Den holdbare investering!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den holdbare investering!"

Transkript

1 PERSPEKTIV 3 13 Den holdbare investering! Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Carnegie WorldWide er bygget på en idé. En idé, som har skabt langsigtede, gode resultater. En idé, som vi mener, er langtidshold bar, og som vi har en stærk tro på. Også selvom der er perioder, hvor konceptet og eksekveringen skaber mere gennemsnitlige re sultater. Det er summen af 23 års erfaringer, som globale aktiein vestorer, jeg vil beskrive i det følgende. Vores kerneidé er at gøre investering i aktier så enkel som muligt. Simplicity is the ultimate sophistication. 1. Fokus skaber resultater 2. Aktionærvenlig indtjeningsvækst skaber stigende aktiekurser 3. Carnegie WorldWide selskaber skaber merværdi over tid via holdbare fordele 4. Aktier skal købes til en attraktiv/holdbar pris 5. Investeringstemaer skaber særlige 3-5 års muligheder og trusler Dette er illustreret i figur 1. Figur 1: 5 Kerneprincipper Samtidig vil jeg gerne beskrive én af de 30 aktier, som har en bety delig vægt i vores globale aktieportefølje: HDFC en aktie, vi har haft i mere end otte år. Aktien illustrerer vores kerneidé, og den illustrerer en afgørende udvikling på de globale aktiemarkeder i år. Og den 22. september fik vi de seneste indtryk gennem et møde med HDFC s direktør i et tyfonramt Hong Kong. Fokus Aktionærvenlig vækst Holdbare fordele Carnegie WorldWides kerneidé Vores kerneidé er at gøre investering i aktier så enkel som muligt. Simplicity is the ultimate sophistication. Det har ledt til en slags trosbekendelse bestående af fem princip per omkring vores aktieudvælgelse: Investeringstemaer Prisfastsættelse

2 Vi søger tidløse principper der findes kun få! Og ligesom sten ændres og formes af havets evige bølger, vil vi udvikle os og konstant forbedre os over tid. Derfor vil vi på marginalen justere vores principper, når det er nødvendigt. På evolutionær vis mere end på revolutionær vis. Som dygtige håndværkere, der løbende forfiner deres gennemprøvede metoder for at skabe et bedre produkt. 1. Fokus skaber resultater Carnegie WorldWide blev etableret i 1990 med en enkel idé om at finde de bedste aktier i verden. Vi køber ikke bare aktier, fordi de udgør en stor andel af et indeks. Med udgangspunkt i vores mangeårige globale erfaring køber vi de 30 aktier, vi til enhver tid bedst kan lide. Vi har holdt fast i dette enkle princip i mere end 23 år i vores dominerende globale produkt. De 30 aktier skifter med tiderne, men princippet skifter ikke. Vi har aldrig haft mere end 30 aktier i vores globale portefølje. Vi tror, at en enkel og fokuseret portefølje giver en strammere tilgang til, hvad man vælger. På samme måde sikrer en maksimumgrænse, at vi typisk tvinges til at sælge én aktie for at gøre plads til en ny. Det er menneskeligt set en klere at købe end at sælge aktier, og denne indbyggede salgsdisciplin sikrer en hårdere disciplin i aktieudvælgelsen. 30-aktiers princippet gør sig gældende i størstedelen af vores meget koncentrerede produktprogram. Med udgangspunkt i vores mangeårige globale erfaring køber vi de 30 aktier, vi til enhver tid bedst kan lide. Vi har holdt fast i dette enkle princip i mere end 23 år i vores dominerende globale produkt. De 30 aktier skifter med tiderne, men princippet skifter ikke. 2. Aktionærvenlig vækst skaber stigende kurser Når man køber aktier på langt sigt, er det selskabets underliggende værditilvækst, der er den primære drivkraft bag den sunde kursstigning på børsen. I figur 2 nedenfor vises den langsigtede udvikling i globale aktiers indtjening per aktie i forhold til kursudviklingen. Det ses her, at der findes længere perioder, hvor de to linjer afviger fra hinanden. Men de to linjer søger mod hinanden. Det antages her, at der er en direkte sammenhæng mellem væksten i indtjeningen per aktie og aktionærvenlig værditilvækst. Det er ikke nødvendigvis tilfældet. For at aktionæren skal have glæde af værditilvæksten i selskabet, skal der før eller siden betales dividende, eller selskabet skal købe aktier tilbage, for at aktionæren skal have direkte værditilvækst. Den indirekte værditilvækst kan naturligvis også materialisere sig i form af en stigende kurs, hvor investor kan realisere sin værdi via et salg. Men underliggende skal aktien ikke stige, medmindre det på kortere eller længere sigt er sandsynligt, at selskabet faktisk har tænkt sig at dele værditilvæksten i form af frit cash flow med sine aktionærer. Figur 2: Logaritmisk skala Indtjeningsvækst for globale aktier Indtjeningsvækst - MSCI World Kursudvikling - MSCI World Kilde: Citigroup Vi er gennem tiderne stødt på en række selskaber, hvor det frie cash flow hober sig op på balancen, og hvor selskabets ledelse fristes til at bruge overskudslikviditeten på ikke-værdiskabende aktiviteter. Således er det interessant, at der er to dybdegående studier i Financial Analyst Journal, der konkluderer, at selskaber, hvor aktionærerne kræver, at en højere andel af overskuddet skal betales i udbytte, generelt udviser højere indtjeningsvækst. Modsat teoribøgerne, som siger, at hvis virksomhederne kan beholde en større del af cash flow til investeringsaktivitet, så vokser de også hurtigere. Dette er rigtigt, men kun under forudsætning af, at pengene bruges fornuftigt og ikke til ufokuseret imperiebyggeri desværre en meget udbredt tendens, når der er rigeligt med kapital til rådighed for selskabsledelsen og manglende kapitaldisciplin. Vi har derfor over årene foretrukket virksomheder, der udbetaler udbytte. Vi har også foretrukket virksomheder, som ikke befinder sig i starten af et stort investeringsprogram, men hellere i den senere fase af investeringsprogrammet, fordi investeringsprojekter 02

3 typisk ender med at blive dyrere end forventet. Ligesom et huseller haveprojekt, der altid bliver dyrere end forventet trods alle forholdsregler. Der findes dog stærkt voksende og typisk meget fokuserede selskaber, som kan bruge pengene til værdiskabende aktiviter over en længere periode, og vi kan derfor acceptere lave eller ingen udbytter på kortere sigt. Det kan også være en købsmulighed, hvis et selskab ændrer udbyttebetalingen fra et lavt til et højt niveau eller øger tilbagekøbet af egne aktier. Samlet set har det betydet, at vi i perioder har haft en portefølje, der har en lav udbyttebetalingsprocent i forhold til verdensindekset. Endeligt foretrækker vi selskaber, som ikke skal tjene for mange interesser på samme tid, men har fokus på aktionærens interesse for at skabe det højest mulige langsigtede afkast. Dette skal naturligvis ske inden for lovens rammer og inden for rammer af, at virksomheden skal opføre sig ordentligt. Vi har underskrevet De Forenede Nationers principper for ansvarlige investeringer (UN PRI), som direkte eller indirekte søger at påvirke virksomheder til at opføre sig ordentligt. Med den høje grad af transparens, der er på aktiemarkederne af i dag, er det vores erfaring, at virksomheder, der ikke opfører sig ansvarligt, bliver straffet med kursfald på børsen. Det er også vores erfaring, at selskaber, der for en stor dels vedkommende er ejet af nationalstater, eller selskaber, som er inden for sektorer af særlig national interesse, er besværlige at investere i som mindretalsaktionær. Fordi det er staten, der laver spillereglerne, og fordi de spilleregler ikke altid er i aktionærens interesse. Det kunne være et selskab, som sælger elektricitet til virksomheder og til befolkningen. I perioder, hvor staten fattes penge, er selskaber tæt på staten et oplagt skatteobjekt. I perioder med høje energipriser, er der ikke samme forståelse for balancen mellem aktionærens interesse for værditilvækst og samfundets behov for lave elektricitetspriser. I værste fald kan der være tilfælde af voldsom tilsidesættelse af minoritetsaktionærers interesser. Denne risiko søger vi at minimere ved at have en særligt selektiv indgang til denne store gruppe af selskaber. 3. Carnegie WorldWide selskaber skaber holdbar merværdi på langt sigt Der skal mere til at lave succesfulde investeringer end blot at kigge i historiebøgerne og gennem kvantemodeller analysere sig frem til og købe selskaber, der historisk set har haft succes. Selvom det kan være et nyttigt sted at starte, viser det sig ofte, at de selskaber, som har en stærk historik, ikke har formået at bevare denne position. Når man køber en aktie på børsen, er det selskabets fremtidige evne til at skabe værdi, det handler om. Det historiske element handler udelukkende om, hvilken position selskabet går ind i fremtiden med. Selskaber, der af forskellige årsager har bragt sig i en stærk position altså har skabt en holdbar konkurrencemæssig fordel har en bedre mulighed for at klare sig i fremtiden. Så hvad karakteriserer det ideelle Carnegie WorldWide selskab? Det ideelle Carnegie WorldWide selskab er karakteriseret ved at være i en ledende konkurrencemæssig situation præget af stabilitet og med få konkurrenter et oligopol. Selskabet har prisfleksibilitet og befinder sig i en industri, hvor produktcyklerne er lange. Ligeledes er selskabet drevet af aktionærernes langsigtede interesser og inden for rammerne af ansvarlig virksomhedsledelse. En sådan position er drevet af en række særlige faktorer, primært afhængig af, hvilken industri selskabet opererer i. Der findes tre hovedfaktorer, som beskrives i figur 3 nedenfor. Figur 3: Oligopol cykler Prisfleksibilitet Industri med lange produkt- faktoren Aktionærvenlig vækst Det ideelle Carnegie WorldWide selskab er karakteriseret ved at være i en ledende konkurrencemæssig situation præget af stabilitet med få konkurrenter et oligopol. Konkurrencemæssige hovedfaktorer Potentielle drivkræfter af konkurrencemæssige fordele Udbudsfaktorer Efterspørgselsfaktorer Regulerings- 03

4 CARNEGIE WORLDWIDE / PERSPEKTIV 3 13 Udbudsfaktorer er bestemt af forhold i sektoren selv, mens efter spørgselsfaktorer er bestemt af kundedrevne forhold og præferen cer. Reguleringsfaktoren er drevet af nationale og internationale love og konventioner. På udbudssiden findes der industrier og selskaber, der nyder sær lige stordriftsfordele, som kan holde mange år frem, dels som følge af stordriftsfordele i forbindelse med produktions processen, og dels, fordi visse selskaber har været og fortsat kan tænkes at være dygtige til at udnytte denne fordel. Koreanske Samsung er et eksempel på, at produktionen af semiconductors og mobiltelefo ner kræver enorme og gentagne kapitalinvesteringer. Samsung har været dygtig til at foretage disse kapitalinvesteringer på fornuftig vis med udgangspunkt i en konstant krisefilosofi, der holder selv tilstrækkeligheden og dovenskaben nede. Det er vores vurdering, at det kan fortsætte et stykke ind i fremtiden. På udbudssiden findes der industrier og selskaber, der nyder særlige stordriftsfordele, som kan holde mange år frem, dels som følge af stordriftsfordele i forbindelse med produktions processen, og dels, fordi visse selskaber har været og fortsat kan tænkes at være dygtige til at udnytte denne fordel. at tage sig højere betalt for sine produkter. Ligeledes opnår de store brands stordriftsfordele i markedsføringsudgifterne i kraft af deres slagstyrke over for de medier, de ønsker at eksponere sig i. Nestlé er et af flere eksempler på dette fænomen. Selvom der findes en række virksomheder, der overtræder patent rettigheder, er der ingen tvivl om, at det er værdifuldt at besidde patenter og særlig viden om produktionsprocesser. Japanske Fa nuc, som er verdens førende inden for industriel robotteknologi, er et tydeligt eksempel på dette. Selskabet har valgt at koncentrere sin produktion ved foden af Mount Fuji i Japan og er kendt for at være meget hemmelighedsfuld om de særlige processer, der skaber selskabets unikke produkter. På den mere kundedrevne side spiller det en væsentlig rolle, om produktet og kundens efterspørgsel af produktet er præget af længere eller kortere produktcykler. Et globalt distributionsnet inden for eksempelvis distribution af produkter i nærings- og nydelsesmiddelsindustrien kan være sær deles svært at kopiere særligt, når et produkt skal nå ud til mange små salgssteder over hele verden. Diageo og Nestlé er to eksempler på selskaber, som har et sådant misundelsesværdigt distributions net. Union Pacific ejer mere end km jernbanenet i det vestlige USA og har dermed et unikt aktiv, som det praktisk og økono misk er umuligt at kopiere. Samtidig gør miljøkrav det langt mere attraktivt at transportere via jernbane end via vej. De store globale brands investerer enorme summer i at opretholde og udbygge deres positioner. Det gør det sværere for nye konkur renter at komme ind. Vi tror, at der er virksomheder inden for særligt forbrugsgodesektorerne, som gennem dygtig og vedvaren de brug af markedsføring skaber en position, hvor det er muligt På den mere kundedrevne side spiller det en væsentlig rolle, om produktet og kundens efterspørgsel af produktet er præget af læn gere eller kortere produktcykler. På samme måde er det centralt, om produktet forbruges og sælges kontinuerligt, eller om der er tale om et produkt, der sælges sjældent. Herunder også om man, som sælger af produktet, modtager et engangsbeløb eller om der i forretningsmodellen er en kontinuerlig og helst forudbetalt betalingsstrøm til honorering af eksempelvis løbende service ydelser. Endeligt er det typisk en fordel, at produktet eller service 04

5 ydelsen er centralt i kundens øjne og kun udgør en relativt lille omkostning i forhold til produktets opfattede og reelle værdi. Alle disse forhold spiller ind og øger sandsynligheden for, at vi har med et Carnegie WorldWide selskab at gøre. Et eksempel på dette er industrigasselskabet Praxair, som sælger gasarter i koncentrerede former, der kontinuerligt bruges af virksomheder inden for en lang række sektorer. Disse industrielle gasser er kommet for at blive, og produkterne ændrer ikke karakter over tid. Udgifterne til brug af gasarter i produktionsprocessen er typisk lav i andel af det samlede slutprodukts pris og betales løbende af kunden. Prisen er ofte reguleret i langvarige kontrakter, hvor eventuelle stigninger i omkostninger i forbindelse med produktionen og leveringen af denne luft føres videre til kunden. Disse og andre forhold har ledt til en global oligopolsituation i den globale sektor for industrigasser. Der findes selskaber, som sælger produkter eller serviceydelser, der integreres så dybt i virksomheden, at der opstår et afhængighedsforhold, som gør det meget dyrt eller besværligt at skifte dette selskab ud. Den forventede skifteomkostning bliver for høj. Her er det ikke blot de aktuelle rationelt udregnede skifteomkostninger. Der ligger en indbygget modstand mod forandringer i mennesket. Dette gavner de selskaber, hvis produkter og services er dybt integrerede i deres kunders virksomhed. Både Microsoft og SAP er eksempler på selskaber, hvor den software og de applikationer, som selskaberne tilbyder, ofte udgør selve kernen i den måde, selskabets processer spiller sammen på. Der findes selskaber, som sælger produkter eller serviceydelser, der integreres så dybt i virksomheden, at der opstår et afhængighedsforhold, som gør det meget dyrt eller besværligt at skifte dette selskab ud. Den fantastiske netværkseffekt gavner en særlig gruppe af virksomheder, hvor Google er et oplagt eksempel. Værdien af et netværk øges ved, at flere deltager i netværket. Det klassiske eksempel er telefonen, hvor det unægteligt er mere nyttigt at have en telefon, hvis andre, og helst så mange som muligt, også har en. Den, der ejer et sådant netværk, sidder på et værdifuldt aktiv, hvis deltagerne i netværket synes, at netværket er værdifuldt nok til, at man indirekte eller direkte vil betale for det. Fordelene ved at være en del af netværket gør, at man som kunde ønsker at blive ved med at være en del af netværket i lang tid fremover. Her spiller besværet ved at skifte til et andet netværk også ind den forventede skifteomkostning anses altså for værende høj. Love og regulativer kan skabe mulighed for langvarige konkurrencemæssige fordele. Tobaksindustrien er kraftigt reguleret, og forbuddet mod reklame er med til at styrke den konkurrencemæssige position for de etablerede selskaber. Vanens magt er stor og for visse vaner især. Disse knytter kunderne tæt til virksomhederne i langvarige relationer. Der findes sunde og mindre sunde vaner, som det enkelte individ knytter sig til. I en verden, hvor levestandarden stiger, og folk lever længere, oplever vi samtidig, at flere udvikler overvægt på grund af noget, der ligner et vanemisbrug af mad og specielt sukker. Denne overvægtsepidemi leder til, at flere udvikler diabetes og behovet for behandling skaber vækst for eksempelvis insulingiganten Novo Nordisk, der sammen med en snæver gruppe af konkurrenter dominerer denne industri globalt set. Love og regulativer kan skabe mulighed for langvarige konkurrencemæssige fordele. Tobaksindustrien er kraftigt reguleret, og forbuddet mod reklame er med til at styrke den konkurrencemæssige position for de etablerede selskaber med Phillip Morris Intl. og BAT i spidsen. Det er langt sværere for nye selskaber at etablere sig i forhold til disse mastodonter, som har et stærkt globalt distributionsnet, vanens magt og stærke brands, der understøtter deres holdbare fordele. Tobakssektoren er desuden en stor generator af skatteindtægter, idet skatter og afgifter typisk udgør størstedelen af en pakke cigaretter. Det er alle disse, og en lang række andre forhold, som vi i Carnegie WorldWide lægger vægt på, når vi skal identificere potentielle Carnegie WorldWide selskaber, der eventuelt kan komme gennem nåleøjet og blive en del af, hvad vi anser som de 30 bedste aktier i verden. 05

6 4. Aktier skal købes til attraktiv/holdbar pris Guld kan købes for dyrt. Og selskaber med en attraktiv markedsposition og interessante fremtidsudsigter kan være priset til perfektion. Det er vores erfaring, at markedet er forholdsvis kortsigtet i sine vurderinger og derfor ikke villig og god til at indregne en virksomheds langsigtede fordele i aktiekursen. Vi forsøger at købe de selskaber, vi vurderer som attraktive, til så billig en pris som muligt. Det handler om at opveje den fremtidige værdiskabelse i forhold til den markedsværdi, selskabet har i dag. For os handler det om at vurdere, om aktien handles til en attraktiv eller til en holdbar pris, når man tager fremtidsperspektiverne i betragtning. Det er en øvelse, som kræver erfaring og perspektiv. Et selskab med langsigtede attraktive værdiskabelsesmuligheder har en større chance for at fastholde sin nuværende prisfastsættelse i forhold til markedet. Et eksempel er et selskab som Visa, der har en meget stærk markedsposition på grund af netværkseffekten, hvor Visa er den central, der binder banker og forbrugere sammen i et praktisk betalingsnetværk over hele verden. Samtidig bevæger verden sig fra kontantbetalinger til elektroniske betalinger en tendens, vi forventer, vil fortsætte mange år frem. Visa handles til en pris per indtjeningskrone (P/E) på ca. 20 gange. Vi forventer, at Visa kan fastholde denne forholdsvis høje prisfastsættelse særligt relativt til det brede marked i kraft af de langsigtede trends og deres stærke markedsposition. Hvis Visa også handles til en P/E på 20 om tre år, og selskabet øger sin indtjening per aktie med 15 pct. om året i denne periode, har man dermed som investor opnået 15 pct. om året et særdeles konkurrencedygtigt afkast i en verden, hvor rentemarkederne giver 2-4 pct. i afkast, og hvor aktiemarkederne over længere perioder kan ventes at give 6 pct. i afkast i snit. For os handler det om at vurdere, om aktien handles til en attraktiv eller til en holdbar pris, når man tager fremtidsperspektiverne i betragtning. Det er en øvelse, som kræver erfaring og perspektiv, og i vores optik handler det om at vurdere fremtidsperspektiver over lange perioder i forhold til kortsigtede, kvantitativt orienterede vurderinger. 5. Investeringstemaer skaber særlige muligheder og trusler på 3-5 års sigt I den endeløse informationsstrøm anno 2013 kan det være en udfordring at finde ud af, hvad man skal fokusere på. Vi har identificeret en række trends, som former den verden, vi lever i, med særligt fokus på ændringer over de kommende tre til fem år. Vi har identificeret en række overordnede meget langsigtede globale trends og har suppleret med udvalgte mere makroorienterede temaer samt en række sektortemaer. Vi søger selskaber, som arbejder med vinden i ryggen i kraft af deres eksponering til eksempelvis demografisk drevne trends, der typisk holder i en årrække. Vi har eksponering til det amerikanske husmarked, hvor vi siden foråret 2012 har troet på stigende huspriser, der understøtter en særlig gruppe af udvalgte aktier på det amerikanske aktiemarked i en længere periode på 3-5 år. Figur 4 nedenfor præsenterer et overblik over vores måde at tænke på i forhold til at identificere selskaber, som har særligt medvind over de kommende år. Figur 4: Trends og Temaer Trends: Demografi Globalisering Digital verden Konsekvenser: Befolkningstilvækst i EM Global konvergens Global netværksøkonomi Temaer: EM forbruger Infrastruktur Connected Lives 06

7 Tidløse principper kombineret med særlige muligheder Vores erfarne team af forvaltere har til opgave at sammensætte en portefølje baseret på vores kerneidé om fokus og vores principper om, hvilke selskaber vi finder attraktive på langt sigt. Det er kombinationen af det tidløse og det opportunistiske, der skaber den portefølje af aktier, vi tror mest på. Det tidløse ligger i vores tro på, at aktionærorienteret vækst langsigtet driver aktiekursen. Ligeledes ligger det tidløse i, at selskaber med en særlig konkurrencemæssig fordel er bedre til at skabe værdi over tid. Og endeligt er det tidløst at søge at købe disse aktier så billigt som muligt. Det opportunistiske ligger i at identificere og udnytte de temaer, der skaber særlige muligheder over en periode for udvalgte selskaber det, nogle måske ville kalde for tema-beta. Kombinationen er kraftfuld. Det langsigtede perspektiv Fornylig lyttede jeg til et foredrag med den amerikanske professor Hal Hershfield. Hans budskab er, at mennesket har svært ved at identificere sig med deres fremtidige jeg. Jo bedre, du er i stand til at identificere dig med dit fremtidige jeg, jo bedre er du til at spare op og til at skabe gode levevaner og tænke langsigtet. Figur 5: Det nuværende og fremtidige jeg i nuet men det mærkes på det fremtidige jeg dagen efter. Som i historien om Odysseus og sirenerne i den græske mytologi, hvor Odysseus måtte lade sømændene proppe deres ører til med voks og lade dem binde ham til masten for at komme forbi sirenerne han kendte deres negative kraft. Han var dog nysgerrig efter at høre sirenerne, og da han hørte deres smukke toner, beordrede han sømændene til at løsne sine bånd, men de adlød ikke. Da de var kommet uden for hørevidde af sirenerne, holdt Odysseus op med at vride sig i rebene, faldt til ro og blev sluppet løs. Det er kombinationen af det tidløse og det opportunistiske, der skaber den portefølje af aktier, vi tror mest på. Det tidløse ligger i vores tro på, at aktionærorienteret vækst langsigtet driver aktiekursen. Det opportunistiske ligger i at identificere og udnytte de temaer, der skaber særlige muligheder. Det kan være meget svært at tænke langsigtet også på investeringsområdet. Markedets sirenesang tester ofte investorers evne til at holde fast. Vores opfattelse er, at den langsigtede investor belønnes for tålmodighed. Vi har etableret nogle principper en slags trosbekendelse for at hjælpe os til at være langsigtede. Jeg håber, at denne artikel har givet et bedre indblik i Carnegie WorldWides måde at investere i aktier på. Nuværende jeg Fremtidige jeg Betragt dit fremtidige jeg som en god ven, og du har en tendens til at træffe mere fornuftige beslutninger i forhold til din egen fremtid. Betragt dit fremtidige jeg som en fremmed, og du træffer typisk mindre fornuftige beslutninger omkring opsparing og levevaner. Det er meget menneskeligt at tage det ekstra glas vin om aftenen 07

8 Investeringseksempel: HDFC For at illustrere vores tidløse principper og komme nærmere ind på et af de selskaber, som langsigtet har gjort det godt, men som også har oplevet større kursfald over sommeren 2013, vil jeg fortælle om indiske HDFC. HDFC blev købt for godt otte år siden til afdeling Globale Aktier med en forventning om, at selskabet ville generere en indtjeningsvækst på 20 pct. om året i lokal valuta. Da inflationen i Indien ventes at være højere end inflationen i Danmark, var vores forventning også, at denne inflationsforskel ville give et valutatab på 3-5 pct. om året, så det forventede afkast var pct. om året i danske kroner. Selv efter det seneste fald har aktien givet et årligt gennemsnitsafkast på15 pct. Problemet med valutadelen af HDFC er, at det årlige valutatab er svært at forudsige og kommer over kortere perioder. Således er den indiske valuta svækket med næsten 15 pct. siden maj 2013 og med næsten 50 pct. over de seneste to år. Den seneste svækkelse har været drevet af en bekymring om en begyndende stramning af den amerikanske pengepolitik. Samtidig har selskabet fundamentalt set leveret gode resultater på det seneste. Da HDFC er en betydelig position i porteføljen, har udviklingen haft en mærkbar effekt på det relative afkast over sommeren Vi tror fortsat, at HDFC er en særdeles attraktiv aktie, der har et årligt afkastpotentiale på 15 pct. over de næste fem år. Som det fremgår af figuren nedenfor, er Indien et af de lande i verden, som har den laveste andel af huslån i forhold til økonomiens størrelse på omkring 8 pct. Danmark ligger på over 100 pct. Vi tror, at den indiske økonomi på langt sigt vokser hurtigere end verdensøkonomien. Vi mener også, at andelen af huslån i den indiske økonomi vil stige. Denne kombination skaber en langsigtet stærk vækstmulighed. HDFC har de laveste omkostninger i forhold til omsætning på det indiske marked på 7,8 pct. Konkurrerende banker ligger på omkring 50 pct. Ligeledes har HDFC, med en meget stram styring af långivningen, kun afskrevet 0,04 pct. af de samlede udlån siden starten i Figur 6: % Huslån i Indien HDFC er Indiens største selskab inden for finansiering af huslån. HDFC er også Indiens største kapitalforvalter, ejer 24 pct. af Indiens næststørste privatbank og har ledende positioner inden for det meget unge forsikringsmarked i Indien. 0 Indien Thailand Kina Malaysia Korea Taiwan Hong Kong Tyskland Singapore USA Prioritetslån i % af nominel BNP Kilde: HDFC Storbritannien Danmark Selskabets markedsværdi er i dag mindre end markedsværdien på Danske Bank, men Indien har en befolkning, der er 220 gange større end den danske befolkning. Under vores nylige møde med selskabets CEO, fortalte han, at kun 31 pct. af Indiens befolkning bor i byområder, samt at den typiske huskøber og låntager i Indien er i midten af 30 erne. Da mere end 60 pct. af Indiens befolkning er under 30 år giver det interessante vækstmuligheder for HDFC. Det er ikke afdragsfrie lån, man giver hos HDFC. Det er derimod de gammeldags amortiserende lån, der typisk løber over 13 år og har en reel varighed på godt fem år. Det gennemsnitlige lån i forhold til værdien af huset er 65 pct. og har en størrelse af USD. Den seneste sommer, med indisk vækstnedgang og bekymring om amerikansk pengepolitik, ramte Indien og HDFC hårdt. Det er vores tro, at hvis man finder en gruppe af dygtige og aktionærvenlige igangsættere, kan man opnå et højt risikojusteret afkast i Indien. Vi har benyttet denne sommers svaghed til at øge vores investering i HDFC, velvidende at der godt kan gå yderligere et par kvartaler med øget makrorisiko i Indien. Markedet er dog ofte for kortsigtet i disse situationer, og det langsigtede potentiale er betydeligt. 08

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014 Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder Marts 2014 Agenda Den holdbare investering! Megatrends muligheder? Opsparing anno 2014 2 Indtjening driver afkast Indtjeningsvækst Afkast

Læs mere

Indsigter gennem 25 år

Indsigter gennem 25 år Perspektiv 7 15 Indsigter gennem 25 år Af temaspecialist Morten Springborg og adm. direktør Tim Kristiansen Med lanceringen af Carnegie WorldWide afdeling Globale Aktier i 1990 fik de danske investorer

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013 4. kvartal 2013 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. BankInvest Asien gav i kvartalet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere