Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale"

Transkript

1 Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Oversættelse, kulturel tilpasning og indholdsvalidering Forfattere: Sofie Houmøller & Andreas Balck Vejleder: Henrik Hein Lauridsen, studieleder, Forskningsenheden for Klinisk biomekanik, IOB Antal ord: 4985 Antal tabeller og figurer: 4

2 Abstract Background Neck and shoulder pain is one of the most common complaints in the musculoskeletal system. In Denmark more than 50% of people have experienced discomfort in their neck or shoulders in the past 14 days, and in chiropractic practice just under 48% of the patients seen over a year have a neck complaint. Currently two questionnaires exist in Danish to quantify and measure neck complaints in patients in the clinic, namely the Neck Disability Index (NDI) and the Copenhagen Neck Functionality Disability Scale (CNFDS). Although widely used, the NDI is found to have weak psychometric properties and the CNFDS has never been validated. Therefore a new Danish neck questionnaire which is psychometrically sound would be required. The Neck Pain and Disability Scale (NPDS) which is an international questionnaire has shown good results regarding content validity and factor structure, therefore the aim of this study is to translate and culturally adapt the NPDS into Danish and assess the content validity of the Danish version. Aim The aim of this study is 1) to translate and culturally adapt the NPDS into Danish, and 2) to asses content validity of the Danish version. Methods In the translation and cross- cultural adaptation of the Danish version of the NPDS the guidelines described by Beaton et al. was used. First Wilson and Cleary s conceptual model was used to assess content validity by determining which parameters the questionnaire was evaluating. Next the questionnaire was tested in the target population followed by interviews. The interviews took place in a Danish chiropractic clinic on a chosen day. Results The translation process of the NPDS resulted primarily in the addition of a new Danish introduction and other small changes regarding semantics and cultural adaptation resulting in a first Danish edition named Nakkespørgeskema for Smerte og Funktion. The assessment of content validity using Wilson and Cleary s conceptual model revealed two primary

3 dimensions, functional status and symptom status. This is different to the four factor structure of the original version. Following interviews and testing of the questionnaire the introduction and question 19 were revised again resulting in a final version of the NSF. Conclusion The final version of the NSF in this study is a cross- cultural adaptation of the NPDS into Danish and is comparable to the original version. The additional suggestions of changes described in this study will, if tested and implemented, result in a modified Danish version. The questionnaire is considered suitable for adult patients in a primary chiropractic clinic, bearing in mind that patients with severe comorbidity or cognitive disorders as well as whiplash patients are not included in this study. With the above mentioned adaptations, a full validation study in a larger study population is the next step alongside a confirmatory factor analysis. Further studies of the use of the NSF in elderly and people with Danish as their second language is recommended.

4 Resume Baggrund Nakke- og skuldersmerter er en af de hyppigste klager fra bevægeapparatet. Over 50 % af danskere angiver smerte eller ubehag i nakke eller skuldre indenfor de seneste 14 dage, og i kiropraktorpraksis henvender knap 48 % af de patienter, der ses årligt, sig med en nakkeproblematik. Til kvantificering og måling på disse patienter i praksis findes på nuværende tidspunkt 2 spørgeskemaer på dansk, Neck Disability Index (NDI) og Copenhagen Neck Functionality Disability Scale (CNFDS). Da NDI har svagheder i forhold til visse psykometriske egenskaber, og CNFDS mangler at blive valideret, ønskes et nyt dansk spørgeskema til nakkepatienter. Neck Pain and Disability Scale (NPDS) er et internationalt spørgeskema, som har vist gode resultater, hvad angår indholdsvaliditet og faktorstruktur, derfor ønskes en oversættelse og kulturel tilpasning af NPDS samt en indholdsvalidering af den danske version. Formål Formålet med dette studie er 1) en dansk oversættelse og kulturel tilpasning af NPDS, samt 2) en indholdsvalidering af den danske version. Metode I processen med oversættelse og kulturel tilpasning blev retningslinjer herfor, som beskrevet af Beaton et al., anvendt. Til indholdsvalideringen blev Wilsons og Clearys konceptuelle model først anvendt til at afgøre, hvilke parametre der måles på i spørgeskemaet. Dernæst blev det oversatte spørgeskema afprøvet på målgruppen efterfulgt af strukturerede interview. Interview foregik på en udvalgt kiropraktorklinik i Danmark. Resultater Oversættelsesprocessen af NPDS medførte primært en tilføjelse af en ny dansk indledning samt flere små ændringer i forhold til semantik og kulturel tilpasning, hvilket resulterede i en første dansk udgave kaldet Nakkespørgeskema for Smerte og Funktion (NSF). Indholdsvalideringen fandt ud fra Wilsons og Clearys konceptuelle model, at NPDS havde to hoveddimensioner, nemlig parametrene funktionel status og symptom status. Dette er ikke i

5 overensstemmelse med den i originalen fundne firefaktorstruktur. Efter afprøvning af spørgeskema og interview blev indledningen og spørgsmål 19 yderligere præciseret, hvilket resulterede i en endelig udgave af NSF. Konklusion Den endelige udgave af NSF i dette studie kan betegnes som en dansk kulturelt tilpasset udgave af NPDS og vil være sammenlignelig med originalversionen. De yderligere beskrevne overvejelser og ændringsforslag i denne artikel vil, hvis de efterprøves og implementeres, resultere i en modificeret dansk version. Spørgeskemaet vurderes egnet til anvendelse til voksne patienter i primær kiropraktorpraksis, med det forbehold at patienter med alvorlige konkurrerende eller kognitive lidelser og piskesmældstraume ikke er inkluderet i dette studie. Med ovenstående tilpasninger vil implementering i en større studiepopulation i form af et fuldt valideringsstudie være et naturligt næste skridt, ligesom en konfirmatorisk faktoranalyse anbefales. Yderligere forskning i anvendelsen af NSF til ældre patienter og patienter med dansk som andetsprog vil ydermere være af interesse.

6 Baggrund Nakke- og skuldersmerter er sammen med ryg- og lændesmerter blandt de hyppigste klager fra bevægeapparatet (1). Indenfor EU er arbejdsbetinget besvær i nakke, skuldre og arme den hyppigste arbejdsskade og udgør mere end 45 % af alle arbejdsskader (2). Det estimeres at koste samfundet mellem 0,5 og 2 % af BNP (2). I undersøgelsen Danskernes Sundhed 2013 angiver 51 % af de adspurgte, at de har oplevet smerte eller ubehag i nakke eller skuldre inden for de seneste 14 dage (1). Ses der på kiropraktorpraksis, behandles mere end patienter årligt, hvoraf knap 48 % henvender sig med en nakkeproblematik (3,4). Evidens og kvalitetssikring har inden for de senere år optaget vores samfund i stigende grad. Det gælder ikke mindst inden for sundhedsvæsenet, hvor evidensbaseret behandling er blevet et hyppigt anvendt begreb, som ofte optræder i publicerede videnskabelige artikler (5). Samfundsmæssigt udtrykkes denne opmærksomhed dels i medierne og dels i form af øget tilgængelighed af information for borgeren (6,7). I betragtning af det store antal patienter med en nakkeproblematik, der i dag henvender sig til sundhedsvæsenet, herunder kiropraktor, samt det stigende fokus på evidens, opstår et øget behov for måleredskaber og dokumentation af praksis. Særligt måling af patientens symptomer og effekt på disse ved behandling er af interesse. Kvantificering af data, via måleredskaber, gør det muligt at indhente og behandle data i en anden størrelsesorden end ellers muligt i forskningsøjemed. Samtidig sætter det behandleren i stand til mere objektivt at evaluere på symptomstatus og effekt af behandling, hvilket gavner patienten og kan have en pædagogisk effekt. Som måleredskab i klinikken til patienter med en nakkeproblematik kan spørgeskemaer med fordel anvendes. De standardiserede svarmuligheder gør det let at gruppere data i forskningsøjemed, og spørgeskemaet er samtidig omkostningslet, samt tids- og ressourcebesparende for behandleren (8). På nuværende tidspunkt eksisterer der 11 spørgeskemaer valideret til nakkepatienter (9). Af disse er kun ét udviklet på dansk, the

7 Copenhagen Neck Functionality Disability Scale (CNFDS), og yderligere ét oversat fra engelsk til dansk, Neck Disability Index (NDI). Det mest udbredte og validerede af de 11 nakkespørgeskemaer er NDI. NDI er udviklet i 1991, som det første spørgeskema til at vurdere funktionsevne hos patienter med nakkesmerter (10). På trods af spørgeskemaets popularitet indeholder det visse svagheder og er på nogle områder forældet. Eksempelvis kritiseres NDI for ikke at spørge til sportsaktiviteter og computerbrug eller tage højde for brugen af smertestillende medicin. Der hersker en del tvivl om, hvilke parametre det måler på, ligesom at flere patienter ved udfyldelse angiver visse spørgsmål som irrelevante (11). NDI scorer altså lavt i indholdsvaliditet, og måler ifølge Hoving et al. ikke på det følelsesmæssige aspekt (11,12) Det danske spørgeskema CNFDS har vist god pålidelighed og indholdsvaliditet ifølge udviklerne (13). Vurdering af indholdsvaliditet skete ud fra en sammenligning af positive svar i CNFDS med positive svar i NDI og Northwick Park Neck Pain Questionnaire (NPNPQ). De to spørgeskemaer uddeltes dog ikke til patienter i studiet. I stedet anvendtes svar fra NDI og NPNPQ fra tidligere studier, hvilket gør vurderingen tvivlsom (9). Svagheden ved CNFDS er altså, at dets måleegenskaber ikke er evalueret i noget metodologisk studie, ligesom det ikke er blevet korrekt sammenholdt med andre måleinstrumenter, der måler på smerte og funktion (9,14). En anden svaghed er bias i form af kønsforskel i to af de stillede spørgsmål (13). Der er ligeledes tvivl om faktorstrukturen i CNFDS. I følge Pickering et al. har spørgeskemaet en trefaktorstruktur ved faktoranalyse (15), mens det i følge Ferrreira et al. har en enfaktorstruktur ud fra ICF (16). Neck Pain and Disability Scale (NPDS) er et nakkespørgeskema udviklet i USA i 1999 med Million Visual Analogue Scale som svarskabelon (17). Det består af 20 spørgsmål, som i følge udviklerne dækker over fire faktorer. Det tager i gennemsnit 7,47 minutter at udfylde den italienske udgave, mens der ingen tidsmåling findes for originalversionen (17,18). På nuværende tidspunkt er NPDS oversat og anvendt i 10 lande, ligesom der er udviklet en kort udgave (19,20). To studier har vist, at NPDS har en velbalanceret struktur fordelt på henholdsvis alle tre ICF domæner og en trefaktorstruktur (15,16). Ydermere er NPDS det eneste eksisterende spørgeskema, som medtager brugen af smertestillende medicin. Ifølge

8 Ferreira et al. har NPDS desuden vist gode resultater hvad angår særligt indholdsvaliditet (16). På nuværende tidspunkt eksisterer to nakkespørgeskemaer på dansk, hvoraf NDI har svagheder i forhold til visse psykometriske egenskaber, mens CNFDS mangler at blive valideret. Da NPDS samtidig har vist gode resultater, hvad angår indholdsvaliditet og faktorstruktur, ønskes en oversættelse og kulturel tilpasning af NPDS samt en indholdsvalidering af den danske version. Metode Oversættelse og kulturel tilpasning Processen med oversættelse og kulturel tilpasning tager udgangspunkt i retningslinjer herfor, som beskrevet af Beaton et al. (21). Denne proces består af fem faser, der indeholder forward og back translation samt to syntesemøder, der tilsammen skal resultere i en endelig oversættelse af NPDS. Oversættelsesprocessen involverer sammenlagt fire oversættere. Processens fem faser uddybes herunder samt fremstilles i Figur 1. Forward translation To oversættelser (T1 & T2) til dansk Én oversætter med & én uden klinisk baggrund, dansk modersmål Syntesemøde Syntese af T1 & T2 til T- 12 Konsensus omkring T- 12 Back translation To oversættelser (BT1 & BT2) af T- 12 tilbage til engelsk Oversættere uden klinisk baggrund, engelsk modersmål Endeligt fælles syntesemøde Syntese ud fra ovenstående stadier, endeligt dansk udkast Alle oversættere og de to forfattere deltager Prætest Interview 15 testpersoner Figur 1: Flow chart over oversættelse og kulturel tilpasning af NPDS fra engelsk til dansk. Sjette fase er ikke inkluderet i dette studie og er derfor ikke medtaget i figuren (21).

9 Første stadie er forward translation af spørgeskemaet fra engelsk til dansk af to oversættere med dansk som modersmål. Én oversætter med klinisk baggrund samt én uden. Oversættelsen foregår via standardiserede skemaer. Dette resulterer i to oversættelser kaldet T1 og T2. Andet stadie er syntesen, hvor der afholdes et møde mellem de to forfattere og de to oversættere fra første stadie. Ud fra de to oversættelser samt originalversionen laves en fælles syntese, hvor eventuelle uoverensstemmelser mellem de to udgaver diskuteres nøje for at nå til konsensus. Denne proces, samt løsningen på eventuelle uoverensstemmelser, rapporteres og resulterer i en dansk udgave kaldet T- 12. Se synteseskema i Bilag 1. Tredje stadie er back translation. I denne proces oversætter to personer med engelsk som modersmål den danske T- 12 udgave af oversættelsen tilbage til engelsk. Begge oversættere skal være uden kendskab til den originale version af spørgeskemaet og foretrækkes at være uden klinisk baggrund. De to nye oversættelser kaldes for BT1 og BT2. Fjerde stadie er et endeligt fælles syntesemøde. Her mødes de to forfattere med alle fire oversættere for at nå til konsensus omkring den endelige danske udgave af spørgeskemaet. Forskelle mellem de engelske oversættelser og originalversionen diskuteres med baggrund i alle oversættelser. Denne proces er dokumenteret i Bilag 2. Der skal opnås konsensus indenfor semantisk, idiomatisk, oplevelsesmæssig og opfattelsesmæssig ækvivalens, se Figur 2. Det tilstræbes, at der deltager en metodekyndig, en sundhedsprofessionel samt en sprogprofessionel. Det endelig udkast tilstræbes at kunne forstås af en 12- årig. Femte stadie er en prætest i form indholdsvalidering med afprøvning af det oversatte spørgeskema på målgruppen og efterfølgende interview om indholdet. I sjette stadie forelægges dokumenterne, udfærdiget under ovenstående stadier, for udvikleren af det originale spørgeskema og vurderes af samme. Stadiet er ikke inkluderet i dette studie.

10 Semantisk ækvivalens Forskellige betydninger af samme ord fra sprog til sprog samt mutiple betydninger af ét ord Idiomatisk ækvivalens Udtryk som ikke har tilsvarende betydning på andet sprog fx sommerfugle i maven Oplevelsesmæssig ækvivalens Oplevelser som man ikke gør sig i et land, fx spise med pinde Opfattelsesmæssig ækvivalens Forskellig kulturel opfattelse af hvad det fx betyder at se sin familie meget Figur 2: Forklaringsoversigt for ækvivalens (22). Indholdsvalidering Som følge af uklarhed om, hvad NPDS egentlig måler på, blev der først foretaget en indholdsvalidering af spørgeskemaet ved hjælp af Wilsons og Clearys konceptuelle model (23). For dernæst at afklare forståelsesmæssige problemer, relevans og eventuelle mangler, blev spørgeskemaet yderligere indholdsvalideret via strukturerede interview med patienter fra målgruppen. Konceptuel model Til den teoretiske del af indholdsvalideringen af den danske udgave af NPDS anvendtes Wilsons og Clearys konceptuelle model for Health Related Quality of Life (HRQL) udviklet i 1995 (23). Modellen gør det muligt at differentiere mellem forskellige niveauer af kliniske og helbredsmæssige målinger og kan anvendes til at konkludere, hvilke parametre spørgeskemaet måler på. Modellen er inddelt i fem forskellige parametre, der måler fra biologiske og fysiologiske variabler over symptom status og funktionel status til generel helbredsopfattelse og overordnet livskvalitet. Variablerne er opsat i den kronologiske rækkefølge, som ifølge Wilson og Cleary er den dominante sammenhæng (23). Der ses dog også reciprokke sammenhænge variablerne imellem.

11 Design af interviewstudie Den praktiske del af indholdsvalideringen bestod af dataindsamling i form af spørgeskemaudfyldelse og interview på en kiropraktisk klinik i Danmark på en udvalgt dag. Population Patienter, som henvendte sig til den udvalgte klinik grundet nakkegener, og som havde en behandlingstid på interviewdagen, blev inkluderet i projektet, forudsat at de opfyldte nedenstående inklusions- og eksklusionskriterier. Dagen inden interview gennemgik klinikejeren samtlige patientjournaler for inklusions- og eksklusionskriterier ud fra instruktion fra forfatterne. Efterfølgende blev de udvalgte patienter kontaktet telefonisk af forfatterne og tilbudt deltagelse i projektet. Patienter, der kontaktede klinikken på dagen, blev ligeledes tilbudt deltagelse i projektet, hvis de matchede kriterierne. Der tilstræbes en population til udførsel af interview på minimum ti patienter. Inklusions- og eksklusionskriterier Inklusionskriterier er nakkesmerter uanset varighed, alder år og gode danskkundskaber skriftligt og mundtligt. Eksklusionskriterier er konkurrerende alvorlige sygdomme, svære kognitive lidelser samt piskesmældstraume. Dataindsamling På dagen udfyldte patienterne spørgeskemaet før eller efter behandling, og gennemførte efterfølgende interview ved en af forfatterne ud fra nedenstående interviewguide. Interview blev tilfældigt gennemført i to særskilte behandlingsrum på klinikken. Der blev taget tid på, hvor lang tid det tog at udfylde spørgeskemaet. Interviewguide Der blev udarbejdet en struktureret interviewguide bestående af to dele. Del 1 omhandler generel forståelse og relevans af indledning, spørgsmål og svarmuligheder. Del 2 omhandler specifikke spørgsmål i spørgeskemaet, som i oversættelsesprocessen har givet anledning til diskussion eller tvivl, samt yderligere positive eller negative kommentarer til spørgeskemaet. Et struktureret design i interviewguiden blev valgt for at sikre ensartning af interview. Interviewguiden blev testet for gennemførlighed af begge forfattere på i alt fire testpersoner, som opfyldte nedenstående inklusions- og eksklusionskriterier. Ud fra dette blev enkelte,

12 yderligere tilpasninger af interviewguiden foretaget. Den endelige interviewguide er vedlagt som Bilag 3. Resultater Oversættelse og kulturel tilpasning I oversættelsesprocessen opstod i alle faser problemstillinger af forståelsesmæssig, kulturel og opsætningsmæssig karakter, som gav anledning til ændringer. Disse ændringer ses i de to synteseskemaer, Bilag 1 og 2. De vigtigste emner gennemgås her. Til første syntesemøde efter forward translation, blev der især foretaget en kulturel tilpasning af formuleringer for at sikre forståelsen i den danske oversættelse. Derudover blev enkelte svarmuligheder tilpasset for ensretning. Desuden blev der tilføjet en ny dansk indledning, idet den originale version kun indeholdt en meget sparsom instruktion, der blev angivet af både forfattere og oversættere til at være svær at forstå (Bilag 1). Til det endelige fælles syntesemøde blev enkelte, yderligere forståelsesmæssige problemer af kulturel og semantisk karakter tilpasset (Bilag 2). I originalartiklen er svarskalaen beskrevet som en 10 centimeter visuel analog skala, men idet den scores fra 0 til 5, behandles den som en boksskala (17). Derfor blev det besluttet at ændre svarskalaen til en regulær boksskala fra 0 til 5 i den oversatte version. Første udkast til en dansk version af spørgeskemaet, kaldet nakkespørgeskema for smerte og funktion (NSF), ses i Bilag 4. Dette spørgeskema er udgangspunkt for den efterfølgende indholdsvalidering. Indholdsvalidering Konceptuel model Ud fra Wilsons og Clearys konceptuelle model inddeltes spørgeskemaets 20 spørgsmål under de parametre, hvor de vurderedes primært at høre til. Inddelingen ses i Figur 3. Fordelingen under de fem parametre blev afgjort af forfatterne ved en særskilt vurdering efterfulgt af et konsensusmøde med en sundhedsprofessionel tredje part. Hovedparten fokuserede på

13 funktionel status med 11 spørgsmål og dernæst symptom status med fire spørgsmål, mens tre spørgsmål fordelte sig på de resterende tre parametre. Biologiske og fysiologiske variabler spm. 20 Symptom status spm. 1, 2, 3 og 16 Funktionel status spm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 og 19 Generel helbredsopfattelse spm. 13 Overordnet livskvalitet spm. 14 Figur 3: Modellen viser fordelingen af de 20 spørgsmål i nakkespørgeskemaet for smerte og funktion fordelt på de variabler, de bedst belyser. Den er opstillet ud fra Wilsons og Clearys konceptuelle model (23). Pilene indikerer den primære sammenhæng mellem parametrene. De er dog ikke udtryk for, at der ikke er sammenhænge reciprokt samt mellem ikke-sideliggende variabler. De enkelte spørgsmål kan ses i Bilag 4. Interview Patienterne brugte fra to til syv minutter på at udfylde spørgeskemaet med et gennemsnit på 3 minutter og 47 sekunder. Nedenfor gennemgås først population og dernæst resultater fra interviewguidens del 1 og 2 særskilt. Ved gennemgang af interviewguidens resultater sammenholdes disse med de angivne svar i spørgeskemaerne hvor relevant. Population Der var på interviewdagen booket 20 nakkepatienter, som alle blev tilbudt deltagelse i projektet. 15 indvilgede i at deltage, heraf 11 kvinder og fire mænd. Fire mænd og én kvinde afslog. De 15 deltagere var mellem 24 og 70 år med en gennemsnitsalder på 41 år. Ovenstående information samt de deltagendes beskæftigelse er samlet i en oversigt i Bilag 5. Interviewguide del 1 Interviewguidens første del omhandler generel forståelse og relevans af indledning, spørgsmål og svarmuligheder i NSF. I forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaet efterspurgte en del patienter en uddybning af indledningen. Denne efterspørgsel kom også til udtryk i forbindelse med de første spørgsmål i de efterfølgende interview. Det blev blandt andet efterspurgt, om spørgeskemaet skulle udfyldes med udgangspunkt i symptomniveau før eller efter behandling, samt hvilken tidsperiode der blev spurgt til i visse spørgsmål. Enkelte patienter gav udtryk for besvær med vurdering af symptomniveau på skalaen, da de forsøgte at sætte deres symptomer i forhold til

14 et generelt symptomniveau. I disse tilfælde instruerede de projektansvarlige mundtligt i at udfylde spørgeskemaet intuitivt ud fra eget symptomniveau. Svarene fra den første del af interviewguiden er samlet i Tabel 1. I tabellen fremgår det, at fire patienter ikke følte sig sikre på, hvordan de skulle udfylde spørgeskemaet efter at have læst indledningen. Seks patienter angav, at der var spørgsmål, de ikke forstod. Af disse angav fem spørgsmål 19. Syv patienter angav, at spørgeskemaet indeholdt irrelevante spørgsmål, blandt andet spørgsmål 20, da patienten ikke tog smertestillende medicin, og spørgsmål 10, da patienten ikke arbejdede. Desuden angav en patient at have dominerende armsmerter, hvorfor patienten følte det irrelevant, at der kun spurgtes til nakkesmerter. 10 patienter angav, at spørgeskemaet manglede vigtige aspekter for at være dækkende for deres nakkegener. Her nævntes dels informationer såsom lokalisation og smertekarakter, dels aspekter som hovedpine, computerarbejde, træning og smerter i liggende stilling. To patienter efterspurgte en mellemværdi som svarmulighed i boksskalaen, eksempelvis ved at udvide skalaen. Øvrige svarfordelinger er opgjort i samme tabel. Tabel 1: Fordeling af svar i interviewguidens del 1. Tilkendegivelser af forståelsesmæssige problemer samt manglende berørte aspekter og manglende relevans er markeret med orange. Spørgsmål Ja Nej Føler du, at indledningen er let forståelig? 13 2 Føler du, at du har forstået formålet med spørgeskemaet, 14 1 efter du har læst indledningen? Føler du dig sikker på, hvordan du skal udfylde 11 4 spørgeskemaet, efter du har læst indledningen? Er der nogle spørgsmål, du ikke forstår? 6 9 Er der nogle spørgsmål, du føler, der ikke har relevans for 7 8 dig? Mangler der vigtige aspekter i spørgeskemaet, for at det 10 5 er dækkende for dine nakkegener? Er der nogle af svarmulighederne, du ikke forstår? 2 13 Er der nogle af svarmulighederne, du ikke føler matcher spørgsmålet? 3 12

15 Interviewguide del 2 Interviewguidens anden del omhandler de specifikke spørgsmål i spørgeskemaet, som i oversættelsesprocessen har givet anledning til diskussion eller tvivl. Når adspurgt I hvilke situationer føler du, at dine smerter påvirker dig mest?, svarede 12 ud af 15 patienter arbejdet. Herunder havde seks personer arbejde, som involverede computerarbejde. Tre nævnte bilkørsel som en faktor, og yderligere tre fremhævede forstyrret nattesøvn. Der var god kongruens mellem patienternes subjektive svar på, hvor meget de ovennævnte aktiviteter påvirkede dem, og hvor meget de havde angivet det til at være i spørgeskemaets boksskala. Dog angav en patient i interviewet at være påvirket af nakkegener til 5 ud af 5 ved computerarbejde, mens denne angav arbejdet til at være påvirket til 2 ud af 5 på boksskalaen i spørgeskemaet. Generelt var der overensstemmelse mellem folks forståelse af værst tænkelige smerte og den tiltænkte mening. De fleste refererede til den værst tænkelige smerte, de kendte selv, fx fødsel. I den sammenhæng nævntes adjektiver som tilbagevendende og konstant, samt at det er en smerte, som ikke kan lindres på nogen måde og afholder en fra søvn, hvile eller aktivitet. Når adspurgt til Hvilken tidsperiode havde du i tankerne, da du svarede på din gennemsnitlige smerte? sås stor variation i de afgivne svar. Lige fra gennemsnit over en dag til gennemsnit fra smertedebut til nu, hvilket kunne være op til flere år. Funktionsspørgsmålet Hvor længe kan du stå, før du får nakkesmerter? gav ensartede svar i samtlige interview. Ingen patienter havde besvær med at stå op i længere tid, enkelte angav endog at have det bedst stående. En enkelt angav armsmerter efter 5 minutter. Dette spørgsmål var det eneste, som ikke afspejlede en god spredning i svarfordeling, men derimod en konsekvent lav score på 0 eller 1 i spørgeskemaet. Syv patienter angav tvivl om betydningen af formuleringen;..arbejde over hovedhøjde? i spørgsmål 19. Når adspurgt til På hvilken måde hjælper smertestillende håndkøbsmedicin? i interviewet sås inkongruens med spørgsmål 20 i spørgeskemaet. Syv patienter svarede omvendt på spørgsmålet i interviewet, end hvad de havde angivet som svar i spørgeskemaet. Én havde undladt at svare, da hun ikke havde taget smertestillende håndkøbsmedicin, og

16 derfor manglede en svarkategori. To angav at have effekt af smertestillende medicin, ikke på nakkegenerne, men på spændingshovedpine som følge af nakkegener. Ved besvarelse af spørgsmål 20 efterspurgte to patienter eksempler på smertestillende håndkøbsmedicin. Når Panodil og Ipren nævntes af forfatterne, kunne patienterne svare. Ligeledes blev eksempler på følelser efterspurgt af to i spørgsmål 14 og eksempler på fritidsaktiviteter af én i spørgsmål 9. En enkelt patient kommenterede desuden på, at parentesen i spørgsmål 12 om personlige forhold indeholdt sex som eksempel sammen med familie og venner, idet patienten mente, at dette mere handlede om fysisk aktivitet. I spørgsmål 13 Har smerterne ændret dit syn på livet og fremtiden (depression, håbløshed)? sås en kontrast mellem nogle patienters lave svar i spørgeskema kontra, hvad de svarede i interview. Diskussion I dette studie er den engelske version af NPDS oversat, kulturelt tilpasset og indholdsvalideret til danske forhold. Oversættelsesprocessen resulterede primært i en tilføjelse af en ny dansk indledning samt flere små ændringer i forhold til semantik og kulturel tilpasning. Indholdsvalideringen fandt, at NPDS havde to hoveddimensioner, nemlig parametrene funktionel status og symptom status. Efter interview blev indledning og spørgsmål 19 yderligere præciseret. Konceptuel model Ved den endelige opdeling på parametre jævnfør Wilson og Cleary fandtes det, at spørgeskemaet hovedsageligt måler på funktionel status og dernæst symptom status, hvor de tre resterende parametre dækkes af ét spørgsmål respektivt (Figur 3). I den originale version af NPDS har forfatterne via principal komponent analyse fundet frem til, at det måler på fire faktorer, som benævnes neck problems, intensity, effects on emotion and cognition og interference with life activities (17). Denne faktoranalyse er foretaget udelukkende som en statistisk beregning på data, og er dermed ikke logisk eller klinisk funderet i en teoretisk model. Analysen harmonerer desuden ikke med fundene i

17 denne artikel. Fordelingen af faktorer i denne artikel er fundet ud fra en vurdering af, hvilke spørgsmål, der måler på hvilke parametre, med afsæt i en klinisk funderet model. Et naturligt næste skridt vil være en efterprøvning af opdelingen med en konfirmatorisk faktoranalyse. En statistisk faktoranalyse, der finder samme fordeling, vil styrke fundene i denne artikel, og dermed danne et stærkt fundament for videre anvendelse af spørgeskemaet i studier og i praksis. Samtidig med, at forfatterne i originalversionen af NPDS foretager en faktoranalyse, anvendes en samlet score for alle 20 spørgsmål. Dette er en klar svaghed, idet en samlet score på tværs af faktorer kan bevirke, at forbedringer indenfor visse faktorer skjules af forværringer af andre. Desuden kan en samlet middelscore dække over en enkelt faktor, som er meget højt scoret. En særskilt score for hver dimension vil gøre det muligt for klinikeren at se reelle ændringer indenfor hvert område samt målrette behandlingsforløbet løbende (24). Såfremt den konceptuelle vurdering i dette studie bekræftes i en konfirmatorisk faktoranalyse, vil det give mening at opgøre scoren for symptom status og funktionel status separat i spørgeskemaet. Derudover kan det diskuteres, om de resterende tre spørgsmål enten skal udelades for at øge spørgeskemaets gennemførlighed, eller om de skal anvendes som separate screeningsspørgsmål indenfor deres respektive parametre. Fordelen ved sidstnævnte er, at strukturen i spørgeskemaet bibeholdes og dermed gør den danske version mere direkte sammenlignelig med originalen. Desuden kan screeningsspørgsmål indenfor de resterende parametre have klinisk relevans (23). Den prædiktive værdi af de tre spørgsmål bør dog i så fald testes. Modellen er, som Wilson og Cleary selv kommenterer på, og som yderligere nævnes i bogen Measurement in Medicine, en model med en lineær opstillet sammenhæng mellem fem parametre, hvor der samtidig ses reciprokke sammenhænge og en indbyrdes forbundenhed parametrene imellem. Derfor ses også overlap i definitioner af parametrene, hvilket giver fortolkningsmæssige udfordringer, når modellen anvendes (23,24). Implementeringen af modellen på vores spørgeskema giver således også definitoriske udfordringer, og der kan argumenteres for, at flere af spørgsmålene kan høre ind under flere forskellige parametre. En konfirmatorisk faktoranalyse vil kunne besvare dette.

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

2.3 Fysisk og mentalt helbred

2.3 Fysisk og mentalt helbred Kapitel 2.3 Fysisk og mentalt helbred 2.3 Fysisk og mentalt helbred Der eksisterer flere forskellige spørgsmål eller spørgsmålsbatterier, der kan anvendes til at beskrive befolkningens selvrapporterede

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC)

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Dansk Oversættelse WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med rotatorcuff lidelse Copyright 1998 (#474673) A. Kirkley MD, S. Griffin, CSS, C. Alvarez,

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Apopleksi og Afasi Livskvalitets Skala. 39 emner AALS- 39. Testmanual. Anja Gadegaard Andersen

Apopleksi og Afasi Livskvalitets Skala. 39 emner AALS- 39. Testmanual. Anja Gadegaard Andersen Apopleksi og Afasi Livskvalitets Skala 39 emner AALS- 39 Testmanual Anja Gadegaard Andersen 1 Indhold Introduktion side 3 Beskrivelse af AALS- 39 side 4 Administration side 6 Scoring side 9 Referencer

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS Mary Jarden Fast Track 2016 1) Symptomerne kan i væsentlig grad forringe en patients livskvalitet, komfort og evne til at fungere. 2) Manglende evne til at tolerere behandlingsrelaterede

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper?

Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper? Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper? Kan automatiseret mønstergenkendelse i patienters svar og scorer efter 1. konsultation hos kiropraktoren

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Kort Muskelskeletal FunktionsUndersøgelsesSkema KMFUS. Et undersøgelsesskema udviklet til mennesker med bevægeapparatsbesvær

Kort Muskelskeletal FunktionsUndersøgelsesSkema KMFUS. Et undersøgelsesskema udviklet til mennesker med bevægeapparatsbesvær Kort Muskelskeletal FunktionsUndersøgelsesSkema KMFUS Et undersøgelsesskema udviklet til mennesker med bevægeapparatsbesvær Vurdering af funktion, besvær og gener inden for den sidste uge Oversat fra amerikansk

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med muskelsygdom

Pilottest af spørgeskema. til patienter med muskelsygdom Pilottest af spørgeskema til patienter med muskelsygdom AmbuFlex VestKronik Maj 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med en klinisk ekspertgruppe ved Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Evidenstabel Rhondali et al. (50) 2012 Deskriptivt studie (III) ++ 118 uhelbredeligt syge kræftpatienter med akutte symptomer fra deres sygdom eller behandling på > 18 år indlagt på en akut palliativ

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD ICD-11 på 10 minutter Kort introduktion til den nye version af ICD Hvorfor en ny version af ICD? ICD-10 er ved at være udfaset, og i WHO har man i 10 år arbejdet på en ny version af sygdomsklassifikationen.

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Longitudinale undersøgelser:

Longitudinale undersøgelser: Longitudinale undersøgelser: - tiden som variabel Lektor Sanne Lund Clement, Institut for Statskundskab, AAU E-mail: clement@dps.aau.dk Selskab for Surveyforskning, 2. marts 2017 A A L B O R G U N I V

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen.

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen. Kære behandler På Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg har vi netop opstartet et projekt omkring niveauet hos patienter med achillessene tendinopati (AT). Vi vil gerne invitere dig til at deltage i projektet.

Læs mere