Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: Telefax: Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk"

Transkript

1 Carnegie Bank A/S

2 Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: Telefax: Hjemmeside:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis 6 Påtegninger Ledelsespåtegning 13 Den uafhængige revisors påtegning 14 Resultat- og totalindkomstopgørelse 16 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 18 Noter 19 Selskabsoplysninger 35 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212 1

4 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE GRUPPEN Carnegie Bank A/S indgår som et datterselskab i Carnegie gruppen, der er en førende uafhængig nordisk investeringsbank. Carnegie Bank A/S er ejet 1 procent af Carnegie Investment Bank AB, Sverige. Carnegie gruppen er ejet af Altor Fund III, Carhold Holding AB og Carnegie medarbejdere. Carnegie gruppen har aktiviteter inden for fire forretningsområder: Securities (primært analyse, rådgivning og handel med nordiske aktier), Investment Banking (rådgivning vedrørende køb og salg af virksomheder, børsintroduktioner m.v.), Private Banking (formuepleje m.v. for private kunder og fonde) og Carnegie Fonder (forvaltning af investeringsforeninger). Gruppen er repræsenteret med selskaber eller filialer i Danmark, England, Finland, Luxembourg, Norge, Sverige og USA. CARNEGIE BANKS HOVEDAKTIVITETER OG UDVIKLINGEN HERI Carnegie Bank er aktiv inden for Securities, Investment Banking og Private Banking. Banken servicerer danske og udenlandske institutionelle kunder, virksomheder og velhavende private kunder og fonde. Securities I 212 oplevede banken et fald i omsætningen af danske og øvrige nordiske aktier, som følge af de generelt dårlige markedsvilkår. Banken har fastholdt sin langsigtede strategi for analysedækning af selskaber noteret på NASDAQ OMX København A/S med henblik på at kunne servicere såvel danske som udenlandske investorer med en bred analysedækning af det danske aktiemarked. Investment Banking Markedet for investment banking aktiviteter var i 212 generelt præget af lav aktivitet inden for ECM. Efter en gennemgribende genopbygning af afdelingen i 211 har Banken i 212 haft en høj aktivitet inden for M&A og oparbejdet en stærk markedsposition. Private Banking I 212 har banken fortsat sin strategi om at være samarbejdspartner for velhavende danske private investorer, når det handler om formuepleje og investeringsrådgivning. Banken har i året styrket forretningsområdet med blandt andet udviklng af nye produkter. 2 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212

5 LEDELSENS BERETNING... fortsat VÆSENTLIGE FORHOLD Som en konsekvens af den fortsat generelle lave aktivitet på de finansielle markeder har banken i 212 blandt andet reduceret antallet af medarbejdere med 15 fuldtidsansatte. De samlede afholdte omkostninger i forbindelse med medarbejderreduktionen udgjorde 1, mio. kr., der indgår i posten udgifter til personale og administration. LEDELSE OG VEDERLAG Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv fremgår af note 36. Ledelsens aflønning fremgår af note 31. I henhold til Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser m.v. skal banken offentliggøre en række oplysninger omkring lønpolitik og praksis for aflønning af bankens ledelse og andre ansatte med væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil. Banken har valgt at offentliggøre disse oplysninger på bankens hjemmeside (www.carnegie.dk/om-carnegie/finansiel-information), hvortil der henvises. VIDENSRESSOURCER Ledelsen har kontinuerligt fokus på at kunne tiltrække og fastholde branchens dygtigste medarbejdere, da dette er centralt for bankens fremadrettede succes. Herudover er der løbende fokus på at tilpasse bankens forretningsprocesser, således at banken fortsat forbliver konkurrencedygtig. Banken beskæftigede i gennemsnit 72 medarbejdere i 212 mod 77 medarbejdere i 211. Ved udgangen af 212 beskæftigede banken 69 medarbejdere. UDVIKLINGSAKTIVITETER Banken har i 212 fortsat arbejdet med udvikling af blandt andet nye systemløsninger og produkter til brug for bankens private banking kunder. CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212 3

6 LEDELSENS BERETNING... fortsat ÅRETS RESULTAT OG UDVIKLING I ØKONOMISKE FORHOLD I 212 steg netto rente- og gebyrindtægter til 165,8 mio. kr. fra 94,6 mio. kr. i 211. Gebyrer og provisioner udgjorde 163,1 mio. kr. mod 88,3 mio. kr. året før. Kursreguleringer beløb sig til 3,3 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. året før. Samlet set resulterede det i et resultat af finansielle poster på 169,1 mio. kr. mod 98,3 mio. kr. året før. Årets resultat for 212 blev et overskud på 11,3 mio. kr. mod et underskud på -41,8 mio. kr. året før. Resultatforbedringen kan primært henføres til væsentlig større aktivitet i bankens investment banking afdeling. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Der har ikke været konstateret tab på udlån til kunder i 212. Bankens solvensprocent var 45,5 pr. 31. december 212, hvilket skal sammenholdes med lovens minimumskrav på 8,. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 12, procent. Banken har igennem hele 212 haft en solid likviditet. Banken havde ultimo 212 en likviditetsmæssig overdækning på 676 procent opgjort efter Finanstilsynets regler herom. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Den væsentligste usikkerhed er forbundet med opgørelsen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Der er ligeledes usikkerhed forbundet med måling af dagsværdien af unoterede og illikvide finansielle instrumenter. Bankens beholdning af unoterede og illikvide instrumenter udgør en mindre andel. RESULTATDISPONERING Ledelsen foreslår, at selskabets resultat disponeres således: t.kr. Forslag til resultatdisponering Overført til reserver for indre værdis metode -15 Overføres til næste år 6.6 Foreslået udbytte 4.7 I alt Bankens egenkapital udgør herefter 18, mio. kr. ultimo CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212

7 LEDELSENS BERETNING... fortsat KAPITALDÆKNINGSREGLER Banken anvender standardmetoden for opgørelse af kredit- og markedsrisiko og basisindikatormetoden for opgørelse af den operationelle risici. Banken vurderer løbende behovet for anvendelse af mere avancerede modeller i risikostyringen. Vedrørende risikostyring henvises til note 34. I henhold til Bekendtgørelse om kapitaldækning skal banken offentliggøre en række oplysninger. Banken har valgt at offentliggøre oplysningerne på bankens hjemmeside (www.carnegie.dk/om-carnegie/finansiel-information), hvortil der henvises. De kommende Basel III-krav, som forventes at træde i kraft fra 214, forventes ikke at få større indflydelse på bankens fremtidige kapitalsituation. TILSYNSDIAMANTEN Finanstilsynet har udarbejdet den såkaldte Tilsynsdiamant, som fastlægger en række særlige risikoområder med tilhørende grænseværdier. Ultimo 212 ligger banken inden for alle de definerede grænseværdier, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Pejlemærke Grænseværdi Banken Summen af store engagementer (pct.) <125 1 Udlånsvækst p.a. (pct.) <2 4 Ejendomseksponering (pct.) <25 2 Funding ratio <1,,2 Likviditetsoverdækning (pct.) >5 676 HÆNDELSER EFTER BALANCEDAGEN Efter ledelsens opfattelse er der efter balancetidspunktet ikke indtrådt yderligere forhold, som væsentligt vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. FORVENTNINGER TIL 213 Ledelsen forventer fortsat svære markedsbetingelser. Ledelsen forventer dog et positivt resultat for 213. CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212 5

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) samt udsendte vejledninger fra Finanstilsynet. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde banken, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når banken som følge af en tidligere begivenhed har en retlig faktisk forpligtigelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå banken, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og passiver til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Alle værdipapirer indregnes i balancen på afregningsdagen (afviklingsdatoen). Fortjeneste og tab i perioden mellem handelsdatoen og afregningsdatoen indregnes som et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver og passiver. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. 6 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som er usikre. Herudover er banken påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Der er ligeledes en vis usikkerhed forbundet med måling af dagsværdien af unoterede og illikvide finansielle instrumenter. KONSOLIDERING Banken stiftede i 27 selskabet Carnegie Komplementar I ApS. Selskabet er ejet 1 procent af banken. Selskabets formål er at være komplementar i K/S Carnegie Feeder Fund I, der ejes af bankens kunder. Idet selskabets aktiviteter ikke er væsentlige, er der ikke udarbejdet koncernregnskab. FREMMED VALUTA Monetære beholdninger og mellemværender i fremmed valuta er omregnet til danske kroner på grundlag af Nationalbankens officielle valutakurser ultimo året. Indtægter og omkostninger i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Såvel realiserede som urealiserede kursforskelle er medtaget i resultatopgørelsen. RENTER, GEBYRER OG PROVISIONER Renter, gebyrer og provisioner er periodiseret inden for regnskabsåret. Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån) under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Alle øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på optjeningstidspunktet. CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212 7

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. Omkostningerne til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Omkostninger til incitatmentsprogrammer indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, til hvilket omkostningen kan henføres. SELSKABSSKAT Banken er sambeskattet med datterselskabet Carnegie Komplementar ApS. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabsskat afsættes med 25 procent af årets resultat før skat reguleret for ikkeskattepligtige indtægter og udgifter. Udskudt skat på driftsmidler m.v., som følge af tidsmæssige forskydninger i regnskabsmæssig og skattemæssig indtægts-/udgiftsførsel, afsættes med 25 procent. Udskudt skatteaktiv aktiveres i det omfang, det vurderes for overvejende sandsynligt, at skatteaktivet må forventes udnyttet i fremtiden. KASSEBEHOLDNING OG ANFORDRINGSTILGODEHAVENDER HOS CENTRALBANKER Kassebeholdninger og anfordringstilgodehavender måles til amortiseret kostpris. TILGODEHAVENDER OG GÆLD HOS KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter alene tilgodehavender hos andre kreditinstitutter. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker omfatter gæld til andre kreditinstitutter. 8 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212

11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER Udlån og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. Nedskrivninger foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. Banken har udarbejdet en model til brug for opgørelse af gruppevise nedskrivninger. OBLIGATIONER Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til lukkekursen (bud/udbud) for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Illikvide obligationer opgøres til markedskurser, der måles op mod en skønnet dagsværdi via anerkendte teoretiske værdiansættelsesmetoder. Ved væsentlige afvigelser anvendes teoretiske kurser. Der har ikke været anvendt teoretiske kurser i 211 eller 212. AKTIER M.V. Beholdningen af aktier for egen risiko måles til dagsværdi. Dagsværdien for de aktier, der handles på aktive markeder, opgøres til lukkekursen (bud/udbud) på balancedagen. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Dagsværdien tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler og lignende eller alternative kapitalværdiberegninger. Banken har på statusdagen for 211 og 212 ikke beholdninger af illikvide kapitalandele eller unoterede kapitalandele, der ikke er målt til dagsværdi. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Dagsværdien for de finansielle instrumenter, der handles på aktive markeder, opgøres til lukkekursen (bud/udbud) på balancedagen. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis andre passiver. CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212 9

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat LÅNEFORRETNINGER, HVORPÅ DER IKKE UDVEKSLES PENGE Indgåede låneforretninger, hvorpå der ikke udveksles penge, optages ikke i balancen. Ved videresalg af lånte papirer kan der fremkomme negative regnskabsmæssige beholdninger i enkelte fondskoder. Værdien af negative beholdninger er opført til dagsværdi i balancen under regnskabsposten andre passiver. KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER En tilknyttet virksomhed er en virksomhed, hvor banken kan udøve bestemmende indflydelse. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles til den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder medtages i resultatopgørelsen og overføres til reserve for nettoopskrivning til indre værdis metode under lovpligtige reserver i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Nedskrivninger indregnes og fradrages i eventuelle positive lovpligtige reserver, så længe der er en reserve at modregne i. IMMATERIELLE AKTIVER It software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden for it software er den forventede brugstid, som er skønnet til 3 år. 1 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat MATERIELLE AKTIVER Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor det er klar til at blive taget i brug. Efter første indregning måles materielle aktiver til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af de øvrige aktivers skønnede brugstider: Aktiv Kontorinventar m.v. It-hardware Indretning af lejdede lokaler Brugstid 3-5 år 3 år 5 år Materielle aktiver vurderes for nedskrivningsbehov, når der er indikation for værdiforringelse, og der nedskrives til genindvindingsværdien, som er den højeste værdi af nettosalgsprisen og nytteværdien. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. UDSTEDTE OBLIGATIONER Udstedte obligationer vedrører medarbejderobligationer og måles til amortiseret kostpris. INDLÅN OG ANDEN GÆLD Indlån og anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat HENSATTE FORPLIGTELSER Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdi. SEGMENTOPLYSNINGER Oplysningerne gives alene på baggrund af forretningsområder. 12 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212

15 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 212 for Carnegie Bank A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 212 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 212. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 213 I direktionen: Claus Gregersen I bestyrelsen: Thomas Eriksson Pia Marions Hugo Andersen (formand) CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

16 PÅTEGNINGER...fortsat DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til kapitalejeren i Carnegie Bank Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Carnegie Bank A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 212, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for bankens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af bankens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 14 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212

17 PÅTEGNINGER...fortsat Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 212 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 21. februar 213 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vibeke Bak Solok statsautoriseret revisor CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

18 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE NOTE kr kr. RESULTATOPGØRELSE 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter , 5 Kursreguleringer Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONERING Forslag til resultatdisponering Overført til reserver for indre værdis metode Overføres til næste år Foreslået udbytte I alt ANDEN TOTALINDKOMST Årets resultat Anden totalindkomst ÅRETS TOTALINDKOMST CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212

19 BALANCE NOTE kr kr , AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsinstrumenter, der kan refinansieres i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Gæld i alt Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser 21 Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt PASSIVER I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier m.v Andre forpligtelser IKKE-BALANCEFØRTE POSTER I ALT CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

20 EGENKAPITALOPGØRELSE kr kr. Kapitalbevægelser Aktiekapital Aktiekapital primo Konvertering af efterstillet lån Aktiekapital ultimo Reserve efter indre værdis metode Reserver primo Årets henlæggelser jævnfør resultatdisponering Reserver ultimo Overført overskud Overført overskud primo Overført overskud jævnfør resultatdisponering Overført overskud ultimo Foreslået udbytte Foreslået udbytte primo Udbetalt udbytte Foreslået udbytte jævnfør resultatdisponering 4.7 Foreslået udbytte ultimo 4.7 Egenkapital i alt ultimo Aktiekapital Aktiekapitalen består af 175. aktier pålydende 1. kr. 18 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212

21 NOTER kr kr. 1 Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter: Øvrige renteindtægter I alt Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Øvrige renteudgifter I alt Gebyrer og provisionsindtægter fordelt på: Værdipapirhandel og depoter Øvrige gebyrer og provisioner I alt Aktivitetsopdeling af bankens indtægter Under henvisning til regnskabsbekendtgørelsen 119 fordeles bankens indtægter således på aktiviteter: Netto rente- og gebyrindtægter: Securities Investment Banking Private Banking I alt Kursreguleringer: Securities Investment Banking Private Banking I alt Alle indtægter hidrører fra Danmark. 5 Kursreguleringer af: Obligationer Aktier m.v. Valuta Afledte finansielle instrumenter: Valutakontrakter Aktiekontrakter I alt CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

22 NOTER fortsat NOTE kr kr. 6 Udgifter til personale og administration Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede Antal beskæftiget ultimo regskabsperioden omregnet til heltidsbeskæftigede For oplysninger omkring vederlag til bestyrelse, direktion samt ansatte med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil henvises der til note Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat (til modregning i tidligere års underskud) Udskudt skat (til modregning i fremtidige overskud) Udskudt skat (tidsmæssige forskelle) Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Væsentlige skatteomkostnings- og skatteindtægtselementer Pct. Pct. Dansk skatteprocent Ej skattepligtige indtægter og ej fradragsberettigede udgifter 25, 2, 25, -,8 Effektiv skatteprocent Resultat før skat 27, , Resultat til beskatning Nedskrivninger på udlån, andre tilgodehavender og garantier Gruppevise nedskrivninger på udlån (regulering) Indgået på tidligere nedskrevet fordring Gruppevise nedskrivninger på garantier (regulering) I alt Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Fordelt efter løbetid På anfordring Til og med 3 måneder I alt Af bankens tilgodehavender hos kreditinstitutter ligger følgende til sikkerhed for værdipapirafvikling 2 2 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212

23 NOTER fortsat NOTE kr kr. 1 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder til og med 1 år I alt før nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger I alt Banken har ingen udlån med individuelle nedskrivninger. Beregningen for gruppevise nedskrivninger omfatter alle bankens udlån og garantier. 11 Anlægsoversigt: Immaterielle aktiver Samlet kostpris primo Årets tilgang Årets afgang -115 Samlet kostpris ultimo Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på årets afgang Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo 34 Øvrige materielle aktiver Samlet kostpris primo Årets tilgang Årets afgang Samlet kostpris ultimo Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på årets afgang Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Finansielle anlægsaktiver, (jævnfør note 13) Samlet kostpris primo Årets tilgang 35 Samlet kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo Årets op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

24 NOTER fortsat NOTE kr kr. 12 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Carnegie Komplementar I ApS Hjemstedskommune Aktivitet København komplementar Ejerandel 1% Egenkapital pr. 31. december Resultat for Samlet kostpris primo Samlet kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo Resultat Udbytte Op- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Aktier Aktier optaget til handel på et reguleret marked Finansielle anlægspositioner, jævnfør note I alt Udskudte skatteaktiver Udskudt skat primo Ændring i udskudt skat I alt ultimo Udskudte skatteaktiver fordelt på: Materielle aktiver Skattemæssigt underskud I alt Andre aktiver Positiv markedsværdi af finansielle kontrakter Tilgodehavende renter, provisioner, honorarer mv. Øvrige aktiver I alt CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 212

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2011 2011 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 2 Oplysninger om Sparekassen Thy 3 Organisation 4 Repræsentantskab 5 Ledelseshverv 6 Ledelsesberetning - overblik 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DEAS A/S. Årsrapport for 2013

DEAS A/S. Årsrapport for 2013 Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 20 28 34 16 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014 Morten Østrup Møller Dirigent

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere