Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering Titel... 4 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 4 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition og pensum Stave- og formuleringsevne... 5 Kapitel 4. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige kandidat... 6 Kompetencebeskrivelse... 6 Kompetencemål... 6 Kapitel 5. Uddannelsens struktur Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur og dens profiler a. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur b. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med profil i latinamerikastudier c. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med profil i Europas kulturelle identiteter d. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med profil i oversættelse og formidling e. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med gymnasierettet profil Det centrale fags moduler Modul 1: Frit emne 1A og Emne med historisk perspektiv Modul 2: Frie emner 2A + 2B Modul 3: Frie emner 3A + 3B Modul 1 G: Fremmedsprogs- og kulturdidaktik Modul 4: Avanceret spansk sprog Modul 5: Projektorienteret forløb Modul 6: Speciale Modul 7: Europas kulturelle identiteter Modul 8: Europas kulturelle identiteter Modul 9: Oversættelse i teori og praksis Modul 10: Særligt studeret emne/område inden for oversættelsesstudier Modul 11: Oversættelsesrelateret praksisforløb Modul 12: Tilvalg A og B i Spansk Modul 13: Tilvalg C og D i Spansk Modul 14: Kultur og samfund i Latinamerika Modul 15: Latinamerika i en globaliseret verden Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet

3 16. Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Tilmelding til prøver og fag Tilmelding til prøver og fag Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

4 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel 1. Hjemmel 2014-studieordningen for kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne. 2. Tilhørsforhold Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur hører under Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Spansk. 3. Normering Det centrale fag på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur er normeret til 90 ECTS-point og er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS-point, som også omfatter tilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Kandidatuddannelsens gymnasierettede profil består af det centrale fag på 75 ECTS-point og et kandidatsidefag på 45 ECTS-point. Stk. 3. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at den gymnasierettede profil består af det centrale fag på 90 ECTS-point og et kandidatsidefag på 30 ECTS-point. 4. Titel En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i spansk sprog og kultur giver ret til betegnelsen cand.mag. i spansk sprog og kultur. På engelsk bruges Master of Arts (MA) in Spanish Language and Culture. Stk. 2. Udgøres kandidatsidefaget af et studiemønster på min. 30 ECTS-point, der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til titlen cand.mag. i spansk sprog og kultur med tilvalg i fx kulturformidling. Stk. 3. Udgøres uddannelsen af fagelementer, der tilsammen udgør en profil, giver det ret til titlen cand.mag. i spansk sprog og kultur med den valgte profil. Kapitel 2. Adgangskrav 5. Adgangskrav Studerende med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse i spansk sprog og kultur fra Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i spansk sprog og kultur i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse i spansk sprog og kultur. Stk. 2. Øvrige direkte adgangsgivende bacheloruddannelser fremgår af Stk. 3. Fakultetet kan optage andre ansøgere end de i stk. 1 og 2 fastsatte. Optagelse sker, hvis ansøgeren efter studienævnets vurdering har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse, og fakultetet vurderer, at ansøger kan gennemføre uddannelsen. Stk. 4. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at følge uddannelsen på dansk, skal inden studiestart have bestået Studieprøven. Stk. 5. Fakultetet kan betinge en optagelse på en kandidatuddannelse af, at den studerende skal deltage i og bestå et suppleringsforløb på op til. 4

5 Stk. 6. Suppleringsforløbet skal bestås enten inden semesterstart eller senest ved førstkommende eksamenstermin efter den studerendes studiestart. Stk. 7. Studienævnet fastsætter årligt optagelseskapaciteten på kandidatuddannelsen i spansk sprog og kultur. Optagelseskapaciteten offentliggøres hvert år senest 1 år før den gældende ansøgningsfrist på Stk. 8. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres ansøgere efter fastsatte kriterier, der fremgår af Kapitel 3. Studietekniske forhold 6. Læsning af tekster på fremmedsprog Ud over at der på kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur læses tekster på både spansk og dansk, kan det i visse discipliner forekomme, at der læses tekster på engelsk. 7. Normalsidedefinition og pensum En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet: Eksamen => Før Eksamen => Pensum. 8. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 12. Kapitel 4. Faglig profil 9. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en forskeruddannelse. Stk. 2. Det centrale fag dækker følgende områder: 1) Det spanske sprog (sproghistorie, grammatik, fonetik, sprogbrug, forholdet mellem spansk og dansk m.v.). 2) Spansksproget litteratur i ordets videste betydning, herunder også film, teater, Tv-produktioner m.v. 3) Litteraturteori og litteraturkritik generelt og med særligt henblik på den spansksprogede verden. 4) Samfundsforhold (historiske og/eller nutidige) i lande, hvor spansk er hovedsprog. 5) Ikke-litterære kunstarter i spansktalende lande. 6) Den spansksprogede verdens forhold til kultur og samfund i Danmark (eller andre lande). 5

6 7) Formidling af viden og færdigheder i et eller flere af de ovennævnte felter. 8) Endvidere kan grundlæggende teorier og resultater inden for fagrelevante videnskaber, f.eks. oversættelse, lingvistik, kommunikation, historie, filosofi, kvindestudier, sociologi, økonomi, psykologi, pædagogik, datalogi, samt andre emner og videnskabelige discipliner, der har en temamæssig tilknytning til spanskfaget, indgå i studiet. 10. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Kompetencebeskrivelse En kandidatuddannelse i spansk sprog og kultur sætter kandidaterne i stand til selvstændigt at løse opgaver, der kræver kendskab til og færdighed i spansk sprog og kulturelle og samfundsmæssige praksisser i den spansktalende verden. Dette gælder dels beherskelsen af teknikker til at skabe viden, hvor den ikke foreligger i forvejen, men dels også evnen til at bruge denne viden med blik for både dens anvendelsesmuligheder og dens begrænsninger. Erhvervsmæssigt vil en kompetence af denne karakter i stigende grad være relevant ud over de velkendte beskæftigelsesområder (herunder kerneområderne i uddannelsesmæssige og kulturelle virksomheder) i takt med, at flere og flere praksisområder får en voksende transnational dimension. Ved specialestudiet erhverver de studerende sig ekspertviden inden for at afgrænset fagområde og lærer at forholde sig analytisk til et fagligt problem og at strukturere og fremstille et omfattende stof, samt på et videnskabeligt grundlag at opstille analyse- og løsningsmodeller der kan skabe ny viden på området. Kompetencemål En kandidat i spansk sprog og kultur har følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af Forskningsbaseret viden om den spansktalende verdens udvikling, historie, kultur og litteratur og samfundsforhold. Forskningsbaseret viden om den spansktalende verdens bidrag til kulturen i hele verden. Spansk sprog og spansksprogede teksters stiltræk og genrer. De væsentligste til faget knyttede videnskabelige metoder inden for lingvistik, litteratur og samfundsstudier og evne til at reflektere over faglig viden og identificere videnskabelige problemstillinger. Færdigheder i at Analysere og forstå komplekse, spansksprogede tekster og redegøre for deres historie- og kulturspecifikke træk. Diskutere et udvalgt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng. Forstå og analysere forskellige problemstillinger relateret til nutidig spansk sprogbrug. Indsamle og selvstændigt bearbejde materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold. Vurdere og vælge metoder og teoretiske tilgange til emner inden for fagets områder samt anvende disse metoder og tilgange i konkrete sagsforhold. Formidle sin viden og diskutere faglige problemstillinger med forskellige målgrupper på et korrekt og varieret spansk såvel skriftligt som mundtligt. Kompetencer i at Formulere, afgrænse og operationalisere en problemstilling med henblik på at gennemføre et projekt. Selvstændigt definere og iværksætte et større fagligt projekt og tage ansvar for dets gennemførelse. Selvstændigt at tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering. Kandidaterne vil i erhvervsmæssig sammenhæng endvidere kunne 6

7 Undervise elever/studerende i spansk, f.eks. på gymnasier og seminarier, udarbejde undervisningsmateriale til spanskundervisning, samt tilrettelægge og afholde kurser for erhvervslivet om sproglig og kulturel kompetence. Udføre sproglig rådgivning og varierende former for oversættelse i erhvervsmæssig sammenhæng undtagen sådanne, som kræver translatørgodkendelse. Udføre dokumentationsarbejde vedrørende forhold i den spansksprogede verden. Skrive rapporter på baggrund af selvstændig research. Arbejde med tilrettelæggelse af manuskripter, eksempelvis i forlagsbranchen. Varetage krævende kulturformidlingsopgaver, informationsarbejde, eksportrådgivning og konsulentvirksomhed både inden for offentlige institutioner, trykte og elektroniske medier, oplevelsesindustrien og erhvervslivet generelt. Kapitel 5. Uddannelsens struktur 11. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur og dens profiler Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur indeholder følgende profiler: Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur ( 11a). Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med profil i latinamerikastudier ( 11b). Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med profil i Europas kulturelle identiteter ( 11c) Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med profil i oversættelse og formidling ( 11d) Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med gymnasierettet profil ( 11e). 11a. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur Kandidatuddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 90 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidattilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Det centrale fag indeholder 30 ECTS-point valgfag. Af disse kan fagelementer svarende til 15 ECTS i modul 2 og/eller modul 3 erstattes af modul 5, Projektorienteret forløb (se 12). Stk. 3. Kandidattilvalget kan ligge uden for det centrale fag. Inden for det centrale fag kan kandidattilvalget frit sammensættes af fagelementer i modul 12 og 13: Tilvalg A i Spansk, Tilvalg B i Spansk, Tilvalg C i Spansk og Tilvalg D i Spansk. Stk. 4. Specialet, der udgør 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for spansk sprog og kultur. Stk. 5. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 6. Det strukturerede forløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i Spansk Sprog og Kultur fremgår af følgende oversigt. Kursiv markerer alternativer til det strukturerede forløb. Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Frit emne 1A og Emne med historisk perspektiv (det centrale fag) Frit emne 1A (konstituerende og obligatorisk) HSPK03751E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Emne med historisk perspektiv (konstituerende og obligatorisk) HSPK03761E Fri hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 7

8 12: Tilvalg A og B i Spansk (tilvalg) Tilvalg A i Spansk (tilvalg) HSPK03901E Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Tilvalg B i Spansk (tilvalg) HSPK03911E Fri hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Eller Kandidattilvalg (tilvalg) Afhænger af det valgte tilvalg 2. (Mobilitets vindue) 2: Frie emner 2A + 2B (det Frit emne 2A (konstituerende) HSPK03771E Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Eller Frit emne 2B (konstituerende) HSPK03781E Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 5: Projektorienteret forløb (det Projektorienteret forløb (konstituerende valgfag) HSPK03941E Fri hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 12: Tilvalg C og D i Spansk (tilvalg) Tilvalg C i Spansk (tilvalg) HSPK03921E Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Tilvalg D i Spansk (tilvalg) HSPK03931E Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Eller Kandidattilvalg (tilvalg) Afhænger af det valgte tilvalg 3. 3: Frie emner 3A + 3B (det Eller 5: Projektorienteret forløb (det Frit emne 3A (konstituerende) HSPK03791E Frit emne 3B (konstituerende) HSPK03801E Projektorienteret forløb (konstituerende valgfag) Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 8

9 HSPK03941E 7-trins-skalaen 4: Avanceret spansk sprog (det 4. 6: Speciale (det 30 ECTS-point Aktuel spansk sprogbrug og variation (konstituerende og obligatorisk) 10 ECTS-point HSPK03811E Mundtlig udtryksfærdighed på spansk (konstituerende og obligatorisk) 2,5 ECTS-point HSPK03821E Skriftlig udtryksfærdighed (konstituerende og obligatorisk) 2,5 ECTS-point HSPK03831E Speciale (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point HSPK03961E Bunden hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden mundtlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 11b. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med profil i latinamerikastudier Kandidatuddannelsen med profil i latinamerikastudier har inden for det centrale fag modulerne 14 og 15, der har særlig vægt på Latinamerikastudier, og som træder i stedet for kandidattilvalg. Stk. 2. Profilen i latinamerikastudier er også en del af kandidatuddannelsen i portugisisk sprog og kultur. Stk. 3. Det centrale fag indeholder 30 ECTS-point valgfag. Af disse kan fagelementer svarende til 15 ECTS i modul 2 og/eller modul 3 erstattes af modul 5, Projektorienteret forløb (se 12).. Stk. 4. Mindst en emneopgave under modul 1, modul 2 og modul 4 skal udarbejdes inden for profilens område. Stk. 5. Specialet, der skal udgøre 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for et område, der kombinerer det centrale fag med profilen. Stk. 6. Specialiseringen i Latinamerikastudier vil give kandidaten Større faglig viden om og indsigt i centrale emner inden for latinamerikansk historie, kultur og samfundsforhold og en større forståelse for kompleksiteterne i disse. En øget kulturel følsomhed over for et geografisk område i den spansk- og portugisisktalende verden og en veludviklet evne til at se denne verden fra et latinamerikansk perspektiv i sammenligning med et dansk/europæisk. Større kendskab til sprogbrug i Latinamerika. Analytiske redskaber til tværfaglig forståelse af aktuelle begivenheder og problemer og af, hvorledes disse begivenheder og problemer er forankret i historiske processer. Viden om hvorledes disse analytiske redskaber finder praktisk anvendelse. Stk. 7. Denne profil indeholder ikke et mobilitetsvindue. Stk. 8. Det strukturerede forløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i Spansk Sprog og Kultur med profil i Latinamerikastudier fremgår af følgende oversigt. Kursiv markerer alternativer til det strukturerede forløb. Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Frit emne 1A og Emne med historisk perspektiv (det 14: Kultur og Samfund i Latinamerika (det Demokrati og politiske forhold (konstituerende og obligatorisk) Bunden hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 9

10 HSPK03841E Myte, magi og metafor (konstituerende og obligatorisk) HSPK03851E Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 2. 2: Frie emner 2A + 2B (det Eller 5: Projektorienteret forløb (det 15: Latinamerika i en globaliseret verden (det Sted, rum og identitet i Latinamerika (konstituerende og obligatorisk) HSPK03861E Kulturer, miljø og udvikling (konstituerende og obligatorisk) HSPK03871E Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 3. 3: Frie emner 3A + 3B (det Eller 5: Projektorienteret forløb (det 4: Avanceret spansk sprog (det 4. 6: Speciale (det 30 ECTS-point 11c. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med profil i Europas kulturelle identiteter Se nærmere beskrivelse af profilen i studieordningen for Engelsk, 2013-ordningen, under 11b. Stk. 2. Det centrale fag indeholder 30 ECTS-point valgfag. Af disse kan fagelementer svarende til 15 ECTS i modul 2 og/eller modul 3 erstattes af modul 5, Projektorienteret forløb (se 12). Stk. 3. Denne profil indeholder ikke et mobilitetsvindue. Stk. 4. Det strukturerede forløb ved kandidatuddannelsen med centralt fag i Spansk Sprog og Kultur med profil i Europas kulturelle identiteter fremgår af følgende oversigt. Kursiv markerer alternativer til det strukturerede forløb. 10

11 Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Frit emne 1A og Emne med historisk perspektiv (det 7: Europas kulturelle identiteter 1 (det Europas kulturelle identiteter 1 HSPK03492E Se studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013, 11b. 2. 2: Frie emner 2A + 2B (det Eller 5: Projektorienteret forløb (det 8: Europas kulturelle identiteter 2 (det Europas kulturelle identiteter 2 HSPK03502E Se studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013, 11b. 3. 3: Frie emner 3A + 3B (det Eller 5: Projektorienteret forløb (det 4: Avanceret spansk sprog (det 4. 6: Speciale 30 ECTS-point 11d. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med profil i oversættelse og formidling Se nærmere beskrivelse af profilen i studieordningen for Engelsk, 2013-ordningen, under 11c. Stk. 2. Det centrale fag indeholder 30 ECTS-point valgfag. Af disse kan fagelementer svarende til 15 ECTS i modul 2 og/eller modul 3 erstattes af modul 5, Projektorienteret forløb eller modul 11, Oversættelsesrelateret praktikophold (se 12). Den studerende må ikke tage både modul 5 og modul 11. Stk. 3. Denne profil indeholder ikke et mobilitetsvindue. Stk. 4. Det strukturerede forløb ved kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med profil i oversættelse og formidling fremgår af følgende oversigt. Kursiv markerer alternativer til det strukturerede forløb. Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Frit emne 1A og Emne med historisk perspektiv (det 11

12 9: Oversættelse i Teori og Praksis Oversættelse i Teori og Praksis HSPK03511E Se studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013, 11c. 2. 2: Frie emner 2A + 2B (det Eller 5: Projektorienteret forløb (det Eller Se under 11a. 11: Oversættelsesrelateret praksisforløb (det 10: Særligt studeret emne inden for oversættelsesstudier Oversættelsesrelateret praksisforløb (konstituerende valgfag) HSPK03951E Særligt studeret emne inden for oversættelsesstudier 15ECTS-point HSPK03521E Se studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013, 11c. Se studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013, 11c. 3. 3: Frie emner 3A + 3B (det Eller 5: Projektorienteret forløb (det Eller 11: Oversættelsesrelateret praksisforløb (det 4: Avanceret spansk sprog (det Oversættelsesrelateret praksisforløb (konstituerende valgfag) HSPK03951E Se studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013, 11c. 4. 6: Speciale 30 ECTS-point 11e. Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med gymnasierettet profil Kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med gymnasierettet profil består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 75 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidatsidefag på 45 ECTS-point. Stk. 2. Det centrale fag indeholder valgfag. Stk. 3. Kandidatsidefaget skal bygge videre på bacheloruddannelsens gymnasierettede tilvalg. Stk. 4. Specialet, der udgør 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for Spansk Sprog og Kultur og skal så vidt muligt forbinde det centrale fag og sidefaget med hovedvægten på det centrale fag. Stk. 5. Denne profil indeholder ikke et mobilitetsvindue. Stk. 6. Det strukturerede forløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i spansk sprog og kultur med gymnasierettet profil fremgår af følgende oversigt: 12

13 Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Emner med historisk perspektiv (det Kandidatsidefag (sidefag) 2. Kandidatsidefag (sidefag) Kandidatsidefag (sidefag) Afhænger af det valgte sidefag Afhænger af det valgte sidefag Afhænger af det valgte sidefag 3. 1G: Fremmedsprogs- og kulturdidaktik (det 4: Avanceret spansk sprog (det Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element (konstituerende og obligatorisk) 7.5 ECTS-point HSPK03881E Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Fagog sprogspecifikt element (konstituerende og obligatorisk) HSPK03891E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Bunden mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 6: Speciale (det 30 ECTS-point Stk. 7. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point omfatter det centrale fag yderligere følgende fagelement(er) svarende til : Modul 2A+2B, Frie emner 2, placeret på andet semester. 12. Det centrale fags moduler Modul 1: Frit emne 1A og Emne med historisk perspektiv Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af forskellige problemstillinger relateret til et givent emne fra den spansksprogede verden, set i et historisk perspektiv relevante teorier og metoder til at belyse disse problemstillinger. Færdigheder i at gennemføre en selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger, set i et historisk perspektiv indplacere det valgte emne og dets problemstillinger i en relevant teoretisk sammenhæng og anvende relevante analysemetoder fremskaffe relevant kildemateriale og baggrundslitteratur ved hjælp af en systematisk informationssøgning. Kompetencer i at tilrettelægge og gennemføre en struktureret og realistisk plan for et projekt løse analyseopgaver af høj kvalitet lave en velstruktureret og fokuseret skriftlig præsentation af et projekt, her- 13

14 under formidle den gennemførte analyse og dens resultater til målgruppen udtrykke sig flydende på spansk med anvendelse af en akademisk skriftsprogsnorm. Frit emne 1A (konstituerende og obligatorisk) Free Topic 1A (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HSPK03751E Undervisnings- og Arbejdsformer Særlige Bestemmelser diskutere de faglige problemstillinger på en klar og nuanceret måde placere et særligt studeret emne i forhold til en bredere faglige sammenhænge diskutere det valgte emne i forhold til relevant teori og metoder foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af et fagligt stof udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på korrekthedsniveau anvende gængse akademiske konventioner med hensyn til opgavestruktur og opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Holdundervisning, hvor der lægges vægt på diskussioner på baggrund af de læste tekster. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang ved syge-/omprøve: 48 timer, 5-7 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås løsning af individuelle kursusrelaterede opgaver. Ved bedømmelsen af deltagelsen skal såvel videns- som færdigheds- og kompetencedimensionen indgå, således at kurser, der bedømmes ved aktiv deltagelse, kan bidrage til en samlet indarbejdelse af akademiske arbejdsformer. Formelt kræves 80 % fremmøde, aflevering og godkendelse af fire opgaver på 2-4 normalsider efter aftale med underviseren. En af disse kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Afhængigt af kursets genstandsområde kan kombinationer heraf samt andre former for kursusdeltagelse tænkes at udgøre bedømmelsesgrundlaget. Vægtningen af sådanne kursusrelaterede opgaver i forbindelse med et konkret kursus skal for hvert kursus fremgå af kursusbeskrivelsen i en form, der kan godkendes af Studienævnet. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. 14

15 Emne med historisk perspektiv (konstituerende og obligatorisk ) Topic with a Historical Perspective (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HSPK03761E Undervisnings- og arbejdsformer formulere en klar og afgrænset problemstilling gennemføre en kvalificeret analyse af problemstillingen i dens historiske sammenhæng anvende materiale og litteratur om emnet selvstændigt og på en kvalificeret måde bruge citationsteknik og udarbejde bibliografi og efter internationale standarder og de etiske regler for akademisk vederhæftighed og kildedokumentation vurdere kildemateriale/data og baggrundslitteratur kritisk foretage en analyse og fortolkning, der hænger sammen med den opstillede problemstilling, er systematisk og velstruktureret, og som er veldokumenteret og baseret på en solid argumentation anvende teori og metode, som er relevant for besvarelsen af den opstillede problemformulering udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på spansk på et højt korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret gloseforråd. Holdundervisning, hvor der lægges vægt på diskussioner på baggrund af de læste tekster. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Modul 2: Frie emner 2A + 2B Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af forskellige problemstillinger relateret til et givent emne inden for den spansksprogede verden relevante teorier og metoder til at belyse disse problemstillinger. Færdigheder i at gennemføre en selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne diskutere et udvalgt fagligt emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng indplacere det valgte emne og dets problemstillinger i en relevant teoretisk sammenhæng og anvende relevant metode. Kompetencer i at løse analyseopgaver på et højt niveau formidle et fagligt stof på en klar og veldokumenteret måde i overens- 15

16 stemmelse med akademiske normer. Særlige bestemmelser Fagelementer fra modul 2 og modul 3 med en samlet vægt på 15 ECTS kan erstattes af modul 5, Projektorienteret forløb eller ved profil i oversættelse og formidling med modul 11, Oversættelsesrelateret praksisforløb. Frit emne 2A (konstituerende) Free Topic 2A (constituent) Aktivitetskode: HSPK03771E Undervisnings- og arbejdsformer diskutere de faglige problemstillinger på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i en bredere faglig sammenhæng inddrage relevante teoridannelser og videnskabelige metoder fremlægge det faglige stof klart og på en diskuterende måde udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret gloseforråd anvende gængse akademiske konventioner med hensyn til opgavestruktur, opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Holdundervisning, hvor der lægges vægt på diskussioner på baggrund af de læste tekster. Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: 48 timer, 5-7 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Omfang: 48 timer, normalsider Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås løsning af individuelle kursusrelaterede opgaver. Ved bedømmelsen af deltagelsen skal såvel videns- som færdigheds- og kompetencedimensionen indgå, således at kurser der bedømmes ved aktiv deltagelse kan bidrager til en samlet indarbejdelse af akademiske arbejdsformer. Formelt kræves 80 % fremmøde, aflevering og godkendelse af fire opgaver på 2-4 normalsider efter aftale med underviseren. En af disse kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Afhængigt af kursets genstandsområde kan kombinationer heraf samt andre former for kursusdeltagelse tænkes at udgøre bedømmelsesgrundlaget. 16

17 Vægtningen af sådanne kursusrelaterede opgaver i forbindelse med et konkret kursus skal for hvert kursus fremgå af kursusbeskrivelsen i en form, der kan godkendes af Studienævnet. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Fagelementet kan sammen med enten Frit emne 2B (HSPK03781E), Frit emne 3A (HSPK03791E) eller Frit emne 3B (HSPK03801E) erstattes af modul 5, Projektorienteret forløb, eller ved profil i oversættelse og formidling med modul 11, Oversættelsesrelateret praksisforløb. Frit emne 2B (konstituerende) Free Topic 2B (constituent) Aktivitetskode: HSPK03781E Undervisnings- og arbejdsformer Særlige bestemmelser diskutere de faglige problemstillinger klart og nuanceret diskutere emnets problemstilling i forhold til relevante teoridannelser og videnskabelige metoder fremlæggelse det faglige stof klart, præcist og diskuterende udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på spansk på et højt korrekthedsniveau anvende gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi skrive en kortfattet og sammenhængende præsentation af emnet og problemfeltet og diskutere metoder, teori og løsninger præsentere og diskutere et projekt på spansk. Holdundervisning, hvor der lægges vægt på diskussioner på baggrund af de læste tekster. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet indgår i bedømmelsen med 1/3. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: Materialet består af en synopsis, der har et omfang på 3-4 normalsider. Den mundtlige eksamination varer 30 minutter inklusive votering. Hjælpemidler: Til den mundtlige prøve må medbringes materialet samt det opgivne pensum. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsis. Fremlæggelsen, der maksimalt må have en varighed af 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Fagelementet kan sammen med enten Frit emne 2A (HSPK03771E), Frit emne 3A (HSPK03791E) eller Frit emne 3B (HSPK03801E) erstattes af modul 5, Projektorienteret forløb, eller ved profil i oversættelse og formidling med mo- 17

18 dul 11, Oversættelsesrelateret praksisforløb. Modul 3: Frie emner 3A + 3B Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af forskellige problemstillinger relateret til et emne inden for spansk sprog og kultur relevante teorier og metoder til at belyse disse problemstillinger. Færdigheder i at gennemføre en selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne indplacere det valgte emne og dets problemstillinger i en relevant teoretisk sammenhæng og anvende relevant metode. Kompetencer i at formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Særlige bestemmelser Fagelementer fra modul 2 og modul 3 med en samlet vægt på 15 ECTS kan erstattes af modul 5, Projektorienteret forløb eller ved profil i oversættelse og formidling med modul 11, Oversættelsesrelateret praksisforløb. Frit emne 3A (konstituerende) Free Topic 3A (constituent) Aktivitetskode: HSPK03791E Undervisnings- og arbejdsformer diskutere de faglige problemstillinger på en klar, fokuseret og nuanceret måde diskutere det valgte emne i relation til relevante teoridannelser og videnskabelige metoder fremlægge fagligt stof klart og diskuterende udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt korrekthedsniveau anvende de gængse akademiske konventioner med hensyn til opgavestruktur/opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Holdundervisning, hvor der lægges vægt på diskussioner på baggrund af de læste tekster. Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: 48 timer, 5-7 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. 18

19 Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Omfang: 48 timer, normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås løsning af individuelle kursusrelaterede opgaver. Ved bedømmelsen af deltagelsen skal såvel videns- som færdigheds- og kompetencedimensionen indgå, således at kurser der bedømmes ved aktiv deltagelse kan bidrager til en samlet indarbejdelse af akademiske arbejdsformer. Formelt kræves 80 % fremmøde, aflevering og godkendelse af fire opgaver på 2-4 normalsider efter aftale med underviseren. En af disse kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Afhængigt af kursets genstandsområde kan kombinationer heraf samt andre former for kursusdeltagelse tænkes at udgøre bedømmelsesgrundlaget. Vægtningen af sådanne kursusrelaterede opgaver i forbindelse med et konkret kursus skal for hvert kursus fremgå af kursusbeskrivelsen i en form, der kan godkendes af Studienævnet. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Fagelementet kan sammen med enten Frit emne 2A (HSPK03771E), Frit emne 2B (HSPK03781E) eller Frit emne 3B (HSPK03801E) erstattes af modul 5, Projektorienteret forløb, eller ved profil i oversættelse og formidling med modul 11, Oversættelsesrelateret praksisforløb. Frit emne 3B (konstituerende) Free Topic 3B (constituent) Aktivitetskode: HSPK03801E Undervisnings- og arbejdsformer diskutere væsentlige faglige problemstillinger klart og nuanceret diskutere det valgte emne i relation til relevante teoridannelser og videnskabelige metoder udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt korrekthedsniveau anvende gængse akademiske konventioner med hensyn til opgavestruktur/opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Holdundervisning, hvor der lægges vægt på diskussioner på baggrund af de læste tekster. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Synopsis indgår i bedømmelsen med 1/3. 19

20 Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: Materialet består af en synopsis, der har et omfang på 3-4 normalsider. Den mundtlige eksamination varer 30 minutter inklusive votering. Hjælpemidler: Til den mundtlige prøve må medbringes materialet samt det opgivne pensum. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Særlige bestemmelser I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsis. Fremlæggelsen, der maksimalt må have en varighed af 10 minutter, efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Fagelementet kan sammen med enten Frit emne 2A (HSPK03771E), Frit emne 2B (HSPK03781E) eller Frit emne 3A (HSPK03791E) erstattes af modul 5, Projektorienteret forløb, eller ved profil i oversættelse og formidling med modul 11, Oversættelsesrelateret praksisforløb. Modul 1 G: Fremmedsprogs- og kulturdidaktik Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af fremmedsprogspædagogik og -didaktik med særligt henblik på fransk, spansk, italiensk og tysk de fire grundlæggende sprogfærdigheder (lytteforståelse, læsning, mundtlig og skriftlig produktion) og deres betydning i forhold til fremmedsprogstilegnelsen undervisningstilrettelæggelse med henblik på fremmedsprog, herunder fokus på elevvariablen og lærerkognition samt kendskab til sammenhængen mellem læringsmål, organiseringsformer og aktivitetstyper det komplekse forhold mellem kultur, samfund og sprog i relation til forskellige kultursyn særlige områder af feltet, fx via et fokus på hhv. sprogtilegnelse, sprogundervisning, litteratur- og kulturdidaktik særlige empiriske og teoretiske sider af et disse felter særlige metoder i arbejdet med dem (fx eksperimentel analyse, screening, deltagende observation) det pågældende praksisfelts historie og traditioner. Færdigheder i at analysere forskellige tilgange til undervisningsmetoder inden for fremmedsprogspædagogik undervise i de fire sprogfærdigheder (lytteforståelse, læsning, mundtlig og skriftlig produktion) og at forstå processerne i reception og produktion didaktisere fagligt stof såsom litterære og historiske tekster både mhp. sprogindlæring og kulturforståelse, herunder beherskelse af læsestrategier i fremmedsproglige tekster tilrettelægge undervisningsforløb inden for fremmedsproget og at anvende centrale begreber inden for sprogtilegnelsesforskningen vurdere elevers progression og give dem hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig feedback analysere forholdet mellem kultur, samfund og sprog, forskellige kultursyn og faktorer, der har indflydelse på, hvordan mennesker med forskel- 20

21 lige kulturelle baggrunde kommunikerer indsamle og bearbejde data til belysning af et særligt aspekt af feltet foretage grundig og kritisk research inden for det pågældende område vurdere undervisningsmaterialers eller tilsvarende kilders anvendelighed og kvalitet i forhold til bestemte modtagere. Kompetencer i at reflektere over og evaluere en given teori og metodes anvendelighed i forhold til undervisningen i fremmedsprog samt forholde sig kritisk til dens anvendelse i undervisningens tilrettelæggelse vurdere fordele og ulemper ved forskellige forskningstilgange i fremmedsprogstilegnelse på grundlag af viden om kvantitative såvel som kvalitative forskningsmetoder, herunder de mange variable, der skal tages hensyn til i en forskningsundersøgelse reflektere over og evaluere betydningen af de fire grundlæggende sprogfærdigheder (lytteforståelse, læsning, mundtlig og skriftlig produktion) for sprogtilegnelsen vurdere og evaluere sprog-, litteratur- og kulturdidaktiske kilder, opslagsværker og undervisningsmaterialer og samspillet mellem disse reflektere over interkulturel kommunikation på basis af viden om forholdet mellem kultur, samfund og sprog. Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element Second Language Acquisition and Cultural Didactics: Introductory and General Element Aktivitetskode: HSPK03881E Undervisnings- og arbejdsformer Særlige bestemmelser anvende teorier om sprogtilegnelse, de fire sprogfærdigheder, interkulturel kompetence og undervisningsmetoder reflektere på et højt niveau over teori og undervisningsmetode, de fire sprogfærdigheder, didaktisering af tekster/kilder/materiale og interkulturel kompetence beherske de faktorer, der indgår i at planlægge et undervisningsforløb foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af det faglige stof. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forelæsning, mundtlige diskussioner, arbejde i selvstændige studiegrupper og studenteroplæg. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Fri hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Spansk eller dansk. Omfang ved syge-/omprøve: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller gruppeprøve med individuel bedømmelse. Det skal fremgå klart, hvilke afsnit de studerende er ansvarlige for. Syge-/omprøven kan kun aflægges individuelt. Den aktive undervisningsdeltagelse består af aflevering af skriftlig opgave og afholdelse af et mundtligt oplæg i forbindelse med undervisningen. Den skriftlige opgave har et omfang på mellem 10 og 15 normalsider. Ved gruppeprøver med 2 deltagere forøges sideantallet til normalsider, og 21

22 det forøges yderligere til normalsider ved 3 deltagere og til 40 normalsider ved 4 deltagere. Det mundtlige oplæg skal vare mellem 10 og 15 minutter. Ved gruppeoplæg med 2 deltagere forøges oplægget til minutter, og det forøges yderligere til minutter ved 3 deltagere og til 40 minutter ved 4 deltagere. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Fag- og sprogspecifikt element Second Language Acquisition and Cultural Didactics: Subject and Language Specific Element Aktivitetskode: HSPK03891E Undervisnings- og arbejdsformer Særlige Bestemmelser applicere de faglige mål i fagelement 1 i relation til det valgte sprogfelt og dettes teorier og begreber i relation til fremmedsprogspædagogik og -didaktik reflektere på et højt niveau over områdets traditioner og praksis og hensigtsmæssigheden af dem foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af det faglige stof udarbejde et konkret produkt, som sigter mod en praktisk anvendelse af de faglige kompetencer inden for det pågældende sprog i relation til fremmedsprogspædagogik og kulturdidaktik (fx et virkeligt eller tænkt undervisningsforløb, en undervisningsseance i autentisk kontekst, dvs. på fx et gymnasium eller foran et indbudt relevant publikum, curriculumanalyse, videnskabelig artikel eller anmeldelse med fokus på fremmedsprogspædagogik, etc.) reflektere over vilkår og problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af det konkrete produkt. Undervisningen foregår til at begynde med som en vekselvirkning mellem forelæsning, mundtlige diskussioner, arbejde i selvstændige studiegrupper og studenteroplæg. Men i løbet af kurset tager de studerende i stadig højere grad styring og initiativ, og der kan arbejdes med praktiske cases, eksperimenter og praktiklignende forløb på gymnasier, i virksomheder og i institutioner. Prøveform: Bunden mundtlig prøve med materiale. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet indgår i helhedsbedømmelsen. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: Materialet består af en synopsis og et produkt. Synopsis skal have et omfang på 3-4 normalsider, og produktets omfang varierer afhængigt af genre og aftales konkret med underviseren. Den mundtlige eksamination varer 45 minutter inklusive votering. Der gives ingen forberedelsestid. Hjælpemidler: Til prøven medbringes den indleverede synopsis og det indleverede produkt samt eventuelt et talepapir med stikord på maks. 1 normalside. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den mundtlige prøve former sig som en bunden dialog mellem eksaminator og eksaminand og skal muliggøre en uddybende diskussion af synopsen og emneområdet. 22

23 Ved bedømmelsen af produktet lægges der vægt på måden, hvorpå den studerende er i stand til at relatere det til emnet/emnerne for kursusforløbet, ikke på produktets æstetiske kvalitet. Modul 4: Avanceret spansk sprog Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det spanske sprog og dets anvendelse i forskellige sociale sammenhænge og faglige kontekster spansk sprogbrug set i et bestemt lingvistisk perspektiv. Færdigheder i at skrive og tale spansk på højeste niveau gennemføre en argumentation på spansk, mundtligt såvel som skriftligt at analysere og diskutere videnskabelige problemstillinger formidle forskningsbaseret viden. Kompetencer i at udtrykke sig på avanceret spansk i professionelle og akademiske sammenhænge, både mundtligt og skriftligt formidle faglig viden på spansk i en argumenterende og sprogligt velfungerende form med anvendelse af relevant fagterminologi. Aktuel spansk sprogbrug og variation (konstituerende og obligatorisk) Use and Variation in Present-Day Spanish (constituent and compulsory) 10 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK03811E Undervisnings- og arbejdsformer demonstrere omfattende viden om udvalgte dele af spansk lingvistik og sprogbrug analysere og diskutere videnskabelige problemstillinger relateret til sprogbrug i den spansktalende verden formidle den faglige viden om spansk sprogbrug med anvendelse af relevant fagterminologi. Fokus på en eller flere lingvistiske tilgange. Kurset indeholder forelæsninger, holddiskussion og lingvistiske analyser (både i plenum og i grupper) Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Der besvares ét eller to spørgsmål. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Spansk eller dansk. Omfang: 24 timer. 3-5 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. 23

24 Mundtlig sprogfærdighed (konstituerende og obligatorisk) Oral Proficiency in Spanish (constituent and compulsory) 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK03821E Undervisnings- og Arbejdsformer Særlige Bestemmelser tale spansk normalsprog flydende og korrekt med hensyntagen til normen i den konkrete kommunikative og sociale sammenhæng. Der undervises i spansk udtryksfærdighed i et kursusforløb der indeholder øvelser i udtryksfærdighed, tekstkommentar og diskussion. Prøveform: Bunden mundtlig prøve. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: Den mundtlige eksamination varer 20 minutter inklusive votering. Hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. Prøven har form af en dialog på spansk mellem eksaminator og eksaminand om et specifikt emne, der har været genstand for træning af skriftlig og/eller mundtlig udtryksfærdighed i løbet af kurset, og som eksaminanden ved lodtrækning får tildelt ved eksaminationens start. Eksaminator vælger indfaldsvinklen til samtalen, men eksaminanden har mulighed for at præge indholdet af samtalen i en bestemt retning. Skriftlig sprogfærdighed (konstituerende og obligatorisk) Written Proficiency in Spanish (constituent and compulsory) 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK03831E Undervisnings- og arbejdsformer Særlige bestemmelser skrive på et korrekt spansk, der er stilistisk og registermæssigt adækvat formulere sig klart og flydende skriftligt redegøre for og diskutere indholdet af en spansksproget tekst lave en tekstkommentar, der i sin argumentation er sammenhængende og meningsfuld. Kurset består af undervisning i den skriftlige udtryksform på spansk, skriveøvelser og øvelser i tekstkommentar. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: 4 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den studerende skal på spansk skriftligt redegøre for og diskutere indholdet af en ukendt spansksproget tekst på typeenheder. 24

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk. 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk. 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret 2015 Institut

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk ordningen. Justeret Revideret 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk ordningen. Justeret Revideret 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret 2015 Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk ordningen. Justeret 2014 og Revideret 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk ordningen. Justeret 2014 og Revideret 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 og 2017 Revideret 2015

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Informationsvidenskab og kulturformidling

Informationsvidenskab og kulturformidling Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Informationsvidenskab og kulturformidling 2012-ordningen Justeret 2013 og 2014 Rettet 2015 2 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Philosophy The 2008 Curriculum Revideret 2009 Revised 2009 Justeret 2010 og 2012 Adjusted

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. engelsk, 2017-ordningen. Rettet 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. engelsk, 2017-ordningen. Rettet 2017 Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i engelsk, 2017-ordningen Rettet 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1.

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i religionssociologi, 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Indoeuropæisk, 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Dansk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Danish Studies The 2008 Curriculum Ikke godkendt ver sion som var til behandling på studienævnsmødet på

Læs mere

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen

The study Committee for Nordic Studies and Linguistics Faculty of Humanities University of Copenhagen Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Sprogpsykologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In the Psychology of Language

Læs mere

Informationsvidenskab og kulturformidling,

Informationsvidenskab og kulturformidling, Studieordning for kandidatuddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling, 2013-ordningen IVA Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel og tilhørsforhold... 3 Kapitel

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk,

Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Bacheloruddannelse i japansk Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tværkulturelle studier,

Tværkulturelle studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen Rettet 2015 Justeret

Læs mere