Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 115 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Ændringsforslag stillet den 19. december 2018 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.) [af skatteministeren (Karsten Lauritzen)] Af skatteministeren: 1) Nr. 4 affattes således: Til 10»4. 22, stk. 12, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:» 5, nr. 1 og 2, 6-9, 10, nr. 1-4, 11, 12, nr. 2-4, 13 og 14, 15, nr. 1 og 3, 20, nr. 2, og 21 har virkning fra og med det skatteår henholdsvis det indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6. Indtil da gælder reglerne i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. august 2013, som ændret ved 1 i lov nr af 26. december 2013, lov nr af 27. december 2014 og 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017, jf. dog 3. pkt.««[indtil ændringer som følge af ejendomsvurderingsloven får virkning, skal reglerne i den tidligere gældende vurderingslov gælde, og rettelse af fejl vedrørende virkningsbestemmelser i lov nr. 688 af 8. juni 2017] 2) Efter nr. 4 indsættes som nye numre:»01. 22, stk. 12, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»i forbindelse med direkte eller indirekte overdragelse, jf. afskrivningslovens 40 C, stk. 8, aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 1, nr. 3, dødsboskattelovens 27, stk. 2, og 29, stk. 2 og 3, ejendomsavancebeskatningslovens 5, stk. 6, 5 A, stk. 1, 6, stk. 2, og 9, stk. 1, og kildeskattelovens 33 C, stk. 1, i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 27. februar 2018 kan ejendomme med et grundareal på over 2 ha anses som landbrugs- eller skovejendomme, såfremt den skattepligtige giver oplysninger til told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse hermed inden for fristerne i skattekontrollovens henholdsvis dødsboskattelovens 85, stk. 2. Er der tale om en ejendom med et grundareal på under 2 ha, kan den skattepligtige anmode om en udtalelse om, hvorvidt ejendommen kan kategoriseres som en landbrugs- eller skovejendom efter ejendomsvurderingsloven. Anmodning efter 2. pkt. skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest 4 måneder inden fristen i skattekontrollovens henholdsvis dødsboskattelovens 85, stk. 2.«02. 22, stk. 13, affattes således:»stk. 13. I forbindelse med gaveoverdragelse af en ejendom, 15 A, stk. 3, eller anskaffelse af aktier eller anparter, jf. virksomhedsskattelovens 22 c, stk. 2, nr. 4, og 7, stk. 2, nr. 2, i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 19. december 2018 kan ejendomme med et grundareal på over 2 ha anses som landbrugs- eller skovejendomme, såfremt den skatte- eller afgiftspligtige giver oplysninger til told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse hermed inden for fristerne i skattekontrollovens henholdsvis boafgiftslovens 26, stk. 1. Er der tale om en ejendom med et grundareal på under 2 ha, kan den skatte- eller afgiftspligtige anmode om en udtalelse om, hvorvidt ejendommen kan kategoriseres som en landbrugseller skovejendom efter ejendomsvurderingsloven. Anmodning efter 2. pkt. skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest 4 måneder inden fristen i skattekontrollovens henholdsvis boafgiftslovens 26, stk. 1.««[Ændring af overgangsregel som følge af den foreslåede videreførelse af vurderingerne og overgangsregler vedrørende AX022446

2 2 forskellige ordninger i boafgiftslovens 29, pensionsbeskatningslovens 15 A, virksomhedsskattelovens 22 c og 7 i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Med lovforslagets 10, nr. 4, foreslås det, at der indsættes et nyt stk. 14 i 22 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, hvorefter 5, nr. 1 og 2, 6-9, 10, nr. 4, 11, 12, nr. 2, 13 og 14, 15, nr. 1 og 3, og i lov nr. 688 af 8. juni 2017 har virkning fra og med det skatteår henholdsvis det indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6. Af 22, stk. 12, 1. pkt., i lov nr. 688 af 8. juni 2017 fremgår det, at 5, nr. 1 og 2, og 6, 8, 9 og 11 i lov nr. 688 af 8. juni 2017 har virkning fra det tidspunkt, hvor der foreligger en offentlig vurdering efter ejendomsvurderingsloven. Det i lovforslagets 10, nr. 4, foreslåede stk. 14 og det gældende 22, stk. 12, 1. pkt., i lov nr. 688 af 8. juni 2017 omhandler således delvis de samme bestemmelser. Efter lovforslagets 10, nr. 4, skal 5, nr. 1 og 2, og 6, 8, 9 og 11 i lov nr. 688 af 8. juni 2017 have virkning fra og med det skatteår henholdsvis det indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6. Efter det gældende 22, stk. 12, 1. pkt., i lov nr. 688 af 8. juni 2017 vil de nævnte bestemmelser imidlertid have virkning fra det tidspunkt, hvor der foreligger en offentlig vurdering efter ejendomsvurderingsloven. Bestemmelserne vil således, som lovforslaget ser ud nu, have virkning fra to forskellige tidspunkter. Dette er ikke hensigten. Det gældende 22, stk. 12, i lov nr. 688 af 8. juni 2017 skal i stedet ændres, således at der indsættes nogle yderligere bestemmelser, og virkningstidspunktet konsekvensrettes i forhold til lovforslagets 1, nr , så bestemmelserne vil få virkning fra og med det skatteår henholdsvis det indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6. Desuden skal enkelte af de bestemmelser, der er henvist til i lovforslagets 10, nr. 4, udgå af bestemmelsen, da virkningstidspunktet for disse ikke skal udskydes. Det drejer som om 18 og 19 og 20, nr. 1, som ved en fejl er medtaget i bestemmelsen. Det foreslås på den baggrund, at lovforslagets 10, nr. 4, ændres, så de ønskede ændringer foretages i 22, stk. 12, 1. pkt., i lov nr. 688 af 8. juni Efter ændringsforslaget vil 5, nr. 1 og 2, 6-9, 10, nr. 1-4, 11, 12, nr. 2-4, 13 og 14, 15, nr. 1 og 3, 20, nr. 2, og 21 i lov nr. 688 af 8. juni 2017 således alle have virkning fra og med det skatteår henholdsvis det indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6. Indtil det tidspunkt, hvor de omfattede bestemmelser efter lovforslaget vil have virkning, dvs. det skatteår henholdsvis det indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6, vil de tidligere gældende formuleringer i de forskellige loves bestemmelser være gældende. Det vil eksempelvis betyde, at der henvises til visse bestemmelser i den tidligere gældende vurderingslov. Denne lov er imidlertid ophævet. Det foreslås derfor med ændringsforslaget, at hvor der i de nævnte bestemmelser i den foreslåede affattelse af 22, stk. 12, i lov nr. 688 af 8. juni 2017, henvises til vurderingsloven, vil det i overgangsperioden, indtil det nye ejendomsvurderingssystem er klart, være reglerne efter den tidligere gældende vurderingslov, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. august 2013, som ændret ved 1 i lov nr af 26. december 2013, lov nr af 27. december 2014 og 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017, der henvises til. Det vil betyde, at hvor der eksempelvis er tale om en henvisning til vurderingslovens 33, stk. 1 og 7, som det er tilfældet i 5, nr. 2, i lov nr. 688 af 8. juni 2017, som ændrer i afskrivningslovens 40 C, stk. 8, 1. pkt., så vil henvisningen til vurderingsloven skulle forstås således, at der er tale om en henvisning til den tidligere gældende vurderingslovs 33, stk. 1 og 7, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. august Til nr. 2 Af 22, stk. 12, i lov nr. 688 af 8. juni 2017 fremgår det, at ved direkte eller indirekte overdragelse af en ejendom efter afskrivningslovens 19, stk. 5, og 40 C, stk. 8, aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 1, nr. 3, dødsboskattelovens 27, stk. 2, og 29, stk. 2 og 3, ejendomsavancebeskatningslovens 5, stk. 6, 5 A, stk. 1, 6, stk. 2, og 9, stk. 1, og kildeskattelovens 33 C, stk. 1, i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 27. februar 2018 vil den senest offentliggjorte vurdering efter lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. august 2013, skulle lægges til grund for beskatningen, medmindre ejeren anmoder Skatteforvaltningen om at få foretaget en vurdering efter ejendomsvurderingsloven og i stedet få denne lagt til grund for beskatningen. Indgivelse af anmodning om en vurdering efter ejendomsvurderingsloven til Skatteforvaltningen skal ske inden for fristerne i skattekontrollovens 10 for at give oplysninger til Skatteforvaltningen for det år, hvor den direkte eller indirekte overdragelse er sket, og vil indebære, at den senest offentliggjorte vurdering efter lov om vurdering af landets faste ejendomme ikke kan lægges til grund for beskatningen. Efter lovforslagets 1, nr , foreslås det at ændre ejendomsvurderingslovens 87 og 88, således at de videreførte vurderinger videreføres med yderligere 2 år. Det vil betyde, at der først vil blive foretaget vurderinger efter det nye ejendomsvurderingssystem i 2020 for ejerboliger og i 2021 for erhvervsejendomme m.v. Dette skyldes, som det også fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, jf. afsnit 1, at det har vist sig,

3 3 at det ikke er muligt at få de nye vurderinger klar til henholdsvis 2018 for ejerboliger og 2019 for erhvervsejendomme m.v., hvilket ellers har været forudsat i bl.a. den gældende formulering af 22, stk. 12, i lov nr. 688 af 8. juni Videreførelsen vil have til følge, at det ikke er muligt at foretage den vurdering, der kan anmodes om efter den gældende formulering af 22, stk. 12, i lov nr. 688 af 8. juni Det er heller ikke muligt at foretage en kategorisering eller fordeling efter det nye ejendomsvurderingssystem, da dette endnu ikke er klart. Det er således ikke på nuværende tidspunkt muligt at afgrænse de ejendomme, der, når de vurderes efter det nye ejendomsvurderingssystem, vil blive anset som landbrugs- eller skovejendomme. Det kan imidlertid stadig ikke udelukkes, at der vil kunne være skattepligtige, der i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 27. februar 2018 direkte eller indirekte har overdraget en ejendom, og som ville være bedre stillet, hvis afgrænsningen af, hvilke ejendomme der skal anses for værende landbrugs- eller skovejendomme, ville være sket efter det nye ejendomsvurderingssystem. Efter ejendomsvurderingsloven er det grundlæggende kriterium for kategorisering som landbrugsejendom ejendommens samlede karakter og ejendommens anvendelse. Bedømmelsen vil være en afvejning af, om beboelsesmomentet eller landbrugsmomentet i det enkelte tilfælde vejer tungest. Grundlæggende skal der foregå egentlig landbrugsdrift, for at der kan være tale om landbrug i vurderingslovens forstand. Der skal således være tale om jord i omdrift og/eller erhvervsmæssig husdyrproduktion. Det er som nævnt ikke på nuværende tidspunkt muligt systemmæssigt at understøtte en afgrænsning af de ejendomme, der, når de vurderes efter det nye ejendomsvurderingssystem, vil skulle vurderes som landbrugs- eller skovejendomme. Der er derfor behov for en objektiv afgrænsning af landbrugs- og skovejendomme, som kan anvendes i tilfælde, hvor der i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 27. februar 2018 er sket en direkte eller indirekte overdragelse af en ejendom efter afskrivningslovens 40 C, stk. 8, aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 1, nr. 3, dødsboskattelovens 27, stk. 2, og 29, stk. 2 og 3, ejendomsavancebeskatningslovens 5, stk. 6, 5 A, stk. 1, 6, stk. 2, og 9, stk. 1, og kildeskattelovens 33 C, stk. 1. Det foreslås derfor med ændringsforslaget, at overgangsreglen ændres, således at i tilfælde, hvor der i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 27. februar 2018 er sket en direkte eller indirekte overdragelse af en ejendom efter afskrivningslovens 40 C, stk. 8, aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 1, nr. 3, dødsboskattelovens 27, stk. 2, og 29, stk. 2 og 3, ejendomsavancebeskatningslovens 5, stk. 6, 5 A, stk. 1, 6, stk. 2, og 9, stk. 1, og kildeskattelovens 33 C, stk. 1, kan ejendomme med et grundareal på over 2 ha anses som landbrugs- eller skovejendomme, såfremt den skattepligtige giver oplysninger til Skatteforvaltningen i overensstemmelse hermed inden for fristerne i skattekontrollovens henholdsvis dødsboskattelovens 85, stk. 2. Den skattepligtige vil således efter forslaget selv kunne bestemme, om afgrænsningen af, om der er tale om en landbrugs- eller skovejendom henholdsvis en ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, skal ske på baggrund af den foreslåede objektive afgrænsning af alle ejendomme med et grundareal på over 2 ha eller på baggrund af reglerne i den tidligere gældende vurderingslov, dvs. den retstilstand, der var gældende frem til den 1. januar 2018, og som efter den foreslåede ændring i ændringsforslag nr. 1 vil gælde frem til det tidspunkt, hvor der foreligger en vurdering foretaget efter det nye ejendomsvurderingssystem, dvs. efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6. Den skattepligtige skal blot give oplysninger til Skatteforvaltningen i overensstemmelse hermed inden for fristerne i skattekontrollovens henholdsvis dødsboskattelovens 85, stk. 2, jf. det foreslåede 1. pkt. Den foreslåede afgrænsning, hvorefter ejendomme med et grundareal på over 2 ha vil kunne anses for værende landbrugs- eller skovejendomme, er både objektiv og så bred, at det som altovervejende udgangspunkt sikres, at alle ejendomme, der, når de vurderes efter det nye ejendomsvurderingssystem, vil skulle vurderes som landbrugs- eller skovejendomme. Samtidig kan det ikke udelukkes, at den foreslåede afgrænsning vil føre til, at der vil være ejendomme, som vil være omfattet, selv om de efter det nye ejendomsvurderingssystem ikke vil blive vurderet som landbrugs- eller skovejendomme. Af hensyn til ikke at afskære ejendomme med et grundareal på under 2 ha, der vil skulle anses for landbrugs- eller skovejendomme efter ejendomsvurderingsloven, f.eks. fordi der er mange dyreenheder på ejendommen, foreslås det, at den skattepligtige kan anmode om en udtalelse om, hvorvidt ejendommen på overdragelsestidspunktet kan kategoriseres som en landbrugs- eller skovejendom efter ejendomsvurderingsloven, jf. det foreslåede 2. pkt. Det foreslås videre, at anmodning efter det foreslåede 2. pkt. skal indgives til Skatteforvaltningen senest 4 måneder inden fristen i skattekontrollovens henholdsvis dødsboskattelovens 85, stk. 2, jf. det foreslåede 3. pkt. På den måde sikres det, at Skatteforvaltningen har mulighed for at behandle anmodningen og udsende denne til den skattepligtige, i rimelig tid før den skattepligtige skal give oplysninger til Skatteforvaltningen efter skattekontrollovens henholdsvis dødsboskattelovens 85, stk. 2, vedrørende overdragelse af ejendommen. Afskrivningslovens 19, stk. 5, er ikke medtaget i den foreslåede ændring af overgangsordningen, selv om den indgår i den nuværende overgangsordning, da den del af afskrivningslovens 19, stk. 5, der har relevans i forhold til en vurderingsfordeling efter ejendomsvurderingslovens 35, ikke vedrører direkte eller indirekte overdragelse af fast ejendom. Med ændringsforslag nr. 1 foreslås det bl.a., at virkningstidspunktet for 10, nr. 4, i lov nr. 688 af 8. juni 2017 ændres, så bestemmelsen fremover vil have virkning fra og med det skatteår henholdsvis det indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6. Indtil da gælder reglerne i den tidligere gældende vurderingslov. Dette

4 4 virkningstidspunkt skal erstatte virkningstidspunktet i den gældende 22, stk. 13, i lov nr. 688 af 8. juni 2017, hvorfor det foreslås, at denne bestemmelse ophæves. Ved 7 og i lov nr. 688 af 8. juni 2017 blev 29, stk. 2, 5. pkt., i boafgiftsloven, 15 A, stk. 3, 5. pkt., i pensionsbeskatningsloven, 22 c, stk. 2, nr. 4, 2. pkt., i virksomhedsskatteloven og 7, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto ændret, så vurderingen af, om en fast ejendom anses for en landbrugseller skovejendom, skulle ske efter ejendomsvurderingsloven. Det indebærer, at der i de tilfælde, hvor der blev henvist til en kategorisering efter den tidligere gældende vurderingslov, i stedet henvises til en kategorisering efter ejendomsvurderingsloven. Lov nr. 688 af 8. juni 2017 trådte i kraft samtidig med ejendomsvurderingsloven den 1. januar Intentionen med de nævnte ændringer var imidlertid, at den senest offentliggjorte vurdering, herunder kategorisering foretaget i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. 33, stk. 1 og 7, skal finde anvendelse, indtil der foreligger en offentlig vurdering, herunder kategorisering, foretaget efter det nye ejendomsvurderingssystem. Det foreslås derfor i ændringsforslag nr. 1, at virkningstidspunktet for de nævnte ændringer i 7 og i lov nr. 688 af 8. juni 2017 udskydes til det skatteår henholdsvis det indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6. Indtil da anvendes den senest offentliggjorte vurdering foretaget efter reglerne i den tidligere gældende vurderingslov. Med ændringsforslag nr. 2 foreslås det som følge heraf at indføre en overgangsregel svarende til den overgangsregel, der foreslås med forslaget til 22, stk. 12, i lov nr. 688 af 8. juni 2017, der skal gælde ved brug af de forskellige ordninger i boafgiftslovens 29, pensionsbeskatningslovens 15 A, virksomhedsskattelovens 22 c og lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto svarende til den foreslåede overgangsordning vedrørende afskrivningslovens 40 C, stk. 8, aktieavancebeskatningslovens 34, stk. 1, nr. 3, dødsboskattelovens 27, stk. 2, og 29, stk. 2 og 3, ejendomsavancebeskatningslovens 5, stk. 6, 5 A, stk. 1, 6, stk. 2, og 9, stk. 1, og kildeskattelovens 33 C, stk. 1. Ifølge boafgiftslovens 29, stk. 2, kan der i gaveafgiften fratrækkes tinglysningsafgift, som gavemodtager eller gavegiver har betalt af gaveandelen i forbindelse med ejendomsoverdragelse. Ved overdragelse af ejendomme, der anvendes helt eller delvis i gavegivers eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, og som efter overdragelsen anvendes helt eller delvis i modtagerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, kan tinglysningsafgiften dog fratrækkes fuldt ud i gaveafgiften. Dette gælder dog ikke for den faste del af tinglysningsafgiften. Reglen om fuldt fradrag for tinglysningsafgiften finder ikke anvendelse, hvis gavegivers eller gavemodtagers virksomhed består i udlejning af fast ejendom. Bortforpagtning af fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom, anses i denne forbindelse ikke for virksomhed ved udlejning af fast ejendom. Pensionsbeskatningslovens 15 A giver selvstændigt erhvervsdrivende, der har fået en skattepligtig fortjeneste ved at afstå deres virksomhed, adgang til at indbetale et beløb svarende til fortjenesten på en pensionsordning med fradragsret. Personen kan kun oprette en sådan pensionsordning, hvis den pågældende har drevet virksomhed i mindst 10 år inden for de seneste 15 år, inden den pågældende opretter pensionsordningen. Der skal være tale om reel erhvervsvirksomhed. Det indebærer bl.a., at den erhvervsmæssige virksomhed ikke i»overvejende grad«må have bestået i passiv kapitalanbringelse. Efter virksomhedsskattelovens 22 c kan kapitalafkastordningen for aktier og anparter finde anvendelse for aktier og anparter, hvis en række betingelser er opfyldt. Det følger af virksomhedsskattelovens 22 c, stk. 2, nr. 4, at aktierne eller anparterne skal være i et selskab, hvis virksomhed i den periode, hvor ordningen anvendes, ikke i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse. Efter 7, stk. 2, i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto kan der efter anskaffelsen af aktier og anparter i et selskab hæves beløb af samme størrelse som anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne, hvis en række betingelser er opfyldt. Det følger af 7, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., at aktierne eller anparterne skal være i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse. Det kan ikke udelukkes, at der er skatte- eller afgiftspligtige, der i forbindelse med gaveoverdragelse af en ejendom, 15 A, stk. 3, eller anskaffelse af aktier eller anparter, jf. virksomhedsskattelovens 22 c, stk. 2, nr. 4, og 7, stk. 2, nr. 2, i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 19. december 2018 vil være bedre stillet, hvis afgrænsningen af landbrugs- eller skovejendomme sker efter det nye ejendomsvurderingssystem. Det foreslås derfor, at ejendomme med et grundareal på over 2 ha i forbindelse med gaveoverdragelse af en ejendom, 15 A, stk. 3, eller anskaffelse af aktier eller anparter, jf. virksomhedsskattelovens 22 c, stk. 2, nr. 4, og 7, stk. 2, nr. 2, i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 19. december 2018 kan anses som landbrugseller skovejendomme, såfremt den skatte- eller afgiftspligtige giver oplysninger til Skatteforvaltningen i overensstemmelse hermed inden for fristerne i skattekontrollovens henholdsvis boafgiftslovens 26, stk. 1. På den måde vil den skatte- eller afgiftspligtige selv kunne bestemme, om afgrænsningen af, om der er tale om en landbrugs- eller skovejendom henholdsvis en ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, skal ske på baggrund af den foreslåede objektive afgrænsning af alle ejendomme med et grundareal på over 2 ha eller på baggrund af reglerne i den tidligere gæl-

5 5 dende vurderingslov, dvs. den retstilstand, der var gældende frem til den 1. januar 2018, og som efter den foreslåede ændring i ændringsforslag nr. 1 vil gælde frem til det tidspunkt, hvor der foreligger en vurdering foretaget efter det nye ejendomsvurderingssystem, dvs. efter ejendomsvurderingslovens 5 eller 6. Den skatte- eller afgiftspligtige skal blot oplyse i overensstemmelse hermed i forbindelse med afgivelse af oplysninger til Skatteforvaltningen inden for fristerne i skattekontrollovens henholdsvis boafgiftslovens 26, stk. 1. Af hensyn til ikke at afskære ejendomme med et grundareal på under 2 ha, der vil skulle anses for landbrugs- eller skovejendomme efter det nye ejendomsvurderingssystem, f.eks. fordi der er mange dyreenheder på ejendommen, foreslås det, at den skatte- eller afgiftspligtige kan anmode om en udtalelse om, hvorvidt ejendommen på overdragelsestidspunktet kan kategoriseres som en landbrugs- eller skovejendom efter ejendomsvurderingsloven, jf. det foreslåede 2. pkt. Det foreslås videre, at anmodning efter det foreslåede 2. pkt. skal indgives til Skatteforvaltningen senest 4 måneder inden fristen for at give oplysninger til Skatteforvaltningen efter skattekontrollovens henholdsvis boafgiftslovens 26, stk. 1, jf. det foreslåede 3. pkt. På den måde sikres det, at Skatteforvaltningen har mulighed for at behandle anmodningen og udsende udtalelsen til den skatte- eller afgiftspligtige, i rimelig tid før den skatte- eller afgiftspligtige skal afgive oplysninger til Skatteforvaltningen efter skattekontrollovens henholdsvis boafgiftslovens 26, stk. 1, vedrørende gaveoverdragelse, afståelse af en erhvervsvirksomhed eller en andel af denne eller anskaffelse af aktier eller anparter. Ændringsforslaget har ikke nævneværdige provenumæssige konsekvenser. Det vurderes, at ændringsforslaget medfører begrænsede administrative konsekvenser.

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 10 Offentligt 19. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 8 Offentligt 17. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 17. december 2018 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2018 Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love LOV nr 1729 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1147 Senere ændringer til forskriften LBK nr 66 af 22/01/2019 LBK

Læs mere

Skatteudvalget L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 211 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-1440 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 211 - Forslag til Ejendomsvurderingsloven. Hermed sendes svar

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2018 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget L 212 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 212 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 212 Bilag 9 Offentligt 23. maj 2017 J.nr. 2017-1440 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 212 - Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat,

Læs mere

2018/1 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december Betænkning. over

2018/1 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december Betænkning. over 2018/1 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 145 Bilag 5 Offentligt 26. februar 2019 J.nr. 2018-8276 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 145 - Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 171 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. april 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast 21. marts 2017

Skatteministeriet J. nr Udkast 21. marts 2017 Skatteministeriet J. nr. 2017-1440 Udkast 21. marts 2017 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur,

Læs mere

Skatteudvalget L 14 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 14 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 14 Bilag 5 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 14 - Forslag til skatteindberetningslov. Hermed sendes ændringsforslag, som

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love LOV nr 278 af 17/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-2517 Senere ændringer til forskriften LBK nr 132 af 25/01/2019 LBK

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 13 Offentligt 13. december 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-411-0032 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning Til lovforslag nr. L 167 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2016-17 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. maj 2017 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 212 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Skatteministeriet J.nr Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J.nr. 2018-1147 Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 167 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 167 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love LOV nr 84 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5308 Senere ændringer til forskriften LBK nr 426 af 28/03/2019 Lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019

LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-8276 Senere ændringer til forskriften LBK nr 573 af 06/05/2019 Lov om

Læs mere

Genanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom

Genanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom AFG nr 9645 af 19/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. august 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., SKAT, j.nr. 08-134888 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Genanbringelse af

Læs mere

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 103 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 103 Bilag 13 Offentligt 27. april 2017 J.nr. 2017-610 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed ændringsforslag til L 103 - Forslag til lov om

Læs mere

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love

Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love LOV nr 792 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0066092 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1298 af 31/10/2013

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 21 Offentligt 30. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 4 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237 Bilag 15, L 237 A Bilag 15, L 237 B Bilag 15 Offentligt 22. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 115 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 115 Folketinget Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. november 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 4 Offentligt 28. april 2014 J.nr. 13-0110541 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 144 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven LBK nr 758 af 02/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven 1) Hermed bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2019-20 Fremsat den 8. oktober 2019 af Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V) og Ole Birk Olesen (LA) Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. september 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2018-19 L 145 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. februar 2019 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ophævelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 116 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skatteudvalget L 171 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 171 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 171 Bilag 5 Offentligt 3. april 2018 J.nr. 2017-2517 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 171 - Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema og de modtagne høringssvar vedrørende L 167 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast

Skatteministeriet J. nr Udkast Skatteministeriet J. nr. 15-3179726 Udkast Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder) I boafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2006-411-0070 Dato: 14. november 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget L 33- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2011-12 Tilføjelse til betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. december 2011 Tilføjelse til betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove Skatteudvalget L 28 - Bilag 11 Offentlig Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 1. december 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 200 - Bilag 11 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven Lovforslag nr. L 167 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af forskellige skattelove 2007/2 LSV 116 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-711-0008 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. december 2011 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Skatteudvalget 2015-16 L 17 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR

Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR - 1 Vurderingslovens 33 Klassifikation af små landbrugsejendomme SKM2015.424.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Hillerød tiltrådte ved en dom af 14/4 2015, at en landbrugsejendom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

2007/2 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-511-0026 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne)

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 46 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere