Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Hanne Staff, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Orla Hansen, Torben Frost

2 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Indholdsfortegnelse Til behandling - for åbne døre Samlet tilsyn med plejehjemmene Tandsundheden hos børn og unge i Egebjerg Kommune i år Regnskabstal for Børnetandplejen Tandpleje for børn og unge under 18 år Budgetopfølgning pr Social- og Arbejdsmarkedsområdet Sygedagpengeprofil - medio april måned Kommunal betaling for sygdomsbehandling Kvartalsopgørelse pr Kvartalsrapport pr vedr. Social- og arbejdsmarked Kvartalsrapport pr vedr. Handicap- og psykiatri Kvartalsrapport pr vedr. Hjemmeplejen Budgetopfølgning på Socialudvalgets budgetområde pr Budgetomplaceringer i april måned mill. besparelsesforslag for Salg af plejehjem Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Henvendelse fra borger Bilagsliste...i

3 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 25 Til behandling - for åbne døre 31. Samlet tilsyn med plejehjemmene 2002 J.nr.: K09 Sagsid.: Initialer: mah Åben sag Den samlede tilsynsrapport år 2002 incl. høringssvar fra bruger- pårørenderåd og ældreråd skal ifølge loven foreligges den samlede kommunalbestyrelse. Det sociale udvalg skal forinden behandle rapporterne, samt tage stilling til udførelsen af anmeldt og uanmeldt tilsyn på plejehjemmene år Samlet redegørelse for tilsyn af Stenstrup plejehjem (85402) Samlet redegørelse for tilsyn af Ollerup plejehjem (85403) Høringssvar fra bruger-pårørenderåd (88908) Høringssvar fra bruger-pårørenderåd (90268) Høringssvar fra ældrerådet (89075) Socialudvalget fremsender den samlede tilsynsrapport for 2002 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. 32. Tandsundheden hos børn og unge i Egebjerg Kommune i år J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Egebjerg Kommunes tandlægekonsulent har udarbejdet rapport om Tandsundheden hos børn og unge i Egebjerg Kommune i år Rapporten bygger på data fra OCR-blanketterne. Ud af 463 børn omfattet af indberetningspligten, er de 320 blevet OCR-registreret i år 2002, hvilket svarer til 69,1%. Rapporten viser bl.a.:

4 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 26 sammenligning med lands- og amtstal vedr. 5 årige, 7 årige, 12 årige og 15 årige sammenligning med kommuner, som har profylakseprogram udviklingen i Egebjerg over tid virker tandplejeordningen behovsorienteret? Konklusioner: Tandsundheden er god i Egebjerg Kommune, når der sammenlignes med resten af landet og med Fyns amt som helhed (ca. 15 % mindre carieserfaring). På grund af kommunens ret lille børnetal kan enkelte børn med meget dårlige tænder påvirke statistikken meget. Set over tid er tandsundheden igen i bedring undtagen for de 7 årige. Der er en tendens til færre helt sunde, cariesfri børn, men også færre alvorlig zone 4-caries. Ved at indføre et generelt profylakseprogram med tandsundhedsundervisning på skoler og i daginstitutioner ville man nok kunne forvente en bedring i tandsundheden på 20-30% (skønnet ud fra en sammenligning med tre andre fynske kommuner, som har et sådan program). Tandsundhed 2002 (90243) Godkendt. 33. Regnskabstal for Børnetandplejen J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet opgørelse over udviklingen af kommunens udgifter til børnetandpleje for årene 1999, 2000, 2001 og Udgifter til Børnetandplejen vedr. 1999, 2000, 2001 og (93422) Taget til efterretning.

5 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side Tandpleje for børn og unge under 18 år. J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i maj måned 2002, at der skulle indledes samarbejde med Svendborg Kommune om løsning af tandregulering for børn under 18 år. Der har været afholdt 3 møder med Svendborg Kommune. Der foreligger et udkast til samarbejdsaftale. Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen ønsker, at Socialudvalget drøfter dette udkast i forhold til de fortsatte drøftelser med Svendborg Kommune. Tandlægekonsulent Jørgen Bergmann deltager i mødet. Socialudvalget s beslutning den Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen og kommunens tandlægekonsulent arbejder videre med samarbejdsaftalen med Svendborg Kommune. Udkast til aftale mellem Svendborg Kommune og Egebjerg Kommune om løsning af tandreguleringsopgaven. (75855) Udkast til brev til tandlæger (75856) Notat: I forhold til Svendborg Kommunes 1. udkast til aftale (dok ) er der ændringer til pkt. 3, pkt. 4, pkt. 6 og pkt. 7, samt et nyt pkt. 8. Socialudvalget s beslutning den Socialudvalget kan ikke indgå aftale med Svendborg Kommune på grundlag af det fremsendte udkast til aftale om løsning af tandreguleringsopgaven. Der er især de ændringer som er kommet ind i udkast til aftalen siden Socialudvalgets behandling den 9. september Punkterne 4, 6 og 7 (7.4, 7.6 og 7.7).

6 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 28 Desuden har Socialudvalget behov for at afvente færdigbehandling af Regeringens lovforslag fra oktober 2002 om større valgfrihed og flekssibilitet i børne og ungdomstandplejen. Socialudvalget i Egebjerg Kommune ønsker fortsat drøftelse med Svendborg Kommune med henblik på en evt. aftale. Tandlægerne tilskrives om overgangsordning. Sagen fremsendes til økonomiudvalget til orientering. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Til efterretning. Notat: Sagen følges op i forhold til Regeringens lovforslag, samt drøftelse med Svendborg Kommune. Socialudvalgs beslutning den Fraværende: Orla Hansen Sagen oversendes til yderligere behandling på næste Socialudvalgsmøde, hvor lovændringen gennemgås af tandlægekonsulent Jørgen Bergmann. Ny udkast til aftale med Svendborg Kommune gennemgås ligeledes. På samme møde vil der foreligge statistik for 2002 over gennemsnitsudgifter vedr. tandbehandling og tandregulering. Notat: Tandlægekonsulent Jørgen Bergmann deltager i mødet. Tandlægekonsulent og Socialchef udarbejder beslutningsgrundlag for tandbehandling i henhold til den nye lovgivning som træder i kraft pr. 1. jamuar Desuden arbejdes der videre med udkast til aftale med Svendborg Kommune vedr. tandregulering, således at aftalen træder i kraft senest 1. januar Budgetopfølgning pr Social- og Arbejdsmarkedsområdet J.nr.: 00.01Ø09.Ø09 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Socialchef Flemming Kehler vil på mødet give en orientering om forbrug på Social- og Arbejdsmarkedsområdet efter januar, februar, marts og april måneder Iflg. regnskabsrapport pr er der

7 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 29 forbrugt 33 % af udgifterne og der er indgået 31 % af indtægterne. På 3 udvalgte områder vedlægges detaljeret budgetopfølgning: Kontanthjælp m.v. - budget 2003 (84947) Førtidspension - budget 2003 (84957) Sygedagpenge - budget 2003 (84960) Godkendt. 36. Sygedagpengeprofil - medio april måned 2003 J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen har medio april måned 2003 udarbejdet sygedagpengeprofil: Fra medio januar 2003 til medio april 2003 har der været et fald i antallet af aktuelle sygedagpengesager fra 142 til 127. De 127 sager fordeler sig på 82 kvinder og 45 mænd. Der er fortsat stort pres på sygedagpengeområdet, idet der rent faktisk medio april måned 2003 var 20 flere sygedagpengesager end det gennemsnitlige antal sygedagpengesager som forventet ved budgetlægningen for 2003 Gennemsnit varighed pr sag var medio april ,5 uger og medio april ,1 uger. En stor del sygemeldingerne vedr. 1. Bevægeapparat (arme, skuldre, ben, hofter) 2. Rygsøjle 3. Centralnervesystem 4. Medicinske sygdomme 5. Psykiske, depression, stress.

8 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 30 Sygedagpengeprofil - medio april 2003 (92518) Taget til efterretning. 37. Kommunal betaling for sygdomsbehandling J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Lovgivningen er ændret således at kommunerne har mulighed for (ikke pligt) efter en konkret og individuel vurdering, at betale sygdomsbehandling af borgere på f.eks. privat sygehus/klinik eller i udlandet. Sygdomsbehandlingen skal svare til behandling, der ydes i det amtskommunale sygehusvæsen. Ændringen er et led i regeringens indsats mod ventetider i sygehusvæsenet. Ventetiderne har først og fremmest konsekvenser for de ventede borgere, men har også samfundsmæssig betydning. Ventetid kan medføre sociale konsekvenser af forskellig art: sygefravær, udstødelse af arbejdsmarkedet, plejebehov m.m., som bl.a. udløser udgifter til dagpenge og andre sociale udgifter. Endvidere er der fra 1. juli 2002 blevet frit valg af sygehuse, hvis der ikke kan tilbydes borgeren behandling indenfor en ventetid på 2 måneder. Det frie sygehusvalg omfatter alle offentlige sygehuse og nærmere bestemte private specialsygehuse. Det drejer sig om behandlingssteder for gigtsygdomme, sklerose, epilepsi, hjerneskade, muskelsvind og polio-, trafik- og ulykkesskade. Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen (Kommunallægen) undersøger i relevante situationer hvilke offentlige sygehuse der har kortest ventetid i forhold indlæggelse/undersøgelse. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at sige konkret hvor mange sager, hvor kommunal betaling for sygdomsbehandling kan komme på tale, men vurderingen er, at det drejer sig om få sager på årsbasis. Det anbefales, at der gives mulighed for kommunal betaling for sygdomsbehandling i en forsøgsperiode på et halvt år. Herefter evalueres forsøgsordningen i Socialudvalget inden der tages endelig stilling til evt. fremtidig ordning.

9 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 31 Godkendt. Der gennemføres en forsøgsordning på et halvt år. 38. Kvartalsopgørelse pr J.nr.: 16.P05 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Kvartalsopgørelser for 2001 sagsid Kvartalsopgørelser for 2002 sagsind Til Socialudvalgets orientering fremsendes kvartalsopgørelse (statistik over antal sager) pr. 31. marts 2003 vedr. : 1. Kontanthjælp/revalidering 2. Kontanthjælp/revalidering aldersfordeling 3. Aktiverende kontanthjælpsmodtagere 4. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere aldersfordeling 5. Integrationsydelse 6. Flygtninge aldersfordeling 7. Sygedagpenge 8. Fleks- og skånejob 9. Nye førtidspensioner 10. Boligstøtte 11. Sociale pensioner 12. Hjemmeplejen hjemmehjælp 13. Hjemmeplejen venteliste til plejehjem Notat: Bilagsmateriale/statistik udleveres på mødet. Udsættes.

10 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side Kvartalsrapport pr vedr. Social- og arbejdsmarked J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Afdelingschefen og økonomiafdelingen har i samarbejde foretaget budgetopfølgning på området på baggrund af kvartalsrapporten pr Rapporten viser følgende forbrug: Udgifter: Indtægter, incl. ref.: kr. svarende til 24% af det budgetlagte kr. svarende til 19% af det budgetlagte Der er udarbejdet notat, som beskriver afvigelserne på de enkelte områder, og den forventede udvikling i Social- og arbejdsmarked, oversigt (93697) Social- og arbejdsmarked, bemærkninger (93540) Gennemgang af kvartalsrapport pr godkendt. 40. Kvartalsrapport pr vedr. Handicap- og psykiatri J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Afdelingschefen og økonomiafdelingen har i samarbejde foretaget budgetopfølgning på området på baggrund af kvartalsrapporten pr Rapporten viser følgende forbrug: Udgifter: kr. svarende til 23% af det budgetlagte Indtægter, incl. ref.: kr. svarende til 19% af det budgetlagte

11 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 33 Der er udarbejdet notat, som beskriver afvigelserne på de enkelte områder, og den forventede udvikling i Handicap og psyk, samlet oversigt (93661) Handciap og psykiatri, bemærkninger (93537) Gennemgang af kvartalsrapport pr godkendt. 41. Kvartalsrapport pr vedr. Hjemmeplejen J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Afdelingschefen og økonomiafdelingen har i samarbejde foretaget budgetopfølgning på området på baggrund af kvartalsrapporten pr Rapporten viser følgende forbrug: Hjemmeplejen: Udgifter: Indtægter: Område Syd: Udgifter: Indtægter: Område Nord: Udgifter: Indtægter: kr. svarende til 23% af det budgetlagte kr. svarende til 5% af det budgetlagte kr. svarende til 26% af det budgetlagte kr. svarende til 31% af det budgetlagte kr. svarende til 22% af det budgetlagte kr. svarende til 28% af det budgetlagte Der er udarbejdet notat, som beskriver afvigelserne på de enkelte områder, og den forventede udvikling i 2003.

12 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 34 Hjemmeplejen, bemærkninger (93533) Gennemgang af kvartalsrapport pr godkendt. 42. Budgetopfølgning på Socialudvalgets budgetområde pr J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Det fremgår af budgetopfølgningen på de enkelte fagområder, er der er tale om både et forventet merforbrug og en forventet besparelse: Social- og arbejdsmarked, forventet merforbrug: Handicap- og psykiatri, forventet mindreforbrug: kr kr. Fagchefernes anbefalinger forelægges på mødet. Socialudvalget søger i henhold til Økonomiafdelingens oversigt, dok om tillægsbevilling på kr. vedr. Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Socialudvalget har gennemgået udvalgets samlede budget og finder ikke, at der på nuværende tidspunkt kan peges på kompenserende besparelser. 43. Budgetomplaceringer i april måned J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Der er foretaget budgetomplaceringer inden for kontraktområdet Handicap og psykiatri og på Hjemmeplejeområdet.

13 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 35 Økonomiafdelingen fremsender omplaceringerne til Socialudvalgets orientering. Handicapområdet, omplacering (92449) Hjemmeplejen, omplacering (92248) Godkendt mill. besparelsesforslag for 2004 J.nr.: Sagsid.: Initialer: mah Åben sag Hjemmeplejen har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2003 og årerne fremover fået til opgave at komme med besparelsesforslag for mill. fra år Via hjemmeplejens fælles MED blev der i efteråret 2002 nedsat en gruppe bredt repræsenteret blandt ledere og medarbejdere, der skulle udarbejde disse forslag. De enkelte gruppemedlemmer har haft tæt samarbejde med deres kolleger, og meget er blevet undersøgt og vurderet. Gruppen har nu færdiggjort et samlet forslag, som absolut har en del konsekvenser for både borgere og personale. Der vil efter den vedtagne beslutning være et meget stort stykke arbejde med at implementere besparelserne. Indstilling: At det fremlagte forslag indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen, således man kan igangsætte det videre arbejde inden sommerferien. konsekvenser på besparelser 2004 (93359) Besparelser 2004 (93037) Socialudvalget indstiller besparelsesforslag for 2004 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, således at det videre arbejde kan igangsættes inden sommerferien.

14 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side 36 Samtidig sendes besparelsesforslag for 2004 til høring i: Ældreråd, Bruger- og pårørenderåd og MED-udvalg. 45. Salg af plejehjem J.nr.: P16 Sagsid.: Initialer: mah Åben sag I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for år 2003, fik vi til opgave at undersøge konsekvenserne af salg af plejehjem. Hjemmeplejen har med stor hjælp fra teknik og miljøafdelingen arbejdet med dette. Befolkningsprognosen der er opgjort til år 2010 viser at der er en stigning i antallet af over 65 årige på 7.3 % i Egebjerg Kommune. Det er befolkningen fra år der stiger mest (9.3%), så det må forventes at stigningsprocenten efter 2010 bliver endnu større, og det viste tallene også i år 2001, hvor prognosen var 13 år frem i tiden. Det kan oplyses, at indtil 2010 stiger kommunens samlede befolkning med 1,8 %, så andelen af ældre bliver større og større. For at imødegå de øgede udgifter, det stigende pleje/omsorgsbehov vil medføre, er det nødvendigt at støtte ældre menneskers mulighed for egenomsorg. Som vi tidligere har gjort opmærksom på, ser vi at nogle af indsatsområderne bør være flere demens pladser, ældreboliger tæt ved plejehjemmene samt tidssvarende plejeboliger. Boligændringer og nybygning vil ikke gøre det alene, men vil være et godt skridt i den rigtige retning i forhold til at imødegå udviklingen. Indstilling: Hvis der efter gennemgang af nærværende notat er et ønske om at bruge denne finansieringsmulighed for at ombygge Stenstrup Plejehjem med demensenhed og samtidig etablere flere ældreboliger ved de 2 plejehjem skal der udarbejdes et forprojekt der kan danne grundlag for en mere præsis beregning. Teknik- og Miljøafdelingen kan påtage sig at gennemføre et sådant forprojekt med hjælp fra eksterne rådgivere, f. eks. Kommunernes Revisions ved deres anlægsafdelinger og et arkitektfirma eller en student. Et forprojekt kan være grundlaget for udarbejdelse af et udbudsmateriale til rådgiverydelser da projektet er så omfattende at honoraret vil over terskelværdien for tjenesteydelser. En forudsætning for at vi kan gennemføre forprojektet er at der frigives et beløb på ca kr. til formålet. Hvis projektet opgives er pengene tabt, men hvis det gennemføres er der inden for projektets økonomi plads til denne udgift, da den vil være en del af omkostningerne.

15 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side version af oplæg til omdannelse af Stenstrup Plejehjem til plejeboliger og opførelse af 24 nye ældreboliger (93221) Oversendes til 2. behandling således at der gives mulighed for drøftelser i de politiske grupper. Desuden forsøges planlagt et temamøde i den samlede kommunalbestyrelse den 4. juni Til behandling - for lukkede døre 46. Lukket sag: Henvendelse fra borger

16 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side i Bilagsliste 31. Samlet tilsyn med plejehjemmene Samlet redegørelse for tilsyn af Stenstrup plejehjem 2. Samlet redegørelse for tilsyn af Ollerup plejehjem 3. Høringssvar fra bruger-pårørenderåd 4. Høringssvar fra bruger-pårørenderåd 5. Høringssvar fra ældrerådet 32. Tandsundheden hos børn og unge i Egebjerg Kommune i år Tandsundhed Regnskabstal for Børnetandplejen 1. Udgifter til Børnetandplejen vedr. 1999, 2000, 2001 og Tandpleje for børn og unge under 18 år. 1. Udkast til aftale mellem Svendborg Kommune og Egebjerg Kommune om løsning af tandreguleringsopgaven. 2. Udkast til brev til tandlæger 35. Budgetopfølgning pr Social- og Arbejdsmarkedsområdet 1. Kontanthjælp m.v. - budget Førtidspension - budget Sygedagpenge - budget Sygedagpengeprofil - medio april måned Sygedagpengeprofil - medio april Kvartalsrapport pr vedr. Social- og arbejdsmarked 1. Social- og arbejdsmarked, oversigt Social- og arbejdsmarked, bemærkninger 40. Kvartalsrapport pr vedr. Handicap- og psykiatri 1. Handicap og psyk, samlet oversigt 2. Handciap og psykiatri, bemærkninger 41. Kvartalsrapport pr vedr. Hjemmeplejen 1. Hjemmeplejen, bemærkninger 43. Budgetomplaceringer i april måned Handicapområdet, omplacering 2. Hjemmeplejen, omplacering mill. besparelsesforslag for konsekvenser på besparelser Besparelser 2004

17 Socialudvalg, mandag den 12-maj-2003 Side ii 45. Salg af plejehjem version af oplæg til omdannelse af Stenstrup Plejehjem til plejeboliger og opførelse af 24 nye ældreboliger

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 11-marts-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.45 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 07-03-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 14-januar-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.50 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen, Mie

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.20 Mødested: Udsendelsesdato: Den 17-september-2003 Afbud fra: Ove Engstrøm Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003. Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003. Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 20-03-2003 Mødedato: 20-03-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.50 Mødested: VIP-lokalet 20-03-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse til møde den 20-03-2003 Punkt

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2005.11.03.htm. Dato. 3. november 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-integrationsraad-2005.11.03.htm. Dato. 3. november 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 7 Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato Tid Sted 3. november 2005 16:00 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ulla Pedersen og Jørgen Tousgaard, begge med afbud. Indholdsfortegnelse 1. Orientering

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden

Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 28-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Dette notat indeholder en kortfattet redegørelse af den generelle opbygning af aftaleskabelon, som de vedlagte udkast til entreprenøraftaler

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 30-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 6. januar 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 6. januar 2004, kl. 13:00 Åben sag: 186. Ansøgning Mærk Vinden Åben sag: 187. Tilsynsrapport

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere