Dansk sikkerhedspolitik Den sikkerhedspolitiske debat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk sikkerhedspolitik 1979-1991 Den sikkerhedspolitiske debat"

Transkript

1 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk sikkerhedspolitik Den sikkerhedspolitiske debat 61 Baggrund Sikkerhedspolitikken fik en mere fremtrædende placering i den offentlige debat i 1980erne, end tilfældet havde været i de to foregående årtier. 1 Kun et tema optog de politiske debatter mere: Danmarks økonomiske situation. Skiftende borgerlige regeringer lagde i 1980erne stor vægt på at begrænse statens udgifter. Under overskriften økonomisk genopretning og ved hjælp af udlicitering og privatisering lod de markedskræfterne virke i dele den offentlige sektor. Formålet med den stramme økonomiske politik var at få genskabt balance i dansk økonomi. 2 Når de sikkerhedspolitiske diskussioner alligevel blev så fremtrædende, skyldtes det flere forhold. For det første forværredes forholdet mellem Sovjetunionen og USA, og for det andet opstod der uenighed mellem på den ene side Det Konservative Folkeparti og Venstre og på den anden side Socialdemokratiet om, hvilken politik Danmark skulle anlægge i konfrontationen mellem Øst og Vest. Konflikten mellem de tre partier havde rødder i de foregående årtiers politiske diskussioner, men blev skærpet i 1980erne. 1 Danmarks historie i 1980erne er knapt behandlet i hovedtrækkene. Det mest dækkende tidsbillede af perioden, der endnu foreligger, er bind 2 og 3 af Gregers Dirckinck-Holmfelds krønike om Danmark og danskerne; se hertil, Det går ufatteligt godt, 1998 og Danmark dejligst, Jf. den af Jakob Holm og Ole Knudsen redigerede antologi Danmark i 1980 erne, 2003 med 26 spidsformulerede bidrag om forskellige aspekter af Danmarks historie i det sidste tiår af den kolde krig. Se Hanne Rasmussen og Mogens Rüdiger, Tiden efter 1945 (Gyldendals Danmarkshistorie, bd. 8), 1990, s ; Ole Karup Pedersen, Danmark og verden (Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie, bd. 15), 1993; Søren Hein Rasmussen, Grænser forsvinder (Gyldendal og Politikkens Danmarkshistorie, bd. 16), 2004 Om udenrigs- herunder sikkerhedspolitikken foreligger blot to historiske undersøgelser: Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement (Danmarks Nationalleksikon, bd. 6), 2004 og Erik Boel, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik , Sidstnævnte ligger holdningsmæssigt tæt på Socialdemokratiets historieskrivning; sml. m. Lasse Budtz, Over alle grænser. Udenrigspolitik og internationalt samarbejde, Gerd Callesen, Steen Christensen og Henning Grelle (red.), Udfordring og omstilling. Bidrag til Socialdemokratiets historie , 1996, især s De mest kendte økonomiske stramninger var: Begrænsede lønstigninger, afskaffelse af dyrtidsregulering, tvunget opsparing, forhøjede energiafgifter, reformer på dagpengeområdet, indførelse af en karensdag ved første sygedag samt brugerbetaling ved lægebesøg, og i 1986 blev den såkaldte kartoffelkur, der øgede renten på forbrugslån, vedtaget. Se hertil Søren Kolstrup, Model Danmark bestod med liberalistiske skrammer, Jakob Holm og Ole Knudsen (red.), Danmark i 1980 erne, 2003; Christoffer Green-Pedersen, Det danske pensionssystems endelige udformning. Kampen om pensionssystemet under Schlüter-regeringerne, Historisk Tidsskrift, 2003, bd. 103, 2. BAGGRUND 71

2 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 Med hensyn til den internationale situation var USA og Sovjetunionen i slutningen af 1970erne igen kommet på kollisionskurs. Der var tale om en overgang fra afspænding til konfrontation, hvor begge supermagter øgede konfrontationspolitikkerne. Dette aspekt behandles udførligt i kapitel 78. Her skal blot nævnes et par enkelte eksempler. Hvad angår Sovjetunionen ses det, at ledelsen i Kreml under Leonid Bresjnev i 1976 og 1977 anlagde en politisk offensiv over for den tredje verden. Desuden valgte den sovjetiske ledelse at øge den konventionelle oprustning. Endelig begyndte Sovjetunionen i sidste halvdel af 1970erne at opstille SS 20-raketter, der kunne nå mål i hele Europa og Mellemøsten. Fra 1979 blev den skærpede sovjetiske politik og især SS 20-raketterne af vestlige politikere betragtet som en trussel. 3 Men også USA skiftede politik. Således meddelte den amerikanske administration under demokraten Jimmy Carter i juli 1977, at USA havde prøvesprængt en neutronbombe. Neutronbomben var et kernevåben, der virkede ved, at en brintbombe blev antændt af en lille atombombe. Dermed blev der udviklet en omfattende, dødbringende neutronstråling. Østblokkens ledere frygtede den nye amerikanske bombe, der af Kreml blev betegnet som en kapitalistisk bombe, fordi den kunne slå mennesker ihjel uden at forvolde megen materiel skade. 4 De skærpede politikker fra Washington og Moskva afspejlede en fornyet rivalisering og tiltagende konfrontation mellem de to supermagter. Oprustningsskuren blev drejet endnu en omgang. Internationale forhold tilspidsedes yderligere gennem 1979 og Væsentlig var udviklingen i USA og i det sovjetisk-afghanske forhold. I 1979 støttede Sovjetunionen et nyt marxistisk regime i Afghanistan under ledelse af Hafizullah Amin. Det nye regime kom hurtigt i konflikt med landets muslimske klaner, og Amin søgte derfor om støtte fra sovjetisk side. Sovjetunionen ønskede dog ikke at engagere sig militært i konflikten. Amin lod derfor de sovjetiske ledere forstå han truede med at han så kunne søge støtte hos USA og Kina. Det ville Sovjetunionen ikke acceptere. Derfor besluttede politbureauet i Kreml 12. december 1979 på dagen for NATO s dobbeltbeslutning (jf. kapitel 59, 62 og 69) at Sovjetunionen skulle invadere Afghanistan. Det skete 1. juledag I de følgende ti år var de to lande i krig med hinanden. 5 Den sovjetiske invasion gav anledning til bekymring i Vesten. 3 Norman Friedman, The Fifty Year War. Conflict and Strategy in the Cold War, 2000, s Wilfried Loth, Helsinki, 1. August Entspannung und Abrüstung, 1998, s SS 20-raketten var et jordtil-jord mellemdistancemissil, der kunne bære såvel konventionelle som nukleare sprænghoveder. Hver SS 20-raket havde tre sprænghoveder, der hver især besad en sprængkraft på 150 KT. Med hensyn til mobilitet og præcision overgik SS 20-raketten langt sine forgængere (SS 4- og SS 5-raketten). Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste var der i 1985 opstillet 243 SS 20-affyringsramper rettet mod mål i Vesteuropa. Hver rampe formodedes at råde over to missiler. 4 Norman Friedman, The Fifty Year War, s. 424; Lars Mortensen, Sikkerhedspolitisk leksikon, Henning Gottlieb, Bertel Heurlin og Jørgen Teglers (red.), Fred og konflikt, 1991, s. 348; David Jens Adler, Det europæiske teater. Bogen om raketterne og den nye atomvåbendebat, 1984, s John W. Young and John Kent, International Relations since A Global History, 2004, s DEL IV SIDSTE FASE AF DEN KOLDE KRIG

3 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Opfattelsen i den danske presse var generelt, at invasionen var sovjetrussisk imperialisme uden forklædning, som det blev formuleret i Weekendavisen. 6 Men det var ikke blot sovjetisk udenrigspolitik, der tydede på, at 1980erne ville blive konfrontationens årti. Under den amerikanske præsidentvalgkamp i 1980 placerede den californiske guvernør Ronald Reagan sig på højrefløjen inden for det republikanske parti. Han viste sig som en præsidentkandidat med vilje til at gå imod Sovjetunionen og vandt hurtigt stor tilslutning. 7 Som politiker var Reagan sjældent dygtig til at få sine budskaber hørt, og i sin argumentation for amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik benyttede han undertiden religiøse og moralske formuleringer, som virkede fremmede for europæerne. Reagans retorik var først og fremmest rettet mod den amerikanske offentlighed, men den blev hørt og videreformidlet i udlandet. 8 Det var især vendinger om Sovjetunionen og kommunismen som ondskabens imperium 9 og ondskabens kraft, 10 der varslede ny konfrontation. De sovjetiske ledere svarede igen med en verbal offensiv, der i sin karakter mindede om Stalin-tidens propagandabilleder af USA. 11 Ovenstående internationale udvikling prægede de sikkerhedspolitiske diskussioner i Danmark, der både kom til at forme sig som en kamp om regeringsmagten og som en reaktion på den tilspidsede internationale situation: Efter regeringsskiftet i september 1982 opstod der et sikkerhedspolitisk flertal uden om regeringen, som frem til 1988 pålagde Poul Schlüters regeringer adskillige sikkerhedspolitiske dagsordener, som regeringerne oftest ikke var enige i. 12 Det sikkerhedspolitiske flertal i samtiden og eftertiden almindeligvis omtalt som det alternative sikkerhedspolitiske flertal bestod af føl- 6 Citeret efter Eigil Steinmetz, Sovjet-imperialismen er på march, Weekendavisen. Berligske Aften, 4. januar Frances FitzGerald, Way Out There in the Blue. Reagan, Star Wars and the End of the Cold War, 2000, s. 72; Nikolaj Petersen, Amerikansk udenrigspolitik under Reagan: Kontinuitet eller nybrud?, Årsberetning Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg, bd. 1, 1982, s Jørgen Dragsdahls interview med Ronald Reagan bragt i Information januar 1977, Den kommunistiske trussel undergraver Europas sikkerhed, i Jørgen Dragsdahl, Gensyn med Den kolde Krig. Dansk sikkerhedsdebat fra Ronald Reagan og raketterne til kommunismens sammenbrud og KGBs fallit. Jørgen Dragsdahls journalistik redigeret og med indledning af David Jens Adler og Troels Toftkær, 1992, s , her s Reagans tale, Remarks at the Annual Convention of the National Association of Evangelicals in Orlando, Florida, 8. marts Se b.htm. Set senest 13. maj Frances Fitzgerald, Way Out There in the Blue, s Seweryn Bialer, Lessons of History: Soviet-American Relations in the the Postwar Era, i Arnold L. Horelick (ed.), U.S.-Soviet Relations. The Next Phase, 1986, s Dette er omtalt utallige gange i den omfattende erindrings- og debatlitteratur, der foreligger om 1980ernes sikkerhedspolitik. Se fx Uffe Ellemann-Jensen, Din egen dag er kort, 1996, s. 274; samme, Fodfejl. Da Danmark svigtede under den kolde krig, 2004; Hans Engell, På Slotsholmen, 1997, s Det er omdiskuteret, hvor mange dagsordner Folketingets sikkerhedspolitiske flertal pålagde regeringen. Reelt afhænger svaret af, hvilke kriterier der lægges til grund for optællingen. Mere herom i kapitel 70. BAGGRUND 73

4 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 gende partier: Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre-Socialisterne (-1987) og Fælles Kurs ( ). Gennem en dagsordenpolitik, der hurtigt blev betegnet fodnotepolitikken, lykkedes det disse partier at få slået egne ofte sammensatte standpunkter fast og samtidig få sat sikkerhedspolitikken på den politiske dagsorden. Schlüters regeringer accepterede under protest dagsordnerne, angiveligt fordi firkløverpartierne prioriterede den økonomiske politik højere end sikkerhedspolitikken. 13 Undertiden førte de sikkerhedspolitiske uoverensstemmelser til meget ophedede debatter, idet Schlüters regeringer fandt, at de blev frataget deres ret til at tage beslutninger på et for landet vigtigt område. Det sikkerhedspolitiske flertal mente derimod, at det repræsenterede befolkningsflertallets synspunkter, som de kom til udtryk gennem opinionsundersøgelser. 14 Socialdemokratiets stigende skepsis over for aspekter af NATO-samarbejdet og især amerikansk sikkerhedspolitik samt Venstres nye uforbeholdne sikkerhedspolitiske linje var to af hovedårsagerne til 1980ernes polariserede sikkerhedspolitiske debat. I den forbindelse ses det, at socialdemokraterne blandt andet søgte inspiration til partiets sikkerhedspolitiske kurs i et transnationalt socialdemokratisk diskussionsforum, der gik under navnet Scandilux. Ideen til etablering af dette forum blev fostret af hollandske Klaas de Vries og flamske Karel van Miert kort efter, at Reagan vandt valgkampen i USA i 1980, og i januar 1981 blev det første Scandilux -møde afholdt. Scandilux -samarbejdet bestod af socialdemokratierne i Norge, Danmark, Belgien, Holland og Luxemburg. Desuden deltog repræsentanter for socialdemokratierne i Vesttyskland, Storbritannien og Frankrig som aktive observatører. Det var karakteristisk for Scandilux, at der var tale om et meget elitært forum, hvor centralt placerede socialdemokrater under uformelle rammer diskuterede sikkerhedspolitiske problemstillinger. Det er anslået, at Scandilux s betydning bestod i fire forhold. For det første var det et forum, hvor partierne kunne udveksle informationer. I takt med at socialdemokratierne mistede regeringsmagten i de involverede lande, mistede partierne kontrollen over de nationale administrationer, der blandt andet forsynede partierne med viden om internationale forhold. Derfor blev det stadig mere vigtigt for partierne at informere hinanden om udviklingen i international politik. Disse informatio- 13 Søren Mørch, 24 statsministre. 24 fortællinger om magten i Danmark i det tyvende århundrede og en kort forklaring på, hvor den 25. er blevet af, 2001, s At oppositionen opnåede større indflydelse på sikkerhedspolitikken i 1980erne var dog ikke et isoleret dansk fænomen. Såvel i USA som i Storbritannien og Frankrig fik parlamenterne i samme periode angiveligt større indflydelse på sikkerhedspolitikken end hidtil; jf Eigil Jørgensen, Udenrigstjenesten og sikkerhedspolitikken, Nye grænser. Den danske udenrigstjeneste , Udenrigsministeriet 1995, s Om Reagans forhold til Kongressen og dennes stigende indflydelse på amerikansk udenrigspolitik i anden periode af Reagans embedsperiode se Nigel Bowles, Reagan and Congress, i Joseph Hogan (ed.), The Reagan Years. The record in Presidential leadership, DEL IV SIDSTE FASE AF DEN KOLDE KRIG

5 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG ner kunne bruges dels i formuleringen af udenrigspolitikken, dels kunne de bruges i de nationale kampe om regeringsmagten. Informationsudveksling var således et vigtigt, selvstændigt element i Scandilux -møderne. For det andet var Scandilux et forum, hvor partierne i en vis grad koordinerede deres politik. Det kan være vanskeligt at afgøre præcist, hvilken og hvor megen koordination, der fandt sted, for skønt der eksisterer uformelle referater af møderne i Scandilux, så var det ikke meningen at træffe beslutninger, og der findes der ingen beslutningsreferater fra møderne. For det tredje har drøftelserne haft den betydning, at socialdemokratierne, som resultat af drøftelserne, i national sammenhæng kom til at arbejde med såkaldt fælles perspektiver. Blandt de væsentligste fælles perspektiver var spørgsmålet om Norden som atomvåbenfri zone. Gennem navnlig første halvdel af 1980erne kom Scandilux og samarbejdsorganisationen Socialistisk Internationale således til at spille en indirekte, men betydelig rolle for de danske debatter, idet flere danske socialdemokraters udtalelser om sikkerhedspolitikken afspejlede de overvejelser, der blev gjort i disse fora. Endelig er det for det fjerde anslået, at diskussionerne i Scandilux gav deltagerne en fornemmelse af, at de var en del af en større international bevægelse. Det bidrog til en øget selvtillid blandt deltagerne. Denne selvtillid var af betydning, når politikerne efterfølgende valgte at tage de sikkerhedspolitiske slagsmål på nationalt plan. 15 Parallelt med at Socialdemokratiet således udvekslede informationer og i et vist omfang formulerede dets sikkerhedspolitiske synspunkter under indtryk af drøftelser med flere af dets nordvesteuropæiske søsterpartier, oplevede fredsbevægelserne overalt i den vestlige verden øget gennemslagskraft i begyndelsen af 1980erne. I Danmark var de mest markante Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, Nej til Atomvåben og Kvinder for Fred. 16 Trods forskellige ideologiske udgangspunkter førstnævnte var kommunistisk domineret, medens de to sidstnævnte betragtede sig som uafhængige var disse bevægelser fælles om modstanden mod (atom)oprustningen. Fredsbevægelsernes øgede aktivisme betød, at sikkerhedspolitikken i stigende grad blev politiseret, det vil sige at der opstod øget debat om denne politik, og at den blev genstand for et tiltagende udenomsparlamentarisk pres. Desuden bidrog fredsbevægelsernes aktivisme til, at sikkerhedspolitikken blev stadig mere polariseret. Fredsbevægelsernes gennemslagskraft i den offent- 15 Nikolaj Petersen, Scandilux-samarbejdet og vesteuropæisk sikkerhedspolitik, Politica, 16. årg., nr ; samme Scandilux og Danmark. Scandiluxsamarbejdet og Socialdemokratiets sikkerhedspolitik, Søren Møller Christensen (red.), Man har et standpunkt Socialdemokratiet og sikkerhedspolitikken i 80 erne, Se også Steen Christensen, Nye mål i en ny verden. Socialistisk Internationale , 1992, s Jørgen Teglers, Fredsbevægelsen med og modspillere, 1988, s Om politiske sammensætninger i forskellige fredsbevægelser se Wilhelm Christmas-Møller, Fredsbevægelsen og Europas sikkerhed, i Christian Thune (red.), Dansk udenrigspolitisk årbog 1981, 1982, s. 66. BAGGRUND 75

6 DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2005 lige debat var størst i de første par år af 1980erne, hvorefter den mindskedes hastigt. 17 Bekymringen for en atomkrig prægede også kulturlivet. Selvom det i 1980erne blev stadig mindre politisk sammenholdt med 1960ernes og 1970ernes kulturliv 18 tematiserede poesien og popmusikken fredsspørgsmålet. Eksempelvis undrede digteren Benny Andersen sig i 1985 over, hvad Ordet fred betød. Var fred blot en pause, var det et pusterum? Eller var det slet og ret optakt til næste krig? Måske fred var noget der forstyrrer krigen Nikolaj Petersen, Europæisk og globalt engagement , s ; Jørgen Christensen, Fredsbevægelsen og demokratiet. En analyse af fredsbevægelsens bidrag til demokratiseringen af den sikkerhedspolitiske beslutningsproces, i Nikolaj Petersen og Christian Thune (red.), Dansk udenrigspolitisk årbog 1988, 1989; Ib Faurby, Hans-Henrik Holm og Nikolaj Petersen, Kampen om sikkerheden. Nye tendenser i dansk politik, 1986, s , Dette er understreget for poesiens vedkommende; jf. Torben Brostrøm, Digtningens kalenderblade og 1980ernes myte, Jakob Holm og Ole Knudsen (red.), Danmark i 1980 erne, s Benny Andersen, Ordet fred, i digtsamlingen Tiden og storken. Digte, For et par andre eksempler se Klaus Rifbjerg, Når hverdagens engle marcherer, i Morten Nielsen (red.), Krig digte og andre tekster om krig og krigserfaringer, 1983; Per Højholt, Mellem krig og fred, særtryk, For et par eksempler inden for popmusikken se Valentin-Cross/Valentin, En inciterende flamenco fra lp en Tidens tegn, 1980, samt Shu-bi-dua, Ronald og Leonid fra lp en 8 eren, Optrykt i Den store Shu bi dua, DEL IV SIDSTE FASE AF DEN KOLDE KRIG

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 151 Efter Muhammed: Handlerummet for den borgerlige udenrigspolitik Nikolaj Petersen 153 Den ufuldendte strategiske aktør: Danmark og sikkerhedspolitikken siden

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus

International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001-2011 En tværfaglig forskningsstatus Paper præsenteret på Dansk Selskab for Statskundskabs Årsmøde 24. 25. Oktober 2013 Work in progress please do not

Læs mere

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen

Uncle Sam, John Bull og Bjørnen Uncle Sam, John Bull og Bjørnen En analyse af stormagternes politik overfor Danmark samt disses indflydelse på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1945-1955. Speciale udarbejdet af: Kim Drejer Nielsen

Læs mere

I1950 erne og 60 erne var Jan-bøgerne en af de mange ting, der satte skel

I1950 erne og 60 erne var Jan-bøgerne en af de mange ting, der satte skel Den kolde krig på hjemmefronten. En indledning Af Klaus Petersen & Nils Arne Sørensen I1950 erne og 60 erne var Jan-bøgerne en af de mange ting, der satte skel mellem lærere og elever i danske skoler.

Læs mere

Pro Memoria: Atombomben er vor ven

Pro Memoria: Atombomben er vor ven Pro Memoria: Atombomben er vor ven DEN DANSKE REGERINGS STILLINGTAGEN TIL OG REAKTIONER PÅ ATOMVÅBNENES INTEGRATION I NATOS FORSVARSSTRATEGI 1949-1956 AF JONATHAN SØBORG AGGER OG LASSE WOLSGÅRD En af de

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Nyt fag ny bestyrelse

Nyt fag ny bestyrelse Nyt fag ny bestyrelse De nye læreplaner for samfundsfag er vedtaget, og de nye vejledninger er stort set færdige. Planlægning af efteråret i et nyt gymnasium med et nyt samfundsfag er i fuld gang. Hvordan

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen

NATO SIKRER FREDEN. 16. december 1950 mødtes en gruppe. Atlantsammenslutningens. oprettelse og tidlige virke. Af Sarah von Essen 38 NATO SIKRER FREDEN 16. december 1950 mødtes en gruppe tidligere modstandsfolk i København for at stifte Sammenslutningen til Oplysning om Atlantpagt og Demokrati. De havde alle været samlet til et møde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 3 Forsvars og sikkerhedspolitisk forskning på DIIS Karsten Jakob Møller Forskningsreformer på Forsvarsakademiet Flemming Splidsboel Hansen Militær forskning i Danmark

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2011:14 DIIS REPORT DIIS REPORT HVAD FIK DANMARK UD AF DET? IRAK, AFGHANISTAN OG FORHOLDET TIL WASHINGTON Anders Henriksen og Jens Ringsmose DIIS REPORT 2011:14 DIIS. DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL

Læs mere

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik:

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: Stillehavet og diskussionen om USA s strategiske mål Mads Fuglede

Læs mere

FORÅR 2001. Nr. 2-2001. Den transatlantiske forbindelse i dag

FORÅR 2001. Nr. 2-2001. Den transatlantiske forbindelse i dag FORÅR 2001. Nr. 2-2001 Den transatlantiske forbindelse i dag NATO nyt indhold Udgives under generalsekretærens myndighed. Hensigten med dette magasin er at bidrage til konstruktiv diskussion om atlantiske

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

I den moderne danske økonomiske og politiske

I den moderne danske økonomiske og politiske 61 FULD BESKÆF- TIGELSE UDEN INFLATION Om mål og midler i Socialdemokratiets økonomiske politik 1950-1953 Af Niels Behrendt Jørgensen Med fokus på den fulde beskæftigelse som målet for Socialdemokratiets

Læs mere

Den Kolde Krigs anlæg

Den Kolde Krigs anlæg Den Kolde Krigs anlæg Af Peer Henrik Hansen, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak Kulturstyrelsen 2013 0 Baggrund... 2 1. Indledning... 4 2. Den Kolde Krigs anlæg i litteraturen... 5 3. Omstilling til

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

EUs retspolitik - og det danske forbehold

EUs retspolitik - og det danske forbehold EUs retspolitik - og det danske forbehold 2011:1 Tænketanken NyAgenda Red. : Drude Dahlerup Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN?

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN? [Nummer 302. 1. oktober, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VI VIL IKKE BETALE FOR KRISEN MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA Det er ikke kun i Europa, i lande som Grækenland og Spanien,

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere