Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale"

Transkript

1 Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Oversættelse, kulturel tilpasning og indholdsvalidering Forfattere: Sofie Houmøller & Andreas Balck Vejleder: Henrik Hein Lauridsen, studieleder, Forskningsenheden for Klinisk biomekanik, IOB Antal ord: 4985 Antal tabeller og figurer: 4

2 Abstract Background Neck and shoulder pain is one of the most common complaints in the musculoskeletal system. In Denmark more than 50% of people have experienced discomfort in their neck or shoulders in the past 14 days, and in chiropractic practice just under 48% of the patients seen over a year have a neck complaint. Currently two questionnaires exist in Danish to quantify and measure neck complaints in patients in the clinic, namely the Neck Disability Index (NDI) and the Copenhagen Neck Functionality Disability Scale (CNFDS). Although widely used, the NDI is found to have weak psychometric properties and the CNFDS has never been validated. Therefore a new Danish neck questionnaire which is psychometrically sound would be required. The Neck Pain and Disability Scale (NPDS) which is an international questionnaire has shown good results regarding content validity and factor structure, therefore the aim of this study is to translate and culturally adapt the NPDS into Danish and assess the content validity of the Danish version. Aim The aim of this study is 1) to translate and culturally adapt the NPDS into Danish, and 2) to asses content validity of the Danish version. Methods In the translation and cross- cultural adaptation of the Danish version of the NPDS the guidelines described by Beaton et al. was used. First Wilson and Cleary s conceptual model was used to assess content validity by determining which parameters the questionnaire was evaluating. Next the questionnaire was tested in the target population followed by interviews. The interviews took place in a Danish chiropractic clinic on a chosen day. Results The translation process of the NPDS resulted primarily in the addition of a new Danish introduction and other small changes regarding semantics and cultural adaptation resulting in a first Danish edition named Nakkespørgeskema for Smerte og Funktion. The assessment of content validity using Wilson and Cleary s conceptual model revealed two primary

3 dimensions, functional status and symptom status. This is different to the four factor structure of the original version. Following interviews and testing of the questionnaire the introduction and question 19 were revised again resulting in a final version of the NSF. Conclusion The final version of the NSF in this study is a cross- cultural adaptation of the NPDS into Danish and is comparable to the original version. The additional suggestions of changes described in this study will, if tested and implemented, result in a modified Danish version. The questionnaire is considered suitable for adult patients in a primary chiropractic clinic, bearing in mind that patients with severe comorbidity or cognitive disorders as well as whiplash patients are not included in this study. With the above mentioned adaptations, a full validation study in a larger study population is the next step alongside a confirmatory factor analysis. Further studies of the use of the NSF in elderly and people with Danish as their second language is recommended.

4 Resume Baggrund Nakke- og skuldersmerter er en af de hyppigste klager fra bevægeapparatet. Over 50 % af danskere angiver smerte eller ubehag i nakke eller skuldre indenfor de seneste 14 dage, og i kiropraktorpraksis henvender knap 48 % af de patienter, der ses årligt, sig med en nakkeproblematik. Til kvantificering og måling på disse patienter i praksis findes på nuværende tidspunkt 2 spørgeskemaer på dansk, Neck Disability Index (NDI) og Copenhagen Neck Functionality Disability Scale (CNFDS). Da NDI har svagheder i forhold til visse psykometriske egenskaber, og CNFDS mangler at blive valideret, ønskes et nyt dansk spørgeskema til nakkepatienter. Neck Pain and Disability Scale (NPDS) er et internationalt spørgeskema, som har vist gode resultater, hvad angår indholdsvaliditet og faktorstruktur, derfor ønskes en oversættelse og kulturel tilpasning af NPDS samt en indholdsvalidering af den danske version. Formål Formålet med dette studie er 1) en dansk oversættelse og kulturel tilpasning af NPDS, samt 2) en indholdsvalidering af den danske version. Metode I processen med oversættelse og kulturel tilpasning blev retningslinjer herfor, som beskrevet af Beaton et al., anvendt. Til indholdsvalideringen blev Wilsons og Clearys konceptuelle model først anvendt til at afgøre, hvilke parametre der måles på i spørgeskemaet. Dernæst blev det oversatte spørgeskema afprøvet på målgruppen efterfulgt af strukturerede interview. Interview foregik på en udvalgt kiropraktorklinik i Danmark. Resultater Oversættelsesprocessen af NPDS medførte primært en tilføjelse af en ny dansk indledning samt flere små ændringer i forhold til semantik og kulturel tilpasning, hvilket resulterede i en første dansk udgave kaldet Nakkespørgeskema for Smerte og Funktion (NSF). Indholdsvalideringen fandt ud fra Wilsons og Clearys konceptuelle model, at NPDS havde to hoveddimensioner, nemlig parametrene funktionel status og symptom status. Dette er ikke i

5 overensstemmelse med den i originalen fundne firefaktorstruktur. Efter afprøvning af spørgeskema og interview blev indledningen og spørgsmål 19 yderligere præciseret, hvilket resulterede i en endelig udgave af NSF. Konklusion Den endelige udgave af NSF i dette studie kan betegnes som en dansk kulturelt tilpasset udgave af NPDS og vil være sammenlignelig med originalversionen. De yderligere beskrevne overvejelser og ændringsforslag i denne artikel vil, hvis de efterprøves og implementeres, resultere i en modificeret dansk version. Spørgeskemaet vurderes egnet til anvendelse til voksne patienter i primær kiropraktorpraksis, med det forbehold at patienter med alvorlige konkurrerende eller kognitive lidelser og piskesmældstraume ikke er inkluderet i dette studie. Med ovenstående tilpasninger vil implementering i en større studiepopulation i form af et fuldt valideringsstudie være et naturligt næste skridt, ligesom en konfirmatorisk faktoranalyse anbefales. Yderligere forskning i anvendelsen af NSF til ældre patienter og patienter med dansk som andetsprog vil ydermere være af interesse.

6 Baggrund Nakke- og skuldersmerter er sammen med ryg- og lændesmerter blandt de hyppigste klager fra bevægeapparatet (1). Indenfor EU er arbejdsbetinget besvær i nakke, skuldre og arme den hyppigste arbejdsskade og udgør mere end 45 % af alle arbejdsskader (2). Det estimeres at koste samfundet mellem 0,5 og 2 % af BNP (2). I undersøgelsen Danskernes Sundhed 2013 angiver 51 % af de adspurgte, at de har oplevet smerte eller ubehag i nakke eller skuldre inden for de seneste 14 dage (1). Ses der på kiropraktorpraksis, behandles mere end patienter årligt, hvoraf knap 48 % henvender sig med en nakkeproblematik (3,4). Evidens og kvalitetssikring har inden for de senere år optaget vores samfund i stigende grad. Det gælder ikke mindst inden for sundhedsvæsenet, hvor evidensbaseret behandling er blevet et hyppigt anvendt begreb, som ofte optræder i publicerede videnskabelige artikler (5). Samfundsmæssigt udtrykkes denne opmærksomhed dels i medierne og dels i form af øget tilgængelighed af information for borgeren (6,7). I betragtning af det store antal patienter med en nakkeproblematik, der i dag henvender sig til sundhedsvæsenet, herunder kiropraktor, samt det stigende fokus på evidens, opstår et øget behov for måleredskaber og dokumentation af praksis. Særligt måling af patientens symptomer og effekt på disse ved behandling er af interesse. Kvantificering af data, via måleredskaber, gør det muligt at indhente og behandle data i en anden størrelsesorden end ellers muligt i forskningsøjemed. Samtidig sætter det behandleren i stand til mere objektivt at evaluere på symptomstatus og effekt af behandling, hvilket gavner patienten og kan have en pædagogisk effekt. Som måleredskab i klinikken til patienter med en nakkeproblematik kan spørgeskemaer med fordel anvendes. De standardiserede svarmuligheder gør det let at gruppere data i forskningsøjemed, og spørgeskemaet er samtidig omkostningslet, samt tids- og ressourcebesparende for behandleren (8). På nuværende tidspunkt eksisterer der 11 spørgeskemaer valideret til nakkepatienter (9). Af disse er kun ét udviklet på dansk, the

7 Copenhagen Neck Functionality Disability Scale (CNFDS), og yderligere ét oversat fra engelsk til dansk, Neck Disability Index (NDI). Det mest udbredte og validerede af de 11 nakkespørgeskemaer er NDI. NDI er udviklet i 1991, som det første spørgeskema til at vurdere funktionsevne hos patienter med nakkesmerter (10). På trods af spørgeskemaets popularitet indeholder det visse svagheder og er på nogle områder forældet. Eksempelvis kritiseres NDI for ikke at spørge til sportsaktiviteter og computerbrug eller tage højde for brugen af smertestillende medicin. Der hersker en del tvivl om, hvilke parametre det måler på, ligesom at flere patienter ved udfyldelse angiver visse spørgsmål som irrelevante (11). NDI scorer altså lavt i indholdsvaliditet, og måler ifølge Hoving et al. ikke på det følelsesmæssige aspekt (11,12) Det danske spørgeskema CNFDS har vist god pålidelighed og indholdsvaliditet ifølge udviklerne (13). Vurdering af indholdsvaliditet skete ud fra en sammenligning af positive svar i CNFDS med positive svar i NDI og Northwick Park Neck Pain Questionnaire (NPNPQ). De to spørgeskemaer uddeltes dog ikke til patienter i studiet. I stedet anvendtes svar fra NDI og NPNPQ fra tidligere studier, hvilket gør vurderingen tvivlsom (9). Svagheden ved CNFDS er altså, at dets måleegenskaber ikke er evalueret i noget metodologisk studie, ligesom det ikke er blevet korrekt sammenholdt med andre måleinstrumenter, der måler på smerte og funktion (9,14). En anden svaghed er bias i form af kønsforskel i to af de stillede spørgsmål (13). Der er ligeledes tvivl om faktorstrukturen i CNFDS. I følge Pickering et al. har spørgeskemaet en trefaktorstruktur ved faktoranalyse (15), mens det i følge Ferrreira et al. har en enfaktorstruktur ud fra ICF (16). Neck Pain and Disability Scale (NPDS) er et nakkespørgeskema udviklet i USA i 1999 med Million Visual Analogue Scale som svarskabelon (17). Det består af 20 spørgsmål, som i følge udviklerne dækker over fire faktorer. Det tager i gennemsnit 7,47 minutter at udfylde den italienske udgave, mens der ingen tidsmåling findes for originalversionen (17,18). På nuværende tidspunkt er NPDS oversat og anvendt i 10 lande, ligesom der er udviklet en kort udgave (19,20). To studier har vist, at NPDS har en velbalanceret struktur fordelt på henholdsvis alle tre ICF domæner og en trefaktorstruktur (15,16). Ydermere er NPDS det eneste eksisterende spørgeskema, som medtager brugen af smertestillende medicin. Ifølge

8 Ferreira et al. har NPDS desuden vist gode resultater hvad angår særligt indholdsvaliditet (16). På nuværende tidspunkt eksisterer to nakkespørgeskemaer på dansk, hvoraf NDI har svagheder i forhold til visse psykometriske egenskaber, mens CNFDS mangler at blive valideret. Da NPDS samtidig har vist gode resultater, hvad angår indholdsvaliditet og faktorstruktur, ønskes en oversættelse og kulturel tilpasning af NPDS samt en indholdsvalidering af den danske version. Metode Oversættelse og kulturel tilpasning Processen med oversættelse og kulturel tilpasning tager udgangspunkt i retningslinjer herfor, som beskrevet af Beaton et al. (21). Denne proces består af fem faser, der indeholder forward og back translation samt to syntesemøder, der tilsammen skal resultere i en endelig oversættelse af NPDS. Oversættelsesprocessen involverer sammenlagt fire oversættere. Processens fem faser uddybes herunder samt fremstilles i Figur 1. Forward translation To oversættelser (T1 & T2) til dansk Én oversætter med & én uden klinisk baggrund, dansk modersmål Syntesemøde Syntese af T1 & T2 til T- 12 Konsensus omkring T- 12 Back translation To oversættelser (BT1 & BT2) af T- 12 tilbage til engelsk Oversættere uden klinisk baggrund, engelsk modersmål Endeligt fælles syntesemøde Syntese ud fra ovenstående stadier, endeligt dansk udkast Alle oversættere og de to forfattere deltager Prætest Interview 15 testpersoner Figur 1: Flow chart over oversættelse og kulturel tilpasning af NPDS fra engelsk til dansk. Sjette fase er ikke inkluderet i dette studie og er derfor ikke medtaget i figuren (21).

9 Første stadie er forward translation af spørgeskemaet fra engelsk til dansk af to oversættere med dansk som modersmål. Én oversætter med klinisk baggrund samt én uden. Oversættelsen foregår via standardiserede skemaer. Dette resulterer i to oversættelser kaldet T1 og T2. Andet stadie er syntesen, hvor der afholdes et møde mellem de to forfattere og de to oversættere fra første stadie. Ud fra de to oversættelser samt originalversionen laves en fælles syntese, hvor eventuelle uoverensstemmelser mellem de to udgaver diskuteres nøje for at nå til konsensus. Denne proces, samt løsningen på eventuelle uoverensstemmelser, rapporteres og resulterer i en dansk udgave kaldet T- 12. Se synteseskema i Bilag 1. Tredje stadie er back translation. I denne proces oversætter to personer med engelsk som modersmål den danske T- 12 udgave af oversættelsen tilbage til engelsk. Begge oversættere skal være uden kendskab til den originale version af spørgeskemaet og foretrækkes at være uden klinisk baggrund. De to nye oversættelser kaldes for BT1 og BT2. Fjerde stadie er et endeligt fælles syntesemøde. Her mødes de to forfattere med alle fire oversættere for at nå til konsensus omkring den endelige danske udgave af spørgeskemaet. Forskelle mellem de engelske oversættelser og originalversionen diskuteres med baggrund i alle oversættelser. Denne proces er dokumenteret i Bilag 2. Der skal opnås konsensus indenfor semantisk, idiomatisk, oplevelsesmæssig og opfattelsesmæssig ækvivalens, se Figur 2. Det tilstræbes, at der deltager en metodekyndig, en sundhedsprofessionel samt en sprogprofessionel. Det endelig udkast tilstræbes at kunne forstås af en 12- årig. Femte stadie er en prætest i form indholdsvalidering med afprøvning af det oversatte spørgeskema på målgruppen og efterfølgende interview om indholdet. I sjette stadie forelægges dokumenterne, udfærdiget under ovenstående stadier, for udvikleren af det originale spørgeskema og vurderes af samme. Stadiet er ikke inkluderet i dette studie.

10 Semantisk ækvivalens Forskellige betydninger af samme ord fra sprog til sprog samt mutiple betydninger af ét ord Idiomatisk ækvivalens Udtryk som ikke har tilsvarende betydning på andet sprog fx sommerfugle i maven Oplevelsesmæssig ækvivalens Oplevelser som man ikke gør sig i et land, fx spise med pinde Opfattelsesmæssig ækvivalens Forskellig kulturel opfattelse af hvad det fx betyder at se sin familie meget Figur 2: Forklaringsoversigt for ækvivalens (22). Indholdsvalidering Som følge af uklarhed om, hvad NPDS egentlig måler på, blev der først foretaget en indholdsvalidering af spørgeskemaet ved hjælp af Wilsons og Clearys konceptuelle model (23). For dernæst at afklare forståelsesmæssige problemer, relevans og eventuelle mangler, blev spørgeskemaet yderligere indholdsvalideret via strukturerede interview med patienter fra målgruppen. Konceptuel model Til den teoretiske del af indholdsvalideringen af den danske udgave af NPDS anvendtes Wilsons og Clearys konceptuelle model for Health Related Quality of Life (HRQL) udviklet i 1995 (23). Modellen gør det muligt at differentiere mellem forskellige niveauer af kliniske og helbredsmæssige målinger og kan anvendes til at konkludere, hvilke parametre spørgeskemaet måler på. Modellen er inddelt i fem forskellige parametre, der måler fra biologiske og fysiologiske variabler over symptom status og funktionel status til generel helbredsopfattelse og overordnet livskvalitet. Variablerne er opsat i den kronologiske rækkefølge, som ifølge Wilson og Cleary er den dominante sammenhæng (23). Der ses dog også reciprokke sammenhænge variablerne imellem.

11 Design af interviewstudie Den praktiske del af indholdsvalideringen bestod af dataindsamling i form af spørgeskemaudfyldelse og interview på en kiropraktisk klinik i Danmark på en udvalgt dag. Population Patienter, som henvendte sig til den udvalgte klinik grundet nakkegener, og som havde en behandlingstid på interviewdagen, blev inkluderet i projektet, forudsat at de opfyldte nedenstående inklusions- og eksklusionskriterier. Dagen inden interview gennemgik klinikejeren samtlige patientjournaler for inklusions- og eksklusionskriterier ud fra instruktion fra forfatterne. Efterfølgende blev de udvalgte patienter kontaktet telefonisk af forfatterne og tilbudt deltagelse i projektet. Patienter, der kontaktede klinikken på dagen, blev ligeledes tilbudt deltagelse i projektet, hvis de matchede kriterierne. Der tilstræbes en population til udførsel af interview på minimum ti patienter. Inklusions- og eksklusionskriterier Inklusionskriterier er nakkesmerter uanset varighed, alder år og gode danskkundskaber skriftligt og mundtligt. Eksklusionskriterier er konkurrerende alvorlige sygdomme, svære kognitive lidelser samt piskesmældstraume. Dataindsamling På dagen udfyldte patienterne spørgeskemaet før eller efter behandling, og gennemførte efterfølgende interview ved en af forfatterne ud fra nedenstående interviewguide. Interview blev tilfældigt gennemført i to særskilte behandlingsrum på klinikken. Der blev taget tid på, hvor lang tid det tog at udfylde spørgeskemaet. Interviewguide Der blev udarbejdet en struktureret interviewguide bestående af to dele. Del 1 omhandler generel forståelse og relevans af indledning, spørgsmål og svarmuligheder. Del 2 omhandler specifikke spørgsmål i spørgeskemaet, som i oversættelsesprocessen har givet anledning til diskussion eller tvivl, samt yderligere positive eller negative kommentarer til spørgeskemaet. Et struktureret design i interviewguiden blev valgt for at sikre ensartning af interview. Interviewguiden blev testet for gennemførlighed af begge forfattere på i alt fire testpersoner, som opfyldte nedenstående inklusions- og eksklusionskriterier. Ud fra dette blev enkelte,

12 yderligere tilpasninger af interviewguiden foretaget. Den endelige interviewguide er vedlagt som Bilag 3. Resultater Oversættelse og kulturel tilpasning I oversættelsesprocessen opstod i alle faser problemstillinger af forståelsesmæssig, kulturel og opsætningsmæssig karakter, som gav anledning til ændringer. Disse ændringer ses i de to synteseskemaer, Bilag 1 og 2. De vigtigste emner gennemgås her. Til første syntesemøde efter forward translation, blev der især foretaget en kulturel tilpasning af formuleringer for at sikre forståelsen i den danske oversættelse. Derudover blev enkelte svarmuligheder tilpasset for ensretning. Desuden blev der tilføjet en ny dansk indledning, idet den originale version kun indeholdt en meget sparsom instruktion, der blev angivet af både forfattere og oversættere til at være svær at forstå (Bilag 1). Til det endelige fælles syntesemøde blev enkelte, yderligere forståelsesmæssige problemer af kulturel og semantisk karakter tilpasset (Bilag 2). I originalartiklen er svarskalaen beskrevet som en 10 centimeter visuel analog skala, men idet den scores fra 0 til 5, behandles den som en boksskala (17). Derfor blev det besluttet at ændre svarskalaen til en regulær boksskala fra 0 til 5 i den oversatte version. Første udkast til en dansk version af spørgeskemaet, kaldet nakkespørgeskema for smerte og funktion (NSF), ses i Bilag 4. Dette spørgeskema er udgangspunkt for den efterfølgende indholdsvalidering. Indholdsvalidering Konceptuel model Ud fra Wilsons og Clearys konceptuelle model inddeltes spørgeskemaets 20 spørgsmål under de parametre, hvor de vurderedes primært at høre til. Inddelingen ses i Figur 3. Fordelingen under de fem parametre blev afgjort af forfatterne ved en særskilt vurdering efterfulgt af et konsensusmøde med en sundhedsprofessionel tredje part. Hovedparten fokuserede på

13 funktionel status med 11 spørgsmål og dernæst symptom status med fire spørgsmål, mens tre spørgsmål fordelte sig på de resterende tre parametre. Biologiske og fysiologiske variabler spm. 20 Symptom status spm. 1, 2, 3 og 16 Funktionel status spm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 og 19 Generel helbredsopfattelse spm. 13 Overordnet livskvalitet spm. 14 Figur 3: Modellen viser fordelingen af de 20 spørgsmål i nakkespørgeskemaet for smerte og funktion fordelt på de variabler, de bedst belyser. Den er opstillet ud fra Wilsons og Clearys konceptuelle model (23). Pilene indikerer den primære sammenhæng mellem parametrene. De er dog ikke udtryk for, at der ikke er sammenhænge reciprokt samt mellem ikke-sideliggende variabler. De enkelte spørgsmål kan ses i Bilag 4. Interview Patienterne brugte fra to til syv minutter på at udfylde spørgeskemaet med et gennemsnit på 3 minutter og 47 sekunder. Nedenfor gennemgås først population og dernæst resultater fra interviewguidens del 1 og 2 særskilt. Ved gennemgang af interviewguidens resultater sammenholdes disse med de angivne svar i spørgeskemaerne hvor relevant. Population Der var på interviewdagen booket 20 nakkepatienter, som alle blev tilbudt deltagelse i projektet. 15 indvilgede i at deltage, heraf 11 kvinder og fire mænd. Fire mænd og én kvinde afslog. De 15 deltagere var mellem 24 og 70 år med en gennemsnitsalder på 41 år. Ovenstående information samt de deltagendes beskæftigelse er samlet i en oversigt i Bilag 5. Interviewguide del 1 Interviewguidens første del omhandler generel forståelse og relevans af indledning, spørgsmål og svarmuligheder i NSF. I forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaet efterspurgte en del patienter en uddybning af indledningen. Denne efterspørgsel kom også til udtryk i forbindelse med de første spørgsmål i de efterfølgende interview. Det blev blandt andet efterspurgt, om spørgeskemaet skulle udfyldes med udgangspunkt i symptomniveau før eller efter behandling, samt hvilken tidsperiode der blev spurgt til i visse spørgsmål. Enkelte patienter gav udtryk for besvær med vurdering af symptomniveau på skalaen, da de forsøgte at sætte deres symptomer i forhold til

14 et generelt symptomniveau. I disse tilfælde instruerede de projektansvarlige mundtligt i at udfylde spørgeskemaet intuitivt ud fra eget symptomniveau. Svarene fra den første del af interviewguiden er samlet i Tabel 1. I tabellen fremgår det, at fire patienter ikke følte sig sikre på, hvordan de skulle udfylde spørgeskemaet efter at have læst indledningen. Seks patienter angav, at der var spørgsmål, de ikke forstod. Af disse angav fem spørgsmål 19. Syv patienter angav, at spørgeskemaet indeholdt irrelevante spørgsmål, blandt andet spørgsmål 20, da patienten ikke tog smertestillende medicin, og spørgsmål 10, da patienten ikke arbejdede. Desuden angav en patient at have dominerende armsmerter, hvorfor patienten følte det irrelevant, at der kun spurgtes til nakkesmerter. 10 patienter angav, at spørgeskemaet manglede vigtige aspekter for at være dækkende for deres nakkegener. Her nævntes dels informationer såsom lokalisation og smertekarakter, dels aspekter som hovedpine, computerarbejde, træning og smerter i liggende stilling. To patienter efterspurgte en mellemværdi som svarmulighed i boksskalaen, eksempelvis ved at udvide skalaen. Øvrige svarfordelinger er opgjort i samme tabel. Tabel 1: Fordeling af svar i interviewguidens del 1. Tilkendegivelser af forståelsesmæssige problemer samt manglende berørte aspekter og manglende relevans er markeret med orange. Spørgsmål Ja Nej Føler du, at indledningen er let forståelig? 13 2 Føler du, at du har forstået formålet med spørgeskemaet, 14 1 efter du har læst indledningen? Føler du dig sikker på, hvordan du skal udfylde 11 4 spørgeskemaet, efter du har læst indledningen? Er der nogle spørgsmål, du ikke forstår? 6 9 Er der nogle spørgsmål, du føler, der ikke har relevans for 7 8 dig? Mangler der vigtige aspekter i spørgeskemaet, for at det 10 5 er dækkende for dine nakkegener? Er der nogle af svarmulighederne, du ikke forstår? 2 13 Er der nogle af svarmulighederne, du ikke føler matcher spørgsmålet? 3 12

15 Interviewguide del 2 Interviewguidens anden del omhandler de specifikke spørgsmål i spørgeskemaet, som i oversættelsesprocessen har givet anledning til diskussion eller tvivl. Når adspurgt I hvilke situationer føler du, at dine smerter påvirker dig mest?, svarede 12 ud af 15 patienter arbejdet. Herunder havde seks personer arbejde, som involverede computerarbejde. Tre nævnte bilkørsel som en faktor, og yderligere tre fremhævede forstyrret nattesøvn. Der var god kongruens mellem patienternes subjektive svar på, hvor meget de ovennævnte aktiviteter påvirkede dem, og hvor meget de havde angivet det til at være i spørgeskemaets boksskala. Dog angav en patient i interviewet at være påvirket af nakkegener til 5 ud af 5 ved computerarbejde, mens denne angav arbejdet til at være påvirket til 2 ud af 5 på boksskalaen i spørgeskemaet. Generelt var der overensstemmelse mellem folks forståelse af værst tænkelige smerte og den tiltænkte mening. De fleste refererede til den værst tænkelige smerte, de kendte selv, fx fødsel. I den sammenhæng nævntes adjektiver som tilbagevendende og konstant, samt at det er en smerte, som ikke kan lindres på nogen måde og afholder en fra søvn, hvile eller aktivitet. Når adspurgt til Hvilken tidsperiode havde du i tankerne, da du svarede på din gennemsnitlige smerte? sås stor variation i de afgivne svar. Lige fra gennemsnit over en dag til gennemsnit fra smertedebut til nu, hvilket kunne være op til flere år. Funktionsspørgsmålet Hvor længe kan du stå, før du får nakkesmerter? gav ensartede svar i samtlige interview. Ingen patienter havde besvær med at stå op i længere tid, enkelte angav endog at have det bedst stående. En enkelt angav armsmerter efter 5 minutter. Dette spørgsmål var det eneste, som ikke afspejlede en god spredning i svarfordeling, men derimod en konsekvent lav score på 0 eller 1 i spørgeskemaet. Syv patienter angav tvivl om betydningen af formuleringen;..arbejde over hovedhøjde? i spørgsmål 19. Når adspurgt til På hvilken måde hjælper smertestillende håndkøbsmedicin? i interviewet sås inkongruens med spørgsmål 20 i spørgeskemaet. Syv patienter svarede omvendt på spørgsmålet i interviewet, end hvad de havde angivet som svar i spørgeskemaet. Én havde undladt at svare, da hun ikke havde taget smertestillende håndkøbsmedicin, og

16 derfor manglede en svarkategori. To angav at have effekt af smertestillende medicin, ikke på nakkegenerne, men på spændingshovedpine som følge af nakkegener. Ved besvarelse af spørgsmål 20 efterspurgte to patienter eksempler på smertestillende håndkøbsmedicin. Når Panodil og Ipren nævntes af forfatterne, kunne patienterne svare. Ligeledes blev eksempler på følelser efterspurgt af to i spørgsmål 14 og eksempler på fritidsaktiviteter af én i spørgsmål 9. En enkelt patient kommenterede desuden på, at parentesen i spørgsmål 12 om personlige forhold indeholdt sex som eksempel sammen med familie og venner, idet patienten mente, at dette mere handlede om fysisk aktivitet. I spørgsmål 13 Har smerterne ændret dit syn på livet og fremtiden (depression, håbløshed)? sås en kontrast mellem nogle patienters lave svar i spørgeskema kontra, hvad de svarede i interview. Diskussion I dette studie er den engelske version af NPDS oversat, kulturelt tilpasset og indholdsvalideret til danske forhold. Oversættelsesprocessen resulterede primært i en tilføjelse af en ny dansk indledning samt flere små ændringer i forhold til semantik og kulturel tilpasning. Indholdsvalideringen fandt, at NPDS havde to hoveddimensioner, nemlig parametrene funktionel status og symptom status. Efter interview blev indledning og spørgsmål 19 yderligere præciseret. Konceptuel model Ved den endelige opdeling på parametre jævnfør Wilson og Cleary fandtes det, at spørgeskemaet hovedsageligt måler på funktionel status og dernæst symptom status, hvor de tre resterende parametre dækkes af ét spørgsmål respektivt (Figur 3). I den originale version af NPDS har forfatterne via principal komponent analyse fundet frem til, at det måler på fire faktorer, som benævnes neck problems, intensity, effects on emotion and cognition og interference with life activities (17). Denne faktoranalyse er foretaget udelukkende som en statistisk beregning på data, og er dermed ikke logisk eller klinisk funderet i en teoretisk model. Analysen harmonerer desuden ikke med fundene i

17 denne artikel. Fordelingen af faktorer i denne artikel er fundet ud fra en vurdering af, hvilke spørgsmål, der måler på hvilke parametre, med afsæt i en klinisk funderet model. Et naturligt næste skridt vil være en efterprøvning af opdelingen med en konfirmatorisk faktoranalyse. En statistisk faktoranalyse, der finder samme fordeling, vil styrke fundene i denne artikel, og dermed danne et stærkt fundament for videre anvendelse af spørgeskemaet i studier og i praksis. Samtidig med, at forfatterne i originalversionen af NPDS foretager en faktoranalyse, anvendes en samlet score for alle 20 spørgsmål. Dette er en klar svaghed, idet en samlet score på tværs af faktorer kan bevirke, at forbedringer indenfor visse faktorer skjules af forværringer af andre. Desuden kan en samlet middelscore dække over en enkelt faktor, som er meget højt scoret. En særskilt score for hver dimension vil gøre det muligt for klinikeren at se reelle ændringer indenfor hvert område samt målrette behandlingsforløbet løbende (24). Såfremt den konceptuelle vurdering i dette studie bekræftes i en konfirmatorisk faktoranalyse, vil det give mening at opgøre scoren for symptom status og funktionel status separat i spørgeskemaet. Derudover kan det diskuteres, om de resterende tre spørgsmål enten skal udelades for at øge spørgeskemaets gennemførlighed, eller om de skal anvendes som separate screeningsspørgsmål indenfor deres respektive parametre. Fordelen ved sidstnævnte er, at strukturen i spørgeskemaet bibeholdes og dermed gør den danske version mere direkte sammenlignelig med originalen. Desuden kan screeningsspørgsmål indenfor de resterende parametre have klinisk relevans (23). Den prædiktive værdi af de tre spørgsmål bør dog i så fald testes. Modellen er, som Wilson og Cleary selv kommenterer på, og som yderligere nævnes i bogen Measurement in Medicine, en model med en lineær opstillet sammenhæng mellem fem parametre, hvor der samtidig ses reciprokke sammenhænge og en indbyrdes forbundenhed parametrene imellem. Derfor ses også overlap i definitioner af parametrene, hvilket giver fortolkningsmæssige udfordringer, når modellen anvendes (23,24). Implementeringen af modellen på vores spørgeskema giver således også definitoriske udfordringer, og der kan argumenteres for, at flere af spørgsmålene kan høre ind under flere forskellige parametre. En konfirmatorisk faktoranalyse vil kunne besvare dette.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC)

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Dansk Oversættelse WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med rotatorcuff lidelse Copyright 1998 (#474673) A. Kirkley MD, S. Griffin, CSS, C. Alvarez,

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Pilottest af prædialysespørgeskema

Pilottest af prædialysespørgeskema Pilottest af prædialysespørgeskema Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø VestKronik AmbuFlex Marts/ april 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Metode...3 2. Resultater...4 2.1 Kommentarer til de enkelte

Læs mere

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling.

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Frederik Nielsen, Clinical Research Medical Advisor, Novartis Copenhagen May 7 th 2015 Fælles mål For patienterne

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere