BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 Afs: Nibe Sejlklub Bryggen Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr ,- 3,5 X 12,5 M kr ,- 4,0 X 15,0 M kr ,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr ,- 3,5 X 12,5 M kr ,- 4,0 X 15,0 M kr ,- Medlemskab af havneforeningen er obligatorisk (inkl. i lejepris) Henvendelse til havnekontoret - tlf : MEDLEMSBLAD nr. 2 - april

2 Nibe Sejlklub Formand Lene Åbom Næstformand Ole Friederich Sekretær Michael Steglich-Petersen Kasserer Lars Rudkjøbing Bestyrelsesmedlemmer Peter Altenborg Klaus Søe Peer Herbsleb Suppleanter 1. Tom Nielsen 2. Søren Justesen Klubhus Tlf Leje af klubhus (leje kun for medlemmer i Nibe Sejlklub) ved henvendelse til Lars Rudkjøbing, tlf Hjemmeside Nibe Sejlklub Venner Formand Erik Møller Sekretær Ellen Nielsen Kasserer Ole Asp Sejlrenden udgives af Nibe Sejlklub Redaktion Michael Steglich-Petersen Ansvarlig redaktør Niels Jakobsen Deadline for kommende Sejlrenden år 2010 Nr. 3 - deadline 15. august 2010 udkommer ultimo august 2010 Nr. 4 - deadline 5. november 2010 udkommer ultimo november 2010 Næste blad udkommer ultimo august K A L E N D E R E N År /4 Fælles arbejdslørdag på havnen 24/4 Standerhejsning 24/4 Tilriggerfest 3/5 Introduktionsmøde duelighedsbevis 4/6 Blå Flag - hejsning kl. 13.oo 19-20/6 Familietur til Livø - se opslag i klubhuset 23/6 Skt. Hans aften kl /9 Herretur Husk at give kassereren meddelelse ved adresseændring eller tlf Lars Rudkjøbing 2 3

3 Bestyrelsen har ordet Oh søde vår så er du atter nær... Generalforsamling i Nibe Sejlklub Inden vi begynder at glæde os alt for meget til den kommende sommer og herlige oplevelser ved og på havet, vil jeg som ny formand for Nibe Sejlklub sige de afgående bestyrelsesmedlemmer tak for den store indsats, de har ydet. Ligeledes skal der lyde en stor tak til de trofaste medlemmer, der gang på gang møder op, når der bedes om hjælp. Vi skal alle huske på, at alt, hvad der ydes af arbejde i Nibe Sejlklub fra bestyrelsesmedlemmer og vore aktive medlemmer, er frivilligt og ulønnet arbejde. Bestyrelsen har konstitueret sig som anført i dette nummer af Sejlrenden med en ændring, der er af historisk dimension. For første gang i Nibe Sejlklubs historie har klubben fået en kvindelig formand(inde). Jeg vil som nyvalgt formand rette en tak til generalforsamlingen for den tillid de fremmødte har vist mig, ved at vælge mig til ny formand for Nibe Sejlklub. Havde jeg ikke haft Michael, den afgående formand som lærermester, havde jeg nok aldrig sagt ja til jobbet. Min intension med Nibe Sejlklub i de næste år er, at videreføre de tiltag vi gennem de sidste par år har gjort for at gøre klubben til en aktiv klub for medlemmerne via en øgning af sejlsportsrelaterede aktiviteter i et tæt samarbejde med klubbens medlemmer. Skal planlagte aktiviteter afvikles eller skal der på dette område ydes en ekstra indsats i den kommende periode, fordrer det, at klubbens medlemmer aktivt fremkommer med ønsker om kurser og andre tiltag, som bestyrelsen kan arbejde videre på. På generalforsamlingen 2010 fik bestyrel- sen mandat til at fortsætte i det kommende år med at udarbejde en renoveringsplan samt en udvidelse af klubhuset. Bestyrelsen har derfor fremsendt ansøgning til SI om råderet over byggefelterne ved siden af klubhuset. I skrivende stund har bestyrelsen endnu ikke modtaget svar på henvendelsen. Via vort mailsystem er det nu blevet meget nemmere at kommunikere hurtigt og direkte ud til vore medlemmer, men der er stadig en del, der ikke er med. Jeg vil endnu engang opfordre til, at man melder sig. Bare den sidste måned har der været annonceret 2 arrangementer, som har haft en meget kort tilmeldingsfrist. Husk du kan melde dig på Det kribler og krabler ja, der er gang i den. Efter 3 lange men flotte vintermåneder med megen sne og is har solen igen fået magt og foråret er lige der henne om hjørnet. Desværre fik isen for godt et tag i havnen så de fleste af fortøjningspælene blev rykket op. Dette resulterer i, at søsætningen vil blive udsat nogle uger indtil ramslaget melder klar. Men inden søsætningen skal der skures og skrubbes ude og inde så vor havn og klubhus kan stå forårsklar til glæde for os alle og vore gæster i den kommende sæson. På gensyn til fælles ARBEJDSLØRDAG den 17. april. I ønskes alle en god og sikker sejlsæson. Lene Åbom Formand Referat af generalforsamling i Nibe Sejlklub torsdag, den 11. marts Dagsorden iflg. Vedtægter: 1. Valg af dirigent Erik Møller blev foreslået og valgt. Generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 6 møder, ligesom sejlklubben har været repræsenteret med tre medlemmer i Havneforeningens bestyrelse. Det er af stor betydning, at begge foreninger er repræsenteret ved samtlige møder i og med, at det således er muligt for begge foreninger at være orienteret om hvilke tiltag og evt forhindringer/udfordringer, der måtte være omkring havnen og dennes dagligdag samt fremtid. Ligeledes er dette jo netop formålet indtil det nedsatte sammenlægningsudvalg fremkommer med en konklusion som blev ønsket på generalforsamlingerne sidste år. Denne konklusion er for nærværende ikke fremkommet. Bestyrelsens fokus for den næste og kommende sæsoner bliver en renovering samt udvidelse af klubfaciliteterne. Bestyrelsen har til dette formål bedt om input fra medlemmernes side bl.a. via opslag på opslagstavlen samt via en mailingliste begge dele med et bekymrende skuffende antal tilbagemeldinger. Bestyrelsen har dog gjort sig nogle overvejelser og tanker om projektet. Disse overvejelser vil blive fremlagt under punktet evt og Bestyrelsen ønsker så her et tilsagn fra Generalforsamlingen til at arbejde videre med de overordnede planer. De sædvanlige aktiviteter blev i det forgangne år afviklet med vanlig succes og i tæt samarbejde med specielt Vennerne og en del af NS medlemmer. Vi har jo alle et ansvar for, at aktiviteterne afvikles. Så også her meld ud hvad I kan og vil bidrage med. Også til dette formål ønsker Bestyrelsen en bedre tilmelding til mailinglisten der hænger på opslagstavlen. Vi er i dag 125 medlemmer i voksenafdelingen en nedgang på 1 medlem i forhold til sidste år - det er vanskeligt præcis at sætte tal på tilgang og afgang af medlemmer, idet en del blot er medlemmer for en enkelt sæson for at følge Sejlerskolen. Og til de nye medlemmer vil jeg sige HJERTELIGT VELKOMMEN med håbet om, at I vil befinde jer godt i vort selskab. Jeg skal også i år opfordre til, at man gør en aktiv indsats for at medinddrage de nye medlemmer i vores klub. Det er så op til os alle at få kreeret et interessant aktivitetsniveau, således at disse nye medlemmer ikke bliver skuffet samt at potentielle emner bliver interesseret. 7 kursister bestod den praktiske del af duelighedsbeviset i september efter kyndig vejledning fra Peter Altenborg, Carsten Borup, Gert Pedersen som instruktører og Erik Møller der underviste i Motorlære. Tak for jeres indsats. Og til sejlerskolens kursister skal lyde et STORT TILLYKKE. Beklageligvis var det en nedgang på 5 kursister i forhold til forrige hold. Om denne nedgang samt den sørgelige tilmelding til efterårets teori på blot fire personer er et 4 5

4 synligt resultat af den generelle økonomiske situation i samfundet eller om vores faciliteter ikke lever op til dagens krav kan man kun gisne om. Fakta blev at efterårets teoriundervisning ikke blev afholdt. Ungdomsafdelingen har i den forgangne sæson haft et trænerproblem, idet Bo med sin nuværende jobsituation er meget optaget til anden side. En tilgang af nye medlemmer vil kræve assistance af forældre og/eller bedsteforældre der er muligvis her i forsamlingen potentielle muligheder. Med pt blot tre medlemmer er det svært. Lad os så blot håbe på, at ungdommen opdager mulighederne på Fjorden. Bestyrelsen vil gøre alt for at bakke ungdomsafdelingen op. Tak til Bo for din indsats i det forgangne år. Nibe Sejlklub var også i år repræsenteret ved Havnens Dag for at gøre omverdenen opmærksom på vores eksistens samt og ikke mindst håbe på at specielt unge vil finde sejlerlivets glæder interessante. Der var beklageligvis ikke den store søgning trods vores tiltag og Bestyrelsens forarbejde og tilstedeværelse, hvorfor det er besluttet ikke at deltage i dette arrangement i år trænerproblemet in mente. Forårets øvrige arrangementer var måske i overkanten i antal. Brandslukningskursus måtte beklageligvis aflyses grundet manglende deltagere og dette skyldtes ikke Lennarts promovering heraf godt forsøgt Lennart. Der imod blev specielt den teoretiske del af kurset Sejl og Trim v/ Møller senior og junior et tilløbs stykke flot. Atter i år var Herreturen en forrygende succes siges der - Formanden deltog ikke selv i år - med mange deltagende både og med godt og friskt sejlervejr. Mon ikke historier fra tidligere ture og Carsten Borups promovering af turen var med til at få 16 både med 54 mand af sted. Fra delkapsejladserne er der meddelt om vinderbåde af forskellige mærker. Men som i tidligere år måtte den ultimative kapsejlads til Nibe aflyses og også denne gang grundet manglende fodslaw. Så Bestyrelsen har igen vurderet at alt andet lige må resultatet fra 2005 stadig være gældende... - Tak til Carsten for arrangementet. Same procedure as last year. Udover den traditionelle Standerhejsning med efterfølgende festligheder, Skt. Hans aften, Standerstrygning med ditto festlighed begge fester med vores husorkester Ryd Bulen samt Nytårssoire blev Regattaskydningen afviklet d 6. februar med en forrygende succes under Børge Nygård og Jørgen Christensens kyndige ledelse. En stor tak for indsatsen til jer alle. En foredragsaften med emnet Caribien tur-retur blev det også til takket være Lars og Inge-Lis indsats med serveringen. Fint initiativ. Sejlklubbens hjemmeside blev løbende opdateret af Peter Altenborg. Jeg skal minde medlemmerne at benytte dette forum. Sejlrenden har Niels Jakobsen som redaktør ligesom Niels deltager regelmæssigt i Bestyrelsesmøderne for at få inspiration. Flot arbejde Der er valg til Formandsposten og jeg modtager ikke genvalg. Efter godt 4½ år på posten og som stadig ubesejret på Herreturen er det tiden at lade denne post overgå til en anden. Min mission er fuldendt et generationsskifte er på plads, nogle ideer er ført ud i livet, andre er barslet. Der skal nye visioner og kræfter til. Tak for den hjælp, støtte og opbakning I har givet. Det har været meget inspirerende og er lidt af et privilegium at deltage i bestyrelsesarbejdet, og jeg kan kun på det kraftigste opfordre til og dette især til nytilkomne i såvel klubben som på Havnen, at melde jer under fanerne ikke blot til bestyrelsesarbejdet men også til at give et nap med når der skal udføres praktiske opgave det giver indsigt i hvorledes tingene hænger sammen og ikke mindst mulighed til mange nye bekendtskaber og dermed muligheden for et bedre 6 7

5 sammenhold i klubben. Altså en opfordring herfra til at gøre en forskel. Bestyrelsens anbefaler generalforsamlingen at pege på Lene Aabom som den kommende formand(inde). Og hermed er et ønske om kvinder i bestyrelsen fuldbragt. Beklageligvis ønsker Michael Mogensen ikke genvalg, men Michael - der er fuld forståelse for din beslutning. På klubbens vegne vil jeg takke dig for din indsats og støtte igennem årerne. Ole Friederich er ligeledes på valg og Ole modtager genvalg. Jeg vil slutte beretningen med at takke alle medlemmer af Nibe Sejlklub for det år der er gået. En særlig tak til bestyrelsen, instruktørerne i vor sejlerskole, og de medlemmer og ikke medlemmer, der har bidraget til afholdelse af aktiviteterne m.m. Ingen nævnt så ingen er glemt. Tak for jeres indsats for klubben og ikke mindst klublivet. pbv Michael Steglich-Petersen Formand Beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år Regnskabet blev godkendt. Budgettet blev godkendt 4. Fastsættelse af kontingent Kontigentet fortsætter uændret til kr. 600,- 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag 6. Valg af formand Lene Aabom blev nyvalgt. Michael Steglich fortsætter som næstformand i resten af Lenes valgperiode. 7. Valg af den øvrige bestyrelse Michael Mogensen udtræder, Klaus Søe blev valgt og Ole Friederich fortsætter 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valgt blev Tom Nielsen som 1. suppl. og Søren Justesen som 2. Suppl. 9. Valg af 2 revisorer og revisor suppleant Børge Nygaard og Jens Anton Røjen blev valgt som revisorer og Michael Mogensen som revisorsuppleant 10. Eventuelt Michael Steglich fremlagede bestyrelsens visioner for renovering af klubhuset. De nødvendige ændringer vil medføre at de nuværende jollefaciliteter bør flyttes til en nybygning og der indrettes sejlerloft samt opbevaringsbokse som sejlerne kan leje til opmagasinering af grej. Michael Steglich bekræftede at sejlklubben har et reelt udvidelsesbehov. Bestyrelsen bad Generalforsamlingen om tilsagn til at gå videre med planerne. Generalforsamlingen godkendte at bestyrelsen gik videre med planerne. Havnefogeden orienterede om havnens tilstand. Man vil udbedre et bassin ad gangen efter vinterens frostskader. Der entreres med et Herning firma om isætning af både. De vil køre 2 dage i træk og kommer med større kapacitet. Prisen vil være den samme som hidtil. 8 9

6 Generalforsamling i Nibe Sejlklubs Venner Referat af generalforsamling i Nibe Sejlklubs Venner den 11. marts Valg af dirigent Erik Møller blev valgt. 2. Formandens beretning Så er det igen tid til at holde vore lille hyggellge generalforsamling i Vennerne som nu er gået ind i sit 14. år, og som en anden sprælsk teenager udvikler den sig år for år. Som alle moderne selskaber har Vennerne også en businessplan der løbende korrigeres efter forholdene i markedet. Med sædvanlig rettidig omhu - det gør man jo når navnet er Hr. Møller - foretog bestyrelsen i 2008 en justering af planen så vi var rustet til den globale krise - Den så bestyrelsen jo ville komme. Vor indtjening skulle sikres ved to tiltag: 1. Hæve kvaliteten af vore produkter. 2. En mindre prisjustering på baggrund af den bedre kvalitet. Kvaliteten af vort lokale øl, fra Nibe Bryghus, kan ikke diskuteres. Den mindre prisjustering kan godt diskuteres, men det hjælpe ikke - den blive ikke ændret. Selv om vi i 2009 har været ude i den værste krise side 30 erne - det har vores aldrene bogholder fortalt bestyrelsen, og han kan huske det - så er det lykkedes den nævnte bogholder at lave et fantastisk regnskab, hvor både omsætning og indtjening er steget - her kunne der godt gives et diskret bifald... tak. Resultatet vil lige om lidt blive gennemgået af den højt ærede bogholder - gab -, og vil vise at vi igen i år kan skænke sejlklubben et ikke ubetydeligt beløb... på kr. - til sikkert ødselt indkøb, af en eller anden ligegyldig dims. Sidste år sagde jeg følgende, som vist stadig er gældende: Vi skal selvfølgelig ikke bestemme hvad pengene skal gå til, men jeg har hørt at opvaskemaskinen snart skal på 10 11

7 pension. Jeg synes også vi mang er en rigtig god vejrstation. I år vil jeg tilføje måske et par nye el-radiatorer inden de gamle futter huset af. Men vi blander os ikke - ret meget - bare vi får det lille skilt med skænket af NSV på. En kæmpe stor tak til vore flittige og opfindsomme bartendere, til de skønne ungmøer der fra tid til anden har kreeret diverse gastronomiske vidunderretter til barens gæster, og til Ole, den aldrende bogholder, der som sædvanligt har sørget for at at forsyningssituationen altid har været perfekt. Særlig tak for hans snedige forhandling med bryghuset, som har sikret at Vennerne, sammen med restauranten, får eneret på den formidable Påskebryg på fad. Med disse ord vil jeg slutte denne beretning med en tak til min bestyrelse og til de øvrige bestyrelser og udvalg vi samarbejder med - tak for et godt samarbejde. Formanden 3. Regnskabsaflæggelse for året 2009 Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent for året 2010 Kontingentet bliver fortsat på kr. 100 pr. år. 5. Behandling af indkomne forslag Hverken bestyrelsen eller medlemmerne havde indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse På valg: Formand: Erik Møller Sekretær: Ellen Nielsen Begge blev genvalgt. 7. Eventuelt Der var intet relevant til dette punkt. Bruger du din ? I givet fald vil bestyrelsen gerne have din adresse. Derfor send en mail til Lene Aabom på så Nibe Sejlklub kan få registreret din adresse. Bestyrelsen 12 13

8 Generalforsamling i Havneforeningen Billedet er ikke malet af Salvador Dali, men er et af de mange fotos Birthe Paulsen leverer til Sejlrenden. Tak til Birthe for de mange gode billeder af livet på Nibe Havn og fra sejlklubbens arrangementer. Referat fra generalforsamling den 18. marts Formanden bød velkommen og der blev holdt et minuts stilhed til ære for vort bestyrelsesmedlem Sven Aabom, der pludselig gik bort i december. 1. Dirigent Bjarne Dam blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Han konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen og denne således var beslutningsdygtig, hvorefter han gennemgik dagsordenen. 2. Beretning Velkommen til bestyrelsesmøde i Nibe Havneforening 2010, inden vi starter vil jeg gerne bede om 1 minuts stilhed for at ære vores bestyrelsesmedlem Sven Åbom der pludseligt gik bort i december 2009 æret være hans minde. For god ordens skyld skal vi have valgt en dirigent og bestyrelsen foreslår Bjarne Dam Johansen. Året der gik Igen i 2009 fik Nibe havn sit blå flag med tilhørende taler og ikke mindst sol og lidt godt til ganen. Arbejdslørdag blev proklameret og tilslutningen var stor og bestyrelsen takker alle fremmødte for en god indsats, der blev ryddet op på landpladsen og rengjort i klubhuset samt bygget grill øer og opsat gratis internet på havnen m.m. til stor glæde for fastliggerne og en stor fornøjelse og service for vores gæstesejlere. Der ligger påtegningslister fremme for næste arbejdslørdag arrangement samt for hjælp til ramslag og Nibe festival. Vi fik også et nyt havnekontor og nye badefaciliteter som er et stort plus for havnen, og for gæstesejlerne der nu kunne få et varmt bad mod en symbolsk betaling, der var dog også en fornuftig indtjening med det nye polet system til badene. Det er nu også muligt at få dejlige is på en varm sommerdag i det nye ishus som restaurant Bryggen står for. Som alle jo nok har bemærket har vi jo haft isvinter og var vi klar til det? Desværre ikke helt, idet der efter ændringen af pladserne i havnen ikke blev ført luft ud til agterpælene, vel nok pga. de foregående varme vintre. Sådan skulle det så ikke gå i denne vinter havnen ligner vel mest en inspiration for Salvador Dali, mere eller mindre surrealistisk for tingene er jo ikke lige på deres rette plads. Det kommer jo desværre nok til at skabe lidt turbolens med hensyn til søsætning, men dette kommer havnefogeden nærmere ind på. Der vil jo også ligge en rimelig byrde økonomisk for at få reetableret havnen. Oprensning af havnebassinet er sat i værk, DGE miljøhåndteringsfirma er sat på opgaven, der var møde mellem DGE og Aalborg Kommune tirsdag og resultatet heraf blev en accept på deponering i Rærup, dog skal der foretages 2 stk. blandingsprøver inden den endelige godkendelse. Forudsat godkendelse kan der opstartes i juni

9 med oprensning eller senere. Så der bliver hårdt brug for penge i det indeværende år. Jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for et godt samarbejde i forgangne år, samt de øvrige der har ydet en indsats for havnen. PS: Efter endnu en inspektion af ramslaget fredag den 19. marts, viste det sig at det havde hævet sig ca. 20 cm. Så konklusionen må være at der ikke er fare for at ramslaget synker. Stig Indius Knudsen Formand 3. Regnskab Ole Asp aflagde regnskab. 4. Budget Ole Asp fremlagde budget for Spørgsmål til beretning, regnskab og budget Et medlem spurgte til renden. OF oplyste at kommunen fastholder, at den er klar til den fastsatte dato. Opgravning vil formentlig kunne gøres langt hurtigere end sidste år, da der ikke formodes, at være ret meget der skal fjernes i år. Is situationen i fjorden og vejrfaktoren vil dog stadig kunne spille en rolle i tidsplanen ifølge AK. Et medlem opfordrede bestyrelsen til at presse på overfor kommunen vedr. renden, hvilket det blev bekræftet, at bestyrelsen allerede gør og vil fortsætte med at gøre. Bestyrelsen fastslog at det ikke kan komme på tale, at havnen selv skal bidrage økonomisk til oprensning af renden det er alene kommunens forpligtigelse. Et medlem spurgte til sikring af hækpæle i fremtiden. Det blev oplyst, at bestyrelsen allerede har set på forskellige løsninger. Flere udtrykte bekymring for, om ramslaget er ved at synke. Dette er dog ikke tilfældet (se PS i formandens beretning). Formanden nævnte i sin beretning, at vi nu er tæt på en løsning mht. oprensning af havnen. Flere medlemmer spurgte dertil og kom ligeledes med forslag til håndteringen af oprensningen. Der blev bl.a. nævnt følgende: mulig tørring af det oprensede sediment (evt. ved at flytte sediment flere gange), uddybning før pæle reetableres, deponering i Rærup versus klapning (Løgstør deponerede ikke i Rærup), ændring af indsejling for at undgå tilsanding og evt. oprensning i etaper (bassiner). Det blev ligeledes foreslået, ikke at oprense alle bassiner. Det vil dog betyde at nogle både med tiden må flytte plads. Bestyrelsen tager det fremkomne med i vurderingen og søger selvfølgelig den bedste og billigste løsning. Bestyrelsen oplyste, at havnen har et beløb på ca. kr. 1,2 mill., der er øremærket til oprensning og derudover er der i S/I henlagt et beløb på ca. kr Konklusionen på debatten blev, at GF opfordrer bestyrelsen til at arbejde videre med oprensningen. Flere medlemmer argumenterede for, at hæve kontingentet mere end de kr. 250,-bestyrelsens foreslog, bl.a. med henvisning til priser i andre havne, oprensningudgifter, samt fremtidssikring af havnen. Der var udbredt enighed om at hæve det til kr Beretning, regnskab og budget godkendt kontingent hæves til kr ,- i Valg til bestyrelsen Peer Herbsleb blev genvalgt. Finn N. Jensen blev genvalgt. Tom Lundager Nielsen blev valgt. Valg af revisorer Lennart Olsson blev genvalgt. Ole Juhlert blev valgt. Valg til suppleanter Michael Steglich blev genvalgt. Lene Aabom blev valgt. 6. Indkomne forslag Ingen

10 7. Beslutninger vedr. S/I Ingen 8. Orientering vedr. S/I Intet. 9. Eventuelt Ole Friederich orienterede om, at bestyrelsen har arbejdet med et evt. lån til husejerforeningen, men at det ikke mere er aktuelt, nu da der er kommet skred i oprensningsplanerne. OF orienterede om renden: Efter seneste udtalelser fra Ålborg Kommunes Martin Højholdt, skal man stadig klappe det oprensede ved Risum Bredning. AK går i gang med en pejling af renden, så snart isen tillader det. En forhandling om oprensning med entreprenøren fra sidste år er i gang, ligesom en aftale om udsætning af afmærkninger indgås med Jollehavnen. Man forventer et væsentlig mindre antal m 3 opgravning i år. Havnefogeden orienterede om pælesætning og søsætning. Der appelleres til, at der ikke søsættes før hækpæle er reetableret. Pæle vil blive sat et bassin ad gangen, hvor man så evt. kan lægge båden, indtil ens eget bassin er klar. Samlet søsætning vil blive koordineret iht. dette og vil blive annonceret ved opslag og på hjemmesiden. Formanden takkede sluttelig dirigenten, samt for god ro og orden. Standerhejsning Lørdag den 24. april kl Husk at behandle andres grej med respekt, når masterne igen skal ud af masteskuret. Der serveres pølser Drikkevarer til klubpriser TILRIGGERFEST Lørdag d. 24. april kl i sejlklubbens lokaler GOD MAD - LEVENDE MUSIK - GODT HUMØR Pris kr. 175,- Tilmelding modtages gerne nu, dog senest 19. april til: Michael Steglich-Petersen - Tlf ell. Obs.: tilmelding max 50 personer, så først til mølle osv

11 Hvad/hvem er Nibe Lystbådehavn? Af Ole Asp, forhenværende all round formand/bestyrelsesmedlem emeritus Siden havnens indvielse i 1987, igen i 1999/2006 og senest i dette forår har det svirret med meget forskellige opfattelser af, hvad er det egentlig for en organisatorisk størrelse der rumsterer rundt i Nibe Lystbådehavn? Så lidt oplysning herom er vel også i dag på sin plads. Den Selvejende Institution og Fond Nibe Lystbådehavn (oprindeligt kaldet K/S Nibe Skudehavn) blev stiftet den 17. juni 1988 ved samtidigt dateret gavebrev fra entreprenøren C. G. Jensen A/S med en grundkapital på kr der i værdier omfattede Den faste ejendom, grund nr. 63 af matr. nr. 31 a, Nibe bygrunde, beliggende Bryggen 52 Nibe Lystbådehavn, indeholdende swimmingpool, toiletter, sejlerstue og havnekontor hvortil kommer havnebassin incl. dækværker (moler) og landarealer ( citat: fra Stiftelsesdokument ). Fællesskabet Nibe Lystbådehavn består i dag af 3 institutioner: Den Selvejende Institution og Fond Nibe Lystbådehavn Havneforeningen Husejerforeningen Den Selvejende Institution og Fond Nibe Lystbådehavn er havnens paraplyorganisation. Fra dens formålsparagraf kan det læses, at formålet er at drive og vedligeholde Nibe Lystbådehavn og fællesfaciliteter, samt yde bistand til ungdomsarbejde og foreningsliv, der naturligt knytter sig til Nibe Lystbådehavn. Bestyrelsen, der er den selvejende institutions højeste myndighed, leder og administrerer havnen med tilhørende faciliteter, og alle beslutninger i hhv. Havneforeningen og Husejerforeningen skal godkendes her. Bestyrelsen ansætter og afskediger evt. personale, lægger budgetter for driften og opkræver kontingent hos: Husejerforeningen, til dækning af 1/3 af udgifterne til fællesfaciliteterne, og Havneforeningen, til dækning af 2/3 af udgifterne til fællesfaciliteterne. Institutionens bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf havne- og husejerforeningen udpeger hver 3 og i dag Aalborg Byråd 2 medlemmer. Den nuværende bestyrelse er efter forårets (2010) generalforsamlinger konstitueret således: Repræsenterende Havneforeningen Stig I. Knudsen, næstformand Ole Friederich, bestyrelsesmedlem Peer Herbsleb, bestyrelsesmedlem Repræsenterende Husejerforeningen Niels Færch, formand Per Jensen, bestyrelsesmedlem Helle Hansen, kasserer Udpeget af Aalborg Byråd Henning Nygaard, Nibe bestyrelsesmedlem Hans Thorup, Nibe bestyrelsesmedlem Derudover er tilknyttet Ole Asp sekretær/forretningsfører Torkild Gade havnefoged De 2 øvrige institutioner i fællesskabet er som tidligere nævnt: Havneforeningen der som formål har, varetagelse af bådpladsrettighedshavernes fælles interesse i havnen, til gavn for Nibes borgere, Nibensisk sejlsportsliv, ungdomsarbejde og foreningsliv inden for søsporten. Der er obligatorisk medlemskab for alle med bådpladsrettighed. I skrivende stund er der solgt 195 bådpladsrettigheder og kun ca pladser er ledige. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7medlemmer. Husejerforeningen der som formål har, at administrere alle fællesanliggender for de bygninger, der er placeret på institutionens arealer (lejede). Der er obligatorisk medlemskab for alle husejere. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Nibe Sejlklub Endelig har vi det sidste skud på stam- men i havnebilledet, nemlig Nibe Sejlklub. Baggrund og formål hermed vil ikke blive beskrevet her, men kan orienteres om via hvor vedtægter mv. kan downloades. Det er her på sin plads at prøve at aflive en stadig vandrende myte. Medlemskab af Havneforeningen betyder ikke automatisk medlemskab af Nibe Sejlklub - medlemskab her er frivilligt for Havneforeningens medlemmer. Det bør dog ikke afholde havneforeningens medlemmer fra at melde sig ind i Nibe Sejlklub tværtimod vil en styrkelse gennem medlemskabet i Nibe Sejlklub også være en styrkelse af arbejdet i Havneforeningen så måtte der være medlemmer, der stadig ikke er medlem af Sejlklubben, så er tiden til nu at anvende tilmeldingsblanketten bagest i bladet. Lad mig slutte med en opfordring til alle med interesse i Havnens anliggender og i lyset af forgangen tids erfaringer/oplevelser: Brug dette blad til at udtrykke jeres mening om det, der foregår omkring vor dejlige havn, positivt som negativt. For kun gennem dialog kan vi gøre tingene bedre. Ole Asp 20 21

12 Skt Hans bål på Havnen Husk at Nibe Sejlklub også giver mulighed for ægtefællemedlemskab Kom godt i hus med EDC Danebo Som de fleste nok husker, fik vi et ikke ubetydeligt problem sidste år med at skulle fjerne vores Skt Hans bål samt fremskaffe et nyt med ganske kort varsel. Alt sammen fordi nogen havde smidt miljøfarligt affald på bålet. For at dette ikke skal gentage sig er hermed en liste over hvad man må og ikke må: Hvad må man brænde af? Det er kun haveaffald, man må brænde af. Altså blade, kviste og grene fra træer og buske, og andet lignende affald der kommer fra haven. Haveaffaldet skal være tørt og må ikke indeholde frisk afskårne grene m.v., da det oser for meget Det er absolut forbudt at afbrænde plastik, bildæk, bygningsaffald, husholdningsaffald, trykimprægnerede eller malede emner og lignende. Hertil henvises til restaffaldsordningen, storskraldordningen og genbrugsstationen. Det er vores allesammens ansvar at dette bliver efterlevet. Michael Steglich-Petersen Nibe Områdets klart mest sælgende ejendomsmægler! 40 års erfaring i lokalområdet er ingen tilfældighed - vi kender hver en krog i området, og ved hvad ejendommen skal koste! Vi er kæden med flest butikker i Nordjylland, og det er en styrke. Men at være de største er ikke det vigtigste for os. Vi har som mål at være de bedste. Dem, der sikrer dig den bedste bolighandel gennem nærvær og engagement. Husk - vi har åbent alle ugens 7 dage! Vi ser frem til at byde jer velkommen i vores lokaler eller levere spændende og vetillavet mad til jer under private rammer. Dit lokale valg Tilmeld jer vores nyhedsbrev på og modtag nyhederne om de sidste nye og spændende tilbud og tiltag på restaurant Bryggen. Danebo tættere på Margit Kjærsgaard sagsbehandler Ole Nicolajsen Statsaut. ejd.mægler Claus Sørensen Statsaut. ejd.mægler Michael Møller Statsaut. ejd.mægler Kildegade 31A 9240 Nibe Tlf Med venlig hilsen Besætningen på Bryggen Peter Bertelsen Restaurant Bryggen Bryggen Nibe tlf

13 Regattaskydning Rygerne nød det gode vejr i fulde drag. Lørdag den 6. februar var der igen i år, mødt mange mennesker op til den traditionsrige regattaskydning. Som sædvanligt blev der lagt ud med kaffe og rundstykker samt en helbredende hjertestyrkning inden løjerne begyndte. Også i år havde Børge Nygård og Jørgen Christensen stablet et fortrinligt arrangement på benene, og mens skydning var i fuld gang blev der spillet kort og fortalt tildragelser fra det virkelige liv. Midtvejs i arrangementet, fik vi en glimrende frokost fra Restaurant Bryggen. Under frokosten blev der stillet spørgsmål til det med skydelodder og konvolutsystemet. Men, selv om Børge gjorde et godt forsøg på at forklare det, er vi vist mange der ikke helt har forstået det alligevel. Efter frokosten fortsatte skydningen ind til de sidste mål var skudt ned. Herefter blev alle vinderne begavet med udelukkende nyttige præmier. Årets resultater: Regattakaptajn Jens Bach Frederiksen Styrmand Skytte Hovmester Skytte Maskinmester Skytte Bådsmand Skytte Matros Skytte Ole Frederich Michael Steglich-Pedersen Inger Christensen Ruth Asp Søren Ravn Lennart Olsen Jytte Frederich Jan Bolis Jensen Michael Steglich-Pedersen Søren Ravn Skiveskydning Lennart Olsen tog de fleste af præmierne Der blev vist fremsat forslag om at Lennart skal skyde med bind for øjnene næste år. Her er vist en der fik et ønske opfyldt. Skiveskytten modtager her en af mange præmier. Vist nok en dublet. Der er åbenbart forskel på kort. Ikke alle får den hånd man kunne ønske sig. Årets kaptajn takker af for i år

14 Den praktiske del til Duelighedsbevis Lær at sejle for sejl, samt praktisk sømandskab i Nibe Sejlklubs skolebåd. Medicinkisten 2009 Introduktionsmøde mandag den 3. maj 2010 kl i klubhuset. Omfang 12 lektioner à 2 timer. Tid Mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag kl maj til september. Prøve September 2010 kl Pris Medlemmer af Nibe Sejlklub kr , ekskl. prøvegebyr. Der undervises efter Dansk Sejlunions materialer og nærmere beskrivelse af indhold findes hos Søfartsstyrelsen, Tilmelding til Peter Altenborg på tlf , ved mail dk eller 1 års medlemskab af Nibe Sejlklub koster kr Nibe Sejlklub, Sejlerskolen Husk Stor Skt. Hansfest på havnen kl Bålet tændes ca. kl 21 Sidste år skrev vores mediciner, Sven der ikke er blandt os længere, nogle gode råd samt anbefalinger til brug for sejlernes medicinskab. I år må vi derfor nøjes med at gengive indholdet fra sidste år. Forstuvninger Hyppigste forstuvninger er fingre og ankler. For menigmand kan det være svært at afgøre om der er tale om en forstuvning eller et brud. Såfremt der ikke er åbenlys fejlstilling er hovedreglen, at smerterne og hævelsen efter en forstuvning forstærkes i løbet af 4-6 timer, hvorimod der ved et brud vil være en umiddelbar hævelse og smerte. Hvis du f.eks. forvrider fodleddet, men kan støtte nogenlunde på foden umiddelbart efter forvridningen, er der sjældent tale om et brud, selv om fodleddet senere hæver op og bliver tiltagende smertefuldt. Støttebind, nedkøling og elevation er i så fald behandlingen evt. suppleret med Parecetamol (Panodil, Pinex). Insektbid Der findes mange ulige former for insektbid, men hovedreglen er at de sjældent er farlige. Hvepse- og bistik hos allergikere er dog en alvorlig undtagelse, men en sådan allergi vil som regel være velkendt. Insektstik kan hæve kraftigt op og blive varme, ømme og røde, mange gange med et maksimum efter 1-2 døgn. Det er kun meget sjældent, at der er tale om infektion i et insektbid. Det er næsten altid en allergisk reaktion, som kan dæmpes med antiallergisk medicin eller Hydrocortisoncreme. Forbrændinger Alle forbrændinger skal køles ned med vand eller is umiddelbart efter skaden er sket. Der skal køles til smertefrihed ofte 2-4 timer eller mere. Er huden rød, er der tale om 1. gradsforbrænding og yderligere behandling er ikke nødvendig. Er der tale om vabeldannelser og afstødning af det øverste lag af huden er der tale om en 2. gradsforbrænding. Mindre 2. gradsforbrændinger op til 5 krone størrelse skal behandles tørt d.v.s. lufttørres evt. dækket af et ikke fastsugende stykke plaster. Større forbrændinger og 3. gradsforbrændinger, hvor huden er brændt dybere skal lægebehandles. Husk ikke nogen former for salve eller fedtstof i brandsår. Smertestillende håndkøbsmedicin har ikke nogen virkning på brandsår - eneste smertelindring er nedkøling. Øjenbetændelse De fleste øjenbetændelser om sommeren er allergiske, kendetegnet ved lidt klistrede øjne og rødme i det hvide af øjnene, undertiden ledsaget af kløe. Allergisk øjenbetændelse er faktisk altid dobbeltsidig, hvorimod bakteriel øjenbetændelse mange gange er ensidigt. Allergisk øjenbetændelse behandles med øjendråber f.eks. Livostin, der kan købes uden recept. Maveinfektioner Sommerdiarrhoe er ikke ualmindelig, og varer som regel 3-5 dage. Hos mindre børn ofte med mange opkastninger det første døgn. Væske og fiberrig kost som æbler, ris, kartoffelmos er grundbehandlingen. Undgå 26 27

15 mælk, idet dog surmælksprodukter kan anbefales. På apoteket fås i håndkøb Imodium eller Propiden, der kan være til nogen hjælp. Feberbørn Mindre børn får hyppigt virussygdomme kendetegnet ved pludselig indsættende feber, der ofte stiger helt op til 40 grader. Som regel kommer feberstigningerne sidst på eftermiddagen eller først på aftenen. Børnene er slappe og pylrede, men ellers ikke voldsomt påvirkede. Er der tale om iøvrigt raske børn, der ikke har vejrtrækningsbesvær eller klager over øresmerter, vandladningssmerter eller mavesmerter er tilstanden næsten altid harmløs, og kræver ikke anden behandling end afkøling og væske. Evt. kan gives Panodil til natten. Faresignaler er smerteklager, unaturlig slaphed eller sløvhed samt kramper, hvor læge altid bør kontaktes. Kan barnet Herreturen bliver i år september HUSK at sætte X i kalenderen dreje hovedet fra side til side samt fører hagen ned til brystet er der ikke tale om nakkestivhed. Tandpine Behandlingen er smertestillende medicin, og tandlægekontakt når det er muligt. Til voksne gives 600 mg Ibuprofen (3 stk. Ipren 200 mg) og 1 g Paracetamol (2 stk. af 500 mg) op til 4 gange i døgnet. Børn halv dosis. Med disse råd var det Svens håb at vi kunne imøde komme nogle af sommerens sygdomsbekymringer men påpegede at vi skal huske at Lægevagten altid kan kontaktes i Region Nord på tlf , hvis der er tvivlsspørgsmål. På hverdage ind til kl kontaktes egen læge eller nærmeste læge. Æret være Sven Åboms minde Alt i Bådkalecher/sprayhoods Markiser læ & solsejl Presenninger Hynder (nye & ombetrækning) Fortelte Diverse reparationer Alt udføres i bedste kvalitet uforbindende tilbud gives! Lærkevej 16 Dronninglund Tlf Åbningstider: Onsdag til fredag: Lørdag: Sejler-øl til det sejlende folk Altid frisk på fad i Oles Bar og på Restaurant Bryggen Glæd dig til nyhederne i

16 Fælles søsætning 2010 Søsætningsdatoer 2010 bliver flg. dage. Fredag den 23. april. Søndag den 25. april Lørdag den 8. maj. Alle dage med start kl Lister bliver fremlagt i vaskerirummet i havnebygningen. Skriv venligst på fra start, så vi undgår for store huller midt på dagen Kode til dør er uændret, men kan oplyses på tlf Betaling kontant før isætning til Havnefoged eller stedfortræder! Arbejdet med genetablering af hækpæle fortsætter. Ved isætning henvises til midlertidig plads. Under 4. tons - kr. 500, tons - kr. 600,00 Over 6. tons - kr. 700,00 Med venlig hilsen. Havnekontoret. Nibe Lystbådehavn Torkild Gade Nibe Havn tlf.:

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere