og kvælstof-vådområdeindsatserne i afsnit 2.2 og 3. I Roskilde Kommune skal ca. 60 ejendomme i nyudpegede oplande i det åbne land i henhold til spildevandsplan 2015 med vedtagelse august 2015 have forbedret rensningen af deres spildevand i første vandplanperiode. Dette forventes at være gennemført inden udgangen af Roskilde Kommune har pålagt 350 ejendomme i oplande udpeget i regionplan 2005 at forbedre rensningen af spildevand enten ved kloakering eller ved etablering af egen rensning (baselineindsats). Ejendomme, som skal have forbedret rensning, har påbud med frist ved udgangen af Kloakeringen vil blive gennemført inden udgangen af Læs mere om spildevandsindsatserne i afsnit 4 Statens vandplaner udpeger en enkelt målestation på et vandløb i Roskilde Kommune, hvor vandføringen er påvirket af grundvandsindvinding, og hvor vandføringen skal øges. Roskilde Kommune skal gennem virkemidler såsom flytning eller reduktion af indvinding, kompenserende udpumpning eller andet sørge for, at vandføringen forøges med ca. 75 %. Læs mere om grundvandsindsatsen i afsnit 5. Vandplanerne har ikke fastlagt indsatser for sørestaurering i Roskilde Kommune. 7

8 2. Indsatser og prioriteringer overfladevand 2.1 Vandløb Miljømål for vandløbene i Roskilde Kommune: Ifølge statens vandplaner skal vandløb som hovedregel opnå miljømålet god kemisk og mindst god økologisk tilstand. Vandløb, der er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede, skal opnå miljømålet god kemisk tilstand og et godt økologisk potentiale. Læs mere om miljømål i bilag 2. Miljømålene for vandløbenes økologisk tilstand er fastsat ud fra sammensætningen af smådyrsfaunaen. Den afhænger i høj grad af vandløbets flora (plantevækst), fysiske, kemiske og hydrologiske forudsætninger, og vil således være påvirket af spildevandsudledning, udledning af næringsstoffer, fysiske påvirkninger af vandløbsprofilet og mange andre natur- og kulturbetingede påvirkninger. Smådyrsfaunaens sammensætning bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Tilstanden angives i faunaklasser fra 1 til 7, som hver svarer til en bestemt fordeling af arter mellem forureningsfølsomme og forureningstålende arter. Faunaklasse 7 er den bedste, med forekomst af forureningsfølsomme arter, og faunaklasse 1 den dårligste tilstand, præget af forureningstålende arter og fravær af forureningsfølsomme arter. Der er redegjort nærmere for sammenhængen mellem miljømål og DVFI i bilag 2. De målsatte vandløb i Roskilde Kommune skal opfylde målet om god økologisk tilstand svarende til faunaklasse 5-6. Enkelte strækninger betegnes som stærkt modificerede. Det drejer sig hovedsageligt om rørlagte strækninger, samt Hove Å s forløb gennem rørsumpen efter Gundsømagle Sø. Målsætningen er fastlagt som godt økologisk potentiale (se Bilag 2) Af de i alt ca. 130 km offentlige vandløb i Roskilde Kommune er ca. 75 km. omfattet af Vandplanens mål. Den nuværende økologiske tilstand i vandløbene i Roskilde Kommune som den er angivet i Vandplanen fremgår af figur 1. I kun lidt over en tiendedel af de målsatte vandløbsstrækninger i Roskilde Kommune beskrives tilstanden i Vandplanen som god økologisk tilstand. Det gælder f.eks. Skensved Å og delstrækninger af Gedebæksrenden, Viby Å, Bregnetved Å og Skovbækken. Størstedelen af vandløbsstrækningerne har en moderat økologisk tilstand. Disse strækninger er således relativt tæt på miljømålet. På ca. 13 % af de målsatte strækninger beskrives den økologiske tilstand som dårlig, ringe eller stærkt modificerede og en del strækninger har ukendt tilstand. 8

9 Figur 1 Nuværende økologisk tilstand for vandløb i Roskilde Kommune i henhold til vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt. 9

10 Med udskydelsen af vedtagelsen af Vandplanen er tidsfristen for opnåelse af miljømålet for vandløb generelt forlænget til efter 2015, idet det indenfor planperioden ikke er muligt at opfylde det fulde indsatsbehov. Desuden er tidsfristen for målopfyldelse udsat for - vandløb, hvor tilstanden ikke kendes, - rørlagte vandløb øverst i vandløbssystemer, - vandløb, hvor hovedårsagen til manglende målopfyldelse vurderes at være udledning af spildevand fra spredt bebyggelse, hvor effekten af forbedret spildevandsrensning afventes. Fuldstændig opfyldelse af miljømålet i alle målsatte vandløb inden udgangen af 2015 er vurderet at ville være forbundet med meget betydelige omkostninger, der ikke står mål med nyttevirkningen samtidig med at effekten af de tiltag der gennemføres indenfor planperioden ikke forventes at slå fuldt igennem til Fokus for indsatserne overfor vandløbene i 1. planperiode til opnåelse af målsætningerne har været rettet mod fysiske påvirkninger: fjernelse af faunaspærringer, vandløbsrestaureringer og genåbning af rørlagte vandløb. Forud for 2. planperiode ( ) vil behovet for yderligere indsatser for opnåelse af miljømålslovens mål om god tilstand i vandløbene blive nærmere vurderet samtidig med, at der vil blive tilvejebragt et fagligt grundlag for prioritering af indsatserne. Vandplanens indsatsprogram for vandløb De statslige vandplaner pålægger med indsatsprogrammet kommunen at forbedre forholdene i vandløbene gennem helt specifikt angivne virkemidler. Som nævnt er indsatserne i 1. planperiode rettet mod enkelte fysiske restaureringsforanstaltninger i vandløbene. Staten har ved udarbejdelse af indsatsprogrammerne vurderet og meldt ud, at de angivne specifikke virkemidler er de mest omkostningseffektive. Vandløbsindsatsen omfatter virkemidlerne: Fjernelse af faunaspærringer i vandløb Åbning af rørlagte vandløb Vandløbsrestaurering Kommunerne kan i princippet vælge at opnå miljømålene med andre virkemidler end de i vandplanen foreskrevne. Men i så fald skal kommunen kunne dokumentere, at alternative virkemidler er lige så omkostningseffektive. Eventuelle merudgifter skal kommunen selv afholde. Efter at virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse er taget ud af vandplanerne, foreskriver Vandplanernes indsatsprogram kun konkrete indsatser, der direkte berører ca. 1 km af de ca. 75 km målsatte vandløb i Roskilde Kommune. Medregnes strækninger opstrøms for faunaspærringer der fjernes, samt strækninger med stofbestemt indsats, berøres i alt ca. 45 km vandløb i Roskilde Kommune. Indsatserne fordeler sig på følgende måde: Vandløbsrestaurering: Fjernelse af faunaspærringer: Stofbestemt indsats: Åbning af rørlagte vandløb 1 vandløbsstrækning på ca. 1 km, 3 lokaliteter med ca. 45 km opstrøms (målsatte) vandløbsstrækninger i Roskilde Kommune overvågning af belastning med miljøfremmede stoffer på en strækning på ca. 3 km ingen indsats i denne planperiode De planlagte indsatser i 1. planperiode forventes ikke bl.a. efter at ændret vedligeholdelse ikke længere indgår i indsatsprogrammet at ville medføre opfyldelse af målsætningen for hovedparten af de vandløbsstrækninger, der i dag ikke opfylder målsætningen, men må bl.a. afvente tiltag til fysiske forbedringer i vandløb, der er planlagt at indgå i 2. vandplanperiode. 10

11 Figur 2 Vandløbsindsatser i Roskilde Kommune i henhold til indsatsprogram i vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt. 11

12 Fjernelse af faunaspærringer Fysiske spærringer skal fjernes de steder, hvor de udgør en fysisk barriere for spredning af fisk og smådyr i vandløbet. Ifølge vandplanerne vil fjernelse af faunaspærringer i vandløb forbedre sammenhængen (kontinuiteten) i vandløbene og dermed forbedre mulighederne for udbredelse af dyreliv og planter i hele vandløbssystemet. Dette forbedrer i sig selv mulighederne for at leve op til målet om god økologisk kvalitet. Faunaspærringer har typisk sammenhæng med forskellige tekniske anlæg. Forbedringen kan ske enten ved at fjerne selve spærringen, eller ved at lave en faunapassage forbi spærringen. I den forbindelse vil der være udgifter til projektering, anlæg og eventuelt erstatninger for arealafståelse, nedgang i handelsværdi, ulemper m.v. Omkostningen ved at fjerne spærringer vil variere meget, da det vil afhænge af bl.a. vandløbets størrelse, faldhøjde og type af spærring. Vandplanens indsatsprogram udpeger 3 faunaspærringer på vandløb i Roskilde Kommune der skal fjernes Hove Å ved Gundsøgård (opstemning af Gundsømagle Sø) Hove Å ved Hegnstrup (mindre opstemning målebygværk) Opstemning af Store Kattinge Sø to spærringer. Fjernelse af spærringen ved Gundsøgård vil sandsynligvis skulle suppleres med en form for reguleringsbygværk ellers vil vandstanden/flodemål i Gundsømagle Sø ikke kunne opretholdes i henhold til gældende regulativ. Der vil være tale om et omfattende og dyrt projekt. Roskilde Kommune forudsætter, at miljømålene kan opnås ved enten at fjerne den ene af de to faunaspærringer som udgør opstemningen af Store Kattinge Sø eller etablere alternativt afløb fra søen. Dette realiseres i samarbejde med Lejre Kommune. Staten etablerer en ordning til finansiering af projektering, anlæg og erstatninger i forbindelse med fjernelse af faunaspærringer. Ordningen finansieret bl.a. via fiskefonds-midler. Der er i 2014 gennemført forundersøgelser af projekter for fjernelse af spærringerne i både Hove Å og ved Store Kattinge Sø. Vandløbsrestaurering Ifølge virkemiddelkataloget anvendes vandløbsrestaurering i vandløb med manglende målopfyldelse på grund af meget ringe fysisk tilstand. Udlægning af gydegrus og sten og eventuelt bearbejdning af brinker og profil på egnede steder vil forbedre de fysiske forhold og den fysiske variation og skabe det fysiske grundlag for målopfyldelse. I særlige tilfælde kan genslyngning være nødvendigt, f.eks. ved fjernelse af en spærring eller ved åbning af et rørlagt vandløb. Vandplanens indsatsprogram pålægger Roskilde Kommune at gennemføre restaurering af en delstrækning af Syvbækken på ca. 800 m, hvor den løber langs med og for foden af en banedæmning. Strækningen er pålagt restriktioner af BaneDanmark af hensyn til sikkerheden for togdriften. Der er i 2014 gennemført forundersøgelse af projekt for restaurering af strækningen. Både fjernelse af faunaspærringer og vandløbsrestaurering vil blive gennemført i henhold til vandløbslovens bestemmelser og anden fornøden sektorlovgivning såsom naturbeskyttelsesloven m.m. Indsatserne kan i henhold til vandløbsloven gennemføres i både offentlige og private vandløb. I den forbindelse skal der gennemføres høring af bred-ejere og offentlig høring og der vil være klageadgang efter vandløbsloven 12

13 Prioritering og realiseringsrækkefølge Vandplanernes indsatsprogrammer er udarbejdet med henblik på at sammensætte et omkostningseffektivt indsatsprogram, sådan at der opnås målopfyldelse med den lavest mulige omkostning. For at opnå en høj omkostningseffektivitet i vandløbsindsatserne i Roskilde Kommune er det i vandhandleplanen som udgangspunkt valgt at samle indsatserne, så sammenhængende indsatser kan igangsættes og så vidt muligt gennemføres samtidigt. Prioritering/realiseringsrækkefølgen af indsatser er som udgangspunkt fastlagt på baggrund af følgende kriterier: 1: Projektindsatser prioriteres gennemført først 2: Afstemning/koordinering med nabokommuner omkring indsatser i grænsevandløb 3: Omkostningseffektivitet hvad angår effekter for længere vandløbsstrækninger eller hele vandløbssystemer 4: Synergi med Natura2000-planen 5: Nærhed af indsatser (herunder regulativmæssig sammenhæng og evt. mulighed for at pulje indsatser indenfor samme kategori) Med projektindsatser menes fjernelse af faunaspærringer og restaurering af vandløb. Prioriteringskriterierne har ført til Tids- og rækkefølgeplanen som fremgår af figur 3. Da indsatserne skal gennemføres inden for en kort periode, og da indsatserne forventes at variere meget med hensyn til kompleksitet og omfang, er tidspunktet for igangsættelse af den enkelte indsats ikke angivet præcist. Dette giver en større fleksibilitet i planlægningen af arbejdet. Igangsættelse og gennemførelse af indsatsen er betinget af, at Roskilde Kommune opnår tilsagn fra staten om finansiering. Tids- og rækkefølgeplanen er foreløbig og retningsgivende. Forberedelserne til igangsættelse er blevet iværksat allerede fra starten af Roskilde Kommune vil søge Staten om tilsagn om tilskud til realisering af projekterne i løbet af 2015 med henblik på igangsættelse af indsatserne i slutningen af 2015/begyndelsen af

14 Figur 3 Tids- og rækkefølgeplan for prioriteret igangsættelse af indsatser i h. t. vandplanerne Prioritering af indsatser: Indsatser med samme nr. forventes igangsat samlet Fjernelse af faunaspærring: Vandløbsrestaurering: Stofbestemt indsats: Forventet igangsættelse: Indsats Berørte vandløb, jf. kort Hove Å, stemmeværk Gundsøgård 1 Hove Å, spærring Hegnstrup 2* Langvad Å, spærringer v. St. Kattinge Sø 1) 3 Syvbækken, langs jernbanen 2) 4* Hove Å, opstrøms Østrup 3) *) berører grænsestrækninger prioritering koordineret med nabokommunerne og indsatserne vil efterfølgende også blive koordineret. 1) 2) 3) Etablering af faunapassage mellem Langvad Å-systemet og fjorden udføres i samarbejde med Lejre Kommune. Der skabes passage uden om begge de to parallelle spærringer for opgang fra fjorden til Kattinge Sø (eksisterende stemmeværk og ørredtrappe) Strækningen forløber langs jernbanen ejes/bestyres af Bane Danmark. Dibenzotiophen (PAH), Octylfenol, 4-tert-oktyfenol. Nærmere afklaring og undersøgelser iværksættes efter aftale mellem Roskilde Kommune/Egedal Kommune/Region Sjælland. Eventuel synergi med planlagt fosfor-ådal på strækningen skal undersøges nærmere. 14

15 2.2. Indsatser og prioriteringer - søer Miljømål for søer: Ifølge statens vandplan skal søer som udgangspunkt opnå god kemisk og mindst god økologisk tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand er fastsat ud fra klorofyl a-koncentrationen i søerne, som varierer efter søens type. I de kalkrige, dybe, ferske søer skal klorofyl a-koncentrationen være lavere end i de lavvandede søer, for at målet er opnået. Vandplanerne opstiller specifikke miljømål for 7 søer i Roskilde Kommune. To søer i tidligere grusgrave ved Darup og ved Kamstrup skal opfylde målet høj økologisk tilstand og hvoraf den ene allerede i dag opfylder målet. De resterende 5 søer skal opfylde målet god økologisk tilstand, hvoraf den ene i dag opfylder målet. Søernes nuværende økologiske tilstand fremgår af kortet, figur 4 GUNDSØMAGLE SØ 14 KATTINGE SØ 10 Figur 4 Nuværende økologisk tilstand for søer i Roskilde Kommune samt mulige Fosfor-vådområder: (for projektnummer: se Bilag 3) 15

16 Indsatser og virkemidler: Der er i Vandplanerne ikke fastlagt specifikke indsatser i form af sørestaurering overfor søer i Roskilde Kommune i denne planperiode. Ifølge vandplanerne forventes det, at søernes økologiske tilstand forbedres som følge af de øvrige specifikke og generelle virkemidler, der medvirker til at nedsætte fosforbelastningen af vandområderne generelt. Det er især etableringen af fosfor-ådale og 10 m randzoner langs søer og vandløb der vil have denne effekt. Men også indsatser i form af forbedret rensning af spildevand fra enligt beliggende ejendomme bidrager til reduktion af fosforbelastning af søerne. Men på grund af en række forhold, blandt andet den interne belastning med fosfor, regner vandplanerne ikke med at miljømålene kan blive opfyldt i denne planperiode, hvorfor målopfyldelsen er udsat. Fosfor-vådområder Vådområder som periodevis oversvømmes når vandløbene løber over deres bredder, kan tilbageholde fosfor (P) fra vandløbene. Dermed reduceres fosforbelastningen af de søer, der ligger nedstrøms vådområderne. I vandplanernes indsatsprogrammer påregnes der etablering af fosfor-vådområder for at fjerne fosfor fra vandløb i oplandet til de søer, hvor for stor fosfor-belastning er grunden til at målsætningen ikke kan opfyldes i planperioden. For Roskilde Kommunes vedkommende skal der ifølge Vandplanen etableres fosfor-vådområder i oplandet til Gundsømagle Sø samt i oplandet til Ll. Kattinge Sø og Kornerup Sø. De to sidstnævnte ligger på grænsen til Lejre Kommune. Oplandet til Gundsømagle Sø berører udover Roskilde Kommune også Egedal, Høje Taastrup og Ballerup Kommune. Indsatsplanen i vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord pålægger kommunerne at etablere i alt 67 ha fosfor-ådale på i oplandet. Beregningsmæssigt kan dette areal tilbageholde 1,3 tons P/år. Fosfor-ådals-indsatsen er efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening igangsat i Prioritering og gennemførelse af den konkrete indsats sker efter en administrationsmodel, som ligner modellen for kvælstof-vådområder, idet koordinering og prioritering af indsatsen finder sted i den tværkommunalt nedsatte VandOplandsStyregrupper (VOS). VOS udpeger i en såkaldt Fosfor-Vandoplandsplan (P-VOP) egnede lokaliteter for fosfor-ådale. VOS for Isefjord og Roskilde Fjord oplandet har siden 2012 vedtaget og løbende opdateret en P-VOP, der udpeger lokaliteter for vådområder, der samlet set kan opfylde oplandets mål for tilbageholdelse af fosfor. Lejre Kommune har arbejdet med realisering af et P-vådområde i en årrække, men har måttet opgive det. Som følge af det er P-VOP revideret løbene, og foreligger nu i Version 2.5 (se Bilag 3). Bemærk at denne version endnu ikke er endeligt tiltrådt af VOS, ligesom ikke alle berørte lodsejere er orienteret. Der er udpeget forslag til 16 ha fosfor-vådområder i oplandet til Gundsømagle Sø, heraf ca. 1 ha. i Roskilde Kommune. Der er udpeget forslag til 56,5 ha fosfor-vådområder i oplandet til Kornerup og Kattinge Sø, heraf 28 ha i Roskilde Kommune. Lodsejerne på de foreslåede lokaliteter orienteres om udpegningerne forud for den enkelte kommunes beslutning om forundersøgelse af projektet. Udgifter til forundersøgelse og gennemførelse af fosfor-vådområderne herunder kompensation til berørte lodsejere - afholdes af beliggenhedskommunerne og refunderes af Naturerhvervstyrelsen via landdistriktsmidler. Forberedelse af konkrete projekter foregår i tæt samarbejde med berørte lodsejere. Det undersøges i denne forbindelse, om der kan opnås synergieffekter gennem tilskud fra flere puljer, og gennem koordinering med kommunens Blå og Grønne Strategi om rekreative gevinster. 16

17 3. Indsatser og prioriteringer fjordene Miljømål for Isefjord og Roskilde Fjord: Ifølge statens vandplaner omfatter miljømålet for kystvande både deres økologiske og kemiske tilstand. De marine vandområder i vandoplandet skal opnå miljømålet god økologisk tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand er fastsat ud fra ud fra dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs. Isefjord og Roskilde Fjord skal opfylde miljømålet god økologisk og kemisk tilstand. For at opnå en god økologisk tilstand skal dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs i Roskilde Fjord ligge på 4,1 meter for den ydre del og 3,0 meter for den indre del af fjorden. I vandplanen karakteriseres den økologiske tilstand som moderat i de ydre dele af i Roskilde Fjord, og ringe i de indre dele. Tidligere modelberegninger og den gennemførte basisanalyse har konkluderet, at det er nødvendigt at reducere tilledningen af kvælstof til Roskilde Fjord, hvis miljømålet god økologisk tilstand skal opnås. Indsatser og virkemidler: I oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord indebærer Vandplanens indsatsprogram at kvælstofpåvirkningen af overfladevande i alt årligt skal reduceres med ca. 205 tons kvælstof i indeværende planperiode. Dette er 123 tons mindre end de 328 tons kvælstof pr. år. som var reduktionen i indsatsprogrammet i forslaget fra Se begge indsatsprogrammer i Bilag 1 Størsteparten af kvælstofreduktionen i denne planperiode 165 tons årligt - skal opnås gennem de generelle statslige virkemidler, såsom randzoner langs vandløb, efterafgrøder osv. De kommunale specifikke indsatser i form af forbedret rensning af spildevand fra spredt bebyggelse, reduktion af regnvandsoverløb mv. bidrager med en årlig kvælstofreduktion på 1,6 tons. Se afsnit 4 om spildvandsindsatsen Kvælstof-vådområder Lavbundsområder som periodevis oversvømmes af vandløbene der passerer dem, kan tilbageholde kvælstof fra vandløbene og fra de lokale oplande til vådområdet. Ifølge vandplanens indsatsprogram skal etablering af kommunale vådområder reducere udledningen af kvælstof til Isefjord og Roskilde Fjord med 38 tons om året. Det beregnes at denne reduktion kan opnås gennem etableringen af op til 335 ha vådområde i oplandet til fjordene. Udover at bidrage til at reducere udvaskningen af kvælstof til de indre farvande vil vådområder fremme naturtyper, som bidrager til artsdiversiteten i det åbne land. Kvælstof-vådområde-indsatsen blev igangsat i Prioritering og gennemførelse af den konkrete indsats sker efter en administrationsmodel, som er aftalt mellem KL og Miljøministeren. Aftalen fastlægger administration, økonomi og rollefordeling mellem de involverede parter. Koordinering og prioritering af indsatsen sker i de tværkommunalt nedsatte VandOplandsStyregrupper (VOS), som udarbejder VandOplands- Planer (VOP) for indsatsen. I hovedvandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord blev VOS etableret i marts Styregruppen har vedtaget en kvælstof-vandoplandsplan (N-VOP), der udpeger vådområder, der kan opfylde indsatsprogrammets krav om kvælstofreduktion i oplandet. N-VOP en er revideret en del gange, og foreligger på nuværende tidspunkt (marts 2015) i Version 8.2 Adm. (se Bilag 4). Bemærk at denne version endnu ikke er endeligt tiltrådt af VOS. Det har vist sig, at mulighederne for at etablere N-vådområder tilsyneladende er langt større vest for Storebælt end øst for. Det hænger muligvis sammen med de højere jordpriser tættere på København. I hvert fald har mange projekter i Isefjord og Roskilde Fjord oplandet måttet opgives. Af N-VOP i Bilag 4 fremgår, at 5 mulige N-vådområder er blevet opgivet, og at der pt. kun er 3 under udvikling. 17

18 I erkendelse af blandt andet denne tendens har Miljøministeriet den 16. juli 2014 omfordelt N-reduktionen mellem oplandene. Kravet i Isefjord Roskilde Fjord oplandet er pt. Reduceret til 22 tons kvælstof pr. år. Se oversigten i Bilag 4 side 37. De 3 kommunale og det ene private N-vådområde der fremgår af N-VOP en kan tilsammen reducere udledningen af kvælstof fra oplandet med 20,4 tons om året. Vådområderne ligger i Holbæk, Lejre, og Frederikssund Kommune. Status for vådområdeprojekterne er på nuværende tidspunkt (foråret 2015): - det private vådområde Mørkøv er etableret, - de to kommunale vådområder Tempelkrog Nord og Selsø Slot har fået tilsagn om realisering - det kommunale vådområde Agersvold Enghave er forundersøgt. Se oplandskort, Figur 5 Det kommunale vådområde Salmosen i Roskilde Kommune blev opgivet, da man efter forundersøgelser konstaterede, at der ville blive frigivet for meget fosfor fra tidligere landbrugsjord i projektområdet. De tilbudte økonomiske kompensationer kunne heller ikke leve op til lodsejernes forventninger.. Figur 5. Beliggenheden af de 3 kommunale og det ene private kvælstof-vådområde i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord Placeringen af 6 opgivne projekter er angivet. 18

19 4. Indsatser og prioriteringer - spildevand Der er i Vandplanerne i alt udpeget 5 oplande, der berører Roskilde Kommune, hvor der af hensyn til opfyldelse af målsætningen i vandløbene, skal gennemføres forbedret spildevandsrensning for den spredte bebyggelse (ejendomme i det åbne land). Indsatskravet/rensekravet er i alle oplandene SO (rensning for organisk stof m. nitrifikation). De udpegede oplande er: Isefjord og Roskilde Fjord opland: - opland til Hove Å's nederste strækning (nedstrøms målestation efter stemmeværk), (ca ejd.) - opland til Maglemose Å (nedstrøms St. Valby), herunder Kildemose Å's opland (ca ejd.) - opland til Himmelev Bæk (ca ejd.) berører også Høje Taastrup Kommune Køge Bugt opland: - opland til Vildmoseløbet (nord for Snoldelev-Hastrup), (ca. 5-6 ejd.) berører også Greve- og Solrød Kommune Tallene i parentes angiver ca. antallet af berørte ejendomme beliggende i Roskilde Kommune. I alt drejer det sig om ca ejendomme. Se kortskitse, Figur 6 Vandplanernes indsatsprogrammer forudsætter, at forbedret rensning af spildevand fra enligt beliggende ejendomme er gennemført i overensstemmelse med udpegningerne i den tidligere regionplan. Denne indsats betegnes som baseline-indsatsen. Denne baseline-indsats mangler at blive gennemført i oplande der omfatter ca. 300 ejendomme i den sydlige del af Roskilde kommune. Det er en forudsætning for opfyldelse af målsætningen i vandløbene at baseline-indsatsen gennemføres. Baseline-indsatsen omfatter ejendomme i oplandet til Havdrup Mose, som er omfattet af en Natura handleplan. Tidsplan for realisering af indsatserne. Roskilde Kommune har i 2013 vedtaget et tillæg til spildevandsplanen der svarer til realisering af baselineindsatsen. Hovedparten ca af ejendommene kloakeres, mens de resterende ca. 100 ejendomme er blevet varslet påbud om forbedret rensning. Oplandet til Vildmoseløbet, der er medtaget i Vandplanen for Køge Bugt og som er beliggende i den sydlige del af kommunen er indarbejdet i dette spildevandsplantillæg. Kloakering og etablering af forbedret spildevandsrensning gennemføres i perioden De øvrige oplande, der er udpeget i henhold til Vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord opland med krav om forbedret spildevandsrensning for spredt bebyggelse, indarbejdes i forbindelse med den generelle revision af Roskilde Kommunes spildevandsplan, der pt. pågår og som forventes færdiggjort og vedtaget medio Hovedparten af de omfattede ca ejendomme forventes at skulle have meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen. Det er skønnet, at påbud kan være meddelt disse ca ejendomme, og myndighedsforhold afklaret primo Roskilde Forsyning har vurderet, at en forceret etablering af minirenseanlæg vil kunne lade sig gøre inden udgangen af Anlægsudgifterne er dog pt. ikke indregnet i Roskilde Forsynings sædvanlige årlige anlægsbudget. Finansiering af anlæggene vil således kunne udløse en forøgelse af afledningsbidrag. Øvrige spildevandsforhold: Der er i Vandplanerne ikke peget på indsatser i Roskilde Kommune overfor renseanlæg og regnvandsbetingede udløb. 19

20 Figur 6 Vandplanernes udpegning af oplande med forbedret spildevandsrensning for spredt bebyggelse op til ca. 70 ejendomme Regionplanens udpegning af oplande med forbedret spildevandsrensning Baseline. Forudsættes gennemført før indsatsprogrammet op til 350 ejendomme. 20

21 5. Indsatser og prioriteringer - grundvand Vandindvinding God økologisk tilstand i vandløbene forudsætter blandt andet, at der er nok vand i vandløbet året rundt. Sænkes grundvandsspejlet for meget som følge af drikkevandsindvinding er der ikke nok vand til vandløbene og øvrige vådområder, og det kan derfor blive vanskeligt at opfylde miljømålene. De fleste vandforsyninger, inklusiv HOFOR, skal have fornyet deres indvindingstillader senest et år efter at vandhandleplanen er vedtaget i september Det betyder, at kommunerne inden september 2016 skal meddele nye vandindvindingstilladelser. I den forbindelse skal der fastsættes vilkår, der sikre en øget medianminimumsvandføring på de, i tabel 1, nævnte vandløbsstationer.!! " # %! %! "&'( ) $ & %!,! *+ I tabel 1 er angivet kravværdierne til den forøgede vandmængde for den enkelte vandløbsstation samt samarbejdskommuner og indsatsperiode. Vandløbsstationen Hove Å ligger i Roskilde Kommune (se figur 7, neden for), mens de andre ligger i henholdsvis Høje Taastrup, Egedal og Albertslund Kommune. Som det fremgår af Vandplanens indsatsprogram skal Roskilde Kommune således stille vilkår for indvindingstilladelserne der sikrer, at vandføringen det pågældende sted i Hove Å forøges fra 16 til 28 liter pr sekund. Som indsats mod drikkevandsindvindingens påvirkning af vandløb, er der i vandplanerne peget på 2 virkemidler: - Reduktion og/eller flytning af indvinding - Kompensationsudpumpning til vandløb Figur 7 21

22 Da det er dyrt at flytte indvindinger af grundvand og da kommunerne i nogle områder vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at hæve grundvandsstanden af hensyn til allerede bebyggede områder nær vandløb m.v. vil oplandskommunerne til Hove Å opstrøms for Roskilde Ballerup, Egedal og Høje Taastrup i deres forslag til handleplaner anvende virkemidlet kompenseret udpumpning til forbedring af vandføringen i Risby Å og Nybølle Å. Kravet om øget medianminimumsvandføringen i Risby Å og Nybølle Å forventes løst ved en kompensationsudpumpning til Råmose Å, fra HOFOR s kildeplads Kildeplads XI. Råmose Å ligger i Ballerup Kommune med direkte forbindelse til Risby Å. I Roskilde Kommune er der behov for periodevis ekstra vand i Hove Å nedstrøms Gundsømagle Sø, hvis vandplanens mål skal opfyldes. Dette skal reguleres i forbindelse med meddelelse af nye indvindingstilladelser. HOFOR har derfor igangsat en undersøgelse af, om de omtalte kompensationsudpumpninger til Risby Å og Nybølle Å også vil have en gunstig indflydelse på vandføringen i Hove Å nedstrøms Gundsømagle Sø. Da Roskilde Kommune i henhold til vandplanen, skal sikre faunapassage ved det gamle stemmeværk ved afløb fra Gundsømagle sø, og dennes udformning har indflydelse på hvorvidt man skal have kompensationsudpumpning eller hvor stor den skal være, vil det være nødvendigt at der sker en koordinering af denne indsats. Derfor har Ballerup, Albertslund, Høje Taastrup, Egedal og Roskilde Kommuner samt HOFOR afholdt arbejdsmøder, for at finde en fælles indsatsløsning. HOFOR har i 2013 og 2014 gennemført en undersøgelse af, hvilket potentiale der er i at ændre forholdene omkring Gundsømagle Sø (fysisk indgreb i sø, vandløb samt neddrosling på en eller to kildepladser) frem for udpumpning af vand. Der arbejdes med forskellige løsningsmuligheder, der enten skal stå alene eller kan kombineres: 1. Udpumpning på Nybølle Kildeplads til Hove Å. 2. Ændret styringspraksis af til- og afløb til Gundsømagle Sø, samt konsekvenserne af P-ådalen opstrøms Gundsømagle Sø. 3. Eventuel effekt af ændret opstemning/styring af gundsømagle søs flodemål i forbindelse med fjernelse af faunaspærring. 4. Aftale om neddrosling på Brokilde og/eller Værebro Kildepladser. Som yderste konsekvens af undersøgelsen kan der komme på tale at der skal udarbejdes en neddroslingsaftale på de kildepladser (Værebro og Brokilde Kildepladser) i Roskilde Kommune, hvor der indvindes for meget i forhold til Hove Å (nedstrøms Gundsømagle sø). Målopfyldelse: Da vandplan først er blevet endeligt vedtaget i oktober 2014, anser Roskilde det ikke muligt at opnå målopfyldelse i 2015, hvilket også understøttes i indsatsprogrammet tabel 1.3.2d i vandplan , hvor der står delvis målopfyldelse i Dette skyldes, at vandindvindingstilladelserne først skal gives et år efter at vandhandleplanen er vedtaget, hvilket først er efter at planperioden er udløbet. Det er igennem vilkårene i vandindvindingstilladelserne, at det sikres at medianmimimumsvandføringen opfyldes. Desuden er der utilstrækkelig kendskab til den hydrauliske kontakt mellem grundvand og overfladevand samt manglende beregningsmetode til præcist at kunne redegøre for grundvandets påvirkning af vandløb, hvorfor tidsfristen for opnåelse af miljømålet forlænges til efter 2015, jf. undtagelsesbestemmelserne i miljømålslovens

23 6. Øvrige indsatser Handlingsplaner for klimatilpasning Roskilde kommune vedtog i maj 2013 en strategi og en handleplan for klimatilpasning. Kommunens vandområder er centrale i denne sammenhæng. Som følge af de klimaændringer der forudses i alle realistiske klimafremskrivninger, vil kommunens vandløb, vådområder, regnvandssystemer og kystnære, lavt beliggende områder i de kommende år blive stærkt påvirket af ændrede nedbørsmønstre. Havstigninger i størrelsesordenen 0,8 meter frem til næste århundredeskifte slår igennem både som højere og som hyppigere forekommende stormfloder og oversvømmelser langs kysterne. Klimatilpasningsstrategien er baseret på risikovurderinger med henblik på at udpege de mest og først udsatte områder. I handleplanen er udpeget 30 risikoområder hvor man skal arbejde på optimering af håndteringen af nedbør så nedbøren så vidt muligt opsamles, forsinkes, anvendes lokalt og afledes så kritiske oversvømmelse rminimeres. Stormfloden der fulgte stormen Bodil i december 2013 var en forsmag på de før nævnte havstigninger. Ligesom stormfloden gav anledning til en omprioritering af indsatserne i de område der er peget på i handleplanen indsatserne til sikring af Jyllinge Nordmark og Inderfjorden mod gentagelser er naturligvis prioriteret højest. Dette indarbejdes ved en revision af handleplanen i andet halvår Staten har valgt at undlade indregning af klimabetingede nedbørsændringer i vandplanerne og deres indsatsprogrammer. Dette kan være forståeligt i forbindelse med drifts-orienterede indsatser såsom ændret vedligeholdelse. Men netop dette virkemiddel er udgået af planen. Indsatser der har anlægskarakter, og dermed levetider på mere end 50 år, bør efter Roskilde Kommunes vurdering indregne klimabetingede ændringer. I forbindelse med realiseringen af nærværende vandhandleplan vil projekter og indsatser derfor blive gennemregnet, så de er forberedt på klimaændringer der finder sted inden for deres forudsete levetid. 23

24 7. Miljøvurdering og forholdet til anden relevant planlægning Miljøvurdering De statslige vandplaner er blevet miljøvurderet. Da virkemidlerne i Roskilde kommunes vandhandleplan er overført direkte fra de statslige vandplaner, skal vandhandleplanen ikke miljøvurderes. Bindende retningslinjer De statslige vandplanere for Isefjord og Roskilde Fjord og for Køge Bugt er bindende for kommuneplanlægningen og for denne vandhandleplan. Det betyder, at vandhandleplanen, kommuneplanen og andre sektorplaner ikke må være i strid med den statslige vandplan. De statslige vandplaner indeholder retningslinjer for kommunens administration af: Miljølovgivningen Regler om spildevand Vandløb Søer Grundvand Kystvande Blandings- og aktivitetszoner (omkring havne, sejlrender og klappladser) Miljøfarlige forurenende stoffer Roskilde Kommuneplan 2013 De statslige vandplaner medfører ikke behov for ændringer i Roskildes Kommuneplan Kommuneplanen henviser til, at retningslinjerne for vand i Regionplan 2005 er gældende, indtil en statslig vandplan træder i kraft med nye bindende retningslinjer se ovenfor. Retningslinjerne i Vandplan samt regler for den kommende vandplanperiode vil blive indarbejdet ved førstkommende revision af kommuneplanen, der indledes i Råstofplanen Regionen kortlægger råstoffer og udarbejder en regional råstofplan, der udpeger områder til den fremtidige råstofindvinding. Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. Statens vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord giver ikke anledning til, at Region Sjælland inden for Roskilde Kommune skal ændre i den gældende råstofplan. Råstofindvinding under grundvandsspejlet kan påvirkegrundvandsmængden i en kort periode under intensiv gravning, men der er ikke kendte eksempler på, at indvindingen har givet mængdemæssige følgevirkninger i større omfang på længere sigt. Vandforsyningsplanen Vandforsyningsplanen udstikker de rammer, som den fremtidige vandforsyning kan udvikle sig inden for. Vandplanerne for planperioden indeholder krav om kompensation for grundvandsindvindingens påvirkning af vandføring i Hove Å. Se afsnit 5. 24

25 Denne indsats skønnes ikke at få betydning for den gældende vandforsyningsplan. Spildevandsplanen Som beskrevet i afsnit 4 vil vandplanernes krav til supplerende rensning af spildevand fra enligt beliggende ejendomme blive indarbejdet ved den planlagte revision af kommunens spildevand i efteråret Desuden opstiller vandplanen nye retningslinjer og en række kriterier for kommunens planlægning og administration på spildevandsområdet. Disse forhold vil naturligvis også blive lagt til grund ved revisionen af spildevandplanen. Følgende sideordnede prioriteringer vil indgå i kommunens planlægning af spildevandsindsatsen: a. spildevandsindsatser i vandløb med den højeste målsætning for DVFI (Danske Vand løbs Fælles Indeks) b. spildevandsindsatser i sø-oplande, da søerne vil være længst tid om at opfylde miljømålet om god tilstand, c. spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning d. spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder). Relation til Natura 2000-handleplan Roskilde kommune vurderer, at der er overensstemmelse mellem denne vandhandleplan og de tre Natura 2000-handleplaner i Roskilde kommune Roskilde Fjord, Havdrup Mose og Ramsø Mose. I alle Natura 2000-handleplaner er det forudsat, at der sker forbedring af vandområdernes økologiske tilstand gennem vandplanens indsatser. Dette har også betydning for at sikre god bevaringsstatus for truede naturtyper, og levesteder for særligt udpegede arter. 25

26 Bilag 1 Resumé af statens vandplaner for Vandopland 2.2 Isefjord / Roskilde Fjord og Vandopland 2.4 Køge Bugt Vandplanerne og EU s Vandrammedirektiv Vandplanerne er første skridt i realisering af integreret vandplanlægning i Danmark. Vandplanerne skal sikre at vandet i Danmarks søer, fjorde og åer og grundvand lever op til mål om god økologisk og god kemisk tilstand. Det er kravet i EU's vandrammedirektiv og den danske Miljømålslov Lov om miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. I princippet skal miljømålet god tilstand være opnået i vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster inden udgangen af Vandplanen skal også sikre, at vådområdernes nuværende tilstand ikke forringes. Forløbet fra første forslag i 2011 til vedtaget vandplan i 2014 Første forslag til Vandplaner blev vedtaget og udsendt af miljøminister Ida Auken i december Forslaget havde været udsendt i offentlig høring fra oktober 2010 til april På grund af det Miljøministeriet anså for mindre ændringer var forslaget i en ultra-kort supplerende høring fra den 3. december til den 10. december Roskilde Kommune udsendte på baggrund af Vandplanerne sit første forslag til Vandhandleplan til offentlig høring fra den 8. juni til den 14. september Forslaget blev sammen med en hvidbog med de indgåede bemærkninger forelagt til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse i december Natur og Miljøklagenævnet besluttede imidlertid den 6. december 2012 at underkende vandplanen og tilbagevise den til fornyet behandling. På denne baggrund blev sagen om vandhandleplan naturligvis taget af Byrådets dagsorden. Nye forslag til Vandplaner blev sendt i høring i Efter forhandling med interesseorganisationerne blev der foretaget en række ændringer i Vandplanernes indsatsprogrammer den væsentligste nok den omtalte udtagelse af ændret vedligeholdelse af vandløb som et virkemiddel. På baggrund af disse ændringer blev forslaget til vandplaner sendt i høring igen, hvorefter Vandplanerne blev endeligt vedtaget den 30. oktober Vandplanernes indhold Danmark er opdelt i 23 vandoplande, og der er udarbejdet en Vandplan for hvert opland. Vandplanerne for alle vandoplande kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside Roskilde Kommune er omfattet af vandplanerne for to hovedoplande: - hovedopland 2.2, Isefjord og Roskilde Fjord omfatter 88 % af Roskilde Kommunes areal (185,5 km 2 ) - hovedopland 2.4, Køge Bugt omfatter 12 % af Roskilde Kommunes areal (25,5 km 2 ) (se figur 9) De præcise oplysninger om tilstandsvurdering, miljømål og indsatsbehov for vandområder i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt kan findes i Miljøministeriets digitale kortværk MiljøGIS, Statens Vandplaner er opdelt i en plandel og en redegørelsesdel. Plandelen er den første del. Her kan du finde beskrivelsen af de miljømål der skal opfyldes i oplandets vandområder. Det er her i indsatsprogrammet du finder oversigten over de indsatser der skal gennemføres i den første planperiode indtil 2015 for at opfylde målene. Opfyldelsen af målene for vandområder hvor der ikke er fastlagt indsatser i planperioden er typisk udsat til senere planperioder. 26

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Sagsbehandler: Nicolai R. Christensen Telefon: 43 57 77 55 Email: nrc@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201000464 Dato: 11. marts 2010 Høringssvar

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Vandindvinding i fremtiden

Vandindvinding i fremtiden Vandindvinding i fremtiden Hvordan vil KE agere forhold til vandplanerne Udpumpning af grundvand til Sølvbækken ved Gummersmarke kildeplads Vandindvinding i fremtiden Hvad jeg kommer omkring de næste 15

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2.

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2. rebro : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte områder

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010 Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 3.1 Bornholm Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål, virkemidler,

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Vandhandleplan Halsnæs Kommune 2010-2015

Vandhandleplan Halsnæs Kommune 2010-2015 Vandhandleplan Halsnæs Kommune 2010-2015 Indhold Forord... 4 Høring Der er ikke direkte indsatskrav til søer, kystvande og grundvand, se beskrivelser under de enkelte temaer.... 5 Krav til kommunale vandhandleplaner...

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1785 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag).

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag). Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Vandplaner høringssvar konsekvenser. Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000

Læs mere

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne 1. Indledende bemærkninger Dette er Randers kommunes generelle og overordnede bemærkninger til vandplanerne. Forvaltningen vil desuden indberette

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages.

INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages. SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION INTERN MEDDELELSE Emne: Høringssvar Vandplan 6. april 2011 Til: Dato: 1. marts Sagsbeh.: RJe Sagsnr.: Administrative overordnede kommentarer: Det er problematisk,

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Første generation vandplaner

Første generation vandplaner Første generation vandplaner Endelig vedtaget og offentliggjort den 30. oktober 2014 Gælder for perioden 2010-2015 Kommunerne har 6 måneder til at lave nyt (revideret) forslag til handleplan. Der er 8

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2.

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2. Ll. Vejle Å: Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.7 - Aarhus Bugt Vandområderne Knebel Vig, Kalø Vig, Begtrup Vig og Århus Bugt Naturstyrelsen har sendt vandområdeplaner i høring frem til

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale indsats i medfør af vandplaner, Natura

Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale indsats i medfør af vandplaner, Natura N O TAT Økonomiaftale for 2013 vedr. vandplaner, Natura 2000-planer og Grøn Vækst samlelov Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Allerød Kommune Natur og Miljø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider Mandag til onsdag

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken

Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 625 Offentligt Den 15. april 2016. Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken Nr Initiativ 1. BÆREDYGTIGT GRUNDLAG 1.1 Indsatsbehov

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER CV Firma: Navn: Nationalitet: Fødselsår: Profession: Stillingsbetegnelse: Ansat i firmaet: NIRAS A/S Holger Petersen Dansk 1957 Biolog Biolog Siden 2003 SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER Vandområdeplanlægning Integreret

Læs mere

Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune

Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 18. marts 2015 Sagsid: 09.00.06-G01-1-15 Miljøscreening af Forslag til Vandhandleplan for Ballerup Kommune 2012-2015

Læs mere

Næste generation af vand og naturplaner

Næste generation af vand og naturplaner Næste generation af vand og naturplaner H.C. Østerby Borgmester, Holstebro Kommune Medlem af KL udvalg for Teknik og Miljø 1 Hvor er vi lige nu? Vandplaner Ugyldige pga. manglende høring (8 dage). Vi venter

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Vandråd temamøde den 7. september 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne -

Læs mere

Vandplan 2010-2015. Randers Fjord. Hovedvandopland 1.5 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2010-2015. Randers Fjord. Hovedvandopland 1.5 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2010-2015 Randers Fjord Hovedvandopland 1.5 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2010-2015. Randers Fjord. Hovedvandopland 1.5 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 2.1 Kalundborg. Høring, oktober 2010

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 2.1 Kalundborg. Høring, oktober 2010 Forslag til Vandplan Hovedvandopland 2.1 Kalundborg Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 2.1 Kalundborg Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål, virkemidler,

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode VERSION 4, 22. Maj 2012 Til behandling i TMU den 7. juni 2012

Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode VERSION 4, 22. Maj 2012 Til behandling i TMU den 7. juni 2012 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010-2015 VERSION 4, 22. Maj 2012 Til behandling i TMU den 7. juni 2012 1 Indhold Forord...Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune...Side

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding.

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omfatter ansøgning om forlængelse af en samlet indvindingsmængde på

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

3 - Overfladevand og grundvand

3 - Overfladevand og grundvand 3 - Overfladevand og grundvand Byrådet ønsker, at overflade- og grundvand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Dette gælder både mængde og kvalitet. Byrådet ønsker, at vandkvaliteten

Læs mere

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn. Høring, oktober 2010

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn. Høring, oktober 2010 Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål,

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere