MTD OHV Series FORM NO B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó"

Transkript

1 MTD OHV Series J15 FORM NO B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

2

3

4

5

6

7 Dansk Indholdsfortegnelse Omgang med dokumentet For Deres egen sikkerheds skyld Oplysninger på motoren Anvisninger vedrørende drift Vedligeholdelse Rengøring af motoren Oplagring Garanti Fejlsøgning Omgang med dokumentet Læs som bruger af denne maskine nærværende driftsvejledning omhyggeligt igennem, før maskinen tages i brug for første gang. Følg vejledningen og opbevar den til senere brug. Giv aldrig børn eller andre personer, som ikke kender denne betjeningsvejledning, lov til at benytte maskinen. Denne vejledning indeholder sikkerhedshenvisninger, der gør opmærksom på farer i forbindelse med motoren, henviser til risiko for kvæstelse, viser hvordan risikoen for kvæstelse kan forhindres eller reduceres. Sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning er kendetegnet på følgende måde: _ÉíÉÖåÉê=Éå=ìãáÇÇÉäÄ~êí=íêìÉåÇÉ= Ñ~êÉK=eîáë=ÇÉååÉ=ÜÉåîáëåáåÖ=áââÉ= á~öíí~öéëi=â~å=çéí=ãéçñ êé=ç ÇëÑ~äÇ= ÉääÉê=~äîçêäáÖÉ=âî ëíéäëéêk _ÉíÉÖåÉê=Éå=Ñ~êäáÖ=ëáíì~íáçåK= eîáë ÇÉååÉ=ÜÉåîáëåáåÖ=áââÉ=á~Öíí~J ÖÉëI=â~å=ÇÉê=çéëí =ãáåçêé=âî ëíéäj ëéê=éääéê=íáåöëëâ~çéêk Betegner anvendelseshenvisninger og vigtig information. Angivelser på motorhuset Fig. 8 Disse angivelser er meget vigtige for at kunne identificere maskinen ved bestilling af reservedele på et senere tidspunkt og for kundeservicen. Notér alle angivelser om motoren i feltet (fig. 9). For Deres egen sikkerheds skyld Det følgende drejer sig generelt om maskinen. Motoren kan være indbygget i forskellige maskiner. bâëéäçëáçåëj=çö= Äê~åÇÑ~êÉ> _Éåòáå=çÖ=ÄÉåòáåÇ~ãéÉ=Éê=ãÉÖÉí= Äê~åÇÑ~êäáÖÉ=çÖ=ÉâëéäçëáîÉK= séç Äê~åÇ=ÉääÉê=Éâëéäçëáçå=â~å= ÇÉê çéëí =~äîçêäáöé=ñçêäê åçáåöéêi= ÉääÉê=ÇÉí=â~å=ãÉÇÑ êé=ç ÇëÑ~äÇK= eîáë ÇÉê=ëâìääÉ=âçããÉ=ÄÉåòáå= é âêçéééå=éääéê=í àéíi=ëâ~ä=üìçéå= çãö ÉåÇÉ=î~ëâÉë=~Ñ=çÖ=í àéí= ìçëâáñíéëk Ó pí~åçë=ãçíçêéå=çö=ä~ç=çéå=~ñâ äé= ãáåçëí=o=ãáåìííéêi=áåçéå=í~åâj Ç âëäéí=í~öéë=~ñ=ñçê=é ÑóäÇåáåÖ= ~Ñ Äê åçëíçñk Ó cóäç=í~åâéå=âìå=á=çéí=ñêá=éääéê= á=éí=öççí=îéåíáäéêéí=çãê ÇÉK Ó ^åîéåç=âìå=öççâéåçíé= Äê åçëíçñçìåâék Ó cóäç=~äçêáö=çìåâéå=çé=á=éí=â êéí ài= é =Éå=íê~âíçê=ÉääÉê=Éå=ë ííéîçöå= ãéç=âìåëíëíçñäéâä ÇåáåÖK= píáä ~äíáç=çìåâéåi=çéê=ëâ~ä=ñóäçéëi= é =àçêçéå=ãéç=êáöéäáö=~ñëí~åç= íáä â êéí àéík Ó càéêå=çã=ãìäáöí=ãçíçêçêéîåé= ~éé~ê~íéê=ñê~=ä~ëíäáäéå=éääéê=ñê~= ë ííéîçöåéå=çö=ñóäç=í~åâéå= çé=é =àçêçéåk= eîáë=çéí=áââé=éê=ãìäáöíi=ëâ~ä=çéê= íáä ÇáëëÉ=ã~ëâáåÉê=~åîÉåÇÉë= Éå Çìåâ=íáä=çéí~åâåáåÖ=á=ëíÉÇÉí= Ñçê ~í ~åîéåçé=äéåòáåëä~åöéå= Ñê~ ÄÉåòáåëí~åÇÉêÉå=ÇáêÉâíÉK Driftsvejledning for motor Ó i~ç=~äíáç=í~åâëå~ääéå=üîáäé=é = â~åíéå=~ñ=í~åâéåë=é ÑóäÇåáåÖëJ ëíìçë=éääéê=é =ÇìåâÉåI=áåÇíáä=í~åâJ åáåöéå=éê=~ñëäìííéík=_éåóí=~äçêáö= áåçöêéäëü åçí~öéí=íáä=âçåëí~åí= é ÑóäÇåáåÖK Ó q~åâéå=ã =~äçêáö=çîéêñóäçéëk= cóäç âìå=í~åâéå=çé=íáä=å~k=íç=åéåíáj ãéíéê=ìåçéê=é ÑóäÇåáåÖëëíìÇëÉåë= ~åë~íëi=ë äéçéë=~í=äê åçëíçññéí= â~å=ìçîáçé=ëáök Ó eçäç=äê åçëíçñ=î â=ñê~=öåáëíéêi= ÄÉå=áäÇI=~Çî~êëÉäëä~ãéÉêI=î~êãÉJ= çö=~åçêé=~åí åçéäëéëâáäçéêk Ó q~åâ=~äçêáö=á=äìââéçé=êìãi=ç~=çéê= â~å=ç~ååé=ëáö=~åí åçéäáöé=ç~ãéék Ó oóöåáåö=ñçêäìçík Ó hçåíêçää ê=äê åçëíçñäéçåáåöéêi= í~åâi=í~åâç âëéä=çö=ñçêäáåçéäj ëéëçéäé=êéöéäã ëëáöí=ñçê=êéîåéê= çö=ìí íüéçéêk= rçëâáñí=çéäéåé=çã=å ÇîÉåÇáÖíK Ó hçåíêçää ê=~í=í åçê êi=ìçëí ÇåáåÖI= í~åâç âëéä=çö=äìñíñáäíéê=ëáççéê= âçêêéâík Ó pí~êí=áââé=ãçíçêéåi=å ê=í åçê êéí= Éê=í~ÖÉí=ìÇK Ó péáäçí=äê åçëíçñ=ëâ~ä=ñ êëí=î êé= ÑçêÇ~ãéÉíI=áåÇÉå=ãçíçêÉå=ëí~êíÉëK Ó séç=çêáñí=îáé=áââé=ãçíçêéå=éääéê= ã~ëâáåéå=íáä=éå=îáåâéäi=üîçê=çéê=â~å= ä ÄÉ=Äê åçëíçñ=ìçk Ó _Éåóí=áââÉ=ÅÜçâÉêÉå=Ñçê=~í=ëí~åÇëÉ= ãçíçêéåk Ó qê~åëéçêí ê=ã~ëâáåéêåé=~äíáç=ãéç= íçã=äê åçëíçñí~åâk Ó mä~å ê=~äçêáö=äéåòáåéå=éääéê=ã~ëâáj åéêåé=ãéç=ñìäç=í~åâ=á=å êüéçéå= ~Ñ î~êãé~åä ÖI=çîåÉI=î~êãíJ î~åçëâéçäéê=éääéê=~åçêé=~éé~ê~íéê= ãéç=~çî~êëéäëä~ãééê=éääéê=~åçêé= ~åí åçéäëéëâáäçéêi=ç~=äéåòáåj Ç~ãéÉåÉ=â~å=~åí åçéë=~ñ=çáëëék bâëéäçëáçåëj=çö= Äê~åÇÑ~êÉ> séç=ëí~êí=~ñ=ãçíçêéå=çéëí ê=çéê= ÖåáëíÉêK=_ê åçä~êé=ç~ãéé=á=å êj ÜÉÇÉå=â~å=~åí åçéë=~ñ=çáëëék= aéí â~å=ãéçñ êé=éâëéäçëáçå=éääéê= Äê~åÇK Ó pí~êí=~äçêáö=ãçíçêéå=á=å êüéçéå= ~Ñ ÄÉëâ~ÇáÖÉÇÉI=Ö~ëÇêÉîåÉ=~åä ÖK Ó ^åîéåç=~äçêáö=ëí~êíüàéäééêé=ìåçéê= íêóâi=ç~=çéêéë=ç~ãéé=éê=~åí åj ÇÉäáÖÉK 58

8 Driftsvejledning for motor hî äåáåöëñ~êé> jçíçêìçëí ÇåáåÖëÖ~ë=áåÇÉÜçäÇÉê= âìäáäíéi=éå=öáñíáö=ñ~êîéä ë=ö~ëi=çéê=áââé= äìöíéêk=fåç åçáåö=~ñ=âìäáäíé=â~å=ãéçj Ñ êé=ëîáããéäüéçi=äéîáçëíä ëüéç=éääéê= Ç ÇëÑ~äÇK Ó jçíçêéå=ã =âìå=ëí~êíéë=çö=â êé= áçéí=ñêák Ó jçíçêéå=ã =áââé=ëí~êíéë=çö=â êé= á äìââéçé=êìãi=çöë =Üîáë=Ç êé=éääéê= îáåçìéê=éê= ÄåÉíK c~êé=ñçê=âî ëíéäëé> ríáäëáöíéí=ëí~êí=â~å=ãéçñ êé=~äîçêäáöé= âî ëíéäëéêi=äê~åç=éääéê=éäéâíêáëâé= ëí ÇK Ó c ê=~ääé=~êäéàçéêi=ñkéâëk=áåçëíáääáåöëj= ÉääÉê=êÉé~ê~íáçåë~êÄÉàÇÉêI=ÑàÉêå= ~äíáç=í åçê êëü ííéå=çö=üçäç=çéå= î â=ñê~=í åçê êéík Ó aéê=ã =âìå=~åîéåçéë=éå=öççj âéåçí=öåáëíã äéê=ñçê=öåáëííéëíéåk Ó cçêéí~ö=áââé=öåáëííéëíéåi=ãéåë= í åçê êéí=éê=~ñãçåíéêéík c~êé=ñçê=ñçêäê åçáåö>= _ê~åçñ~êé> fö~åöî êéåçé=ãçíçêéê=ìçîáâäéê= î~êãék= jçíçêçéäéåéi=áë ê=ìçëí ÇåáåÖÉåI= ÄäáîÉê=ãÉÖÉí=î~êãÉK= _Éê êáåö=â~å=ãéçñ êé=~äîçêäáöé= ÑçêÄê åçáåöéêk= _ê åçä~êé=ñêéããéçäéöéãéê=ëçã= ÑKÉâëK=Ää~ÇÉI=Öê ëi=äìëâé=çëîk=â~å= Ñ åöé=áäçk Ó i~ç=ìçëí ÇåáåÖÉåI=ÅóäáåÇÉêJ ÄäçââÉå=çÖ=â äéêáääéêåé=~ñâ äéi= áåçéå=çé=äéê êéëk Ó eçäç=ä êå=î â=ñê~=î~êã=éääéê= áö~åöî êéåçé=ãçíçêk Ó càéêå=äê åçä~êé=ñêéããéçäéöéj ãéê=á=å êüéçéå=~ñ ìçëí ÇåáåÖÉå= çö=åóäáåçéêéåk c~êé=ñçê=éäéâíêáëâ=ëí Ç>= _ê~åçñ~êé> q åçáåöëöåáëíéê=â~å=ñçê êë~öé= Äê~åÇ=ÉääÉê=ÉäÉâíêáëâ=ëí ÇK c~êé=ñçê=âî ëíéäëé> oçíéêéåçé=çéäé=â~å=äéê êé=éääéê= ÖêáÄÉ=Ñ~í=á=Ü åçéêi=ñ ÇÇÉêI=Ü êi= í à ÉääÉê=ÄÉâä ÇåáåÖëÇÉäÉK= aéííé=â~å=ãéçñ êé=~äîçêäáöé= âî ëíéäëéêk Ó _ÉëâóííÉäëÉë~åçêÇåáåÖÉêI=ÇÉê= Ü êéê=íáä=ã~ëâáåéåi=ëâ~ä=î êé= ãçåíéêéí=é =éä~çëk Ó eçäç=ü åçéê=çö=ñ ÇÇÉê=î â= Ñê~ êçíéêéåçé=çéäék Ó _áåç=ä~åöí=ü ê=ë~ããéå=çö=í~ö= ëãóââéê=~ñ=áåçéå=~êäéàçéí=é J ÄÉÖóåÇÉëK Ó råçö =~í=ä êé=ä ëíü åöéåçé= í ài åéçü åöéåçé=ëåçêé=éääéê= ÄÉâä ÇåáåÖëÖÉåëí~åÇÉI=ÇÉê=â~å= âçããé=áåç=á=êçíéêéåçé=çéäék c~êé=ñçê=âî ëíéäëé> eìêíáö=áåçíê âåáåö=~ñ=ëí~êíëåçêéå= EíáäÄ~ÖÉëä~Ö=îÉÇ=ÑKÉâëK=ÑÉàäí åçáåöf= íê ââéê=ü åçéå=çö=~êãéå=üìêíáöéêé= á êéíåáåöéå=~ñ=ãçíçêéåi=éåç=çéí= Éê ãìäáöí=~í=ëäáééé=ëí~êíéêü åçí~öéík= aéííé=â~å=ãéçñ êé=âî ëíéäëék Ó qê â=îéç=ëí~êí=~ñ=ãçíçêéå=ñ êëí= ä~åöëçãí=á=ëí~êíéêü åçí~öéíi= áåçíáä ãççëí~åçéå=â~å=ã êâéëk= qê â ÇÉêÉÑíÉê=âê~ÑíáÖíK Ó càéêå=éîík=~ääé=öéåëí~åçéi=çéê=äáööéê= é =ãçíçêéåi=áåçéå=ãçíçêéå=ëí~êíéëk Ó aáêéâíé=íáäëäìííéçé=âçãéçåéåíéê= ëçã=ñkéâëk=âåáîéi=îéåíáä~íçêüàìäi= ÇêáîÇÉäÉ=çëîK=ëâ~ä=Ñ~ëíÖ êéë=ëáââéêík c~êé=ñçê=âî ëíéäëé>= _Éëâ~ÇáÖÉäëÉ=~Ñ=ã~ëâáåÉå> fåçëíáääáåöéå=~ñ=ãçíçêéåi=çéê=éê=ñçêj áåçëíáääéí=é =Ñ~ÄêáââÉåI=ã =áââé= åçêéëk Symboler på maskinen På motoren findes sikkerheds- og advarselshenvisninger, der vises som symboler eller piktogrammer. Symbolerne har følgende betydning: Pas på Advarer mod farekilde. Læs brugsanvisningen inden ibrugtagning Advarsel mod varm overflade Advarsel mod giftige dampe Maskinen må ikke bruges i regnvejr Dansk Benzin er antændelig Tank blyfrit brændstof Disse symboler på maskinen skal altid være letlæselige. Oplysninger på motoren I nærværende betjeningsvejledning beskrives forskellige modeller. Grafiske fremstillinger kan derfor afvige i detaljerne fra den købte maskine. Sammenlign fig. 1 med Deres maskine og gør Dem fortrolig med, hvor de forskellige betjeningselementer og reguleringsanordninger er placeret. Fig. 1 1 Tankdæksel 2 Starterhåndtag 3 Oliepåfyldningsdæksel/ målepind 4 Motorafdækning 5 Udstødning 6 a) Tændrør b) Tændrørshætte 7 Primer (alt efter model) 8 Luftfilter 9 Afbryder (alt efter model) 10 Chokerhåndtag (alt efter model) 11 Benzinhane (alt efter model) Anvisninger vedrørende drift Kontrol inden drift Anbefalede olietyper j~ëâáåéå=äéîéêéë=ìçéå=äê åçëíçñ= çö ìçéå=çäáé=á=ãçíçêéåk= eîáë=ãçíçêéå=~êäéàçéê=ìçéå=íáäëíê âj âéäáö=çäáéi=â~å=çéå=äéëâ~çáöéë=äéíój ÇÉäáÖíK=cçê=ÇáëëÉ=ëâ~ÇÉê=óÇÉë=ÇÉê= áåöéå=ö~ê~åíák 59

9 Dansk Fyld olie på, inden motoren startes. Fyld ikke for meget olie i. Olietanken kan rumme ca. 0,6 liter. Anvend kun 4-takt-olie med klassifikationen SF / SG / SH / SJ eller højere. Anvend oliens viskositet fra følgende tabel afhængig af udetemperaturen: a 10w 20w b 20w40, 20w50 15w40, 15w50 10w40 10w30 (ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º a) Enkeltviskositet b) Multiviskositet SAE30 anbefales ved type A og SAE 10W-30 ved type B til almindelig brug i et normalt temperaturområde. Hvis der anvendes olie med enkeltviskositet, bør der vælges en type fra tabellen, der er beregnet til gennemsnitstemperaturen i anvendelsesområdet. ^åîéåçéë=çéê=çäáé=~ñ=ç êäáöéêé= âî~äáíéí=éääéê=çäáé=íáä=ojí~âíjãçíçêéêi= â~å=ãçíçêéåë=äéîéíáç=êéçìåéêéë= ÉääÉê ãçíçêéå=äéëâ~çáöéëk Kontrol af oliestand p êö=ñçê=~í=ã~ëâáåéå=ëí ê=é = Éå=éä~å=Ñä~ÇÉ=çÖ=ãçíçêÉå=Éê=ëäìââÉíI= å ê=çäáéëí~åçéå=âçåíêçääéêéëk Fig. 2 Skru oliepåfyldningsdækslet (1) af og tør oliemålepinden af. Stik oliemålepinden ned i påfyldningsstudsen. Skru en kvart omgang ind. Skru oliemålepinden af. Tag oliemålepinden ud og kontrollér olieniveauet. Hvis niveauet er for lavt, hæld olien langsomt i op til max. mærket på målepinden. Skru oliemålepinden fast, inden motoren startes. hçã=áââé=ñçê=ãéöéí=çäáé=é K= aéí=â~å=ãéçñ êé=ãçíçêëâ~çéi= ê ÖìÇîáâäáåÖI=ëí~êíî~åëâÉäáÖÜÉÇÉêI= íáäëççåáåö=~ñ=í åçê ê=éääéê=íáäëãìçëj åáåö=~ñ=äìñíñáäíéêk Anbefalte brændstoffer Ó _Éåòáå=Éê=óÇÉêëí=~åí åçéäáö= çö ÉâëéäçëáçåëÑ~êäáÖ=ìåÇÉê=îáëëÉ= ÄÉíáåÖÉäëÉêK Ó cóäç=âìå=äê åçëíçñ=é =á=öççí=îéåíáj äéêéçé=çãê ÇÉê=çÖ=å ê=ãçíçêéå=éê= ëäìââéík=f=í~åâçãê ÇÉí=ÉääÉê=é = çéäéî~êáåöëëíéçéí=íáä=äê åçëíçññéê= Éê=êóÖåáåÖ=ÑçêÄìÇíI=çÖ=~ääÉ=~åí åj ÇÉäëÉëâáäÇÉê=ëâ~ä=ëäìââÉëK Ó lîéêñóäç=áââé=äéåòáåí~åâéå= EÄê åçëíçññéí=ã =áââé=äéñáåçé= ëáö=á=é ÑóäÇåáåÖëëíìÇëÉåFK= m~ë=é =~í=í~åâç âëäéí=éê=ä ëí= çö ëáâêéí=éñíéê=çéí~åâåáåök Ó m~ë=é =áââé=~í=ëéáäçé=äê åçëíçñ= îéç é ÑóäÇåáåÖK= péáäçí=äê åçëíçñ=éääéê=äéåòáåç~ãéé= â~å=~åí åçéëk=péáäçí=äê åçëíçñ= ëâ~ä=ñ êëí=î êé=ñçêç~ãééíi=áåçéå= ãçíçêéå=ëí~êíéë=áöéåk Ó råçö =ÖÉåí~ÖÉå=ÉääÉê=ä åöéêé= ÜìÇâçåí~âí=ÉääÉê=áåÇ åçáåö= ~Ñ Ç~ãéÉK c~êé=ñçê=ãçíçêëâ~çéê> Ó _ê åçëíçñ=ã =áââé=ää~åçéë= ãéç çäáék Ó ^åîéåç=âìå=êéåíi=ñêáëâ=çö=ääóñêáí= Äê åçëíçñk Ó ^åîéåç=âìå=äê åçëíçñ=ãéç= Éí çâí~åí~ä=é =UT=ÉääÉê=Ü àéêék Ó aéê=ã =áââé=~åîéåçéë=äê åçëíçñ= ãéç=ëééåáñáâ~íáçåéå=b=urlbnrk Ó e~î=âìå=éå=ã åöçé=äê åçëíçñ= é =ä~öéêi=ëçã=â~å=ñçêäêìöéë= áåçéåñçê=pm=ç~öék Ó m~ë=é =~í=çéê=áââé=âçããéê=ëå~îëi= ëí î=éääéê=î~åç=á=í~åâéåk Kontrol at benzinniveau i~ç=ãçíçêéå=~ñâ äé=á=ãáåçëí= íç ãáåìííéêi=áåçéå=çéê=ñóäçéë= Äê åçëíçñ=é K Rengør området omkring påfyldningsstudsen, inden tankdækslet tages af og der fyldes brændstof på. Driftsvejledning for motor Fyld kun tanken op til ca. 2 cm under påfyldningsstudsens ansats, således at brændstoffet kan udvide sig. Start af motoren eçäç=~äíáç=ü åçéê=çö=ñ ÇÇÉê=î â= Ñê~ ÄÉî ÖÉäáÖÉ=ÇÉäÉK=^åîÉåÇ=áââÉ= ëí~êíüà äééêéi=çéê=éê=ñçêëóåéí=ãéç= íêóâk=a~ãééåé=éê=~åí åçéäáöék = c äö=~ääé=äéíàéåáåöëüéåîáëåáåöéê= á ÄÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=Ñçê=ã~ëJ âáåéåi=ëçã=çéååé=ãçíçê=éê=ãçåj íéêéí=é K : Nogle modeller er ikke udstyret med choker resp. primer: Motoren indstilles automatisk på den pågældende startprocedure. gashåndtag: Omdrejningstallet indstilles automatisk. Motoren kører altid med optimalt omdrejningstal. Fig. 3 Forberedelse af motoren inden start Hvis motoren er kold: Stil gashåndtaget (1; hvis det findes) i position. eller Aktivér chokeren, dvs. træk chokerhåndtaget ud (10, fig. 1; hvis det findes). eller Tryk på primeren (7, fig. 1; hvis den findes): ved temperaturer over 10 C: tryk 1 3 gange ved temperaturen under 10 C: tryk 3 5 gange : Luk udluftningshullet med finger ved at trykke på primerknappen. Aktivér primeren igen, hvis motoren ikke starter. Hvis motoren er varm: Stil gashåndtaget (1; hvis det findes) i position MAX/. 60

10 Driftsvejledning for motor Selv om motoren er varm, kan det evt. være nødvendigt at aktivere chokeren (hvis den findes) eller at aktivere primeren (hvis den findes) 1 gang. Start med håndstart Åbn benzinhanen (11, fig. 1; hvis den findes). Stil afbryderen på motoren (9, fig. 1; hvis den findes) i position On/I. Stil Dem bag ved maskinen, tryk sikkerhedsbøjlen (2; hvis den findes) nedad og hold den fast mod stangen. Træk lidt i starterhåndtaget (3) indtil der mærkes modstand. Træk derefter hurtigt og kraftigt for at overvinde kompressionen og for at forhindre tilbageslag. Gentag proceduren, hvis det er nødvendigt. i~ç=áââé=ëí~êíéêü åçí~öéí=ëéêáåöé=íáäj Ä~ÖÉ=ãçÇ=ãçíçêÉåK= c ê=çéí=ä~åöëçãí=íáää~öé=ñçê=~í=ìåçö I= ~í=ëí~êíéêéå=äéëâ~çáöéëk Start med elektrostart (alt efter model) Afbryd ladeaggregat fra nettet og maskinen. Åbn benzinhanen (11, fig. 1; hvis den findes). Stil afbryderen på motoren (9, fig. 1; hvis den findes) i position On/I. Stil Dem bag ved maskinen, tryk sikkerhedsbøjlen (2; hvis den findes) nedad og hold den fast mod stangen. Drej nøglen på styrestangen (4) mod højre og hold den fast, indtil motoren starter. Et startforsøg maks. 5 sekunder. Vent 20 sekunder, inden næste forsøg foretages. Efter start af motoren Stil gashåndtaget (hvis den findes) i ønsket position: = hurtigt motoromdrejningstal = langsomt motoromdrejningstal Tryk chokerhåndtaget ind (10, fig. 1; hvis det findes), så snart motoren har kørt sig varm. Standsning af motoren Fig. 3 Slip sikkerhedsbøjlen (hvis den findes). eller Stil gashåndtaget (hvis den findes) i position STOP/. eller Stil afbryderen på motoren (9, fig. 1; hvis den findes) i position Off/0. Luk benzinhanen (11, fig. 1; hvis den findes). Fjern tændingsnøglen (hvis den findes), når maskinen henstilles eller forlades. Vedligeholdelse Dansk päìâ=ãçíçêéå=çö=ä~ç=çéå=~ñâ äéi= áåçéå=~ääé=~êäéàçéê=é ÄÉÖóåÇÉëI= ÑKÉâëK=îÉÇäáÖÉÜçäÇÉäëÉëJ=çÖ= êéåö êáåöë~êäéàçéêk= càéêå=~äíáç=í åçê êëü ííéå=ñçê=~í= ìåçö =ìíáäëáöíéí=ëí~êík Ó jçíçêéå=éê=ñê~=ñ~äêáââéå=çéíáã~äí= áåçëíáääéí=ãéç=üéåëóå=íáä=óçéäëé= çö ÑçêÄêìÖK= båüîéê= åçêáåö=~ñ=çáëëé=áåçëíáäj äáåöéê=ã =ìçéäìââéåçé=ñçêéí~öéë= ~Ñ=éêçÇìÅÉåíÉå=ÉääÉê=Éå=~ìíçêáëÉêÉí= Ñ~ÖìÇÇ~ååÉí=éÉêëçåK Ó eîáë=ãçíçêéå=ëâ~ä=îáéééë=ñçê= íê~åëjéçêí=~ñ=ã~ëâáåéåi=áåëééâíáçå= ÉääÉê=Ñçê=~í=ÑàÉêåÉ=Öê ëi=ëâ~ä=çéí=ëâé= ë äéçéëi=~í=í åçê êéí=ééöéê=çé~ç= Ñçê=áââÉ=~í=ÄÉëâ~ÇáÖÉ=ãçíçêÉå=ëçã= Ñ äöé=~ñ=äê åçëíçñ=éääéê=çäáék Ó oéëéêîéçéäé=ëâ~ä=çéñóäçé=çé= ~Ñ éêççìåéåíéå=ñ~ëíä~öíé=âê~îk Ó aéê=ã =ÇÉêÑçê=âìå=~åîÉåÇÉë= çêáöáå~äé=êéëéêîéçéäé=éääéê= êéëéêîéçéäéi=ëçã=éêççìåéåíéå= Ü~ê=ÖçÇâÉåÇíK=oÉé~ê~íáçåÉê=ã = âìå=ìçñ êéë=é =Éí=Ñ~Öî êâëíéçk For at bibeholde en ensartet høj ydelse skal der regelmæssigt udføres inspektioner og motoren justeres. Regelmæssig vedligeholdelse garanterer en lang driftstid. Nødvendige vedligeholdelsesintervaller og vedligeholdelsesarbejdernes art fremgår af skemaet nedenfor. Intervallerne efter driftstimerne eller andre tidsangivelser, der afhænger af, hvilket tidspunkt der kommer først, bør overholdes. Ved drift under vanskelige vilkår er vedligeholdelsesintervallerne kortere. Lad et fagværksted kontrollere og vedligeholde maskinen, når sæsonen er afsluttet. 61

11 Dansk Driftsvejledning for motor Vedligeholdelsesplan Vedligeholdelsesarbejde efter de første 5 driftstimer hver gang inden brug eller hver 5. time én gang for hver sæson eller hver 25. time én gang for hver sæson eller hver 50. time Rengøring af motorafdækningen Kontrol af motorolien Udskiftning af motorolien 1 ) Kontrol af luftfilteret Vedligeholdelse af luftfilteret Kontrol af tændrørene Vedligeholdelse af tændrørene Udskiftning af benzinfilteret Rengøring/udskiftning af aktivkulfilteret Rengøring af udstødningsområdet 1) Ved stor belastning eller høje omgivelsestemperaturer. 2) Hyppigere rengøring ved drift i støvede omgivelse. én gang for hver sæson eller hver 100. time 2 ) 2 ) Oliekontrol Kontrollér altid oliestanden inden motoren igangsættes. Sørg for at oliestanden altid er korrekt. Se Kontrol af oliestand. Olieskift _êìöí=ãçíçêçäáé=â~å=ãéçñ êé=üìçj âê Ñí=îÉÇ=ÜóééáÖ=çÖ=ä~åÖî~êáÖ= âçåí~âí=ãéç=üìçéåk=péäî=çã=çéííé= Éê=ìë~åÇëóåäáÖI=Üîáë=ã~å=Ç~=áââÉ= Ü åçíéêéê=ç~öäáöí=ãéç=äêìöí=çäáéi= ~åäéñ~äéë=üìêíáöëí=ãìäáö=~í=î~ëâé= Ü åçéêåé=öêìåçáöí=ãéç=ë ÄÉ=çÖ= î~åçi=éñíéê=~êäéàçéí=ãéç=äêìöí=çäáék q~é=çäáéå=~ñi=ãéåë=ãçíçêéå=éê=î~êã= ãéå=áââé=ãéêé=üéç=e~ä=çäáé=ä ÄÉê= ÇÉêîÉÇ=ÜìêíáÖí=ìÇFK Fig. 4 Tag oliepåfyldningsdækslet (1) af. Lad olien løbe ud i en egnet beholder ved at: åbne olieaftapningsskruen (2) resp. (3) afhængig af modellen eller vippe maskinen om på siden (luftfilterside opadvendt). i~ç=ãçíçêéå=ä ÄÉI=áåÇíáä=ÄÉåòáåJ í~åâéå=éê=íçãi=áåçéå=ã~ëâáåéå= îáéééë=çã=é =ëáçéå=ñçê=~í=~ñí~ééé= çäáéåk Skru olieaftapningsskruen i igen (hvis den er fjernet) og spænd den fast. Fyld olietanken med anbefalet olie og kontrollér oliestanden. Fastgør oliepåfyldningsdækslet igen. Den brugte olie skal altid bortskaffes i henhold til de gældende miljøbestemmelser. Det anbefales at aflevere olien i en tætsluttende beholder på et indsamlingssted for brugt olie. Brugt olie må ikke bortskaffes sammen med restaffald eller hældes ud på jorden. Vedligeholdelse af luftfilteret Et tilsmudset luftfilter indskrænker luftstrømmen til karburatoren. For at undgå fejlfunktion på karburatoren, bør luftfilteret renses/skiftes regelmæssigt. I områder, hvor der opstår meget støv, kan det være nødvendigt at vedligeholde filteret oftere. Et papirfilter kan ikke renses og skal skiftes iht. vedligeholdelsesinterval. _êìö=~äçêáö=äéåòáå=éääéê=çéä ëåáåöëj ãáçäéê=ãéç=éí=ä~îí=ñä~ããééìåâí= íáä êéåö êáåö=~ñ=äìñíñáäíéêéík= aéííé ãéçñ êéê=äê~åçj=éääéê= ÉâëéäçëáçåëÑ~êÉK i~ç=~äçêáö=ãçíçêéå=ä ÄÉ=ìÇÉå=äìÑíJ ÑáäíÉêK=jçíçêÉå=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉë=ÉääÉê= ëäáçéë=ãéêék Fig. 5 Type A: Drej luftfilterdækslet (1) mod urets retning (til venstre) og træk det bagud og af. Tag papirfilterelementet (3) af. Rengør luftfilterdækslet (1) og monteringsflangen (4). 62

12 Driftsvejledning for motor Sæt et nyt papirfilterelement ind i luftfilterdækslet. Pres holdelaskerne (2) på luftfilterdækslet ind i slidserne (5) på monteringsflangen og drej dem i urets regning (til højre) indtil stop. Pas på, at luftfilterdækslet kommer til at sidde korrekt Type B: Tryk ind på holdelaskerne (2) på luftfilterdækslet (1) og tag dækslet af. Tag papirfilterelementet (3) af. Bank papirelementet lidt på en hård overflade nogle gange for at fjerne snavs eller blæs trykluft indefra gennem filteret. Prøv aldrig at børste snavs af; den vil derved kun sætte sig fast i fibrene. Udskift papirelementet, hvis det er meget snavset. Sæt papirfilterelementet på igen. Montering af dækslet: Tryk de nederste holdelasker på luftfilterdækslet ind i de nederste slidser på luftfilterhuset (4). Tryk luftfilterdækslet opad, indtil de øverste holdelasker (2) går i indgreb i de øverste slidser (5). Pas på, at luftfilterdækslet kommer til at sidde korrekt Vedligeholdelse af tændrøret i~ç=ãçíçêéå=~ñâ äék cçêéí~ö=áââé=öåáëííéëíéåi=ãéåë= í åçê êéí=éê=~ñãçåíéêéík= pí~êí=áââé=ãçíçêéåi=üîáë=í åçê êéí= Éê ÑàÉêåÉíK Tændrørets elektrodeafstand skal indstilles korrekt og snavs fjernes, så motoren løber rigtigt. Fig. 6 Træk tændrørshætten (1) af og skru tændrøret (2) ud med tændrørsnøglen. Kontrollér tændrøret visuelt. Udskift tændrøret, hvis der konstateres tydelige tegn på slid, eller hvis isolatoren er beskadiget. Rengør tændrøret med en trådbørste, hvis det skal anvendes igen. Mål elektrodeafstanden med en søgelære. Justér evt. afstanden lidt ved at bøje sideelektroden. Elektrodeafstanden skal ligge mellem 0,70 og 0,80 mm (fig. 7). Kontrollér om tændrørets pakring er i orden og skru derefter tændrøret i med hånden for ikke at ødelægge gevindet. Efterspænd med en tændrørsnøgle, når tændrøret er skruet fast med hånden. q åçê êéí=ã =áââé=ëé åçéë=ñçê= ëíê~ãík=c äöéåçé=î êçáéê=ëâ~ä=çîéêj ÜçäÇÉë=îÉÇ=Ñ~ëíëé åçáåö=~ñ=í åçj ê êéí=ãéç=éå=í åçê êëå ÖäÉW Ó Éí=åóí=í åçê ê=ã~âëk= N L O =çãö~åöi Ó ÄêìÖíÉ=í åçê ê=ã~âëk= N L U= Ó= N L Q = çãö~åök bí=áââé=âçêêéâí=ñ~ëíëé åçí=í åçê ê= â~å=ääáîé=ãéöéí=î~êã=çö=äéëâ~çáöé= ãçíçêéåk Vedligeholdelse af aktivkulfilteret/benzinfilteret Disse opgaver må kun udføres af et fagværksted i henhold til vedligeholdelsesplanen. Rengøring af motoren Hvis motoren har været i gang forinden, skal den først afkøle i mindst en time inden rengøring. Fjern regelmæssigt græs- og smudsansamlinger fra motoren. Rengør fingerbeskyttelsen og området omkring udstødningen. Anvend til dette formål en børste eller trykluft. jçíçêéå=ã =áââé=ëéìäéë=ãéç=î~åçi= Ç~=ÇÉííÉ=â~å=ÑçêìêÉåÉ=Äê åçëíçññéík= s~åç=ñê~=ü~îéëä~åöéå=éääéê=ü àíêóâëj êéåëéêéå=â~å=çöë =íê åöé=áåç= á äìñíñáäíéêéí=éääéê= ÄåáåÖÉå=á=ìÇëí ÇJ åáåöéå=çö=äéëâ~çáöé=ãçíçêéåk pãìçë~åë~ãäáåöéê=çãâêáåö=ìçj ëí ÇåáåÖÉå=â~å=ãÉÇÑ êé=äê~åçk= hçåíêçää ê=çö=êéåö ê=çãê ÇÉí=Ñ ê= ÜîÉê=ÄêìÖK Oplagring Dansk Skal maskinen oplagres i mere end 30 dage, kan der tilsættes en stabilisator til brændstoffet. Kontakt en autoriseret forhandler eller et kundeserviceværksted. På motorer, der skal oplagres i mere end 30 dage, må der ikke være brændstof i tanken for at beskytte imod aflejringer i brændstofsystemet og især på vigtige karburatordele. Lad motoren løbe indtil tanken er tom og motoren står stille. Udskift olien. Se Olieskift. Fjern tændrøret og fyld ca. 15 ml motorolie i cylinderen. Montér tændrøret igen og træk langsomt i startsnoren for at for-dele olien. Fjern græs og snavs omkring motoren, under motorafdækningen og omkring udstødningen. Steder, hvor malingen er skallet af, males igen og andre områder, hvor der kan opstå rust, forsynes med en let oliefilm. Opbevar maskinen på et rent, tørt og godt ventileret sted og ikke i nærheden af apparater, der arbejder med en flamme eller en advarselslampe, f.eks. varmeanlæg, vandvarmere eller tørretumblere. Desuden bør områder undgås, hvor der findes en gnistfremkaldende elektromotor, eller hvor elektroværktøjer benyttes. Maskinen bør heller ikke opbevares i rum med høj luftfugtighed, da det fremmer rustdannelse og korrosion. Opbevar maskinen på en jævn overflade. Brændstof eller olie kan slippe ud, hvis maskinen vippes. Fremgangsmåde efter langvarig lagring Kontrollér motoren som beskrevet i afsnittet Kontrol inden drift. Fyld frisk brændstof på tanken, hvis det har været aftappet inden oplagring. Anvendes der en benzindunk, skal der sørges for, at den indeholder frisk benzin. 63

13 Dansk Hvis der er smurt olie på cylinderen, udvikler motoren lidt røg, når den startes. Det er normalt. Fejlsøgning Garanti I hvert land gælder de garantibestemmelser, som er udstedt af vores selskab eller af importøren. Vi afhjælper indenfor rammerne af garantien og uden beregning Driftsvejledning for motor fejl på Deres maskine, såfremt det drejer sig om en materiale- eller produktionsfejl. De bedes i garantitilfælde kontakte Deres forhandler eller den nærmeste afdeling af vores firma. Fejl Mulig årsag Afhjælpning Motor starter ikke. Sikkerhedsbøjle ikke aktiveret. Aktivér sikkerhedsbøjlen (hvis den findes). Intet brændstof i tank. Fyld tanken med rent, frisk og blyfrit brændstof. Gammelt brændstof. Aftap gammelt brændstof i en egnet beholder udendørs. Fyld tanken med rent, frisk og blyfrit brændstof. Kold motor, choker/primer (hvis de findes) er ikke aktiveret. Aktivér choker/primer. Motor løber uregelmæssigt (hakker). Gashåndtag ikke på START resp. på maks. omdrejningstal. Tændrørshætte ikke påsat. Tændrør snavset eller defekt. Stil gashåndtaget i position START maksimalt omdrejningstal. Sæt tændrørshætten på tændrøret. Rengør tændrøret. Justér elektrodeafstanden eller udskift tændrøret. Tilstoppet benzinledning. Lad benzinledningen rengøre *). Choker (hvis den findes) aktiveret. Tilbagestil chokerhåndtaget. Tændrørshætte sitter løst. Sæt tændrørshætten fast på tændrøret. Gammelt brændstof. Vand eller snavs i brændstofanlæg. Luftfilter snavset. Tændrør smeltet, defekt eller for stor elektrodeafstand. Aftap gammelt brændstof i en egnet beholder udendørs. Fyld tanken med rent, frisk og blyfrit brændstof. Rengør luftfilteret. Justér elektrodeafstanden eller udskift tændrøret. Motor overophedet. For lidt motorolie. Fyld tilsvarende mængde olie på krumtaphuset. Indskrænket luftstrømning. Fjern græs og snavs fra området omkring motorens køleribber og ventilatorhuset. Motor har udsætter ved For lille elektrodeafstand. højt omdrejningstal. *) Disse arbejder må kun udføres af et fagværksted Afmontér tændrøret og justér elektrodeafstanden. For udførelse af reparationer, der ikke er inkluderet i ovennævnte arbejder, bedes De kontakte Deres nærmeste forhandler med en kundeserviceafdeling. 64

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Driftsvejledning

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäê ÅâÉå= =déêã~åó 1 Max. Min. Q R 1 2 1. 4. 1 2. 1 2 3 3. 5. 1 4 1 6 8. 8. 6. 5 7. 9. 1 2 English....................... 8 (Original operating instructions) Français......................

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Ö ØÒ ÅÓÒÖÙÔ Ò ØÐ ÓÐÚÖÚ ÓÖ ÓÖ ÓÐ ØÖ Ó ÐÚÖ ¼¼¼ Ö ØÒ ÅÓÒÖÙÔ ÒÑÓ ºµ Å ÖØ ÓÔÖ ØÐ ÓÑÑÖÐÐ ÓÖÑÐ ÀÇÄ Ö ÄÖ Ò ÂÙÐ Ò ÇÐ ÖÚ ÖØ ÖÒ ÂÖ ÚÒØ ÂÙÐÒØ ½¼ ÓÖ ÅÓÒÖÙÔ ÅÖÐØ ½ ÓÖ ÅÓÒÖÙÔ ÄÙØÐ ½ Ä ÖÒ Ò ÎÒØÖÒ ØÙÒÒÐ ½ ÓÔÖÒ ÐØ ÒÓÖ

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16)

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) FORORD Tak fordi du valgte en XT125-16 (XT250-16) motorcykel. I denne manual beskrives det, hvordan motorcyklen bruges korrekt, ligesom der oplyse om grundlæggende

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ËÙÒ Ø ÒÓÐÓ Ö Ö Ö Î ¾¾¼ Ð ÓÖ Ø ÌÁÌ Ä Æ ÙÖÓ Ý ÓÐÓ ÚÙÖ Ö Ò Ò ÖÚ Ð ¹ Ò Ò Ø ÅÆ ÇÔ ÑÐ Ò Ò Ð Ò Ó ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÐÓ Ò Ð Ö ÈÊÇ ÃÌ ÊÍÈÈ ÖÙÔÔ ÊÍÈÈ Å Ä ÅÅ Ê ÒÒ Å Ö Ö Ø Ò Ò Ã Ö Ò¹ÄÓÙ Ð ÑÑ

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR COMFORT MASTER 8211-0288-01 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 8 5 6 8 5 2a. Master - Senator - Comfort 2b. President - Royal V-R-REGL 9 3. President - Royal VILLA 2 5

Læs mere

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02

STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02 STIGA VILLA ROYAL PRESIDENT SENATOR MASTER 8211-0288-02 VILLA 1. 2 3 1. 2A 1 2B 1 4 7 6 5 8 6 8 5 2a. Master - Senator 2b. President 2B V-R-REGL 1 4 10 6 5 9 8 2c. Royal 3. President - Royal VILLA 4. 95

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200

BETJENINGSVEJLEDNING. Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 BETJENINGSVEJLEDNING Honda Benzinmotorer GX120 GX160 GX200 Side 2 Tak fordi De valgte en Honda benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen af Honda benzinmotor GX120 GX160

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15 til Croozer Kid Croozer Kid Plus fra 2016 Babysæde Betjeningsvejledning DANSK 124 007 916 www.croozer.com 1 IMPRESSUM Udgiver: Croozer GmbH Oskar-Jäger-Str. 125 D-50825 Köln Tyskland Alle rettigheder til

Læs mere

Hændelse 1: En sygeplejerske i nattevagt kontakter forvagten telefonisk med henblik på ordination af smertestillende til en 68-årig indlagt kvinde.

Hændelse 1: En sygeplejerske i nattevagt kontakter forvagten telefonisk med henblik på ordination af smertestillende til en 68-årig indlagt kvinde. Hændelse 1: En sygeplejerske i nattevagt kontakter forvagten telefonisk med henblik på ordination af smertestillende til en 68-årig indlagt kvinde. Lægen ordinerer 10 mg petidin i.v. Først da sygeplejersken

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

7.1 Montering af blæserrør... 5 7.2 Brændstofpåfyldning... 5 7.2.1 Fare for brand og brandskader... 5 8 BETJENING... 5

7.1 Montering af blæserrør... 5 7.2 Brændstofpåfyldning... 5 7.2.1 Fare for brand og brandskader... 5 8 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 SIKKERHEDSADVARSLER FOR BENZIN... 3 6 VÆRKTØJSSPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKSER... 4 7 MONTERING... 4 7.1 Montering

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning

XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning XT6.5, XT6.75, XT8 Betjeningsvejledning DA VIGTIGT: Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor. Sørg

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning STOP Højtydende Power Max 926/928/1028 OXE-sneslynge Modelnr. 38820 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38822 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38824 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3369-563

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08

STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08 STIGA VILLA SENATOR CLASSIC 8211-0210-08 Typ 1 1. 5. Villa Senator Typ 1 2. 6. Typ 2 3. 7. Typ 2 4. 8. 9. 13. J I 10. 14. 11. 15. 12. 16. 17. 21. K L 18. 22. 8 7 1 12 2 19. 23. 7 4 11 20. 24. 6 5 DK DANSK

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor :

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor : Ventiljustering på den nemme måde. Principper i en 4T motor : 1 : Indsugning, stempel undervejs nedad og der suges benzin/luft blanding ind i cylinderen. 2 : Kompression, stempel undervejs opad og det

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

POWXG7214 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR KULTIVATORER...

POWXG7214 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR KULTIVATORER... 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR KULTIVATORER... 4 5.1 Sådan sikres sikker brug... 4 5.1.1 Brugerens ansvar... 4 5.1.2 Børnesikring...

Læs mere

3. Hold ALT nede, og tryk på F1 (så snart du har gjort det, behøver du ikke længere holde ALT nede).

3. Hold ALT nede, og tryk på F1 (så snart du har gjort det, behøver du ikke længere holde ALT nede). Der er 3 måder at indsætte græske symboler eller andre symboler ind i Notes. Metode 1) For at indtaste græske symboler i Lotus Notes har du følgende muligheder : Hold ALT nede, og tryk på F1 to gange lige

Læs mere

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B

Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Side 1 af 11 Betjeningsvejledning for Gansow fejemaskiner Model 105 B/125 B/130B Bemærk: Ikke alle de omtalte modeller er afbilledet Side 2 af 11 VIGTIGE OPLYSNINGER: 1. Denne maskine er ikke egnet til

Læs mere

BENZIN VANDPUMPE Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

BENZIN VANDPUMPE Installation, drift & vedligeholdelsesmanual BENZIN VANDPUMPE Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 2 vare nr. 10020168 3 vare nr. 10030168 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 4 Installations data... 5 NOTE... 6 BEGRÆNSET GARANTI... 6

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere